Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay (tt)

25 98 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOUAVANG YONGKOUACHEUXA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG NƢỚC CHDCND LÀO HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Kim Tiên Phản biện 1: TS Lƣơng Minh Việt Phản biện 2: PGS TS Bùi Quang Tuấn Luận văn đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402 C Nhà A Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đƣờng Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 45 ngày 23 tháng 12 năm 2016 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thƣơng mại lĩnh vực kinh tế quan trọng kinh tế thị trƣờng Hoạt động thƣơng mại bao gồm nhiều hình thức nhƣ trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ thƣơng mại hoạt động xúc tiến thƣơng mại nhằm mục đích sinh lời Trong điều kiện giới ngày rút ngắn ranh giới quốc gia, thị trƣờng rộng mở trình hội nhập phát triển, để khai thác lợi thông qua hoạt động thƣơng mại, Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tiến hành công đổi Cũng nhƣ Việt Nam nƣớc khu vực, CHDCND Lào chuyển từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trƣờng Qua 30 năm thực công đổi Đảng nhân dân cách mạng (NDCM) Lào khởi xƣớng lãnh đạo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (1986) mở đƣờng cho thời kỳ phát triển mới, thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trƣờng có quản lý nhà nƣớc Quá trình đổi chế quản lý kinh tế nƣớc, CHDCND Lào định hƣớng phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ trƣơng hội nhập phát triển kinh tế đƣợc đặt từ năm 1986, theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội nhập kinh tế quốc tế yếu tố có tác động lớn đến hoạt động thƣơng mại nƣớc, kể hội thách thức Mặc dù vậy, hầu hết quốc gia đứng quỹ đạo hội nhập muốn có hội phát triển kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nƣớc nhận thức đƣợc đầy đủ ý nghĩa vấn đề, tích cực hội nhập vào tổ chức ASEAN, WTO, APEC, AFTA Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII năm 2001 Đảng NDCM Lào đề chƣơng trình cải cách hành đổi chế, sách quản lý kinh tế nhà nƣớc tất lĩnh vực, ngành, có thƣơng mại nhằm thực mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội CHDCND Lào đến năm 2020 Thực đƣờng lối đổi Đảng năm qua, hoạt động thƣơng mại quản lý thƣơng mai đạt đƣợc thành tựu quan trọng, nhƣng số tồn tại, vừa chƣa định hƣớng quy hoạch chiến lƣợc phát triển, vừa chƣa quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thƣơng mại thành phần kinh tế tham gia Luang Prabang tỉnh miền núi nhƣng có nông thôn đô thị, hoạt động thƣơng mại có đan xen, hỗ trợ lẫn Ngoài ra, Luang Prabang có vị trí địa lý thuận lợi đƣờng qua tỉnh miền Trung với tỉnh miền Bắc, có nhiều tiềm để phát triển thƣơng mại Tuy nhiên, quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại đặt nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải thực tiễn Bên cạnh đó, tỉnh có điều kiện phát triển du lịch, đầu mối buôn bán hàng hóa, nhƣng Luang Prabang chƣa có sách hợp lý, chƣa khai thác hết lợi địa phƣơng hoạt động thƣơng mại để tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế cho tỉnh Tỉnh dồi nguồn lao động nhƣng lại thiếu lao động đáp ứng yêu cầu công việc, tiếng Anh tính chuyên nghiệp kém, thiếu quan tâm đào tạo Không hạn chế tầm nhìn, hỗ trợ phát triển du lịch, thủ tục hành cho hoạt động thƣơng mại rƣờm rà, nhiều thời gian để doanh nghiệp hoạt động thƣơng mại đƣợc đời, cản trở đầu tƣ thu hút vốn đầu tƣ Vì lẽ đó, tác giả luận văn chọn “Quản lý nhà nước thương mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nay” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu - Luận văn với đề tài: “Đổi quản lý nhà nước hoạt động thương mại địa bàn tỉnh Bó Kẹo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” (2006), Khăm Kâng Phiu Van Na - Nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước thương mại thủ đô Viêng Chăn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” (2007), tác giả Tích Lítđa Vông - Luận án tiến sĩ kinh tế “Quản lý nhà nước hoạt động thương mại, du lịch tỉnh Sơn La trình công nghiệp hóa, đại hóa” tác giả Nguyễn Minh Đức (2007), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Luận văn thạc sỹ “Quản lý nhà nước hoạt động thương mại địa bàn tỉnh Phú Thọ” (2010) Đặng Thế Kiên Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Trong luận văn thạc sĩ quản lý công với đề tài "Quản lý nhà nước hoạt động thương mại dịch vụ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” (2011), tác giả Dƣơng Thành Phụng - Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế đề tài“Quản lý nhà nước thương mại Thành phố Đà Nẵng” (2013) Bùi Văn Quang, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Đề tài luận văn thạc sĩ “Quản lý nhà nước thương mại tỉnh Khăm Muôn, CHDCND Lào” (2013) Khăm Pheo Sải Pạ Đít, Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào - Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế: “Quản lý nhà nước hoạt động thương mại Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội” (2014) Hoàng Trọng Quyết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trong “Tính cấp thiết quản lý nhà nước hoạt động thương mại CHDCND Lào” (2014), tác giả Vi Lay Sẳn Tị Vông - Trong “Quản lý thương mại Thủ đô Viêng Chăn” (2015) tác giả Khăm Phu Văn La Xa Chắc Mặc dù công trình đề cập đến khía cạnh định QLNN hoạt động thƣơng mại, nhƣng chƣa có công trình đề cập đến quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang Vì lẽ đó, tác giả luận văn chọn đề tài "Quản lý nhà nước thương mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nay" không trùng với đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích Trên sở hệ thống hóa, làm rõ vấn đề khoa học quản lý nhà nƣớc thƣơng mại, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, luận văn nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030 Nhiệm vụ: - Làm rõ chất thƣơng mại, hoạt động thƣơng mại chủ yếu, lý phải quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại nội dung Nhà nƣớc cần quản lý - Phân tích thực trạng QLNN thƣơng mại tỉnh Luang Prabang giai đoạn 2011-2015; đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang - Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang giai đoạn 2016 đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu luận văn hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang, tập trung vào nghiên cứu chế sách thƣơng mại, công tác xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển thƣơng mại tỉnh Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động thƣơng mại QLNN thƣơng mại phạm vi tỉnh Luang Prabang, từ năm 2010 đến năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu dựa phƣơng pháp luận chủ nghĩa Mác-Lê nin theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; chủ trƣơng, đƣờng lối sách Đảng NDCM Lào - Phương pháp nghiên cứu: Ngoài phƣơng pháp luận nêu trên, luận văn sử dụng phƣơng pháp: tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê để giải vấn đề đặt Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Luận văn hệ thống hóa, khái quát hóa số vấn đề khoa học hoạt động thƣơng mại, làm rõ chất quản lý nhà nƣớc thƣơng mại - Luận văn đánh giá đầy đủ thành tựu hạn chế, xác định nguyên nhân hạn chế nhằm đƣa xác đáng giải pháp cho yếu thực tế quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Luang Prabang - Bên cạnh việc nguyên nhân yếu kém, luận văn góp phần đƣa ý tƣởng việc hoàn thiện máy tổ chức quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, đồng thời gợi ý cho tỉnh khác thuộc CHDCND Lào có điều kiện tƣơng tự vận dụng nhằm thúc đẩy phát triển thƣơng mại - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu, giảng dạy học tập trƣờng đại học nƣớc, đồng thời tài liệu tham khảo cho nhà hoạt động thực tiễn, nhà hoạch định sách, xây dựng pháp luật gợi mở vấn đề cho công trình nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, phần nội dung luận văn đƣợc chia thành chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang nƣớc CHDCND Lào Chƣơng 3: Định hƣớng giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm thƣơng mại Thƣơng mại toàn hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, xúc tiến thƣơng mại hoạt động khác thị trƣờng nhằm mục đích sinh lời 1.1.2 Hoạt dộng thƣơng mại Hoạt động thƣơng mại việc thực hay nhiều hành vi thƣơng mại thƣơng nhân, bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thƣơng mại hoạt động xúc tiến thƣơng mại nhằm mục đích lợi nhuận Hoạt động thƣơng mại có số đặc điểm nhƣ: Hoạt động thƣơng mại nằm khâu trung gian sản xuất tiêu dùng; Hoạt động thƣơng mại hoạt động mang tính nghề nghiệp thƣơng nhân thực hiện; Mục tiêu hoạt động thƣơng mại kinh doanh lợi nhuận; Hoạt động thƣơng mại phải đƣợc nhà nƣớc ghi nhận chứng nhận đăng ký kinh doanh 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TẠI CẤP TỈNH 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại phận hợp thành quản lý nhà nƣớc kinh tế, tác động hƣớng đích, có tổ chức hệ thống quan QLNN đến thƣơng nhân, công cụ, nguyên tắc phƣơng pháp quản lý, nhằm hƣớng hoạt động thƣơng mại phù hợp với mục tiêu ổn định phát triển kinh tế 1.2.2 Chức quyền cấp tỉnh quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Chức QLNN thƣơng mại quyền cấp tỉnh chức quản lý nhà nƣớc Hội đồng nhân dân (HĐND) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Chức quyền cấp tỉnh quản lý thƣơng mại đƣợc hình thành cách khách quan, quy định nhiệm vụ hoạt động quản lý nhà nƣớc quyền cấp tỉnh thƣơng mại Về bản, chức quản lý thƣơng mại quyền cấp tỉnh bao gồm chức năng: Định hƣớng phát triển thƣơng mại cho địa phƣơng; Tạo lập môi trƣờng kinh doanh cho chủ thể hoạt động thƣơng mại; Tổ chức phối hợp hoạt động quản lý thƣơng mại; Lãnh đạo, điều hành chung thƣơng mại tỉnh; Kiểm tra, giám sát quan hệ trao đổi, hoạt động thƣơng mại 1.2.3 Sự cần thiết khách quan quản lý nhà nƣớc thƣơng mại quyền cấp tỉnh Thƣơng mại lĩnh vực hoạt động chủ yếu khâu phân phối lƣu thông kinh tế Trong trình này, thƣơng mại có tác động đến kinh tế, xã hội cộng đồng thƣơng nhân Vì lẽ đó, hoạt động thƣơng mại mục tiêu lợi nhuận nhà đầu tƣ địa phƣơng hay vùng lãnh thổ cần có quản lý chung, thống quan, tổ chức đại diện nhà nƣớc đóng địa bàn tỉnh 1.2.4 Nội dung quản lý nhà nƣớc quyền cấp tỉnh hoạt động thƣơng mại Quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại quyền cấp tỉnh bao gồm nội dung: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển thƣơng mại địa bàn tỉnh; Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh; Tổ chức thực đăng ký kinh doanh; Hỗ trợ hoạt động thƣơng mại; Thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động thƣơng mại 1.3 CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 1.3.1 Các yếu tố khách quan Yếu tố khách quan điều kiện kinh tế thị trƣờng, môi trƣờng kinh doanh chung nƣớc môi trƣờng quốc tế tác động qua lại kết hợp với nguồn lực kinh tế địa bàn tỉnh 1.3.2 Các yếu tố chủ quan Các yếu tố chủ quan từ phía nhà quản lý, hoạch định sách có tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thƣơng mại tỉnh 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG NƢỚC VÀ QUỐC TẾ Tác giả nghiên cứu kinh nghiệm tỉnh Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trên sở nghiên cứu thực tiễn quản lý hoạt động thƣơng mại số tỉnh, thành, học rút từ kinh nghiệm quản lý có hiệu là: - Về phía quyền tỉnh: Cần xác định lại chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thƣơng, nhằm đảm bảo phù hợp với chuyên môn, để Sở phát huy vai trò tham mƣu hiệu cho UBDN tỉnh Chính quyền tỉnh cần tăng cƣờng mở rộng tự kinh doanh thƣơng mại cho thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân tham gia quan hệ mua bán, cung cấp hàng hóa đầy đủ cho thị trƣờng, tạo việc làm cho ngƣời dân địa bàn tỉnh, thúc đẩy xuất - nhập hàng hóa phù hợp với đƣờng lối sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc - Về phía Sở Công Thƣơng: Cần phát huy vai trò quan chủ trì, chủ động nghiên cứu, phân tích tiềm năng, lợi địa phƣơng, tình hình thị trƣờng tỉnh, tỉnh, tham mƣu cho lãnh đạo tỉnh ban hành sách phát triển quản lý thƣơng mại phù hợp với thời kỳ Phối hợp với Sở, Ban ngành tỉnh quản lý có hiệu thƣơng nhân nƣớc hoạt động thức vãng lai địa bàn tỉnh Tổ chức giáo dục hƣớng dẫn cho cá nhân, pháp nhân kinh doanh thƣơng mại chấp hành tốt quy định pháp luật nhà nƣớc Tiểu kết chƣơng Nội dung chƣơng tập trung nghiên cứu sở lý luận quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Trong nội dung nhằm giải vấn đề đối tƣợng quản lý (tổng quan thƣơng mại), chức năng, nội dung cần thiết QLNN thƣơng mại Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại phận hợp thành quản lý nhà nƣớc kinh tế, tác động hƣớng đích, có tổ chức hệ thống quan quản lý nhà nƣớc đến thƣơng nhân, công cụ, nguyên tắc phƣơng pháp quản lý, nhằm hƣớng hoạt động thƣơng mại phù hợp với mục tiêu ổn định phát triển kinh tế Hoạt động QLNN lĩnh vực thƣơng mại cấp tỉnh chịu tác động nhiều yếu tố khác nhau, bao 10 gồm yếu tố khách quan yếu tố chủ quan Ngoài ra, nội dung chƣơng nghiên cứu số kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại số tỉnh, thành nƣớc quốc tế để rút học kinh nghiệm cho tỉnh Luang Prabang Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI TẠI TỈNH LUANG PRABANG 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH LUANG PRABANG 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên dân số Luang Prabang nằm phía Bắc Lào bên Sông Mê Kông, trƣớc kinh đô vƣơng quốc mang tên Lạn Xạng (Vƣơng quốc Triệu Voi) Vƣơng quốc Lào Từ kỷ XIV đến trƣớc năm 1975, thủ đô hoàng gia, trung tâm vƣơng quốc Lào Do tầm quan trọng ý nghĩa lịch sử nên đến năm 1995, tỉnh Luang Prabang đƣợc UNESSCO công nhận di sản giới văn hóa, lịch sử thiên nhiên Tỉnh Luang Prabang nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mƣa (từ tháng đến tháng 10) mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 5) Nhiệt độ thấp 12◦c, cao 39◦c Nằm vùng kinh tuyến 21◦10' đƣờng vĩ tuyến 19◦15'giống nhƣ hình trái tim nằm vị trí địa lý Bắc Lào Tỉnh Luang Prabang có diện tích 20.009 km2 Phần lớn địa hình lãnh thổ tỉnh đồi núi cao (chiếm 85%), có nhiều loại khoáng sản, có nhiều mỏ đƣợc thăm dò, khai thác Tỉnh có 13 lƣu vực sông suối nhƣ: Sông Mê Kông, Sông Nặm Khan, Sông Nặm U, Sông Nặm 11 Xƣơng,… Tổng diện tích lƣu vực 13.000 km2 với chiều dài sông suối 15.470 km Hành dân số: Tỉnh Luang Prabang có 12 huyện, thị, Chia thành 762 bản, với 76.009 hộ gia đình Tổng dân số tỉnh 454.000 ngƣời Mật độ dân số năm 2013 26 ngƣời/km2 Cơ cấu xã hội dân số tỉnh nặng sắc thái nông nghiệp nông thôn, nghề làm ruộng 14.509 hộ gia đình, làm nƣơng 38.301 hộ gia đình 12.455 hộ gia đình nghề dịch vụ 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang - Về kinh tế Tổng sản phẩm (GDP) tỉnh Luang Prabang năm (2011-2015) đạt 23.746 tỷ kíp (tƣơng đƣơng với 2.927,2 triệu USD), bình quân/năm đạt 4.749,2 tỷ kíp (tƣơng đƣơng với 585,4 triệu USD), tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế nhƣ tổng sản phẩm gia tăng trung bình 8,8%/năm Trong đó, tăng trƣởng tổng sản phẩm lĩnh vực nông lâm nghiệp tăng lên khoảng 3-4%/năm, công nghiệp gia tăng bình quân 12,5%/ năm lĩnh vực dịch vụ gia tăng bình quân 12%/năm Tổng thu ngân sách nhà nƣớc năm tỉnh thực đƣợc 819,27 tỷ kíp; Riêng năm 2009-2010 đạt 100,65 tỷ kíp nhƣng đến năm 2014-2015 đạt 237,6 tỷ kíp Tổng chi ngân sách nhà nƣớc năm tỉnh thực 1.873,77 tỷ kíp; Riêng năm 2009-2010 thực đƣợc 203,6 tỷ kíp đến năm 2014-2015 lên đến 572,3 tỷ kíp Giá trị lƣu thông hàng hóa bán buôn bán lẻ năm đạt 3.009,7 tỷ kíp; Riêng năm 2014-2015 đạt 1.452 tỷ kíp Trong năm qua tổng sản phẩm bình quân đầu ngƣời có thay đổi nhƣ: tăng lên từ 1.141 USD/ngƣời/năm năm 2010-2011 thành 1.532 USD/ngƣời/năm năm 2014-2015 Cơ cấu kinh tế 12 tỉnh có chuyển dịch tích cực, phù hợp định hƣớng kế hoạch năm đề Đến năm 2015, lĩnh vực nông - lâm nghiệp chiếm 32%, lĩnh vực công nghiệp chiếm 23% lĩnh vực dịch vụ chiếm 45% - Về xã hội Bên cạnh việc phát triển kinh tế, quyền tỉnh có quan tâm phát triển xã hội Các hoạt động quyền địa phƣơng đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống ngƣời dân, cung cấp dịch vụ truy cập thông tin về: giáo dục, y tế,… Thông qua dịch vụ truy cập thông tin, quyền địa phƣơng tuyên truyền đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc rộng rãi kịp thời; tiếp tục khuyến khích, giữ gìn văn hóa phong tục tập quán tốt đẹp ngƣời dân Luang Prabang cách vững Chính quyền tỉnh chủ trƣơng tích cực bảo vệ trật tự an toàn xã hội thực công xã hội 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI TẠI TỈNH LUANG PRABANG GIAI ĐOẠN 2011-2015 2.2.1 Thực trạng hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang PraBang Thứ nhất, thực tiêu công nghiệp thương mại tỉnh - Giá trị xuất năm qua thực đƣợc 1.676 tỷ kíp, 209,12 triệu USD, so với kế hoạch năm 2011-2015 thực đƣợc 149,14%, so với năm trƣớc tăng lên 75,59% - Giá trị nhập thực đƣợc 648,27 tỷ kíp (bằng 81,03 triệu USD) so với tiêu năm 2011-2015 thực đƣợc 139,74%, so với năm trƣớc tăng lên 138,95% 13 - Giá trị giao dịch thƣơng mại quốc tế: năm qua thƣơng nghiệp tự với nƣớc có giá trị: 2.324,27 tỷ kíp (bằng 332,86 triệu USD) so với năm qua tăng lên 6,8% - Giá trị lƣu thông hàng hóa thực đƣợc 1.482 tỷ kíp, so với năm qua tăng lên 10,84% - Tổng giá trị phân phối sản phẩm công nghiệp thực đƣợc 1.283,28 tỷ kíp - Tổng số việc thực ngân sách đầu tƣ nhà nƣớc, tƣ nhân viện trợ gồm có 13 dự án Trong đó, đầu tƣ nhà nƣớc có 04 dự án, Dự án đầu tƣ tƣ nhân có 08 dự án, Dự án viện trợ có 01 dự án Thứ hai, xúc tiến thương mại Thực chức QLNN hoạt động xúc tiến thƣơng mại theo quy định pháp luật; nghiên cứu thị trƣờng phục vụ hoạch định sách xúc tiến thƣơng mại; thu thập, hƣớng dẫn, kiểm tra nội dung, điều kiện hoạt động quảng cáo, hội trợ, triển lãm, khuyến mại, trƣng bày, dịch vụ, giới thiệu hàng hóa theo quy định 2.2.2 Quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang PraBang giai đoạn 2011-2015 2.2.2.1 Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại hoạt động thương mại Sở Công Thƣơng nhiệm vụ quan tham mƣu cho UBND tỉnh việc xây dựng chế, sách, xây dựng kế hoạch đƣợc tỉnh phê duyệt nhƣ: Kế hoạch phát triển thƣơng mại nông thôn đến năm 2020; Kế hoạch phát triển công nghiệp thƣơng mại năm (2016-2020); Chiến lƣợc phát triển công nghiệp thƣơng mại 10 năm (2016-2025) tầm nhìn đến năm 2030,… 14 2.2.2.2 Tổ chức máy quản lý nhà nước thương mại tỉnh Luang Prabang Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang đƣợc thành lập từ năm 2006, sở hợp từ hai Sở cũ Sở Công nghiệp - Thủ công Sở Thƣơng mại - du lịch Sở Công Thƣơng quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực chức quản lý nhà nƣớc công nghiệp thƣơng mại địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật Sở Công thƣơng quan chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan thực hoạt động quản lý thƣơng mại Tổng số cán - công chức ngành Công Thƣơng địa bàn tỉnh 124 ngƣời (nữ 30 ngƣời) Trong đó, cấp tỉnh 46 ngƣời (nữ 14 ngƣời) cấp huyện 78 ngƣời (nữ 16 ngƣời) 2.2.2.3 Tổ chức đăng ký kinh doanh Kể từ ngày 13/9/2010-12/9/2015 tổ chức đăng ký kinh doanh đƣợc 3.720 đơn vị, tổng vốn đăng ký 926.918.765.977 kíp (tƣơng đƣơng 91.561.313 USD); đó, nƣớc 3.569 đơn vị, nƣớc 48 đơn vị, hợp tác nƣớc nƣớc 21 đơn vị 2.2.2.4 Hoạt động cung cấp thông tin thị trường cho thương nhân Uỷ ban nhân dân tỉnh nhƣ Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang thƣờng xuyên cập nhật thông tin thị trƣờng nƣớc, quốc tế mặt hàng, số lƣợt khách du lịch đến khu vực, nƣớc đến tỉnh,… để cung cấp thông tin cho cá nhân thuộc thành phần kinh tế, phục vụ kịp thời sản xuất kinh doanh 2.2.2.5 Công tác tra, kiểm tra, giám sát thương mại Trong thời gian qua, Sở Công thƣơng phối hợp với sở, ban ngành có liên quan, tiến hành hàng nghìn lƣợt kiểm tra, tra đối 15 với hộ kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại Các hoạt động quan trọng vào kiểm tra, giám sát hàng hóa, đặc biệt xuất-nhập lƣu thông nội địa, kể kiểm tra hàng hóa hết hạn sử dụng thị trƣờng cửa hàng trung tâm thị xã Luang Prabang Sở Công thƣơng phối hợp với Cục an toàn phòng chống cháy nổ, Bộ Công an kiểm tra trạm xăng, phát số vi phạm xử lý kịp thời 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TẠI TỈNH LUANG PRABANG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang Công tác QLNN hoạt động thƣơng nhân lĩnh vực thƣơng mại có nhiều tiến triển XTTM tỉnh phát triển nhanh lƣợng chất, hình thức tổ chức xúc tiến thƣơng mại phong phú đa dạng Công tác tra, kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật thƣơng mại địa bàn đƣợc thực tốt, thƣờng xuyên, liên tục Công tác cán quản lý đội ngũ cán có nhiều cố gắng, dần vào nếp, đặc biệt công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt luân chuyển cán đƣợc coi trọng có nhiều chuyển biến 2.3.2 Những hạn chế quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang Công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch thƣơng mại nhiều bất cập so với thực tế; Hoạt động quản lý thƣơng mại trung ƣơng tập trung cao, giảm hiệu quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh; Công tác xây dựng kế hoạch phát triển thƣơng mại tỉnh thiếu tính khoa học; Chức tổ chức, quản lý phát triển thị trƣờng chƣa theo kịp thực tế; Thủ tục 16 đăng ký kinh doanh rƣờm rà, phức tạp, gây chậm trễ; Hoạt động xúc tiến thƣơng mại thiếu tính chuyên nghiệp phối hợp chƣa hiệu quả; Công tác tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật thƣơng mại địa bàn tỉnh nhiều yếu kém; Công tác đào tạo đội ngũ cán công chức quản lý hoạt động thƣơng mại địa bàn chƣa theo kịp thực tế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan - Hầu hết chủ trƣơng sách giải pháp thực Nhà nƣớc lĩnh vực thƣơng mại chung chung, chƣa thực vào đời sống, tác động vào thực tiễn mờ nhạt, hiệu chƣa cao, gây khó khăn việc áp dụng vào thực tiễn QLNN hoạt động thƣơng mại địa bàn tỉnh - Hệ thống văn pháp luật Nhà nƣớc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh, huyện chƣa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thƣờng xuyên điều chỉnh, bổ sung Chế tài xử phạt vi phạm lĩnh vực thƣơng mại nhẹ, chƣa đủ sức răn đe - Quy định tổ chức máy QLNN thƣơng mại cấp sở chƣa hợp lý,… 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan - Công tác phối hợp quan QLNN thƣơng mại với ngành chức liên quan, địa phƣơng địa bàn tỉnh chƣa thực chặt chẽ, nhịp nhàng Sự gắn kết, trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ quan QLNN thƣơng mại tỉnh với tỉnh giáp ranh trung ƣơng chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục 17 - Trình độ lực cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn chƣa đáp ứng yêu cầu công việc Hoạt động quản lý thị trƣờng, xúc tiến thƣơng mại thiếu tính chuyên nghiệp, không đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế Công tác cải cách hành chƣa đồng bộ, triệt để Tiểu kết chƣơng Trong chƣơng khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH, thực trạng QLNN hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang Prabang năm gần Nội dung nghiên cứu bao gồm thực trạng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thƣơng mại; Tổ chức máy QLNN; Tổ chức đăng ký kinh doanh; Hoạt động hỗ trợ thƣơng mại giải tranh chấp thƣơng mại; Thực tra, kiểm tra, giám sát thƣơng mại Đánh giá hoạt động QLNN thƣơng mại, kết đạt đƣợc, hạn chế hệ quả, nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan hạn chế Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG 3.1.1 Định hƣớng Bộ Công Thƣơng-Lào giai đoạn 2016-2020 Trong giai đoạn 2016-2020 Bộ Công Thƣơng có chiến lƣợc chủ yếu là: Phát triển khuyến khích xuất hàng hóa; Phát triển hệ 18 thống chợ quản lý hàng hóa giá cả; Mở rộng quan hệ hợp tác thƣơng mại với nƣớc ngoài; Quản lý sử dụng lợi ích nhập hàng hóa; Là trung tâm hội nhập kinh doanh thƣơng mại hàng hóa thƣơng mại dịch vụ qua biên giới; Khuyến khích phát triển doanh nghiệp (chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ); Thực CNH, HĐH ngành công nghiệp - thƣơng mại; Phát triển nguồn nhân lực hệ thống quản lý hành 3.1.2 Kế hoạch phát triển thƣơng mại Lào Phấn đấu cung cấp hàng hóa thị trƣờng có ổn định, thƣờng xuyên ngày tốt đáp ứng nhu cầu xã hội; Phát triển mạng lƣới thu mua lƣu thông phân phối hàng hóa rộng rãi phạm vi nƣớc theo đặc điểm riêng hàng hóa nhu cầu ngƣời tiêu dùng; Tiếp tục nâng cao quản lý thƣơng mại có hiệu lực phát triển thƣơng mại có khả đầy đủ thúc đẩy sản xuất hàng hóa; Mở rộng cho thành phần kinh tế tham gia vào trình sản xuất kinh doanh; Tăng cƣờng công tác quản lý thị trƣờng, quản lý hàng hóa giá để đảm bảo ổn định kinh tế để bảo vệ ngƣời tiêu dùng; Tập trung thúc đẩy sản xuất tiêu dùng hàng Lào sản xuất; Huy động tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế đầu tƣ vào xây dựng sở hạ tầng vật chất ngành thƣơng mại,… 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển thƣơng mại tỉnh Luang Prabang 3.1.3.1 Phương hướng phát triển việc hội nhập Phát huy quan hệ hợp tác kinh tế với nƣớc xung quanh cách chủ động hiệu quả, hai bên có lợi; Chủ động phối hợp với viện nghiên cứu, viện khoa học để giúp doanh nghiệp sáng tạo, phát triển thiết kế sản phẩm có khả cạnh tranh; 19 Tuyên truyền thông tin độc quyền thƣơng mại mà Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đƣợc nhận tạp chí, báo, đài phát thanh, đài truyền hình hệ thống mạng Internet,… 3.1.3.2 Phương hướng phát triển việc tạo lập môi trường kinh doanh Xây dựng quy chế quản lý thích hợp để thúc đẩy cạnh tranh thƣơng mại có công bằng, minh bạch kiểm toán đƣợc; Xây dựng hệ thống sách đặc biệt thúc đẩy sản xuất bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt sản xuất sản phẩm xanh (Green products) mà tỉnh Luang Prabang có tiềm cạnh tranh; Phát triển mạng lƣới thƣơng mại cách đồng đến huyện, bản, đặc khu phát triển tỉnh 3.1.3.3 Phương hướng phát triển việc tạo lực cạnh tranh Hiện đại hóa sử dụng hệ thống ICT (E-goverment) vào dịch vụ ngành thƣơng mại hoạt động kinh doanh tƣ nhân; Thúc đẩy phát triển nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán - công chức; Thúc đẩy kinh doanh nhỏ, vừa lớn để có khả củng cố chất lƣợng hàng hóa dịch vụ; Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nƣớc; Phối hợp với ban ngành liên quan việc nâng cấp độ dịch vụ vận chuyển hàng hóa, giảm bớt chi phí lƣu thông,… 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG Để hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, thời gian tới tỉnh cần có giải pháp nhƣ: - Xây dựng sách phù hợp để phát triển thƣơng mại địa bàn tỉnh; 20 - Sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền, phổ biến văn quản lý nhà nƣớc thƣơng mại; - Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán bộ, công chức QLNN thƣơng mại địa bàn tỉnh; - Tăng cƣờng phối hợp quan chức năng, triển khai quản lý thƣơng mại hiệu quả; - Hoàn thiện hoạt động đăng ký kinh doanh; - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thƣơng mại phát triển; - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra, kịp thời phát xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm; - Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG 3.3.1 Đối với Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Kiến nghị Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế - thƣơng mại nƣớc cho sát với chế định (WTO); tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cƣờng vấn đề ủy quyền phân cấp bộ, ngành cho địa phƣơng, công khai minh bạch quy trình thủ tục hành từ trung ƣơng đến địa phƣơng vấn đề giải thủ tục hành thƣơng mại 3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang Kiến nghị UBND tỉnh Luang Prabang phải có chủ trƣơng biện pháp đạo sở ban ngành tỉnh tham mƣu thực vấn đề có liên quan đến ngành thƣơng mại 21 Tiểu kết chƣơng Chƣơng tác giả tập trung nghiên cứu mục tiêu, quan điểm, phƣơng hƣớng phát triển thƣơng mại chung Bộ Công Thƣơng; quan điểm, mục tiêu, tiêu định hƣớng phát triển thƣơng mại tỉnh Luang Prabang thời gian tới nhƣ: tầm nhìn, chiến lƣợc kế hoạch phát triển thƣơng mại đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN thƣơng mại địa bàn tỉnh Ngoài ra, có số kiến nghị Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang giai đoạn tới KẾT LUẬN Thƣơng mại lĩnh vực hoạt động kinh tế chủ thể kinh tế thị trƣờng, chịu tác động mạnh mẽ quy luật kinh tế tác động trở lại kinh tế - xã hội Quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại hoạt động quản lý khó khăn, phức tạp, cần đƣợc nghiên cứu tổng kết thực tiễn để đạt hiệu thúc đẩy kinh tế phát triển Tại CHDCND Lào, trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN Vì vậy, hoạt động thƣơng mại đóng vai trò quan trọng đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Để phát huy mạnh hoạt động thƣơng mại, nhà nƣớc cần phải xây dựng kế hoạch chiến lƣợc thực tốt chức quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Tại địa phƣơng, tỉnh lớn, thủ đô Viêng Chăn có điều kiện phát triển, hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại đƣợc quan tâm mức tạo điều kiện cho thƣơng mại phát triển, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển ngày cao, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng CNH, HĐH đất nƣớc 22 Luang Prabang tỉnh có nhiều tiềm lợi phát triển thƣơng mại Mặc dù vậy, hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang có hạn chế, chƣa có kế hoạch đồng cho chiến lƣợc phát triển Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh năm gần bộc lộ nhiều bất cập Do đó, cần nghiên cứu để tìm phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc thƣơng mại phù hợp với yêu cầu Từ đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang Prabang thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu đó, học viên chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” để làm luận văn thạc sỹ Những đóng góp luận văn đạt đƣợc số kết sau đây: - Đã hệ thống hóa làm rõ sở khoa học quản lý nhà nƣớc lĩnh vực thƣơng mại tỉnh Luang Prabang vai trò thƣơng mại Luang Prabang phát triển tỉnh nói riêng đất nƣớc nói chung Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại số tỉnh/thành Lào Việt Nam để rút kinh nghiệm cho tỉnh Luang Prabang - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang giai đoạn 2011-2015 Trong đó, luận văn nêu bật ƣu điểm đồng thời phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang 23 ... thƣơng mại, nhƣng ch a có công trình đề cập đến quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang Vì lẽ đó, tác giả luận văn ch n đề tài "Quản lý nhà nước thương mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, nước. .. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG Để hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, thời gian tới tỉnh cần có giải pháp nhƣ: - Xây dựng s ch phù... luận văn đƣợc chia thành ch ơng: Ch ơng 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Ch ơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang nƣớc CHDCND Lào Ch ơng 3: Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay (tt) , Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay (tt) , Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay