Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (TT)

27 119 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM BÁCH ĐĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT Phản biện 1: …………………………………… Phản biện 2: …………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Ngày nay, quốc gia phấn đấu hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống cho cho người hài hòa điều kiện vật chất điều kiện tinh thần Để đạt mục tiêu đó, đường công nghiệp hóa, đại hóa trở thành đường tất yếu Một quốc gia muốn phát triển cần phải có nhân tố tất yếu cho phát triển kinh tế như: nhân tố tự nhiên, nhân tố người, nhân tố vật chất người tạo (công nghệ, vốn) Khi cách mạng khoa học, công nghệ diễn mạnh mẽ, kinh tế giới chuyển sang kinh tế tri thức, nguồn lực người thừa nhận vai trò trung tâm quan trọng trình phát triển Nói đến nguồn lực người nói đến thể chất tinh thần, sức khỏe trí tuệ, lực phẩm chất, tức toàn lực hoạt động thực tiễn sáng tạo người Người lao động coi lực lượng sản xuất hàng đầu, người lao động có kỹ lao động, trình độ khoa học, kỹ thuật suất lao động cao Chính vậy, người lao động cần trang bị kỹ lao động, hiểu biết, trình độ khoa học công nghệ điều kiện thiết yếu nhằm đáp ứng đòi hỏi phát triển công nghệ tiên tiến Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực chất phát triển giáo dục - đào tạo Giáo dục - đào tạo giúp nâng cao dân trí, góp phần bảo vệ chế độ trị quốc gia, dân tộc, đồng thời, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cho quốc gia Giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực có mối quan hệ gắn bó với chặt chẽ Giáo dục đào tạo biện pháp để tạo chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời chất lượng nguồn nhân lực trở thành động lực mục tiêu hàng đầu phát triển giáo dục - đào tạo Trong giáo dục - tạo, vấn đề lên hàng đầu giáo viên, giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục Người giáo viên người chuyển giao đuốc văn minh, sợi dây truyền hệ Nhận thức rõ vai trò giáo dục - đào tạo phát triển Đảng Nhà nước ta khẳng định, giáo dục quốc sách hàng đầu, với Đảng Nhà nước tôn vinh nghề dạy học vị trí cao người thầy Trong nghị hội nghị lần thứ 2, ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII khẳng định giáo viên giữ vai trò định đến chất lượng giáo dụcvà xã hội tôn vinh [9] Một khâu quan trọng việc phát triển giáo dục quản lý nhà nước giáo dục Bởi thông qua quản lý nhà nước giáo dục thực chủ chương, sách nhà nước, xây dựng quy hoạch mang tính dài hạn thực mục tiêu giáo dục Như quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo coi khâu then chốt để thực thành công mục tiêu giáo dục Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần xây dựng đội ngũ cán quản lý nhà giáo chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng đủ số lượng, đồng cấu đảm bảo chất lượng Trong quản xây dựng đội ngũ giáo viên trung học sở đóng vai trò quan trọng Trên sở đó, chọn đề tài: “Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ’’ làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản lý công Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn PGS.TS Mạc Văn Trang, (2004) “Quản lý nguồn nhân lực Giáo dục-Đào tạo vấn đề cần nghiên cứu-trong quản lý nguồn nhân lực Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb khoa học Giáo dục, Hà Nội Cuốn sách làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nguồn nhân lực giáo dục – đào tạo Việt Nam - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Thị Bạch Mai, (2009) “Quản lí nguồn nhân lực Việt Nam”, Nxb Giáo dục Hà Nội Cuốn sách làm rõ vấn đề quản lý nguồn nhân lực Việt Nam - Nguyễn Lộc, (2010) “Một số vấn đề lí luận phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Giáo dục số Bài viết làm tường minh số vấn đề lí luận phát triển nguồn nhân lực - Lê Thị Hồng Yến, (2011) “Tăng cường quản lý nhà nước nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ ”, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Luận văn làm tường minh khái niệm liên quan đến quản lý nhà nước nguồn nhân lực giáo dục tỉnh Phú Thọ, thực trạng phương hướng nâng cao hiệu quản lý nhà nước nguồn nhân lực giáo dục tỉnh Phú Thọ - Nguyễn Thị Lê Mai, (2015) “ Quản lý nhà nước giáo dục trung học sở địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Luận văn làm rõ vấn đề lý luận quản lý nhà nước giáo dục THCS, thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước giáo dục THCS địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Hà Thị Thu Phương, (2015) “ Quản lý nhà nước giáo dục trung học sở địa bàn tỉnh Thái Bình” Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Luận văn làm rõ vấn đề lý luận quản lý nhà nước giáo dục THCS, thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước giáo dục THCS địa bàn tỉnh Thái Bình Mục đích nhiệm vụ 3.1 Mục đích Góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 3.2 Nhiệm vụ Để thực mục đích, luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống sở lý luận quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Về không gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng: từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2016 đề xuất giải pháp cho thời gian tới (2025) Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục phát triển nguồn nhân lực 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu vấn đề lý luận, luận điểm, luận có liên quan đến đề tài luận văn - Phương pháp thống kê: Các số liệu thực trạng phát triển nguồn nhân lực huyên Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Nghiên cứu kinh nghiệm số địa phương - Phương pháp xử lý thông tin xử lý số liệu: Thu thập số liệu, xử lý số liệu để đưa nhận định khách quan thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo dục huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận luận văn Luận văn nghiên cứu hệ thống lý luận để làm rõ quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 6.2 Ý nghĩa thực tiễn luận văn - Luận văn phân tích đánh giá để từ xác định hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Kết nghiên cứu luận văn sử dụng phục vụ nhà quản lý địa phương ngành giáo dục hoạt động thực tiễn quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở; sử dụng làm tài liệu tham khảo, học tập lĩnh vực quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Kết cấu luận văn Ngoài mục lục, danh mục chữ viết tắt, phần mở đầu tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước phát triền nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước phát triền nguồn nhân lực giáo viên trung học sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Chương 3: Giải pháp quản lý nhà nước phát triền nguồn nhân lực giáo viên trung học sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận văn 1.1.1 Trƣờng trung học sở 1.1.1.1 Khái niệm Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học thì: Trường trung học sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng [1] 1.1.1.2 Đặc điểm giáo dục trung học sở - Hệ thống trường Trung học hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức theo hai loại hình: Trường công lập nhà nước có thẩm quyền định thành lập Nhà nước trực tiếp quản lý Nguồn đầu tư xây dựng sở vật chất kinh phí cho chi thường xuyên chủ yếu ngân sách nhà nước đảm bảo; trường dân lập cộng đồng dân cư sở thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất đảm bảo kinh phí hoạt động; trường tư thục tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Nguồn đầu tư xây dựng sở vật chất kinh phí hoạt động trường tư thục nguồn ngân sách nhà nước - Trường trung học thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực kế hoạch năm học theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương - Để học bậc THCS, bắt buộc học sinh phải học hết cấp tiểu học có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học Giáo dục THCS kế thừa phát huy kết đạt giáo dục tiểu học; tiếp tục bồi dưỡng lực học tập, sức khỏe thể chất học lên bậc THPT học nghề, học trường trung cấp chuyên nghiệp vào sống Đây cấp học bắt buộc để công dân có nghề nghiệp định mà không thiết phải học tiếp cấp THPT 1.1.2 Giáo viên trung học sở 1.1.2.1 Khái niệm Giáo viên Giáo viên nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp [16] Giáo viên THCS Như vậy, giáo viên THCS người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường THCS, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên môn, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh 1.1.2.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS quy định cụ thể Thông tư số 30/2009/TT-BGĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ GD&ĐT Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS gồm tiêu chuẩn (25 tiêu chí): Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, xã hội Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp [2] 1.1.2.3 Đặc điểm giáo viên THCS - Mục đích lao động sư phạm người giáo viên nhằm giáo dục hệ trẻ, hình thành họ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu xã hội; thực chức di sản xã hội, chức tái sản xuất sức lao động xã hội đảm bảo tiếp nối hệ nâng cao hàm lượng chất xám lao động - Đối tượng lao động sư phạm người giáo viên học sinh - hệ trẻ Trong trình sư phạm, người giáo viên chủ thể, học sinh đối tượng (khách thể) lao động sư phạm Quá trình sư phạm phát huy hiệu phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh - Công cụ lao động người giáo viên hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để thực chức giảng dạy - giáo dục học sinh; nhân cách thân mà người giáo viên tác động đến học sinh tâm hồn, vẻ đẹp, trí tuệ thân - Sản phẩm lao động sư phạm người giáo viên người giáo dục, có chuyển biến sâu sắc nhân cách, chuẩn bị vào sống để thích ứng với xã hội đại thay đổi phát triển 1.1.2.4 Vai trò, nhiệm vụ giáo viên THCS Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc giáo viên b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục; vận dụng 1.1.4 Phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.1.4.1 Phát triển nguồn nhân lực Trong tổ chức, phát triển nguồn nhân lực tạo phát triển bền vững hiệu thành viên hiệu chung tổ chức, gắn liền với việc không ngừng tăng lên mặt số lượng chất lượng sống nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực đặt nhiệm vụ quản lý nguồn nhân lực nội dung quan trọng quản lý nguồn nhân lực 1.1.4.2 Phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Phát triển nguồn nhân lực giáo viên tạo đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đảm bảo chât lượng, đồng cấu chuyên môn, độ tuổi, giới tính nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực giảng dạy giáo dục nhà trường, thực có hiệu mục tiêu giáo dục, đào tạo nhà trường 1.1.5 Quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.1.5.1 Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực tổng thể hình thức, phương pháp, sách biện pháp nhà nước nhằm làm tăng giá trị cho người, giá trị vật chất tinh thần, trí tuệ lẫn tâm hồn kỹ nghề nghiệp, làm cho người trở thành người lao động có lực phẩm chất mới, cao hơn, đáp ứng yêu cầu to lớn ngày tăng phát triển kinh tế - xã hội 1.1.5.2 Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực GV hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch hợp quy luật chủ thể quản lý nhằm làm cho trình độ đội ngũ nhà giáo đảm bảo trình độ trị, trình độ chuyên môn, trình độ QLGD theo đường lối, nguyên lý giáo dục Đảng Thực tính chất nhà trường XHCN Việt Nam mà hạt 11 nhân trình dạy học - giáo dục hệ trẻ đưa giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến đến trạng thái 1.1.5.3 Chủ thể quản lý giáo viên trung học sở Chủ thể quản lý nhà nước giáo dục quan quyền lực nhà nước (cơ quan lập pháp, quan hành pháp, quan tư pháp), chủ thể trực tiếp máy quản lý giáo dục từ trung ương đến sở Hệ thống quan quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo bao gồm: Chính phủ, Bộ giáo dục Đào tạo, Bộ, quan ngang Bộ có liên quan, ủy ban nhân dân cấp Trong đó: 1.1.5.4 Đối tượng quản lý phát triển nguồn nhân lực Đối tượng quản lý nhà nước giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, hoạt động giáo dục đào tạo phạm vi nước Đối tượng phát triển nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên bao gồm số lượng, cấu chất lượng nguồn nhân lực giáo viên 1.1.5.5 Phân cấp quản lý nhà nước giáo dục địa bàn cấp huyện  Trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục UBND cấp huyện UBND cấp huyện có chức quản lý nhà nước giáo dục địa bàn huyện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS xây dựng xã hôi học tập địa bàn huyện  Trách nhiệm Phòng Giáo dục Đào tạo Phòng GD&ĐT có trách nhiệm giúp UBND cấp huyện thực chức quản lý nhà nước giáo dục địa bàn huyện:  Trách nhiệm quản lý nhà nước UBND cấp xã UBND cấp xã có trách nhiệm thực chức quản lý nhà nước theo thẩm quyền giáo dục địa bàn xã 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.1 Tổ chức triển khai thực văn quy phạm pháp luật phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 12 1.2.2 Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.4 Sử dụng nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.5 Đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.6 Xây dựng thực sách phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.7 Đầu tƣ hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.2.8 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.3.1 Góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣơng giáo dục trung học sở 1.3.2 Góp phần định hƣớng điều chỉnh phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.3.3 Góp phần hỗ trợ tạo điều kiện cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.4 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 1.4.1 Thể chế sách 1.4.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 1.4.3 Nguồn lực tài vật chất 1.4.4 Năng lực đội ngũ cán quản lý 1.4.5 Tính tích cực nguồn nhân lực giáo viên 13 1.5 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở số địa phƣơng học cho huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 1.5.1 Kinh nghiệm thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Thứ nhất: Thực nghiêm túc văn đạo nhà nước quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên Đảm bảo tổ chức thực qui định tuyển dụng, đào tạo - bồi dưỡng, sử dụng sách nhà giáo Thứ hai: Tập huấn cho cán quản lý nhà trường THCS nâng cao chất lượng quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động nhà trường việc thực kế hoạch giáo dục Thứ ba: Tập huấn chuyên môn cho giáo viên THCS địa bàn thành phố, nhằm thực tốt nhiệm vụ năm học, thực đổi dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh Thứ tư: Thực tốt sách thi đua, khen thưởng cán bộ, GV, nhân viên có thành tích cao công tác giảng dạy, từ tạo động lực cho GV cống hiến cho nghiệp giáo dục 1.5.2 Kinh nghiệm huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Thứ nhất: Triển khai thực nghiêm túc văn đạo cấp GD&ĐT Đảm bảo tổ chức thực việc thực chương trình giáo dục THCS theo qui định Thứ hai: Tập huấn cho cán quản lý giáo viên học tập văn nhà nước, chuyên môn đầu năm học nhằm thực tốt nhiệm vụ năm học, thực đổi phương pháp dạy học theo mục tiêu đề ngành giáo dục Thứ ba: Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo qui định Bộ GD&ĐT 14 Thứ tư: Huy động tối đa nguồn lực để phát triển giáo dục nguồn lực phát triển giáo viên thông qua nguồn ngân sách nhà nước, phụ huynh học sinh, ban ngành đoàn thể, thành phần kinh tế địa bàn huyện, tạo điều kiện vật chất để phát triển sở vật chất cho giáo dục THCS nguồn lực phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS Thứ năm: Đánh giá cán quản lý giáo dục giáo viên THCS theo chuẩn giáo viên THCS, thực tốt chế độ thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, tạo động lực làm việc cho giáo viên cống hiến cho nghiệp giáo dục 1.5.3 Kinh nghiệm huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Thứ nhất: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nguồn nhân lực giáo viên, tăng cường quản lý chặt chẽ việc thực chương trình, nội dung, chất lượng giáo dục nguồn nhân lực giáo viên Thứ hai: Đổi công tác tuyển dụng nguồn nhân lực giáo viên Có sách ưu tiên giáo viên có trình độ đào tao đại học trở lên, nhằm thu hút giáo viên có trình độ làm công tác giảng dạy trường THCS địa bàn huyện Thứ ba: Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn vào đầu năm học nhằm đẩy mạnh thực đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh Thứ tư: Thường xuyên tổ chức thi giáo viên giỏi, giao lưu cụm, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tăng cường trao đổi, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy Thứ năm: Thực nghiêm túc, khách quan, công sách thi đua, khen thưởng, tạo động lực tốt cho giáo viên cống hiến cho công tác giáo dục 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Thứ nhất: Thực nghiêm túc văn đạo cấp GD&ĐT phát triển nguồn nhân lực giáo viên 15 Thứ hai: Tổ chức tập huấn cho cán giáo dục, cán quản lý, giáo viên nâng cao lực quản lý, lực sư phạm Tăng cường đổi phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động giáo dục Thứ ba: Đầu tư huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục phát triển nguồn nhân lực giáo viên Thứ tư: Thường xuyên tổ chức thi, sân chơi cho GV, nhằm nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tăng cường giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm giáo dục dạy học giáo viên Thứ năm: Thực tốt việc kiểm tra, đánh giá; chế độ thi đua, khen thưởng, coi động lực tích cực để giáo viên phấn đấu thực công việc hoàn thành nhiệm vụ giáo dục dạy học mình: Tiểu kết chƣơng Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên tác động chủ thể quản lý nhằm xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo theo quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đồng thời xây dựng nguồn nhân lực giáo viên đủ số lượng, đồng cấu Trong chương 1, luận văn phân tích, làm rõ nội dung quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên, bao gồm: Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS; xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS; tuyển dụng nguồn nhân lực giáo viên THCS; sử dụng nguồn nhân lực giáo viên THCS; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực giáo viên THCS; xây dựng thực sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực giáo viên THCS; đầu tư hỗ trợ từ ngân sách nhà nước huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS; tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động nguồn nhân lực giáo viên THCS Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như: Thể chế sách; 16 điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; nguồn lực tài vật chất; lực cán quản lý nhà nước phát triển giáo viên THCS; tính tích cực nguồn nhân lực giáo viên Đây yếu tố khách quan chủ quan, điều kiện thuận lợi khó khăn việc quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Khái quát điều kiện phát triển huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Huyện Thanh Sơn có diện tích 62177,06 Nằm phía nam tỉnh Phú Thọ, có đường Quốc lộ 32A từ Hà Nội Sơn La, Yên Bái Trên địa bàn có tuyến đường tỉnh, huyện 313, 313D, 316, 316C, 316D, 317 317B Với tuyến đường tỉnh, huyện Thanh Sơn vị trí thuận tiện giáo thông Tuy nhiên địa bàn rộng nên huyện Thanh Sơn huyện miền núi với địa hình đặc trưng núi, đồi có sườn dốc, bị phân cắt nhiều thung lũng hẹp trung bình 2.1.2 Điều kiện kinh tế Với nhiều thuận tiện giao thông, Thanh Sơn mạnh giao lưu, thông thương với huyện lân cận tỉnh khác tạo tiềm cho phát triển thị trường, giao lưu hàng hóa khu vực Tuy nhiên đặc điểm địa hình chủ yếu đồi núi nên huyện Thanh Sơn có cấu kinh tế nông, lâm đa dạng Trong đó, Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 42,6 %; dịch vụ thương mại: 35,3%; công nghiệp xây dựng: 22,1% Tổng sản lượng lương thực năm 2015 đạt 50,4 nghìn tấn, thu ngân sách địa bàn tăng bình quân hàng năm 21,3%, thu nhập bình quân đầu người 19 triệu đồng/người/năm 2.1.3 Điều kiện xã hội 17 Huyện Thanh Sơn có 22 xã thị trấn, 285 khu dân cư, dân số 12 vạn người, có 17 dân tộc chung sống, 61% đồng bào dân tộc thiểu số Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,3%; có 100% xã, thị trấn xây dựng quy ước thực nếp sống văn hóa; 92,8% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân văn hóa; 76% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% khu dân cư có nhà văn hóa; đường ô tô đến trung tâm xã; 99% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 88% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 83,7 % số phòng học xây dựng kiên cố (52,6 %số trường học đạt chuẩn quốc gia); 13 % số xã đạt tiêu chí quốc gia y tế; 100% số xã có hệ thống truyền 2.2 Thực trạng giáo dục trung học sở nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 2.2.1 Mạng lƣới trƣờng lớp quy mô học sinh Toàn huyện có 25 trường THCS, có 24 trường 23 xã, thị trấn, trường THCS chất lượng cao thị trấn trường THCS dân tộc nội trú huyện Giai đoạn 2011 – 2014, số lượng học sinh giảm thực tốt sách kế hoach hóa gia đình Giai đoạn 2014 – 2016 số lượng học sinh tăng dần trở lại, cao năm 2016 với 6846 em 2.2.2 Chất lƣợng học sinh Chất lượng học sinh có nhiều bước tiến bộ, chất lượng học sinh đại trà giữ vững bước nâng lên Các trường chủ động tập trung nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn cách thực tốt quy trình từ phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, công nhận học sinh giỏi, số lượng, chất lượng học sinh giỏi ngày tăng lên Thành tích học sinh giỏi tỉnh nhiều năm khẳng định tốp đầu tỉnh 2.2.3 Số lƣợng cấu nguồn nhân lực giáo viên trung học sở  Số lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS Các trường THCS có đủ giáo viên giảng dạy môn học theo quy định Bộ GD&ĐT chương trình giáo dục THCS  Cơ cấu nguồn nhân lực giáo viên THCS a Cơ cấu môn 18 Nhìn chung cấu theo môn tương đối đủ theo định biên Tuy nhiên đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu, không đồng cấu Thừa số lượng lại thiếu chủng loại, tình trạng thừa, thiếu cục tồn Một số môn thừa Ngữ văn, giáo dục công dân Một số môn thiếu Ngoại ngữ, Sinh học, Vật lý b Cơ cấu độ tuổi Với cấu độ tuổi tương đối hợp lý, có chuyển tiếp hệ giáo viên c Cơ cấu vùng, miền Cơ cấu giáo viên theo địa bàn xã, thị trấn chưa đồng Giáo viên thừa trường trung tâm, thuận lợi, trường có chế độ ưu đãi 135, an toàn khu trường THCS Địch Quả, THCS Sơn Hùng, THCS Giáp Lai, THCS Tất Thắng Các trường thiếu giáo viên chủ yếu trường có điều kiện kinh tế khó khăn không ưu đãi, điều kiện giáo thông không thuận lợi, mặt dân trí thấp như: THCS Khả Cửu, THCS Võ Miếu Vì vậy, trường này, giáo viên phải dạy tăng giờ, dạy không chuyên môn đào tạo, kiêm nhiệm nhiều nên chất lượng giáo dục thấp 2.2.4 Trình độ đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ nguồn nhân lực giáo viên trung học sở a Trình độ đào tạo nguồn nhân lực giáo viên THCS 100% GV có trình độ đạt chuẩn chuẩn Trong số đó, giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn chiếm 68,1 % Điều cho thấy trình độ đào tạo nguồn nhân lực giáo viên THCS huyện Thanh Sơn cao b Chất lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Phần lớn giáo viên THCS địa bàn huyện có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, lối sống, tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương mẫu thực vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”; chấp hành tốt quy định phẩm chất, đạo đức nhà giáo ngành Về chất lượng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 19 Trong năm qua, ngành GD&ĐT huyện xây dựng nguồn nhân lực giáo viên THCS có lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng 2.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 2.3.1 Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Trong năm qua, vào văn quản lý nhà nước, Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn triển khai đạo thực hiệu tới trường THCS địa bàn huyện văn bản, quy định nhà nước 2.3.2 Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn chưa xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên nói chung nguồn nhân lực giáo viên THCS nói riêng, trường THCS địa bàn huyện không xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên cho đơn vị 2.3.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Trước nhu cầu phát triển quy mô trường, lớp, Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên để đảm bảo hoạt động nhà trường đáp ứng cho việc chuẩn bị lâu dài nguồn nhân lực giáo viên THCS 2.3.4 Sử dụng nguồn nhân lực giáo viên THCS Tại trường THCS địa bàn huyện, hầu hết giáo viên phân công chuyên môn theo chuyên ngành đào tạo, phát huy tinh thần làm việc, cống hiến phấn đấu nguồn nhân lực giáo viên Tuy nhiên, chưa đồng cấu đặc điểm đào tạo giáo viên THCS theo hai chuyên ngành, nên phân công giáo viên dạy chuyên ngành phụ, điều phần ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy chất lượng giáo dục nhà trường 2.3.5 Đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 20 Trước yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục, đổi chương trình phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trường học thực trạng lực chuyên môn nguồn nhân lực giáo viên THCS địa bàn huyện, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải trọng tiến hành thường xuyên, liên tục 2.3.6 Xây dựng thực sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực giáo viên trung học sở  Chính sách tiền lương NNL giáo viên THCS  Chính sách bảo hiểm xã hội nguồn nhân lực giáo viên THCS  Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe nguồn nhân lực giáo viên THCS  Chính sách thi đua, khen thưởng nguồn nhân lực giáo viên THCS 2.3.7 Hỗ trợ huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở  Đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước  Đầu tư nguồn lực từ ngân sách địa phương  Hỗ trợ nguồn lực từ hoạt động xã hội hóa 2.3.8 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Trong năm qua, Phòng GD&ĐT trường THCS địa bàn huyện tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực khen thưởng kịp thời giáo viên coi biện pháp quan trọng công phát triển nguồn nhân lực giáo viên 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 2.4.1 Kết quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Chất lượng giáo dục THCS bước nâng lên, chất lượng giáo dục quan tâm, sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục bổ sung, tăng cường theo năm, công tác xã hội hóa giáo dục bước đầu thu kết đáng trân trọng 21 2.4.2 Những hạn chế quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Thứ nhất: Hạn chế quy hoạch, kế hoạch nguồn nhân lực giáo viên Thứ hai: Hạn chế công tác thực thi sách Thứ ba: Hạn chế công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực giáo viên Thứ tư: Hạn chế công tác đào tạo bồi dưỡng NNL giáo viên Thứ năm: Hạn chế công tác tra, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực giáo viên 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Một là, bất cập máy quản lý giáo dục THCS huyện Thanh Sơn Hai là, lực đội ngũ cán quản lý giáo dục THCS Ba là, Chủ động, tích cực phát huy lực nguồn nhân lực giáo viên THCS huyện Thanh Sơn chưa cao Bốn là, Nguồn lực, tài chính, sở vật chất đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS thấp Tiểu kết chƣơng Xất phát từ phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS huyện Thanh Sơn, cho thấy chất lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS công tác quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS huyện Thanh Sơn năm qua đạt thành tích đáng kể, song tồn nhiều yếu kém, hạn chế cần phải khắc phục Công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS chưa trọng; công tác quản lý sử dụng giáo viên nhiều bất cập; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chưa đạt hiệu cao; công tác thanh, kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên chung chung, thiếu khách quan Để làm tốt công tác quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên, cần có giải pháp xây dựng nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đảm bảo đồng cấu, bồi dưỡng lòng yêu nghề, có trách nhiệm với công việc đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi giáo dục 22 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Việt Nam 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở tỉnh Phú Thọ 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 3.2.1 Tổ chức thực quy hoạch giáo dục trung học sở kế hoạch hóa nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện 3.2.2 Cụ thể hóa tổ chức thực hiệu sách phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 3.2.3 Tăng cƣờng hỗ trợ nguồn lực tài từ ngân sách địa phƣơng cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 3.2.4 Tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực giáo viên phải theo tiêu chuẩn vị trí việc làm 3.2.5 Đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực giáo viên trung học sở cần đƣợc tổ chức phù hợp, thiết thực hiệu 3.2.6 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực giáo viên trung học sở 3.3 Khuyến nghị với quan quản lý nhà nƣớc quan chuyên môn 3.3.1 Khuyến nghị quan quản lý nhà nƣớc 23 3.3.2 Khuyến nghị quan chuyên môn Tiểu kết chƣơng Nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho nguồn nhân lực giáo viên THCS điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Trên địa bàn huyện Thanh Sơn, nguồn nhân lực giáo viên đạt trình độ chuẩn trình độ đào tạo Tuy nhiên, cấu chưa đồng bộ, lực giáo viên chưa đồng chưa đáp ứng đòi hỏi cao cho nghiệp phát triển giáo dục địa phương Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ việc làm cấp thiết Từ kết nghên cứu luận văn, giúp cho nhà quản lý có biện pháp tác động đến nguồn nhân lực giáo viên THCS Các biện pháp thực đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS, tiền đề cần thiết cho nghiệp đổi giáo dục Đất nước KẾT LUẬN Nguồn nhân lực giáo viên lực lượng định đến chất lượng, hiệu hoạt động dạy học giáo dục Vì tất yếu phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên nhiều giải pháp Luận văn làm tường minh khái niệm hệ thống lại sở lý luận phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS Trên sở lựa chọn nội dung cần thiết làm sở cho việc xây dựng khung lý luận luận văn Từ khung lý luận, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS huyện Thanh Sơn Phân tích, đánh giá hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn Qua đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS cho thấy, bên cạnh kết tích cực 24 số hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch nguồn nhân lực giáo viên, công tác thực thi sách, công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực giáo viên, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo viên, công tác tra, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực giáo viên Trên sở để đưa giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên THCS huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất giải pháp quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS, là: Hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS Cụ thể hóa thực sách phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS Tăng cường hỗ trợ nguồn lực tài cho phát triển nguồn nhân lực giáo viên THCS Đổi công tác quản lý sử dụng nguồn nhân lực giáo viên Đổi nội dung, hình thức phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo viên THCS Thanh tra, kiểm tra, đánh giá nguồn nhân lực giáo viên THCS 25 ... pháp quản lý nhà nước phát triền nguồn nhân lực giáo viên trung học sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ... lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú. .. quản lý nhà nước phát triền nguồn nhân lực giáo viên trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước phát triền nguồn nhân lực giáo viên trung học sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (TT) , Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (TT) , Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay