Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện lâm thao, tỉnh phú thọ (tt)

24 100 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Huyện Lâm Thao nằm phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, với diện tích tự nhiên 9.769,11 ha, có 12 xã thị trấn ; dân số 102,4 nghìn người dân số khu vực nông thôn chiếm 82,08% Thời gian qua CTMTQG XDNTM địa bàn huyện cấp ủy, quyền cấp từ huyện đến sở triển khai nghiêm túc, kịp thời, huy động hệ thống trị tham gia vào phong trào Toàn dân chung sức XD NTM, góp phần làm cho mặt nông thôn có chuyển biến rõ nét Đến năm 2015, Lâm Thao huyện tỉnh Phú Thọ đạt danh hiệu huyện NTM với 10/12 xã đạt xã NTM Tuy nhiên, trình triển khai XD NTM địa bàn huyện có khó khăn XD NTM nhiệm vụ lâu dài, nhanh chóng hoàn thành hai, XD NTM chưa kết thúc địa phương hoàn thành tiêu chí đề mà cần tiếp tục trì nâng cao chất lượng tiêu chí đạt Đề tài “Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” mong muốn đưa giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quản lý nhà nước XD NTM địa bàn nông thôn nước nói chung huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nói riêng nhằm mở triển vọng lộ trình xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài TS Hoàng Sỹ Kim, Thực trạng xây dựng nông thôn vấn đề đặt quản lý nhà nước, Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật Nhà xuất xây dựng (2014), Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Ngô Thị Vân Anh (2015), Vai trò quyền xã XD NTM Thái Nguyên; Hoàng Thị Hồng Lê (2016), Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Quy (2015), Quản lý nhà nước XD NTM địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Bên cạnh có nhiều báo, đề tài, luận văn, luận án nghiên cứu XD NTM Tuy nhiên việc nghiên cứu quản lý nhà nước lĩnh vực XD NTM huyện Lâm Thao chưa có công trình tiến hành Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn 3.1 Mục đích: Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý nhà nước XD NTM kết phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước XD NTM huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, từ xác định khó khăn, hạn chế, nguyên nhân tồn cần khắc phục đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước XD NTM địa bàn 3.2 Nhiệm vụ: Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận quản lý nhà nước, nông thôn quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước XD NTM; Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước XD NTM huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng: nội dung quản lý nhà nước XD NTM huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 4.2 Phạm vi nghiên cứu: vấn đề quản lý nhà nước xây dựng nông thôn xã phạm vi huyện Lâm Thao, Phú Thọ Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận: Đề tài nghiên cứu dựa quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh văn kiện Đảng, Nhà nước vào thực tiễn ngành tình hình kinh tế xã hội địa phương 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn giải, quy nạp, thống kê; thu thập thông tin Đóng góp luận văn Luận văn góp phần làm rõ vấn đề cốt yếu cấp thiết để nâng cao hiệu quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước XD NTM huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, từ đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước XD NTM địa phương thời gian tới theo hướng bền vững Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo tham khảo, luận văn gồm chương Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm quản lý Quản lý tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý lên đối tượng khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực, thời tổ chức để đạt mục tiêu đặt điều kiện môi trường biến động 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước Quản lý nhà nước hoạt động thực quyền lực nhà nước quan máy nhà nước nhằm thực chức đối nội đối ngoại nhà nước sở quy luật phát triển xã hội, nhằm mục đích ổn định phát triển đất nước 1.1.3 Khái niệm nông thôn Theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2016 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì: “Nông thôn phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn, quản lý cấp hành sở Ủy ban nhân dân xã” 1.1.4 Khái niệm nông thôn Nông thôn hiểu nông thôn mà có kết cấu hạ tầng KT - XH đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hoá dân tộc; dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ; hệ thống trị nông thôn lãnh đạo Đảng tăng cường 1.1.5 Khái niệm quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn việc Nhà nước hoạch định chiến lược, xây dựng sách triển khai chương trình hỗ trợ nhằm tác động tới phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, làm cho nông thôn phát triển toàn diện đồng bộ, đại; văn minh, đẹp; sản xuất phát triển bền vững; xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; hệ thống trị vững mạnh; an ninh trật tự giữ vững; đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao 1.1.6 Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn Do kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi, nhiều yếu kém, vừa thiếu, vừa không đồng bộ; sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ; thu nhập nông dân thấp dẫn đến đời sống khó khăn; Đi đôi với đời sống kinh tế, nhiều nét văn hoá truyền thống có nguy mai Hiện nay, KT-XH khu vực nông thôn chủ yếu phát triển tự phát, chưa theo quy hoạch Với mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp, để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó Vì cần phải đạo thực Chương trình XD NTM để tạo bước chuyển biến bản, toàn diện NNNDNT 1.1.7 Quan điểm, mục tiêu xây dựng nông thôn * Về quan điểm: NNNDNT có vị trí chiến lược nghiệp CNH, HĐH, xây dựng bảo vệ Tổ quốc; Các vấn đề NNNDNT phải giải đồng bộ, gắn với trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước…xây dựng nông thôn gắn với xây dựng sở công nghiệp, dịch vụ phát triển đô thị theo quy hoạch bản; phát triển toàn diện, HĐH nông nghiệp then chốt * Về mục tiêu: Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái bảo vệ; an ninh trật tự giữ vững; đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao; theo định hướng XHCN 1.1.8 Đặc trưng, nguyên tắc xây dựng nông thôn * Đặc trưng xây dựng nông thôn mới: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần cư dân nông thôn nâng cao; Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đại, môi trường sinh thái bảo vệ; Dân trí nâng cao, sắc văn hóa dân tộc giữ gìn phát huy; An ninh tốt, quản lý dân chủ; Chất lương hệ thống trị nâng cao * Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới: XD NTM theo phương châm phát huy vai trò chủ thể cộng đồng dân cư, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành tiêu chí, quy chuẩn, xã đặt sách, chế hỗ trợ hướng dẫn; thực lồng ghép với chương trình, dự án khác triển khai nông thôn 1.1.9 Nội dung xây dựng nông thôn Gồm 11 nội dung với 19 tiêu sau: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Chuyển dịch cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Giảm nghèo an sinh xã hội; Đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất có hiệu nông thôn; Phát triển giáo dục - đào tạo nông thôn; Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn; Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin truyền thông nông thôn; Cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể trị - xã hội địa bàn; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 1.2 Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn 1.2.1 Nội dung quản lý nhà nước xây dựng nông thôn 1.2.1.1 Hoạch định chiến lược, quy hoạch xây dựng nông thôn Đó việc định mục tiêu, nội dung, giải pháp ngắn hạn, trung hạn dài hạn cho CTMTQG XDNTM Quy hoạch xây dựng nông thôn điều kiện tiên quyết, sở cho đầu tư xây dựng công trình, chỉnh trang, phát triển nông thôn 1.2.2.2 Ban hành tổ chức thực văn quản lý nhà nước sách xây dựng nông thôn Ban hành văn quản lý nhà nước đảm bảo cho chủ trương, sách Đảng, Nhà nước XD NTM triển khai đạt kết cao thực tiễn Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm xây dựng, ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động XD NTM nhằm đạo, hướng dẫn địa phương thực 1.2.2.3 Tổ chức máy quản lý nhà nước XD NTM Tổ chức máy quản lý xây dựng NTM phận tham mưu, giúp việc, giúp quan nhà nước thực chức quản lý XD NTM cách thống nhất, khoa học Đó BCĐ cấp, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ giúp việc BCĐ 1.2.2.4 Tổ chức đạo thực nội dung XD NTM a) Đẩy mạnh chuyển dịch cấu nông nghiệp nông thôn, tổ chức lại sản xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp Tập trung thực số vấn đề như: tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ GDP; phát triển mạnh ngành nghề phi nông nghiệp; phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hiệu kinh tế cao nông nghiệp b) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Tăng cường huy động nguồn lực toàn xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy nghiệp CNH, HĐH c) Quản lý vấn đề xã hội, an ninh trật tự khu vực nông thôn Bao gồm lĩnh vực: giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa xã hội; đảm bảo vệ sinh môi trường; giữ vững ổn định trị, trật tự xã hội d) Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn Nhằm huy động nguồn lực vật chất, tài nguồn lực tinh thần toàn xã hội để xây dựng NTM, tạo bước chuyển biến đáng kể sở hạ tầng kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cư dân nông thôn 1.2.2.5 Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm Kiểm tra kiểm soát hoạt động việc triển khai xây dựng nông thôn cấp, ngành, địa phương Phát xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật; khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình xây dựng nông thôn 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước xây dựng nông thôn bị ảnh hưởng yếu tố sau: lãnh đạo Đảng; vai trò quản lý lực máy quyền cấp; vai trò MTTQ đoàn thể quần chúng; tham gia chủ động, tích cực người dân nông thôn 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước xây dựng nông thôn số địa phương học rút cho huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước xây dựng nông thôn số tỉnh, thành phố nước 1.3.1.1 Kinh nghiệm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hậu kịp thời ban hành chủ trương đạo, chế sách động viên khuyến khích đẩy mạnh XD NTM Các xóm, tổ dân phố đạt nông thôn năm 2012, năm 2013 cấp công nhận thưởng triệu đồng Có chế huy động đóng góp lao động, đất đai, tiền vốn hợp lý, đồng thời có chế quản lý công khai, dân chủ, tiết kiệm, hiệu 1.3.1.2 Kinh nghiệm huyện Hòa Vang, Đà Nẵng Huyện Hòa Vang triển khai họp dân phát động phong trào thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới, hướng đến việc vừa phát triển kinh tế vừa xây dựng đời sống tinh thần văn minh, tiến Bên cạnh huy động hệ thống trị vào giúp dân XD NTM hiệu quả, người dân ý thức xây dựng nông thôn “cơ hội vàng” để sống gia đình làng xóm tốt đẹp nên hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, tiền mặt, tìm ngành, nghề phù hợp tăng thu nhập, góp phần XD NTM 1.3.1.3 Kinh nghiệm huyện Yên Định, Thanh Hóa Yên Định ban hành nhiều chế, sách để kích cầu cho xã phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao tiến khoa học công nghệ; đưa giới hóa đồng vào sản xuất; xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn; hình thành vùng sản xuất cây, tập trung theo chuỗi liên kết bền vững nhà, mở hướng làm giàu cho nhiều hộ dân doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tiễn đạo xây dựng nông thôn mà huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tham khảo vận dụng Trong trình triển khai phải huy động vào hệ thống trị; trọng nâng cao trách nhiệm quyền sở; nêu cao vai trò gương mẫu cán bộ, đảng viên; coi trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn để người dân có điều kiện để tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM 10 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lâm Thao 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Là huyện đồng tỉnh Phú Thọ, huyện Lâm Thao có diện tích tự nhiên 9.835 ha; địa hình tương đối phẳng, độ cao trung bình 30 – 40 m so với mặt nước biển; địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông; chịu ảnh hưởng chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, địa bàn thiên tai xảy 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội Huyện có nhiều lợi để phát triển kinh tế xã hội Quy mô dân số 102.000 người, mật độ dân số 1.050 người/km2; cấu dân số: đô thị chiếm 17,92%, nông thôn chiếm 82,08% 2.2 Phân tích hực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao thời gian qua 2.2.1 Những thuận lợi, khó khăn quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Thuận lợi: Lâm Thao huyện đồng tỉnh Phú Thọ, đời sống kinh tế xã hội phát triển khá, trình độ dân trí nhân dân tương đối cao; xuất phát điểm XD NTM xã, bình quân tiêu chí đạt 10,8/19 tiêu chí/xã (thời điểm năm 2010), cao so với mức bình quân chung tỉnh Khó khăn: Do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, giai đoạn 2011 – 2016, đầu tư công quản lý, thắt chặt, cắt giảm Thời kỳ đầu triển khai 11 phận cán bộ, nhân dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ nhà nước xây dựng công trình NTM; 2.2.2 Chủ trương, quan điểm tỉnh Phú Thọ xây dựng nông thôn Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến năm 2015 có tỷ lệ số xã địa bàn tỉnh đạt chuẩn xã NTM, cao tỷ lệ bình quân chung nước; đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng tiêu chí NTM xã để đảm bảo thực lộ trình XD NTM theo kế hoạch phê duyệt Các nhiệm vụ cụ thể: tập trung vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất; giữ vững tiêu chí văn hóa, xã hội, môi trường; xây dựng hệ thống hệ thống trị vững mạnh 2.2.3 Thực quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao thời gian qua 2.2.3.1 Hoạch định chiến lược, quy hoạch xây dựng nông thôn Huyện Lâm Thao xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đạo, lãnh đạo quản lý nhà nước xây dựng NTM, là: Tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng hoàn thành đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; lựa chọn lộ trình cho xã, ưu tiên xã có xuất phát điểm cao, điều kiện sản xuất thuận lợi; tập trung đạo phát triển sản xuất; trọng đầu tư sở hạ tầng kinh tế xã hội; đạo xử lý tốt việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; Chỉ đạo thực tốt công tác định hướng chuyển đổi nghề, dạy nghề xuất lao động; đảm bảo An ninh trật tự, xây dựng hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh; an ninh, trật tự xã hội ổn định 2.2.3.2 Ban hành tổ chức thực văn quản lý nhà nước sách xây dựng nông thôn 12 Trong giai đoạn 2010- 2015, UBND huyện Lâm Thao ban hành văn đạo, điều hành tổ chức quản lý để thực chương trình cách có hiệu quả, kể đến như: Kế hoạch số 458/KHUBND ngày 28/4/2010 xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao đến năm 2020; Quyết định số 2801/QĐ- UBND ngày 01/9/2011 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Lâm Thao đến 2020; Đề án số 925/ĐA- UBND ngày 19/11/2011 huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch số 410/KHUBND ngày 27/4/2015 triển khai xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2015 2.2.3.3 Tổ chức máy quản lý nhà nước xây dựng nông thôn UBND huyện ban hành Quyết định thành lập BCĐ XD NTM huyện; thành lập tổ công tác giúp việc BCĐ XD NTM huyện, tổ thẩm định tiêu chí đạt chuẩn NTM địa bàn; thành lập Văn phòng điều phối Chương trình NTM cấp huyện ;Chỉ đạo xã thành lập: BCĐ XD NTM; Ban quản lý XD NTM Ban phát triển thôn Hàng năm, huyện Lâm Thao trọng việc đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán huyện sở 2.3.3.4 Tổ chức đạo thực nội dung xây dựng NTM a) Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tổ chức lại sản xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp Để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, huyện Lâm Thao đạo khai thác, phát huy tối đa nguồn lực để phát triển ngành kinh tế, CDCCKT theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ nông lâm nghiệp, thủy sản; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo quy hoạch; gắn chuyển dịch cấu kinh tế với cấu lao động 13 b) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Phương châm huyện là: huy động nguồn lực theo phương châm xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH trọng điểm, tạo tiền đề XD NTM c) Quản lý vấn đề xã hội, an ninh trật tự khu vực nông thôn Quan tâm đạo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn; Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa d) Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn Đã đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tranh thủ giúp đỡ cấp, ngành, huy động tối đa nguồn lực địa phương để tổ chức triển khai Chương trình Trong sử dụng nguồn vốn, huyện ưu tiên đầu tư xây dựng công trình trọng điểm cần thực để hoàn thành tiêu chí thiếu xã chưa đạt chuẩn nông thôn Tổng nguồn vốn đầu tư đạt 5.200.000 triệu đồng 2.2.3.5 Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm Hàng năm, HĐND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát địa phương tình hình thực mục tiêu PT KT-XH địa bàn lĩnh vực chuyên ngành Trong giai đoạn 2010-2015, HĐND huyện tổ chức 20 giám sát xây dựng NTM cấp huyện cấp xã 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 2.3.1 Những kết đạt nguyên nhân a) Những kết đạt Toàn huyện có 12 xã Năm 2014, huyện 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm xã: Tứ Xã, Cao Xá, Sơn Dương, Thạch Sơn, Xuân Huy, Hợp Hải Đến tháng năm 2015, có thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 bao gồm xã: Vĩnh Lại, Kinh Kệ, Sơn Vi, Tiên Kiên Số xã chưa đạt chuẩn nông thôn 2/12 xã (Xuân Lũng, Bản Nguyên) chiếm 16,7% Trong đó: xã Bản Nguyên đạt 17/19 tiêu chí, tiêu chí chưa đạt (giao thông thủy lợi); xã Xuân Lũng đạt 16/19 tiêu chí, tiêu chí chưa đạt (giao thông, thủy lợi, môi trường) * Kết đạt theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM: - Tiêu chí quy hoạch: 12/12 xã đạt tiêu chí số Quy hoạch theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Đến tháng 8/2012 huyện phê duyệt xong đề án XD NTM 12/12 xã Huyện hoàn thành quy hoạch phát triển KT-XH huyện Lâm Thao đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất huyện xã đến năm 2020 - Tiêu chí giao thông: 10/12 xã đạt chuẩn; xã đạt chuẩn Huyện đạo xây dựng 473,62 km đường giao thông - Tiêu chí thủy lợi: 10/12 xã đạt chuẩn; xã đạt chuẩn Trong năm địa bàn huyện kiên cố hóa 128,97km kênh mương Tổng diện tích sản xuất có nước tưới từ công trình thủy lợi đạt khoảng 3.369 chiếm 66,1% diện tích đất nông nghiệp huyện - Tiêu chí điện nông thôn: 12/12 xã đạt tiêu chí số điện theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Trong năm qua, huyện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 34,88 km điện trung thế, 108,43 km điện hạ thế, nâng tổng chiều dài đường dây hạ lên 199,02 km 19 Trạm biến áp, dung lượng 7.650 Kv.A, nâng tổng số trạm biến áp địa bàn 59 trạm Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia địa bàn xã đạt 100% - Tiêu chí trường học: 12/12 xã đạt tiêu chí số trường học theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ 15 Toàn huyện có 49/53 trường học cấp (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) có sở vật chất đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 92,4%, tăng 17 trường so với năm 2010 - Tiêu chí sở vật chất văn hóa: 12/12 xã đạt tiêu chí số sở vật chất văn hóa theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Toàn huyện có 199/199 Nhà văn hóa khu dân cư đầu tư xây nâng cấp đạt chuẩn quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, xây 35 Nhà văn hóa - Tiêu chí chợ nông thôn: 12/12 xã đạt theo quy định Các chợ đáp ứng yêu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa nhân dân, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ - Tiêu chí bưu điện: 12/12 xã đạt tiêu chí số bưu điện theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Toàn huyện có bưu cục 14 bưu điện văn hóa xã, thị trấn, tổng kinh phí nâng cấp, cải tạo 560 triệu đồng; 44 trạm BTS với tổng kinh phí 50.000 triệu đồng, đảm bảo phát sóng rộng khắp 14/14 xã, thị trấn, đáp ứng nhu cầu thông tin nhân dân địa bàn - Tiêu chí nhà dân cư: 12/12 xã đạt tiêu chí số nhà nông thôn theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Đến nay, địa bàn không nhà tạm, nhà dột nát Tổng số hộ dân 23.275 hộ, số hộ có nhà đạt chuẩn Bộ xây dựng chiếm tỷ lệ 97% - Tiêu chí thu nhập: 12/12 xã đạt theo quy định TW tỉnh Huyện đạo khai thác, phát huy tối đa nguồn lực để phát triển ngành kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông lâm nghiệp, thủy sản Nhờ thu nhập bình quân đầu người địa bàn xã năm 2014, 25,78 triệu đồng, chất lượng đời sống nhân dân nâng lên đáng kể 16 - Tiêu chí hộ nghèo: 12/12 xã đạt tiêu chí số 11 hộ nghèo theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Qua năm thực Chương trình giảm nghèo, toàn huyện giảm 1.232 lượt hộ nghèo; đến tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,29% xuống 3,57% năm 2014 giảm 2,8% năm 2015 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 12/12 xã đạt tiêu chí số 12 theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Hàng năm giải việc làm cho 2.200 lao động; năm xuất 1.000 lao động địa phương dẫn đầu toàn tỉnh công tác xuất lao động Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: có 44.288 lao động/46.457lao động có việc làm thường xuyên, đạt 95,3% - Về hình thức tổ chức sản xuất: 12/12 xã đạt tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Qua năm thực hiện, thành lập 09 Hợp tác xã, nâng tổng số HTX toàn huyện lên 27 hợp tác xã 05 Quỹ tín dụng nhân dân, với 32.872 xã viên, tổng nguồn vốn HTX 63,122 tỷ đồng Công tác xây dựng Tổ hợp tác (THT) quan tâm, kết thành lập 15 THT - Về tiêu chí giáo dục: 12/12 xã đạt tiêu chí số 14 giáo dục theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục nâng lên, thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh; Quy mô trường lớp phát triển ổn định, chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi, phổ cập giáo dục TH độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS trì, giữ vững - Tiêu chí y tế: 12/12 xã đạt tiêu chí số 15 y tế theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ 17 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia y tế giai đoạn 20112020 Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực có nếp, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 77% - Tiêu chí văn hóa: 12/12 xã đạt tiêu chí số 16 văn hóa theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Toàn huyện có 100% khu dân cư có nhà văn hóa; 93% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 84% khu dân cư văn hóa đạt tiêu chuẩn văn hóa, thành lập trì 336 câu lạc thể dục thể thao; thư viện; 14 tủ sách, 12 phòng đọc báo, tạp chí xã nhà văn hóa - Tiêu chí môi trường: Có 11/12 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ, xã đạt chuẩn Đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày cho 97,9% khu dân cư xã, thị trấn Đến 12/12 xã địa bàn huyện có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước nước hợp vệ sinh đạt 95% - Hệ thống trị vững mạnh: 12/12 xã đạt tiêu chí số 18 theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Năm 2014, có 85,37% tổ chức sở đảng xếp loại vững mạnh, có 12/14 xã, thị trấn xếp loại vững mạnh; 85,71% quyền xã, thị trấn đạt vững mạnh.Các xã có đủ tổ chức hệ thống trị xã hội, tổ chức quan tâm củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng - Về an ninh trật tự xã hội: 12/12 xã đạt tiêu chí số 19 theo quy định Trung ương tỉnh Phú Thọ Hàng năm huyện tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho dân quân tự vệ, công an xã nhầm thực 18 có hiệu phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Lực lượng Quân huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn b) Những nguyên nhân đạt kết Trong thực XD NTM, huyện coi trọng, tôn trọng quy hoạch, thực theo quy hoạch Đồng thời kế hoạch XD NTM phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân; nêu cao tinh thần gương mẫu gia đình cán bộ, đảng viên triển khai thực Tập trung đạo làm tốt công tác huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn lực đầu tư cho chương trình; tích cực vận động, khuyến khích nhân dân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH địa phương theo phương châm “Nhà nước nhân dân làm”; ưu tiên đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất để không ngừng nâng cao đời sống cho người dân 2.3.2 Những yếu kém, hạn chế nguyên nhân a) Những hạn chế, yếu Nguồn lực đầu tư khó khăn; số cấp uỷ đảng, quyền, cán bộ, đảng viên nhân dân XD NTM chưa thật đầy đủ, coi dự án đầu tư nhà nước, có việc chưa tích cực vào Việc xây dựng nông thôn số xã tập trung chủ yếu vào đầu tư phát triển sở hạ tầng để hoàn thiện tiêu chí đề mà chưa trọng nâng cao đời sống, thu nhập người dân b) Nguyên nhân CTMTQG XD NTM chương trình hoàn toàn mới, chưa có nhiều địa phương thực thành công để vận dụng, áp dụng vào địa bàn thời gian đầu công tác lãnh đạo, đạo xây dựng NTM lúng túng; văn hướng dẫn thực chương trình chậm có thay 19 đổi cấp tỉnh; số sách triển khai chưa đồng bộ, số tiêu chí chưa phù hợp nên địa phương gặp khó khăn triển khai thực Nguồn nhân lực phục vụ chương trình MTQG xây dựng NTM thiếu yếu, thành viên BCĐ, Ban điều phối cấp làm làm kiêm nhiệm; Ban đạo cấp xã chưa huy động hết tiềm nội lực nhân dân, tư tưởng làm thay cho dân, chạy theo thành tích, trông chờ vào hỗ trợ nhà nước 20 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 3.1 Chủ trương, quan điểm tỉnh Phú Thọ xây dựng nông thôn đến năm 2020 3.1.1 Mục tiêu Tiếp tục trì nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đạt được, bước tăng số lượng tiêu chí nông thôn đạt xã Tập trung đạo phát triển KT-XH địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân XD NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH bước đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ 3.1.2 Các nội dung thi đua Thi đua phát triển kinh tế, đổi tổ chức sản xuất; huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, NT; đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng phát triển văn hóa, xã hội; xây dựng thực nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; thi đua xây dựng hệ thống trị sở vững mạnh, sạch, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho đội ngũ cán sở 3.2 Phương hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 3.2.1 Phương hướng Đảm bảo 100% số xã địa bàn huyện đạt tiêu chí giữ vững danh hiệu xã NTM, huyện giữ vững nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM 3.2.2 Mục tiêu 21 Tiếp tục XD NTM bền vững theo hướng CNH, HĐH, đảm bảo tạo diện mạo NTM kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng cao, không hộ nghèo XD NTM vừa đảm bảo tính đồng bộ, đại, văn minh giữ gìn sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp địa phương 3.3 Các giải pháp chủ yếu quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 3.3.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn Trong giai đoạn tiếp theo, cấp, ngành chức tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa chương trình XD NTM, chế thực hiện, trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi thực chương trình 3.3.2 Quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch xây dựng nông thôn phê duyệt Quản lý chặt chẽ việc thực quy hoạch phê duyệt, tránh việc đầu tư chương trình làm phá vỡ tổng thể quy hoạch chung huyện 3.3.3 Đẩy mạnh thu hút huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội Trong thời gian tới phải huy động ngày nhiều đầu tư xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư, thực đa dạng hóa hình thức đầu tư, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế, kể đầu tư nước tham gia phát triển kết cấu hạ tầng 3.3.4 Tập trung đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho công tác đào tạo đội ngũ khuyến nông sở, đào tạo nghề, nhân cấy, phát triển nghề Tập trung đạo phát triển 22 sản xuất theo hướng hàng hóa cận đô thị, nâng cao giá trị, hiệu đơn vị diện tích; Khuyến khích đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, mạng lưới đại lý chợ nông thôn; 3.3.5 Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động văn hóa xã hội bảo vệ môi trường Tập trung đạo nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động văn hóa -xã hội, để văn hóa thực vừa động lực phát triển, vừa đảm bảo giữ vững phát huy sắc dân tộc 3.3.6 Tăng cường xây dựng hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh giữ gìn an ninh, trật tự xã hội Tiếp tục tập trung đạo nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đảng viên; Chủ động xây dựng triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn kiện trị quan trọng địa bàn; mở đợt công trấn áp loại tội phạm, tệ nạn xã hội 3.3.7 Củng cố, kiện toàn, tăng cường hoạt động Ban đạo xây dựng nông thôn từ huyện đến sở Tiếp tục củng cố, kiện toàn, tăng cường hoạt động BCĐ XD NTM từ huyện đến sở; ban quản lý, ban phát triển nông thôn xã khu dân cư để ban vận hành nhịp nhàng, hiệu Tiếp tục kiện toàn tổ chức máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước quyền cấp 3.3.8 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát chấp hành quy hoạch, sách, pháp luật quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Thông qua kiểm tra, giám sát định kỳ nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng vấn đề phát sinh trình thực XD NTM 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoàn thành việc XD NTM góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; khai thác có hiệu yếu tố nguồn lực sẵn có địa phương, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài, nhằm đưa KT-XH huyện phát triển cao vững theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Do để thực đạt hiệu nâng cao chất lượng chương trình XD NTM địa bàn cần phải xác định bước phù hợp, chuẩn bị tốt nội dung, phương pháp cách làm, chế, sách, xác định mối quan hệ trách nhiệm cấp, ngành toàn thể nhân dân việc đạo, tổ chức thực Kiến nghị 2.1.1 Đối với Bộ, ngành Trung Ương:; bổ sung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, có sách ưu đãi, hỗ trợ cho cho doanh nghiệp thực công tác bồi thường, thu hồi đất để xây dựng nông thôn 2.1.2 Đối với tỉnh: Tiếp tục kiện toàn Ban đạo, kịp thời ban hành chủ trương, giải pháp xây dựng nông thôn để huyện vận dụng áp dụng 2.1.3 Đối với cấp xã: Tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch XD NTM huyện giai đoạn 2016 - 2020 vào thực tế địa phương Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ XD NTM địa bàn 24 ... khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình xây dựng nông thôn 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước xây dựng nông thôn bị ảnh hưởng yếu... 3.2 Nhiệm vụ: Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận quản lý nhà nước, nông thôn quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước XD NTM; Đề xuất phương hướng giải... huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước xây dựng nông thôn số tỉnh, thành phố nước 1.3.1.1 Kinh nghiệm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện lâm thao, tỉnh phú thọ (tt) , Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện lâm thao, tỉnh phú thọ (tt) , Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện lâm thao, tỉnh phú thọ (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay