Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tt)

25 117 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:29

BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MINH SẢN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thị Phƣợng Phản biện 2: TS Đặng Thị Bích Liễu Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402C nhà A Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 14giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Theo thống kê, phân tích hàng năm cho thấy có đến 80% số vụ TNGT xảy ý thức chấp hành pháp luật ngƣời tham gia giao thông Mặc dù hệ thống pháp luật quản lý xử phạt vi phạm giao thông bổ sung hoàn thiện, nhiên, tình trạng vi phạm tồn gây áp lực cho nhà nước xúc nhân dân Nguyên nhân không pháp luật chưa đủ sức răn đe, mà phần lớn ý thức người dân, nhận thức chưa đầy đủ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB đến người dân chưa có hiệu Trong năm qua, công tác đảm bảo TTATGT Đảng, Quốc hội Chính phủ tăng cường đạo Bộ, Ngành thực nhiều biện pháp liệt để lập lại TTATGT, kiềm chế giảm TNGT, ùn tắc giao thông, công tác tuyên truyền, phổ biến đặt lên hàng đầu coi biện pháp quan trọng để góp phần kiềm chế làm giảm TNGT Lực lượng CSGT chủ thể công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB, nhiên lại chủ thể có nhiều đóng góp tích cực sâu sắc nhất, giúp chuyển biến nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông người dân hiệu Thông qua công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú với đối tượng tuyên truyền, lực lượng CSGT góp phần nâng cao nhận thức ý thức người dân việc chấp hành quy định pháp luật Trên thực tế, người dân chưa thực hiểu, biết rõ pháp luật Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hỏi văn quy phạm pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ, nhiều người dân chưa thực hiểu biết đầy đủ sâu sắc nội dung văn bản, điều dẫn tới tình trạng vi phạm pháp luật hiểu không theo văn phong văn Đặt câu hỏi vậy, hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực đảm bảo TTATGTĐB, đặc biệt lực lượng CSGT thành phố Hà Nội? Trong bối cảnh đó, cần thiết phải tiến hành, xây dựng nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố để giúp cho quan làm sách, cán thực thi công tác có nhìn khách quan kết đạt vấn đề cần khắc phục Chính vậy, lựa chọn đề tài “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý công Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội” nhà khoa học tiếp cận theo nhiều cách, với cấp độ khác Trong đó, đáng ý như: - Nguyễn Đình Đuân: “Vai trò lực lượng cảnh sát giao thông phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường Việt Nam nay”, Luận văn thạc sỹ Quản lý Hành công, năm 2010 - Đặng Quang Tâm: “Phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông, qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình”, Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật, năm 2012 - Trần Sơn Hà: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường Việt Nam”, Chuyên đề – Luận án tiến sĩ Quản lý công, năm 2015 Ngoài ra, số viết đăng tạp chí chuyên ngành như: Lê Ngọc Tiến: “Giáo dục pháp luật- biện pháp quan trọng giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ”, Tạp chí Giao thông vận tải, v.v Tình hình nghiên cứu cho thấy, đề tài, luận văn báo chừng mực định góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB Tuy vậy, chưa có công trình nghiên cứu cách chuyên biệt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội Luận văn công trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện chuyên biệt về: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội” góc độ Quản lý công Với kết nghiên cứu luận văn, hy vọng góp phần khắc phục tình trạng nêu bổ sung thiếu sót để giúp người nghiên cứu tìm đọc sau có nhìn chuyên biệt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội Mục đích nhiệm vụ luận văn Để hoàn thành mục đích đặt ra, luận văn tập trung giải nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Một là, phân tích làm sáng tỏ vấn đề lý luận công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội thời gian qua (từ năm 2013 đến nay) Từ đó, rút ưu điểm, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác Ba là, sở quán triệt quan điểm có tính chất đạo vào tình hình thực tế địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất số giải pháp góp phần làm nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn việc thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội - Chủ thể đối tượng tuyên truyền: toàn thể người dân sống, làm việc tham gia giao thông địa bàn thành phố Hà Nội - Không gian: thành phố Hà Nội - Thời gian: từ năm 2013 đến Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận: + Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp luận vật lịch sử - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp nghiên cứu tài liệu + Phương pháp quan sát + Phương pháp thống kê toán học Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn đề cập phân tích tương đối toàn diện, có hệ thống công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội phương diện lý luận thực tiễn Luận văn nét đặc thù chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố nay, làm sáng tỏ yêu cầu khách quan việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội Luận văn nêu lên quan điểm, phương hướng thành phố công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương: Chương Cơ sở lý luận tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông; Chương Thực trạng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội; Chương Phương hướng giải pháp đảm bảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 1.1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 1.1.1 Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB giống với tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung khác phạm vi hoạt động giới hạn lĩnh vực giao thông vận tải Có thể hiểu tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB công tác giáo dục trị, tư tưởng, góp phần tăng cường công tác QLNN đảm bảo TTATGTĐB, đóng vai trò quan trọng việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường người tham gia giao thông nhằm bảo TTATGTĐB, bước kiềm chế, giảm thiểu TNGT 1.1.2 Đặc điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng - Về đối tượng chủ thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB Chủ thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB: cán làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT kể đến CSGT, Thanh tra giao thông, giáo viên giảng dạy pháp luật nhà trường, phóng viên, biên tập viên chuyên mục ATGT báo, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, luật gia công tác quan Tòa án, Viện kiểm sát, Tư pháp, tổ chức nghề nghiệp (Hội luật gia, Đoàn luật sư, Tư vấn pháp lý ) Đối tượng cá nhân, nhóm cộng đồng xã hội, cán bộ, công chức, viên chức; công nhân lao động; nông dân, học sinh, sinh viên, niên chí người tham gia đảm bảo an toàn giao thông lực lượng công an, tra… Xét mối quan hệ họ đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xét mối quan hệ khác họ trở thành chủ thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB - Về nội dung: Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB phải bao gồm đầy đủ thông tin pháp luật TTATGTĐB (bao gồm kiến thức pháp luật văn pháp luật thực định); thông tin việc thực pháp luật lĩnh vực ATGT; thông tin hướng dẫn hành vi pháp luật cụ thể công dân (quyền, nghĩa vụ pháp luật quy trình, thủ tục để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp) Về hình thức: + Thông qua phương tiện thông tin đại chúng + Thông qua tổ chức thi tìm hiểu an toàn giao thông + Thông qua hoạt động giáo dục pháp luật nhà trường + Thông qua loại hình văn hoá, văn nghệ + Thông qua hoạt động đội ngũ cán nòng cốt xã, phường, thị trấn - Phương pháp Thuyết phục phương pháp dùng lý lẽ, luận cứ, luận chứng để hình thành cán bộ, hội viên, nông dân lập trường mới, thay đổi quan điểm hành vi họ vấn đề 1.2 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 1.2.1 Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông Tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT công tác giáo dục trị, tư tưởng, góp phần tăng cường công tác QLNN đảm bảo TTATGTĐB lực lượng CSGT, đóng vai trò quan trọng việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường người tham gia giao thông nhằm bảo đảm TTATGTĐB, bước kiềm chế, giảm thiểu TNGT 1.2.2 Mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông - Hình thành, làm sâu sắc bước mở rộng hệ thống tri thức pháp luật cho đối tượng, nâng cao hiểu biết pháp luật TTATGTĐB cho đối tượng - Hình thành, bồi dưỡng, phát triển niềm tin pháp luật TTATGTĐB người tham gia giao thông - Giáo dục ý thức nhân cách, rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật TTATGTĐB cho đối tượng từ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật TTATGTĐB 1.2.3 Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT tập trung vào vấn đề sau: 1.2.3.1 Các quy định Luật giao thông đường văn hướng dẫn thi hành 1.2.3.2 Các quy định xử phạt vi phạm hành chính, hình lĩnh vực giao thông đường 1.2.3.3 Các văn Chính phủ Bộ ngành khác có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 1.2.3.4 Các chủ trương, kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an cấp tỉnh, huyện đơn vị khác ngành Công an, Ban An toàn giao thông, Ủy ban nhân dân cấp 1.2.3.5 Tình hình tai nạn giao thông đường toàn quốc; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông kết xử lý lực lượng CSGT; biện pháp phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông ùn tắc giao thông 1.2.3.6 Một số nội dung tuyên truyền tập trung 1.2.4 Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông 1.2.4.1 Tuyên truyền miệng 1.2.4.2 Tuyên truyền, phổ biến phương tiện thông tin đại chúng 1.2.4.3 Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật giao thông 1.2.4.4 Tuyên truyền cổ động, triển lãm ảnh đề tài an toàn giao thông 1.2.4.5 Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông 1.2.4.6 Tổ chức ký cam kết giữ gìn trật tự an toàn giao thông hộ dân, học sinh 1.2.4.7 Biên soạn giáo trình; xây dựng giảng, đề cương tuyên truyền 1.2.5 Nguyên tắc thực tuyên truyền,phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông - Công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB phải lấy luật giao thông đường bộ, đường sắt văn quy phạm pháp luật khác có liên quan để làm nội dung tuyên truyền; - Công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật giao thông thực theo kế hoạch, nội dung thống sở phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể; - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT cần thực thường xuyên, liên tục cho đối tượng liên quan; - Nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến phải xác, dễ hiểu phù hợp với đối tượng; - Công tác tuyên truyền, phổ biến phải nhanh kịp thời, cần có cập nhật liên tục có hệ thống văn quy phạm pháp luật văn sửa đổi, bổ sung liên quan đến TTATGTĐB - Các quan, đơn vị lực lượng CSGTcó trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý 1.2.6 Tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm lực lƣợng Cảnh sát giao thông việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đƣờng 1.2.6.1 Tổ chức 1.2.6.2 Nhiệm vụ, quyền hạn lực lượng Cảnh sát giao thông 1.2.6.3 Trách nhiệm lực lượng Cảnh sát giao thông 1.3 VAI TRÒ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 10 Thứ nhất, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông Thứ hai, bước hình thành củng cố niềm tin pháp luật giao thông cho người Thứ ba, góp phần tạo thói quen chuẩn mực, nghiêm túc người tham gia giao thông Thứ tư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN, quản lý xã hội 1.4 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG Thứ nhất, tính hợp pháp hợp lý hệ thống văn pháp luật TTATGTĐB Thứ hai, trình độ văn hóa, ý thức pháp luật người tham gia giao thông Thứ ba, thái độ lực lượng CSGT – người trực tiếp tuyên truyền phổ biến pháp luật TTATGTĐB Thứ tư, hình thức phương pháp tuyên truyền không dễ hiểu không khả thi, khó áp dụng Thứ năm, quan tâm đạo liệt Đảng, Chính phủ, ngành chức năng, cấp ủy quyền địa phương việc đạo triển khai giải pháp bảo đảm TTATGTĐB, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB Thứ sáu, phân công trách nhiệm ban ngành chức phối hợp thường xuyên, tích cực, có hiệu quan thông tin đại chúng 11 Chƣơng THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 TÌNH HÌNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1.1 Hiện trạng giao thông đƣờng địa bàn thành phố Hà Nội Cho đến cuối năm 2011, Hà Nội có 7.365 km đường giao thông, 20% trục đường chính, trục hướng tâm tuyến vành đai, quản lý 4,3 triệu phương tiện giao thông loại, riêng xe máy chiếm gần triệu Tuyến đường trục chạy qua thành phố với quốc lộ 1, quốc lộ nối Hà Nội – Hải Phòng quốc lộ 2, 3, 4, 32 Để giảm lượng xe liên tỉnh qua thành phố, Hà Nội xây dựng vành đai I, II, III Thành phố có tổng cộng 1000 nút giao thông khu vực nội đô có 10% nút giao thông khác mức Tính đến năm 2013, thành phố có 109 tuyến đường nội đô Sở Giao thông vận tải quản lý , với tổng chiều dài khoảng 215.270 m đường bộ, mật độ đường giao thông chiếm 13% diện tích đất đô thị Tỷ lệ thấp so với yêu cầu đô thị phát triển Theo báo cáo Phòng CSGT Công an Hà Nội, hầu hết tuyến đường Hà Nội vượt khả lưu thông khoảng 200% Suốt năm gần đây, Hà Nội thường trực cảnh ùn tắc giao thông kéo dài đỉnh điểm ùn tắc tan sở, tan trường, khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng hỗn loạn tuyến đường vành đai 3, Trần Phú (Hà 12 Đông), Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Giải Phóng, Trương Định đặc biệt sau mưa Hà Nội hầu hết tuyến đường bị ùn tắc giao thông kéo dài Đây coi tượng xúc nhiều người dân tham gia giao thông cấp lãnh đạo thành phố 2.1.2 Tình hình vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông địa bàn thành phố Hà Nội Căn vào số liệu thống kê Báo cáo tổng kết tình hình, kết công tác đảm bảo TTATGT; trật tự đô thị năm 2013 Công an Thành phố Hà Nội Báo cáo tình hình, kết công tác đảm bảo TTATGTĐB Phòng CSGT đường - đường sắt Công an Thành phố Hà Nội năm 2014 năm 2015, tình hình TTATGTĐB, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến rõ rệt, TNGT giảm tiêu chí số vụ, số người chết số người bị thương Về tai nạn giao thông đường bộ: Năm 2013, tình hình TTATGTĐB trật tự đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét so với năm 2012, vi phạm lớn lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện giảm, cụ thể: TNGT xảy 2.252 vụ, làm 626 người chết, 2.008 người bị thương Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp Năm 2014, toàn thành phố xảy 1.959 vụ TNGT đường bộ, làm 584 người chết, 1.857 người bị thương (so với kỳ năm 2013: Giảm 258 vụ = 11,7%, giảm 14 người chết = 2,4%, giảm 132 người bị thương = 6,7%) Năm 2015, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục chọn năm ATGT với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải kiểm soát tải trọng phương tiện’ Do vậy, tình hình TTATGTĐB, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến rõ rệt, TNGT giảm tiêu chí so với năm 2014 Về ùn tắc giao thông: 13 Năm 2013, xảy 03 vụ ùn tắc giao thông (so với năm 2012 giảm 20 vụ = 86,9%), 08 vụ ùn ứ giao thông Nguyên nhân hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu, việc hoàn trả mặt đường sau thi công chậm; phương tiện tham gia giao thông đông; ý thức người tham gia giao thông chưa cao Năm 2013, địa bàn thành phố Hà Nội 49 điểm có nguy xảy ùng tắc giao thông (giảm 18 điểm = 26,9% so với năm 2012) trogn năm này, xóa 47 điểm đen TNGT, phát sinh 46 điểm Hiện thành phố 52 điểm (so với năm 2012: giảm 01 điểm = 1,9%) Năm 2015, ùn tắc giao thông không xảy (giảm 01 vụ), xảy 06 vụ ùn ứ (giảm 10 điểm = 62,5%) so với năm 2014 Các vấn đề khác: Đến năm 2015, không xảy tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép; tình hình trật tự đô thị có chuyển biến đáng kể Tuy nhiên tình trạng phương tiện dừng dỗ điểm vui chơi, cổng bệnh viện, trung tâm thương mại, nhà ga diễn ra; số thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở số người quy định, tình trạng uống rượu bia, chạy tốc độ quy định tiềm ẩn nhiều nguy dẫn đến TNGT Phân tích nguyên nhân: Những nguyên nhân chủ yếu làm cho tình hình tai nạn ùn tắc giao thông chưa "tháo gỡ" ý thức chấp hành luật người tham gia giao thông chưa tự giác, số lượng phương tiện giới đường tăng nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.Tình trạng phố biến mà người tham gia giao thông mắc phải, họ không quan tâm đến việc “có hay không” (tức theo quy định pháp luật) mà quan tâm 14 đến việc “có hay không” (theo ý thức chủ quan kể biết sai Luật) 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.2.1 Cơ cấu tổ chức lực lƣợng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng Để thực chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB, Công an Thành phố Hà Nội tiến hành phân cấp, phân công nhiệm vụ cho đơn vị cụ thể, có tổ chức chủ chốt thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB sau 2.2.1.1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội - Đội điều tra, xử lý TNGT; kiểm tra, hướng dẫn Công an quận, huyện tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông: có biên chế 20 đồng chí 01 đồng chí Đội trưởng phụ trách, 01 phó đội trưởng giúp việc Đội thành lập 03 tổ công tác - Các đội trực tiếp đảm bảo TTATGTĐB địa bàn quận: Có biên chế 300 đồng chí Mỗi đội có Đội trưởng phụ trách, có 2-3 phó đội trưởng giúp việc 2.2.1.2 Đội Cảnh sát giao thông Công các quận, huyện Đội CSGT thuộc Công an quận, huyện có biên chế từ 20 – 30 đồng chí, đội có 01 đội trưởng 02 đội phó giúp việc Trong hệ thống nhiệm vụ Đội CSGT công an quận, huyện thực có nhiệm vụ “tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho công dân địa bàn quận, huyện đơn vị công tác” 15 2.2.2 Lực lƣợng Cảnh sát giao thông thành phố Hà nội công tác tham mƣu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng - Với vai trò nòng cốt công tác đảm bảo TTATGTĐB, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB, lực lượng CSGT Công an quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội chủ động tích cực tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố, Ban ATGT, Ban Giám đốc Công an thành phố Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch, Phương án đạo ban, ngành, tổ chức trị xã hội phối hợp việc phổ biến kiến thức, pháp luật TTATGTĐB với nhiều nội dung, hình thức phong phú, lực lượng CSGT trở thành đơn vị chủ công thực - Tham mưu Ban Giám đốc Công an Thành phố báo cáo Thành ủy văn đạo cấp ủy Đảng tăng cường trách nhiệm công tác bảo đảm TTATGTĐB - Tham mưu cho Ban Giám đốc Công an Thành phố văn bản, kế hoạch tăng cường biện pháp công tác bảo đảm TTATGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB - Có kế hoạch hướng dẫn lực lượng CSGT Công an quận, huyện phối hợp với quan chức tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB - Xây dựng quy chế phối hợp với PX 15, đài, báo, truyền hình địa bàn tỉnh trì chuyên mục, chuyên trang ATGT - Các văn phối hợp với Ban ATGT thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh công tác bảo đảm TTATGTĐB 16 2.2.3 Lực lƣợng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng Công tác bảo đảm TTATGTĐB mang tính xã hội rộng lớn, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp cấp, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân Đồng thời, công tác phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục, lâu dài Các ngành hữu quan, có lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với quan thông báo chí Trung ương địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với đối tượng để góp phần nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật TTATGTĐB cho tầng lớp nhân dân 2.2.4 Lực lƣợng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng cho ngƣời tham gia giao thông - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGTĐB - Thông qua công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông giới đường - Thông qua công tác huy điều khiển giao thông - Thông qua công tác điều tra giải TNGT đường 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.3.1 Kết đạt đƣợc Thứ nhất, tổ chức tập huấn Luật giao thông đường văn liên quan đến TTATGTĐB cho tầng lớp nhân dân 17 Thứ hai, tổ chức tuyên truyền miệng Luật giao thông Thứ ba, tổ chức triển lãm ảnh TTATGTĐB Thứ tư, tuyên truyền Đài phát thanh, Đài truyền hình thành phố quan báo chí Thứ năm, tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát tờ gấp, tờ rơi vận động nhân dân ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông Thứ sáu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB đến tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động mô hình tự quản Thứ bảy, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật TTATGTĐB trường học, quan đơn vị làm việc, nơi cư trú 2.3.2 Những hạn chế Thứ nhất, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT bị động, khoán trắng cho số đơn vị; chưa trì thường xuyên mà chủ yếu tập trung vào đợt cao điểm Thứ hai, qua tìm hiểu, nhiều nơi chưa thực quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB Thứ ba, nội dung tuyên truyền, phổ biến chưa bám sát thực tế địa bàn, hình thức tuyên truyền không thống nhất, mạnh làm… Thứ tư, phối hợp với quan báo đài đưa tin đến người dân, tập trung đưa tin vụ tai nạn giao thông mang tính giật gân câu khách Thứ năm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường đạt yêu cầu diện, thiếu chiều sâu, mang tính hình thức Thứ sáu, lực lượng CSGT địa phương sở khu vực ngoại thành chưa có tác động tích cực, liệt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật TTAGTĐB cho đối tượng 18 Thứ bảy, lực lượng CSGT cấp quận, huyện đặc biệt khu vực ngoại thành chưa quan tâm mức nên chưa phát huy sức mạnh hệ thống trị toàn xã hội cấp sở tham gia vào tuyên truyền Thứ tám, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB không không thực triệt để mang tính hình thức 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, lộ trình áp dụng luật số sách phát triển giao thông chưa phù hợp Thứ hai, chế tài luật làm để xử phạt vi phạm hành chưa khoa học chưa phù hợp với thực tế khách quan Thứ ba, nhận thức chung xã hội công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác Thứ tư, có số hình thức chưa phù hợp với đối tượng tuyên truyền, phổ biến Thứ năm, giúp đỡ, phối hợp cấp, ngành, đoàn thể với lực lượng CSGT thành phố chưa chặt chẽ, nhiều nơi, nhiều lúc mang tính hình thức, chiếu lệ, tâm lý ỷ lại tồn Thứ sáu, đội ngũ lực lượng CSGT thành phố làm công tác tuyên truyền, phổ biến nhiều hạn chế chưa đồng tập huấn đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; đặc biệt lực lượng CSGT cấp sở Thứ bảy, kinh phí, sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB nhìn chung hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu công tác 19 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾNPHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự ATGT Thứ hai, tập trung cải tạo hạ tầng kỹ thuật giao thông Thứ ba, tăng cường đầu tư sở vật chất, bổ sung biên chế cho lực lượng CSGT Thanh tra giao thông, đạo công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe Thứ tư, xây dựng lộ trình thực chương trình hành động ATGT đường toàn cầu năm 2011-2020, coi công tác tuyên truyền, vận động nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài 3.2 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.2.1 Giải pháp trƣớc mắt đảm bảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội 3.2.1.1 Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội phải chủ động tham mưu cho cấp ủy quyền cấp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường 20 3.2.1.2 Hoạt động tuyên truyền lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội phải bám sát với tình hình thực tế 3.2.1.3 Cần có quy chế phối hợp với quan, ban ngành liên quan tổ chức công tác hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường 3.2.1.4 Thường xuyên đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh việc tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng 3.2.1.5 Công tác tuyên truyền tuần tra xử lý vi phạm có mối quan hệ chặt chẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật người tham gia giao thông 3.2.1.6 Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền 3.2.1.7 Tổ chức xây dựng mô hình thí điểm tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường 3.2.1.8 Hoạt động tuyên truyền cần phải đầu tư kinh phí 3.2.2 Giải pháp lâu dài đảm bảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội 3.2.2.1 Tham mưu đề xuất để bổ sung hoàn thiện sở pháp lý quan hệ phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông với lực lượng khác 3.2.2.2 Nâng cao lực, kỹ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ Cảnh sát giao thông thành phố làm công tác tuyên truyền, phổ biến 3.2.2.3 Xã hội hóa tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường 3.2.2.4 Nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường 21 3.2.2.5 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cấp trường học 22 KẾT LUẬN Trong điều kiện nay, việc trang bị tri thức pháp luật giao thông đường bộ, bồi dưỡng tình cảm thói quen pháp luật người tham gia giao thông trách nhiệm tổ chức Đảng, tất quan máy Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, trước hết thuộc quan có chức QLNN lĩnh vực giao thông, mà ý thức tự giác tìm hiểu, tiếp thu, thực công dân Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội nói chung phạm vi toàn quốc nói chung mang lại hiệu to lớn, làm nâng cao hiểu biết, chấp hành quyền cấp, ngành, đoàn thể, công dân công tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Đồng thời, thông qua công tác góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức hành vi người tham gia giao thông, qua giảm thiểu TNGT Tham gia nghiên cứu đề tài: "Tuyên truyền,phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội", mong muốn đem kiến thức qua trình học tập, tìm hiểu nhà trường, kiến thức thực tiễn kết trình nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGTĐB lực lượng CSGT thành phố Hà Nội, không dừng lại việc tuyên truyền mà vào thực tế sống thường nhật, dần hình thành phát triển văn hóa giao thông công dân 23 ... TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 1.1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 1.1.1 Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật. .. giải pháp đảm bảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT... LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG 1.2.1 Khái niệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đƣờng lực lƣợng Cảnh sát giao thông Tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tt) , Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tt) , Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay