Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt)

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH MÃ SỐ: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Bá Chiến Phản biện 1:…………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số: 77- Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Ba Đình – TP Hà Nội Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đời sống hộ gia đình, cá nhân, tư liệu sản xuất đặc biệt, điều kiện tối thiểu đảm bảo cho trình tái sản xuất giúp xã hội không ngừng phát triển Nước ta thời công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nhiều dự án khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị mới, khu dân cư triển khai xây dựng cách mạnh mẽ Tuy nhiên, trình sử dụng trình thực quan hệ đất đai xảy biến động, mâu thuẫn, bất đồng làm cho sách, định quan nhà nước không thực thi thực thi không đầy đủ Đây nguyên nhân dẫn đến khiếu nại đất đai nảy sinh, ngày trở nên xúc gia tăng số lượng lẫn tính chất phức tạp Vì vậy, giải khiếu nại đất đai đô thị trở thành nội dung quản lý quan trọng công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung Giải khiếu nại đất đai đô thị nhằm giải mâu thuẫn quan hệ đất đai đô thị, liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp thuộc pháp luật quan hệ xã hội khác, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi thiết thân tổ chức, cá nhân Tuy vậy, nhận thấy địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị tồn hạn chế như: số vụ việc chưa giải kịp thời giải chưa quy định pháp luật; tinh thần trách nhiệm phận cán bộ, công chức thực nhiệm vụ giải khiếu nại lĩnh vực đất đai chưa cao; việc giải khiếu nại đất đai đô thị có nơi làm chưa triệt để, có biểu ngại khó, ngại va chạm, chưa thực tốt việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại; số vụ việc tra, kiểm tra, có kết luận chậm ban hành định giải khiếu nại; kiến thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị phận cán bộ, công chức, nhân dân hạn chế Chính vậy, việc nghiên cứu quy định pháp luật khiếu nại giải khiếu nại đất đai đô thị; đánh giá tình hình khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị, kết thực công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân để làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác giải khiếu nại đất đai đô thị, từ tìm quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị địa bàn quận vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn Xuất phát từ mục đích ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn đề tài “Giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” làm luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ nhiều hướng mức độ tiếp cận khác nhau, có nhiều viết, công trình nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề mang tính lý luận khiếu nại đất đai nói chung đất đai đô thị nói riêng, thực trạng quy định pháp luật khiếu nại đất đai, thực trạng công tác giải khiếu nại đất đai, từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật khiếu nại đất đai, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác giải khiếu nại đất đai Những công trình có liên quan đến đề tài: - Tài liệu “Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai” Vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật - Bộ tư pháp(2009)[13] - “Pháp luật đất đai” đặc san tuyên truyền pháp luật số - Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ (2005) [3] - Lê Văn Thành (2012), “Áp dụng pháp luật quản lý nhà nước đất đai Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học [15] - Nguyễn Thị Thu Hằng (2011), “Giải khiếu nại đất đai khu công nghiệp quan hành nhà nước tỉnh Bắc Giang nay”, Luận văn Thạc sĩ Luật học[5] - Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), “Giải khiếu nại lĩnh vực quản lý đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa”; Luận văn Thạc sĩ Quản lý công [4] - Đinh Ngọc Thức (2014), “Giải khiếu nại đất đai huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công [17] Tuy nhiên, nay, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị nói chung địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nói riêng Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có giá trị định lý luận Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích luận văn Trên sở trình bày vấn đề chung khiếu nại, giải khiếu nại đất đai đô thị; phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại đất đai đô thị học kinh nghiệm, phương pháp thẩm tra, xác minh để giải có hiệu khiếu nại đất đai đô thị 3.2 Nhiệm vụ luận văn Để đạt mục đích này, luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu quy định pháp luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại, thực trạng giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân Trên sở thiếu sót, tồn pháp luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại hành đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật khiếu nại đất đai đô thị, nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại đất đai đô thị, góp phần hoàn thiện lý luận thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: giải khiếu nại đất đai đô thị theo thủ tục hành - Về không gian: từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - Về thời gian: từ năm 2011-2015 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước giải khiếu nại lĩnh vực đất đai Kế thừa sử dụng kết nghiên cứu tác giả trước 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Để giải vấn đề đề tài đặt ra, luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, trao đổi chuyên gia - So sánh lý luận thực tiễn tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị địa phương với pháp luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại Nhà nước Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Luận văn nguồn tư liệu tổng hợp thực trạng giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân Cung cấp thêm luận khoa học công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa phương thời gian tới - Luận văn có giá trị tham khảo sinh viên đại học, cao học luật hành chính, làm tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề - Từ đề xuất luận văn gợi ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật khiếu nại, giải khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng nước nói chung, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân thực quyền khiếu nại giải khiếu nại Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý giải khiếu nại đất đai đô thị Chương 2: Thực trạng giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị Việt Nam từ thực tiễn quận Thanh Xuân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, nội dung khiếu nại đất đai đô thị 1.1.1 Khái niệm khiếu nại đất đai đô thị  Khiếu nại Điều 30 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan, tổ chức, cá nhân” [8] Khiếu nại tượng xã hội, có nhiều quan niệm cách hiểu khác khiếu nại Và theo quy định điều 2, Luật khiếu nại năm 2011: “Khiếu nại việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục Luật quy định, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước định kỷ luật cán bộ, công chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp mình” [6]  Đất đai đô thị Đất đô thị gắn liền với đất đai toàn quốc, xác định giới hạn địa giới hành đô thị Tính chất sử dụng đất đô thị mang tính chuyên dùng đa dạng, tập trung, hiệu khai thác sử dụng không theo chiều rộng, mà chiều sâu chiều cao; làm cho đất đô thị giá trị tài nguyên có giá trị tài sản theo vị trí đất hay khu đất  Khiếu nại đất đai đô thị Khiếu nại đất đai đô thị việc công dân, quan, tổ chức theo trình tự, thủ tục khiếu nại giải khiếu nại Luật đất đai Luật khiếu nại quy định đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành lĩnh vực quản lý đất đai đô thị có cho định hành vi trái pháp lật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp Chủ thể khiếu nại đất đai đô thị “người sử dụng đất” quy định Điều Luật đất đai năm 2013 Đối tượng khiếu nại đất đai đô thị định hành hành vi hành quản lý đất đai đô thị quan nhà nước có thẩm quyền thực quyền hạn trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai đô thị 1.1.2 Đặc điểm khiếu nại đất đai đô thị Thứ nhất, chủ thể khiếu nại đất đai đô thị chủ thể quyền quản lý quyền sử dụng đất đô thị mà chủ thể quyền sở hữu đất đai thuộc nhóm đất khác Thứ hai, nội dung khiếu nại đất đai đô thị đa dạng phức tạp Thứ ba, đối tượng khiếu nại đất đai đô thị quyền quản lý quyền sử dụng đất 1.1.3 Nội dung khiếu nại đất đai đô thị - Khiếu nại thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Để thực sách phát triển kinh tế, xã hội đất nước, Nhà nước tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt phục vụ cho dự án Tuy nhiên, vấn đề bồi thường hỗ trợ, tiến hành tái định cư cho đối tượng bị thu hồi đất đô thị gặp không khó khăn, vướng mắc - Khiếu nại việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị - Khiếu nại định xử vi phạm hành vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai đô thị - Khiếu nại đòi lại đất cũ 1.2 Khái niệm, đặc điểm giải khiếu nại đất đai đô thị 1.2.1 Khái niệm giải khiếu nại đất đai đô thị Khoản 11 Điều Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Giải khiếu nại việc thụ lý, xác minh, kết luận định giải khiếu nại” Từ quan niệm giải khiếu nại hành trên, tác giả đưa quan niệm giải khiếu nại đất đai đô thị sau: “Giải khiếu nại đất đai đô thị việc quan hành nhà nước, người đứng đầu quan hành nhà nước xem xét, đánh giá tính hợp pháp tính hợp lý định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai đô thị bị khiếu nại thuộc thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại.” 1.2.2 Đặc điểm giải khiếu nại đất đai đô thị Thứ nhất, việc giải khiếu nại đất đai đô thị có tính chất phức tạp, phương thức giải thực nhiều phương diện khác nhau, thông qua mối quan hệ quan khác Thứ hai, theo quy định luật đất đai, giải khiếu nại đất đai đô thị liên quan đến thẩm quyền nhiều cấp khác nhau, nhiều quan nhiều cán bộ, công chức trao quyền Thứ ba, tất định hành chính, hành vi hành quản lý sử dụng đất đai đối tượng giải khiếu nại đất đai đô thị Thứ tư, giải khiếu nại đất đai đô thị phải tuân theo hình thức, thủ tục chặt chẽ pháp luật quy định, phải công khai, dân chủ (từ khâu thụ lý, tiến hành kiểm tra, xác minh, ban hành định giải khiếu nại) 1.3 Nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị 1.3.1 Nguyên tắc giải khiếu nại đất đai đô thị  Nguyên tắc khách quan  Nguyên tắc công khai minh bạch  Nguyên tắc dân chủ  Nguyên tắc kịp thời 1.3.2 Thẩm quyền giải khiếu nại đất đai đô thị  Thẩm quyền giải khiếu nại đất đai đô thị lần thứ  Thẩm quyền giải khiếu nại đất đai đô thị lần hai 1.3.3 Thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị  Trình tự, thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị lần đầu Bước 1: Tiếp nhận thụ lý đơn khiếu nại Bước 2: Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại Bước 3: Ban hành Quyết định giải khiếu nại lần đầu  Trình tự, thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị lần hai Bước 1: Tiếp nhận thụ lý đơn khiếu nại Bước 2: Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại Bước 3: Ban hành định giải khiếu nại lần hai 1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến giải khiếu nại đất đai đô thị 1.4.1 Sự hoàn thiện pháp luật Luật đất đai 2013 có nhiều thay đổi lớn so với quy định trước công tác quản lý nhà nước đất đai đô thị, đồng thời hàng năm có thay đổi, chỉnh sửa bổ sung như: công tác quy hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận…nên dẫn đến lúng túng, khó cập nhật cho người làm công tác quản lý người sử dụng đất đô thị Vì vậy, hệ thống pháp luật quản lý đất đai nói chung, đất đai đô thị nói riêng, khiếu nại giải khiếu nại đồng bộ, thống nhất, đầy đủ điều kiện tiên quyết, thuận lợi, định hiệu hoạt động giải khiếu nại đất đai đô thị 1.4.5 Các yếu tố khác Ngoài ra, có số yếu tố khác tác động tới giải khiếu nại đất đai đô thị như: mức độ giám sát quan dân cử toàn xã hội hoạt động giải khiếu nại, mức độ công khai, dân chủ giải khiếu nại, tài chính; sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giải khiếu nại; việc ứng dụng công nghệ thông tin… Chương THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ Ở QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát điều kiện địa lý, tình hình kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2.1.1 Điều kiện địa lý Quận Thanh Xuân quận trung tâm, nằm chếch trục phía Tây Nam Thành phố Hà Nội Trên địa bàn quận có tuyến đường giao thông qua như: đường Giải phóng, đường Nguyễn Trãi, đường vành đai 3, đường Trường Chinh, đường Láng Hạ - Thanh Xuân Ngoài địa bàn quận có mạng lưới giao thông nội nối liền trục giao thông phường toàn quận với quận, huyện giáp ranh.Vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh doanh - thương mại dịch vụ 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Kinh tế quận trì phát triển theo định hướng cấu - 10 năm gần với xu hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp tăng dần tỷ trọng dịch vụ Trong đó, kinh tế Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, thành phần kinh tế Nhà nước tăng trưởng số lượng, quy mô hiệu quả.Dịch vụ thương mại phát triển rộng khắp địa bàn phục vụ nhu cầu dân sinh.Nhiều dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt dịch vụ ngân hàng tài phát triển 10 2.2 Tình hình, đặc điểm khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 2.2.1 Tình hình khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân Tại quận Thanh Xuân, số vụ việc khiếu nại lĩnh vực đất đai đô thị chiếm tỷ lệ lớn so với lĩnh vực khác Tình hình khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân từ năm 2010 đến năm 2015 cụ thể sau: Về tình hình tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại hành chính: Giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2015, quan hành cấp quận tiếp 1.623 lượt, 2.375 người với 2.104 vụ việc khiếu nại Đối với khiếu nại đất đai đô thị, năm qua, UBND quận Thanh Xuân tiếp nhận 70 vụ việc, tổng số 2.134 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị mà UBND quận tiếp nhận Số liệu cho thấy, giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2015, tình hình khiếu nại nói chung có chiều hướng tăng dần theo năm, khiếu nại đất đai đô thị nói riêng địa bàn quận Thanh Xuân lại có chiều hướng giảm dần Tuy vậy, nội dung khiếu nại đất đai đô thị chiếm tới 48% tổng số vụ việc khiếu nại khiếu nại hành thuộc thẩm quyền giải Nguyên nhân phát sinh khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận thời gian qua có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan  Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, bất cập hệ thống sách pháp luật đất đai đô thị Chính sách pháp luật quản lý, sử dụng đất đai đô thị qua thời kỳ có nhiều thay đổi, thiếu tính ổn định, chưa đồng bộ, có quy định chưa sát thực tế, thiếu cụ thể Thứ hai, yếu công tác tổ chức thi hành pháp luật đất đai đô thị Thanh Xuân Thứ ba, công tác bồi thường giải phóng mặt nhiều bất cập.Việc điều tra, đo đạc, lập chỉnh lý hồ sơ địa địa bàn quận nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 11 Ngoài ra, việc xác định loại đường, vị trí để áp giá loại đất sở khung giá UBND quậncũng nguyên nhân gây nên tuỳ tiện việc xác định giá đất, không phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế Hậu người dân không tự giác di dời làm chậm tiến độ thi công Một số người làm công tác GPMB không đào tạo nghiệp vụ, không nghiên cứu văn pháp luật hành, họ thực nhiệm vụ chủ yếu dựa vào khả cá nhân kinh nghiệm công tác Đây nguyên nhân dẫn đến sai sót công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Bên cạnh mô hình tổ chức máy thực công tác giải phóng mặt chế phối hợp số phường thuộc quận Thanh Xuân chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trì trệ việc lập xây dựng phương án việc đề xuất cấp cóthẩm quyền giải vướng mắc phát sinh trình thực hiện.Chưa có quy định hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc đo đạc đất đai, kiểm đếm tài sản  Nguyên nhân chủ quan Việc áp dụng pháp luật Ủy ban nhân dân cấp có tình trạng tùy tiện, cấp phường Đất đai có giá trị đặc biệt, thời gian dài UBND quận Thanh Xuân quản lý lỏng lẻo, dẫn tới sai phạm có tính phổ biến, đáng lưu ý phận cán bộ, công chức lợi dụng chức quyền để chia chác đất đai trục lợi từ đất đai, để lại hậu nặng nề gây xúc dư luận xã hội Một phận người dân chưa nhận thức đầy đủ quy định pháp luật, nên khiếu nại thiếu cứ, khiếu nại nội dung không thuộc thẩm quyền quan hành chính, cố chấp thua, cố tình không thừa nhận việc giải pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền Tình trạng vi phạm pháp luật, dân chủ, tham nhũng, tiêu cực xảy phổ biến, sở gây bất bình, xúc nhân dân, làmphát 12 sinh khiếu kiện Một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham nhũng, tiêu cực sở trực tiếp gián tiếp tham gia, dính líu vào vụ việc khiếu kiện, làm cho tình hình trở nên gay gắt, phức tạp Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại địa bàn quận nhiều yếu kém, chưa thường xuyên, không trọng tâm, điểm hiệu chưa cao 2.2.2 Đặc điểm khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân Thứ nhất, khiếu nại chủ yếu phát sinh số phường tập trung dự án lớn Thứ hai, khiếu nại chủ yếu mang tính đơn lẻ Thứ ba, nội dung khiếu nại chủ yếu định bồi thường giải phóng mặt 2.3 Tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 2.3.1 Kết giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân  Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại Xác định hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân quy định Luật khiếu nại, Luật tố cáo Luật tiếp công dân trách nhiệm tất cấp, ngành Vì vậy, năm qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại đất đai đô thị công dân địa bàn quận cấp ủy Đảng, quyền quận quan tâm, đạo, xem xét xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình, giảm khiếu nại, tố cáo Nhìn chung, việc tổ chức tiếp công dân quận đảm bảo quy định Công tác tiếp công dân thực có hiệu quả, góp phần tích cực làm giảm khiếu nại đất đai đô thị phức tạp, vượt cấp Người dân tiếp, giải thích, hướng dẫn trực tiếp, kiến thức ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật nóichung, pháp luật khiếu nại đất đai đô thị nói riêng nâng lên  Kết giải khiếu nại đất đai đô thị 13 Trong công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận cho thấy, quản lý sử dụng đất đai đô thị vấn đề cộm, phức tạp, đơn thư khiếu nại chiếm tỷ lệ cao, mà thường gay gắt, xúc dễ xung đột  Kết kiểm tra, rà soát, giải vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng, xúc kéo dài Thực kế hoạch số 1103/KH-TTCP ngày 10/05/2012 Thanh tra phủ kiểm tra, rà soát, giải vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; Tổ công tác UBND thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, rà soát có biên thống với UBND quận Thanh Xuân có 02 vụ việc  Công tác tra, kiểm tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại Từ năm 2011- 2015, UBND quận Thanh Xuân tiến hành 28 quan, đơn vị công tác tiếp dân, giải khiếu nại đất đai đô thị 28 quan, đơn vị Công tác tra, kiểm tra việc thực Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cấp địa bàn quận thực quy định pháp luật 2.3.2 Đánh giá tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải khiếu nại đất đai nói chung, giải khiếu nại đất đai đô thị nói riêng địa bàn quận thời gian qua có chuyển biến tích cực; đặc biệt quan tâm đạo tích cực cấp uỷ cấp, tham gia tích cực tổ chức đoàn thể, quan thông tin đại chúng, tạo thống hệ thống trị công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo; nhận thức trách nhiệm cấp uỷ, quyền địa phương công tác nâng lên rõ rệt Lãnh đạo cấp đạo giải kịp thời vụ việc khiếu nại đất đai đô thị có tính chất phức tạp, đông người; thực tổ chức tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, tập trung giải dứt điểm từ sở Xác định mục đích ý nghĩa công tác tiếp công dân cầu nối nhân dân với Đảng Nhà nước 14 Thực chế độ tiếp công dân thường xuyên định kỳ theo quy định Ủy ban nhân dân quận đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Thủ trưởng ngành bố trí tiếp công dân tháng theo quy định Thủ trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra quận có nhiều biện pháp đạo tích cực việc giải đơn thư khiếu nại đất đai đô thị 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân Về hạn chế - Một số Ủy ban nhân dân cấp phường phường Kim Giang, phường Phương Liệt coi nhẹ công tác giải khiếu nại đất đai đô thị công dân, việc đạo giải khiếu nại thiếuthống nhất, tập trung, chưa huy động vai trò tổ chức quần chúngtrong công tác giải khiếu nại đất đai đô thị, chưa gắn việc giải vớiyêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhiều vụ việc mớiphát sinh không giải kịp thời, gây xúc cho nhân dân - Một số Ủy ban nhân dân cấp phường chưa làm tốt việc tiếpdân, nhận đơn, chưa hướng dẫn cụ thể theo pháp luật việc nộp đơn để tình trạng người khiếu nại hết nơi đến nơi khác, nội dung đơn mà gửi nhiều quan - Các vụ việc khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận giải việc tổ chức thực chưatốt, thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời để khiếu kiện kéo dài, gây xúc, làmphát sinh quan hệ khiếu nại phức tạp - Đất đai đặc biệt đất đai đô thị vấn đề phức tạp, phát sinh nhiều khiếu nại,nhưng tổ chức chế giải khiếu nại thiếu ổn định nhìn chung bấtcập so với yêu cầu thực tế - Khiếu nại đất đaiđô thị chủ yếu nảy sinh cấp quận, phường máy thụ lý hai cấp lại không tương ứng - Việc áp dụng pháp luật Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân phường có tình trạng tùy tiện 15 - Nhiều công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, giải khiếu nại đất đai đô thị công dân yếu trình độ, lực chuyên môn - Việc tiếp công dân bị coi nhẹ chưa tổ chức tốt, cán bộtiếp dân chưa am hiểu pháp luật, thiếu trách nhiệm việc tiếp dân chí vô cảm trước xúc dân, giải việc chưa thấutình, đạt lý; không phổ biến, hướng dân người dân khiếu nại quy định pháp luật; nhận đơn thư "để đó", dẫn đến tình trạng người dân khiếu nại vượt cấp - Việc phối hợp giải khiếu nại đất đai đô thị quan có thẩm quyền chưa chặt chẽ thống nhất, đùn đẩy trách nhiệm, có nhiều vụ việc có ý kiến khác làm cho công dân tiếp khiếu dai dẳng - Một số Ủy ban nhân dân phường giải khiếu nại đất đai đô thị lần đầu chưa bảo đảm trình tự, thủ tục - Công tác tra, kiểm tra việc giải khiếu nại đất đai đô thị cònmang tính hình thức, chiếu lệ - Việc tuyên truyền phổ biến sách pháp luật nói chung, pháp luậtvề khiếu nại đất đai đô thị nói riêng phương tiện thông tin đại chúng, cộng đồng dân cư chưa thường xuyên nên nhận thức phận nhân dân pháp luật mơ hồ Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan - Tính chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, nhiều điểm có xung đột toàn hệ thống pháp luật liên quan đến giải khiếu nại đất đai nói chung đất đai đô thị nói riêng - Cơ chế, sách chưa ý mức đến quyền lợi người dân, chưa đảm bảo sống ổn định người dân có đất đô thị chuyển đổi mục đích sử dụng; chưa có tiêu chí rõ ràng để xác định đất đô thị sử dụng ổn định; chưa phân biệt việc lấn, chiếm đất đô thị với việc khai thác đất, khai hoang, phục hóa; chưa phân biệt rõ sách thu hồi đất đô thị giao cho doanh nghiệp làm khu công nghiệp, trụ sở, khu du lịch, xây dựng nhà để kinh doanh 16 - Cơ sở pháp lý thực giải khiếu nại đất đai đô thị chưa quy định cụ thể Luật Khiếu nại, quy định Luật đất đai Nguyên nhân chủ quan - Những tồn có tính lịch sử, việc cho thuê, cho mượn, cầm cố đất đô thị nội nhân dân không lưu giữ tài liệu, sổ sách trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất định, chưa bồi thường bồi thường không lưu giữ hồ sơ, gây khó khăn lớn cho trình giải vụ việc - Giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân mô hình hợp lý, song tựu chung hoạt động kiểm tra hệ thống, nên tạo nhiều khả thiếu khách quan - Biên chế lực lượng làm công tác giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân có hạn nên giải tất vụ việc theo thời hạn luật định, vụ việc tồn đọng, kéo dài - Nhiều vụ việc khiếu nại đất đai đô thị UBND quận nỗ lực cố gắng vận dụng sách giải có lý, có tình, phù hợp với tình hình thực tế với quy định pháp luật, đối thoại trực tiếp nhiều lần, nhiều động khác người khiếu nại cố tình đeo bám, khiếu nại làm cho tình hình trở nên phức tạp - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đô thị, giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận chưa thường xuyên, hiệu chưa cao 2.4 Bài học kinh nghiệm rút Thứ nhất, lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền cấp có vai trò đặc biệt quan trọng thực công tác giải khiếu nại đất đai đô thị Thứ hai, cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức việc thực công vụ, giám sát thường xuyên, xử lý kịp thời, dứt điểm sai phạm 17 Thứ ba, thực tốt công tác tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nói chung đất đai đô thị nói riêng Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân Quán triệt triển khai thực nghiêm túc, đầy đủ chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước công tác tiếp dân, giải khiếu nại đất đai đô thị Tăng cường pháp chế, đồng thời xử lý hài hòa lợi ích bên trình giải khiếu nại đất đai đô thị Vì vậy, quản lý nhà nước đất đai đô thị, cần thiết phải xây dựng thực hệ thống sách tổng hợp kinh tế - xã hội, đảm bảo giải hài hòa lợi ích bên tham gia vào quan hệ quản lý, sử dụng đất đai đô thị (đặc biệt lợi ích người bị thu hồi đất, lợi ích người giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư phê duyệt lợi ích nhà nước - lợi ích toàn dân); giải hài hòa lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật Luật đất đai Luật khiếu nại Thứ nhất, Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước đất đai nói chung đất đai đô thị nói riêng, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung ban hành cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 điều kiện thực tế quận địa bàn thành phố Hà Nội 18 Thứ hai, Sở Tài chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành thành phố sách tài đất đai đô thị Thứ ba, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đất đai năm 2013 Thứ tư, Ủy ban nhân dân quận địa bàn thành phố Hà Nội cần tập trung đạo triển khai thi hành kịp thời, có hiệu Luật Đất đai năm 2013 địa phương Hoàn thiện pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị Yêu cầu cần phải nghiên cứu xây dựng văn quy phạm pháp luật UBND thành phố trình tự, thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn vấn đề cần thiết, bảo đảm cho việc giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn thành phố quan nhà nước có thẩm quyền thực kịp thời, khách quan, dân chủ, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn thành phố Quy định đối thoại trình giải khiếu nại đất đai đô thị thủ tục bắt buộc hiểu thủ tục mà quan có thẩm quyền giải khiếu nại phải tiến hành có xảy vụ việc khiếu nại 3.2.2 Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực trách nhiệm cán bộ, công chức giải khiếu nại đất đai đô thị Tiếp tục đổi chế hoạt động quy chế làm việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân công, phân nhiệm rõ ràng Đề cao trách nhiệm, thẩm quyền cá nhân, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh Đồng thời kiên khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ giải khiếu nại đất đai đô thị công dân Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp quan, đơn vị, địa phương thực nhiệm vụ giải khiếu nại đất đai Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao nhận thức lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu quan nhà nước, tổ chức; cần phải coi nhiệm vụ trị quan trọng, kết thực giải khiếu nại đất đai đô thị tiêu chí quy hoạch, sử dụng cán 19 Ngoài ra, cần phải nâng cao lực trách nhiệm cán bộ, công chức giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thanh Xuân Cần tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá cách khách quan thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại đất đai nói chung đất đai đô thị nói riêng Từ đó, nhận nhu cầu cán bộ, công chức, đồng thời tiến hành xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giải khiếu nại Việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài cấp ủy Đảng, quyền Đây giải pháp quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giải khiếu nại bảo đảm số lượng, tốt chất lượng, cấu hợp lý phù hợp với điều kiện quận Thanh Xuân Nâng cao trình độ học vấn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại đất đai đô thị nhằm khắc phục tình trạng tụt hậu giáo dục Thực tốt công tác tạo nguồn cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại đất đai để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cán 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đô thị, khiếu nại Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc thực nghiêm túc, có hiệu văn Đảng lãnh đạo, đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, pháp luật đất đai đô thị nói riêng theo tinh thần nội dung đạo- Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 30/12/2015 UBND thành phố Hà Nội việc phổ biển, giáo dục pháp luật địa bàn Thành phố năm 2016 Thứ hai, kịp thời phổ biến Luật Đất đai năm 2013 theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/2/2014 UBND thành phố Hà Nội thực Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Tích cực đổi mới, đa dạng hoá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu nhóm đối tượng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể quan, tổ chức địa phương 20 Trong trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt để thực dự án địa bàn quận Thanh Xuân cần tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đô thị Thứ ba, phát huy sức mạnh hệ thống trị toàn xã hội việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tăng cường phối hợp quan, đơn vị công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ tư, thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp, đảm bảo phát huy tốt vai trò phối hợp tổ chức, đạo, hướng dẫn thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp phường đơn vị 3.2.4 Tổ chức tốt công tác tiếp công dân Nhằm đổi công tác tiếp dân, nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII thông qua Luật Tiếp công dân Tuy nhiên, công tác tiếp công dân giải khiếu nại đất đai đô thị công tác phức tạp, cần có lãnh đạo, đạo chặt chẽ, sát Đảng, quyền cấp địa bàn quận Thanh Xuân phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tham gia đạt hiệu cao Tổ chức thực tốt quy chế dân chủ cấp phường Khi phát sinh khiếu nại đất đai đô thị phường đạo giải kịp thời, pháp luật, sách, có lý, có tình, dứt điểm phường Các tổ chức hệ thống ngành Thanh tra từ cấp thành phố đến phường chủ động thực tốt chức tham mưu, thường xuyên tiến hành kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cấp việc chấp hành quy định pháp luật công tác tiếp dân giải đơn thư khiếu nại đất đai đô thị 21 Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân cấp tăng cường công tác tiếp dân, giám sát công tác tiếp dân giải đơn thư khiếu nại đất đai đô thị địa phương Về mô hình tổ chức tiếp công dân nên thống tập trung đầu mối, thành phố trụ sở tiếp dân thành phố, quận phòng tiếp dân cấp quận Phó Chánh tra phụ trách Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân giải đơn thư khiếu nại nói chung khiếu nại đất đai đô thị nói riêng (nhất tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán cấp sở) để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác 3.2.5 Huy động tham gia hệ thống trị toàn xã hội vào công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận cần thiết, mang tính chiến lược lâu dài Thứ hai, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội tăng cường công tác giám sát việc tiếp dân, giải khiếu nại đất đai đô thị Thứ ba, tạo điều kiện cho luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại trình giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thứ tư, phát huy vai trò quan thông tin đại chúng công tác giải khiếu nại đất đai đô thị 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai đô thị Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tra, kiểm tra trách nhiệm công tác giải khiếu nại đất đai đô thị Muốn vậy, trình tra, kiểm tra trách nhiệm phải tuân thủ quy định pháp luật khiếu nại, thực tốt quy trình tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai đô thị 22 Kết thúc tra, kiểm tra, đoàn tra, kiểm tra cần phải phân tích, đánh giá ưu, khuyết điểm quan, tổ chức cá nhân địa bàn quận Thanh Xuân Tích cực mở rộng hình thức tra: tra định kỳ, tra theo chuyên đề, tra trách nhiệm, tra vụ việc, tổ chức tra liên ngành 3.2.7 Chuẩn bị tốt điều kiện khác Hàng năm, quyền quận Thanh Xuân cần quan tâm đầu tư kinh phí, sở vật chất phục vụ công tác giải khiếu nại đất đai đô thị, bố trí dành khoản kinh phí phù hợp từ ngân sách quận để phục vụ công tác giải khiếu nại đất đai đô thị KẾT LUẬN Khiếu nại đất đai tượng xảy phổ biến xã hội, đặc biệt nước ta chuyển đổi sang kinh tế thị trường, Nhà nước thực chế quản lý việc trả lại đất đai giá trị vốn có khiếu nại đất đai đô thị phát sinh có xu hướng tăng số lượng tính chất phức tạp mặt nội dung Pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị phận quan trọng pháp luật khiếu nại, pháp luật đất đai hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung Hệ thống pháp luật giải khiếu nại đất đai quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải khiếu nại đất đai, nguyên tắc giải khiếu nại đất đai Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế vận động phát triển không ngừng đòi hỏi pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý sử dụng đất đai Do vậy, việc nghiên cứu nhằm mặt tồn tại, hạn chế, bất cập pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị, để sở đề xuất giải pháp nhằm không ngừng hoàn thiện chế định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tuy nhiên, chế giải khiếu nại đất đai đô thị nói riêng pháp luật khiếu nại đất đai nói chung nước ta nhiều vấn 23 đề cần phải có nghiên cứu đánh giá, đặc biệt việc giao thẩm quyền giải khiếu nại đất đai đô thị cho quan quan hành Thông qua việc phân tích thực tiễn tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân năm gần đây, luận văn mạnh dạn nêu ưu điểm hạn chế việc giải khiếu nại đất đai đô thị quan hành nhà nước Trên sở quan điểm là: bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền công dân lĩnh vực đất đai nói chung đất đai đô thị nói riêng; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giải hài hòa lợi ích bên tham gia quan hệ đất đai; bảo đảm trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương 24 ... cứu Giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: giải khiếu nại đất đai đô thị theo thủ tục hành - Về không gian: từ thực tiễn. .. văn Trên sở trình bày vấn đề chung khiếu nại, giải khiếu nại đất đai đô thị; phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, luận... luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại, thực trạng giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân Trên sở thiếu sót, tồn pháp luật đất đai đô thị, pháp luật khiếu nại hành đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt) , Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt) , Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay