Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ (tt)

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THANH HÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn: TS TRẦN THỊ DIỆU OANH Phản biện 1: PGS.TS Lê Thị Hương Học viện Hành Quốc gia Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến Đại học Luật Hà Nội Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng 204 nhà A Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 9h 00phút ngày 20 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia Lý chọn đề tài luận văn Vấn đề dân tộc đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược bản, lâu dài đồng thời vấn đề cấp bách cách mạng Việt Nam Trong năm qua, công tác dân tộc đạt thành tựu quan trọng Tuy nhiên, vào năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuất số vấn đề như: tình trạng lao động người dân tộc thiểu số qua biên giới làm thuê theo mùa vụ; nạn lừa gạt, mua bán phụ nữ qua biên giới; tình trạng mua bán chất ma tuý dụ dỗ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vận chuyển, sử dụng chất ma tuý; đạo lạ, tà đạo xuất hiện, với hoạt động truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo, tranh giành tín đồ làm ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số [23] Mặt khác, Theo thống kê chưa đầy đủ Bộ GD-ĐT từ năm 2009 đến tháng 8/2014, tổng số HSSV liên quan đến pháp luật hình 8000 vụ việc Một nguyên nhân dẫn đến vấn đề nhận thức, hiểu biết pháp luật hạn chế Tỉnh Phú Thọ tỉnh miền núi với 34 dân tộc anh em chung sống, 16% dân số người dân tộc thiếu số, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trình độ dân trí thấp, họ cần tới pháp luật nảy sinh vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích cá nhân mà không hình thành ý thức pháp luật thói quen tìm hiểu pháp luật Trước tình hình đó, lựa chọn đề tài "Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ" làm đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sỹ Việc nghiên cứu vừa có ý nghĩa lý luận thực tiễn việc góp phần cung cấp nội dung khoa học cho trình chủ động, tích cực tìm giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng công tác QLNN PBGDPL cho đối tượng sinh viên người DTTS Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Công tác QLNN PBGDPL vấn đề mang tính cấp thiết nhà nước ta giai đoạn Đây vấn đề có nhiều nhà khoa học quan tâm Nhiều công trình nghiên cứu công bố Những công trình khoa học cung cấp nhiều tư liệu quý báu sở lý luận, kiến thức, kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước nhiều góc độ Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống công tác quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ Vì vậy, đề tài không trùng lắp với công trình có liên quan công bố thời gian gần Mục đích nhiệm vụ Luận văn 3.1 Mục đích Mục đích Luận văn nghiên cứu, làm rõ sở lý luận vấn đề QLNN PBGDPL, sở đánh giá thực trạng QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ, tìm giải pháp nhằm triển khai thực hiệu QLNN PBGDPL cho DTTS dựa tình hình thực tế địa phương 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích trên, luận văn đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu, làm sáng tỏ sở lý luận PBGDPL QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS - Nghiên cứu thực trạng QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu QLNN PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các vấn đề lý luận thực tiễn QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Công tác QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ - Về không gian: Đề tài nghiên cứu công tác QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS học địa bàn tỉnh Phú Thọ - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2010 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm mối liên hệ nhằm đánh giá vấn đề nghiên cứu cách khoa học; dựa tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật; bám sát đường lối, chủ trương Đảng quản lý xã hội pháp luật; quan điểm Đảng, sách pháp luật nhà nước công tác dân tộc; quy định pháp luật quản lý nhà nước 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để làm rõ vấn đề, tập trung số phương pháp sau: + Phương pháp khảo cứu tài liệu + Phương pháp chuyên gia + Phương pháp vấn trực tiếp Ngoài Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khác : phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm số vấn đề lý luận QLNN PBGDPL, từ làm phong phú thêm hành học quản lý công Những đề xuất luận văn có ý nghĩa định việc QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ có giá trị tham khảo cho địa phương có điều kiện tương tự tỉnh Phú Thọ Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu liên quan sau Kết cấu Luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.1.1 Quan niệm, mục đích, nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.1.1.1 Quan niệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Theo Điều 59, Luật Giáo dục đại học số: 08/2012/QH13 thì: " sinh viên" hiểu người học sở giáo dục đại học theo chương trình đào tạo cao đẳng chương trình đào tạo đại học Cụm từ “dân tộc thiểu số” sử dụng tương đối phổ biến văn Đảng, Nhà nước đời sống xã hội Đây khái niệm khoa học liên quan đến vấn đề trị - xã hội Việt Nam quốc gia thống gồm 54 dân tộc thành viên, với khoảng 90 triệu người Trong tổng số dân tộc nói dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2% dân số, quan niệm “dân tộc đa số”, 53 dân tộc lại, chiếm 13,8% dân số quan niệm “dân tộc thiểu số” cộng đồng dân tộc Việt Nam [34] Hiện nay, có nhiều quan niệm khác PBGDPL luận văn này, hiểu : PBGDPL cho sinh viên người DTTS hoạt động có định hướng, có tổ chức, có dự định chủ thể PBGDPL tác động lên đối tượng sinh viên người DTTS cách có hệ thống thường xuyên, nhằm mục đích hình thành họ tri thức pháp lý, tình cảm hành vi phù hợp với đòi hỏi quy định pháp luật hành 1.1.1.2 Mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Mục đích PBGDPL cho sinh viên người DTTS bao gồm mục đích tổng quát mục địch cụ thể Mục đích tổng quát PBGDPL cho sinh viên người DTTS góp phần hình thành nâng cao văn hóa pháp lý cho sinh viên người DTTS toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN, xây dựng nhà nước pháp quyền Mục đích cụ thể gồm có bốn mục đích sau: Mục đích thứ nhất, nâng cao hiểu biết pháp luật cho sinh viên người DTTS (Mục đích nhận thức) PBGDPL cho sinh viên người DTTS bao gồm hai lĩnh vực : phổ biến pháp luật giáo dục pháp luật Giáo dục pháp luật cho sinh viên thực thông qua việc dạy học nội dung, kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục khóa qua môn học Pháp luật đại cương, Pháp luật chuyên ngành Phổ biến pháp luật cho sinh viên thực thông qua hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục lên lớp [26] Mục đích thứ hai, hình thành lòng tin vào pháp luật sinh viên người DTTS (Mục đích cảm xúc) Các yếu tố hạn chế mặt trái quy định pháp luật đòi hỏi cần thiết công tác PBGDPL để sinh viên người DTTS hiểu pháp luật, đồng tình ủng hộ pháp luật, hình thành lòng tin vào pháp luật sinh viên người DTTS Mục đích thứ ba, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật sinh viên người DTTS (Mục đích hành vi) PBGDPL góp phần củng cố tri thức học chương trình, đồng thời rèn luyện, uốn nắn hình thành hành vi ứng xử theo chuẩn mực pháp luật quy định, từ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật sinh viên người DTTS [26] Mục đích thứ tư, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu QLNN quản lý xã hội quản lý sinh viên người DTTS Một nguyên lý khẳng định nhà nước tồn thiếu pháp luật pháp luật phát huy hiệu lực sức mạnh máy nhà nước Thông qua quyền lực nhà nước, pháp luật phát huy tác dụng đời sống xã hội, phát huy vai trò quản lý Nhà nước, quản lý xã hội 1.1.1.3 Nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Nguyên tắc PBGDPL quy định, quy tắc có tính đạo xuyên suốt công tác PBGDPL, bảo đảm cho công tác đạt hiệu quả, thiết thực Điều Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định nguyên tắc PBGDPL bao gồm: 05 nguyên tắc 1.1.2 Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Do đối tượng PBGDPL sinh viên người DTTS, đối tượng có tâm lý thường hay tự ti, bảo thủ, bao gồm tư tưởng cục địa phương, địa phương chủ nghĩa, cộng đồng, cụm dân cư, dòng họ có phong tục tập quán riêng biệt Trình độ văn hóa hiểu biết pháp luật thấp, chưa có ý thức tự giác việc tìm hiểu nghiên cứu pháp luật [18] Chính quy định chung cần quan tâm đến nội dung hình thức PBGDPL cho phù hợp với sinh viên người DTTS Điều 10 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định Ngoài ra, sinh viên người DTTS cần tập trung PBGDPL nội dung : - Các chế độ, sách mà Đảng nhà nước đặc biệt ưu tiên cho sinh viên đồng bào DTTS - GDPBPL đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân - Tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối chiến lược Đảng ta đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa tầm quan trọng công tác dân tộc, sách pháp luật chung sách Dân tộc giai đoạn mới, mục tiêu quốc gia thiên niên kỷ chiến lược công tác Dân tộc, nghị Đại hội Đảng cấp, chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia - Tuyên truyền vận động sinh viên người DTTS thường xuyên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề Dân tộc, Tôn giáo, lợi dụng khó khăn đời sống họ để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Dân tộc - Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích đáng sinh viên người DTTS, đặc biệt lĩnh vực nhạy cảm phòng chống tai tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, luật tục lạc hậu, mê tín dị đoan sinh viên người DTTS [8] Theo Điều 11 Luật PBGDPL luật hóa hình thức PBGDPL cho sinh viên người DTTS 1.2 Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.2.1 Quan niệm quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Sự đời nhà nước dẫn đến xuất QLNN QLNN phụ thuộc vào chế độ lịch sử, trị, đặc điểm văn hóa, trình độ phát triển kinh tế quốc gia qua giai đoạn lịch sử Trên sở đó, hiểu, QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS hoạt động quan QLNN (ban hành văn pháp luật, tổ chức thực văn pháp luật PBGDPL, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.3.1 Nhận thức quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Nhận thức khâu đầu tiên, quan trọng có tính chất định QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS Nếu có nhận thức tốt vị trí tầm quan trọng QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS triển khai toàn diện sâu sắc 1.3.2 Hệ thống văn quy phạm pháp luật làm sở pháp lý cho quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Hệ thống văn quy phạm pháp luật PBGDPL cho sinh viên người DTTS “hành lang” pháp lý cho QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS 1.3.3 Năng lực quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Năng lực QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS khả thực chức QLNN máy hành nhà nước lĩnh vực PBGDPL cho sinh viên người DTTS 1.3.4 Cơ sở vật chất kinh phí đảm bảo cho quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Ngoài yếu tố người yếu tố nguồn lực vật chất kinh phí đảm bảo cho hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu thực PBGDPL cho sinh viên người DTTS thực tế Tiểu kết chương 10 PBGDPL cho sinh viên người DTTS nhiệm vụ Nhà nước, đồng thời trách nhiệm chung toàn xã hội lãnh đạo Đảng, thể chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân 11 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Phú Thọ tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 3.534,6 km2; diện tích miền núi 3.359,2 km2, chiếm tỷ lệ 91,1% diện tích toàn tỉnh Là cầu nối trung chuyển, giao lưu kinh tế - văn hoá khoa học kỹ thuật tỉnh đồng Bắc Bộ với tỉnh miền núi Tây Bắc [9] 2.1.2 Điều kiện kinh tế - văn hóa, xã hội 2.1.2.1 Đơn vị hành tình hình dân số Phú Thọ có 13 đơn vị hành cấp huyện, có 10 huyện miền núi; với tổng số 277 đơn vị xã, phường, thị trấn, có 218/277 xã, thị trấn miền núi, với 2.186 thôn, miền núi; 43 xã 190 thôn hưởng chương trình 135 (giai đoạn II) Chính phủ Đến hết năm 2015, dân số tỉnh Phú Thọ 1.370.652 người, mật độ 388 người/km2 Toàn tỉnh có 34 dân tộc sinh sống, người Kinh chiếm đa số Dân số miền núi gần 962.000 người, chiếm 74% dân số toàn tỉnh; riêng đồng bào DTTS có gần 213.000 người, chiếm 16% dân số toàn tỉnh [9] 2.1.2.2 Tình hình thực sách dân tộc, miền núi Trong năm qua, Phú Thọ triển khai thực đầy đủ, đồng bộ, kịp thời chương trình, dự án, sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào DTTS Nhìn chung đồng bào dân tộc chấp 12 hành tốt chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước; bước đổi tư kinh tế, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình; đời sống vật chất, tinh thần bước cải thiện Tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh; an ninh trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc miền núi trì giữ vững 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội đời sống nhân dân Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm (2010 -2015) đạt 5,87%; Quy mô kinh tế theo giá hành đạt 40.400 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng Về lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết tích cực; hệ thống y tế tuyến củng cố, phát triển tăng cường đầu tư đại sở vật chất, trang thiết bị y tế Thực tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc; xây dựng bảo vệ thành công hai di sản văn hoá phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương Phú Thọ” UNESCO công nhận vinh danh, tạo lan toả không gian văn hoá vùng Đất Tổ Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao thiếu Kết giảm nghèo chưa bền vững, nguy tái nghèo cao, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc 2.1.3 Tình hình tội phạm tệ nạn xã hội Tình hình an ninh, trật tự địa bàn năm qua giữ vững Tuy nhiên, Tình hình an ninh trật tự sở, tội phạm tệ nạn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp 2.1.4 Các trường đại học, cao đẳng tình hình quản lý sinh viên địa bàn tỉnh Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có có 13 trường cao đẳng, đại học địa phương Trung ương quản lý Số trường đại học : Hiện có 02 Trường 13 Số trường cao đẳng: Hiện có 04 trường cao đẳng trực thuộc tỉnh 07 trường cao đẳng trực thuộc Bộ, ngành Trung ương Trong nhiều năm qua sở đào tạo đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng ngành, nghề đạo tạo thu hút đông đảo sinh viên vùng, miền tỉnh học, có khoảng 15% sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ tỉnh miền núi phía Bắc Tuy nhiên, tình trạng xâm nhập tệ nạn ma túy, ma túy tổng hợp tác động chủ yếu đến đối tượng niên, học sinh, sinh viên Mặt khác, số sinh viên nữ bị sống xã hội tác động ảnh hưởng làm nghề mại dâm, môi giới mại dâm Nhiều trường hợp sinh viên vô ý cố ý thực hành vi phạm tội phải xử lý hình chưa nhận thức hiểu biết pháp luật 2.2 Tình hình quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.1 Công tác ban hành văn phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ Xác định công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS có vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh Trước năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 07/10/2000 "Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tình hình mới” Một số văn để lãnh đạo, đạo quản lý, điều hành công tác PBGDPL địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 quan tâm ban hành như: Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3566/2010/QĐ-UBND, ngày 08/11/2010 Phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2015; 14 Năm 2012, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn đạo tổng kết chương trình, Đề án PBGDPL giai đoạn 2008 - 2012 Chương trình phối hợp số 14/CTPH Bộ Tư pháp Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam PBGDPL, trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ, nữ sinh viên người DTTS Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 1989/KH-HĐ ngày 28/5/2012 kiểm tra công tác PBGDPL địa bàn Ban hành văn tiếp tục triển khai thực Quyết định số 52/2010/QĐTTg sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào DTTS huyện nghèo giai đoạn 20112020 Năm 2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên; Đề án PBGDPL cho người dân vùng nông thôn đồng bào DTTS; Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL nhà trường; Năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 786/QĐ-HĐPH ngày 11/4/2014 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành văn số 3484/CV-HĐPH ngày 21/8/2014 tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật biển, đảo; văn số 4271/CV-HĐPH ngày 03/10/2014 đạo quan, đơn vị, địa phương, sở giáo dục tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật" Năm 2015 ban hành Kế hoạch số 2236/KH-UBND ngày 12/6/2015 đẩy mạnh phổ biến quyền dân sự, trị cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên nhân dân; ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hiến pháp địa bàn tỉnh tổ chức thi viết Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 2.2.2 Tổ chức máy, nhân quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 15 Công tác QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tình Phú Thọ giao trách nhiệm cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, Sở tư pháp, Sở Giáo dục đào tạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đại học, cao đẳng… Đối với trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh trọng công tác PBGDPL trường học trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng triển khai rộng khắp Hàng năm, Đảng ủy, Ban giám hiệu định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai vào khóa học cho sinh viên sinh viên người DTTS 2.2.3 Tổ chức thực phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.3.1 Tổ chức thực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - Công tác đạo triển khai: Hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh đạo thực nhiệm vụ PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật phối hợp triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù sinh viên người DTTS; - Cơ quan thường trực HĐPH PBGDPL - HĐPH PBGDPL đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trường học: Với trách nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh - phụ trách công tác PBGDPL trường học, đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo đạo trường học địa bàn thực đầy đủ nội dung yêu cầu giáo dục pháp luật sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Các sở giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với điều kiện đặc thù trọng nội dung trang bị kiến thức 16 nhà nước pháp luật môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành, kiến thức pháp luật liên quan đến ngành, nghề đào tạo Về hình thức giáo dục pháp luật sở giáo dục lồng ghép hoạt động cụ thể, tăng cường hoạt động ngoại khóa hoạt động giáo dục lên lớp sở giáo dục nghề nghiệp, sở giáo dục đại học 2.2.3.2 Tổ chức thực sở giáo dục đại học Đảng ủy, Ban giám hiệu trường đại học, cao đẳng quán triệt triển khai thực tương đối hiệu Đề án tăng cường chất lượng công tác PBGDPL trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Thủ tướng Chính Phủ, thị, kế hoạch Bộ Giáo dục Đào tạo (Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007) tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục thị, nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ thực PBGDPL trường học Công tác phối hợp trường đại học, cao đẳng với ngành chức tỉnh tăng cường hơn; hầu hết trường quan tâm xây dựng quy chế phối hợp, có nội dung trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên qui định pháp luật liên quan 2.2.3.3 Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ - PBGDPL thông qua hội nghị, tập huấn hình thức phổ biến pháp luật chủ yếu hiệu - Biên soạn phát hành tài liệu pháp luật cho sinh viên người DTTS - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phương tiện thông tin đại chúng: - Thi tìm hiểu pháp luật: Trong năm qua, có 500.000 lượt thi sinh viên trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh tham gia 17 - Tuyên truyền pháp luật thông qua sinh hoạt Câu lạc pháp luật - Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua loại hình văn hoá, văn nghệ; đặc biệt lễ hội truyền thống 2.2.4 Hoạt động giám sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS triển khai nghiêm túc, thường xuyên 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.3.1 Những kết đạt nguyên nhân Đến nay, tỉnh Phú Thọ xây dựng hệ thống quan làm công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS đầy đủ thành phần, cấu từ tỉnh đến cấp xã Sở, ngành, quan, đơn vị, sở giáo dục Đội ngũ cán quản lý công tác PBGDPL đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cho sinh viên người DTTS đông đảo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh nhiều hạn chế nguyên nhân thể số điểm sau : Nhiều sở giáo dục thực tuyên truyền mang tính chất chung chung, nội dung pháp luật đơn thuần, nghèo nàn, chưa thực vào chiều sâu, tính thuyết phục, vận động thực pháp luật Nhiều nội dung pháp luật quan trọng đời sống sinh hoạt, quyền nghĩa vụ sinh viên người DTTS chưa chuyển tải đầy đủ đến đối tượng thực hiện, đối tượng thụ hưởng 18 Tiểu kết chương Qua nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy năm qua, QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt kết tích cực Tuy nhiên hạn chế, yếu công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ Thực trạng đòi hỏi cấp, ngành phải có giải pháp, chiến lược nhằm tăng cường hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, mở rộng dân chủ hóa, hội nhập kinh tế, quốc tế 19 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Một số định hướng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh Phú Thọ 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Thực công tác PBGDPL đồng bộ, tương xứng với hoạt động xây dựng pháp luật Trung ương văn quy phạm pháp luật tỉnh Phú Thọ Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu công tác PBGDPL Đến năm 2015, đảm bảo tất văn pháp luật tuyên truyền đến đối tượng thi hành; người dân nhận thông tin pháp luật phù hợp với lứa tuổi, nghề nghiệp, địa bàn sinh sống Xây dựng văn hóa, văn minh chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Xã hội hóa công tác PBGDPL Kiện toàn tổ chức máy quan làm công tác PBGDPL Chuẩn hóa trình độ cán làm công tác PBGDPL: Đầu tư sở vật chất cho công tác PBGDPL Phổ cập kiến thức pháp luật 3.2 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 3.2.1 Công khai, minh bạch, trọng hiệu quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 20 Công khai, minh bạch trọng hiệu QLNN PBGDPL cho sinh viên người DTTS trở thành yêu cầu phương hướng đổi hoạt động PBGDPL giai đoạn 3.2.2 Phân công, phối hợp chế độ trách nhiệm rõ ràng thực nhiệm vụ quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Trong trường đại học, cao đẳng cần thống thành lập phận chuyên trách PBGDPL cho sinh viên sinh viên người dân tộc thiểu số; đồng thời xây dựng chế phối hợp chặt chẽ với HĐPH PBGDPL cấp ngành tư pháp, giáo dục đào tạo địa phương 3.2.3 Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Xã hội hóa công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS xem giải pháp hiệu quả, biện pháp có tính chất đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội, với nguồn kinh phí đầu tư tương xứng từ xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục khó khăn điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước eo hẹp, khó đầu tư lớn 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện sở pháp lý quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 3.3.2 Kiện toàn tổ chức củng cố nguồn nhân lực thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 3.3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 3.3.2.2 Tăng cường hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 21 3.3.2.3 Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 3.3.3 Xác định nội dung, hình thức phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ 3.2.3.1 Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Tích cực đổi nội dung công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS Cần bám sát chuyên đề PBGDPL theo định hướng tỉnh cụ thể hóa cho sát với đặc điểm trường cao đẳng, đại học đặc điểm, tình hình, nhận thức sinh viên người DTTS theo yêu cầu công PBGDPL đề 3.3.3.2 Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 3.3.4 Đảm bảo sở vật chất kinh phí cần thiết phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 3.3.5 Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm thực phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác thực PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Trong trọng công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác kiểm tra người đứng đầu quan chức hoạt động PBGDPL cho sinh viên người DTTS Tiểu kết chương Xuất phát từ sở lý luận thực trạng PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ, tác giả đề giải pháp để đẩy mạnh công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS địa bàn tỉnh Phú Thọ - Hoàn thiện sở pháp lý QLNN 22 - Kiện toàn tổ chức củng cố nguồn nhân lực thực công tác PBGDPL Trong gồm: + Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật + Tăng cường nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật + Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công PBGDPL - Tăng cường công tác PBGDPL nhà trường - Tăng cường phối hợp quan nhà nước với đoàn thể nhân dân công tác PBGDPL - Đổi phương pháp, hình thức PBGDPL - Kiểm tra thường xuyên định kỳ công tác PBGDPL đơn vị, phường, trường học sở giáo dục - Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị kinh phí cho hoạt động PBGDPL 23 KẾT LUẬN Công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS nhằm làm cho sinh viên người DTTS hiểu rõ, tinh thần pháp luật nội dung pháp luật trách nhiệm quan trọng Đảng nhà nước ta Công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS năm qua ngày coi trọng hết trở thành nhiệm vụ cấp bách trách nhiệm không riêng cá nhân, tổ chức mà trở thành nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân Để thực hóa giải pháp mà luận văn trình bày cần quan tâm, đầu tư, phối hợp cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể quan có liên quan Có đồng hóa từ tỉnh đến sở công tác PBGDPL cho sinh viên người DTTS 24 ... giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO. .. PBGDPL cho sinh viên người DTTS 1.2 Quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.2.1 Quan niệm quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người. .. thức quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.2.4.1 Nội dung quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số 1.2.4.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ (tt) , Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ (tt) , Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay