Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định (tt)

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THANH THỦY THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2017 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Thanh Cường Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng nhà Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa sau đại học, Học viện Hành Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cải cách hành nhà nước thời kỳ đổi hội nhập diễn mạnh mẽ, sâu rộng nhiều lĩnh vực Trong đó, lực đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng có tính chất định đến thành công công cải cách hành Năng lực cán công chức đánh giá dựa việc ban hành, thực thi định hành chính, sách, pháp luật Nhà nước Tuy nhiên, máy hành nay, có số không cán bộ, công chức lực yếu, có lối sống tha hóa đạo đức, lập trường, tư tưởng chưa vững vàng, số vị trí cá nhân định không với quy phạm pháp luật, chưa với quy trình, thủ tục thực công việc diễn nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân họ nhóm người Điều phát qua tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Là lĩnh vực tra chuyên ngành, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ thời gian qua có đóng góp định vào trình xây dựng hành nhà nước sạch, hiệu lực, hiệu Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ có thiếu hụt, bất cập định như: lực tra chưa đáp ứng qua thực tế; phạm vi tra chưa bao phủ hết mặt hoạt động pháp luật quy định; kết luận tra chưa thực sâu sắc…Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định ngoại lệ Nam Định tỉnh lớn trình đô thị hóa, phát triển hội nhập, lại bị ảnh hưởng nhiều yếu tố tôn giáo, văn hóa…, đó, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cần phải hoàn thiện Tình hình đặt đòi hỏi cấp thiết cần phải có nghiên cứu đổi tổ chức hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ để tìm kiếm thêm luận khoa học góp phần hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế Với lý trên, tác giả chọn đề tài: “Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đề cập đến tổ chức hoạt động tra nhà nước nhiều khía cạnh mức độ khác Tuy nhiên, đến nay, chưa có công trình nghiên cứu tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định từ phương diện quản lý công Do đó, sở kết nghiên cứu trước quy định pháp luật hành, việc nghiên cứu đề tài góp phần làm phong phú sâu sắc thêm luận khoa học, sở thực tiễn cho việc đổi tổ chức, hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ điều kiện nước ta nói chung, Nam Định nói riêng Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích Luận văn sở làm rõ vấn đề lý luận chung tra chuyên ngành nói chung tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ nói riêng, Luận văn phân tích đánh giá thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định để đưa khuyến nghị khoa học góp phần hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Để đạt mục đích trên, Luận văn có nhiệm vụ sau: i) Hệ thống hóa, làm rõ thêm lý luận tra chuyên ngành tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; cấu thành hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; yếu tố tác động đến tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ ii) Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định; kết đạt được, hạn chế, bất cập, thiếu hụt nguyên nhân chúng iii) Đưa khuyến nghị khoa học nhằm góp phần hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Luận văn nghiên cứu tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định; + Về thời gian: Luận văn nghiên cứu với số liệu từ 2010 – 2015; + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ với 11 nhóm hoạt động: tổ chức máy hành chính, nghiệp quản lý biên chế nhà nước; quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; tổ chức hội tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; cải cách hành nhà nước; quy chế dân chủ sở; công tác niên; thi đua, khen thưởng; tôn giáo Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, tra viên đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Chương 1: Sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, lịch sử để làm rõ thêm lý luận tra, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ, qua đó, nêu ý nghĩa, chức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Chương 2: Sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, tổng kết để làm rõ thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Qua đó, đánh giá thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Chương 3: Sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích để đề xuất giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Về lý luận, Luận văn góp phần làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Về thực tiễn, Luận văn làm tài liệu tham khảo cho quan nhà nước tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Luận văn tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy quản lý công Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn gồm 03 chương cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Chương 2: Thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ 1.1 Nhận thức chung tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 1.1.1 Thanh tra tra chuyên ngành 1.1.1.1.Thanh tra Theo Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra nhà nước hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định quan nhà nước có thẩm quyền việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân Thanh tra nhà nước bao gồm tra hành tra chuyên ngành (Khoản điều 3) Thanh tra có đặc điểm sau: - Tính quyền lực nhà nước - Tính khách quan - Tính độc lập tương đối - Thanh tra gắn liền với quản lý nhà nước 1.1.1.2 Thanh tra chuyên ngành Thanh tra chuyên ngành hoạt động tra quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực quan, tổ chức, cá nhân việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực (Khoản Điều Luật Thanh tra 2010) 1.1.2 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 1.1.2.1 Khái niệm tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hiểu tra lĩnh vực như: tổ chức máy hành chính, nghiệp quản lý biên chế nhà nước; quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; tổ chức hội tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; cải cách hành nhà nước; quy chế dân chủ sở; công tác niên; thi đua, khen thưởng; tôn giáo 1.1.2.2 Ý nghĩa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 1.1.2.2.1 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước nội vụ Trong hoạt động thực tiễn, tra không phương thức đảm bảo định quản lý tuân thủ cách nghiêm túc, mà góp phần xem xét tính hiệu quản lý nhà nước Hoạt động tra không hướng đến xem xét, đánh giá thực định quản lý cụ thể, mà phải hướng đến xem xét kết luận, đánh giá kết thực mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ quan quản lý nhà nước Chỉ đánh giá kết mà không so sánh với chi phí bỏ chưa tiếp cận đến khái niệm hiệu Chưa đánh giá hiệu tra chưa đáp ứng yêu cầu quản lý 1.1.2.2.2 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ góp phần bảo đảm tính pháp quyền quản lý nhà nước nội vụ Đối với ngành nội vụ, phía quan nhà nước, nguyên tắc pháp quyền thể việc cán bộ, công chức ngành thực thi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định Ở bình diện rộng hơn, việc quan nhà nước thực thi phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm quy định văn pháp luật Ngay hoạt động ban hành định, văn quan cấp phải phù hợp với quy định văn quan cấp trên, văn có hiệu lực cao văn pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp - đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao 1.1.2.2.3 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nước nội vụ Qua hoạt động tra phân tích, đánh giá nguyên nhân, động cơ, mục đích, tính chất mức độ hành vi vi phạm Từ đó, không hướng vào việc xử lý hành vi vi phạm mà phát kiến nghị quan có thẩm quyền khắc phục kẽ hở sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh vi phạm pháp luật tương tự xảy nơi khác vào thời điểm khác Ngoài ra, thông qua kết hoạt động tra, quan tra dự báo hành vi vi phạm xảy tương lai chấn chỉnh, định hướng lại cho đối tượng cách kịp thời Điều góp phần phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi vi phạm 1.1.2.3 Chức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ - Chức phòng ngừa Phòng ngừa trước hành vi vượt giới hạn cho phép pháp luật nói chung nội quy, quy chế, quy định nói riêng lĩnh vực nội vụ Ngăn chặn sớm hành vi tiêu cực, không lành mạnh, mang tính đối phó, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp công dân - Chức phát Thông qua tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ để phát mặt tốt để động viên, khuyến khích; đồng thời phát sai sót, yếu kém, khó khăn trở ngại, vấn đề nảy sinh, vấn đề “nhạy cảm”; tìm nguyên nhân biểu để có giải pháp uốn nắn, sửa chữa, xử lý vi phạm, đặc biệt thực tốt nhiệm vụ định hướng nhằm giúp đỡ đối tượng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ khắc phục sai sót để tự điều chỉnh, điều khiển trình quản lý lĩnh vực nội vụ có hiệu - Chức đánh giá Nhằm đo lường, xác định giá trị thực trạng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng hiệu công việc đối tượng tra thời điểm xem xét so với mục tiêu, kế hoạch hay chuẩn mực xác lập, đồng thời thẩm định yếu tố chủ quan, khách quan, lệch lạc, sai sót để giúp cho đối tượng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ điều chỉnh hoạt động - Chức điều chỉnh Nhằm chấn chỉnh hoạt động đối tượng tra lĩnh vực nội vụ, đồng thời kiến nghị với cấp quản lý điều chỉnh định quản lý Để thực chức này, cần phải thu thập thông tin cách xác nguồn thông tin xác đem lại cho người quản lý thông báo để nhận xét định quản lý thực mức độ cần phải điều chỉnh cho phù hợp để đạt mục tiêu đề - Chức giúp đỡ, động viên Khi tra, đối tượng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ chắn phải nỗ lực làm việc, từ bộc lộ tài hạn chế mình; qua người cán tra lĩnh vực nội vụ có để giúp đỡ, động viên, tư vấn đối tượng tra hoàn thành tốt nhiệm vụ Để làm điều này, đòi hỏi cán tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ phải có thái độ thông cảm, gần gũi, biết chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ đối tượng tra sửa chữa sai sót, điều điều kiện đảm bảo thực hiệu công tác tra 1.2 Cấu thành hoạt động Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 1.2.1 Chủ thể thực tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Các quan thực chức tra ngành Nội vụ bao gồm: quan tra nhà nước (Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ) quan giao thực chức tra chuyên ngành (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ) 1.2.2 Đối tượng tra chuyên ngành nội vụ Đối tượng tra chuyên ngành nội vụ gồm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ 1.2.3 Nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Một là, tra chuyên ngành lĩnh vực tổ chức máy hành chính, nghiệp quản lý biên chế nhà nước; Hai là, tra chuyên ngành lĩnh vực quyền địa phương, địa giới hành chính; Ba là, tra chuyên ngành lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức; nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp cán bộ, công chức; việc cán bộ, công chức không làm; quy tắc nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức; Bốn là, tra chuyên ngành lĩnh vực tiền lương; Năm là, tra chuyên ngành lĩnh vực tổ chức hội tổ chức phi 1.3.3 Quá trình cải cách hành nhà nước Trong năm vừa qua năm tới đây, nghị Đại hội Đảng XII xác định thực tốt cải cách hành chính, hướng tới đại hóa hành chính, hướng đến xây dựng phủ điện tử Để tăng cường công tác tra, hướng dẫn quan, đơn vị công tác bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đánh giá hồ sơ công chức, viên chức; đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định hành để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước Kết luận chương Trong chương 1, góc độ lý luận, luận văn phân tích làm sáng tỏ nội dung sau: Thứ nhất, tra chuyên lĩnh vực nội vụ hiểu tra lĩnh vực như: tổ chức máy hành chính, nghiệp quản lý biên chế nhà nước; quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; tổ chức hội tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; cải cách hành nhà nước; quy chế dân chủ sở; công tác niên; thi đua, khen thưởng; tôn giáo Thứ hai, chủ thể tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quan thực chức tra ngành Nội vụ bao gồm: quan tra nhà nước (Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ) quan giao thực chức tra chuyên ngành (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Ban Tôn giáo Chính phủ) Thứ ba, đối tượng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ Thứ tư, nội dung hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ có 11 lĩnh vực Thứ năm, yếu tố ảnh hưởng đến tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ: chất lượng thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ, lực thực thi công vụ chủ thể thực tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ, trình cải cách hành nhà nước 10 Chương THỰC TRẠNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 2.1 Khái quát chung tỉnh Nam Định 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Nam Định có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đào tạo làm hạt nhân phát triển tiểu vùng nam đồng sông hồng nên có điều kiện phát triển số ngành công nghiệp, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu y học, văn hóa du lịch, thể thao đặc biệt phát triển giáo dục đào tạo 2.1.2 Một số ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến tra chuyên ngành nội vụ tỉnh 2.1.2.1 Yếu tố kinh tế Sự phát triển kinh tế tỉnh Nam Định thời kỳ hội nhập khởi sắc đa dạng nhiều lĩnh vực Cùng với yếu tố tích cực thuận lợi, song nảy sinh vấn đề khó khăn bất cập, phần ảnh hưởng tới công tác tra chuyên ngành cần phải đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có chế, sách, khuyến khích, đầu tư thỏa đáng; buộc quan hành phải ban hành sửa đổi, bổ sung loạt văn quy phạm pháp luật cho phù hợp với vấn đề phát sinh, có pháp luật tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 2.1.2.2 Yếu tố văn hóa Nam Định tỉnh có truyền thống văn hóa lâu đời, truyền thống hiếu học, nhiều năm đứng đầu toàn quốc giáo dục Với văn hóa truyền thống tỉnh Nam Định tác động không nhỏ tới công tác tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ văn hóa giao tiếp ứng xử 2.1.2.3 Yếu tố tôn giáo Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tôn giáo công tác vận động quần chúng Bên cạnh đa dạng, phong phú tín ngưỡng, loại hình tôn giáo tỉnh vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản tôn giáo có thời gian sử dụng, 11 việc khó khăn phức tạp lịch sử để lại; đòi hỏi công tác quản lý nhà nước tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cần có phối hợp thống triển khai thực ban, ngành có liên quan tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ 2.1.2.4 Yếu tố quản lý nhà nước Việc đổi công tác quản lý địa phương khác thách thức để tỉnh, địa phương cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, tập trung khai thác nguồn lực để đạt kết toàn diện nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực tra chuyên ngành nội vụ 2.1.2.5 Yếu tố người Con người chủ thể trình sản xuất, chủ thể mối quan hệ xã hội giữ vai trò định tổ chức hoạt động máy hành nói chung lĩnh vực chuyên ngành nói riêng Chính tổ chức hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ chịu tác động trực tiếp yếu tố người mà cụ thể đội ngũ cán bộ, công chức tra chuyên ngành – nhân tố hình thành nên tổ chức trực tiếp tiến hành hoạt động tra 2.2 Tình hình tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 2.2.1 Tổ chức máy, nhân lực thực nhiệm vụ tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 2.2.1.1 Vị trí, chức Hiện nay, nhân sự: Tính đến ngày 31/12/2015, Thanh tra Sở có 05 người (02 nam 03 nữ); Trong đó: biên chế 05 Về ngạch bậc, có 02 tra viên chính, 01 chuyên viên 02 tra viên Về trình độ chuyên môn: có 01 thạc sỹ 05 đại học Về lý luận trị: có 02 cao cấp 03 trung cấp lý luận trị; 05 người qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tra Ngoài ra, Thanh tra Sở có 10 cộng tác viên tra cán bộ, công chức thuộc phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ Thanh tra Nội vụ tỉnh Nam Định (gọi tắt tra Sở) quan trực thuộc Sở Nội vụ, có chức tiến hành tra hành tra chuyên ngành, tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư tham mưu giải khiếu nại, tố cáo, phòng, 12 chống tham nhũng thuộc phạm vi phẩm quyền Sở Nội vụ giải vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước công tác nội vụ địa bàn tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định pháp luật 2.2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Theo quy định pháp luật hành, tra Sở Nội vụ có nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều 24, Luật tra năm 2010 văn hướng dẫn thi hành Đối tượng Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Nam Định quan, đơn vị, có sử dụng biên chế hành chính, nghiệp nhà nước, tổ chức Hội, tổ chức phi phủ thực hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ địa bàn tỉnh 2.2.2 Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 2.2.2.1 Nội dung tra Theo báo cáo tổng hợp Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/9/2015 Thanh tra Sở Nội vụ thực 32 tra, có 04 tra hành 28 tra chuyên ngành phạm vi nhiệm vụ giao, qua công tác tra phát xử lý nhiều sai phạm tổ chức, cá nhân, đồng thời kiến nghị với Giám đốc Sở ban hành Kết luận yêu cầu đối tượng tra khắc phục kịp thời nhiều sai phạm; kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay nhiều văn quy phạm liên quan đến lĩnh vực tổ chức máy hành chính, nghiệp nhà nước địa bàn lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ… 2.2.2.2 Hình thức tra Việc phụ thuộc vào hình thức tra theo kế hoạch cho thấy có nhiều bất cập, tính khách quan không cao đối tượng có thời gian chuẩn bị theo kế hoạch quan tra xây dựng từ đầu năm; bên cạnh đó, tra diện rộng thường phải trưng tập nhiều người tham gia, lực lực chuyên trách làm công tác tra nội vụ địa bàn tỉnh bố trí 05 biên chế, áp lực hoàn thành kế hoạch tra nên tra viên thường có tâm lý làm cho xong, nghiên 13 cứu đánh giá thiếu chiều sâu, chủ yếu dựa vào báo cáo đối tượng tra nên hiệu đạt hoạt động tra chưa đáp ứng yêu cầu đề Ở Nam Định nay, hình thức tra thực chủ yếu tra theo kế hoạch, diện rộng nhằm phục vụ yêu cầu người quản lý (Giám đốc Sở), mục đích để nắm bắt, đánh giá kết triển khai, thực nhiệm vụ ngành địa phương, quan, đơn vị Việc hoạt động tra thường xuyên, tra đột xuất, tra diện hẹp chưa sử dụng nhiều số lượng công chức bố trí hạn chế, việc xây dựng kế hoạch tra, hình thức tra, lựa chọn nội dung tra chưa phù hợp với điều kiện thực tế nên hiệu hoạt động tra chưa mong muốn Thanh tra ngành nội vụ tỉnh Nam Định tra 32 cuộc, kiểm tra 05 cuộc; nhắc nhở 188 đơn vị vi phạm biện pháp xử lý phạt tiền hay thu hồi tài sản 2.3 Nhận xét tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân 2.3.1.1 Ưu điểm Thứ nhất, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật tra pháp luật tra chuyên ngành nội vụ, đạt định mức, tiến độ, đảm bảo chất lượng Thứ hai, công tác tra tập trung vào lĩnh vực công tác trọng tâm ngành Nội dung tra bám sát vào lĩnh vực phức tạp nhiều tồn tại, vướng mắc, không chạy theo số lượng Thứ ba, kết tra góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tăng cường pháp chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước ngành nội vụ tỉnh Thứ tư, đội ngũ cán chuyên trách tra chuyên ngành cộng tác viên tra có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm nhận nhiệm vụ giao 2.3.1.2 Nguyên nhân ưu điểm 14 Một là, lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định chịu ảnh hưởng từ công cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; Hai là, hệ thống văn pháp luật công tác tra chuyên ngành ngày hoàn chỉnh, đầy đủ; Ba là, tra Sở xây dựng kế hoạch công tác tra năm theo hướng dẫn công tác tra Bộ Nội vụ, với tình hình thực tế, có tính khoa học, khả thi 2.3.2 Hạn chế, bất cập nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế, bất cập Một là, hạn chế đội ngũ công chức tra chuyên ngành, cộng tác viên tra; Hai là, hạn chế triển khai thực hoạt động tra chuyên ngành; Ba là, hạn chế việc thực sách, chế độ hoạt động tra người làm công tác tra; 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu Thứ nhất, hoạt động tra đặc biệt tra ngành nội vụ thiếu pháp lý; Thứ hai, cấu tổ chức tra chưa phù hợp, thiếu số lượng yếu chất lượng; Thứ ba, công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền cấp chưa nghiêm, chưa thường xuyên; Thứ tư, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tra hiệu chưa cao chưa thu hút quan tâm cấp, ngành vào công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quan nhà nước Kết luận chương Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định có hạn chế như: số lượng tra thực hàng năm ít; hoạt động tra chậm đổi nội dung, hình thức, phương pháp, cách thực thực cho phù hợp với định hướng cải cách hành Chính phủ; chủ yếu thực tra theo cách truyền thống (thanh tra theo kế hoạch) Kết luận tra chung chung chưa 15 sai phạm cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân hay tập thể Hoạt động tra có tình trạng vừa chồng chéo, vừa trùng lắp, vừa bỏ trống Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ việc thiếu pháp lý; cấu tổ chức tra chưa phù hợp, thiếu số lượng yếu chất lượng Công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền cấp chưa nghiêm, chưa thường xuyên Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hiệu chưa cao, chưa thu hút quan tâm cấp, ngành vào công tác nội vụ 16 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 3.1 Phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành nội vụ tỉnh Nam Định 3.1.1 Xây dựng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ chuyên nghiệp, quy, bước đại Tính chuyên nghiệp thể việc chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí, đào tạo sử dụng cán Tính chuyên nghiệp, quy thể việc chuẩn hóa quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ Các trình tự, thủ tục hoạt động đoàn tra thực cách thống nhất, cụ thể để thành viên đoàn tra, kiểm tra nắm rõ thực thẩm quyền, quy trình thủ tục quản lý nhà nước ngành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật 3.1.2 Nâng cao tính độc lập tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Nâng cao tính độc lập tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ làm cho chủ thể tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ phải tương đối độc lập với chủ thể quản lý nhà nước - Sở Nội vụ việc xem xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý Trưởng Đoàn tra thành viên Đoàn tra phải độc lập việc thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật tra không bị lệ thuộc lớn vào Giám đốc Sở Tính độc lập phải thể tất các khâu trình tra Sự độc lập biết đến việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn mình; tự chịu trách nhiệm việc định hoạt động tra; tự tổ chức tra theo thẩm quyền theo chương trình, kế hoạch phê duyệt; độc lập việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ tra; tài chính, vật chất, phương tiện điều kiện khác, không bị phụ thuộc vào đối tượng tra nơi ăn, ở, phương tiện lại… 17 3.1.3 Bảo đảm minh bạch, dân chủ, hiệu tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hoạt động thuộc lĩnh vực “nhạy cảm” dễ xảy tình trạng tiêu cực tính minh bạch cần phải đảm bảo thực từ khâu xây dựng kế hoạch tra, định tra, việc thực quyền hạn trưởng đoàn tra, thành viên đoàn tra, người định tra, kết luật tra Cùng với tính minh bạch việc thực nguyên tắc dân chủ hoạt động tra ngành nội vụ (các thành viên đoàn tra có quyền nêu kiến trình ra, góp ý vào dự thảo kết luận tra… ) góp phần đảm bảo công tác tra đạt hiệu cao 3.2 Giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 3.2.1 Hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Một là, tăng cường tính độc lập quan tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ việc xây dựng chương trình, kế hoạch tra, việc định kết tra Hai là, xây dựng hoàn thiện quy trình thực tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Ba là, xây dựng sở liệu chuyên ngành, ứng dụng khoa học công nghệ Bốn là, bổ sung quy định chế tài, xử lý theo hướng tăng nặng hành vi chống đối, biện pháp xử lý có hiệu đối tượng không chấp hành kiến nghị, kết luận sau tra Ở Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, cần xem xét việc tham mưu, ban hành văn giao chức tra chuyên ngành công tác tôn giáo, công tác văn thư lưu trữ, công tác thi đua, khen thưởng cho thủ trưởng đơn vị nói Bởi lẽ, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư lưu trữ, Ban Thi đua khen thưởng đơn vị độc lập có dấu, tài khoản riêng, thực chức tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực giao, nên việc cần thiết phải bố trí cán chuyên trách, giúp việc cho thủ trưởng quan nói công tác tra lĩnh vực quản lý 18 3.2.2.Kiện toàn tổ chức máy tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Sắp xếp tổ chức máy cần phải vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể ngành, vào điều kiện thực tế, điều kiện tự nhiên, phạm vi địa bàn quản lý Bố trí biên chế tra, lực lượng tra viên cách khoa học phù hợp với hoạt động tra, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ cuả phận Tuyển dụng, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý, chức danh tra theo quy định, tra, đáp ứng yêu cầu thực tế đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ quan tra Nguyên tắc tránh phân tán, bớt trung gian, tăng trực tuyến Vì vậy, vấn đề số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, mà định lại chất lượng toàn diện tổ chức, không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo sở tuân thủ Hiến pháp pháp luật 3.2.3 Nâng cao lực thực thi công vụ, trách nhiệm đội ngũ công chức thực nhiệm vụ tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Thứ nhất, đổi việc tuyển dụng, sử dụng phát triển đội ngũ cán bộ, tra viên vững vàng thực nhiệm vụ, công vụ Thứ hai, thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán tra cộng tác viên Thứ ba, tăng cường kiểm tra giám sát cán làm tra đoàn tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật cán tra trình thực thi công vụ 3.2.4 Minh bạch hóa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ - Đề cao vai trò, giám sát, tham gia tổ chức kinh tế - xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn niên ); bỏ tình trạng giám sát hình thức, tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp vào trình tra; công khai trình tra kết tra với việc - Thành lập cổng thông tin điện tử, đường dây nóng trực tuyến với phận đóng vai trò chủ chốt trình tra Cam kết tạo hệ thống tra minh bạch, dễ tiếp cận người dân 19 - Có chế tài hành động thực tiễn, thiết thực để bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân, tập thể đứng tố cáo hành vi, việc làm sai trái Tránh tình trạng trù dập gây khó khăn với đối tượng tố cáo Nam Định tỉnh có tôn giáo lớn công nhận: Phật giáo, Công giáo Tín lành Những người chịu ảnh hưởng giáo lý Phật giáo chiếm 65% dân số tỉnh nên hoạt động tra, kiểm tra đặc biệt lĩnh vực tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Do đó, vấn đề công tác tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quản lý nhà nước phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố sau: - Tiếp tục đầu tư, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, sách Đảng Nâng cao nhận thực giáo dân vai trò hoạt động tra - Nắm bắt kịp thời, nhanh chóng, giải yêu cầu đáng, hợp pháp, theo quy định pháp luật Giải khiếu nại, tố cáo vấn đề liên quan đến tôn giáo - Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng giáo dân cách hợp lý vào tham gia hoạt động tra, giám sát cấp, đặc biệt với vấn đề liên quan đến tôn giáo - Thành lập cổng thông tin điện tử vấn đề tôn giáo, trì chế độ giao ban, báo cáo mang tính trực diện, cụ thể tình hình tôn giáo, trách nhiệm thực nhiệm vụ công tác tôn giáo 3.2.5 Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức bao gồm đãi ngộ vật chất khuyến khích tinh thần: tiền lương, thưởng; phụ cấp chức vụ, khu vực, làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn …Trong sách đãi ngộ, sách khuyến khích lợi ích vật chất bản, chủ yếu quan trọng Tuy nhiên, nhiều trường hợp, lợi ích vật chất tinh thần phải đan xen với nhau, phần thưởng vật chất có phần thưởng tinh thần, mức lương chứa đựng đánh giá xã hội cống hiến cá nhân 20 Một là, cần phải có nghiên cứu, quan tâm sửa đổi số văn quy phạm pháp luật liên quan đến quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề nghiệp liên quan đến ngành tra Hai là, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, tăng cường sở vật chất phương tiện làm việc cho hoạt động tra, cho đoàn tra thành viên đoàn tra, đảm bảo điều kiện tốt trình thực nhiệm vụ Ba là, trang bị phương tiện làm việc tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tra, xây dựng liệu điện tử lưu trữ hồ sơ, cập nhật văn quy phạm pháp luật, trao đổi thông tin hoạt động tra quan tra chuyên ngành nội vụ Bốn là, xây dựng môi trường văn hoá hoạt động tra tạo môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, trách nhiệm phấn đấu thực hoàn thành nhiệm vụ với kết cao Kết luận chương Trên sở thực trạng, chương luận văn xác định phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Nam Định Đây tảng, sở luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định: hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; kiện toàn tổ chức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cách hợp lý phù hợp với yêu cầu cải hành nhà nước thực tế Nam Định, đổi phương thức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ tra chuyên ngành cộng tác viên tra; minh bạch hóa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; đổi chế độ, sách cán bộ, công chức tra chuyên ngành 21 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ chức năng, khâu thiết yếu trình lãnh đạo, quản lý nhà nước công tác nội vụ, có nhiệm vụ phát sơ hở quản lý, làm sở cho việc hoạch định sách xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ Trong phạm vi luận văn giải vấn đề sau: Thứ nhất, mặt lý luận, luận văn xây dựng khái niệm tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hiểu tra lĩnh vực như: tổ chức máy hành chính, nghiệp quản lý biên chế nhà nước; quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; tổ chức hội tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; cải cách hành nhà nước; quy chế dân chủ sở; công tác niên; thi đua, khen thưởng; tôn giáo Làm rõ chủ thể tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quan thực chức tra ngành Nội vụ bao gồm: quan tra nhà nước (Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ) quan giao thực chức tra chuyên ngành (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Ban Tôn giáo Chính phủ) Làm rõ đối tượng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ Chỉ phân tích nội dung hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 11 lĩnh vực cụ thể theo quy định pháp luật Thứ hai, nghiên cứu thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định cho thấy: Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật tra chuyên ngành nội vụ Các tra chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực công tác trọng tâm, phức tạp nhiều tồn tại, vướng mắc ngành (tuyển dụng, sử 22 dụng, quản lý công chức, viên chức; công tác nội vụ ) Qua công tác tra phát nhiều thiếu sót, hạn chế chủ thể tham gia hoạt động nội vụ, qua đó, phòng ngừa, phát hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nước nội vụ địa bàn Đội ngũ tra viên chuyên ngành cộng tác viên tra có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Những ưu điểm xuất phát từ số nguyên nhân như: lĩnh vực nội vụ chịu ảnh hưởng từ công cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; hệ thống văn pháp luật công tác tra chuyên ngành ngày hoàn thiện; tổ chức thành công lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tra chuyên ngành, cộng tác viên tra ngày quan tâm nâng cao Những hạn chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định: số lượng tra thực hàng năm ít; hoạt động tra chậm đổi nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức thực cho phù hợp với định hướng cải cách hành Chính phủ; chủ yếu thực tra theo cách truyền thống (thanh tra theo kế hoạch) Kết luận tra chung chung chưa sai phạm cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân hay tập thể Hoạt động tra có tình trạng vừa chồng chéo, vừa trùng lắp, vừa bỏ trống Chưa có nghị định xử phạt hành sai phạm công tác nội vụ Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ việc thiếu pháp lý; cấu tổ chức tra chưa phù hợp, thiếu số lượng yếu chất lượng Công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền cấp chưa nghiêm, chưa thường xuyên Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hiệu chưa cao, chưa thu hút quan tâm cấp, ngành vào công tác nội vụ Thứ ba, sở thực trạng, Luận văn xác định phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Nam Định Đây tảng, sở luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định: hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; kiện toàn tổ chức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cách hợp 23 lý phù hợp với yêu cầu cải hành nhà nước thực tế Nam Định, đổi phương thức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ tra chuyên ngành cộng tác viên tra; minh bạch hóa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; đổi chế độ, sách cán bộ, công chức tra chuyên ngành 24 ... Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ Thứ tư, nội dung hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ có 11 lĩnh vực Thứ năm, yếu tố ảnh hưởng đến tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ: chất lượng thể chế tra chuyên ngành. .. đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ địa bàn tỉnh 2.2.2 Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 2.2.2.1 Nội dung tra Theo báo cáo tổng hợp Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. .. lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định (tt) , Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định (tt) , Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay