Hoạt động điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt)

17 109 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ QUANG TIẾN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 ĐẮK LẮK – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu Phản biện 1:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Phản biện 2:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng ………., Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Số:… - Đường…………… - Quận……………… - TP……………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổ chức hoạt động, có hoạt động điều tra VKSND đối tượng chiến lược cải cách tư pháp nước ta giai đoạn Như thấy, nước ta, với quan Nhà nước Quốc hội, Chính phủ Toà án, VKSND thành lập tổ chức thành hệ thống, phận cấu thành quan trọng máy Nhà nước để thực quyền lực Nhà nước bảo vệ quyền lợi Nhà nước Viện kiểm sát thành lập để đại diện cho Nhà nước lĩnh vực trì bảo vệ nghiêm minh pháp luật hai khía cạnh: Một là, bảo đảm cho quy định pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất; hai là, bảo đảm cho quyền công dân pháp luật quy định phải tôn trọng Như vậy, Viện kiểm sát vừa quan đại diện cho quyền lực Nhà nước (ở quyền công tố Nhà nước), vừa quan đại diện cho quyền lợi ích công dân Thực cải cách tư pháp nói chung, có hoạt động điều tra VKSND, Đảng ta nghiên cứu ban hành hai Nghị quan trọng: Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” Hai Nghị thể tư tưởng chủ đạo chiến lược cải cách tư pháp nước ta giai đoạn nay; xác định, hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp phải bảo đảm không bỏ lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng công tố Kiểm sát viên phiên toà, bảo đảm tranh tụng dân chủ với Luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác Cụ thể hóa quan điểm lãnh đạo Đảng, Quốc hội nước ta ban hành Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 với nhiều quy định VKSND Theo Điều Luật Tổ chức VKSND năm 2014, hai chức VKSND thực hành quyền công tố KSHĐTP nước cộng hòa XHCN Việt Nam, để thực nhiệm vụ là: bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Để thực có hiệu hai chức có mối quan hệ hữu nói trên, để tránh lạm quyền, thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật từ phía quan điều tra, bên cạnh quyền giám sát hoạt động điều tra, Luật trao cho VKSND quyền trực tiếp điều tra vụ án hình điều kiện cụ thể Về nguyên tắc, VKSND có vai trò lớn – vai trò đạo điều tra giai đoạn điều tra vụ án hình Tuy nhiên, nhiều lý khác mà thực tế việc thực vai trò VKSND thời gian qua chưa tương xứng với kỳ vọng; việc sử dụng quyền trực tiếp điều tra vụ án hình chưa hiệu Viện kiểm sát thường “gián tiếp điều tra” thông qua việc kiểm sát hoạt động điều tra quan cảnh sát điều tra, nên bị động việc nắm hồ sơ vụ án, dẫn tới hạn chế truy tố tranh luận phiên tòa Kiểm sát viên Đây nguyên nhân sâu xa tình trạng án oan sai, án bị hủy vi phạm hoạt động tố tụng năm gần Đắk Lắk tỉnh trọng điểm khu vực Tây Nguyên nước Những năm qua, công tác kiểm sát Viện kiểm sát quan tâm nâng cao chất lượng, nhằm bảo đảm quyền công dân, góp phần phát xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội, nâng cao văn hóa pháp lý nói chung Tuy nhiên, trước bối cảnh đổi quan Kiểm sát, đổi máy nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền, việc nâng cao vai trò Viện kiểm sát đòi hỏi thường trực, nữa, thời gian qua, công tác kiểm sát hoạt động điều tra vụ án hình tỉnh Đắk Lắk xuất hạn chế hiệu hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin người dân vào công pháp luật Để tìm hiểu rõ vai trò, quy định pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn VKSND giai đoạn điều tra nói chung, quyền trực tiếp điều tra vụ án hình nói riêng, từ đánh giá thực trạng hoạt động điều tra vụ án hình VKSND thực tiễn tỉnh Đắk Lắk, xuất phát từ yêu cầu khách quan đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, tác giả chọn vấn đề “Hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân điều kiện cải cách tư pháp – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học, chuyên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Những công trình nghiên cứu tiêu biểu công bố có liên quan đến đề tài, kể tới như: + Về công trình nghiên cứu lớn đề tài khoa học cấp bộ: Kỷ yếu đề tài khoa học cấp bộ, Viện khoa học kiểm sát VKSND tối cao, tập thể tác giả, Hà Nội, năm 1999; THQCT kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra Lê Hữu Thể tác giả, năm 2008; Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội, năm 2008; Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Đề tài khoa học cấp bộ, năm 2011; Một số vấn đề tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp Nguyễn Hải Phong tác giả + Bài viết tiêu biểu đăng tải tạp chí chuyên ngành: Lý Văn Chính, “Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2005; Đỗ Văn Đương, “Cơ quan thực hành quyền công tố cải cách tư pháp nước ta nay”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 7/2006; Lê Văn Cảm, "Bàn hệ thống quan tiến hành tố tụng thi hành án chiến lược cải cách tư pháp", Tạp chí Kiểm sát số 01/2009; Trần Công Phàn, "Một số vấn đề chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Kiểm sát 03/2012; Lê Thị Tuyết Hoa, "Một số nội dung trọng tâm để thực chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Kiểm sát số 16/2012; Nguyễn Hòa Bình, "Một số định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLTTHS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Kiểm sát 16/2012 Tạp chí Kiểm sát số 21/2012; Nguyễn Thị Thủy, "Sửa đổi bổ sung BLTTHS nhằm thực chủ trương Đảng - Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, thực chế gắn công tố với điều tra”, Tạp chí Kiểm sát số 21/2012; Nguyễn Thái Phúc, "Sửa đổi nguyên tắc tập trung thống ngành Kiểm sát nhân dân", Tạp chí Kiểm sát số 17/2012; Trần Đình Nhã, "Chế định điều tra tội phạm BLTTHS", Tạp chí Kiểm sát số 21/2012; Đỗ Văn Đương, "Phân định rõ thẩm quản lý hành với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp sửa đổi, bổ sung chế định chứng BLTTHS", Tạp chí Kiểm sát số 16/2012; Đào Trí Úc, "Đề xuất đổi Viện kiểm sát Việt Nam từ kinh nghiệm số nước giới", Tạp chí Kiểm sát số 12/2013; Lê Đức Xuân, Phạm Lan Phương, "Vai trò quan Công tố nước giới việc KSĐT vụ án hình sự", Tạp chí Kiểm sát số 13/2013; Lê Thị Tuyết Hoa, "Thực trạng số kiến nghị nhằm tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra", Tạp chí Kiểm sát số 08/2014;… + Báo cáo tổng kết chuyên đề ngành Kiểm sát: Tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn công tác ngành KSND qua 50 tổ chức hoạt động, Hà Nội, năm 2010; Báo cáo kết tổng kết năm thi hành BLTTHS năm 2003, Hà Nội, năm 2012 + Luận án tiến sĩ, điển hình có: Nguyễn Thị Mai Nga, "Cơ sở lý luận thực trạng điều tra truy tố tội phạm ma túy", Nhà xuất thông tin truyền thông, năm 2012; Đào Hữu Dân, “Mối quan hệ quan cảnh sát điều tra với Viện kiểm sát điều tra vụ án hình sự”, Luận án tiến sĩ luật học trường Đại học cảnh sát nhân dân, năm 2006;… + Luận văn thạc sĩ luật học, điển hình có: Vũ Thị Xuân Nhuệ, "Một số hoạt động KSĐT án kinh tế Tp Hồ Chí Minh 1991-1996"; Đoàn Tạ Cửu Long, "Công tác KSĐT án trị an Tp Hồ Chí Minh từ 1996 - 2000 - Một số vấn đề lý luận thực tiễn"; Võ Phước Long, "Chức VKSND tố tụng hình sự" năm 2007; Đoàn Tấn Minh, "Hoạt động Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình mà bị can người chưa thành niên địa bàn tỉnh Tiền Giang" năm 2008; Nguyễn Văn Tấn, "Hoạt động KSĐT tội phạm ma túy Tp Hồ Chí Minh giai đoạn nay" năm 2008;… Qua khảo sát, nhiều công trình làm rõ vấn đề lý luận chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát tố tụng hình sự, có đánh giá việc thực chức hoạt động kiểm sát tố tụng hình nói chung, hay lĩnh vực phòng chống tội phạm cụ thể Các công trình chủ yếu nghiên cứu phương diện thực vai trò công tố KSHĐTP, chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống quy định việc thực quyền điều tra vụ án hình VKSND nói chung, VKSND địa phương cụ thể nói riêng Do vậy, tên đề tài tác giả chọn nghiên cứu “Hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân điều kiện cải cách tư pháp – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” không bị trùng lắp với đề tài nghiên cứu trước Vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa lý luận thực tiễn bối cảnh tích cực thực cải cách tư pháp theo Chiến lược Đảng, Hiến pháp 2013 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy định pháp luật nói chung việc thực quyền điều tra vụ án hình VKSND tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, đánh giá thực trạng, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp lý VKSND; hoạt động điều tra vụ án hình VKSND; - Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công cải cách tư pháp tư pháp nói chung Viện kiểm sát điều tra vụ án hình nói riêng - Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật VKSND tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ án hình thời gian qua - Đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án hình VKSND theo yêu cầu cải cách tư pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động điều tra vụ án hình VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện tỉnh Đắk Lắk theo quy định BLTTHS năm 2003 quy định BLTTHS năm 2015 Đây hoạt động nhằm thực chức THQCT, KSHĐTP giai đoạn điều tra tiến hành người tiến hành tố tụng Kiểm sát viên 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động điều tra VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện tỉnh Đắk Lắk chủ yếu giai đoạn điều tra vụ án hình sự, tức từ lúc khởi tố vụ án đến truy tố bị can trước tòa Một số hoạt động điều tra vi phạm pháp luật để phục vụ hoạt động kiểm sát việc khởi tố vụ án, bị can xem xét trình tố tụng vụ án hình theo nghĩa rộng từ “điều tra” Về không gian, luận văn nghiên cứu hoạt động Viện kiểm sát địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có trọng số địa bàn trọng điểm, có số lượng vụ án hình thụ lý hàng năm lớn Về thời gian, luận văn khảo sát giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2015 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp luận thực đề tài dựa tảng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng; quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, sách Đảng Nhà nước ta đấu tranh phòng, chống tội phạm, vị trí, vai trò Viện kiểm sát máy nhà nước tố tụng hình sự; chủ trương Đảng Nhà nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền người, quyền tự do, dân chủ công dân 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống nghiên cứu khoa học xã hội là: Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, kết hợp quan sát thực tiễn (qua trình công tác) với khát quát hóa Ý nghĩa Luận văn Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận hoạt động điều tra Viện kiểm sát điều tra vụ án hình Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy nghiên cứu cán giảng dạy, sinh viên trường đại học luật, sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp Học Viện tư pháp, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tài liệu tham khảo hữu ích cho người quan tâm, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ VKSND điều tra vụ án hình Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Phần nội dung kết nghiên cứu kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung Viện kiểm sát nhân dân hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân Chương 2: Thực trạng hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân điều kiện cải cách tư pháp Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1.1 Viện kiểm sát nhân dân máy nhà nước 1.1.1.1 Vị trí, vai trò tổ chức Viện kiểm sát nhân dân - Vị trí, vai trò Viện kiểm sát nhân dân: Cơ quan Viện kiểm sát nước ta thuộc hệ thống quan tư pháp, đó, việc xác định vị trí hệ thống quan phải sở bảo đảm độc lập hệ thống quan tư pháp Với chức THQCT KSHĐTP cần tổ chức Viện kiểm sát thành hệ thống quan Nhà nước độc lập Theo Luật Tổ chức VKSND năm 2014, VKSND Việt Nam hệ thống độc lập được tổ chức cấp, gồm: VKSND tối cao; VKSND cấp cao; VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp huyện; Viện kiểm sát quân 1.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân a Chức Viện kiểm sát nhân dân Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định chức VKSND là: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” b Nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân Trong phạm vi chức mình, VKSND có nhiệm vụ: “bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” 1.1.2 Hoạt động điều tra vụ án hình 1.1.2.1 Quan niệm hoạt động điều tra vụ án hình Quy định BLTTHS thẩm quyền thu thập chứng thẩm quyền thực hoạt động điều tra CQĐT, Viện kiểm sát Tòa án Ba quan tiến hành tất hoạt động điều tra đuợc quy định BLTTHS 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động điều tra vụ án hình - Hoạt động điều tra vụ án hình hoạt động thực công khai theo trình tự, thủ tục tố tụng hình - Khi thực hoạt động điều tra vụ án hình thường phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tố tụng hình - Hoạt động điều tra vụ án hình hoạt động thu thập chứng phục vụ cho hoạt động buộc tội - Hoạt động điều tra vụ án hình đòi hỏi phải tuân thủ yêu cầu pháp luật, trị, nghiệp vụ 1.1.2.3 Nội dung hoạt động điều tra vụ án hình Điều tra theo nghĩa chung thu thập thông tin, tố tụng hình sự, điều tra hoạt động thu thập chứng cứ, tài liệu nhằm làm rõ vụ án 1.2 HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.2.1 Khái niệm hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân Hoạt động điều tra vụ án hình VKSND loại hoạt động tố tụng hình sự, VKSND (thông qua Kiểm sát viên), thông qua biện pháp, điều kiện điều tra quy định nhằm thu thập thông tin, chứng cứ, tài liệu nhằm làm rõ tội phạm người phạm tội, đảm bảo vụ án giải khách quan theo nguyên tắc pháp chế, bảo vệ quyền người, quyền công dân 1.2.2 Điều chỉnh pháp luật hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân 1.2.2.1 Hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Thẩm quyền điều tra vụ án hình VKSND theo quy định BLTTHS năm 2003 chưa quy định rõ ràng, cụ thể Luật Tổ chức VKSND năm 2014 BLTTHS năm 2015 1.2.2.2 Hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Hoạt động điều tra vụ án hình VKSND theo quy định Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định nhiều giai đoạn: Giai đoạn điều tra xác minh tố giác, tin báo tội phạm; giai đoạn điều tra; giai đoạn truy tố 1.2.2.3 Hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 Hoạt động điều tra vụ án hình VKSND theo BLTTHS năm 2015 quy định rõ ràng, cụ thể Luật Tổ chức VKSND năm 2014 1.2.3 Biện pháp điều tra hình Viện kiểm sát nhân dân Nhiệm vụ hoạt động điều tra xác định thật khách quan vụ án cách đầy đủ, toàn diện, làm sở cho việc giải vụ án Hay nói cách khác, nhiệm vụ chứng minh tội phạm người phạm tội 1.3 YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.3.1 Tình hình tội phạm bối cảnh đổi kinh tế, xã hội quan điểm cải cách tư pháp Viện kiểm sát điều tra vụ án hình 1.3.1.1 Tình hình tội phạm bối cảnh đổi kinh tế, xã hội Sự phát triển nhanh chóng, sôi động kinh tế thị trường mang lại thay đổi lớn kinh tế, nâng cao điều kiện sống cho Nhân dân, đặt nhiều vấn đề nhức nhối làm cho xã hội xúc cần giải 1.3.1.2 Quan điểm cải cách tư pháp Viện kiểm sát điều tra vụ án hình Về quan điểm cải cách tư pháp Nhà nước ta thể qua Nghị Đảng cải cách tư pháp Nghị Trung ương khóa VII (tháng 01/1995), Nghị Trung ương khóa VIII (tháng 6-1997), Nghị Trung ương khóa VIII (tháng 8/1999), Nghị Đại hội IX, Nghị số 08NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2002, Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 1.3.2 Hoạt động Viện công tố - Viện kiểm sát điều tra vụ án hình số nước giới kinh nghiệm Việt Nam Tùy theo truyền thống pháp luật đặc điểm quốc gia mà việc tổ chức hoạt động THQCT quan Công tố có đặc điểm, tính chất khác Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH ĐẮK LẮK VÀ HỆ THỐNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK 2.1.1 Khái quát tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk tỉnh nằm trung tâm Tây Nguyên, phía bắc giáp Gia Lai, phía nam giáp Lâm Đồng, phía tây nam giáp Đắk Nông, phía đông giáp Phú Yên Khánh Hoà, phía tây giáp Vương quốc Campuchia Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 13.085 km² Tổng dân số cuối năm 2011 ước có 1.771.800 người, có 47 dân tộc sinh sống 2.1.2 Khái quát tổ chức hệ thống Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có Ủy ban kiểm sát, Văn phòng, phòng nghiệp vụ tương đương - Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk: Ở tỉnh Đắk Lắk có 15 VKSND huyện, thị xã Buôn Hồ Tp Buôn Ma Thuột 2.2 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NHỮNG NĂM QUA 2.2.1 Tội phạm an ninh Những năm qua, an ninh trị trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh Đắk Lắk giữ vững; nhiên, tình hình vi phạm pháp luật tội phạm diễn biến phức tạp biến động số loại tội sau năm, tính chất, mức độ tội phạm ngày nghiêm trọng; đối tượng phạm tội ngày đa dạng Trong năm 2012, Cơ quan an ninh điều tra phát hiện, khởi tố 02 vụ, 07 bị can tội Phá hoại sách đoàn kết (tăng 01 vụ, 04 bị can so với kỳ năm 2011) 2.2.2 Tội phạm khác Bảng tổng hợp tình hình tội phạm bị khởi tố tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị tính: số vụ, số bị can bị khởi tố) NĂM TP ma túy Vụ 2011 2012 2013 2014 2015 92 151 154 152 130 Bị can 123 90 81 184 155 TP tham nhũng chức vụ Bị Vụ can 10 21 05 07 04 04 03 05 04 04 TP kinh tế môi trường V ụ 17 40 45 44 35 Bị can 16 99 66 52 67 TP xâm phạm sở hữu TP trật tự an toàn xã hội Vụ Bị can Vụ 564 587 555 556 614 939 1.070 997 913 930 767 758 814 769 699 Bị can 1.325 1.580 1.617 1.632 1.408 TP xâm phạm hoạt động tư pháp Vụ 09 12 06 06 03 Bị can 09 14 06 06 02 (Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác hàng năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 2.3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở ĐẮK LẮK NHỮNG NĂM QUA 2.3.1 Hoạt động điều tra Viện kiểm sát giai đoạn giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Qua công tác kiểm sát tốt việc giải tố giác, tin báo tội phạm năm qua, Viện kiểm sát yêu cầu CQĐT khởi tố 132 vụ án, 110 bị can; trực tiếp khởi tố 03 vụ án, 01 bị can; ban hành 153 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm 2.3.2 Hoạt động điều tra Viện kiểm sát giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, điều tra vụ án Trong trình thực chức năng, nhiệm vụ mình, Viện kiểm sát hai cấp không phê định khởi tố 07 bị can, huỷ bỏ 19 định không khởi tố vụ án, 08 định khởi tố vụ án, 21 định khởi tố bị can CQĐT, không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 04 trường hợp, hủy bỏ định tạm giữ 01 trường hợp, không phê chuẩn định gia hạn tạm giữ 01 trường hợp, không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam 22 bị can, không phê chuẩn định gia hạn tạm giam 03 bị can, hủy bỏ định tạm giam 01 bị can, không phê chuẩn lệnh tạm giam 47 bị can CQĐT, yêu cầu CQĐT bắt tạm giam 10 bị can; ban hành 92 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm hoạt động điều tra 2.3.3 Hoạt động điều tra Viện kiểm sát giai đoạn truy tố, xét xử Thông qua công tác THQCT KSXX án hình sự, Viện kiểm sát hai cấp ban hành kháng nghị 291 vụ án; Tòa án xét xử 234 vụ, chấp nhận 225 vụ, đạt 96,1% 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK NHỮNG NĂM QUA 2.4.1 Những thành tựu nguyên nhân Thực chủ trương Đảng cải cách tư pháp, thực quy định pháp luật Ngành thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn VKSND Trong năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt kết nội bất tất lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng kiềm chế gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế XHCN, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sống bình yên nhân dân địa bàn tỉnh 2.4.1.1 Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 2.4.1.2 Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình 2.4.1.3 Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn truy tố 2.4.1.4 Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình 2.4.2 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân 2.4.2.1 Hạn chế, vướng mắc Bên cạnh kết đạt được, hoạt động Viện kiểm sát giai đoạn điều tra nhiều hạn chế, yếu Nhìn chung, Viện kiểm sát cấp chưa thực đầy đủ trách nhiệm thực thi chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định 2.4.2.2 Nguyên nhân * Nguyên nhân khách quan: Sự phát triển kinh tế thị trường, khoa học công nghệ, phát triển mở rộng qui mô phạm vi tội phạm; chưa hợp lý quy định pháp luật; * Nguyên nhân chủ quan: Do Kiểm sát viên thiếu trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ kiểm sát yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cấu tổ chức máy, lực cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp chậm đổi mới; công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo Viện kiểm sát cấp bất cập Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP 3.1.1 Thống nhận thức trách nhiệm Viện kiểm sát hoạt động điều tra định việc buộc tội sở kết hoạt động điều tra Trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát CQĐT có vị trí, trách nhiệm khác CQĐT có trách nhiệm chứng minh thật vụ án, thu thập chứng buộc tội chứng gỡ tội 3.1.2 Nhận thức thực đắn biện pháp công tố sở thực tốt hoạt động kiểm sát điều tra Mỗi hành vi, định công tố phải có sở, có vững hợp pháp 3.1.3 Khi thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên phải có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, xã hội, trước số phận người để giải tốt vụ việc Kiểm sát viên phải trung thành với đường lối, chủ trương Đảng, bảo vệ chế độ Nhà nước định hướng hoạt động công tố lợi ích nhân dân 3.1.4 Kiểm sát viên phải nắm vững chất pháp lý vụ việc điều tra, việc buộc tội, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp thực hành quyền công tố hoạt động điều tra Sự nhạy cảm phẩm chất nghề nghiệp Kiểm sát viên trước hết thể qua việc hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ THQCT, đề xuất định tố tụng thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cách xác, kịp thời, chất việc 3.1.5 Xây dựng thủ tục tố tụng phù hợp với tổ chức hệ thống quan xét xử Viện kiểm sát bốn cấp Phải xây dựng hệ thống tư pháp sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng bảo vệ quyền người… 3.1.6 Tăng cường trách nhiệm Viện kiểm sát hoạt động điều tra; thực chế gắn công tố với điều tra Tăng cường vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát giai đoạn điều tra nhằm bảo đảm hành vi phạm tội phải khởi tố, điều tra xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội 3.1.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp Đáp ứng đòi hỏi công cải cách tư pháp công tác ngành Kiểm sát, mục tiêu, yêu cầu đặt phải đổi mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán để xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, trung thành với Đảng, tận tụy 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP 3.2.1 Đảm bảo tính đồng bộ, hiệu Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Luật Tổ chức Tòa án nhân dân cải cách tư pháp Để có đồng này, đòi hỏi có thống nguyên tắc quan điểm đạo việc cải cách tư pháp quan tư pháp hệ thống Cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo tính thống đạo thực cải cách 3.2.2 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình theo Bộ luật tố tụng hình năm 2015 văn khác có liên quan đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Viện kiểm sát điều tra vụ án hình 3.2.3 Kiến nghị đảm bảo điều kiện vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động Viện kiểm sát 3.2.4 Kiến nghị tăng cường giám sát hoạt động tư pháp hình KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu hoạt động điều tra vụ án hình VKSND qua trường hợp tỉnh Đắk Lắk, đưa số kết luận sau: Hoạt động điều tra chức VKSND, có tác dụng hỗ trợ, nhằm thực hành có hiệu quyền công tố Viện kiểm sát Qua thực tiễn thực quyền điều tra vụ án hình VKSND tỉnh Đắk Lắk thời gian qua cho thấy rằng, việc thực quyền hạn chế, nhiên, vận động theo chiều hướng tích cực Việc thực quyền có hiệu hay không, bên cạnh yếu tố quy định pháp luật, yếu tố lãnh đạo, đạo, kiểm tra sát lãnh đạo Viện kiểm sát cần thiết Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 có nhiều nội dung nhằm tăng cường chức Viện kiểm sát Vấn đề đặt cần hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình cho phù hợp Bên cạnh cần nâng cao lực, trình độ, điều kiện làm việc cho Kiểm sát viên; cần tăng cường giám sát xã hội hoạt động tư pháp hình ... vấn đề lý luận chung Viện kiểm sát nhân dân hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân Chương 2: Thực trạng hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chương 3:... giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân điều kiện cải cách tư pháp Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH... hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân Hoạt động điều tra vụ án hình VKSND loại hoạt động tố tụng hình sự, VKSND (thông qua Kiểm sát viên), thông qua biện pháp, điều kiện điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt) , Hoạt động điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt) , Hoạt động điều tra vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay