Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam (tt)

26 112 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT Phản biện 1: ………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … tầng … Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …h ngày … tháng … năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Trước tình hình giới có nhiều diễn biến phức tạp nội chiến, nạn khủng bố, khủng hoảng người di cư, dịch bệnh; biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, tai nạn làm người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tăng lên đáng kể năm gần Nhiều tổ chức giới Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Khoa học, Giáo dục Văn hóa Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức khác tiếp tục khẳng định quyền người, quyền trẻ em, quyền người khuyết tật quyền trẻ em khuyết tật Hiến chương, Công ước, Nghị đồng thời xây dựng nhiều chương trình, đề án hỗ trợ người khuyết tật đặc biệt trẻ em khuyết tật, nhiên nhiều người khuyết tật, trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn chịu nhiều thiệt thòi, chưa tiếp cận với dịch vụ dành cho người khuyết tật, nhiều trẻ em khuyết tật bị lãng quên Tại Việt Nam, sau chiến tranh chống Mỹ hàng triệu người bị thương tàn tật, người sống tiếp tục phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng kinh tế, xã hội môi trường mà chiến gây ra, nhiều trẻ em dị tật bẩm sinh di chứng chất độc da cam/ Đi ô xin, nhiều trẻ tiếp tục bị khuyết tật bom mìn chưa nổ sót lại sau chiến tranh Ngoài hậu chiến tranh, việc gây khuyết tật ô nhiễm môi trường, thiên tai, bệnh dịch, tai nạn…Sau giải phóng miền Nam, thống đất nước, Việt Nam có nhiều chương trình, đề án hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, nhiên đất nước thời kỳ nghèo việc hỗ trợ, chăm sóc cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật hạn chế Chuyển sang giai đoạn phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước, phủ tổ chức trị xã hội có điều kiện quan tâm nhiều đến người khuyết tật trẻ em khuyết tật thông qua hàng loạt sách, đạo luật nhằm hỗ trợ người khuyết tật Bộ Luật lao động, Pháp lệnh người khuyết tật ban hành ngày 30 tháng năm 1998, luật giáo dục, luật phổ cập giáo dục tiểu học, luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, luật dạy nghề hệ thống văn pháp quy liên quan, gần việc dự thảo, thu thập ý kiến đóng góp xây dựng Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung ban hành Luật NKT ngày 17/6/2010 nhằm bảo đảm bình đẳng cho NKT, TEKT, người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, giao thông nơi công cộng công nghệ thông tin Căn vào Luật người khuyết tật năm 2010; Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật người khuyết tật; Đề án giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 đến 2020 (trong có nhiều phần trẻ em khuyết tật), nhiều sách cho người khuyết tật xây dựng tổ chức thực hiện, đặc biệt sách TEKT Theo thống kê Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nước có khoảng 1,2 triệu trẻ em khuyết tật nhiều trẻ em sống gia đình cộng đồng chưa chăm sóc sức khỏe, giáo dục dịch vụ khác Để trẻ em khuyết phát triển với khả thực mình, hòa nhập với gia đình, với cộng đồng nơi em sinh ra, đưa chương trình chăm sóc y tế, phục hồi chức giáo dục hòa nhập cộng đồng vấn đề khó khăn đầy thách thức Tháo gỡ đổi công tác chăm sóc trẻ khuyết tật mục tiêu mà Đảng Nhà nước ta đặt phải quan tâm đến việc xây dựng hệ thống sách đồng bộ, phù hợp cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt điều kiện kinh tế - xã hội nước ta Với mong muốn NKT nói chung trẻ em khuyết tật nói riêng có sống tốt đẹp hơn, sống bình đẳng người bình thường khác, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, có hội phát huy khả đáp ứng với nhu cầu thân có ích cho xã hội Vậy vai trò thực trạng sách trẻ em khuyết tật bối cảnh chung đất nước ta cần nhìn, hướng nghiên cứu thực sách TEKT Để hoàn thiện việc thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nay, chọn đề tài “Thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam” để làm luận văn thạc sỹ, chuyên ngành hành công Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đã có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề nhiều góc độ khác thể hình thức như: Đề tài khoa học; giáo trình; báo; đăng tạp chí….Có thể khái quát số công trình tiêu biểu liên quan đến vấn đề góc độ tiếp cận sau: - Hồ Văn Thông (Chủ biên, 1999), tìm hiểu khoa học sách công, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Đăng Thành (Chủ nhiệm đề tài, 2004), Chính sách công - Cơ sở lý luận, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh xã hội Unicef (2009), “Xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt Nam: Đánh giá pháp luật sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam” - Đề tài ”Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng Việt Nam”, Nguyễn Hữu Toàn (2010) - Tác giả Trịnh Thắng cộng (2011), “Báo cáo trẻ khuyết tật An Giang Đồng Nai năm 2011” - Tác giả Trần Nam, Mục sách pháp luật, Hội nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin – Việt Nam, năm 2012, “Chính sách người bị nhiễm chất độc hóa học nhiều bất cập” - Ban Điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2013), “Báo cáo năm 2013 hoạt động giúp người khuyết tật Việt Nam điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam - Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên, 2014), Chính sách công - Những vấn đề bản, Nxb trị quốc gia - Đề tài “Đánh giá việc thực sách trợ giúp xã hội người khuyết tật xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội”, Nguyễn Thị Quỳnh, năm 2014 - Tác giả Thụy Bình, Tạp chí người khuyết tật, năm 2015, báo“Về vấn đề gia tăng số giải pháp gia tăng người khuyết tật” - Tác giả Nguyễn Đức Minh, năm 2015, báo “Chính sách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Việt Nam” Mặc dù có nhiều đề tài nghiên cứu trẻ em, trẻ em khuyết tật, chưa có nghiên cứu đề cập cách hệ thống việc thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam, việc lựa chọn em không trùng với công trình nghiên cứu khác Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài để hoàn thiện quy trình thực sách TEKT Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu việc thực sách trẻ em khuyết tật từ góc độ lý luận - Phân tích thực trạng việc thực sách TEKT Việt Nam từ nguyên nhân trình thực sách - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2016 – 2026 4.1 Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật nào? - Không gian: Trẻ em khuyết tật Việt Nam - Thời gian: Từ năm 2015 trở trước định hướng giải cho thời gian tới Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận - Tiếp cận dựa sở nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề người khuyết tật nói chung trẻ em khuyết tật nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp khảo sát, thống kê - Phương pháp phân tích, tổng hợp Áp dụng phân tích tình sách, từ tổng hợp phát tính đặc thù, khác biệt đưa nhận định có giá trị khoa học - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Tổng hợp, kế thừa kết nghiên cứu lý thuyết sách trẻ em khuyết tật; văn nghị quyết, sách, pháp luật Đảng, báo cáo kết trợ giúp trẻ em khuyết tật số tổ chức hỗ trợ trẻ em khuyết tật Đóng góp luận văn 6.1 Về lý luận Luận văn hệ thống sở lý luận thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 6.2 Về thực tiễn - Kết nghiên cứu luận văn làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho nhà hoạch định sách trẻ em khuyết tật, cấp quyền địa phương Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở khoa học thực sách trẻ em khuyết tật Chương 2: Thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp hoàn thiện quy trình thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT 1.1 Khái niệm trẻ em khuyết tật thực sách trẻ em khuyết tật 1.1.1 Trẻ em khuyết tật 1.1.1.1 Trẻ em - Trong Công ước quyền trẻ em 1989, văn kiện quốc tế bản, toàn diện trẻ em tính đến thời điểm định nghĩa “Trẻ em có nghĩa người 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật áp dụng với trẻ em quy định tuổi thành niên sớm hơn” (Điều I) - Theo quy tắc Bắc Kinh (Những quy tắc tối thiểu, phổ biến Liên hợp quốc việc áp dụng pháp luật người chưa thành niên ngày 20/11/1985) nêu rõ “người chưa thành niên người 18 tuổi” - Ở Việt Nam, theo Điều Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm, 2004 trẻ em “công dân Việt Nam 16 tuổi” 1.1.1.2 Trẻ em khuyết tật - Theo Công ước người khuyết tật bao gồm “Những người có khiếm khuyết lâu dài thể chất, tâm thần, trí tuệ giác quan mà tương tác với rào cản khác phương hại đến tham gia hữu hiệu trọn vẹn họ vào xã hội sở bình đẳng với người khác” - Tại Trung Hoa, Điều Luật nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa bảo vệ người khuyết tật năm 1990 quy định Người khuyết tật người bị bất thường, mát quan định chức tâm lý hay sinh lý, cấu trúc giải phẫu người toàn phần khả tham gia vào hoạt động cách bình thường Tại Việt Nam nhiều quan niệm khác người khuyết tật Đại đa số dùng từ khuyết tật tàn tật để khái niệm, dùng song song phương diện truyền thông đại chúng văn pháp quy Điều I Pháp lệnh người tàn tật năm 1998 định nghĩa người tàn tật là: “Người bị khiếm khuyết hay nhiều phận thể chức biểu dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả hoạt động khiến cho lao động, học tập gặp nhiều khó khăn” Vậy “Như vậy, dựa định nghĩa người khuyết tật định nghĩa trẻ em, theo tác giả, trẻ em khuyết tật hiểu trẻ em từ đến 18 tuổi có khiếm khuyết cấu trúc thể suy giảm chức thể làm hạn chế khả hoạt động, gây khó khăn sinh hoạt, học tập, xã hội ” 1.1.1.3 Phân loại trẻ em khuyết tật theo dạng dị tật - Khuyết tật vận động - Khuyết tật nghe nói - Khuyết tật nhìn - Khuyết tật thần kinh, tâm thần - Khuyết tật trí tuệ - Khuyết tật khác 1.1.2.4 Đặc điểm trẻ em khuyết tật - Do chấn thương hay bệnh bại liệt gây làm què cụt, khoèo, liệt chân tay, trẻ em khuyết tật vận động tổn thương khu vận động lão + Đối với trẻ bị tổn thương lão gây nhiều cản trở cho hoạt động nhận thức trẻ, trí trình độ nhận thức mức độ nặng + Đối với trẻ chậm phát triển vận động, khó khăn nói, hiểu biết quy luật xã hội bản, không ý thức hậu hành vi mình, khó khăn tự phục vụ, phân tích màu sắc, dấu hiệu, chi tiết vật kém, thiếu tích cực quan sát, tư trẻ thường biểu tính không liên tục, chậm hiểu mới, quên nhanh vừa tiếp thu, thời gian ý trẻ em chậm phát triển trí tuệ nhiều trẻ bình thường 1.1.2 Chính sách trẻ em khuyết tật 1.1.2.1 Khái niệm Chính sách: - Ở phạm vi hẹp, sách đặt mối quan hệ chủ thể đối tượng quản lý, quy định, điều kiện chủ thể quản lý đặt thực thi nhằm đưa hoạt động đối tượng quản lý theo ý chí, mục đích - Rộng hơn, sách đặt mối quan hệ chủ thể quản lý khách thể quản lý hiểu đối sách, ứng xử tổ chức, quốc gia môi trường xã hội, tự nhiên trị mà thể tồn Nhất hệ thống mở kinh tế, trị – xã hội đại, xuất nhiều mối quan hệ với vị trí, vai trò, tương tác khác Chính sách trẻ em Chính sách trẻ em quan điểm, cách thức, biện pháp nhà nước nhằm cụ thể hóa đường lối Đảng cầm quyền tác động đến lĩnh vực giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em Đó sách chương trình hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế; trợ giúp giáo dục, y tế, chỉnh hình, phục hồi chức năng; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; sách chương trình tiếp cận công trình công cộng, tham gia giao thông công nghệ thông tin trẻ tàn tật; sách chương trình hỗ trợ gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chương trình mục tiêu quốc gia có hợp phần nội dung bảo vệ trẻ em; chương trình dành riêng cho trẻ em Chính sách trẻ em khuyết tật Chính sách trẻ em quan điểm, cách thức, biện pháp nhà nước nhằm cụ thể hóa đường lối Đảng cầm quyền tác động đến lĩnh vực trẻ em khuyết tật Đó sách bảo trợ xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, tiếp cận với dịch vụ công cộng giúp trẻ khuyết tật phát triển với khả mình, xoá mặc cảm, phát triển hòa nhập với cộng đồng trẻ bình thường khác 1.1.2.2 Đặc trưng sách trẻ em khuyết tật Thứ nhất, thực sách TEKT thông qua hành vi cụ thể người Đời sống xã hội người bộc lộ thông qua hành vi, hoạt động cụ thể mối quan hệ xã hội Thứ hai, thực sách TEKT hành vi phù hợp với pháp luật TEKT Đó hành vi cụ thể người song thực sách trẻ em khuyết tật có đặc điểm phải phù hợp với quy định hành liên quan tới TEKT Thứ ba, thực sách TEKT trình có mục đích, bao gồm nhiều hoạt động Để biến quyền nghĩa vụ pháp lý bảo vệ trẻ em khuyết tật thành hành vi xử thực tế cần thiết phải thông qua hàng loạt hoạt động cụ thể người mà hoạt động phải có mục tích, mục tiêu cụ thể 1.1.2.3 Nội dung sách trẻ em khuyết tật Một là, sách giáo dục trẻ em khuyết tật Hai là, sách bảo trợ xã hội Ba là, sách chăm sóc y tế Bốn là, sách văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch Năm là, sách ưu tiên cho trẻ em khuyết tật tham gia giao thông phương tiện giao thông công cộng Sáu là, sách thông tin trợ giúp trẻ em khuyết tật 1.1.3 Thực sách trẻ TEKT Thực sách trẻ em khuyết tật trình biến sách thành kết thực tế thông qua hoạt động có tổ chức máy nhà nước nhằm thực hóa sách trẻ em khuyết tật đề 1.2 Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật 1.2.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách trẻ em khuyết tật 1.2.2 Tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật 1.2.3 Đôn đốc thực sách trẻ em khyết tật 1.2.4 Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm thực sách trẻ em khuyết tật 1.3 Vai trò thực sách trẻ em TEKT 1.3.1 Thực định hướng Đảng, sách Nhà nước trẻ em khuyết tật 1.3.2 Điều chỉnh sách nhà nước trẻ em khuyết tật 1.3.3 Huy động nguồn lực nhằm thực mục tiêu sách trẻ em khuyết tật 1.3.4 Thực an sinh xã hội trẻ em khuyết tật 1.4 Các yếu tố tác động đến thực sách trẻ em khuyết tật 1.4.1 Hệ thống thể nhà nước Hiệu lực hiệu sách trẻ em khuyết tật phụ thuộc vào bối cảnh, điều kiện mà sinh tồn Khi trình độ kinh tế chưa phát triển, hệ thống thể chế, pháp luật chưa hoàn thiện sách trẻ em khuyết tật chưa đạt chuẩn mực mang tính hệ thống phần lớn giải vấn đề cụ thể trước mặt 1.4.2 Tính chất vấn đề sách Đây yếu tố gắn liền với vấn đề sách trẻ em khuyết tật, có tác động trực tiếp đến cách giải vấn sách tổ chức thực thi sách trẻ em khuyết tật 1.4.3 Năng lực thực thi sách cán quản lý công chức Đây yếu tố có vai trò định đến kết tổ chức thực thi sách trẻ em khuyết tật Năng lực thực thi cán bộ, công chức thước đo bao gồm nhiều tiêu chí phản ánh đạo đức công vụ, lực thiết kế tổ chức, Tiểu kết chương Chương trình bày khái niệm TEKT, sách, khái quát quy trình tổ chức thực sách TEKT, vai trò nhà nước thực sách trẻ em khuyết tật, nội dung sách trẻ em khuyết tật, yếu tố tác động đến tổ chức thực thi sách kinh nghiệm tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật số quốc gia giá trị tham khỏa cho Việt Nam Các kết nghiên cứu chương 1, học viên sử dụng làm sở nghiên cứu thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Việc nhận thức chung trẻ em khuyết tật sở quan trọng để nghiên cứu hệ thống pháp luật, sách đánh giá thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam ảnh hưởng tình trạng khuyết tật đem lại có tác dụng tích cực việc xây dựng sách phù hợp nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tốt 10 Chương THỰC TRẠNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật Việt Nam sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 2.1.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật Việt Nam  Số lượng, cấu, độ tuổi dạng khuyết tật Tỷ lệ dạng tật trẻ em là: Số TT Các dạng tật (độ tuổi tính từ đến 17 tuổi) Tỷ lệ (%) Khuyết tật vận động 22,4 Khuyết tật ngôn ngữ 21,4 Khuyết tật vấn đề hành vi 16.2 Khiếm thị 14,6 Khiếm thính 9,7 Thiểu trí tuệ 3,6 (Theo Nghiên cứu Bộ Lao động, Thương binh Xã hội hợp tác với UNICEF vào năm 1998 - 1999) Đa số trẻ khuyết em khuyết tật chị đa khuyết tật Khoảng 50% trẻ em khuyết tật sống cộng đồng khoảng 90% trẻ em sống trung tâm bảo trợ bị khuyết tật nặng Có 6,5% trẻ em khuyết tật trung tâm bảo trợ bị gia đình bỏ rơi, 2,6 % trẻ em mồ côi khoảng 9,1% chút liên lạc với gia đình Đa số trẻ khuyết tật sống với gia đình (95,85%) có người chăm sóc Một nửa số hộ gia đình có trẻ khuyết tật gặp khó khăn lớn tài chính, nên cung cấp điều kiện đầy đủ cho trẻ phục hồi chức học hành  Theo số liệu Tổng cục Thống kê tiến hành Tổng điều tra dân số Nhà năm 2009, Tổng điều tra dân số thu thập thông tin tình trạng khuyết tật người dân trẻ em khuyết tật Kết cho thấy, tỷ lệ người khuyết tật độ tuổi từ trở lên chiếm 7,8 % dân số tương đương với 6,7 triệu người với khoảng 1,2 triệu trẻ em khuyết tật, chiếm khoảng 19,7% số người khuyết tật phạm vi nước Trong đó, số trẻ em khuyết tật nặng chiếm tỷ lệ cao với 31%; có 27% trẻ khuyết tật trí tuệ; 20% trẻ 11 khuyết tật vận động; 19% trẻ khuyết tật ngôn ngữ; 12,43% trẻ khiếm thính; 12% trẻ khiếm thị; 12,6% đa tật; 7% khuyết tật khác [26]  Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật Nguyên nhân dẫn tới khuyết tật: Kết khảo sát năm 2008 Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội cho thấy: Do bẩm sinh; bệnh tật, suy dinh dưỡng, yếu tố di truyền, bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, lao động sinh hoạt, hậu chiến tranh nguyên nhân khác 2.1.2 Thực trạng nội dung sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 2.1.2.1 Chính sách giáo dục Khoản 3, Điều 61, Hiến pháp năm 2013 khẳng định “ Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật người nghèo học văn hóa học nghề” Nhà nước xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật học văn hóa học nghề phù hợp việc quy định sách học phí, học bổng phù hợp cho TEKT 2.1.2.2 Chính sách bảo trợ xã hội * Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng * Đối tượng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng * Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật sở bảo trợ xã hội * Chính phủ quy định điều kiện thành lập, hoạt động, giải thể sở chăm sóc trẻ em khuyết tật * Nhà nước đầu tư sở vật chất bảo đảm kinh phí hoạt động cho sở chăm sóc trẻ em khuyết tật công lập * Xã hội hóa hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật 2.1.2.3 Chính sách chăm sóc y tế * Chăm sóc sức khỏe ban đầu nơi cư trú * Khám bệnh, chữa bệnh - Nhà nước bảo đảm để trẻ em khuyết tật khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ y tế phù hợp - Trẻ em khuyết tật hưởng sách bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật bảo hiểm y tế - Gia đình có người khuyết tật, trẻ em khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em khuyết tật khám bệnh, chữa bệnh 2.1.2.4 Chính sách văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch 12 - Nhà nước hỗ trợ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch phù hợp với đặc điểm trẻ em khuyết tật; tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật hưởng thụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch - Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng miễn, trẻ em khuyết tật nặng giảm giá vé giá dịch vụ sử dụng số dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch theo quy định Chính phủ 2.1.2.5 Chính sách ưu tiên cho trẻ em khuyết tật tham giao thông phương tiện giao thông công cộng * Ưu tiên mua vé, xếp chỗ ngồi: * Thực miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho trẻ em khuyết tật tham gia giao thông phương tiện giao thông công cộng: 2.1.2.6 Chính sách công nghệ thông tin truyền thông - Nhà nước khuyến khích quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng phát triển công nghệ thông tin dành cho trẻ em khuyết tật - Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phản ánh đời sống vật chất tinh thần cho trẻ em khuyết tật 2.3 Phân tích thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 2.2.1 Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 2.2.1.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách trẻ em khuyết tật Sau Luật người khuyết tật ban hành tháng 10 năm 2010 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 Các cấp, ngành Trung ương địa phương đã xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động liên quan đến sách đối trẻ em khuyết tật; dự kiến hệ thống quan chủ trì phối hợp triển khai thực sách; nhiều văn pháp luật thực sách trẻ em khuyết tật ban hành 2.2.1.2 Tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật Chỉ đạo tổ chức thực sách có nhiều quan tham gia mối quan hệ phức tạp, đan xen lẫn Đối với sách chung sách chăm sóc y tế, sách giáo dục, sách bảo trợ xã hội, sách văn hóa thể dục, thể thao, giải trí du lịch, sách ưu tiên cho trẻ em khuyết tật tham gia giao thông phương tiện giao thông công cộng giao cho chuyên ngành theo lĩnh vực 13 2.2.1.3 Đôn đốc thực sách trẻ em khuyết tật Trong trình thực sách trẻ em khuyết tật, ngành, cấp quỳên Trung ương, địa phương, cán bộ, công chức có thẩm quyền thường xuyên đôn đốc việc thực sách thông qua công cụ hữu ích nhằm làm cho chủ thể thực nêu cao ý thức trách nhiệm thực biện pháp theo định hướng sách, địa phương làm tốt, thực tiến độ theo chương trình kế hoạch 2.2.1.4 Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực sách trẻ em khuyết tật Kiểm tra, theo dõi giám sát đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm Bộ, ngành địa phương triển khai thực sách TEKT 2.2.3 Kết thực số sách trẻ em khuyết tật 2.2.2.1 Chính sách giáo dục Nhận quan tâm Đảng, Nhà nước việc đảm bảo bảo đầy đủ quyền cho trẻ khuyến tật, công tác giáo dục cho trẻ em khuyết tật đạt nhiều thành tựu đáng kể: - Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ em khuyết tật trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bộ Giáo dục Đào tạo đạo Vụ, Cục địa phương thực chương trình, kế hoạch đề ra, hoạt động giáo dục trẻ em khuyết tật Bộ Giáo dục Đào tạo dần vào nề nếp đạt kết định - Ban hành Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH – BTC ngày 31/12/2013 quy định sách giáo dục người khuyết tật; xây dựng nội dung quy định chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục trẻ em khuyết tật sở giáo dục; nghiên cứu để ban hành Quy định thống sử dụng ngôn ngữ toàn quốc 2.2.2.2 Chính sách bảo trợ xã hội Theo báo cáo Bộ lao động – Thương binh Xã hội, đến năm 2008, địa phương thực trợ cấp xã hội hàng tháng cho 395.962 người khuyết tật nghèo 8.599 hộ có từ hai người khuyết tật trở lên, nuôi dưỡng tập trung 9.798 người khuyết tật 300 sở bảo trợ xã hội, có trẻ em khuyết tật Các chế độ trợ giúp điều chỉnh tăng từ 45.000 đồng/tháng vào năm 2000 lên 65.000 đồng/tháng vào năm 2004 120.000 đồng/tháng vào năm 2007 Ngoài ra, trẻ khuyết tật bị hậu chất độc hóa học đẻ 622.783 người khuyết tật thương binh, người hưởng sách thương binh, bệnh binh, quân nhân bị tai nạn lao động, quân nhân bị bệnh nghề nghiệp, 133.356 14 người tham gia kháng chiến hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định Pháp lệnh Người có công với cách mạng Chính sách trợ cấp xã hội góp phần quan trọng việc ổn định đời sống vật chất tinh thần trẻ khuyết tật 2.2.2.3 Chính sách chăm sóc y tế Trong chủ trương, sách Đảng Nhà nước vài năm trở lại nhấn mạnh: Chăm sóc người khuyết tật cần tập trung vào trẻ em, phát sớm, phòng ngừa tốt có biện pháp xử lý kịp thời điều trị phù hợp, hạn chế hậu khuyết tật gây Bên cạnh sách chăm sóc sức khỏe phục hồi chức cộng đồng quan tâm đáng kể 2.2.2.4 Chính sách tiếp cận văn hóa, thể thao, giải trí Trong năm qua, việc triển khai đảm bảo thực quyền tham gia vào hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí trẻ khuyết tật đạt nhiều thành tựu đáng kể Trước hết phải kể đến việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Trung ương Hội người mù sản xuất chữ nổi, sách nổi, tổ chức buổi liên hoan văn nghệ quần chúng cấp, tạo diễn đàn cho trẻ khuyết tật thể khiếu, vui chơi, giải trí 2.2.2.5 Chính sách tiếp cận sở hạ tầng, dịch vụ công cộng Nhờ quán triệt tốt tinh thần chủ trương Đảng, sách Nhà nước trẻ em khuyết tật mà công tác đảm bảo quyền cho nhóm đối tượng đạt nhiều kết tốt đẹp, chẳng hạn tiếp cận dịch vụ giao thông, cho thấy, hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trẻ em khuyết tật tiến hành thường xuyên thông qua buổi hội thảo, tập huấn Bộ Giao thông vận tải hợp tác với quan, tổ chức tuyến xe buýt tiếp cận thí điểm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hà Nội 2.2.2.6 Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 Tính đến nay, kết thực Đề án trợ giúp người khuyết tật có trẻ em khuyết tật đạt kết đáng ghi nhận: 100% xã, phường, thị trấn nước thành lập Hội đồng xác nhận mức độ khuyết tật cấp xã theo quy định; 67 sở trợ giúp NKT, TEKT (trong có 30 sở công lập 37 sở công lập) cung cấp dịnh vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dạy nghề, thể dục thể thao văn hóa văn nghệ; chế độ NKT, TEKT hưởng sách bảo trợ xã hội cộng đồng trung tâm bảo trợ xã hội thực quy định; công tác chăm sóc sức khỏe, Bộ Giáo dục Đào tạo đạo ban hành quy định thống sử dụng ngôn ngữ 15 kí hiệu toàn quốc, biên soạn ngôn ngữ kí hiệu dành cho cấp học phổ thông, xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt trẻ khuyết tật 2.3.1 Đánh giá thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 2.3.1 Kết thực sách TEKT Việt Nam Thứ nhất, bộ, ngành, địa phương, quan hữu quan nghiêm túc triển khai thực Luật Người khuyết tật Quốc hội thông qua năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011; thúc đẩy thực Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020 lên kế hoạch, đôn đốc, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, đồng thời lồng ghép chương trình liên quan tới NKT TEKT theo quy định Luật Người khuyết tật Các Sở Lao động – Thương binh Xã hội xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức thực sớm để tập trung nguồn lực thực sách trẻ em khuyết tật cách có hệ thống, đồng bộ, nâng cao hiệu thực sách trẻ em khuyết tật Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sách nâng cao nhận thức vấn đề trẻ em khuyết tật Công tác tuyên truyền quan, tổ chức địa phương đặc biệt quan tâm đạo tổ chức triển khai thực Đặc biệt, với vai trò quan quản lý nhà nước lĩnh vực xã hội nói chung lĩnh vực trẻ em khuyết tật nói riêng, hàng năm Bộ Lao động –Thương binh xã hội hệ thống văn quy định, biên soạn tài liệu tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ, tờ rơi, in phát cho địa phương Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cán bộ, công chức làm công tác thực sách trẻ em khuyết tật; nhiều khóa tập huấn sách trẻ khuyết tật, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật quan tâm thực từ Trung ương đến địa phương, góp phần triển khai thực chế độ sách TEKT quy định Luật người khuyết tật 2.3.2 Hạn chế thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Một là, tiến độ thực sách trẻ em khuyết tật Bộ, ngành, địa phương chậm, Hai là, việc bao quát hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật Bộ, ngành, địa phương chưa đầy đủ Ba là, công tác kiểm tra giám sát đánh giá hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật từ trung ương đến địa phương không thường xuyên 16 Bốn là, phối hợp ngành, trung ương với địa phương thực sách trẻ em khuyết tật thiếu chặt chẽ, hài hòa, không đồng nên hạn chế kết thực mục tiêu, tiêu đặt 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế thực sách trẻ khuyết tật Việt Nam Một là, hệ thống thể chế Nhà nước ảnh hưởng đến thực thi sách trẻ em khuyết tật Hai là, trình độ, lực số cán bộ, công chức thực sách trẻ em khuyết tật hạn chế, công tác xây dựng chương trình giám sát, đánh giá, theo dõi thực sách trẻ em khuyết tật chưa thật tốt; công tác thực sách lúng túng; việc khảo sát, điều tra, phân loại trẻ em khuyết tật nhẹ, đặc biệt nặng nặng chưa xác ảnh hưởng đến bất bình đẳng tổ chức triển khai thực sách trẻ em khuyết tật Ba là, công tác phối hợp thực sách trẻ em khuyết tật chưa hiệu Bốn là, công tác tuyên truyền chế độ, sách trẻ khuyết tật chưa tốt, việc huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em khuyết tật từ tổ chức nước hạn chế, chưa hiệu Năm là, nguồn lực tài chính, nhân lực chưa đáp ứng với số lượng trẻ em khuyết tật đông Việt Nam Tiểu kết chương Chương cung cấp thông tin tình hình trẻ em khuyết tật Việt Nam nay, thực trạng tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam, từ đưa hạn chế nguyên nhân thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Qua phân tích thực trạng thực sách trên, ta nhận thấy, với khoảng 1,2 triệu trẻ em khuyết tật Việt Nam, vấn nạn lớn có chiều hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hậu chiến tranh ảnh hưởng chất độc da cam, bom mìn cón sót lại từ chiến tranh, đặc biệt tai nạn giao thông năm gần Việc thực thi sách trẻ khuyết tật nước ta đạt nhiều thành tựu đáng kể nhờ vào quan tâm Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội, nhờ vào đổi nhận thức; nhờ quan tâm, chia sẻ toàn xã hội; song thực trạng nhiều trẻ em không đến trường, giáo dục hòa nhập, chăm sóc y tế, tiếp cận hoạt động thể thao, văn 17 hóa, du lịch Để trẻ em khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, giáo dục, chăm sóc y tế, tiếp cận với dịch vụ trẻ em bình thường, chương tập trung vào việc đề giải pháp hoàn thiện hệ thống sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 3.1 Quan điểm định hướng giải vấn đề trẻ em khuyết tật Việt Nam 3.1.1 Quan điểm giải vấn đề trẻ em khuyết tật Việt Nam Một là, tiếp tục đánh giá, tổng kết việc thực số sách triển khai, lựa chọn đưa kinh nghiệm tốt, cách làm hay vào trình xây dựng luật trình tổ chức thực Hai là, tiếp tục triển khai thực đầy đủ sách, chế trợ giúp NKT, trẻ em khuyết tật, đặc biệt chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định Nghị định 67/2007/NĐ - CP sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm không bỏ sót người khuyết tật, trẻ em khuyết tật thuộc diện trợ cấp, tiếp tục nghiên cứu trình Chính phủ cho nâng mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thực toàn xã hội lĩnh vực NKT, TEKT phương tiện thông tin đại chúng, cấp xã, phường để người dân hiểu, chia sẻ chăm lo, giúp đỡ; phổ biến biện pháp phòng ngừa khuyết tật, sách Nhà nước người khuyết tật; nêu gương người tốt, việc tốt công tác bảo trợ NKT, TEKT giúp TEKT vượt khó vươn lên sống; xây dựng xuất tác phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm động viên, hướng dẫn NKT, TEKT Bốn là, đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc trợ giúp giáo dục văn hóa, đào tạo nghề cho NKT, TEKT Đẩy mạnh mô hình giáo dục hòa nhập, học văn hóa kết hợp với phục hồi chức cho TEKT, đẩy mạnh chương trình phục hồi chức đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa Năm là, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức xã hội, cá nhân tham gia hoạt động trợ giúp NKT, TEKT Sáu là, nâng cao khả sử dụng công trình, bảo đảm cho NKT, TEKT ngày tiếp cận dễ dàng, thuận lợi Mở rộng hoạt động văn nghệ, thể 18 dục, thể thao cho NKT, TEKT, tạo điệu kiện để người khuyết tật, trẻ em khuyết tật có hội tham gia hoạt động xã hội, thúc đẩy hòa nhập cộng đồng Bảy là, tiếp tục trì mở rộng hợp tác quốc tế với tổ chức khu vực giới hoạt động trợ giúp NKT, TEKT; tích cực hưởng ứng thực lĩnh vực ưu tiên trợ giúp NKT, TEKT theo khuyến cáo Biwako; Công ước quốc tế quyền NKT, Công ước quốc tế quyền TEKT, đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, trợ giúp kỹ thuật, đào tạo cán làm việc NKT, TEKT 3.1.2 Định hướng giải vấn đề trẻ em khuyết tật Việt Nam 3.1.2.1 Về an sinh xã hội Như trẻ em bình thường khác, để tồn tại, phát triển có quyền bản, trẻ em khuyết tật cần bảo đảm nhu cầu nhu cầu chăm sóc thể chất, tinh thần, học tập; nhu cầu bảo vệ; nhu cầu yêu thương; nhu cầu nhận thức ý thức thân; nhu cầu thể thân Đặc biệt bảo đảm sống bình thường cho em 3.1.2.2 Mục tiêu giải vấn đề TEKT Việt Nam • Mục tiêu tổng quát: Bảo đảm quyền trẻ em khuyết tật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật, giúp đỡ, tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, khuyến khích em phát triển khả nỗ lực vươn lên học tập sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước; xây dựng xã hội bình đẳng trẻ em khuyết tật, phân biệt đối xử với đối tượng non nớt • Mục tiêu cụ thể: - Trong lĩnh vực giáo dục: Mục tiêu 70% trẻ khuyết em tật có khả học tập tiếp cận giáo dục - Trong lĩnh vực y tế: Mục tiêu giai đoạn tới hàng năm 90% số người khuyết tật tiếp cận dịnh vụ y tế hình thức khác nhau, 90% trẻ sơ sinh đến tuổi sàng lọc phát sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển can thiệp sớm dạng khuyết tật, khoảng 70.000 trẻ em người khuyết tật phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp - Trong lĩnh vực tiếp cận dịch vụ văn hóa như: tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận dịch vụ văn hóa -Trong lĩnh vực tiếp cận công trình xây dựng giao thông công cộng: Mục tiêu đạt 100% công trình trụ sở làm việc quan nhà nước, nhà ga, bến 19 xe, bến tầu, sở khám bệnh, chữa bệnh, sở giáo dục, dạy nghề bảo đảm điều kiện cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tiếp cận - Trong lĩnh vực trợ giúp xã hội cho trẻ em khuyết tật: Thúc đẩy thành lập cải tạo sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật cho phù hợp với tiêu chuẩn quy định - Trong lĩnh vực hướng nghiệp, dạy nghề, việc làm, như: hoàn thiện chế, sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học nghề, việc làm gia đình nơi cư trú; xây dựng mô hình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học nghề gắn với tạo việc làm; liên kết với doanh nghiệp 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình thực sách TEKT Việt Nam 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức xã hội trẻ em khuyết tật, phổ biến sách trẻ em khuyết tật Công tác tuyên truyền phố biến nhận thức xã hội trẻ em khuyết tật giải pháp bước ban đầu có ý nghĩa tiên hiệu thực sách trẻ em khuyết tật 3.2.2 Ban hành số sách dành riêng cho đối trẻ em khuyết tật Bên cạnh sách, đề án dành cho người khuyết tật trẻ em nói chung (ví dụ Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoàn 2012 – 2020 Thủ tướng phủ ký ban hành Quyết định số 1019/QĐ – TTg việc phê duyệt Đề án), Đảng Nhà nước cần ban hành số sách dành riêng cho đối tượng trẻ em khuyết tật với hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý nhóm chịu tổn thương kép 3.2.3 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thực sách trẻ em khuyết tật Bộ Lao động – Thương binh Xã hội thường xuyên tổ chức tập huấn cho Chánh, phó Giám đốc sở bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh, thành phố, Trưởng phòng tổ chức Lao động xã hội, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ nội dung hướng dẫn triển khai Luật người khuyết tật, đặc biệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 bao gồm xây dựng kế hoạch triển khai thực sách, phổ biến tuyên truyền sách, phân công phối hợp thực sách, đôn đốc thực sách đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm 3.2.4 Theo dõi, giám sát, kiểm tra đánh giá, sơ tổng kết hoạt động thực sách trẻ em khuyết tật 20 Chính phủ, Bộ, ngành quan Trung ương địa phương cần thực tốt đồng công tác đạo, hướng dẫn thực Pháp lệnh người tàn tật, Luật người khuyết tật quy định khác trẻ em khuyết tật Cán Bộ ngành địa phương thường xuyên ban hành công văn, định cá biệt để xử lý hướng dẫn xử lý vấn đề xúc, vướng mắc tháo gỡ khó khăn Duy trì tốt công tác phối hợp Bộ, ngành việc tổ chức thực cính sách trẻ em khuyết tật Đây điều kiện quan trọng góp phần thực tốt công tác quản lý nhà nước người tàn tật, trẻ em khuyết tật 3.2.5 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực tổ chức xã hội thực sách trẻ em khuyết tật Xã hội hóa chủ chương chung Đảng nhà nước ta không công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật Với số lượng trẻ em khuyết tật nước ta đông xu hướng ngày gia tăng trẻ em khuyết tật Các sách xã hội hóa cần áp dụng mở rộng mô hình trung tâm bảo trợ xã hội không nhà nước thiết lập Ngoài việc hỗ trợ sách ưu đãi thuế hỗ trợ kỹ thuật cần tạo bình đẳng việc thụ hưởng sách đối tượng bảo trợ xã hội trung tâm bảo trợ xã hội hay công lập 3.2.6 Phối hợp Bộ, ngành việc đảm bảo thực sách người khuyết tật, trẻ em khuyết tật Thực sách TEKT hoạt động có mục đích làm cho quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề liên quan tới trẻ em khuyết tật vào thực tiễn sống Kết hoạt động liên quan chặt chẽ tới phối hợp, kết hợp chủ thể trình tổ chức thực sách mà đặc biệt phối hợp quan máy Nhà nước Để đảm bảo thực sách trẻ em khuyết tật, phủ cần phải quan thống quản lý Nhà nước công tác người khuyết tật phạm vi toàn quốc 3.3 Đề xuất mô hình tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật Việt Nam Ngoài giải pháp mà luận văn đề cập trên, việc hoàn thiện sách trẻ em khuyết tật để em hưởng đầy đủ quyền trẻ em bình thường khác hòa nhập với gia đình, cộng đồng xã hội theo khả mình, cần phải xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật, Trung tâm hiểu hỗ trợ em ăn uống coi trông em nhà trẻ nuôi em cho hết đời mà Trung tâm theo mô hình 21 tổng hợp đan xen hoạt động bao gồm hoạt động giáo dục đặc biệt, giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập; hướng nghiệp đào tạo nghề; chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm sóc nuôi dưỡng để em có kỹ sống, có nghề để tái hòa nhập với gia đình, cộng đồng, giảm gánh nặng cho xã hội trở thành thành viên có ích cho xã hội Tiểu kết chương Chương III đưa loạt giải pháp dựa tảng bám sát quan điểm, đường lối Đảng nhà nước người khuyết tật, trẻ em khuyết tật xác định văn kiện đại hội Đảng, đặc biệt tư tưởng đạo nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhằm phát huy thành tựu đạt đồng thời khắc phục hạn chế thiếu sót bước thực sách trẻ em khuyết tật: Xây dựng sách, thực thi sách, kiểm tra giám sát Để trẻ em khuyết tật tiếp cận đâỳ đủ quyền, sách trẻ em khuyết tật phải xây dựng hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước Hệ thống pháp luật phải nhằm thể chế hóa đường lối, sách Đảng Nhà nước để sách vào sống hàng ngày trợ giúp trẻ khuyết tật khắc phục khó khăn, tạo môi trường cho trẻ em khuyết tật phát triển toàn diện Đồng thời, có ý nghĩa giáo dục cộng đồng ý thức tôn trọng trẻ em khuyết tật, nhìn nhận trẻ em khuyết tật với tư cách công dân bình đẳng Đó sở để trẻ em khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự tin, nỗ lực vươn lên khẳng định mình, trở thành công dân có ích cho xã hội 22 KẾT LUẬN Kể từ trở thành quốc gia Châu Á quốc gia thứ hai giới phê chuẩn Công ước quốc tế quyền trẻ em 1989, đồng thời thành viên thứ 118 tham gia ký công ước quốc tế Quyền Người khuyết tật năm 2007, ví trí vai trò trẻ em khuyết tật Việt Nam có nhiều thay đổi, nhằm đưa pháp luật Việt Nam lại gần với chuẩn mực chung pháp luật quốc tế quyền trẻ em khuyết tật Hàng loạt sách, đề án, chương trình ban hành với mục đích xây dựng hành lang pháp lý chuẩn mực, sở cho việc bảo đảm thúc đẩy thực thi có hiệu quyền trẻ em thực tế Đặc biệt với đời Luật người khuyết tật năm 2010 đánh dấu bước ngoặt quan trọng địa vị trẻ khuyết tật xã hội thể nỗ lực tâm lớn Đảng Nhà nước việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng Trong năm qua Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm tới trẻ em khuyết tật, xây dựng nhiều chủ trương, sách trẻ em khuyết tật Các cấp, ngành Trung ương có nhiều cố gắng việc hướng dẫn thực nhằm tạo hiểu biết đầy đủ hệ thống quản lý, bảo đảm triển khai sách trẻ em khuyết tật vào sống Các cấp quyền địa phương tiến hành triển khai sách tương đối đồng bộ, toàn diện phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội địa phương Do nhiều em học với hình thức giáo dục phù hợp giáo dục chuyên biệt, giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập…, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, trợ cấp xã hội, hưởng dịch vụ công cộng, tham gia vào hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ Tuy nhiên, bên cạch thành tựu đạt việc thực sách trẻ em khuyết tật, nhiều tồn tại, vướng mắc việc thực thi sách đối tượng số sách chưa phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam, nhiều sách không thực đồng bộ; việc xác định mức độ khuyết tật chưa chích xác gặp khó khăn việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em khuyết tật; chưa hướng dẫn phân công rõ ràng trách nhiệm bộ, ngành có liên quan việc tổ chức thực hiện; việc quản lý sở bảo trợ xã hội, sở giúp trẻ em khuyết tật chưa chặt chẽ buông lỏng; số sách chưa đến đối tượng đặc biệt trẻ vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, nguồn lực nhà nước chưa đáp ứng với nhu cầu trẻ em khuyết tật nay… 23 Để khắc phục thực trạng đó, việc phát huy tính tích cực, sáng tạo, đề giải pháp cụ thể nhằm giải có hiệu hạn chế việc thực sách thực cần thiết cấp bách Trước hết cần nâng cao nhận thức toàn xã hội trẻ em khuyết tật, cần có quan tâm nhiều Nhà nước cộng đồng đối tượng bị ảnh hưởng thể chất lẫn tinh thần; xây dựng hệ thống sách trẻ em khuyết tật toàn diện đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội Việt Nam, bổ sung quy định riêng dành cho trẻ em khuyết tật; có sách hỗ trợ khuyến khích sở nhận trẻ em khuyết tật vào học nghề; cần tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nỗ lực, hợp tác sở, ban, ngành, cá nhân, tổ chức toàn thể xã hôị nhằm đem lại hiệu cao việc thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 24 ... dựng sách phù hợp nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tốt 10 Chương THỰC TRẠNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật Việt Nam sách. .. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT 1.1 Khái niệm trẻ em khuyết tật thực sách trẻ em khuyết tật 1.1.1 Trẻ em khuyết tật 1.1.1.1 Trẻ em - Trong Công ước quyền trẻ em. .. hình trẻ em khuyết tật Việt Nam nay, thực trạng tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam, từ đưa hạn chế nguyên nhân thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam Qua phân tích thực trạng thực sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam (tt) , Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam (tt) , Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay