Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân đân xã sơn tây, thành phố hà nội (tt)

26 174 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta rõ cần thiết phải tiến hành CCHC, coi giải pháp quan trọng góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chúng ta tiến hành CCHC bước thận trọng thu nhiều kết đáng khích lệ CCHC Việt Nam triển khai nhiều nội dung: Cải cách thể chế HCNN, cải cách thủ tục HCNN, cải cách tổ chức máy HCNN, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, cải cách tài công đại hóa HCNN, cải cách TTHC coi nội dung quan quan trọng đặt từ giai đoạn đầu tiến trình cải cách HCNN Thực chủ trương Đảng, Nhà nước đòi hỏi trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Thành phố Hà Nội nói chung Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây nói riêng ban hành nhiều văn để đạo thực Đó Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án thực chế “một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội; Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 UBND thị xã Sơn tây việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa liên thông UBND thị xã Sơ Tây Thực kế hoạch kiểm soát thủ tục hành UBND Thành phố Hà Nội năm 2014 ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 Để tạo sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân cấp việc thực TTHC lĩnh vực tư pháp theo chế “một cửa”, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 việc công bố TTHC ban hành/TTHC sửa đổi, bổ sung thay TTHC bị hủy bỏ bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định số 5117/QĐUBND ngày 08/12/2015 việc công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải UBND cấp sở, huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây ban hành văn đạo, điều hành, cụ thể: Công văn số 12/UBND ngày 9/01/2014 giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành cho Phòng Tư pháp; Công văn số 177/UBND-TP ngày 14/4/2014 đạo thực nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 21/11/2014 UBND thị xã tổ chức đối thoại với người dân giải thủ tục hành Có thể nhận thấy, chế “một cửa liên thông” giải pháp thay đổi hữu hiệu phương thức làm việc quan HCNN địa phương cấp, tạo chuyển biến quan hệ giữa quan HCNN với tổ chức, công dân, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân Thông qua việc đạo, điều hành thực cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp theo chế “một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm bớt thời gian, công sức người dân đến giải loại hồ sơ, TTHC UBND thị xã Tuy vậy, trình triển khai thực TTHC nhiều tồn tại, hạn chế Do hạn chế sở vật chất, trình độ, lực đội ngũ CBCCVC Bộ phận “một cửa liên thông” tính liên thông giải TTHC khiến hiệu chưa đạt kết mong muốn Đối với việc giải TTHC theo chế liên thông thấy “liên thông” xử lý công việc cho người dân tổ chức chậm, người dân tổ chức phải đến nhiều nơi để giải TTHC Thực liên thông giữa cấp hành khó khăn, liên thông giữa phòng ban chuyên môn chưa hiệu quả, chưa có quy định cụ thể mối liên hệ giữa phận có liên quan Vì vậy, nghiên cứu phân tích thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, nhận xét, đánh giá tình hình, tìm những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã những năm tới vấn đề cần thiết Với lý trên, học viên chọn nghiên cứu đề tài: “Cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sỹ Quản lý công 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong những năm qua, để tăng cường lực quản lý nhà nước điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta chủ trương CCHC cách mạnh mẽ toàn diện CCHC nhằm góp phần xây dựng máy HCNN chuyên nghiệp, sạch, vững mạnh, đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu Trên sở làm cho máy nhà nước thực tốt nhiệm vụ thể chế hóa chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, tổ chức tốt việc điều hành, quản lý đất nước thông suốt, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, giải tốt vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Đây việc làm không đơn giản, đòi hỏi trình CCHC phải tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn xác mục tiêu, tập trung giải đồng nội dung cải cách tạo chuyển biến vững chắc chiều rộng, lẫn chiều sâu CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học quản lý nghiên cứu cải cách nhiều góc độ tiếp cận khác Đến có nhiều sách chuyên khảo, báo, luận văn công trình khoa học nhiều tác giả đề cập đến vấn đề CCHC, cải cách TTHC theo chế cửa Một số hướng nghiên cứu bật bao gồm: Nghiên cứu lý luận thực tiễn cải cách hành những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành Việt Nam có công trình nghiên cứu, viết tác giả như: “Cải cách hành địa phương – Lý thuyết thực tiễn”, tác giả; Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Trị; “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam”, tác giải Nguyễn Ngọc Hiến; “Cải cách hành nhà nước – Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp” tác giả Thang Văn Phúc; “Đánh giá kết cải cách hành giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nước ta” tác giả Đào Trí Úc; “Cải cách hành – Những vấn đề cần biết” tác giả Điệp Văn Sơn Trong công trình nghiên cứu, viết trên, tác giả tập trung sâu phân tích, đánh giá CCHC Việt Nam phương diện lý luận thực tiễn Trong nghiên cứu mình, tác giả Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Trị tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cải cách hành cần thiết phải cải cách hành Tác giả Nguyễn Ngọc Hiến, Thang Văn Phúc, Đào Trí Úc tập trung tìm hiểu thực trạng cải cách hành Việt Nam đưa những giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành nước ta Những phân tích thực trạng giải pháp CCHC Việt Nam mà tác giả đề cập công trình nghiên cứu giúp tác giả có nhìn bao quát, đầy đủ CCHC cải cách TTHC Việt Nam Nghiên cứu cải cách thủ tục hành có công trình nghiên cứu, viết tác giả sau: “Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính” tác giả Mai Hữu Khuê Bùi Văn Nhơn; “Thủ tục hành chính: Lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn; “Công tác cải cách thủ tục hành tỉnh Lai Châu”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 tác giả Nguyễn Anh Huấn Ở viết tác giả nghiên cứu làm rõ những vấn đề cải cách TTHC, những kết đạt được, những tồn tại, vướng mắc nguyên nhân những tồn nói trên, từ đề xuất phương hướng giải pháp để đẩy mạnh cải cách TTHC thời gian tới Các tác giả Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn sâu nghiên cứu lý luận cải cách TTHC để vận dụng vào thực tiễn những bất cập, tồn cần phải khắc phục cải cách TTHC Việt Nam Nghiên cứu cải cách thủ tục hành theo chế cửa có công trình nghiên cứu tác giả: “Cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" quan hành nhà nước địa phương tỉnh Bắc Giang”, Luận văn thạc sỹ lý luận lịch sử nhà nước pháp luật năm 2014 tác giả Lương Thị Phương Thúy; “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Uỷ ban nhân nhân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh”, Luận văn thạc sỹ quản lý hành công tác giả Nguyễn Thị Thanh; “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sở Tài nguyên Môi trường nhà đất Hà Nội”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở tác giả Trịnh Thị Mai; Luận văn Thạc sỹ tác giả Nguyễn Đức Vượng năm 2007 với đề tài “Nâng cao hiệu lực chế “một cửa” công tác quản lý hành nhà nước địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”… Ngoài những công trình nghiên cứu khoa học nói trên, tác giả thấy có số đề tài nghiên cứu có liên quan đến mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” cấp huyện nghiên cứu Vụ Cải cách hành Dự án cải cách hành UNDP Bộ số đánh giá chất lượng hoạt động phận “một cửa” cấp huyện (2010); Đề án “Thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” địa bàn tỉnh Sóc Trăng” (năm 2012) tác giả Trần Hoàng Phong - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng Ngoài số tác giả viết báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành báo điện tử như: - Lê Chi Mai (2005), Từ mô hình “một cửa - giải pháp để cải cách dịch vụ hành công, Thông tin khoa học hành số 3/2005 - Trần Công Dũng (2010), Vách ngăn hay ngăn cách nơi giao dịch "một cửa", Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6; - Tạ Thị Hải Yến (2012), Hoàn thiện Cơ chế cửa, chế cửa liên thông đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, Báo điện tử www.thutuchanhchinh.vn Trong đề tài nghiên cứu khoa học trên, tác giả phân tích hệ thống hóa những vấn đề lý luận cải cách TTHC, phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế “một cửa” đơn vị, địa phương cụ thể đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, đẩy mạnh cải cách TTHC theo chế cửa địa phương, đơn vị nói Trong viết công trình nghiên cứu tác giả đề cập đến vấn đề thực cải CCHC, cải cách TTHC thực chế cửa nhiều góc độ Các công trình nghiên cứu giúp tác giả nhiều trình nghiên cứu những vấn đề sở lý luận thực tiễn CCHC cải cách TTHC nước ta Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nghiên cứu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, nơi có những đặc điểm riêng biệt Trong cải cách TTHC theo chế cửa, vấn đề đảm bảo hiệu lực thực văn quy phạm quan nhà nước cấp sở, tảng để việc áp dụng chế cửa hiệu thực tế Nhìn chung, công trình, đề tài khoa học nghiên cứu nội dung CCHC, cải cách TTHC nói chung cải cách TTHC theo chế cửa, cửa liên thông địa phương cụ thể Chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu nghiên cứu thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, qua đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động mô hình cửa ủy ban nhân dân thị xã những năm tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn làm rõ sở khoa học TTHC, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp, phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, sở đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã những năm tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích làm rõ sở khoa học TTHC, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp; - Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội; - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội những năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội - Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2011- 2015 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp lý luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử quan điểm, chủ trương, sách Đảng Nhà nước cải cách HCNN cải cách TTHC Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh Những đóng góp mới của luận văn - Luận văn phân tích làm rõ sở khoa học TTHC, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp; - Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, phân tích những kết đạt được, những tồn tại, hạn chế nguyên nhân những tồn tại, hạn chế đó; - Luận văn đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội những năm tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn của luận văn - Về mặt lý luận: Luận văn nghiên cứu sở khoa học TTHC, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND cấp huyện - Về mặt thực tiễn: + Các số liệu, thông tin thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây giúp nhà quản lý, nhà hoạch định sách làm sở để xây dựng quy định phù hợp với thực tế + Các giải pháp mà tác giả đề xuất luận văn ứng dụng vào thực tiễn cải cách TTHC UBND cấp những năm tới + Luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà khoa học nhà lãnh đạo, quản lý cấp Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Lý luận chung thủ tục hành cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP 1.1 Những vấn đề chung thủ tục hành chính 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành 1.1.2 Vai trò thủ tục hành 1.1.2.1 Vai trò thủ tục hành quản lý Nhà nước 1.1.2.2 Vai trò thủ tục hành công dân xã hội 1.1.3 Đặc điểm phân loại thủ tục hành 1.1.3.1 Đặc điểm thủ tục hành 1.1.3.2 Phân loại thủ tục hành 1.2 Những vấn đề chung cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Nội dung sở pháp lý triển khai thực cải cách thủ tục hành 1.2.2 Nguyên tắc cải cách thủ tục hành 1.3 Cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa, một cửa liên thông”trong lĩnh vực tư pháp 1.3.1 Cơ chế “một cửa” Quy trình thực chế “một cửa” Sơ đồ 1.1 Quy trình thực chế “một cửa” (nguồn: tác giả tổng hợp) 1.3.2 Cơ chế “một cửa liên thông” Quy trình thực chế “một cửa liên thông” - Liên thông giữa quan hành chính nhà nước cấp: Sơ đồ 1.2 Quy trình thực chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước cấp (nguồn: tác giả tổng hợp) - Liên thông giữa quan hành chính nhà nước cấp: Sơ đồ 1.3 Quy trình thực chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước cấp (nguổn tác giả tổng hợp) 10 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương 1, tác giả nghiên cứu sở lý luận TTHC, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; yêu cầu cải cách TTHC theo chế “một cửa” lĩnh vực tư pháp; quy trình tiếp nhận, giải trả kết hồ sơ hành theo chế “một cửa”, “một cửa liên thông” quy định TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện Đối với cải cách TTHC: phải thực quan tâm coi trọng đến yêu cầu thời gian, nội dung chất lượng việc xây dựng kế hoạch thực cải cách TTHC từ thành phố đến sở ban ngành, quận huyện phường, xã; Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, tra cải cách TTHC phải tiến hành thường xuyên, hiệu quả; cần phải có nhiều giải pháp tạo động lực làm việc, khuyến khích, động viện kịp thời những gương người tốt, việc tốt, xử lý kịp thời, nghiêm minh những biểu tiêu cực; Cần xây dựng nhiều mô hình, cách làm phù hợp, thiết thực hiệu quả, tuyên truyền phổ biến, nhân rộng; Cải cách TTHC phải gắn với thực Quy chế dân chủ sở quan, đơn vị; Phát huy sức mạnh tập thể, tạo đồng thuận cao thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với biểu hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tạo đồng tình, ủng hộ nhân dân; Sự vào đồng tích cực quan thông tin đại chúng góp phần không nhỏ vào kết quả, hiệu công tác cải cách TTHC địa phương; Huy động bảo đảm kịp thời kinh phí nguồn nhân lực cho công tác cải cách TTHC Nội dung chương sở khoa học để tác giả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội chương 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan tình hình cải cách hành chính Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2.1.1 Đặc điểm chung điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội thị xã Sơn Tây 2.1.2 Tình hình cải cách hành Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2.1.2.1 Công tác lãnh đạo, đạo UBND thị xã bám sát chương trình, kế hoạch CCHC UBND thành phố, ban hành nhiều văn quản lý để triển khia thực nội dung CCHC 2.1.2.2 Cải cách thể chế  Xây dựng ban hành văn QPPL  Công tác rà soát văn QPPL: 2.1.2.3 Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Việc giải TTHC phận tiếp nhận - trả kết UBND xã, phường trình tự, thủ tục mức thu lệ phí theo quy định UBND tỉnh công bố 2.1.2.4 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước UBND thị xã đạo ngành, quan chuyên môn tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, biên chế quan, đơn vị Từng bước cân đối, sắp xếp lại cấu tổ chức quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hợp lý Thực nghiêm quy định Trung ương, tỉnh phân cấp quản lý CBCCVC 2.1.2.5 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tiến hành rà soát, cân đối cấu công chức, viên chức quan hành chính, đơn vị nghiệp đảm bảo theo quy định Chú trọng ĐTBD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, theo vị trí việc làm nhằm nâng cao lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ, công vụ cho đội ngũ CBCCVC 13 Chất lượng đội ngũ CBCC từ thị xã đến phường, xã có chuyển biến tích cực, nâng cao lực, trình độ Kết đánh giá CBCCVC năm 2015 địa bàn sau: 2.1.2.6 Cải cách tài công Ngay từ đầu năm, UBND huyện ban hành định giao dự toán cho quan đơn vị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho đơn vị nghiệp có thu 2.1.2.7 Hiện đại hóa hành Trong những năm qua UBND thị xã Sơn Tây quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT địa bàn thị xã Các phần mềm ứng dụng đơn vị: phần mềm quản lý văn điều hành, phần mềm giải khiếu nại tố cáo, phần mềm cửa điện tử liên thông, phần mềm kế toán DAS… 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2.2.1 Thực trạng việc thực thủ tục hành Ủy ban nhân dân thị xã trước thực chế “một cửa liên thông” Các TTHC công khai, niêm yết; có hòm thư, sổ góp ý theo quy định Nhìn chung, Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã đảm bảo phục vụ nhu cầu, thuận tiện cho việc liên hệ giao dịch hành tổ chức cá nhân Tuy nhiên, trước yêu cầu CCHC nhà nước, xây dựng HCNN theo hướng chuyên nghiệp, sạch, đại hoạt động Bộ phận TN&TKQ chưa đáp ứng yêu cầu: - Điều kiện sở vật chất thiếu, diện tích nơi làm việc chật hẹp so với quy định; - Phương tiện làm việc hạn chế, hạ tầng thông tin chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhu cầu tổ chức, cá nhân thời đại công nghệ số hoá; - Nguồn nhân lực có trình độ những chưa đào tạo nghiệp vụ hành chính, phương pháp làm việc mang nặng tính thủ công, thiếu khoa học, chưa đẩy mạnh ứng dụng CNTT việc giải yêu cầu công dân, tổ chức 14 2.2.2 Triển khai mô hình “một cửa liên thông” Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2.2.2.1 Mục đích, yêu cầu xây dựng mô hình “một cửa liên thông” 2.2.2.2 Xây dựng mô hình “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân thị xã Sơn tây 2.2.2.3 Quy trình thực mô hình “một cửa liên thông” 2.2.2.4 Quy chế hoạt động Bộ phận “một cửa liên thông” Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn Tây 2.2.2.5 Mối quan hệ Bộ phận “một cửa liên thông” UBND thị xã với lãnh đạo, phòng ban chuyên môn a) Mối quan hệ với Chánh Văn phòng HĐND UBND thị xã: b) Mối quan hệ với phòng ban chuyên môn thuộc UBND: 2.2.2.5 Kết giải thủ tục hành lĩnh vực tư pháp theo chế “một cửa liên thông” Bảng 2.2 Tình hình giải TTHC theo chế “một cửa liên thông” Bộ phận “một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây năm 2013 2014 STT Nội dung lĩnh vực thực TỔNG SỐ HỒ SƠ theo chế “một cửa 2013 liên thông Bộ phận một 2014 cửa liên thông UBND HS HS Tỷ lệ HS HS Tỷ lệ huyện Quảng Ninh tiếp giải (%) tiếp giải (%) nhận quyết nhận quyết Lĩnh vực Đất đai 5464 3979 72,8 5741 4512 78,6 Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 705 542 76,8 377 301 79,8 Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 1328 1312 98,7 688 688 100 Lĩnh vực Lao động - Thương binh, 375 327 87,2 4043 3791 90,6 Xã hội Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng 28 28 100 32 29 93.7 Lĩnh vực Tài - Kế hoạch 207 200 96,6 355 355 100 Lĩnh vực Văn hóa - thông tin 35 35 100 29 29 100 8142 6426 78,8 11265 9705 86,1 Tổng số hồ sơ (Theo kết tổng hợp báo cáo tình hình giải TTHC năm 2013 - 2014 Bộ phận “một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây) 15 Bảng 2.3 Giải TTHC lĩnh vực tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây STT Các thủ tục lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Số lượng 2013 2014 2015 Cấp lại Giấy khai sinh 612 301 408 Cấp giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch 527 215 318 Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người đủ 14 tuổi 23 23 42 trở lên Cải hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên 42 52 45 Xác định lại dân tộc 11 16 18 Xác định lại giới tính 18 14 11 Bổ sung hộ tịch 21 25 21 Điều chỉnh nội dung Sổ hộ tịch 44 42 52 1.328 688 896 giấy tờ hộ tịch khác Tổng cộng: Các TTHC lĩnh vực tư pháp thực theo bước quy định công bố công khai hình thức khác 2.3 Đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp theo chế một cửa, một cửa liên thông Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn tây, Thành phố Hà Nội 2.3.1 Những kết đạt Giải thủ tục hành lĩnh vực tư pháp UBND thị xã nhanh, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân Theo kết khảo sát, điều tra xã hội học người dân địa bàn thị xã Sơn Tây việc giải TTHC lĩnh vực tư pháp khả quan 16 Bảng 2.4 Ý kiến người dân giải TTHC lĩnh vực tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây Về quy định TTHC Về thời gian giải Về tinh thần, thái độ TTHC CBCC Không Hài Rất hài Không Đúng Rất Không hài lòng lòng hạn tốt hạn lòng Tốt Rất tốt hạn 00 06/45 35/45 00 2/45 43/45 04/45 07/45 34/45 0% 13,3% 77,7% 0% 4,4% 95,5% 8,9% 15,5% 75,5% (Kết điều tra tác giả, tháng 8/2016) Kết điều tra xã hội học cho thấy người dân địa bàn thị xã hài lòng với việc giải TTHC, quy định TTHC, thời gian gải TTHC lĩnh vực tư pháp Thủ tục hành lĩnh vực tư pháp đơn giản, công bố công khai, minh bạch  Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã ngày trang bị đại, đảm bảo yêu cầu  Tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ không ngừng nâng cao  Công tác kiểm soát TTHC UBND thị xã quan tâm nhiều 2.3.2 Những hạn chế  Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách TTHC trọng thực hiệu chưa cao Đội ngũ cán , công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã chưa thật đáp ứng yêu cầu  Sự phối hợp quan chuyên môn thuộc UBND thị xã việc giải TTHC chưa thật có hiệu 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Một số TTHC bị thực cắt khúc, thiếu tính liên thông phối hợp thực 17 Việc kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ cán làm việc Bộ phận TN&TKQ chưa thường xuyên, chưa kịp thời khen thưởng nhắc nhở cán có biểu tiêu cực trình giải TTHC lĩnh vực tư pháp địa bàn thị xã 2.4 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính một số địa phương học kinh nghiệm cho thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2.4.1 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành số địa phương 2.4.1.1 Tại Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình 2.4.1.2 Tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 18 TIỂU KẾT CHƯƠNG Cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây thời gian qua đem lại những kết tích cực, làm thay đổi phương thức làm việc quan HCNN địa phương mối quan hệ giữa quan HCNN với tổ chức công dân Việc tiếp nhận, thụ lý trả kết Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngăn chặn tình trạng hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân đội ngũ CBCC Cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây những năm qua đạt những kết bước đầu số hạn chế: Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách TTHC trọng thực hiệu chưa cao; Đội ngũ cán , công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã chưa thật đáp ứng yêu cầu; Sự phối hợp giữa quan chuyên môn thuộc UBND thị xã việc giải TTHC chưa thật có hiệu Trong chương tác giả nghiên cứu kinh nghiệm cải cách TTHC số địa phương (Thành phố Ninh Bình quận Ngô Quyền- Hải Phòng), qua rút những học kinh nghiệm cho UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Những học kinh nghiệm đa dạng, nghiên cứu áp dụng nâng cao hiệu cải cách TTHC UBND thị xã Sơn Tây những năm tới Phân tích đánh giá thực trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân những hạn chế sở để tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơ Tây chương 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây - Hoàn thiện thể chế quy định thực chế “một cửa liên thông” áp dụng UBND cấp huyện phù hợp với điều kiện đặc thù cấu tổ chức, biên chế, sở vật chất, trang thiết bị làm việc - Kiện toàn tổ chức hoạt động Bộ phận TN&TKQ theo mô hình “một cửa liên thông” - Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa TTHC - Đảm bảo vai trò người đứng đầu quan HCNN công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực quy định cải cách TTHC theo chế “một cửa liên thông” - Đẩy mạnh thực có hiệu công tác thông tin, tuyên truyền - Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động quan HCNN đội ngũ CBCC, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời biểu tiêu cực, đảm bảo trật tự, kỷ cương hành hoạt động thực thi công vụ CBCC - Thực đánh giá số CCHC cấp huyện năm với những tiêu chí cụ thể, kết hợp triển khai đo lường mức độ hài lòng người dân phục vụ máy HCNN đội ngũ CBCC 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 3.2.1 Căn để đề xuất giải pháp * Mục tiêu cải cách TTHC UBND Thành phố Hà Nội thời gian tới * Phương hướng cải cách TTHC theo chế cửa, cửa liên thông UBND thị xxa Sơn Tây thời gian tới 20 3.2.2 Các giải pháp 3.2.2.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành 3.2.2.2 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn thị xã 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã 3.2.2.4 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 trình giải thủ tục hành 3.2.2.5 Tiếp tục đơn giản, công khai, minh bạch hóa thủ tục hành 3.2.2.6 Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 3.2.2.7 Giải pháp đầu tư sở vật chất 3.2.2.8 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Hiện nay, tình trạng ban hành, sửa đổi, bổ sung văn QPPL nhiều bất cập, diễn thường xuyên nhiều lại thiếu tính đồng thống nhất, chí mâu thuẫn với Thực cải cách TTHC theo mô hình “một cửa liên thông” đòi hỏi lực tinh thần trách nhiệm đội ngũ CBCC phải nâng lên Cũng cần nghiên cứu để tăng biên chế hợp lý cho cấp huyện những địa phương thực chế “một cửa liên thông” áp dụng mô hình này, khối lượng công việc CBCC phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tăng lên nhiều 3.3.2 Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây - Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách TTHC để quan HCNN, CBCC nhân dân hiểu ủng hộ cải cách TTHC, làm cho TTHC ngày đơn giản, thuận tiện cho người dân tổ chức 21 - Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã - Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ CBCC, những cán trực trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ - Tăng cường kinh phí cho công tác cải cách TTHC, Bộ phận TN&TKQ 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG Nhằm nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây những năm tới, tác giả đề xuất giải pháp sau đây: Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành cấp ủy Đảng UBND thị xã; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn thị xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, những người trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã; Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trình giải TTHC; Tiếp tục đơn giản, công khai, minh bạch hóa TTHC; Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Để làm sở thực giải pháp tác giả kiến nghị Chính phủ cần tăng cường công tác đạo ban hành văn QPPL, đẩy mạnh cải cách TTHC cụ thể đổi sách lương chế độ đãi ngộ cho CBCC trực tiếp thực cải cách TTHC UBND Thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho CBCC cấp huyện để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị làm việc UBND thị xã Sơn Tây cần tăng cường công tác đạo, điều hành phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã, xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động quan HCNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ CBCC, Tăng cường kinh phí cho công tác cải cách TTHC, Bộ phận TN&TKQ 23 KẾT LUẬN Cải cách TTHC những nội dung quan tâm thể Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 2020 Cải cách TTHC theo chế “một cửa’, “một cửa liên thông” mô hình giải TTHC cho người dân tổ chức tiên tiến, tạo bước chuyển quan hệ giữa quan HCNN với nhân dân Mô hình “một cửa”, :một cửa liên thông” mang lại hiệu rõ rệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước giải nhu cầu tổ chức công dân Cải cách TTHC nói chung, TTHC lĩnh vực tư pháp nói riêng UBND thị xã Sơn Tây những năm qua đem lại những kết bước đầu Mỗi phòng ban chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sở chức nhiệm vụ triển khai thực công tác cải cách TTHC cách hiệu quả, hướng đến đối tượng người dân để phục vụ Phần mềm xây dựng thống quy trình giải theo hệ thống Trên hệ thống mạng UBND thị xã ghi rõ quy trình, người tiếp nhận, người có thẩm quyền ký hồ sơ Trên hệ thống mạng công dân theo dõi trình giải hồ sơ hành từ Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Toàn trình giải TTHC cho tổ chức, công dân kiểm soát Tỷ lệ giải TTHC Bộ phận TN&TKQ hẹn cao nhiều so với trước, TTHC lĩnh vực tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây tạo hình ảnh ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện công dân tổ chức Cải cách TTHC theo mô hình “một cửa”, “Một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây những giải pháp tích cực việc nâng cao hiệu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố quyền sở, nâng cao vai trò phục vụ nhân dân Cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây những năm qua đạt những kết bước đầu số hạn chế cần phải khắc phục: Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách TTHC trọng thực hiệu chưa cao; Đội ngũ cán , công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã chưa thật đáp ứng yêu cầu; Sự phối hợp giữa 24 quan chuyên môn thuộc UBND thị xã việc giải TTHC chưa thật có hiệu Có nhiều nguyên nhân làm hạn chế hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã: Nhận thức, tư cải cách TTHC phận không nhỏ CBCC quan HCNN chậm đổi mới; Nhiều văn quy phạm pháp luật cấp Trung ương Thành phố chậm ban hành hướng dẫn thực ban hành thiếu đồng bộ, chồng chéo; Cơ sở vật chất Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã quan tâm đầu tư chưa đổi đồng bộ; Cán bộ, công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ phần lớn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trình giải công việc; Việc kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ cán làm việc Bộ phận TN&TKQ chưa thường xuyên; Chế độ sách cán làm việc Bộ phận TN&TKQ, tiền lương thấp, chưa hợp lý, chưa tạo động làm việc cho CBCC Trong chương tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC nói chung, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp nói riêng UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Trên sở phương hướng nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây những năm tới, tác giả đề xuất giải pháp sau đây: Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành cấp ủy Đảng UBND thị xã; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn thị xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, những người trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã; Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trình giải TTHC; Tiếp tục đơn giản, công khai, minh bạch hóa TTHC; Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Để làm sở thực giải pháp tác giả kiến nghị Chính phủ cần tăng cường công tác đạo ban hành văn QPPL, đẩy mạnh cải cách TTHC cụ thể đổi sách lương chế độ đãi ngộ cho CBCC trực tiếp thực cải cách TTHC UBND Thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho CBCC cấp huyện để 25 địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị làm việc UBND thị xã Sơn Tây cần tăng cường công tác đạo, điều hành phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã, xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động quan HCNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ CBCC, Tăng cường kinh phí cho công tác cải cách TTHC, Bộ phận TN&TKQ 26 ... TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan tình hình cải cách hành chính Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành. .. trạng cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội; - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây,. .. Tây, Thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân đân xã sơn tây, thành phố hà nội (tt) , Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân đân xã sơn tây, thành phố hà nội (tt) , Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân đân xã sơn tây, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay