Giáo dục về quyền con người ở tỉnh đắk lắk hiện nay (tt)

20 118 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG NGỌC LONG Giáo dục quyền người tỉnh Đắk Lắk LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 ĐẮK LẮK – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Thanh Cường Phản biện 1:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Phản biện 2:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng ………., Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Số:… - Đường…………… - Quận……………… - TP……………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền người, hay nhân quyền, giá trị bản, quan trọng nhân loại Đó thành phát triển lịch sử, đặc trưng xã hội văn minh Quyền người quy phạm pháp luật, đương nhiên đòi hỏi tất thành viên xã hội, không loại trừ ai, có quyền nghĩa vụ phải tôn trọng quyền tự người Được thức pháp điển hóa luật quốc tế từ sau Chiến tranh giới thứ hai, quyền người trở thành hệ thống tiêu chuẩn pháp luật quốc tế có tính chất bắt buộc với quốc gia, Mặc dù quyền người có ứng dụng ảnh hưởng ngày mạnh mẽ đến lĩnh vực đời sống trị, xã hội số nguyên nhân, hoạt động giáo dục quyền người nước ta nhiều hạn chế Điều dẫn tới số hệ tiêu cực thiếu kiến thức quyền, người dân tự bảo vệ quyền mình, đồng thời thiếu ý thức trách nhiệm việc thực nghĩa vụ công dân, dẫn đến vi phạm quyền hợp pháp người khác cộng đồng Vấn đề giáo dục quyền người có ý nghĩa to lớn xây dựng Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy VN hội nhập Đắk Lắk tỉnh lớn vùng Tây Nguyên Vấn đề giáo dục pháp luật nói chung, năm qua quan tâm phát triển quan hữu quan Tuy nhiên, vấn đề giáo dục quyền người vấn đề mới, cần nghiên cứu sâu sắc lý luận thực tiễn để tạo sở vững cho hoạt động thời gian tới Do vậy, chọn đề tài “Giáo dục quyền người tỉnh Đắk Lắk nay” làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành Tình hình nghiên cứu đề tài Các công trình Nghiên cứu quyền người viết thành sách; luận văn, báo… Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ Luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sở lý luận, đánh giá thực trạng vấn đề quyền người, giáo dục quyền người Đắk Lắk nay, để xác định phương hướng, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục quyền người Đắk Lắk điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta 3.2 Nhiệm vụ luận văn - Tìm hiểu khái niệm, tính chất đặc điểm quyền người; - Hệ thống hóa lý luận chung giáo dục quyền người; - Đánh giá thực trạng công tác giáo dục quyền người Đắk Lắk nay; - Từ thực trạng đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác giáo dục quyền người tỉnh Đắk Lắk Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn phân tích vấn đề lý luận quyền người giáo dục quyền người, nghiên cứu vấn đề thực trạng hoạt động giáo dục quyền người tỉnh Đắk Lắk thời gian qua…đề giải pháp 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi đối tượng: Hoạt động giáo dục quyền người chủ thể có thẩm quyền, trách nhiệm địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Phạm vi nội dung: Quyền người nói chung - Phạm vi thời gian, không gian: Địa bàn tỉnh Đắk Lắk; từ 2013 đến 2016 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm Đảng ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan hệ Nhà nước pháp quyền với quyền người, với giáo dục quyền người nước ta 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, hệ thống, so sánh, phân tích… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Trên sở tính đặc thù quyền người hoạt động giáo dục quyền người, Luận văn đánh giá thực trạng phân tích nguyên nhân làm hạn chế hiệu giáo dục quyền người Đắk Lắk thời gian qua; sở đó, đề xuất giải pháp góp phần Kết cấu Luận văn: 02 Chương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.1.1 Khái niệm, tính chất đặc điểm quyền người Quyền người phạm trù đa diện, thường nhìn nhận theo khuynh hướng khác nhau, chủ yếu theo bốn khuynh hướng là: Tự nhiên, thực định, kinh tế quan niệm Thứ nhất: Khuynh hướng “quyền tự nhiên”: Những tư tưởng coi quyền người quyền “tự nhiên”, “trời phú” xuất từ thời cổ đại Ở Trung Quốc, Mặc Tử (479-381 trước Công nguyên) cho quyền bình đẳng tự nhiên người “ý trời” Theo đó, người có quyền tham gia công việc Nhà nước tuỳ theo đạo đức tài họ, dòng dõi định Cũng vậy, người có quyền giống bị trừng phạt phạm tội Ở Hy Lạp cổ đại, nhà triết học có tư tưởng tương tự Thuyết quyền tự nhiên có điểm tích cực đề cao người với tư cách sản phẩm cao nhất, tinh tuý phát triển tự nhiên Nhưng nhược điểm chỗ, che lấp nguồn gốc xã hội quyền người đó, không thấy tính lịch sử, tính giai cấp, phát triển đòi hỏi quyền người Thứ hai: Khuynh hướng “thực định”: Trái với khuynh hướng quyền tự nhiên – khuynh hướng không để ý đến mặt pháp luật Nhà nước quyền người, khuynh hướng thực định lại coi quyền người tất mà Nhà nước thông qua pháp luật để quy định cho cá nhân Chỉ pháp luật cho phép tự làm hay không làm quyền người, coi quyền người hành vi hay yêu cầu cá nhân hợp pháp Thứ ba: Khuynh hướng “kinh tế”: Khuynh hướng kinh tế coi quyền người quyền nảy sinh từ nhu cầu sản xuất, kinh doanh Nói cách khác, khuynh hướng coi nguồn gốc quyền người kinh tế Không phải “trời phú” tự nhiên, Nhà nước ban phát, mà đời sống kinh tế người trao cho người quyền Thứ tư: Khuynh hướng “quan niệm”: Khuynh hướng quan niệm cho quyền người tất mà người cho cần thiết có giá trị sống người, tức quyền lợi, nhu cầu, lợi ích giá trị tinh thần trở thành quyền người Quyền người vấn đề phức tạp đa nghĩa, chứa đựng mặt đối lập, mâu thuẫn, không loại trừ Đó mặt khách quan chủ quan, tự nhiên xã hội, kinh tế tinh thần, văn hoá trị, đạo lý luật pháp Nó kết hợp yếu tố quốc tế dân tộc, giai cấp nhân loại, v.v… Qua phân tích rút kết luận: Quyền người quyền không bị tước bỏ thể nào; là: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, quyền an ninh thân thể, quyền không bị hình phạt tàn bạo bất bình thường…Đó đòi hỏi đáng tự nhu cầu sống cần đáp ứng người, không bị phá hủy xã hội dân thiết lập không xã hội hay phủ xóa bỏ chuyển nhượng quyền Theo định nghĩa Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc quyền người bảo đảm pháp lý toàn cầu (universal legal guarantees) có tác dụng bảo vệ cá nhân nhóm chống lại hành động (actions) bỏ mặc (omissions) mà làm tổn hại đến nhân phẩm, phép (entitlements) tự (fundamental freedoms) người 1.1.1.2 Tính chất quyền người Quyền người có tính chất sau đây: Thứ nhất: Tính phổ biến Tính phổ biến nhân quyền thể chỗ quyền người bẩm sinh, vốn có người áp dụng bình đẳng cho tất người, phân biệt đối xử màu da, chủng tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi, thành phần xuất thân… Thứ hai: Tính đặc thù Mặc dù tất người hưởng quyền người mức độ thụ hưởng quyền có khác biệt, phụ thuộc vào lực cá nhân người, hoàn cảnh trị, truyền thống văn hóa xã hội mà người sống Ở vùng, quốc gia khác nhau, vấn đề quyền người mang sắc thái, đặc trưng riêng gắn liền với trình độ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Thứ ba: Tính tước bỏ Thể chỗ quyền người bị tước bỏ hay hạn chế cách tùy tiện chủ thể nào, kể quan quan chức Nhà nước Ở đây, khía cạnh “tùy tiện” nói đến giới hạn vấn đề Nó cho thấy lúc nhân quyền “không thể tước bỏ” Trong số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn người phạm tội ác bị tước tự theo pháp luật, chí bị tước quyền sống Thứ tư: Tính phân chia Tính phân chia nhân quyền bắt nguồn từ nhận thức quyền người có tầm quan trọng nhau, nên nguyên tắc quyền coi có giá trị cao quyền Việc tước bỏ hay hạn chế quyền người tác động tiêu cực đến nhân phẩm, giá trị phát triển người Thứ năm: Tính liên hệ phụ thuộc lẫn Tính liên hệ phụ thuộc lẫn nhân quyền thể chỗ việc đảm bảo quyền người, toàn phần, nằm mối liên hệ phụ thuộc tác động lẫn Sự vi phạm quyền trực tiếp gián tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm quyền khác Ngược lại, tiến việc bảo đảm quyền trực tiếp gián tiếp tác động tích cực đến việc bảo đảm quyền khác 1.1.1.3 Đặc điểm quyền người Nhận thức chung cho rằng, quyền người phạm trù đa diện, nhìn nhận từ nhiều góc độ khác đạo đức, tôn giáo, trị, xã hội, pháp luật… cụ thể sau: Thứ nhất, quyền người nhìn từ góc độ đạo đức – tôn giáo Những ý niệm quyền người có lẽ nảy sinh từ quan niệm chuẩn mực đạo đức – cách thức đối xử người với người xã hội – mà vốn có văn hóa truyền thống hầu hết dân tộc trái đất Cụ thể, khắp nơi giới, người ta lưu truyền quy tắc ứng xử, coi quy luật vàng, kiểu như: muốn người khác đối xử với đối xử với người khác thế, ác giả ác báo gieo gặt nấy… Thứ hai, quyền người nhìn từ góc độ lịch sử - xã hội Xét tổng thể, lịch sử loài người thực chất trình phấn đấu không ngừng để tồn nâng cao tiêu chuẩn sống, bao gồm việc phấn đấu để xác lập bảo vệ giá trị tự do, bình đẳng, công Trong suốt trình phát triển này, quyền người mang dấu ấn trị, kinh tế, văn hóa thời kỳ, giai đoạn lịch sử xã hội loài người Thứ ba, quyền người từ góc độ triết học Trên phương diện triết học, hình thành, phát triển quyền người phản ánh quy luật xã hội loài người từ thấp đến cao Cụ thể, phản ánh trình phát triển mang tính quy luật nhận thức loài người từ khái niệm sơ khai công bằng, bình đẳng, tự nhân phẩm tư tưởng, học thuyết quy phạm pháp lý quyền người Thứ tư, quyền người từ góc độ trị Ngay từ dạng quan điểm, tư tưởng, quyền người vấn đề ảnh hưởng, chi phối quan hệ trị, phạm vi định giúp giai cấp tư sản lật đổ thống trị giai cấp phong kiến Sau đó, quyền người trở thành vấn đề trung tâm đấu tranh trị, tư tưởng hai phe tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh Ngay từ quyền người bắt đầu pháp điển hóa luật quốc tế (kể từ sau Chiến tranh giới lần thứ hai), vấn đề quyền người bị “chính trị hóa” cách sâu sắc hệ thống Thứ năm, quyền người từ góc độ pháp lý Là phạm trù đa diện, song quyền người có mối liên hệ gần gũi với pháp luật Điều trước hết cho dù quyền người có bẩm sinh, vốn có (nguồn gốc tự nhiên) hay phải nhà nước quy định (nguồn gốc pháp lý), việc thực quyền cần có pháp luật Hầu hết nhu cầu vốn có, tự nhiên người (các quyền tự nhiên) bảo đảm đầy đủ không ghi nhận pháp luật, mà thông qua đó, nghĩa vụ tôn trọng thực thi quyền tồn dạng quy tắc đạo đức mà trở thành quy tắc ứng xử chung, có hiệu lực bắt buộc thống cho tất chủ thể xã hội Chính vậy, quyền người gắn liền với quan hệ pháp luật phạm trù pháp lý 1.1.2 Giáo dục quyền người 1.1.2.1 Khái niệm giáo dục quyền người Hiện nay, có nhiều định nghĩa giáo dục quyền người: “Giáo dục quyền người định nghĩa nỗ lực đào tạo, phổ biến thông tin nhằm tạo lập văn hóa toàn cầu quyền người thông qua truyền đạt kiến thức, kỹ năng, hình thành thái độ hướng tới: Tăng cường tôn trọng quyền người tự bản; Phát triển đầy đủ nhân cách người ý thức nhân phẩm; Tăng cường hiểu biết, khoan dung, bình đẳng giới tính hữu nghị dân tộc, người địa nhóm chủng tộc, quốc gia, đạo đức, tôn giáo ngôn ngữ ” [58, tr.33] “Giáo dục quyền người hoạt động có định hướng, có tổ chức, có mục đích chủ thể giáo dục tác động lên đối tượng giáo dục nhằm hình thành họ tri thức quyền người để biết tự bảo vệ quyền tôn trọng quyền người khác phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi chuẩn mực pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia quyền người” [3] “Giáo dục quyền người tất trình học hỏi để phát triển kiến thức, kỹ giá trị quyền người, nhằm thúc đẩy công bằng, khoan dung, nhân phẩm, tôn trọng quyền nhân phẩm người khác” [58] 1.1.2.2 Mục đích giáo dục quyền người Giáo dục quyền người có nhiều mục đích khác nhau, ta dựa vào “bộ ba mục đích” phổ biến giáo dục pháp luật nói chung để xác định mục đích việc giáo dục quyền người Mục đích giáo dục pháp luật bao gồm ba tiêu chí: Tiêu chí 1: đạt mục đích nhận thức pháp luật Tiêu chí 2: đạt mục đích thái độ, tình cảm, niềm tin pháp luật Tiêu chí 3: đạt mục đích hành vi, phù hợp pháp luật [28, tr.3-8] Giáo dục ý thức quyền người, theo ba tiêu chí đó, nhằm mục đích sau: Mục đích nhận thức; Mục đích cảm xúc; Mục đích hành Giáo dục quyền người giúp cho người dân cảm nhận quan trọng quyền người, tiếp thu giá trị quyền người hòa nhập vào theo cách mà họ sống Những giá trị thái độ quyền người bao gồm: - Củng cố tôn trọng quyền người quyền tự (Điều 30.2 Tuyên ngôn giới quyền người); - Giáo dục việc tôn trọng người khác tôn trọng mình; - Hiểu chất phẩm giá người tôn trọng phẩm giá người khác; - Cảm thông với người bị vi phạm quyền đoàn kết với họ; - Công nhận việc công dân có quyền người điều kiện tiên để có xã hội công nhân đạo; - Quan niệm khía cạnh quyền người dân sự, xã hội, trị, kinh tế văn hóa vấn đề gây xung đột khắp nơi giới; - Tin tưởng hợp tác tốt xung đột Tóm lại, mục đích việc giáo dục quyền người để hướng người vào việc phát triển có đủ đức, đủ tài, nói cách khác nhằm trang bị hoàn thiện cho người, làm cho cá nhân người trở nên hữu ích với gia đình cộng đồng xã hội… 1.1.2.3 Vai trò giáo dục quyền người - Vai trò giáo dục quyền người việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền thành tựu văn minh nhân loại tiến trình phát triển xã hội loài người Tư tưởng Nhà nước pháp quyền hình thành từ lâu lịch sử ngày hoàn thiện phương thức tổ chức Nhà nước mà có đặc điểm nội bật như: quyền lực Nhà nước bắt nguồn từ nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phân công thực rõ ràng; pháp luật tối thượng; cam kết quốc tế Nhà nước đảm bảo thực Đặc biệt, Nhà nước pháp quyền, quyền người luôn coi trọng; pháp luật quy định đầy đủ quyền người bảo đảm thực tế Nhà nước pháp quyền Nhà nước mà đó, quyền nghĩa vụ tất người pháp luật ghi nhận bảo vệ Nhà nước cá nhân phải tuân thủ pháp luật, việc thực pháp luật bảo đảm hệ thống Tòa án độc lập Nhà nước pháp quyền có nghĩa vụ tôn trọng giá trị cao người Nhà nước phải đảm bảo cho công dân có đủ khả điều kiện chống lại tùy tiện Nhà nước, có chế chặt chẽ để kiểm tra tính hợp pháp hợp hiến pháp luật hành vi máy quyền Nhà nước Nhà nước pháp quyền phải tạo cho công dân bảo đảm người ta không bị đòi hỏi điều quy định Hiến pháp pháp luật Trong Nhà nước pháp quyền, Hiến pháp giữ vị trí tối cao hệ thống pháp luật Hiến pháp xây dựng sở bảo đảm tự quyền công dân [22, tr.39-40] Ở nước ta, tư tưởng nhà nước pháp quyền có từ lâu (HP1946, 1959, 1960, 1992 xcs định quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; nhà nước quản lý XH PL; thực dân chủ, tôn trọng bảo vệ quyền người HP 2013 điểm tiến xác định, bảo vệ quyền người Giáo dục quyền người có ý nghĩa XH sâu sắc; mục tiêu tách rời xây dựng nhà nước văn minh; thúc đẩy hội nhập quốc tế - Vai trò giáo dục quyền người đội ngũ cán bộ, công chức Muốn xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền bên cạnh việc ban hành hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, điều quan trọng phải làm để đưa pháp luật vào thực tế đời sống xã hội, để thành viên, đội ngũ cán bộ, công chức am hiểu nguyên tắc, quy định pháp luật; từ sử dụng pháp luật công cụ để bảo vệ lợi ích Nhà nước, tập thể công dân, cụ thể bảo vệ quyền người Cán bộ, công chức đội ngũ chủ yếu thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Trong phạm vi chức nhiệm vụ mình, cán bộ, công chức thường tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách người đại diện cho Đảng Nhà nước thực quyền nghĩa vụ cụ thể quan hệ với nhân dân 1.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.2.1 Chủ thể giáo dục quyền người Lý luận giáo dục cho rằng, chủ thể giáo dục thầy, cô giáo tất người làm công tác giáo dục khác Việc xác định chủ thể giáo dục quyền người có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn hoạt động giáo dục quyền người Trên sở mối quan hệ, tác động qua lại lẫn chủ thể, đối tượng giáo dục hoạt động giáo dục quyền người – chủ yếu hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch người giáo dục lên đối tượng giáo dục – cho phép xác định mức nhu cầu, khả điều kiện tiếp nhận tác động lên hoạt động giáo dục quyền người; cho phép xác định xác yêu cầu khách quan chủ thể giáo dục quyền người việc xác định nội dung, hình thức, phương tiện, biện pháp thích hợp để tiếp cận với đối tượng giáo dục quyền người cách có hiệu 1.2.2 Khách thể, đối tượng giáo dục quyền người 1.2.2.1 Khách thể giáo dục quyền người Theo khoa học pháp luật: “Khách thể quan hệ pháp luật mà bên mong muốn đạt tham gia vào quan hệ pháp luật, mà quan hệ pháp luật hướng tới, tác động tới, lợi ích vật chất, trị, tinh thần [29] Một số nhà nghiên cứu đồng khách thể với đối tượng giáo dục pháp luật dựa khái niệm khách thể Từ điển Tiếng Việt quan niệm đồng giáo dục khoa học sư phạm Những người cho rằng: “Khách thể (đối tượng) giáo dục pháp luật cá nhân, nhóm người chung chung mà bao hàm yếu tố bên họ nhận thức tình cảm, cảm xúc, hành vi, hành động cụ thể họ phù hợp với pháp luật” [18, tr.16] 1.2.2.2 Đối tượng giáo dục quyền người Đối tượng giáo dục quyền người trước hết toàn cá nhân tồn cộng đồng nhân loại bao gồm tất dân tộc mối quan hệ quốc tế Đối tượng giáo dục quyền người Việt Nam vừa mang đặc điểm chung cộng đồng nhân loại, vừa có đặc điểm riêng biệt Đối tượng giáo dục quyền người Việt Nam phong phú, đa dạng phân loại thành nhóm dựa sở, yếu tố, phản ánh trạng thái, địa vị pháp lý, điều kiện kinh tế, môi trường sống, việc làm, truyền thống văn hóa, đạo đức, tôn giáo đối tượng giáo dục Các chủ thể giáo dục lựa chọn nội dung, hình thức, giáo dục phù hợp nhằm làm cho đối tượng giáo dục tiếp thu tri thức cần thiết quyền người để họ thực quyền nghĩa vụ mình, thích ứng với vai trò, địa vị họ quan hệ với cộng đồng, với công dân khác Như vậy, chia đối tượng giáo dục quyền người thành nhóm chủ yếu sau: Thứ nhất: Những người làm công tác hành pháp tư pháp Thứ hai: Những người làm công tác lập pháp Thứ ba: Những nghề nghiệp khác Thứ tư: Các tổ chức, hiệp hội nhóm 1.2.3 Hình thức giáo dục quyền người Hình thức giáo dục quyền người dạng hoạt động cụ thể, có tổ chức, phối hợp chủ thể giáo dục quyền người đối tượng giáo dục quyền người Hình thức giáo dục quyền người đa dạng phong phú thường thể dạng sau: - Giáo dục quyền người hình thức trực tiếp gián tiếp; qua tranh ảnh, lời nói; qua phương pháp nêu gương, lên lớp, thảo luận, tham gia hoạt động thực hành, thực tế, tự học tham gia hoạt động khác người dạy quy định… - Giáo dục quyền người thực cách thức không thức Giáo dục thức kéo dài từ giáo dục trẻ thơ, qua bậc tiểu học trung học đến giáo dục đại học Ngoài ra, chia hình thức giáo dục quyền người thành hai loại: Thứ nhất: Các hình thức giáo dục quyền người mang tính phổ biến, truyền thống phổ biến, nói chuyện quyền người Hội nghị, họp, hội thảo, câu lạc quyền người Thứ hai: Các hình thức giáo dục quyền người đặc thù Đây hoạt động định hướng giáo dục quyền người thông qua hoạt động hoạch định đường lối, sách, hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp 1.2.4 Nội dung giáo dục quyền người Việc xác định nội dung giáo dục quyền người yếu tố quan trọng hàng đầu trình giáo dục quyền người Nội dung giáo dục quyền người dựa sở nghiên cứu nhu cầu, đặc điểm đối tượng cụ thể, xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ, mục đích dạng giáo dục Phạm vi dạng giáo dục rộng, có đặc điểm đặc thù riêng không đồng nhất, không lẫn với nội dung giáo dục khác, lồng ghép, đan xen với nội dung giáo dục khác giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật 1.2.5 Phương pháp giáo dục quyền người Phương pháp giáo dục hình thức giáo dục hai khái niệm không đồng có quan hệ chặt chẽ với 1.2.5.1.Các lựa chọn phương pháp giáo dục quyền người 1.2.5.2 Các yêu cầu phương pháp giáo dục quyền người: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo… 1.2.5.3.Các phương pháp giáo dục quyền người Phương pháp nêu vấn đề - tình Phương pháp thuyết trình – minh họa Phương pháp sàng lọc Phương pháp tự nghiên cứu Phương pháp tái tạo Phương pháp khám phá, sáng tạo 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.3.1 Ý thức pháp luật người dân: Các tập tục, tư tưởng cổ hủ… 1.3.2 Hệ thống thể chế cầm quyền: Phong cách, tư chất, đạo đức nhà cầm quyền…công việc thành hay bại cán bộ… 1.3.3.Trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Khi kinh tế phát triển đến mức độ định, người dân có ý thức quyền tham gia công đấu tranh quyền Ngược lại, trình độ phát triển kinh tế thấp người dân điều kiện để tìm hiểu pháp luật nói chung quyền người nói riêng 1.4 CÁC BẢO ĐẢM GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.4.1 Bảo đảm trị Cơ sở pháp lý việc giáo dục quyền người phải nhắc tới Hiến pháp năm 1992, Điều 50 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy chế trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội tôn trọng.” Trong 12 điều bổ sung vào Hiến pháp sửa đổi Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII ngày 28/11/2013 có tới Điều đề cập đến quyền người Điều 19, Điều 34, Điều 41, Điều 42 Điều 43 1.4.2 Bảo đảm kinh tế Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa điều kiện kinh tế cho đảm bảo giáo dục quyền người Từ góc nhìn vận động lịch sử, nhận thấy, chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có khả đưa đến xã hội mang chất nhân văn, xã hội phát triển tự toàn diện cá nhân người, xã hội phát triển quan hệ hài hòa người người với tự nhiên Một kinh tế thị trường phát triển lành mạnh đặt yêu cầu cao công bằng, bình đẳng, chủ động, sáng tạo, bảo đảm thực thi đầy đủ thực thi quyền người, quyền công dân, có tự kinh doanh 1.4.3 Bảo đảm xã hội nhận thức xã hội Các kế hoạch, sách giáo dục quyền người khó vào sống xã hội mà công dân thờ với trị, không tích cực tham gia vào công việc chung đất nước, không nhạy cảm vấn đề trị - pháp lý, không dũng cảm đấu tranh với hành vi lạm quyền, chuyên quyền, với thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm trước nỗi đau người, với vi phạm dân chủ, vi phạm quyền người Kiến thức hiểu biết quyền người người dân việc sẵn sàng sử dụng kiến thức họ công cụ cho thay đổi [58, tr.40] 1.4.4 Bảo đảm pháp lý Pháp luật tiền đề, tảng tạo sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ quyền người, quyền lợi ích hợp pháp Nhìn nhận từ góc độ này, pháp luật chỗ dựa, công cụ, vũ khí người xã hội để bảo vệ quyền người Pháp luật đóng vai đại lượng mang giá trị phổ biến, chuẩn mực công bằng, hợp lý, hợp lẽ phải Trong thời gian vừa qua, Nhà nước ban hành nhiều văn thể rõ tâm việc giáo dục quyền người thời đại mới: - Chỉ thị số 32-CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 09 tháng 12 năm 2003 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán nhân dân - Nghị số 900/UBTVQH 11 ngày 21/03/2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội kế hoạch thực Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (giai đoạn 2007 – 2012) rõ nhiệm vụ cần thực là: “Xây dựng hoàn thiện pháp luật đảm bảo quyền người, quyền tự do, dân chủ công dân Củng cố sở pháp lý trách nhiệm quan Nhà nước việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng tổ chức thực thi pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên quyền người, quyền công dân lĩnh vực dân sự, trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; hoàn thiện chế độ bảo hộ Nhà nước quyền lợi ích hợp pháp công dân ” - Nghị số 61/2007/NQ-CP Chính phủ ngày 07 tháng 12 năm 2007 việc tiếp tục thực Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 1.4.5 Bảo đảm nguồn nhân lực vật lực Để tiến hành giáo dục quyền người cần có đội ngũ người am hiểu quyền người, đào tạo, cung cấp tri thức vững vàng quyền người chế đảm bảo quyền người Họ trở thành nhà giáo góp phần đưa quyền người vào sống thông qua giảng sinh động sâu sắc Như vậy, đào tạo, huấn luyện đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên quyền người nhiệm vụ đặt cấp bách Chương THỰC TRẠNG VÀ QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK 2.1.1 Điều kiện địa lý – tự nhiên xã hội Về vị trí địa lý, tỉnh Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn hệ thống sông Sêrêpôk phần sông Ba, nằm khoảng tọa độ địa lý từ 107o28'57" đến 108o59'37" độ kinh Đông từ 12o9'45" đến 13o25'06" độ vĩ Bắc, có độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nước biển, nằm cách Hà Nội 1.410 km Diện tích, dân cư: Đắk Lắk có diện tích 13.125,37 km2, dân số toàn tỉnh tính đến năm 2012 đạt 1.796.666 người 10 Về đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành cấp huyện, bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ 13 huyện với tổng cộng 180 xã, phường, thị trấn 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế Sự phát triển kinh tế nhân tố giữ vai trò định lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội Kinh tế phát triển kéo theo động lực thúc đẩy phát triển lĩnh vực hoạt động khác ngược lại Sự phát triển lĩnh vực hoạt động khác địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có hoạt động giáo dục pháp luật cho người dân không nằm tính quy luật 2.1.2.1 Về tiềm phát triển 2.1.2.2 Những kết đạt năm 2014, 2015 * Năm 2014: Theo Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 tỉnh Đắk Lắk [51], năm 2014, kinh tế - xã hội tỉnh dù gặp nhiều khó khăn đạt, gần đạt nhiều tiêu quan trọng theo kế hoạch đề - Về kinh tế - Về xã hội * Năm 2015 [43]: Bên cạnh thuận lợi, Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá số mặt hàng xuất chủ lực tỉnh giảm; huy động vốn đầu tư đạt thấp Nhưng với đạo, điều hành liệt UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, an ninh trị trật tự an toàn xã hội giữ vững Ước tính năm 2015, tổng sản phẩm xã hội đạt khoảng 41.091 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9% 2.1.3 Đặc điểm tình hình trị - xã hội Cùng với yếu tố kinh tế, yếu tố trị có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội, có hoạt động giáo dục pháp luật Môi trường trị ổn định, bầu không khí trị - xã hội dân chủ mặt hoạt động xã hội, bao gồm hoạt động giáo dục pháp luật diễn thuận lợi đạt chất lượng, hiệu cao nhiêu; ngược lại, môi trường trị bất ổn, xã hội thiếu dân chủ lĩnh vực hoạt động gặp khó khăn, chí không thực 2.1.4 Tình hình văn hóa – xã hội Cùng với việc chăm lo đầu tư phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trị, Đảng bộ, quyền, cấp, ngành chức tỉnh Đắk Lắk quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; nhờ đó, tình hình văn hóa - xã hội tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực đạt nhiều kết quan trọng 2.2 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 2.2.1 Hoạt động giáo dục quyền người trường học 2.2.1.1 Giáo dục quyền người trường mầm non Giáo dục quyền người nội dung quan trọng giáo dục toàn diện, đặc biệt hệ trẻ việc cần phải tiến hành cách nghiêm túc từ tuổi mẫu giáo Có thể coi trẻ mẫu giáo thời kỳ hoàng kim giáo dục quyền người Ở lứa tuổi này, tâm hồn trẻ nhạy cảm, dễ xúc động người, cảnh vật xung quanh, trí tưởng tượng trẻ bay bổng phong phú Hiện nay, trường mầm non, thông qua “tiết học” tạo hình, múa hát, đóng kịch…, em bắt đầu tiếp xúc với quyền người, mà cụ thể quyền trẻ em 11 Toàn tỉnh Đăk Lăk có 294 trường mầm non Năm học 2015 – 2016, tỷ lệ trẻ tuổi lớp đạt 98%, có 99% số trẻ học buổi/ngày, 79,5% trẻ ăn bán trú trường; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao, cân nặng giảm so với đầu năm học Đến nay, tỉnh có 182/184 xã công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ tuổi theo quy định [59] Tuy nhiên, công tác giáo dục phổ cập giáo dục mầm non Đăk Lăk gặp nhiều khó khăn, thách thức gây trở ngại cho công tác giáo dục mầm non nói chung, có giáo dục nhân quyền, như: Tỷ lệ trẻ nhà trẻ lớp thấp, đạt 13% (bằng nửa bình quân nước); tỷ lệ giáo viên mầm non/lớp thiếu so với quy định, sở vật chất số trường chưa đáp ứng nhu cầu lớp cho trẻ mầm non; số lớp ghép 2- độ tuổi cao; việc phân lớp trẻ theo độ tuổi thực chương trình giáo dục mầm non, trì trẻ học chuyên cần bất cập 2.2.1.2 Giáo dục nhân quyền nhà trường phổ thông Mặc dù nhân quyền phạm trù dễ hiểu, việc giáo dục nhân quyền với mức độ định phương pháp phù hợp nhà trường phổ thông cần thiết thực Đối với học sinh tiểu học (cấp I) Ở cấp trung học sở (cấp II) Ở cấp trung học phổ thông (cấp III) 2.2.2 Hoạt động giáo dục quyền người bên trường học - Nhóm hoạt động tập huấn, phổ biến quyền người: nhóm hoạt động chủ yếu diễn “ngành dọc” nhằm nâng cao lực nhận thức khả công tác cho chủ thể hệ thống - Nhóm hoạt động giáo dục quyền người thông qua chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung quyền địa phương: Trên sở chương trình quan nhà nước Trung ương (chủ yếu Chính phủ), hàng năm, UBND tỉnh thường Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn tỉnh, ban hành định phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ đề, gọi Đề án - Giáo dục quyền người cho nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn quan bảo vệ pháp luật Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân: Hoạt động giáo dục quyền người theo nhóm thực tập trung trình tố tụng, phiên tòa xét xử 2.3 NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG GIÁO DỤC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 2.3.1 Những thành tựu Theo thống kê, từ năm 1986 đến nay, Quốc hội Việt Nam thông qua 80 luật luật, có luật lớn trực tiếp bảo đảm quyền người như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Lao động; Luật đầu tư, Luật Đất đai; Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ em; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Công tác giáo dục quyền người đạt nhiều thành tựu sau: Thứ nhất: Biên soạn tài liệu pháp luật phục vụ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật quyền người - Sách, tài liệu, sổ tay, tờ gấp… 12 Thứ hai: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tổ chức đoàn thể người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật quyền người Thứ ba: Tổ chức thực số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật quyền người xã thuộc huyện nghèo theo Nghị 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo, với nội dung phong phú như: - Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật quyền người vào sinh hoạt Câu lạc pháp luật sở, bao gồm: + Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật kiến thức pháp luật quyền người cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ; + Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt Câu lạc pháp luật tìm hiểu quyền người như: tổ chức thi hái hoa dân chủ, mời báo cáo viên pháp luật phổ biến trực tiếp - Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động Thứ tư: Thực phổ biến, giáo dục pháp luật quyền người phương tiện thông tin đại chúng hệ thống loa truyền sở Thứ năm: Lồng ghép việc dạy học kiến thức pháp luật quyền người vào chương trình học môn giáo dục công dân, môn pháp luật nhà trường Thứ sáu: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, kiện nhằm nâng cao nhận thức chung cộng đồng quyền người Thứ bảy: Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 phổ biến nhận thức ngày sâu rộng nhân dân, vận dụng nguyên tắc hoạt động máy nhà nước, cán bộ, công chức 2.3.2 Những tồn - Việc giảng dạy sở đào tạo Chương trình giáo dục quyền người hệ thống giáo dục quyền người chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có giáo viên giảng dạy quyền người (nếu có kiêm nhiệm) Một vấn đề tồn liên quan đến tài liệu phương tiện học tập - Về mạng lưới trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học - Về nhận thức xã hội Nhận định TS Phạm Ngọc Anh đánh giá nhận thức cán bộ, công chức quyền người: “Hiểu biết nhân quyền nước ta nhiều hạn chế, dẫn đến có hành động cố ý vô ý vi phạm quyền hợp pháp công dân, đặc biệt số quan công quyền số quan tư pháp” [1 - Phạm vi giáo dục quyền người Việt Nam phê chuẩn gia nhập nhiều điều ước quốc tế nhân quyền, nhiên, thực tế Việt Nam tập trung giáo dục, tuyên truyền, phổ biến hai công ước là: "Công ước quốc tế xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ" (công ước CEDAW) “Công ước Liên Hợp Quốc quyền trẻ em” (công ước CRC) Việc giáo dục quyền người chưa gắn kết với nhau, số trường hợp Công ước quốc tế chuyển hóa thành luật quốc gia Công ước Liên Hợp Quốc quyền trẻ em Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ 13 em Khi tuyên truyền phổ biến, giáo dục thường ý đến tuyên truyền giáo dục Công ước quốc tế nhiều Luật quốc gia Ngoài ra, Việt Nam có 54 dân tộc, Đắk Lắk có 47 dân tộc, có nhiều dân tộc thiểu số (trên 20 dân tộc) có tiếng nói, chữ viết riêng; đến công ước Liên Hợp Quốc quyền trẻ em dịch sang tiếng phổ thông tiếng dân tộc (Thái, H’mông, Êđê, Bana) - Hạn chế phương tiện thông tin đại chúng 2.3.3 Nguyên nhân rút từ thực tiễn giáo dục quyền người Đắk Lắk thời gian qua Nhìn từ bình diện quốc gia, tương tự quốc gia khác giới, giáo dục nhân quyền thực hệ thống nhà trường Việt Nam Đây tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy hoạt động giáo dục nhân quyền Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, so sánh với mặt chung toàn quốc, phạm vi trình độ giáo dục nhân quyền Đăk Lăk mức thấp Mặc dù có tiến triển nhanh chóng hai thập kỷ qua song giáo dục nhân quyền Đăk Lăk chưa bắt kịp với xu hướng phát triển chung nước giới, chưa đáp ứng nhu cầu giáo dục nhân quyền tỉnh Giảng viên, giáo viên thiếu, trình độ, lực hạn chế, lạc hậu, thiếu tài liệu 2.4 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 2.4.1 Phương hướng chung Thứ nhất, chuyển tải nội dung quan điểm Đảng, sách pháp luật Nhà nước quyền người đến công dân, mặt khác tuyên truyền thành tựu quyền người mà Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng nỗ lực đạt nhằm làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ Việt Nam, phản bác lại luận điệu vu cáo, bôi nhọ chế độ sở lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền lực thù địch, hai mục tiêu đòi hỏi đặt thực hoạt động giáo dục quyền người bối cảnh thực tế Việt Nam Thứ hai, quyền người luôn gắn với lịch sử, truyền thống phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa đất nước, tỉnh, áp đặt chép máy móc tiêu chuẩn, mô thức nước này, nơi cho nước khác, nơi khác Thứ ba, kết hợp có hiệu việc giáo dục quyền người với việc thực nghị Đảng, chương trình, đề án Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm, xóa đói giảm nghèo… Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thành viên, tổ chức khác việc vận động, giáo dục quyền người, quần chúng nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu quyền người tham gia hoạt động pháp luật quyền người Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền người cho cán nhân dân thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử địa bàn tỉnh Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền người Thứ tư, giáo dục quyền người gắn với giáo dục pháp luật, nói cách khác gắn với giáo dục quyền nghĩa vụ công dân Những nội dung giáo dục pháp luật góp phần thực giáo dục quyền người 14 Đẩy mạnh việc giáo dục pháp luật… Thứ năm, cần nghiên cứu, khảo sát nhu cầu, đặc điểm, phân loại đối tượng theo nhóm để có biện pháp, hình thức giáo dục quyền người phù hợp, hiệu Sử dụng, khai thác vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục quyền người bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; Thứ sáu, giáo dục quyền người phải phù hợp với mục đích Vì vậy, trình giáo dục quyền người phải tiến hành sở tăng cường tôn trọng quyền người phẩm giá người, cho phép họ tham gia đầy đủ tích cực vào trình giáo dục Giáo dục thường xuyên, phạm vi rộng… 2.4.2 Các giải pháp tăng cường giáo dục quyền người Đắk Lắk Bảo đảm thực quyền người đặt trước hết xuất phát từ mục tiêu, chất chế độ Trước yêu cầu đó, điều kiện tỉnh Đăk Lăk nước ta nay, bảo đảm thực hóa quyền người cần phải áp dụng hệ thống đồng nhóm giải pháp sau: 2.4.2.1 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quyền người Công tác tuyên truyền pháp luật nhân quyền thực sở tư tưởng, pháp lý tổ chức hệ thống văn/loại sau: - Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 Ban Bí thư công tác nhân quyền tình hình mới; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;Các định Thủ tướng Chính phủ tuyên truyền pháp luật;Quyết định UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Trên sở biện pháp tổ chức quyền tỉnh thiết lập thành văn bản, theo chúng tôi, giáo dục quyền người Đắk Lắk thông qua biện pháp tuyên truyền pháp luật nói chung cần tập trung vào nhiệm vụ, nội dung, hình thức tuyên truyền sau đây: Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, luật Quốc hội khóa XIII thông qua để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 , tập trung vào luật tổ chức máy nhà nước, luật liên quan đến quyền người, quyền công dân; văn pháp luật quan trọng khác liên quan đến hoạt động đời sống tầng lớp nhân dân địa bàn tỉnh Thứ hai, tăng cường tuyên truyền quyền người thông qua hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật triển khai tỉnh 2.4.2.2 Lồng ghép nội dung giáo dục quyền người vào chương trình đào tạo tất cấp giáo dục Việc đưa chương trình giáo dục quyền người vào hệ thống giáo dục Nhà nước, từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông địa bàn Đăk Lăk phạm vi nước đảm bảo tính thống nhất, tính liên thông chương trình, tránh tình trạng trông chờ vào nguồn tài chính, dự án đầu tư Với tư cách trình khóa, trách nhiệm chủ thể giảng dạy (giáo viên) đối tượng thụ hưởng (học sinh) nâng cao 15 2.4.2.3 Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật Quốc tế quyền người Nội dung phổ biến: Tinh thần, nội dung quy định quan trọng Công ước quốc tế quyền dân sự, trị (ICCPR); quyền dân sự, trị quy định Hiến pháp năm 2013 đạo luật Quốc hội ban hành; tình hình thực quyền dân sự, trị quy định Hiến pháp năm 2013 pháp luật, thành tựu đạt Việt Nam bảo đảm quyền dân sự, trị 2.4.2.4 Tăng cường nhận thức người dân vấn đề giới, bình đẳng giới, chống lại định kiến xã hội phân biệt đối xử giới, sắc tộc, tôn giáo 2.4.2.5 Tăng cường bảo vệ quyền người lĩnh vực tư pháp hình Đắk Lắk Bảo vệ quyền người lĩnh vực tư pháp hình sự, trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trình giam giữ, cải tạo phạm nhân, bảo đảm hành vi phạm tội phát kịp thời xử lý nghiêm minh, suốt trình tiến hành tố tụng không làm oan người vô tội Người phạm tội phải bị đưa xét xử, chịu hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội Những mục đích hình phạt lại trừng trị mà giáo dục, cải tạo, răn đe phòng ngừa tội phạm mục đích ưu tiên hàng đầu Đây yêu cầu để bảo đảm quyền người nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trong điều kiện tỉnh Đắk Lắk nay, đòi hỏi xây dựng đội ngũ cán tư pháp tận tâm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có khả hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời hoàn thiện kể tổ chức với chế giám sát, đạo điều hành chặt chẽ từ phía Đảng, quan nhà nước, đoàn thể, nhân dân tỉnh cần thiết Trước hết, tăng cường lãnh đạo Đảng quan tư pháp 2.4.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục quyền người Về lâu dài, ngành Giáo dục tỉnh Đắc Lắk cần đào tạo đội ngũ cán giáo viên chuyên trách giảng dạy quyền người để đưa nội dung giáo dục quyền người vào giảng dạy thức hệ thống giáo dục Đội ngũ giáo viên cần phải đào tạo tất cấp, hệ thống trường học Trước mắt đào tạo giáo viên chuyên trách từ đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học có liên quan Giáo dục công dân Giáo dục quyền người có mối quan hệ mật thiết với giáo dục trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, đó, chiến lược đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên trách từ nguồn sinh viên tốt nghiệp trường luật, trị 2.4.2.7 Xóa đói, giảm nghèo, thực công xã hội, giảm phân hóa giàu nghèo, bảo đảm tảng cho phát triển bền vững Để bảo đảm thực quyền người nhà nước pháp quyền quan trọng nghèo đói phải giải bản; trọng đến đối tượng hưởng sách xã hội, đến vùng sâu, vùng xa; đồng thời, có chiến lược phát triển kinh tế vùng miền, bảo đảm vùng sâu, vùng xa dần tiến kịp với thành phố, đô thị… Kinh nghiệm rằng, bất ổn trị, phân hóa ly khai có nguyên nhân sâu xa nó, bắt nguồn từ phân bổ không công lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần phân cách giàu nghèo lớn xã hội Vì thế, để khắc phục tình trạng trên, cần thực tốt chiến lược xóa đói, giảm nghèo Trong đó, việc đào tạo nghề, cho vay vốn, ưu tiên giáo dục, đào tạo, đầu tư… đối tượng nghèo, gia đình khó khăn, gia đình thuộc diện sách, em nông dân đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân 16 tộc thiểu số tỉnh Đăk Lăk nói riêng nước nói chung phải bước hoạch định sách tầm vĩ mô vi mô Và phát triển đồng phải trở thành nguyên tắc hoạch định sách xã hội, sách kinh tế KẾT LUẬN Quyền người yếu tố bản, tảng xã hội dân chủ, văn minh; quyền người phạm trù lịch sử kết đấu tranh không ngừng toàn nhân loại vươn tới ý tưởng, giải phóng hoàn toàn người nhằm xây dựng xã hội thật công bằng, dân chủ, nhân đạo Giáo dục quyền người nhằm xây dựng chương trình sáng tạo để thúc đẩy phát triển người, hòa bình, dân chủ tôn trọng Nhà nước pháp quyền Giáo dục quyền người Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược nghiệp giáo dục - đào tạo hệ trẻ; nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; sở để quần chúng nhân dân hình thành nhận thức đắn quyền người, củng cố niềm tin quần chúng Đảng, Nhà nước; chống lại kẻ lợi dụng nhân quyền để xuyên tạc, vu khống chế độ, lừa dối, mua chuộc, vận động đồng bào dân tộc tây nguyên thành lập gọi “Nhà nước ĐêGa độc lập”; chống lại hoạt động lợi dụng chiêu "nhân quyền" số nước phương Tây lực phản động, thù địch chống phá công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đắk Lắk tỉnh miền núi Tây Nguyên, mặt chung, gặp nhiều khó khăn kinh tế - xã hội Giáo dục quyền người tỉnh năm qua chủ yếu thực theo phương cách thống giáo dục nhà trường, qua phổ biến, giáo dục pháp luật, qua hoạt động thi hành pháp luật quan có thẩm quyền, đạt thành tựu ban đầu Hiện nay, vấn đề giáo dục nhân quyền quan tâm nhiều hơn, không mở mang dân trí, mà gắn liền với giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà nước pháp quyền, ổn định an ninh trị, ổn định phát triển tín ngưỡng, tôn giáo theo chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Đây điểm đặc thù nghiên cứu nhân quyền, giáo dục nhân quyền Đắk Lắk./ 17 18 ... ĐỘNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 2.2.1 Hoạt động giáo dục quyền người trường học 2.2.1.1 Giáo dục quyền người trường mầm non Giáo dục quyền người nội dung quan trọng giáo dục toàn... thức giáo dục quyền người Hình thức giáo dục quyền người dạng hoạt động cụ thể, có tổ chức, phối hợp chủ thể giáo dục quyền người đối tượng giáo dục quyền người Hình thức giáo dục quyền người. .. Chương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 1.1.1 Khái niệm, tính chất đặc điểm quyền người Quyền người phạm trù đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục về quyền con người ở tỉnh đắk lắk hiện nay (tt) , Giáo dục về quyền con người ở tỉnh đắk lắk hiện nay (tt) , Giáo dục về quyền con người ở tỉnh đắk lắk hiện nay (tt)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay