Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội (tt)

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THU THÚY CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN – TỪ THỰC TIỄN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP – LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS PHẠM HỒNG THÁI Phản biện 1: …………………………………… Phản biện 2: …………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, thực tiễn chứng minh không nước ta mà nhiều nước giới, cải cách hành vấn đề mang tính toàn cầu, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội Ngay từ thực đường lối đổi mới, Đảng ta chủ trương cải cách hành nhà nước nhằm nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, đổi phương thức phong cách làm việc, giảm bớt đầu mối.Tại Đại hội lần thứ VII, VIII cải cách hành Đảng xác định trọng tâm có tầm quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, thực đồng mặt cải cách thể chế hành chính, tổ chức máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản lý Nhà nước Nhận thức đắn đầy đủ vai trò cải cách hành Đại hội lần thứ IX Đảng khẳng định: “Cải cách hành công việc quan trọng định thành công đổi mới” Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI Đảng tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống quan hành pháp thống nhất, thông suốt đại”, “Giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức công dân” Cải cách hành xác định ba khâu đột phá Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011– 2020 Đặc biệt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” có ý nghĩa vô quan trọng trình đổi đất nước tiến trình cải cách hành Là địa bàn trọng điểm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thời gian qua, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (TPHN) triển khai chế “một cửa” số lĩnh vực Mặc dù đạt thành công định, góp phần vào tháo gỡ khó khăn, tồn đọng chế cũ, đặc biệt lĩnh vực quản lý nhà nước dân cư, xây dựng phát triển đô thị, môi trường song nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mà vấn đề cải cách hành quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chưa thực đáp ứng hiệu mong muốn Biểu tồn việc nhiều lĩnh vực chế cải cách chậm mang tính hình thức, thiếu tính đồng bộ, tình trạng sách nhiễu cán bộ, công chức tiếp nhận giải hồ sơ vụ việc nhân dân Xuất phát từ thực tiễn đó, khuôn khổ luận văn thạc sỹ chuyên ngành hành công, chọn đề tài: “Cơ chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận – từ thực tiễn Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy” làm đề tài luận văn thạc sỹ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Các công trình, đề tài khoa học đề cập vấn đề cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” lĩnh vực chuyên ngành cụ thể tranh chấp đất đai, đầu tư, bồi thường hỗ trợ đề cập đến cải cách thủ tục hành theo mô hình “một cửa”, chế “một cửa - dấu” cấp huyện, cấp xã Mỗi đề tài đưa hướng nghiên cứu khác nhau, chưa có đề tài nghiên cứu chuyên sâu toàn diện lý luận thực tiễn chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giai đoạn Do vậy, cần phải đặt vấn đề nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện sở lý luận chế “một cửa”, đồng thời đánh giá thực trạng đề giải pháp thực tốt chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Đây đề tài nghiên cứu cấp độ Luận văn Thạc sỹ Luật học Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích Làm rõ vấn đề lý luận chế “một cửa”; đánh giá kết trình thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; đề xuất giải pháp thực chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Nhiệm vụ + Hệ thống hoá phân tích làm sáng tỏ sở lý luận chế “một cửa” + Khảo sát đánh giá thực trạng thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội + Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu công tác thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu Luận văn giới hạn khảo sát, nghiên cứu công tác thực chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy số lĩnh vực cụ thể Các tư liệu số liệu khảo sát nghiên cứu cấp nhật bốn năm gần (từ năm 2013 đến năm 2016) Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận Cơ sở lý luận việc nghiên cứu đề tài luận điểm học thuyết Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý nhà nước, hành quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam cải cách hành chính, có cải cách thủ tục hành thể Nghị Đại hội VI, VII,VIII, IX, X, XI Nghị Hội nghị Trung ương, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, sửa đổi, bổ sung năm 2011 văn pháp luật cải cách hành chính, thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Đồng thời, tác giả có tham khảo kế thừa chọn lọc số công trình nghiên cứu có liên quan nhà khoa học - Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể: phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, điều tra xã hội học trình giải vấn đề cụ thể mà Luận văn đặt Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Về mặt lý luận :Luận văn góp phần làm rõ vấn đề lý luận chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận việc giải công việc cá nhân, tổ chức - Về mặt thực tiễn: + Luận văn tài liệu tham khảo cho cán trực tiếp làm nhiệm vụ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hầ Nội Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục sơ đồ, bảng biểu, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn bao gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chế “một cửa” hoạt động quản lý nhà nước Chương 2: Thực trạng thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 1.1 Quan niệm, đặc điểm phân loại thủ tục hành 1.1.1 Quan niệm thủ tục hành Theo nghĩa chung nhất: “Thủ tục (procédure) phương thức, cách thức giải công việc theo trình tự định, thể lệ thống nhất, gồm loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhằm đạt kết mong muốn[1, tr.9] Hiện có nhiều quan niệm khác thủ tục hành Tuy nội hàm cách thể khái niệm thủ tục hành trình có nét riêng biệt định, có điểm chung coi thủ tục hành “trình tự, cách thức thực hoạt động quản lý hành nhà nước”, thủ tục hành điều chỉnh quy phạm pháp luật hành Các quy phạm thủ tục hành tạo thành chế định pháp luật ngành Luật hành Như vậy, khái niệm thủ tục hành có nhiều quan điểm khác nhau, việc xây dựng quan niệm chung thống thủ tục hành cần thiết Điều có ý nghĩa, vai trò to lớn hoạt động lập pháp, lập quy mà cần thiết để có nhận thức hành động đắn hoạt động quản lý hành nhà nước, đặc biệt tiến trình cải cách hành nhà nước Từ vấn đề trình bày định nghĩa: Thủ tục hành trình tự, cách thức thực hoạt động quản lý hành nhà nước nhằm giải công việc có tính nội quan nhà nước, giải công việc cá nhân, tổ chức quản lý hành nhà nước 1.1.2 Đặc điểm thủ tục hành Thứ nhất, thủ tục hành quy phạm thủ tục Luật hành điều chỉnh cách chặt chẽ Thứ hai thủ tục hành thực nhiều quan công chức nhà nước Ngoài quan hành công chức hành chính, quan lập pháp, tư pháp có loại hoạt động hành nhà nước quan thực số thủ tục hành định Thứ ba, thủ tục hành chủ yếu hoạt động cho phép, mệnh lệnh có tính chất đơn phương thi hành Chính điều dẫn đến việc quy định thủ tục hành phải kết hợp với khuôn mẫu ổn định chặt chẽ với biện pháp thích ứng cho trường hợp cụ thể Thứ tư, thủ tục hành đa dạng, phức tạp Tính đa dạng, phức tạp quy định hoạt động quản lý hành nhà nước, hoạt động diễn tất lĩnh vực đời sống xã hội máy hành bao gồm tất quan từ Trung ương đến địa phương, quan trình thực nhiệm vụ tuân thủ theo thủ tục định 1.1.3 Phân loại thủ tục hành - Phân loại theo đối tượng quản lý hành nhà nước - Phân loại theo loại hình công việc cụ thể mà quan nhà nước giao thực trình hoạt động - Phân loại theo chức cung cấp dịch vụ công quản lý nhà nước - Phân loại dựa quan hệ công tác 1.2 Cải cách thủ tục hành hoạt động quản lý nhà nƣớc 1.2.1 Sự cần thiết cải cách thủ tục hành Trước thời kỳ đổi mới, kinh tế nước ta vận hành theo chế kế hoạch hóa tập trung mà đặc trưng ncó chế “xin – cho”, hoạt động từ sản xuất đến lưu thông, phân phối vận hành huy thống Chính phủ Cơ chế “xin – cho” góc độ lịch sử góp phần tích cực vào việc huy động sức người, sức phục vụ tiền tuyến để giành thắng lợi kháng chiến chống Mỹ Tuy nhiên, từ kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa chế “xin – cho” khuyết tật vốn có kinh tế cũ hành quan liêu, trì trệ kìm hãm phát triển đất nước Biểu rõ nét yếu phương thức quản lý nhà nước giai đoạn chuyển đổi thủ tục hành với chồng chéo, rườm rà, phức tạp, xuất phát từ mục đích thuận tiện quan nhà nước lại không quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng thuận tiện người dân Chính vậy, cải cách thủ tục hành trở thành đòi hỏi xúc việc xây dựng hoàn thiện máy nhà nước, bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng nhân dân xã hội dân chủ Cải cách thủ tục hành trình chuyển đổi từ thủ tục hành kế hoạch hóa tập trung sang thủ tục hành kinh tế thị trường có định hướng XHCN 1.2.2 Quan điểm Đảng sách Nhà nước ta cải cách thủ tục hành chính, thực chế “một cửa” Từ năm 1995 đến nay, có nhiều Nghị Đảng cải cách hành chính.Dựa sở văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (tháng 4/2001), Chính phủ phân tích thực trạng hành nhà nước, đúc rút học cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010, ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ, xác định nhiệm vụ máy hành nhà nước là: cải cách thể chế; cải cách máy hành chính; đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cải cách tài công Để thực nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003, ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Quy chế thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương, với mục tiêu bản: hoàn thiện thủ tục hành theo hướng minh bạch, đơn giản, phù hợp pháp luật; đổi phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lương phục vụ, nhanh chóng dễ kiểm soát Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4-9-2003 Thủ tướng phủ việc ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương tạo cách giải công việc hiệu cho công dân, tổ chức, thể chế hóa mối quan hệ quyền công dân thông qua việc thực chế “một cửa” 1.3 Thực thủ tục hành theo cơ chế “một cửa” Việt Nam 1.3.1 Lý luận xuất cụm từ chế “một cửa” Cụm từ “một cửa” (One – Stop Shop) xuất từ năm 20 kỷ XX mà doanh nghiệp tư nhân, trung tâm thương mại mong muốn cải thiện cách thức kinh doanh để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận việc mua hàng hóa Kinh nghiệm thực tiễn nhiều nước giới trình vận hành tổ chức thực chế “một cửa” chế hữu hiệu để nâng cao tính hiệu hành giảm thiểu thời gian cho người dân tổ chức đến giải thủ tục hành với quan công quyền địa điểm Một số quốc gia thiết lập tổ chức thực chế “một cửa” cung cấp dịch vụ công cấp quyền trung ương, số nước đặt theo đơn vị hành cấp quyền trung ương, số nước đặt theo đơn vị hành cấp quyền địa phương Các quốc gia trọng việc thiếp lập chế theo dõi, đánh giá tính hiệu việc tổ chức thực chế “một cửa” xây dựng công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công 1.3.2 Khái niệm, nguyên tắc, phạm vi thực chế “một cửa” Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 25/3/2015 ban hành quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa” liên thông quan hành nhà nước địa phương đưa khái niệm chế “một cửa” khoản 1, Điều sau: Cơ chế “một cửa” cách thức giải công việc cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải trả kết thực đầu mối Bộ phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước Bộ phận tiếp nhận trả kết nơi tiếp xúc người dân với quan hành Công việc phận tiếp nhận, hướng dẫn năm 1996 1997 có thêm tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương Hòa Bình thực thí điểm chế “một cửa”; năm 1998 thêm tỉnh: Quảng Ninh, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ năm 1999 có thêm tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thanh Hóa Vào năm 2002, mô hình “Dịch vụ hành công” triển khai quận, huyện TP HN như: Tây Hồ, Từ Liêm Hà Nội bước tìm tòi, vận dụng nguyên tắc đạo Đảng, quy định Nhà nước cải cách TTHC, thu đầu mối Qua thời gian hoạt động ngắn Trung tâm gặp nhiều khó khăn cuối giải tán Mô hình thí điểm không thành công, nhiên từ thất bại mô hình dịch vụ hành công Hà Nội cung cấp học kinh nghiệm quý giá để hoàn thiện mô hình giải công việc theo TTHC sau Tiếp theo đó, vào năm 2004, số địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng tiến hành hoạt động cải cách TTHC theo chế Trên sở báo cáo tổng kết kinh nghiệm địa phương, Nghị số 38/CP ngày 04 tháng năm 1994 Chính phủ cải cách bước TTHC việc giải công việc công dân tổ chức, Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 Thủ tướng phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước ngày 04 tháng năm 2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương Đây văn pháp lý cụ thể, quy định tương đối rõ ràng việc giải công việc theo TTHC theo chế “một cửa” Một kết quan trọng cải cách thủ tục hành ngày 10/01/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau gọi tắt Đề án 30) Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành Kế hoạch thực Đề án 30 10 Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực chế “một cửa”, chế “một cửa” liên thông, đáp ứng yêu cầu ngày cao người dân, doanh nghiệp Ngày 25 tháng năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg thay Quyết định số 93/2007/TTg ngày 22 tháng năm 2007 Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa” liên thông quan hành nhà nước địa phương Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 Thủ tướng Chính phủ có nhiều điểm thật hướng đến hành phục vụ, dân Ngay sau định có hiệu lực, địa phương tích cực, khẩn trương ban hành văn đạo, quán triệt triển khai thực định Thủ tướng Chính phủ 1.4 Quy trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 1.4.1 Tiếp nhận hồ sơ 1.4.2 Chuyển hồ sơ 1.4.3 Giải hồ sơ 1.4.4 Trả kết giải hồ sơ 1.4.5 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận trả kết Cơ cấu tổ chức Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận trả kết 1.5 Kinh nghiệm số tỉnh thực chế “một cửa” Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhiều tỉnh, thành nước thực đem lại nhiều kết cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, tạo điều kiện quyền gần dân hơn, hướng tới việc phục vụ nhân dân tốt hơn, giảm phiền hà sách nhiễu cán bộ, công chức Ở đây, tác giả chọn tỉnh, thành phố đại diện thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để lấy kinh nghiệm, là: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Ninh Bình vì: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nơi đầu công tác cải cách hành đem lại hiệu thiết thực nhiều học kinh nghiệm cho tỉnh khác 11 Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy - Cơ cấu, tổ chức Ủy ban nhân dân quận gồm Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên trưởng 12 phòng chuyên môn Ủy viên phụ trách công an Trưởng Công an quận, Ủy viên phụ trách quận Chỉ huy trưởng Ban huy Quân quận Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận gồm có 12 phòng chuyên môn đơn vị nghiệp - Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân quận 2.1.3 Nguyên tắc làm việc Ủy ban nhân dân quận UBND quận làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo tập thể UBND quận, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND quận Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 2.1.4 Mỗi quan hệ công tác Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy Ủy ban nhân dân quận chịu đạo trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu giám sát Hội đồng nhân dân quận việc đạo, điều hành thực nghị Quận ủy, Hội đồng nhân dân, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước Ủy ban nhân dân quận phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân 2.2 Khái quát phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 12 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND quận bố trí công chức 01 thủ quỹ phân công sau: - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Công thương, Y tế, Nông nghiệp - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh Xã hội - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Đô thị - 01 công chức phụ trách lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường - 01 công chức phụ trách thủ quỹ 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ * Chức năng: Là đầu mối thực việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức để giải chuyển đến quan chuyên môn thuộc UBND quận quan liên quan giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức; giám sát, đôn đốc giải thủ tục hành quan chuyên môn thuộc UBND quận quan liên quan * Nhiệm vụ: - Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận quy định, thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí (nếu có); quy trình tiếp nhận, giải hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện quan liên quan - Thực quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao, trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định: + Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức theo quy định + Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải thủ tục hành tổ chức, cá nhân đến quan chuyên môn cấp có thẩm quyền giải 13 + Nhận kết giải thủ tục hành từ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền + Trả kết cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định + Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định pháp luật - Nghiên cứu, đề xuất với UBND quận giải pháp cải cách thủ tục hành - Báo cáo thống kê định kỳ với UBND quận kết giải thủ tục hành - Đề xuất việc cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, giải công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức 2.3 Quá trình triển khai thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 2.3.1 Công tác ban hành văn đạo, chuẩn bị thực chế Thực Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương tài liệu hướng dẫn Bộ Nội vụ; Quyết định số 156/2003/QĐ-UBND ngày 11/11/2003 Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội thực quy chế “một cửa” giải công việc theo TTHC quan hành thành phố; UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2004 việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành quận Cầu Giấy Triển khai Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, sở Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 18/10/2011 Thành ủy, ngày 21/11/2011 Quận ủy Cầu Giấy ban hành Chương trình số 11Ctr/QU đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Cầu Giấy giai đoạn 2010 – 2015 14 Hàng năm UBND quận xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành địa bàn quận Cầu Giấy Ngay sau định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 UBND thành phố Hà Nội quy định thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” giải công việc cá nhân, tổ chức, UBND quận Cầu Giấy có văn đạo phòng chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND quận UBND phường rà soát, kiện toàn lại tổ chức, xếp cán làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, bổ sung, thay hệ thống văn bản, biểu mẫu, sổ sách thực Bộ phận tiếp nhận trả kết đảm bảo quy định 2.3.2 Công tác lựa chọn, xếp đội ngũ cán công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết Việc bố trí công chức làm việc phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy quan tâm, bố trí cán chuyên trách, từ khâu tuyển dụng cán UBND quận ý đến trình độ chuyên môn cán cho phù hợp với vị trí công tác mà họ đảm nhiệm Những cán thuộc biên chế Văn phòng HĐND UBND quận Cầu Giấy, điều không thuận lợi cho cán trình tác nghiệp mà giúp cho Văn phòng quản lý, giám sát, điều hành cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành Cán trực tiếp làm công tác tiếp nhận trả kết 100% trình độ đại học trở lên, công chức qua thi tuyển không thông qua thi tuyển Họ người có lĩnh trị vững vàng, có lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức quản lý nhà nước, có tinh thần trách nhiệm, thái độ mực phục vụ nhân dân Cán bộ, công chức làm việc phận “một cửa” thể rõ tinh thần trách nhiệm, tinh thần, tính chuyên nghiệp, lấy tinh thần phục vụ dân làm mục tiêu công tác nhân dân, tổ chức đến thực giao dịch đánh giá tốt 2.3.4 Phạm vi quy trình giải công việc theo chế “một cửa” 15 Lãnh đạo UBND quận đạo Văn phòng HĐND & UBND quận niêm yết công khai thủ tục hành (niêm yết công khai nội quy, quy trình tiếp nhận, giải thủ tục hành chính; công khai thẩm quyền, thời hạn giải quyết, thành phần hồ sơ, lệ phí, pháp lý thủ tục hành ) Theo bao gồm 267 thủ tục hành cấp quận 126 thủ tục hành cấp phường bảng tin Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành trang thông tin điện tử quận Đến Quý I năm 2016, số thủ tục hành thực cấp quận lên tới 275 thủ tục, 171 thủ tục hành cấp phường Trong đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải cấp quận thuộc 14 lĩnh vực: Nội vụ: 26 thủ tục; Tư pháp: 39 thủ tục; Lao động, Thương binh Xã hội: 73 thủ tục; Y tế (Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm): 01 thủ tục; Nông nghiệp (Hợp tác xã + Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản): 19 thủ tục; Đăng ký kinh doanh: 05 thủ tục; Công thương: 13 thủ tục; Văn hóa thông tin: 16 thủ tục; Tài nguyên môi trường: 09 thủ tục; Tài chính: 11 thủ tục; Thanh tra: 05 thủ tục; Giáo dục Đào tạo: 20 thủ tục; Xây dựng đô thị: 21 thủ tục; Kế hoạch đầu tư: 17 thủ tục Mỗi TTHC có 11 nội dung sau: - Trình tự thực - Cách thức thực - Thành phần, số lượng hồ sơ - Thời hạn giải - Đối tượng TTHC - Cơ quan thực TTHC - Kết thực TTHC - Lệ phí (nếu có) - Mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) - Yêu cầu, điều kiện thực TTHC - Căn pháp lý TTHC 16 Tổ chức, cá nhân Bộ phận tiếp nhận trả kết Cơ quan chuyên môn Cấp có thẩm quyền định Sơ đồ 2.1: Quy trình giải công việc theo chế “một cửa” 2.4 Kết thực theo chế “một cửa” UBND quận Cầu Giấy số lĩnh vực cụ thể 2.4.1 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 2.4.2 Lĩnh vực tư pháp Bảng 2.1: Kết giải thủ thục hành UBND quận Cầu Giấy số lĩnh vực cụ thể năm 2014, 2015 Năm 2014 HS HS giải tiếp nhận TT Lĩnh vực 02 03 04 05 Đăng ký kinh doanh Lao động, Thương binh xã hội Tư pháp Cấp phép xây dựng Tài nguyên môi trường 17 1891 1048 10786 1012 4151 1891 1048 10786 924 3997 Số hồ sơ giải hạn 0 20 113 Năm 2015 Số hồ sơ Lĩnh vực TT HS HS giải giải tiếp nhận quyết hạn 01 Đăng ký kinh doanh 2603 2603 02 Lao động, Thương binh xã hội 1785 1770 03 Tư pháp 11524 11474 35 04 Cấp phép xây dựng 1632 1598 18 05 Tài nguyên môi trường 1395 1298 68 2.5 Nhận xét, đánh giá 2.5.1 Những thành tựu đạt Được quan tâm UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận sát đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” năm gần UBND quận xác định khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức, công dân tập trung đạo việc rà soát, cập nhật, cắt giảm, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm việc giao dịch liên quan đến thủ tục hành quận phường thuận lợi, mang lại lợi ích phục vụ nhân dân theo quy định pháp luật Tại quận Cầu Giấy, công tác triển khai chế “một cửa” thực đồng ngày vào chiều sâu Về tình hình niêm yết, công khai thủ tục hành giấy, điện tử Tại UBND quận thực việc niêm yết đầy đủ công khai 100% thủ tục hành giấy trụ sở điện tử Cổng thông tin Quận.Cụ thể tính đến 17/3/2016 có thay đổi, bổ sung , bãi bỏ thủ tục hành cấp quận thực 275 thủ tục Hiện có 8/8 phường xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết giải toàn TTHC cấp phường, đảm bảo thống nhất, đồng 11 nội dung (như phần nêu) 18 Bảng 2.2: Kết thực tiếp nhận trả hồ sơ hành theo chế “một cửa” năm 2014, 2015,Quý I 2016 UBND quận Cầu Giấy STT Số liệu thống kê Kết thực Tổng số hồ sơ tiếp nhận Tổng số Tổng số Tổng số hồ Tỷ lệ hồ sơ hồ sơ sơ giải giải giải giải quyết quyết hạn hạn (%) hạn 2013 23.150 2014 24.597 2015 25.567 Quý I 2016 5500 22.529 24.127 25.526 4633 22.434 24.097 25.498 4630 Tổng số 76815 76659 78814 95 30 28 03 156 99.57% 99.87% 99.89% 99.93% 99.81% 2.5.2 Những khó khăn, vướng mắc thực chế “một cửa” UBND quận Cầu Giấy - Thủ tục hành rườm rà, chưa thống Vẫn giấy tờ yêu cầu không hợp lý tiếp nhận hồ sơ phận “một cửa” - Ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân đa số cán bộ, công chức có chuyển biến chậm - Việc triển khai thực chế “một cửa”, “một cửa” liên thông thiếu đồng bộ, thủ tục giải số loại hồ sơ hành bị cắt khúc theo cấp hành chính, chưa tạo thành quy trình giải thống từ Trung ương đến địa phương nên gây phiền hà cho tổ chức, công dân thực giao dịch hành Quan hệ phối hợp giải hồ sơ cấp, ngành có tiến bộ, tồn nhiều thiếu sót, ý thức cộng đồng trách nhiệm bên chưa cao, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm - Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” tiến hành chưa mạnh thiếu chiều sâu, chưa tạo 19 chuyển biến nhận thức trách nhiệm thực công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hiểu biết nhân dân chế “một cửa” - Công tác tra, kiểm tram giám sát chưa chặt chẽ, mang nặng tính hình thức, xử lý chưa triệt để - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động phận “một cửa” chưa quan tâm hỗ trợ, đầu tư thỏa đáng - Hiệu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ thấp 2.5.3 Nguyên nhân Thứ nhất, xuất phát từ qui định văn pháp luật chế “một cửa” chung chung, văn hướng dẫn chưa cụ thể, thiếu tính đồng bộ, kịp thời Thứ hai, công tác đạo điều hành người đứng đầu chưa thực quan tâm, đầu tư múc đến việc tổ chức thực chế “một cửa” giải TTHC thuộc thẩm quyền Thứ ba, chế độ sách công chức làm việc Bộ phận TN & TKQ nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khó khăn thực chế “một cửa” Thứ tư, kinh phí đầu tư cho việc thực chế “một cửa”, “một cửa” liên thông chưa bố trí thỏa đáng, chủ yếu đơn vị tự cân đối ngân sách hàng năm nên hoạt động phận tiếp nhận trả kết hạn chế, thiếu tính bền vững Thứ năm, đội ngũ cán không đồng đều, yếu chuyên môn, kỹ hành cán công chức chậm, hiểu biết thủ tục hành chính, cách tiếp cận, kỹ để giải công việc với người dân tổ chức nhiều hạn chế Thứ sáu, nguyên nhân phát sinh từ phía tổ chức công dân trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho phận “một cửa” Thứ bảy, hạn chế, yếu công tác tuyên truyền, giáo dục chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Thứ tám, Quy chế tổ chức, hoạt động phận “một cửa”, “một cửa liên thông” chưa rõ ràng, thiếu cụ thể 20 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY 3.1 Sự cần thiết thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục thực mục tiêu cải cách hành giai đoạn từ 2010-2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi nhân dân việc tiếp tục nâng cao chất lượng giải thủ tục hành quan hành nhà nước 3.2 Quan điểm, chủ trƣơng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội Mục tiêu cải cách hành giai đoạn 2011 – 2020 Chính phủ cụ thể hóa thông qua Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/01/2011 Trên tinh thần đạo Chính phủ, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 08/Ctr-TU ngày 18/10/2011 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015”; Bộ Nội vụ có Công văn 2027/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 Kế hoạch cải cách hành nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 Uỷ ban nhân dân quận xác định cải cách thủ tục hành khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức, công dân Vì vậy, quận tập trung đạo việc rà soát, cập nhật, cắt giảm, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm việc giao dịch liên quan đến thủ tục hành quận phường thuận lợi, mang lại lợi ích phục vụ nhân dân theo quy định pháp luật 21 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực chế “một cửa” Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy 3.3.1 Nhóm giải pháp chung 3.3.1.1 Hoàn thiện pháp luật chế “một cửa” Hệ thống pháp luật Việt Nam, văn pháp luật lĩnh vực chuyên ngành nhiều thiếu, phân tán, manh mún, chưa có hoàn chỉnh thống Do đó, việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật tạo nên quản lý thống nhất, chặt chẽ cần thiết Chỉ phận Luật chuyên ngành điều chỉnh có Luật chuyên ngành điều chỉnh quy định khác áp dụng thủ tục thành lập doanh nghiệp chung Bởi vậy, để hoàn thiện pháp luật chế “một cửa”, cần có thống trình tự, thủ tục đồng với nội dung luật chuyên ngành 3.3.1.2 Tăng cường lực quan tâm chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, công chức Thứ nhất, trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ làm việc, giao tiếp, ứng xử kinh nghiệm giải công việc cán bộ, công chức giải pháp góp phần nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước, từ lấy sở để quản lý chất lượng công việc đơn vị cá nhân Thứ hai, bố trí, xếp cán bộ, công chức đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng phù hợp ngành nghề đào tạo, có lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao làm việc phận “một cửa” để đảm bảo công việc giải nhanh thông suốt Thứ ba, quan tâm tới chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức nhà nước 3.3.2 Nhóm giải pháp riêng 3.3.2.1.Giải pháp tăng cường lãnh đạo Đảng quyền thực chế “một cửa” Cầu Giấy quận nội thành Hà Nội, trình đô thị hóa, đại hóa diễn với tốc độ cao làm nảy sinh nhiều vấn đề chưa có trước làm cho cán bộ, công chức tiếp nhận giải công việc theo thủ tục hành nhiều lúng túng Do vậy, để thực tốt có hiệu việc 22 giải công việc theo chế “một cửa” năm tiếp theo, UBND quận Cầu Giấy cần tập trung đạo UBND phường thực nghiêm túc việc đánh giá, rà soát thủ tục hành để kịp thời phát vướng mắc, thủ tục hành không phù hợp để sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ, nhằm ngày đơn giản hóa thủ tục hành quy trình, chế giải quyết, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, đầu tư xây dựng giải hồ sơ hành chinh công dân, tổ chức 3.3.2.2 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quan tâm đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết 3.3.3.3 Tăng cường sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin vào thực chế Thứ nhất, tiếp tục đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc phận TN & TKQ số phường chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo qui định Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Thứ hai, rà soát lại trang thiết bị, phương tiện làm việc cũ, hư hỏng, tăng cường bổ sung nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị đồng bộ, văn phòng làm việc Bộ phận TN & TKQ Thứ ba, bố trí xếp lại trang thiết bị phòng làm việc phận TN & TKQ theo hướng gọn gàng, sẽ, sử dụng hợp lý thuận tiện Thứ tư, cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin quy trình xử lý công việc quan hành nhà nước với giao dịch với tổ chức cá nhân, thực việc tiếp nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị người dân qua cổng thông tin điện tử thành phố 3.3.3.4 Tăng cường chế tra, kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng hoạt động quản lỷ quan HCNN Trong điều kiện nay, tác động kinh tế - xã hội làm cho công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức gặp nhiều khó khăn Sự khó khăn thể tiêu cực, suy thoái cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức, lối sống Có trường hợp ranh giới tốt xấu, sai trở nên mờ nhạt, 23 khó phân biệt rạch ròi Điều đặt cho công tác kiểm tra gặp phải khó khăn, lúng túng Bởi vậy, cần phải tăng cường nâng cao công tác kiểm tra Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, quan quản lý cấp việc thực TTHC UBND quận Thứ hai, tăng cường giám sát nhân dân 3.3.3.5.Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành Công tác tuyên truyền cần tiến hành cách thường xuyên, liên tục xây dựng kênh thông tin trao đổi công tác cải cách TTHC nhiều hình thức khác Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức để đội ngũ cán bộ, công chức qua nâng cao tính chuyên nghiệp, hăng hái tham gia thực tốt mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xác định việc cải cách TTHC KẾT LUẬN Từ kết đạt việc thực chế “một cửa” quan hành nhà nước cấp khẳng định chế có ưu việt hướng thực cải cách thủ tục hành đắn Tuy nhiên, việc thực chế “một cửa” vướng mắc, hạn chế định thủ tục hành liên quan đến nhiều quan hành người dân phải lại nhiều lần, qua nhiều quan khác nhau, tình trạng đứt khúc qui trình giải thủ tục hành tồn tại, trình độ lực cán thực chế hạn chế, sở vật chất thiếu thốn Do đó, chế “một cửa” tiếp tục hoàn thiện theo hướng xây dựng thực chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước với nhau, để đạt mục tiêu đem đến phục vụ thuận tiện, hiệu cho nhân dân quan nhà nước 24 ... luận chế một cửa ; đánh giá kết trình thực chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; đề xuất giải pháp thực chế một cửa Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. .. CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy - Cơ cấu,... luận chế một cửa + Khảo sát đánh giá thực trạng thực chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội + Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm thực chế một cửa Ủy ban nhân dân quận
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội (tt) , Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội (tt) , Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay