Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk (tt)

18 114 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH NGỌC HOANG HẢI VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÀNH CHÍNH, LUẬT HIẾN PHÁP Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 ĐẮK LẮK – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Văn Thới Phản biện 1:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Phản biện 2:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng ………., Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Số:… - Đường…………… - Quận……………… - TP……………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân Một nhà nước mà đó, quyền người tôn trọng bảo vệ không dừng lại tuyên bố trị, ghi nhận Hiến pháp, pháp luật mà bảo vệ thực tế Quyền người giá trị thiêng liêng bất khả tước đoạt Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1 Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.” Nói vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp .3 Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” (Điều 107) Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 đời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa quan điểm lãnh đạo Đảng cải cách hệ thống pháp luật tư pháp nước ta gắn với vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát Nghị số 49-NQ/TW ngày 02.6.2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 rõ: “Trước mắt Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Hiện nay, bối cảnh Nhà nước ta tích cực hoàn thiện máy nhà nước, hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, có luật nhằm bảo vệ quyền người như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát hay chế định hiến định điều cần thiết, mặt lý luận thực tiễn, bình diện quốc gia hay địa phương Đắk Lắk tỉnh lớn Tây Nguyên Những năm qua, công tác kiểm sát quan tâm nâng cao chất lượng, nhằm bảo quyền người, quyền công dân, góp phần phát xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội, nâng cao văn hóa pháp lý nói chung Tuy nhiên, trước bối cảnh đổi quan kiểm sát, đổi máy nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền, việc nâng cao vai trò viện kiểm sát đòi hỏi thường trực, nữa, thời gian qua, công tác kiểm sát tỉnh Đắk Lắk xuất hạn chế hiệu hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin người dân vào công pháp luật Để tìm hiểu rõ vai trò Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ quyền người, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tìm ưu điểm, khuyết điểm hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế, nhằm đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn nay, tác giả chọn đề tài “Vai trò Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh bảo vệ quyền người – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xung quanh đề tài luận văn, có nhiều công trình liên quan công bố, mức độ, nội dung nghiên cứu khác Có thể kể tới như: - Trần Ngọc Đường (2004), Quyền người, quyền công dân Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Bình luận khoa học Hiến pháp năm 2013, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 - Giáo trình Giáo trình Lý luận pháp luật Quyền người Nhóm tác giả (Nguyễn Đăng Dung Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng (đồng chủ biên)), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 - PGS.TS.Nguyễn Ngọc Chí (2007), “Bảo vệ quyền người pháp luật tố tụng hình sự”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 23, tr 64-80 - Trần Hoàng Nhung, Nhiệm vụ bảo vệ quyền người, quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân – Qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015…v v Một số viết riêng lẻ tiêu biểu đăng tải tạp chí chuyên ngành như: Chu Mạnh Hùng, “Các giải pháp đảm bảo quyền người hoạt động tư pháp Việt Nam”, Tạp chí Luật học – trường Đại học Luật Hà Nội, số 6/2008; Lê Thị Tuyết Hoa, "Một số nội dung trọng tâm để thực chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp", tạp chí Kiểm sát số 16/2012; Nguyễn Hòa Bình, "Một số định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLTTHS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", tạp chí Kiểm sát 16/2012 tạp chí Kiểm sát số 21/2012, Qua khảo sát, cho thấy: Nhiều công trình làm rõ vấn đề lý luận vai trò, chức năng, nhiệm vụ viện kiểm sát bảo vệ quyền người thông qua chức quan thông qua giai đoạn tố tụng hình sự; có nghiên cứu ban đầu việc thực nhiệm vụ, vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát địa phương cụ thể Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu hệ thống việc thực vai trò bảo vệ quyền người viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh Đắk Lắk Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vai trò Cơ quan viện kiểm sát việc bảo vệ quyền người theo quy định hành đánh giá thực vai trò qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ đề xuất giải pháp nâng cao vai trò quan bảo vệ quyền người thời gian tới - Các nhiệm vụ luận văn: + Hệ thống hóa vấn đề lý luận Viện kiểm sát nhân dân máy nhà nước; quyền người bảo vệ quyền người Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; nội dung vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân theo quy định hành + Nghiên cứu thực tiễn tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nay; nghiên cứu thực tiễn thực vai trò bảo vệ quyền người thông qua mặt công tác Viện kiêm sát nhân dân tỉnh, tìm hiểu thành tựu, hạn chế nguyên nhân chúng; + Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân nói chung giai đoạn nay, có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ý nghĩa luận văn - Hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp lý vai trò bảo vệ quyền người viện kiểm sát nhân dân; - Đánh giá phù hợp quy định pháp luật vai trò bảo vệ quyền người viện kiểm sát qua đối chiếu thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Là nguồn tài liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân hữu quan; cho nghiên cứu luật học chủ đề Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực dựa sở quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước bảo vệ quyền người 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tác giả sử dụng phương pháp để nghiên cứu văn pháp luật có liên quan đến vai trò bảo vệ quyền người thông qua mặt công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đề tài khoa học, chương trình, dự án, báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành - Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp để nêu lên sở lý thuyết vai trò bảo vệ quyền người thông qua mặt công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá, khái quát thành quan điểm, luận điểm làm tảng lý luận cho luận văn - Phương pháp điều tra xã hội học: tác giả sử dụng phương pháp thông qua hình thức khảo sát vấn sâu số chủ thể có liên quan - Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp chủ yếu chương luận văn, số liệu thu thập, điều tra tổng hợp, phân tích làm sở đánh giá thực trạng qua đánh giá thành tựu, hạn chế để đưa giải pháp giải vấn đề cách cụ thể Ý nghĩa luận văn - Hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp lý vai trò bảo vệ quyền người viện kiểm sát nhân dân; - Đánh giá phù hợp quy định pháp luật vai trò bảo vệ quyền người viện kiểm sát qua đối chiếu thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Là nguồn tài liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân hữu quan; cho nghiên cứu luật học chủ đề Kết cấu Luận văn Luận văn gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Trong phần nội dung gồm hai chương: Chương 1: Viện kiểm sát nhân dân máy nhà nước vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân Chương 2: Thực tiễn bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1.1 Vị trí, vai trò Viện kiểm sát nhân dân máy nhà nước Về vị trí, vai trò: Viện kiểm sát nhân dân máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Viện kiểm sát quan thể trực tiếp chất Nhà nước ta, phận quan trọng thiếu máy Nhà nước Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân là: “Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” 1.1.2 Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân Theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam hệ thống độc lập được tổ chức cấp, gồm: - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân có Viện kiểm sát quân sự, gồm: - Viện kiểm sát quân Trung ương - Viện kiểm sát quân cấp Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn - Viện kiểm sát quân cấp Khu vực 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân - Chức năng, nhiệm vụ chung Viện kiểm sát nhân dân Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định chức Viện kiểm sát là: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định Hiến pháp pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Trong phạm vi chức mình, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ: “bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” (Khoản Điều 107 Hiến pháp năm 2013); “bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” (Khoản Điều Luật TCVKSND 2014) - Chức thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân Thực hành quyền công tố hoạt động Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hình để thực việc buộc tội Nhà nước người phạm tội, thực từ giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố suốt trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình - Chức kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân Kiểm sát hoạt động tư pháp hoạt động Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp hành vi, định quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tư pháp, thực từ tiếp nhận giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố suốt trình giải vụ án hình sự; việc giải vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải khiếu nại, tố cáo hoạt động tư pháp; hoạt động tư pháp khác theo quy định pháp luật 1.1.4 Nguyên tắc tổ chức hoạt động Viện kiểm sat nhân dân: Chức nhiệm vụ mang tính đặc thù nên hệ thống Viện kiểm sát nhân dân tổ chức hoạt động theo nguyên tắc đặc thù Đó nguyên tắc tập trung, thống lãnh đạo ngành nguyên tắc độc lập, không lệ thuộc vào quan nhà nước địa phương - Nguyên tắc tập trung, thống lãnh đạo ngành Nguyên tắc bắt nguồn từ nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm bảo đảm tính thống pháp chế - Nguyên tắc không lệ thuộc vào quan nhà nước địa phương Trong tổ chức hoạt động mình, Viện kiểm sát nhân dân không lệ thuộc vào quan nhà nước địa phương Nguyên tắc có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc tập trung, thống lành đạo ngành Nguyên tắc nhằm tạo điều kiện để ngành kiểm sát nhân dân thực tốt nhiệm vụ bảo đảm cho pháp luật thi hành cách nghiêm chỉnh thống Theo Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, toàn hoạt động Viện kiểm sát nhân dân đặt giám sát toàn diện, thường xuyên chặt chẽ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội, thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước 1.2 KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.2.1 Khái niệm quyền người bảo vệ quyền người 1.2.1.1 Khái niệm quyền người Trong lịch sử nhân loại trước kỷ XVII, hình thành hai quan điểm chủ yếu, khác quyền người Quan niệm thứ nhất, người theo học thuyết quyền tự nhiên (natural rights) xuất phát từ chỗ coi người thực thể tự nhiên, quyền người bẩm sinh, vốn có mà cá nhân sinh hưởng đơn giản họ viên gia đình nhân loại Các quyền người, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa hay ý chí cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước Vì vậy, không chủ thể nào, kể nhà nước, ban hành hay tước bỏ quyền người bẩm sinh, vốn có cá nhân Quan điểm thứ hai, đặt người quyền người tổng hòa mối quan hệ xã hội Học thuyết quyền pháp lý (legal rights) cho rằng, quyền người bẩm sinh, vốn có cách tự nhiên mà phải nhà nước xác định pháp điển hóa thành quy phạm pháp luật xuất phát từ truyền thống văn hóa Như vậy, theo học thuyết quyền pháp lý, phạm vi, giới hạn góc độ định, thời hạn hiệu lực quyền người phụ thuộc vào ý chí tầng lớp thống trị yếu tố phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa xã hội Học thuyết Mác - Lênin xem xét người với tư cách sản phẩm tự nhiên xã hội Con người thực thể tự nhiên thực thể tự nhiên người cộng đồng xã hội Trong tự nhiên người có mặt xã hội xã hội người có mặt tự nhiên Do đó, Quyền người thống biện chứng “quyền tự nhiên” (như đặc quyền vốn có người có) “quyền xã hội” - chế định quy chế pháp lý nhằm điều chỉnh mối quan hệ xã hội Ở Việt Nam, có định nghĩa quyền người số quan nghiên cứu chuyên gia nêu Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Quyền người: Đó quyền người, có cách tự nhiên gắn bó mật thiết với người - động vật cao cấp có lý trí, có tình cảm làm cho người khác với động vật khác, mà nhà nước thành lập với nhiệm vụ quan trọng bậc phải bảo vệ quyền Còn theo TS Trần Quang Tiệp, đưa định nghĩa ngắn gọn, đầy đủ cụ thể quyền người sau: “Quyền người đặc lợi vốn có tự nhiên mà có người hưởng điều kiện trị, kinh tế, văn hóa, xã hội định” Cho đến nay, nhà khoa học - luật gia nước nhiều cách hiểu khác khái niệm quyền người, xét chung, quyền người thường hiểu nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có người ghi nhận bảo vệ pháp luật quốc gia thỏa thuận pháp lý quốc tế…v…v Như vậy, dù góc độ hay cấp độ quyền người xác định chuẩn mực kết tinh từ giá trị nhân văn toàn nhân loại, áp dụng cho tất người Quyền người quyền mà người hưởng điều kiện trị, kinh tế, văn hóa, xã hội định nhà nước đảm bảo thông qua hệ thống pháp luật quốc gia Định nghĩa đặc điểm thuộc chất khái niệm quyền người quyền tự nhiên, vốn có người, bảo vệ pháp luật quốc gia 1.2.1.2 Khái niệm bảo vệ quyền người Là phạm trù đa diện, song quyền người có mối liên hệ gần gũi với pháp luật Điều trước hết cho dù quyền người có bẩm sinh, vốn có hay phải nhà nước quy định, việc thực quyền cần có pháp luật Hầu hết nhu cầu vốn có, tự nhiên người bảo đảm đầy đủ không ghi nhận pháp luật Như vậy, đảm bảo pháp lý bảo vệ quyền người hệ thống quy định hệ thống pháp luật nhằm cụ thể hóa, bảo đảm thực bảo vệ quyền người chế bảo đảm thực quy định thực tiễn đời sống Tóm lại, hiểu, bảo vệ quyền người việc nhà nước thông qua pháp luật ghi nhận bảo đảm thực 1.2.2 Quyền người bảo vệ quyền người Hiến pháp Việt Nam Tư tưởng quyền người thể sớm Việt Nam, đặc biệt, thể thành văn rõ rệt từ đất nước giành độc lập từ tay thực dân Pháp sau Cách mạng tháng Tám vĩ đại dân tộc Ngày 02 tháng năm 1945 quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VNDCCH Trong Tuyên ngôn độc lập ấy, với việc nhắc lại Tuyên ngôn độc lập năm 1776 Hoa Kỳ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền không xâm phạm được, quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Quyền người quy định Chương II Hiến pháp năm 2013 chương quy định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân xây dựng sở sửa đổi, bổ sung bố cục lại Chương V Hiến pháp năm 1992 (Quyền nghĩa vụ công dân), đồng thời chuyển quy định liên quan đến quyền người, quyền công dân chương khác Hiến pháp năm 1992 chương Điều khẳng định giá trị, vai trò quan trọng quyền người, quyền công dân Hiến pháp, thể quán đường lối Đảng Nhà nước ta, làm cho người người phát triển tự toàn diện 1.2.3 Quyền người bảo vệ quyền người lĩnh vực tư pháp hình Quyền người lĩnh vực, coi giá trị nhân loại, phải tôn trọng bảo vệ bao gồm quyền cần đảm bảo pháp luật, có pháp luật Dân sự; Luật Thi hành án hình sự; Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình Việt Nam văn pháp lý khác có liên quan có quy định điều chỉnh tác động trực tiếp lên quyền sống người 1.3 NỘI DUNG VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ 1.3.1 Bảo vệ quyền người qua hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình 1.3.2 Bảo vệ quyền người qua hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc xét xử vụ án hình 1.3.3 Bảo vệ quyền người qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc tạm giữ, tạm giam 1.3.4 Bảo vệ quyền người qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc thi hành án, định Toà án Chương THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HIỆN NAY 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 2.1.1 Khái quát tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, có cộng đồng dân cư gồm: 47 dân tộc Trong đó, người Kinh chiếm 70%; dân tộc thiểu số Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, Nùng chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh Dân số tỉnh phân bố không địa bàn huyện, tập trung chủ yếu thành phố Buôn Ma Thuột, thị trấn, huyện lỵ, ven trục Quốc lộ 14, 26, 27 chạy qua Krông Búk, Krông Pắk, Ea Kar, Krông Ana Các huyện có mật độ dân số thấp chủ yếu huyện đặc biệt khó khăn Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, Krông Bông, M’Đrắk, Ea Hleo v.v… Trên địa bàn tỉnh, dân tộc thiểu số chỗ có số đông khác dân di cư từ tỉnh phía Bắc miền Trung đến Đắk Lắk sinh lập nghiệp Trong năm gần đây, dân số Đắk Lắk có biến động tăng học, chủ yếu di dân tự do, điều gây nên sức ép lớn cho tỉnh giải đất ở, đất sản xuất vấn đề đời sống xã hội, an ninh trật tự môi trường sinh thái Về đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành cấp huyện, bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ 13 huyện với tổng cộng 180 xã, phường, thị trấn 2.1.2 Khái quát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có Ủy ban kiểm sát, Văn phòng, phòng nghiệp vụ tương đương 2.2 THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ 2.2.1 Trong công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình Dưới lãnh đạo Tỉnh ủy, quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực cấp, ngành tỉnh triển khai thực nghị Đảng, Quốc hội nên bước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; an ninh trị địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ổn định, quốc phòng tăng cường, trật tự an ninh toàn xã hội giữ vững, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm đạt kết tích cực Tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày nghiêm trọng; tội phạm xảy nhiều với hình thức, thủ đoạn phạm tội 2.2.2 Trong công tác truy tố kiểm sát xét xử vụ án hình a Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm Từ năm 2013 đến (năm 2016), Viện kiểm sát hai cấp thụ lý THQCT KSXX sơ thẩm 1.633 vụ án, 3.269 bị cáo, cũ 197 vụ, 439 bị cáo, án 1.436 vụ, 2.830 bị cáo, giảm 53 vụ, 62 bị cáo so với năm 2014 Toà án giải 1.464 vụ, 2.921 bị cáo, đạt 89,6% (tăng 4,6% so với tiêu kế hoạch tăng 1,1% so với năm 2014) Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với TAND cấp tổ chức 221 phiên xét xử lưu động (tăng 0,3% so với tiêu kế hoạch, giảm 1,1% so với năm 2014), 153 phiên để rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (tăng 04 phiên tòa so với tiêu kế hoạch tăng 81 phiên tòa so với năm 2014), có 12 phiên tòa để rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên Thẩm phán b Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm - Từ năm 2013 đến (năm 2016), VKSND tỉnh thụ lý THQCT KSXX 567 vụ, 965 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, cũ 41 vụ, 83 bị cáo, án 526 vụ, 882 bị cáo, tăng 03 vụ, giảm 27 bị cáo so với năm 2014 Toà án giải 549 vụ, 936 bị cáo, đạt 97% (tăng 12% so với tiêu kế hoạch tăng 4% so với năm 2014) - VKSND tỉnh thụ lý THQCT KSXX giám đốc thẩm 03 vụ, 04 bị cáo, giảm 03 vụ, 12 bị cáo so với năm 2014; Toà án giải 03 vụ, 04 bị cáo, đạt 100% (tăng 15% so với tiêu kế hoạch tiêu năm 2014) - Thụ lý THQCT KSXX tái thẩm 03 vụ, 03 bị cáo (án Viện kiểm sát kháng nghị), tăng 03 vụ, 03 bị cáo so với năm 2014 Tòa án chưa giải 2.2.3 Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình 2.2.3.1 Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam Từ năm 2013 đến (năm 2016), Tổng số người bị bắt, tạm giữ 1.494 người, đó, cũ 20 người, 1.474 người (tăng 141 người so với năm 2014) Đã giải 1.494 người, đạt 100%; đó, khởi tố chuyển tạm giam 1.129 người, khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác trả tự 364 người; chết 01 người (do tự tử) Tổng số bị can bị tạm giam 3.381, cũ 618 bị can, 2.763 bị can (giảm 12 bị can so với năm 2014) Đã giải 2.361 bị can, đạt 69,8%; đó, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 305 bị can, án có hiệu lực pháp luật chuyển Trại giam 1.629 bị can, trả tự 166 bị can (với lý do: có định đình 08 bị can, thời hạn tù ngắn thời hạn tạm giam cho hưởng án treo 158 bị can), thi hành án tử hình 04 bị án, huỷ bỏ biện pháp tạm giam 257 bị can; chết 07 bị can (do tự tử 02, bệnh lý 05) Số tạm giam 1.013 bị can Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam 08 bị can; không phê chuẩn lệnh tạm giam 06 bị can; yêu cầu Cơ quan điều tra bắt tạm giam 01 bị can VKSND tỉnh ban hành kiến nghị yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nhà tạm giữ Công an cấp huyện khắc phục vi phạm công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù Bên cạnh đó, công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam số đơn vị hạn chế, tồn tại, như: chưa tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam nên không phát kịp thời vi phạm Nhà tạm giữ Trại tạm giam, có trường hợp tiến hành kiểm sát trực tiếp phát vi phạm; số đơn vị, ban hành định kiểm sát trực tiếp văn quy phạm pháp luật không quy định qua kiểm sát trực tiếp, kết luận ban hành kháng nghị, kiến nghị, nội dung không quy định pháp luật v.v… VKSND tỉnh ban hành 40 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu quan quản lý giam, giữ khắc phục số vi phạm, thiếu sót, như: công tác quản lý giam giữ số Nhà tạm giữ, Trại tạm giam thiếu chặt chẽ; xảy tình trạng giam chung người bị tạm giữ với người bị tạm giam, người chưa thành niên với người thành niên…v v…Các kháng nghị, kiến nghị Viện kiểm sát quan quản lý giam, giữ tiếp thu khắc phục thiếu sót, vi phạm VKSND tỉnh ban hành kiến nghị yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nhà tạm giữ Công an cấp huyện khắc phục vi phạm công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù 2.2.3.2 Công tác kiểm sát thi hành án hình Viện kiểm sát hai cấp chủ động phối hợp với quan hữu quan kiểm sát chặt chẽ bị án thi hành hình phạt tù, án có hiệu lực pháp luật chưa thi hành để có biện pháp thi hành Từ năm 2013 đến (năm 2016), có 6.179 bị án có hiệu lực pháp luật (tăng 3.321 bị án so với năm 2014), đó, án tử hình 12, tù chung thân 23, tù có thời hạn 4.430, án treo 1.431, cải tạo không giam giữ 283; thi hành 1.689 bị án, đạt 27,3%, gồm: tử hình 04, tù có thời hạn 1.132, án treo 472, cải tạo không giam giữ 81; thi hành 4.468 bị án, gồm: chung thân 23, tù có thời hạn 3.284, án treo 959, cải tạo không giam giữ 202; chết 08 bị án; chưa thi hành 14 bị án, gồm tử hình 08, tù có thời hạn 06 VKSND tỉnh kiểm tra, thẩm định, đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.509 phạm nhân có trình cải tạo tiến VKSND tỉnh Viện kiểm sát cấp huyện ban hành 06 kiến nghị đề nghị Chủ tịch UBND cấp đạo cấp, ngành, quan có liên quan chấn chỉnh, khắc phục vi phạm công tác quản lý, giáo dục người hưởng án treo hình phạt cải tạo không giam giữ địa bàn tỉnh (các UBND có văn tiếp thu đạo thực nội dung kiến nghị Viện kiểm sát) 2.2.4 Đánh giá chung 2.2.4.1 Những thành tựu nguyên nhân chúng Với mục tiêu bảo vệ quyền người, thông qua hai chức công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt thành tựu định Đó là: - Thứ nhất, mặt công tác ngày chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn; - Thứ hai, năm qua, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hình địa bàn tỉnh có chuyến biến rõ rệt; - Thứ ba, niềm tin nhân dân vào vai trò Viện kiếm sát nâng lên Nguyên nhân bản, quan trọng thành tựu là: - Hệ thống pháp luật cho tổ chức hoạt động Viện kiểm sát ngày hoàn thiện, công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra, tra thực bám sát kịp thời; - Ý thức pháp luật, tích cực công vụ trình độ, nghiệp vụ lực lượng kiểm sát viên, kiểm tra viên nâng cao, góp phần nâng cao hiệu trình giải nói chung, vụ án hình xâm phạm quyền người nói riêng - Sự tham gia tích cực người dân, xã hội đấu tranh, bảo vệ quyền cong người nguyên nhân quan trọng giúp quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk hoàn thành vai trò bảo vệ quyền người theo quy định 2.2.4.2 Những hạn chế, bất cập nguyên nhân chúng Trong năm qua, ngành kiểm sát tỉnh triển khai nhiều biện pháp để phấn đấu thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao, tập trung tổ chức quán triệt thực chủ trương Đảng đổi tổ chức hoạt động VKS tiến trình cải cách tư pháp, quy định Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Ngành kiểm sát Công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu lĩnh vực hoạt động kiểm sát nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt 10 động tư pháp VKSND tỉnh tồn hạn chế như: - Một số đơn vị quan VKSND tỉnh chưa chủ động thực đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm - Vẫn tình trạng chưa tích cực phối hợp tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng Kiểm sát viên Công tác quản lý, đạo, điều hành số đơn vị chưa thực nghiêm túc, hiệu quả, hiệu lực không cao; số cán thiếu rèn luyện phẩm chất, đạo đức nên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải bị xử lý Một số lĩnh vực công tác nghiệp vụ chưa có phân công, phân nhiệm rõ ràng nên đơn vị hoạt động chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm Những tồn tại, hạn chế chủ yếu số Kiểm sát viên VKSND tỉnh chưa làm tròn hết trách nhiệm đạo, điều hành tổ chức, thực chức năng, nhiệm vụ giao Thủ trưởng số đơn vị thuộc VKSND tỉnh chưa quan tâm mức đến công tác quản lý, giáo dục cán bộ; lực trình độ phận cán bộ; kiểm sát viên hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; Việc bố trí cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát hoạt động tư pháp chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; phối hợp công tác VKS với quan hữu quan nhiều trường hợp thiếu chặt chẽ, hiệu thấp Tựu chung lại, công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND việc giải vụ án hình đạt thành tựu đáng kể Song song với đó, công tác hạn chế định nêu Tuy nhiên, việc thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát giải vụ án hình góp phần vào việc giải nhanh chóng vụ án, đảm bảo vụ án xét xử nhanh chóng, khách quan, người, tội, pháp luật; đảm bảo quyền người, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật khác bảo vệ bảo pháp luật hình tránh khỏi xâm phạm hành vi phạm tội 2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 2.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình Việt Nam vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân Để khắc phục bất cập, vướng mắc tồn thực tiễn trên, nâng cao chất lượng, hiệu công tác bảo vệ quyền người Viện kiểm sát trình giải vụ án hình sự, cần tiến hành thực đồng giải pháp sau: 2.3.1.1 Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tố tụng hình Pháp luật TTHS có vị trí quan trọng việc bảo vệ quyền người thông qua việc “chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát xác, nhanh chóng xử lý công minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội” hướng tới mục đích “góp phần bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật XHCN Nguyên tắc BLTTHS thể tinh thần bảo vệ quyền người với hai định hướng: Xử lý nhanh chóng, kịp thời pháp luật tội phạm xâm phạm quyền người Đảm bảo không làm ảnh hưởng tới quyền người tiến hành tố tụng Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật phát sinh nhiều thiếu sót gây khó khăn, vướng mắc cho 11 quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng hình Mặt khác, với thay đổi Hiến pháp năm 2013 để đáp ứng công cải cách tư pháp nay, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, đặc biệt BLTTHS yêu cầu cấp bách Trước yêu cầu đòi hỏi đó, số nguyên tắc BLTTHS cho thấy điểm hạn chế cần sửa đổi Cụ thể: Thứ nhất, Điều BLTTHS 2003 quy định: "Mọi hoạt động tố tụng hình quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng phải tiến hành theo quy định Bộ luật ” Theo quy định điều luật thấy rằng, điều luật quy định hoạt động tố tụng hình chủ thể nêu phải tiến hành theo quy định Bộ luật Tuy nhiên, trình thực hoạt động tố tụng quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật xử lý lại không đề cập nguyên tắc Vì vậy, Điều BLTTHS 2003 nên bổ sung thêm sau: Mọi hoạt động tố tụng hình quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng phải tiến hành theo quy định Bộ luật Mọi trường hợp vi phạm pháp luật trình tố tụng bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Thứ hai, Điều 13 BLTTHS 2003 quy định: “Khi phát có dấu hiệu tội phạm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm khởi tố vụ án áp dụng biện pháp Bộ luật quy định để xác định tội phạm xử lý người phạm tội Không khởi tố vụ án trình tự Bộ luật quy định.” Như vậy, theo quy định Điều 13 BLTTHS 2003 quan sau có quyền khởi tố xử lý vụ án hình Quy định chưa đầy đủ theo quy định Điều Điều 104 BLTTHS 2003 quy định: Khi xác định có dấu hiệu tội phạm Cơ quan điều tra phải định khởi tố vụ án hình Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển Thủ trưởng quan khác Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra định khởi tố vụ án trường hợp quy định Điều 111 Bộ luật Hội đồng xét xử định khởi tố yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình qua việc xét xử phiên tòa mà phát tội phạm người phạm tội cần phải điều tra Như vậy, Điều 13 không đề cập đến trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển Thủ trưởng quan khác Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khi làm nhiệm vụ mà phát hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình lĩnh vực quản lý Hay thẩm quyền khởi tố Hội đồng xét xử phiên tòa mà phát tội phạm người phạm tội cần phải điều tra Từ phân tích trên, Điều 13 BLTTHS 2003 nên bổ sung sau: Khi phát có dấu hiệu tội phạm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát quan khác theo quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm khởi tố vụ án áp dụng biện pháp Bộ luật quy định để xác định tội phạm xử lý người phạm tội Không khởi tố vụ án trình tự Bộ luật quy định Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định phần nguyên tắc BLTTHS góp 12 phần khắc phục hạn chế, thiết sót trình xây dựng luật trước chuyển biến đời sống xã hội Đồng thời, đáp ứng công cải cách tư pháp việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, BLTTHS nói riêng, đảm bảo công đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo vệ quyền người, quyền lợi ích công dân 2.3.1.2 Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể liên quan đến nhiệm vụ, quyền han, trách nhiệm Viện kiểm sát tố tụng hình Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" có đặt yêu cầu là: “Phân định rõ thẩm quyền quản lý hành với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp hoạt động tư pháp theo hướng tăng quyền trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên thẩm phán để họ chủ động việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định tố tụng mình” Việc thực yêu cầu cần thiết để hoạt động tư pháp tiến hành trôi chảy, khắc phục tính hình thức, quan liêu Trong đó, vấn đề trọng tâm ngành kiểm sát nâng cao chất lượng thực nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát viên để họ phát huy tính tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trước cấp hành vi định tố tụng Kiểm sát viên người trực tiếp thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, xét xử vụ án hình có hành vi, đưa định tố tụng định, gắn liền với kiện, tình cụ thể Kiểm sát viên phải độc lập để giải vụ án hình theo quy định pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân hành vi, định mình, không bị chi phối thẩm quyền khác Như vậy, tạo điều kiện cho trình tố tụng tiến hành trôi chảy, xử lý vụ án khách quan, kịp thời, toàn diện đắn Nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật vụ án hình quy định khoản Điều 37 BLTTHS Những quy định nhìn chung khái quát nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát viên suốt trình giải vụ án hạn chế bất cập BLTTHS quy định Kiểm sát viên phân công thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng vụ án hình quyền kiểm sát việc khởi tố, kiểm sát hoạt động điều tra lập hồ sơ vụ án Cơ quan điều tra Với quy định này, thấy, kiểm sát viên không thực độc lập thực quyền hạn tố tụng Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, kiểm sát viên người trực tiếp kiểm sát việc khởi tố, kiểm sát hoạt động điều tra nên người nắm bắt rõ trường hợp đủ để khởi tố vụ án thay đổi định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lại quyền hạn mà phải báo cáo Viện trưởng, phó Viện trưởng định Việc gây nhiều hạn chế cho kiểm sát viên trình giải vụ án Tóm lại, việc sửa đổi, bổ sung số nhiệm vụ quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát viên tố tụng hình tạo chủ động việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định tố tụng KSV trình giải vụ án hình Qua đó, góp phần vào việc thúc đẩy giải vụ việc thuận lợi, nhanh chóng, người, tội, pháp luật Bảo đảm việc phát xử ký kịp thời hành vi tội phạm người phạm tội; qua góp phần vào việc phòng chống tội phạm Mặt khác, góp phần vào việc bảo vệ quyền người, quyền công dân pháp 13 luật thừa nhận bảo vệ 2.3.2 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu việc bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân 2.3.2.1 Đổi tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát Với việc ban hành Nghị số 08- NQ/TW ngày 02.01.2002 Bộ Chính trị “Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, Nghị số 48-NQ/TW ngày 24.5.2005 Bộ Chính trị “Về chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” Theo tinh thần Nghị này, chức viện kiểm sát tiếp tục phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế bảo đảm hiệu hoạt động máy nhà nước Trước yêu cầu đặt công cải cách tư pháp, yêu cầu công đấu tranh phòng chống tội phạm người phạm tội, góp phần bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, bảo vệ quyền người giai đoạn Việc đổi tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát yêu cầu thiết đặt Để việc đổi tổ chức máy ngành kiểm sát mang lại hiệu cao, cần tiến hành giải pháp: - Tiếp tục thực biện pháp tổ chức hệ thống VKSND cho phù hợp với hệ thống tổ chức Toà án nhân dân theo yêu cầu công cải cách tư pháp; kiện toàn tổ chức máy VKS phù hợp với thực tế công việc, khả cán yêu cầu thực nhiệm vụ giao Quá trình rà soát, quy hoạch, bổ nhiệm, Ban cán Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trọng cán trẻ, cán nữ có lực, triển vọng, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo quản lý - Trong hệ thống quan VKSND cấp tỉnh, cần xây dựng số quan VKS tổ chức theo lĩnh vực hoạt động chuyên sâu: chuyên điều tra, truy tố tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm thanh, thiếu niên thực hiện, tội phạm giao thông, tội phạm môi trường, tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh, tội phạm thuộc lĩnh vực công nghệ, tin học - Chú trọng thường xuyên việc cử cán VKSND tỉnh xuống đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND cấp huyện Bên cạnh việc đổi hệ thống tổ chức theo tinh thần nghị nêu trên, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát cần phải đặc biệt trọng Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Nghị số 49- NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị đề mục tiêu xuyên suốt là: Xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ nghiêm minh, bước đại phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử tiến hành có hiệu hiệu lực cao nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Một yêu cầu quan trọng mà công cải cách tư pháp đặt xây dựng đội ngũ cán tư pháp, cán có chức danh tư pháp theo hướng đề cao quyền hạn gắn với trách nhiệm pháp lý Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát , VKSDN tỉnh Đắk Lắk cần: - Đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp Cần phải tuyển chọn cán có trình độ, lực cho khâu xét xử, đặc biệt khả hùng biện tranh tụng tốt phiên Hoàn thiện khâu đào tạo 14 cán bộ, công tác kiểm sát hoạt động xét xử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trang bị đủ phương tiện hỗ trợ tối ưu cho công việc, tạo điều kiện đê cán công tác theo sở trường, lĩnh vực đào tạo; - Xây dựng đội ngũ cán kiểm sát sạch, vững mạnh, trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý pháp chế xã hội chủ nghĩa, có tinh thần trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp; - Xây dựng đội ngũ cán kiểm sát vững vàng trị, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, sáng phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp; - Cần có kế hoạch quy hoạch cán kế hoạch đào tạo, thường xuyên kịp thời trang bị kiến thức đổi chế quản lý kinh tế, xã hội, kiến thức khoa học pháp lý để cán bộ, kiểm sát viên nắm vững sách pháp luật, thực có hiệu công tác kiểm sát - Kiểm sát viên pháp luật bảo đảm vị thế, Kiểm sát viên người đại diện cho lợi ích công hoạt động độc lập Không bị lệ thuộc hay phụ thuộc vào quan, tổ chức nào, để bảo đảm hoạt động Kiểm sát viên vô tư, khách quan quy định pháp luật Như vậy, việc đổi tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên góp phần vào việc thực mục tiêu mà nghị 49 đề Xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ nghiêm minh, bước đại phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử tiến hành có hiệu hiệu lực cao nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân 2.3.2.2 Đổi phương thức quản lý, đạo điều hành ngành Kiểm sát Ngành kiểm sát cần phải trọng tới việc đổi phương thức quản lý, đạo điều hành ngành nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngành qua góp phần vào công cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền người, quyền công dân Cần nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng Kiểm sát viên phiên tòa Lãnh đạo VKSND phải quán triệt, nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng việc tranh tụng phiên tòa cho Kiểm sát viên, từ có định hướng vấn đề tranh tụng; ngành Kiểm sát phải thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ Kiểm sát viên, có chương trình chuyên sâu kỹ tranh tụng; VKSND tỉnh (và huyện) cần tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tranh tụng Kiểm sát viên Định kỳ 06 tháng, năm, VKS tiến hành sơ kết, thông báo chung hoạt động tranh tụng kiểm sát viên gửi đơn vị để học tập, rút kinh nghiệm Việc đổi phương thức quản lý, đạo điều hành ngành Kiểm sát nhằm góp phần đảm bảo việc thực chức nhiệm vụ ngành kiểm sát công phòng chống tội phạm bảo vệ quyền người, quyền người bị tình nghi, bị can, bị cáo trình giải vụ án hình 2.3.2.3 Tăng cường quan hệ phối hợp kiểm soát quyền lực quan tiến hành tố tụng quan, tổ chức có liên quan tố tụng hình 2.3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra ngành kiểm sát 2.3.2.5 Tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp, ưu đãi đội ngũ cán tư pháp, có cán Kiểm sát 15 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu vai trò bảo vệ quyền người VKSND tỉnh qua trường hợp Đắk Lắk (trong lĩnh vực hình sự), đưa số kết luận sau: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND 2014 có nhiều nội dung nhằm tăng cường vài trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát, thông qua hai chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Chức VKS TTHS thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS Thông qua hoạt động mình, VKS góp phần bảo vệ quyền người, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức pháp luật TTHS Việc bảo vệ quyền người VKS TTHS thể hai phương diện: Một đấu tranh chống tội phạm, phát kịp thời để đưa xử lý nghiêm minh trước pháp luật người phạm tội xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp, có quyền người Hai là, đảm bảo quyền người (của người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người bị kết án) không bị pháp luật tước bỏ, tôn trọng Trong trình giải vụ án hình sự, VKSND tỉnh Đắk Lắk nỗ lực phấn đấu thực tốt nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với quan tư pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung điều tra, truy tố kiểm sát việc xét xử vụ án, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực công đổi đất nước Bên cạnh kết tích cực đạt được, trình thực chức năng, nhiệm vụ mình, VKS tỉnh tồn tại, hạn chế việc thiếu trách nhiệm đạo, điều hành tổ chức, thực chức năng, nhiệm vụ giao; công tác quản lý, giáo dục cán bộ; lực trình độ phận cán kiểm sát viên hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; phối hợp công tác VKS tỉnh với quan hữu quan nhiều trường hợp thiếu chặt chẽ, hiệu thấp Trước tình hình đó, việc sửa đổi bổ sung số quy định BLTTHS nguyên tắc TTHS; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn VKS trình giải vụ án hình BLTTHS có ý nghĩa quan trọng VKSND trình giải vụ án hình sự, để bảo vệ quyền người Tăng cường quan hệ phối hợp kiểm soát quyền lực quan tiến hành tố tụng quan khác, đặc biệt mối quan hệ Tòa án với VKS tỉnh; tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp ưu đãi đội ngũ cán tư pháp, có cán Kiểm sát góp phần mang lại hiệu tích cực cho hoạt động thực chức nhiệm vụ VKS TTHS, qua góp phần vào công cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền người, quyền công dân 16 ... tội, pháp luật; đảm bảo quy n người, đảm bảo quy n lợi ích hợp pháp công dân ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật khác bảo vệ bảo pháp luật hình tránh khỏi xâm phạm hành vi phạm tội 2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP... VIỆC BẢO VỆ QUY N CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HIỆN NAY 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐẮK LẮK, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 2.1.1 Khái quát tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây... động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân thực hành quy n công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định Hiến pháp pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Trong phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk (tt) , Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk (tt) , Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk (tt)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay