Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt)

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯU QUANG NINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành:Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hoàng Hiển Phản biện 1: TS Đặng Đình Thanh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chi Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402C, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – TP Hà Nội Thời gian: vào hồi ngày 06 tháng 01 năm 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Trong năm qua, Chính phủ, Bộ ban ngành ban hành kịp thời, đầy đủ văn quy phạm pháp luật nhằm tạo sở pháp lý cho quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, minh bạch hơn; nội dung văn pháp luật thể chế hóa chủ trương Đảng, Nhà nước việc tái cấu doanh nghiệp nhà nước Các chế, sách xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước, phân loại, xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư vốn ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu quản lý; phân công, phân cấp rõ ràng quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, qua nâng cao tính công khai, minh bạch, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước Trên địa bàn Tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước vốn ít, quy mô nhỏ, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thấp, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài Trước năm 2010 số đơn vị lỗ nghiêm trọng dẫn đến giải thể, phá sản như: Công ty Gỗ Vinh, Xí nghiệp đánh cá Cửa Hội, Công ty Vật liệu xây dựng Thi công giới Một số đơn vị phải có chế mạnh Chính phủ đủ điều kiện chuyển đổi hình thức sở hữu, vốn nhà nước bị thâm hụt như: Công ty Mía đường Sông Lam, Công ty Mía đường Sông Con, Công ty Đầu tư hợp tác kinh tế Việt - Lào, Công ty Xây dựng số I, Công ty Xuất nhập Dịch vụ tổng hợp vv Thực chủ trương xếp, chuyển đổi, đến cuối năm 2010, địa bàn toàn tỉnh xếp, chuyển đổi 160 doanh nghiệp, đó: Cổ phần hoá: 86; Giao, bán, khoán: 8; Giải thể: 6; Chuyển sang nghiệp có thu: 5; Phá sản: 2; Sáp nhập: 31 (Sáp nhập TW: 20; Sáp nhập địa phương: 11); Chuyển thành Công ty TNHH thành viên: 22 DN Sau chuyển đổi, hầu hết doanh nghiệp tinh giản lao động, tình hình tài lành mạnh; hoạt động theo chế quản lý điều hành mới, nhận thức trách nhiệm máy quản lý người lao động doanh nghiệp nâng cao Hiệu kinh tế xã hội nâng lên rõ rệt Nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng tỷ đồng mở rộng sản xuất kinh doanh Để hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thiện đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp tư nhân địa bàn đặt nhiều vấn đề lý luận pháp lý cần phải giải thấu đáo, có khoa học thực tiễn Vì việc chọn vấn đề “Quản lý nhà nước Doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công tất yếu khách quan, có tính cấp thiết sâu sắc Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong năm gần đây, vấn đề liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước nhiều tác giả nghiên cứu, cụ thể như: Đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước đia bàn tỉnh Vĩnh Phú, Luận án Tiến sĩ kinh tế năm 1996 tác giả Trần Mạnh Tôn; Quản lý kinh tế quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước – Thực trạng kiến nghị, Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Nguyễn Văn Cương, năm 2012; Sức cạnh tranh doanh nghiệp hình thình từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Nghệ An, Luận văn thạc sĩ tác giả Trần Anh Tuấn, năm 2006; Một số khía cạnh pháp lý quản lý nhà nước doanh nghiệp Nhà nước kinh tế thị trường Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học năm 2012, Khoa Luật, ĐHQGHN, tác giả Đoàn Thị Lan Anh Các công trình nêu nghiên cứu quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước nhiều góc độ đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Tuy nhiên, đến chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn Tỉnh Nghệ An, đặc biệt sau Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), Hiệp định Thương mại tự (FTA) có hiệu lực thi hành Vì vậy, lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích: Luận văn phân tích làm rõ sở lý luận thực trạng quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước vận dụng vào điều kiên tỉnh Nghệ An, từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An - Nhiệm vụ: Làm sáng tỏ sở lý luận quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An nay, rõ thành công, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: Trong điều kiện thời gian có hạn luận văn tập trung trọng tâm nghiên cứu sâu phân tích thực trạng quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Trong không gian pham vi địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian giai đoạn 2011 -2015 đề xuất giải pháp đến năm 2025 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu từ sở phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện chứng lịch sử phương pháp cụ thể khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê, diễn giải quy nạp phương pháp đối chiếu-so sánh, v.v… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Cơ sở lý luận doanh nghiệp nhà nước làm rõ quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An Tài liệu tham khảo cho tất quan đến vấn đề quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Kết cấu Luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước Doanh nghiệp nhà nước Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An Chương 3: Quan điểm giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước Điều Luật Doanh nghiệp nhà nước Quốc hội thông qua, ban hành ngày 20 tháng năm 1995 quy định: “Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế Nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoạt động công ích nhằm thực mục tiêu kinh tế, xã hội Nhà nước giao” Như vậy, xét quan hệ sở hữu vốn Luật chấp nhận loại doanh nghiệp nhà nước mà chủ sở hữu năm giữ 100% vốn doanh nghiệp Nhà nước Luật doanh nghiệp nhà nước Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2003, điều quy định: “Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế Nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ có cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn” [26] Theo đó, Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 có điểm mới, doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mà nhà nước có cổ phần vốn góp chi phối doanh nghiệp nhà nước Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp, luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2006, khoản 22 Điều Luật Doanh nghiệp 2005 quy định “Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ” Theo Luật Doanh nghiệp Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, khoản Điều quy định “Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” 1.1.2 Các loại hình Doanh nghiệp nhà nước Đến năm 2014, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2015 thay Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rõ loại hình doanh nghiệp Như vậy, trải qua nhiều giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước tổ chức hình thức sau: - Công ty cổ phần - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, - Tập đoàn kinh tế nhà nước - Tổng công ty nhà nước Quy định tập đoàn kinh tế nhà nước tổng công ty nhà nước Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế Vai trò DNNN kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta thể cụ thể nội dung: Một là, Các DNNN giữ vị trí then chốt kinh tế Điều thể chỗ DNNN bảo đảm điều kiện phát triển, bảo đảm cân đối lớn cho toàn kinh tế quốc dân Hai là, Các DNNN đảm nhận trách nhiệm, nhiệm vụ xã hội lớn, đồng thời thúc đẩy phát triển vùng kinh tế lạc hậu Do DNNN thường phải đảm nhận mục tiêu xã hội, đầu tư vào lĩnh vực lãi, thu hồi vốn lâu có ý nghĩa xã hội lớn Ba là, Các DNNN có sứ mệnh lớn tạo điều kiện thúc đẩy toàn trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Bốn là, Trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nước ta nay, DNNN hạt nhân, nòng cốt việc liên doanh, liên kết lôi thành phần kinh kế khác vào quĩ đạo phát triển lên chủ nghĩa xã hội Năm là, DNNN nơi tạo việc làm cho xã hội, góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giúp người lao động có thu nhập sống ổn định Sáu là, DNNN việc hoàn thành mục tiêu nhà nước đề trực tiếp tạo sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội; đóng góp vào ngân sách nhà nước, tham gia xuất khẩu, bước mở rộng thị trường nước Bảy là, DNNN vừa công cụ quản lý Nhà nước vừa máy làm kinh tế nhà nước, góp phần làm cho kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm Khái niệm quản lý: Quản lý đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học tự nhiên xã hội Dưới góc độ nghiên cứu riêng mình, ngành khoa học lại đưa khái niệm quản lý khác Tuy nhiên, hiểu theo cách chung thống nhất, quản lý tác động định hướng lên hệ thống nhằm trật tự hóa hướng phát triển phù hợp với quy luật định Khái niệm quản lý nhà nước: Về nghĩa rộng, quản lý nhà nước toàn hoạt động Nhà nước nói chung, hoạt động mang tính chất nhà nước, nhằm thực nhiệm vụ, chức Nhà nước Như vậy, quản lý xã hội xã hội có Nhà nước khái niệm rộng bao hàm quản lý mang tính chất nhà nước, tức quản lý nhà nước theo nghĩa rộng quản lý mang tính chất xã hội Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước phương thức tác động Nhà nước doanh nghiệp nhà nước thông qua hệ thống luật pháp, quy định, cách thức, phương tiện để doanh nghiệp nhà nước hoạt động, thực theo mục tiêu kinh tế – xã hội mà Nhà nước đề 1.2.2 Sự cần thiết khách quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Với vai trò DNNN nêu trên, việc Nhà nước quản lý DNNN yêu cầu “tất yếu”, thể nội dung sau: 10 nước có liên quan đến tồn phát triển doanh nghiệp nhà nước (trốn lậu thuế, lừa đảo, đối ngoại v v…) Xây dựng máy (các quan) quản lý doanh nghiệp nhà nước 1.2.4 Xu hướng can thiệp nhà nước vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Thứ nhất, thực chế độ quản lý công ty tất doanh nghiệp nhà nước Thứ hai, đổi chức quản lý nhà nước phương thức lãnh đạo Đảng doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước 1.2.5 Nội dung quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Thứ nhất, Hoạch định phát triển doanh nghiệp nhà nước Thứ hai, Xây dựng pháp luật làm sở cho DNNN hoạt động Thứ ba, Quản lý cán hoạt động DNNN Thứ tư, Quản lý nguồn vốn nhà nước DNNN CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN 2.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Nghệ An 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 2.1.3 Tình hình phát triển dân số 2.1.4 Tiềm tự nhiên khai thác 12 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.2.1 Quy mô tăng trưởng Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015 Năm 2010 2011 2012 Đơn vị: doanh nghiệp 2013 2014 2015 111 94 91 88 86 87 Trung ương 57 48 52 46 44 44 Địa phương 54 46 39 42 42 43 Doanh nghiệp nhà nước 4593 5798 6127 6245 6449 6894 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 18 28 33 32 32 47 Tỷ trọng % 100 100 100 100 100 100 DNNN 2,35 1,59 1,46 1,38 1,31 1,24 Trung ương 1,21 0,81 0,83 0,72 0,67 0,63 Địa phương 1,14 0,78 0,63 0,66 0,64 0,61 Doanh nghiệp nhà nước 97,27 97,94 98,02 98,11 98,2 98,09 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 0,38 0,47 0,52 0,51 0,49 0,67 DNNN 13 Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, số doanh nghiệp nhà nước hoạt động giảm 24 doanh nghiệp (từ năm 2010 đến 2015) doanh nghiệp trung ương giảm 13 doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 11 doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý doanh nghiệp nhà nước địa phương năm từ 2011 đến năm 2015 tỉnh Nghệ An tỉnh giảm 09 doanh nghiệp 2.2.2 Quy mô lao động Đến cuối năm 2014, doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh sử dụng 21.823 lao động, giảm gần 20% so với năm 2010, trung bình năm giảm gần 1.039 lao động (Bảng 2.2) Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước tạo nhiều công ăn việc làm giải lao động tỉnh nhiều (trung bình năm tăng thêm 6.555 người lao động) có xu ngày tăng, góp phần đảm bảo thu nhập việc làm cho lao động tỉnh lao động nhập cư Ngoài ra, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh ngày phát triển, số lượng không nhiều (năm 2014 có 32 doanh nghiệp) góp phần tạo việc làm cho lao động tỉnh tương đối nhiều, trung bình năm tăng thêm 1.874 người lao động Bảng 2.2: Phân bổ lao động theo loại hình doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2014 14 Lao động đến 31/12 hàng năm (người) Năm 2010 2011 2012 2013 2014 27 018 23 516 22 683 22 996 21 823 Trung ương 15 305 14 296 16 202 13 894 11 886 Địa phương 11 713 220 481 012 937 Doanh nghiệp nhà nước 105 051 124 506 128 465 136 972 137 825 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 865 298 10 300 15 104 19 237 Tỷ trọng % 100 100 100 100 100 DNNN 19,8 15,05 13,93 13,14 12,2 Trung ương 11,26 19,15 9,95 7,94 6,64 Địa phương 8,62 5,9 3,98 5,2 5,56 Doanh nghiệp nhà nước 77,27 79,65 79,99 78,24 77,05 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2,85 5,30 6,08 8,62 10,75 DNNN 2.2.3 Quy mô vốn Bảng 2.3: Quy mô vốn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2014 15 Đơn vị: triệu đồng 2013 2014 Năm 2010 DNNN 16 699 585 25 098 623 24 532 219 26 137 909 25 704 887 Trung ương 12 617 764 22 027 602 21 876 407 22 690 119 21 629 034 Địa phương 081 821 071 021 655 812 447 790 111 853 Doanh nghiệp nhà nước 53 152 897 75 312 368 93 210 505 113 596 000 135 538 000 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 860 828 891 191 430 179 745 330 986 439 100 100 100 100 100 23,28 24,06 20,08 18,09 15,48 Trung ương 17,59 21,12 19,91 15,7 13,01 Địa phương 5,69 2,94 2,17 2,39 2,47 Doanh nghiệp nhà nước 74,12 72,2 76,92 78,63 81,52 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2,6 3,74 3,63 3,28 3,00 Tỷ trọng % DNNN 2011 2012 Số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm dần, nhiên quy mô vốn doanh nghiệp nhà nước lại tăng lên cho thấy tăng trưởng đầu tư vốn vào doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước Trung ương hoạt động địa bàn tỉnh Từ năm 2010 đến năm 2014, quy mô vốn doanh nghiệp nhà nước tăng 153,94%, 16 đó, quy mô vốn doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương tăng 171,42%, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý tăng 100,73% Qua thấy rằng, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương tăng quy mô vốn đầu tư vào tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh giảm mạnh (11 doanh nghiệp) vốn doanh nghiệp nhà nước có tăng trưởng nhẹ chứng tỏ tỉnh Nghệ An tăng cường đầu tư vốn vào doanh nghiệp nhà nước 2.2.4 Doanh thu hiệu sản xuất kinh doanh Số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh song doanh thu doanh nghiệp nhà nước giảm không đáng kể So với năm 2010, năm 2014 doanh thu doanh nghiệp nhà nước địa bàn Tỉnh giảm không đáng kể giảm 6,38% Trong đó, doanh thu doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương giảm 3,96%; doanh thu doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương giảm 19,96% Bảng 2.4: Doanh thu doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2014 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2010 2011 DNNN 20 793 577 20 605 886 Trung ương 17 647 482 Địa phương Doanh nghiệp 2012 2013 2014 16 354 374 19 288 484 19 467 081 18 734 313 14 784 194 17 642 839 16 948 687 146 095 871 573 570 180 645 645 518 394 40 285 408 59 966 633 72 519 169 80 119 255 91 242 163 17 nhà nước Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 698 083 605 551 945 234 542 670 400 976 100 100 100 100 100 33,12 24,77 17,81 18,74 16,77 Trung ương 28,11 22,52 16,10 17,14 14,16 Địa phương 5,01 2,25 1,71 1,6 2,17 Doanh nghiệp nhà nước 64,18 72,10 78,98 77,82 78,85 2,7 3,13 3,21 3,44 4,65 Tỷ trọng % DNNN Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước Căn Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước Công văn số 439/TTg-ĐMDN ngày 22 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng phương án xếp, đổi mới, tái cấu lại doanh nghiệp 18 nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý giai đoạn 2011 -2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn số 2449/TTgĐMDN ngày 28 tháng 12 năm 2011 Theo văn số 2449/TTgĐMDN tỉnh Nghệ An phải tiến hành trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tiến hành cổ phần hóa 06 Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ, thực thoái vốn doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước giữ cổ phần chi phối chuyển phần vốn nhà nước doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước Thực tế ra, công tác hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An thực đạo Trung ương việc xếp, đổi tái cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ Tuy nhiên giai đoạn từ 2011 – 2015, tỉnh Nghệ An tiến hành cổ phần hóa 06 doanh nghiệp nhà nước năm 2015 năm 2011 – 2014 không cổ phần hóa doanh nghiệp 2.3.2 Công tác ban hành thực thi quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước - Quy định đầu tư vốn, quản lý tài sản sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước - Quy định giám sát tài chính, đánh giá hiệu hoạt động công khai thông tin tài - Quy định người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước 19 - Phân biệt Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An - Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước: 2.3.3 Công tác khuyến khích, hỗ trợ tạo môi trường hoạt động cho doanh nghiệp nhà nước - Về cải cách hành - Công tác khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước - Hỗ trợ pháp lý - Thực hỗ trợ đào tạo nhân lực: - Hỗ trợ vay vốn, lãi suất tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh: - Thực sách tài khóa ưu đãi thuế: - Thực đối thoại với doanh nghiệp: 2.3.4 Công tác kiểm tra, tra doanh nghiệp nhà nước Sau thời gian áp dụng văn tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước, nhiều văn pháp luật bộc lộ bất cập như: chưa có quy định cụ thể phân biệt rõ trách nhiệm quan việc thực giám sát, đánh giá hiệu hoạt động DN; chế tài xử lý chưa đủ mạnh, thiếu quy định trách nhiệm cụ thể cá nhân để xảy sai phạm; thân quan có trách nhiệm tra, kiểm tra DNNN chưa nghiêm túc việc giám sát, chấp hành giám sát đưa biện pháp khắc phục kịp thời, để đến sai phạm xảy gây thất thoát nguồn tài sản không nhỏ Nhà nước Trước tình hình đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2014 Giám sát, kiểm tra, tra doanh nghiệp nhà nước việc chấp hành pháp luật tuân thủ định chủ sở hữu 20 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 2.4.1 Những thành công Tỉnh Nghệ An thực thành công phương án xếp, đổi mới, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Văn số 2449/TTg-ĐMDN Tỉnh Nghệ An thực cổ phần hóa 06 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước trì 26 Công ty TNHH MTV có 100% vốn nhà nước Lên phương án thực thoái vốn công ty cổ phần không thuộc diện nhà nước giữ cồ phần chi phối, năm 2016 tỉnh thực thoái vốn 04 Công ty cổ phần lên phương án chuyển phần vốn nhà nước doanh nghiệp nhà nước không thuộc diện địa phương giữ quyền quản lý Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước Thực đơn cải cách hành chính, thực chế của, chế cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Trên toàn tỉnh có 23/25 sở, ban, ngành thực chế của, đạt 92% Có 05 đơn vị ngành dọc quan Trung ương đóng địa bàn gồm: Công an, Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc thực chế cử quan số đơn vị cấp huyện Có 20/21 Huyện, thành phố, thị xã thực chế của, có 461/480 xã, phường, thị trấn thực chế cửa, 19 xã chưa triển khai xã vùng núi cao, xã đặc biệt khó khăn thuộc diện Chính phủ chưa cho phép triển khai Thực chế cửa liên thông triển khai lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế đăng ký mẫu dấu; Lĩnh vực đầu tư; Lĩnh vực cấp phép quảng cáo 21 Thực hiên tốt sách Trung ương việc hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước giãn, giảm thuế, hỗ trợ khoa học, công nghệ Ngoài ra, tỉnh đề sách hỗ trợ doanh nghiệp nguồn ngân sách Tỉnh Thực trao đổi, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp thường xuyên qua năm bắt tình hình kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân Hạn chế: Công tác dự bào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhà nước hạn chế, chủ yếu thực chủ trương vế xếp, đổi mới, tái cấu doanh nghiệp nhà nước Trung ương Thiếu giải pháp mang tính tổng thể để phát triển doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Quản lý vốn tài sản nhà nước doanh nghiệp nhà nước chưa thấy hiệu quả, trình trạng thất thoát, lãng phí Chưa tạo động lực đủ mạnh cho doanh nghiệp người lao động Quyền tử chủ doanh nghiệp nhà nước mở rộng nhìn chung hạn chế Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước chưa chặt chẽ, thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý quan tra cấp chưa có hướng dẫn cụ thể thực theo trình tự, thủ tục Bộ máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước chưa chuyên sâu lĩnh vực kinh tế, phong cách làm việc cứng nhắc, mệnh lệnh hành Việc công khai trao đổi thông tin quan quản lý nhà nước nhiều vấn đề, chưa có văn hướng dẫn cụ thể, chưa 22 thể như: thông tin tình trạng nhân thân người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước (trách nhiệm quan công an); Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thêm ngành nghề kinh doanh có điều kiện chưa đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề khác; chưa quy định trách nhiệm cụ thể sở, ngành quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước sau đăng ký thành lập gồm nội dung gì, biện pháp quản lý nào, thiếu phối hợp, trao đổi thông tin quan có liên quản, chưa có hướng dẫn cụ thể nên trình thực sở, ngành lúng túng, đổ lỗi cho có doanh nghiệp vi phạm Nguyên nhân: Tác động khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế giới làm ảnh hưởng đến kinh tế nói chung hoạt động doanh nghiệp nhà nước nói riêng Các doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh mang nặng tư tưởng bao cấp nhà nước thời trước, chưa kịp thời chủ động để hội nhập phát triển nên cần có thời gian để quan quản lý nhà nước lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thích nghi nâng cao lực điều kiện Công tác tra, kiểm tra chưa triệt để khách quan, có ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước, việc làm minh bạch tình hình tài chính, thông tin doanh nghiệp nhà nước chưa thực tốt Chưa có tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng sách (thông qua trang điện tử Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương địa phương hội thảo, hội nghị, tọa đàm) Vai trò đóng góp phản biện sách Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, Hội bảo vệ người tiều dùng địa phương chưa cao 23 Các Sở, ngành cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiên chương trình đào tạo, bồi dưỡng thương có nội dung “na ná” nhau, dễ gây nhàm chán cho người học, hiệu quản không cao Đối tượng học thường cấp phòng, cấp huyện kiết triển khai nội dung tiếp thu không cao (do không đủ thẩm quyền) Mặt khác sở, ngành chưa cử cán chuyên trách theo dõi, quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức giao nhiệm vụ lại hay thay đổi vị trí công tác nên việc tiếp cận kiến thức, tài liệu xây dựng sở liệu doanh nghiệp nhà nước nói riêng doanh nghiệp nói chung thuộc lĩnh vực, địa bàn phân công quản lý gặp nhiều khó khăn Các văn pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp nhà nước Trung ương ban hành chưa cụ thể, văn hướng dẫn thực thiếu như: Quy chế phối hợp mẫu quan chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước nói riêng doanh nghiệp nói chung; Nghị định phủ quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước hoạt động CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2025 3.1 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Nghệ An 24 3.1.2 Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước theo Luật doanh nghiệp, tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo nguyên tắc thị trường 3.1.3 Cải cách thể chế quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước phải thích ứng với xu hướng hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế 3.1.4 Đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành đồng với cải cách kinh tế nói chung, phù hợp với thể chế Nhà nước điều kiện cụ thể địa phương 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Giải pháp hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhà nước 3.2.2 Giải pháp làm lành mạnh hóa tài doanh nghiệp nhà nước 3.2.3 Đào tạo, xếp, bố trí cán lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước chủ chốt 3.2.4 Tiếp tục tiến hành xếp lại, phát triển nâng cao hiệu quản hoạt động doanh nghiệp nhà nước 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp nhà nước KẾT LUẬN Luật Doanh nghiệp 2014 văn pháp luật quy định doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng việc thiết lập khung pháp lý quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Cho đến nay, hệ thống pháp luật quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước tương đối đầy đủ, phù hợp với thực tiễn tạo sở cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động bình đẳng với loại hình doanh nghiệp khác kinh tế thị trường định hướng XHCN 25 Tỉnh Nghệ An thực tốt chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu Đặc biệt, việc tạo lập môi trường pháp lý để doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân hoạt động bình đẳng Công tác, tra kiểm tra hoạt động doanh nghiệp nhà nước chưa triển khai thường xuyên Công tác phối hợp, trao đổi thông tin quan quản lý nhà nước việc quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước có lúc chưa đồng bộ, thiếu thông tin đầy đủ, xác, toàn diện doanh nghiệp nhà nước địa tỉnh Để nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An, cần kết hợp đồng giải pháp, tập trung vào giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực máy quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng triển khai thực nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhà nước; nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp 26 ... QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2025 3.1 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN... 2: Thực trạng quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An Chương 3: Quan điểm giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025... mẫu quan chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước nói riêng doanh nghiệp nói chung; Nghị định phủ quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt) , Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt) , Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay