Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (tt)

24 29 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:28

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin Đảng ta từ lâu khẳng định vai trò tổ chức phát triển xã hội người Qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng Nga, V.I.Lê Nin rút kết luận: “Trong đấu tranh giành quyền, giai cấp vô sản vũ khí khác tổ chức” giành quyền, toàn nhiệm vụ đảng cầm quyền “…tổ chức, tổ chức tổ chức” Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin việc xây dựng tổ chức đề giải pháp tổ chức thực phù hợp với truyền thống dân tộc thực tiễn Việt Nam Sau nửa kỷ lãnh đạo thành công cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng khẳng định: “Tổ chức khâu định việc thực thắng lợi đường lối, sách Đảng” Từ sở lý luận thực tiễn nhà nghiên cứu tổ chức máy chứng minh tổ chức hoạt động có hiệu quả, đạt mục tiêu dự kiến phải có cấu tổ chức Nói cách khác “Cơ cấu tổ chức có vai trò định tới hiệu hoạt động tổ chức” Lý luận thực tiễn chứng minh vai trò định nguồn lực người cách mạng Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: “Con người chủ thể cải tạo hoàn cảnh yếu tố quan trọng lực lượng sản xuất Sinh thời Hồ Chí Minh rõ: Cán gốc công việc, muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Người khẳng định: Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa cần phải có người chủ nghĩa xã hội” [33, tr 215] Các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi nhấn mạnh yêu cầu quan trọng phải phát huy nguồn lực người, coi "con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội"; Trong giai đoạn khoa học - công nghệ phát triển vũ bão, loài người bước vào thời kỳ kinh tế tri thức, Văn kiện Đại hội IX, X, XI Đảng tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng nguồn lực người: “Nguồn lực người nguồn lực quan trọng nhất; cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực trang bị tri thức, kỹ lao động có khả ứng dụng nhanh chóng tri thức khoa học - công nghệ vào trình sản xuất để nâng cao suất hiệu lao động”[24, tr178] Ở lĩnh vực nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nắm vai trò then chốt định đến phát triển lĩnh vực Trong lĩnh vực báo chí truyền thông vai trò nguồn nhân lực phủ nhận Đối với quan báo chí truyền thông, bên cạnh yếu tố sở vật chất phương tiện kỹ thuật phục vụ trình tác nghiệp, nguồn nhân lực nhân tố định đến chất lượng hoạt động quan đó, cụ thể chất lượng thông tin quan báo chí truyền thông Sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thông tin, truyền thông đặt đòi hỏi mới, phức tạp tầm cao cho công tác tổ chức, quản lý báo chí, đòi hỏi nguồn nhân lực đủ trình độ kiến thức, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý tình hình Đài Tiếng nói Việt Nam xác định rõ việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố tiên đảm bảo cho chất lượng hoạt động quan báo chí, đặc biệt thời đại sức mạnh internet mạng xã hội (facebook, twitter ) có phần lấn ướt loại hình truyền thông quen thuộc Nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao không giỏi kỹ tác nghiệp báo chí phải sử dụng thành thạo phương tiện, công cụ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện vừa có chất lượng vừa thu hút, hấp dẫn công chúng Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm đầu tư hai phương diện chủ trương tiềm lực cho lĩnh vực liên quan nhiều đến phát triển xây dựng mô hình tổ chức người như: Thành lập đơn vị, tổ chức sản xuất chương trình nâng cao trình độ, tạo môi trường làm việc để người giải phóng triệt để sức lao động, nâng cao chế độ lương đãi ngộ để nâng cao lực tái sản xuất… Mặc dù kết đạt hạn chế, tổ chức nguồn nhân lực làm truyền thông nhiều bất cập trước yêu cầu, nhiệm vụ Nhiều vấn đề lý luận thực tiễn xung quanh việc xây dựng mô hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông Và, cần phải làm để thực tốt công việc giai đoạn Làm rõ câu hỏi thực đòi hỏi cấp bách, vừa bản, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp lý luận thực tiễn công việc xây dựng mô hình tổ chức nguồn nhân lực người, góp phần xây dựng ngành truyền thông mạnh khu vực giới Đặc biệt nay, tòa soạn đa phương tiện hay quan truyền thông đa phương tiện phổ biến giới để xây dựng ta cần phải trả lời câu hỏi thực tiễn đặt sống Với ý nghĩa đó, tác giả chọn vấn đề “Phát triể h i i i i t hi tr th h t h tr th h ti Tình hình nghiên cứu Trong lĩnh vực áo chí, Truyền thông Việt Nam đặc biệt ngành phát Việt Nam, mô hình tổ chức nguồn nhân lực nội dung quan trọng nội dung nh m xây dựng phát triển quan, đơn vị tổ chức Để mô hình tổ chức nguồn nhân lực mang lại hiệu quả, đòi hỏi đơn vị, tổ chức phải có chiến lược phát triển phù hợp với thực tế nguồn lực có đơn vị Chính vậy, mô hình tổ chức nguồn nhân lực nhiều quan, tổ chức, cá nhân nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm, nghiên cứu, hay tài liệu, báo cáo ộ Nội vụ hàng năm công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức Nhà nước; Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2010 – 2015 sau 2015 Ngoài số viết báo, tạp chí đề cập tới công tác tổ chức nguồn nhân lực Song, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống mô hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông đại chúng Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Như biết, phát Việt Nam thành lập từ năm 1945 với Đài Tiếng nói Việt Nam đích thân ác Hồ sáng lập đặt tên Đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có 4.000 cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ ; phát sóng Hệ phát mở với thời lượng gần 1.500 giờ/ngày; 11 thứ ngữ quốc tế 12 thứ tiếng dân tộc; vùng phủ sóng đạt 99,8 diện tích lãnh thổ Việt Nam, phát đối ngoại phủ sóng sang vùng Đông Nam , Châu - Thái ình ương, Châu u, Mỹ La tinh vùng Caribê; Đài Tiếng nói Việt Nam có 06 quan thường trú nước Tây ắc, Đông ắc, Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đồng b ng Sông Cửu Long Tp Hồ Chí Minh 10 quan thường trú nước Mỹ, Nga, Pháp, i Cập, Trung Quốc, Nhật ản, Thái Lan, Lào, Cămpuchia Cộng hòa S c Từ thực tế cần có nghiên cứu chuyên sâu mô hình tổ chức nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Làm rõ thực trạng mô hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông nói chung mô hình tổ chức máy nguồn nhân lực làm truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam Trên sở đó, nghiên cứu mô hình tổ chức quan truyền thông đa phương tiện Đài Tiếng nói Việt Nam thời kỳ kỷ nguyên số… Nhiệm vụ: Với mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài là: Thứ nhất, trình bày quan điểm mô hình tổ chức, nguồn nhân lực, tổng quan tình hình báo chí Việt Nam nhu cầu cần thiết phải xây dựng mô hình tổ chức nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam Thứ hai, nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn vừa qua Thứ ba, đề xuất mô hình tổ chức xếp nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Mô hình tổ chức nguồn nhân lực làm truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề chung mô hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam, đồng thời sâu phân tích Đài Tiếng nói Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta tổ chức máy, người, nguồn lực người phát triển kinh tế - xã hội Đài Tiếng nói Việt Nam Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu vật biện chứng, vật lịch sử, tổng hợp, so sánh, phân tích, lôgíc, khảo sát, điều tra… Những đóng góp Đề tài - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam - Phân tích thực trạng mô hình tổ chức phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh giá kết đạt được, tìm hạn chế nguyên nhân - Xây dựng mô hình tổ chức công tác phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Phát - Truyền hình địa phương Kết cấu Đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Đề tài có kết cấu 03 chương: CH N M t số vấn đề u n chung m hình tổ chức má nguồn nh n ực Đài Tiếng nói Việt Nam CH N Thực trạng c ng tác tổ chức phát triển nguồn nh n ực Đài Tiếng nói Việt Nam na CH N ựng m hình tổ chức nguồn nh n ực Đài Tiếng nói Việt Nam với tư cách tổ hợp Tru ền th ng đa phương tiện Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 1.1 Những khái niệm ản 1.1.1 Khái i v h Nguồn lực người tổng thể số lượng chất lượng người với tổng hoà tiêu chí trí lực, thể lực phẩm chất đạo đức - tinh thần tạo nên lực mà thân người xã hội huy động vào trình lao động sáng tạo phát triển tiến xã hội 1.1.2 Khái i hát triể h Phát triển nguồn nhân lực trình học tập nh m mở cho cá nhân công việc dựa định hướng tương lai tổ chức Trang bị kiến thức định chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động, để họ đảm nhận nghề đó, hay để làm tốt công việc đó, để làm công việc khác tương lai, toàn hoạt động tác động vào người lao động, để người lao động có đủ khả phục vụ cho nhu cầu lao động tương lai 1.2 Yêu cầu phát triển nguồn nh n ực tru ền th ng Trong tình hình đất nước ngày phát triển, báo chí Việt Nam cần phải giữ vững mở rộng trận địa tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần tích cực thực thắng lợi nhiệm vụ trị Đảng, Nhà nước; củng cố, tăng cường thống tư tưởng, trị, phát huy sức mạnh dân chủ tinh thần đoàn kết dân tộc, Hồ Chủ tịch có nói ”Cán gốc công việc” [33;tr269] Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII rõ: “Đào tạo bồi dưỡng cán toàn diện lý luận trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn lực thực tiễn Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, cán quản lý, doanh nghiệp chuyên gia, trước hết đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị, coi trọng đức lẫn tài, đức gốc Việc học tập cán phải quy định thành chế độ phải thực nghiêm ngặt ” [23;tr235] áo chí phải nắm vững tuyên truyền sâu rộng kịp thời, có hiệu đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, bám sát nhiệm vụ trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền cổ vũ thành tựu công đổi Cần có quy định thẩm quyền, trách nhiệm, chế phối hợp quan: Cơ quan đạo báo chí Đảng, quan quản lý nhà nước báo chí, hội Nhà báo Việt Nam quan chủ quản báo chí việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực phẩm chất trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp Người làm báo cần đào tạo có lập trường tư tưởng vững vàng, tôn trọng rèn luyện tính xác thực việc cung cấp thông tin báo chí, có tính chiến đấu chống lại sai trái, có hình thức phản ánh đa dạng, phong phú đời sống xã hội Các cấp Trung ương địa phương phải kịp thời rà soát, đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kiên đưa người không đủ phẩm chất, lực khỏi quan báo chí Thực tốt việc khen thưởng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quản lý chặt chẽ đại diện phóng viên thường trú đại phương hay nước Hiện nhiều nơi đào tạo báo chí với chuẩn mực hình thức khác Việc tuyển chọn, phóng viên thường trú, cộng tác viên thường xuyên thiếu chặt chẽ Vì vậy, cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dư ng, tuyển chọn đội ngũ PV, TV lãnh đạo quan báo chí Tại sở đào tạo nguồn nhân lực báo chí truyền thông cần đổi chương trình, tập trung vào đội ngũ cán phóng viên, biên tập viên tốt phẩm chất đạo đức, giỏi lực chuyên môn, có trình độ tin học cao, thông thạo ngoại ngữ luật pháp quốc tế 1.3 Quan điểm Đảng, Nhà nước phát triển nguồn nhân lực làm Truyền thông Việt Nam Cương lĩnh đại hội Đảng lần thứ XI có nêu: “…Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hoá người Việt Nam Phát triển giáo dục đào tạo với phát triển khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư phát triển Đổi toàn diện giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo hội điều kiện cho công dân học tập suốt đời…” [25; tr6] Xây dựng đội ngũ C VC có đủ phẩm chất lực phục vụ tiến trình cải cách hành nh m góp phần đắc lực vào nghiệp xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Cần phải Đào tạo, bồi dư ng C VC lý luận trị, đường lối chủ trương, sách Đảng Nhà nước nh m xây dựng đội ngũ C VC nhà nước đầy đủ phẩm chất lĩnh trị Phẩm chất trị đội ngũ C VC nhà nước thể trung thành với nghiệp cách mạng Đảng o vậy, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dư ng CBVC bồi dư ng phẩm chất trị, lập trường tư tưởng đạo đức cách mạng cho C VC Đảng ta rõ: “Vững vàng, kiên định đường lối đổi Đảng, không dao động trước khó khăn, phức tạp mâu thuẫn gay gắt tình hình nước giới…không tham ô, buôn lậu, lãng phí công, sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính chiến đấu cao, thẳng thắn, trung thực” [43;tr222] Ngoài phải đào tạo, bồi dư ng kiến thức QLNN phục vụ cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Đặc biệt quan tâm đến công tác ĐT cán xã Phường nh m mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ C VC hệ thống trị sở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX rõ: “Có chương trình, kế hoạch đào tạo, đao tạo lại bồi dưỡng thường xuyên CBVC nhà nước Đào tạo, bồi dưỡng trước hết cán lãnh đạo, cán quản lý đường lối sách, kiến thức kỹ QLHC Nhà nước ” [24; tr49] Xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam thành hai 02 Đài quốc gia mạnh, thành tập đoàn truyền thông có uy tín khu vực quốc tế; làm tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước, diễn đàn nhân dân, làm tốt chức giáo dục, nâng cao dân trí, giải trí, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân Tăng cường thông tin đối ngoại, đảm bảo hội nhập thông tin khu vực quốc tế, đồng thời đấu tranh có hiệu với luận điệu phản tuyên truyền, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, chế độ lực thù địch phản động, phục vụ đắc lực cho nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ngoài ra, quản lý thống hệ thống trung tâm sản xuất chương trình khu vực, hệ thống kỹ thuật chuyên dùng hai Đài quốc gia bao gồm hệ thống truyền dẫn qua vệ tinh đài phát sóng mặt đất để phủ sóng phát thanh-truyền hình quốc gia phạm vi toàn quốc, mở rộng phạm vi phủ sóng giới nh m phát huy hiệu nội dung tuyên truyền, kỹ thuật, kinh tế bảo đảm an ninh trị Chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ làm công tác phát thanh-truyền hình có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt trình độ chuyên môn cao; phát huy hiệu chế tự chủ tài để phát triển nghiệp phát thanh-truyền hình nước không ngừng cải thiện đời sống cán bộ, viên chức làm công tác phát thanh-truyền hình 1.4 Mục tiêu c ng tác phát triển nguồn nh n ực Mục tiêu lâu dài tổng quát việc đào tạo, phát triển NNL nói chung nh m “xây dựng đội ngũ NNL có đủ đức tài” ởi thời kỳ hội nhập quốc tế thiếu người có đức độ tài năng, không thu hút cảm hóa, tập hợp tri thức giỏi đất nước lĩnh vực Tuy nhiên, chế thị trường nay, cán bộ, viên chức có tài chưa đủ, điều cốt yếu tự thân họ luôn rèn luyện phẩm chất lối sống lành mạnh, kiên chống tham nhũng hối lộ, lãng phí, buôn lậu, sống xa hoa hưởng lạc Từ đó, việc bồi dư ng phát triển đức – tài cho đội ngũ cán cấp Đảng Nhà nước mục tiêu nhất, tập trung vấn đề quan trọng cấp thiết thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 1.5 N i ung phát triển nguồn nh n ực àm tru ền th ng 1.5.1.Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thi tuyển nguồn nhân lực Quy trình tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển thực qua 04 bước: Hàng năm quan sử dụng cán bộ, viên chức lập lế hoạch tuyển dụng gửi quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức để xem xét, phê duyệt theo tiêu, biên chế giao 1.5.2 ác định nhu cầu phát triển nguồn nh n ực Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, bồi dư ng mà công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải thỏa mãn trước yêu cầu công việc Xác định nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức bước quy trình thực công tác đào tạo, bồi dư ng cán bộ, viên chức Việc xác định nhu cầu việc cần thiết quan trọng liên quan trực tiếp tới chi phí đào tạo phát triển, liên quan đến số lượng chất lượng lao động sau đào tạo Nếu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực không hợp lý gây lãng phí tác động tiêu cực đến người lao động, không khuyến khích tinh thần làm việc người lao động 1.5.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo Trên sở mục tiêu sở mà tổ chức xác định phải lựa chọn đối tượng cần đào tạo họ ai, họ người nào, thực trạng công việc họ Để lựa chọn đối tượng đào tạo phải dựa nhu cầu động đào tạo người lao động, phân tích triển vọng phát triển nghề nghiệp người lao động Đây bước đệm tương đối quan trọng để nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Với mục tiêu phát triển lâu dài tổ chức, việc cung cấp hợp lý chương trình đào tạo cho người cần đào tạo tiền đề để khai thác tốt khả họ, ngược lại lựa chọn đối tượng không gây lãng phí tiền bạc, thời gian công sức 1.5.4 ựng chương trình, qu trình phương pháp đào tạo Nguồn nh n ực Xây dựng chương trình, quy trình phương pháp đào tạo việc quan trọng tiến trình thực công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định phần lớn hiệu công tác đào tạo hay tạo mặt lớp người sau đào tạo Quy trình đào tạo nguồn nhân lực Sơ đồ 1.1 Qu trình đào tạo, ồi ưỡng C ng chức viên chức N i dung công việc Làm theo tài liệu Đơn Bước vị/người công thực việc - Từ kế hoạch hàng năm Thông tin khoá đào tạo, bồi Phòng/Ban 1.1 - Chỉ tiêu phân bổ/ thông báo dư ng Tổ chức cán quan cấp trên, (TCCB) sở đào tạo - Tài trợ tổ chức nước Đề xuất thành phần, đối tượng tham dự - Yêu cầu đột xuất khác Phòng/Ban BM 01-TCCB-01 Tổ chức cán 1.2 Duyệt Thủ trưởng quan Phòng/Ban TCCB đơn vị liên quan 1.3 Đề cử nhân sự, soạn thảo văn cử C CC ĐT 1.4 1.5 Phòng/Ban TCCB 1.6 Phòng/Ban TCCB, cán cử ĐT Phòng/Ban Tổ chức cán BM 01-TCCB-02 Duyệt Thủ trưởng quan Đơn vị cá nhân liên quan BM 01-TCCB-01 Thông báo đơn vị cá nhân liên quan Thực 1.7 Báo cáo 1.8 Lưu hồ sơ - BM 01-TCCB-03 - BM 01-TCCB-04 - Giấy chứng nhận (nếu có) 1.9 1.5.5 Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tốn nhiều thời gian, tiền bạc nhân lực Vậy dự tính chí phí điều cần thiết phải vào thực tế cho phép tổ chức 1.5.6 Đánh giá chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đánh giá chương trình đào tạo xác định chuyển biến trình độ thay đổi nhân cách làm việc, gia tăng suất lao động, tỷ lệ phế phẩm hay số vụ tai nạn… so với thời gian trước đào tạo Dựa so sánh người ta biết mặt tích cực mặt hạn chế Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình liên tục nên việc đánh giá hiệu giai đoạn thiếu được, điều cần thiết ta biết nhược điểm để khắc phục giai đoạn điều quan trọng Tuy nhiên, hiệu chương trình đào tạo thể nhiều mặt, nhiều khía cạnh o đó, đánh giá chương trình đào tạo, phát triển NNL việc làm đòi hỏi tốn nhiều thời gian chi phí 1.6 M t số kinh nghiệm quốc tế phát triển nguồn nhân lực Phát Truyền hình 1.6.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nước Viện đào tạo NNL nâng cao báo chí Thụy Điển FOJO Học viện báo chí quốc tế IIJ Inwent Viện đào tạo Phát Truyền hình-Đài Quốc tế Đức DW-AKADEMIE Đài phát quốc tế Trung Quốc Đài Phát thanh-Truyền hình Malaysia RTM Đào tạo phát triển Đài C ustralia 1.6.2 Kinh nghiệm đào tạo nước Thứ nhất, công nghệ quản lý, kỹ thực hành, kinh nghiệm quản lý cụ thể vận dụng vào nhiệm vụ, tác nghiệp cán lãnh đạo, quản lý, viên chức chuyên môn quan, bộ, ngành Tuy nhiên, thể chế trị Việt Nam hoàn toàn khác nước Đông u, Tây u… vậy, tổ chức máy nhà nước, phương thức xây dựng thực thi pháp luật, thể chế kinh tế chưa thể áp dụng vào nước Thứ hai, vận dụng tiến bộ, khoa học nước vào Việt Nam công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng nguồn nhân lực máy hành Nhà nước từ Trung ương đến địa phương Thứ ba, kinh tế chậm phát triển nên khả đầu tư cho phát triển NNL truyền thông đại chúng hạn chế, chế độ, sách, thu nhập cán bộ, viên chức, tác động đến ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành công chức ngành cần tăng đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thứ tư, cán bộ, viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dư ng nước trình lãnh đạo, quản lý hay tác nghiệp tham mưu, xây dựng hoạch định sách không đề xuất ý tưởng mới, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tiếp thu nước nhiên đa phần lãnh đạo cấp chưa cho ph p vận dụng sợ sai với chủ trương chung, ngại động chạm, ngại trách nhiệm Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng mô hình tổ chức b máy Đài Tiếng nói Việt Nam 2.1.1 Cơ cấu tổ chức b máy 2.1.2 Thực trạng cấu tổ chức Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam hoạt động theo mô hình tổ chức quy định Nghị định 55/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam Trước đó, giai đoạn từ 2008 – 2015, cấu tổ chức Đài TNVN quy định Nghị định số 16/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam 2.1.3 Đánh giá tình hình thực cấu tổ chức b máy theo Nghị định số 55/2014/NĐ-CP Thực Nghị định số 55/2014/NĐ-CP, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, triển khai thực 19 nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ giao; với 36 đơn vị trực thuộc, có 06 đơn vị thuộc khối giúp việc Tổng giám đốc, 20 đơn vị thuộc khối sản xuất, 10 đơn vị thuộc khối tổ chức khác phát huy sức mạnh, tránh chồng chéo tổ chức máy nhiệm vụ, đáp ứng xu phát triển truyền thông đại Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển hoạt động thức loại hình áo chí: áo nói, áo hình, áo điện tử áo in, phát huy hiệu tốt công tác truyên truyền thực hỗ trợ cho công việc Đài Hiện nay, chương trình phát Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng 06 Hệ phát thanh, Hệ VOV1 đến Hệ VOV5, Kênh VOV Giao thông Quốc gia ên cạnh đó, Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, áo viết áo Điện tử kịp thời phản ánh chủ trương sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước hoạt động kinh tế trị - xã hội nước giới Về kỹ thuật phủ sóng tốt vùng lõm b ng việc lắp đặt trạm phát FM có công suất từ 5-20KW; Các chương trình phát Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất Trung tâm Âm với 40 Studio, có 28 Studio sản xuất truyền âm chương trình phát thanh, 03 Studio thu nhạc, 01 Nhà hát trang bị kỹ thuật công nghệ số đại 108 trạm biên tập âm sử dụng phần mềm Dalet Netia ban biên tập Studio quan thường trú 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 2.2.1 Tổng quan nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam Qua 70 năm xây dựng phát triển, đến Đài Tiếng nói Việt Nam có 33 đơn vị trực thuộc, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 2000 người Đài Tiếng nói Việt Nam quan thông tin đại chúng cấp quốc gia hội đủ thể loại báo chí: phát thanh, truyền hình, báo viết Internet, h ng ngày phát sóng 250 với gần 200 chương trình phục vụ đối tượng; phủ sóng rộng khắp nước quốc tế 06 hệ chương trình phát thanh, 02 kênh truyền hình; phủ sóng phát 99,5 địa bàn dân cư nước vùng rộng lớn giới Đài Tiếng nói Việt Nam ứng dụng công nghệ phát kỹ thuật số, có sử dụng phần mềm chuyên dụng sản xuất chương trình, trở thành Đài Phát đại nước khu vực Đông Nam Á Hiện tại, lực lượng lao động Đài Tiếng nói Việt Nam phân bổ theo mảng, lĩnh vực công tác sở chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức đơn vị trực thuộc Đài: Các đơn vị giúp việc Thực chức tham mưu giúp Tổng giám đốc lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Kiểm tra, Hợp tác quốc tế, Biên tập nội dung kế hoạch tuyên truyền, Quản lý dự án phát triển phát 10 Khối đơn vị biên tập sản xuất chương trình gồm Hệ phát Kênh truyền hình Các đơn vị tuyên truyền thực tốt vai trò, trách nhiệm quan ngôn luận Đảng, nhà nước Tuân thủ đạo Lãnh đạo Đài, thông tin đầy đủ, kịp thời, xác, toàn diện đời sống trị, kinh tế-xã hội nước quốc tế, diễn đàn tin cậy nhân dân; góp phần định hướng thông tin công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Khối trường đào tạo doanh nghiệp Trung tâm Quảng cáo Dịch vụ truyền thông đa phương tiện đơn vị nghiệp có thu, đầu mối trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam có chức tổ chức thực hợp đồng, chương trình quảng cáo, quảng bá, tài trợ, hỗ trợ dịch vụ giá trị gia tăng khác phương tiện truyền thông Đài hình thức truyền thông đa phương tiện khác Trường Cao đẳng Phát Truyền hình I, II trường cao đẳng công lập, đơn vị nghiệp có thu, thực chức đào tạo nguồn nhân lực bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Trung cấp nghề chuyên ngành Phát thanh-Truyền hình, công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực phát triển ngành Phát thanhTruyền hình nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Các đơn vị khối Kỹ thuật Trung tâm Âm thanh: thực chức tham mưu định hướng phát triển, vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản xuất-lưu trữ-cung cấp tín hiệu âm thanh, tệp liệu, chương trình phát cho hệ phát phương tiện truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam Quản lý khai thác thiết bị điện, điện lạnh, hệ thống thiết bị sản xuất-lưu trữ, mạng máy tính phát Trung tâm Kỹ thuật phát thanh: thực chức tham mưu định hướng phát triển, quản lý, khai thác hệ thống truyền dẫn, phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam 2.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 2.2.2.1 V công tác cán Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức máy, năm qua Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm, lãnh đạo, đạo đơn vị trực thuộc Đài trọng hàng đầu đến việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán quản lý, kết cụ thể sau: Như vậy, sau nhiều năm xây dựng, củng cố kiện toàn, đến đội ngũ cán Đài bước nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đài Bảng tổng hợp số liệu cán quản lý tính đến 01/12/2015 Chức vụ Tổng Cấ B v t Cấp phòng STT Đối tượng c ng t Nam Nữ Nam Nữ Công chức 80 25 105 Viên chức 211 178 389 Trong ổ nhiệm, luân chuyển cán b năm 2015 Công chức 18 03 21 Viên chức 43 36 79  Trình độ chuyên môn Đội ngũ cán lãnh đạo quản lý Đài Tiếng nói Việt Nam 100 đạt chuẩn chuẩn Đây yêu cầu bản, quan trọng lực lượng quản lý Tuy nhiên, số lượng cán 11 quản lý cấp phòng trình độ cao đẳng, trung cấp (chiếm 0,17%), họ cần phải tiếp tục học bồi dư ng thêm để nâng cao trình độ  Trình độ lý luận trị: Để có đội ngũ cán quản lý có lực trình độ, Lãnh đạo Đài trọng triển khai làm tốt công tác xây dựng thực kế hoạch đào tạo, bồi dư ng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý Đài Kết bảng thống kê cho thấy đội ngũ cán Đài có lĩnh trị vững vàng, có lực, đạo đức cách mạng nắm vững nghiệp vụ công tác 2.2.2.2 V công tác thi tuyển công chức, viên i i ng nói Vi t Nam Việc tuyển dụng viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam thông qua thi tuyển xét tuyển thực theo hình thức hợp đồng làm việc Việc tuyển dụng tổ chức tuyển theo ngạch viên chức tuyển theo đơn vị Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành Quyết định số 1136/QĐ-TNVN ngày 14/10/2008 Ban hành quy chế tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, viên chức thực chế độ hợp đồng số loại công việc Đài tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tuyển dụng, xét tuyển, tiếp nhận viên chức vào ngạch viên chức hợp đồng lao động theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục đảm bảo nghiêm minh, công khai, dân chủ, chất lượng Hàng năm, vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế duyệt nguồn tài đơn vị, Ban Tổ chức cán xây dựng kế hoạch thi tuyển trình Lãnh đạo đài x t duyệt Khi Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức cán tiến hành bước thi tuyển theo thẩm quyền, trình tự 2.2.2.3 V công tác nâng ngạchcông chức, viên i i ng nói Vi t Nam Công tác thi nâng ngạch cộm lên vấn đề chính: a Đội ngũ công chức đông, nhiều ngạch lẫn lộn không quy định rõ ràng, phân biệt rõ ràng ngạch ngạch công chức, ngạch viên chức b) Số lượng công chức, viên chức có nhiều người hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, có người chưa đáp ứng yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn ngạch làm việc c Cơ cấu ngạch không cân đối Tuy tỷ lệ ngạch ngành nghiệp văn hóa - thông tin chiếm số lượng lớn biên tập viên phóng viên, ngạch đặc thù cần ưu tiên phát viên lại chiếm tỷ lệ d) Bố trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức đạt yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn ngạch chưa rõ ràng Bởi vì, Đài Tiếng nói Việt Nam chưa xác định đuợc vị trí việc làm không phát huy hết lực, trình độ chuyên môn tài công chức, viên chức e Năng suất, hiệu công việc cán bộ, công chức, viên chức ngạch thấp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động chưa nghiêm chưa có quy chế đánh giá chất lượng công việc ngạch công chức, chưa có chế độ kiểm tra thường xuyên tiêu chuẩn, điều kiện ngạch thường xuyên Quy chế thưởng, phạt thiếu có chưa hợp lý, đầy đủ dẫn đến lãng phí nhân lực, hiệu hiệu lực hoạt động đơn vị nghiệp chưa cao; chế độ đãi ngộ Đài Tiếng nói Việt Nam công chức thấp f) Hệ thống quản lý ngạch công chức, viên chức tập trung thống đầu mối Ban Tổ chức cán bộ, nhiên việc quản lý chưa thực có khoa học rõ ràng 2.2.2.4 V ch ộ sách Việc tổ chức triển khai thực công tác nâng bậc lương hàng năm Đài Tiếng nói Việt Nam tuân thủ quy định văn pháp luật Nhà nước, văn hướng dẫn áp dụng Bộ, ngành phụ trách theo lĩnh vực Nâng bậc lương thường xuyên thực thời hạn, chế độ, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn góp phần giải 12 chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức; động viên cán bộ, viên chức nâng cao hiệu làm việc, lập thành tích xuất sắc việc thực nhiệm vụ giao 2.2.2.5 o tạo, b i d ỡng công chức, viên chức c i i ng nói Vi t Nam Nguồn nhân lực Đài TNVN nguồn nhân lực chất lượng cao Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đào tạo trường Đại học nước; với phận nhỏ làm công tác lao động đơn giản, đội ngũ cán bộ, viên chức đào tạo quy có nhiều người chuyên gia đầu ngành điện tử - viễn thông; nhà báo lão thành, đầu đàn làng báo chí cách mạng Việt Nam Đội ngũ làm việc Đài Phát Quốc gia tiếp cận công nghệ đại phát thanh; quan tuyên truyền Chính phủ, thông tin sóng phải thống, nhanh nhạy đường lối sách Đảng nhà nước Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dư ng với nhiều chương trình đảm bảo chất lượng số lượng tập trung vào bồi dư ng trình độ lý luận trị Cao cấp, Trung cấp; Trình độ Quản lý nhà nước; ngoại ngữ, tiếng dân tộc, Tin học chương trình đào tạo, bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ khác với 4.000 lượt người cử đào tạo qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đựoc giao Đài TNVN cử gửi cán bộ, viên chức Đài sang nước học tập, trao đổi kinh nghiệm Năm Chinh trị Quản lý NN CMNV Ngoại ngữ H i nh p KTQT 2011 33 248 1136 105 150 2012 32 96 1205 24 105 2013 24 74 1270 27 75 2014 30 118 894 10 381 2015 15 112 1150 150 2.3.Thực trạng nguồn nhân lực khối biên t p Đài Tiếng nói Việt Nam 2.3.1 u điểm 2.3.1.1 Ngu n nhân l trì h ộ chuyên môn cao Hiện tại, Đài TNVN có 3.034 cán công nhân viên, khối biên tập chiếm 41% Nguồn nhân lực chia khối như: Phát thanh, truyền hình, báo điện tử báo in So với quan báo chí khác, nguồn nhân lực hệ phát coi tinh nhuệ có chất lượng cao Điều thể sản phẩm báo chí giải thưởng báo chí mà anh chị em nhận năm qua Nguồn nhân lực đơn vị biên tập khác áo in, báo điện tử coi nguồn nhân lực có kinh nghiệm, quan báo chí có thâm niên từ 10 đến 15 năm công tác Trong khối truyền hình, VTC đơn vị có nguồn nhân lực tương đối động, nhiều người có kinh nghiệm làm truyền hình nhiều năm Hai đơn vị VOVTV Truyền hình Quốc hội Việt Nam số lượng phóng viên, biên tập có kinh nghiệm truyền hình chưa nhiều, phần lớn người tuyển dụng chuyển từ phát sang Tuy nhiên, đến sau thời gian hoạt động nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu làm truyền hình 2.3.1.2 Ngu n nhân l c khối biên tậ c trẻ h h ảm bảo tính k thừa Theo số liệu Ban Tổ chức cán bộ, tính đến tháng 12 năm 2015, toàn Đài TNVN có 3.034 người, dó khối biên tập có 1.243 người chiếm 41 Trong mười năm trở lại đây, nguồn nhân lực khối biên tập ngày trẻ hóa, số lượng tuyển dụng bổ sung hàng năm Như vậy, tính đến nay, số lượng phóng viên biên tập viên trẻ từ 25-35 tuổi chiếm tỷ lệ gần 50% tổng số phóng viên biên tập viên toàn Đài Lượng phóng viên biên tập viên trẻ phân bổ cho đơn vị biên tập, nhiên ưu tiên kênh truyền hình, báo điện tử, hệ VOV1 Trung tâm tin Lượng phóng viên biên tập giúp trẻ hóa đội ngũ cán phóng viên đơn vị biên tập, tạo không khí cung cách làm báo trẻ trung hơn, đại Tuy nhiên, lượng phóng viên biên tập viên yếu 13 người làm việc Đài TNVN từ năm trở lên Đây lực lượng chủ chốt, giao công việc từ biên tập đến trưởng phó phòng chuyên môn, đội ngũ góp phần đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ bước giao cho họ công việc chuyên môn giúp họ trưởng thành 2.3.1.3 Nhi ời o tạo báo hí tro v o i ớc, kỹ ă c nâng cao Trong năm gần đây, sô lượng phóng viên biên tập viên Đài TNVN đạo tạo báo chí trình độ Đại học sau đaị học tăng lên rõ rệt Hiện nay, có tới 63% số phóng viên biên tập viên có trình độ Đại học báo chí Nhiều người tuyển đầu vào có chuyên môn chuyên ngành khác ngoại ngữ, văn học, xã hội học hay kỹ thuật, nhu cầu công việc giành thời gian học văn b ng chức báo chí Cùng với đó, số lượng thạc sỹ báo chí tăng lên đáng kể Theo thống kê chưa đầy đủ Đài TNVN có khoảng gần 200 thạc sỹ, có khoảng 70 thạc sỹ báo chí 2.3.2 Nhược điểm 2.3.2.1 Ch tạo ũi họn ngu n nhân l c Hiên nay, nguồn nhân lực Đài đông, chưa mạnh Chưa tạo đội ngũ phóng viên biên tập có kinh nghiệm thực để đào tạo bồi dư ng, sử dụng họ chuyên gia mũi nhọn Hàng năm, Đài có tổ chức đánh giá nguồn nhân lực bình x t danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, tiêu chí đánh giá thiên bình xét danh hiệu thi đua, phần chuyên môn phần tiêu chí bình xét, đơn vị có trường hợp người giỏi nghề thực chưa phải người bình xét danh hiệu thi đua cao Chính điều khiến cho việc đánh giá lực chuyên môn phóng viên, biên tập chưa thực sát thực tế Cùng với đó, việc đơn vị Đài chưa tổ chức chấm điểm, đánh giá lực chuyên môn theo tháng, theo quý, chưa đánh giá tim người giỏi nghề thực Cộng với chế độ lương bổng, nhuận bút bình quân chủ nghĩa nên người giỏi nghề chưa thực coi trọng, trả lương xứng đáng Điếu cốt đơn vị Đài chưa tìm đội ngũ phóng viên biên tập xung kích, mũi nhọn để tạo điều kiện cho họ mặt từ đào tạo đến lương bổng… đào tạo họ thành chuyên gia lính vực 2.3.2.2 C tá o tạo h i ịp nhu cầu yêu cầu Đào tạo yêu cầu quan trọng công tác cán Như phần 2.3.1.3 khẳng định Đài TNVN quan tâm đến công tác đào tạo nhiều PV- TV đào tạo nước Tuy nhiên, nay, việc học thêm Đại học báo chí, hay cao học cá nhân tự đầu tư thời gian tiền bạc để học tập nâng cao khả chuyên môn, Đài TNVN chế độ hỗ trợ tài khuyến khích CB-CNV học tập nâng cao trình độ Trong đó, yêu cầu công việc nhu cầu phóng viên biên tập lớn Các lớp đào tạo tổ chức chỗ chưa thường xuyên, chưa hình thành chiến lược đào tạo phóng viên biên tập theo thời gian, chu kỳ 2.3.2.3 Vi c sử dụng ngu n nhân l c cho sản xuất chung i i ng nói Vi t Nam h h cụ thể Hiện nay, Đài TNVN đơn vị biên tập chia thành khối: Phát thanh, Truyền hình, Báo in, áo Điện tử Có đơn vị thực sản xuất chung để cung cấp tin cho tất đơn vị biên tập Trung tâm tin Nếu theo mô hình thực sau Trung tâm tin  đơn vị biên tập sử dụng Tuy nhiên thực tế, đơn vị biên tập tự sản xuất tin xếp phát sóng Tin, Trung tâm tin sản xuất hàng ngày sử dụng không sử dụng Lý đơn vị đưa đưa trung tâm tin chưa đáp ứng yêu cầu đơn vị biên tập Chính điều tạo lãng phí lớn sản xuất tin Hiện tình trạng kiện có tới ekip phóng viên Đài TNVN có mặt đưa tin Trong có kiện quan trọng lại không phóng viên 14 có mặt Cũng có đơn vị Đài có mặt kiện, viết riêng cho chương trình mà không chia sẻ thông tin cho đơn vị khác Vì xảy tình trạng có phóng viên VOV đến đưa tin loại hình khác lại tin kiện 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 Kết đạt Hiện nay, báo chí Việt Nam ngày có vai trò quan trọng việc thể chức thông tin, phản ánh định hướng dư luận xã hội, công cụ Đảng đồng thời diễn đàn nhân dân Nếu người làm báo không tự đào tạo, đào tạo nâng cao trình độ, kinh nghiệm làm báo khó có hội thành công Thực tế số quan báo chí số nhà báo không đào tạo từ trường báo chí mà đào tạo chuyên ngành khác; Trường báo chí Việt Nam đào tạo theo phương pháp nặng lý thuyết việc trọng đào tạo kỹ thực hành Chính thế, khóa bồi dư ng nâng cao nghiệp vụ cho người làm báo quan trọng cần thiết cho quan báo chí, người làm báo 2.4.2 Thu n lợi Hoạt động Đài Tiếng nói Việt Nam mang tính dây truyền khép kín từ khâu thu thập, xử lý tin, dàn dựng, sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; truyền dẫn tín hiệu phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình đến với công chúng Đài Tiếng nói Việt Nam đơn vị nghiệp có thu tự bảo đảm phần chi hoạt động thường xuyên theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định quy chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, đồng thời Đài Tiếng nói Việt Nam quan báo chí thực chế độ nhuận bút theo quy định Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 Chính phủ Trên sở Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng Quy chế chi tiêu nội để triển khai thống toàn Đài; hoàn thiện hệ thống định mức tin, cho chức danh Phóng viên, Biên tập viên, Phát viên áp dụng chó đơn vị khối biên tập Quy định chế độ nhuận bút, thù lao phù hợp với tình hình hoạt động thực tế đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam Phát huy mạnh mẽ tính chủ động chế tự chủ tài chính, Đài Tiếng nói Việt Nam tiến hành xếp, hợp lý hóa khâu dây chuyền hoạt động nh m hoàn thành tốt nhiệm vụ trị Đảng Nhà nước giao 2.4.3 Khó khăn Cạnh tranh khốc liệt lĩnh vực truyền thông, đòi hỏi đơn vị Đài phải nắm bắt kịp xu phát triển, cải tiến chương trình liên tục, ngày hấp dẫn nh m đáp ứng yêu cầu cao, khắt khe công chúng Địa bàn hoạt động rộng khắp nước công việc hoạt động thường xuyên liên tục; cường độ làm việc cao, đảm bảo chế độ trực 24/24 khó khăn việc việc bố trí, phân công, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức người lao động Công nghệ phát triển nhanh, khó khăn việc đào tạo, bồi dư ng cho đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ đại Khối trường đào tạo: trường có 02 sở cách xa nhau, phát sinh nhu cầu nhân lực quản lý 02 sở Áp lực việc tuyển sinh học sinh h ng năm tạo nhiều khó khăn việc quản lý, điều hành giảng dạy 02 trường Đối với Kênh Truyền hình: phát sóng 24 giờ/ngày với chương trình trực tiếp chiếm đa số Vì quy trình tổ chức phải thực nghiêm túc chặt chẽ, đồng thời đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên, Kỹ thuật, Quay phi, phải làm việc theo ca để đảm bảo thời lượng phát sóng liên tục Kênh Khối Kỹ thuật với 12 Đài phát sóng phát thanh; bố trí nhiều nơi, điều kiện làm việc khó khăn; người lao động phải làm việc nơi từ trường cao, tiếng động lớn với nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm, ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, bố trí nhân lực đảm bảo hiệu cho khu vực 15 Chương XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VỚI T CÁCH LÀ TỔ HỢP TRUYỀN THÔN ĐA PH N TIỆN 3.1 Mô hình tổ chức b má tương Đài Tiếng nói Việt Nam 3.1.1 Phương hướng phát triển ngành Phát thanh-Tru ền hình Việt Nam a Mục tiêu Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình nước quốc tế nh m phục vụ tốt nhiệm vụ trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh Đảng Nhà nước đảm bảo cung cấp cho đại đa số người dân nước cộng đồng người Việt Nam nước dịch vụ phát thanh, truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thu nhập đối tượng Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, đại, hiệu quả, thống tiêu chuẩn công nghệ, đảm bảo chuyển tải dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông công nghệ thông tin hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ dịch vụ b Các tiêu phát triển - Từng bước triển khai lộ trình số hóa mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phù hợp với điều kiện thực tế thiết bị thu truyền hình số người dân địa bàn cụ thể Về ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự để chuyển sang phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ số 95 số hộ gia đình có máy thu hình có khả thu kênh chương trình truyền hình quảng bá b ng phương thức truyền dẫn, phát sóng số khác nhau; - Ngừng việc sử dụng công nghệ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020 để chuyển hoàn toàn sang công nghệ số với 100 mạng cáp dọc tuyến đường, phố trung tâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngầm hoá; - Công nghệ số áp dụng rộng rãi truyền dẫn, phát sóng phát thanh; - Đa số hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo có nhu cầu, cung cấp thiết bị thu kênh chương trình phát thanh, truyền hình kỹ thuật số với giá phù hợp 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam Đổi nội dung chương trình, tổ chức công tác quản lý khối biên tập, khối đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam xu phát triển phát thanh, truyền hình đại Hoàn thiện hệ phát thanh, kênh Truyền hình, trọng nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh, truyền hình, vào chiều sâu toàn diện đáp ứng nhu cầu thông tin đối tượng thính giả Các hệ Phát thanh, kênh Truyền hình Đài phải phát triển nhanh, hiệu bền vững, vừa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu khu vực giới, vừa phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam Không ngừng đổi nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh, truyền hình mạng Intemet, báo điện tử VOVNews Báo Tiếng nói Việt Nam Đổi mạnh mẽ công nghệ phát thanh, truyền hình theo xu chung thời đại số hoá ứng dụng thành tựu lĩnh vực công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ điều hành Đài 3.1.3 Hiệu c ng tác tổ chức, má Đài Tiếng nói Việt Nam - Tiếp tục kiện toàn máy tổ chức, nâng cao hiệu công tác quản lý; tăng cường nguồn nhân lực, đảm bảo triển khai thực tốt công tác thông tin tuyên truyền 16 - Hoàn thiện chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống công tác tổ chức - Xây dựng phê duyệt Đề án vị trí việc làm, đảm bảo đủ số lượng chất lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, phóng viên, kỹ thuật viên, dẫn chương trình - Ôn định số lượng 2246 biên chế Đài, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, sản xuất chương trình vận hành kỹ thuật - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên đội ngũ quản lý Đài mô hình tổ chức; nội dung chương trình; đầu tư, ứng dụng thiết bị kỹ thuật đại - Từng bước chuẩn hóa trình độ trị cử nhân cao cấp Lý luận trị đội ngũ phóng viên, biên tập lãnh đạo Trưởng, phó phòng trở lên - Phát kịp thời nhân tố có lực triển vọng để tập trung đào tạo bồi dư ng trở thành cán giỏi, có chuyên môn vững vàng 3.1.4 Nghiên cứu tổ chức má Đài Tiếng nói Việt Nam Theo Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 Chính phủ, Điều 3, cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam gồm 26 đơn vị trực thuộc (trong đó: 06 đơn vị thuộc khối giúp việc Tổng giám đốc, 20 đơn vị thuộc khối sản xuất), đơn vị kiện toàn củng cố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Việc kiện toàn tổ chức máy theo cấu tổ chức tạo thuận lợi cho Đài thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao; tạo điều kiện bố trí xếp vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên nghiệp cao; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động hiệu tổ chức máy; thực cải cách hành chính, góp phần tích cực vào việc thực tốt nhiệm vụ trị Đài Chính phủ giao Tuy nhiên, qua việc triển khai thực Nghị định số 55/2014/NĐ-CP cho thấy, số điểm chức năng, cấu tổ chức cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với xu hướng phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam Vì vậy, Đài Tiếng nói Việt Nam cần phối hợp với Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 55/2014/NĐ-Cp ngày 30/5/2014 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam 3.2 Giải pháp mô hình nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 3.2.1 Những định hướng phát triển nguồn nhân lực Trước hết, ta cần quán triệt quan điểm phát triển báo chí nước ta trước yêu cầu mà nghị Trung ương Khóa X nêu là: “ áo chí tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức trị-xã hội diễn đàn nhân dân, đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động khuôn khổ pháp luật: phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu tính đa dạng hoạt động báo chí” Thứ hai, cần coi trọng công tác đào tạo, bồi dư ng đội ngũ lãnh đạo, quản lý quan báo chí Đây điểm yếu nay, thiếu điều kiện thực tế số ngành, đoàn thể, địa phương nên số cán điều chuyển bổ nhiệm làm lãnh đạo quan báo chí chưa đào tạo nghề báo, công tác lãnh đạo, quản lý quan báo chí Thứ ba, đổi công tác quy hoạch, xếp, bố trí sở đào tạo cán báo chí gắn với đổi phương thức đào tạo, phương pháp giảng dạy, học tập nghiên cứu, nâng cao chất lượng toàn diện học viện, nhà trường Thứ tư, tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, kỹ sư với nước có báo chí đại Ưu tiên cho 17 lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ làm báo, công tác quản lý quan báo chí, đào tạo nghề nghiệp 3.2.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam có nếu: mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2011-2015: “ Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ kinh tế tri thức “ [20; tr6] Thực nhiệm vụ Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động triển khai, phối hợp công việc phát triển nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam C VC Hệ thống Phát thanh-Truyền hình: Nâng cao phát triển nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian tới Từ ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 7/9/1945 đến nay, Đảng Nhà nước ta có nhiều văn đạo, định hướng phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Quy hoạch Truyền dẫn phát sóng T PS giai đoạn 1996 - 2000 năm mở rộng diện phủ sóng cho vùng đồng b ng Bắc Bộ, đồng b ng Sông Cửu Long Duyên Hải Miền Trung-Tây Nguyên bắng trạm phát sóng mặt đất sóng Trung (MW), sóng ngắn (SW) công suất lớn, kết hợp Truyền dẫn chương trình phát nước quốc tế qua vệ tinh sử dụng đầu thu số DTH; ngày 19 tháng 11 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển VOV đến năm 2010, theo VOV mở rộng diện phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo b ng nhiều phương thức truyền sóng: FM, AM, SW,Vệ tinh, Internet để truyền tải nội dung Hệ Phát từ VOV1 đến VOV5 VOVTV đưa tỷ lệ phủ sóng toàn quốc đạt 100 đạt chất lượng cao, chương trình phong phú đa dạng, kỹ thuật công nghệ tiên tiến; đội ngũ công chức, viên chức, phóng viên biên tập viên, nghệ sỹ chuyên nghiệp; ngày 16/2/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Truyền dẫn phát sóng PTTH đến năm 2020 Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg Với tinh thần VOV chuẩn bị cho phát triển giai đoạn mới: Tầm nhìn đến năm 2020 năm sau đó, nh m đạt nội dung cho hệ thống phát 3.2.3 Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán Đài Tiếng nói Việt Nam - Bổ nhiệm, luân chuyển cán việc làm khó nhạy cảm Do vậy, qúa trình tổ chức, thực cần tạo thống nhận thức, đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, thận trọng, có bước vững chắc, không làm theo phong trào, không chạy theo số lượng; phải có đạo chặt chẽ cấp uỷ đảng, tập thể lãnh đạo Đài 3.2.4 C ng tác đào tạo, bồi ưỡng phát triển Nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam Chất lượng đào tạo Có thể thấy, yếu tố người yếu tố định hàng đầu, chi phối trực tiếp vào trình đào tạo trường đại học Yếu tố người không nói đến đội ngũ thầy cô giáo mà bao gồm đội ngũ cán quản lý Để phục vụ cho giảng viên đứng lớp phải kèm theo đội ngũ phục vụ từ khâu lên chương trình, thời khóa biểu, chuẩn bị sở vật chất, thiết bị giảng dạy… Tức có đội ngũ phục vụ toàn hệ thống Trình độ chuyên môn người thầy, lực nghiệp vụ cán phục vụ then chốt, chất lượng giáo viên đánh giá qua hai mặt ác Hồ nói: “vừa hồng, vừa chuyên” “Chuyên” hiểu trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nội dung, kiến thức môn học mà giảng viên phụ trách truyền đạt cho sinh viên “Hồng” hiểu đạo đức, lối sống “tâm” ngưới giảng viên, thiếu mặt trở thành khập khiễng Những người có chuyên nghiệp, có nỗ lực lao động không, điều kiện làm việc họ có tốt không tác động quan trọng đến chất lượng đào tạo 18 Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo Một chương trình đào tạo thực đơn vị đào tạo (khoa, môn) trực thuộc trường đại học o đó, xem x t chất lượng chương trình đào tạo, vào yếu tố đảm bảo chất lượng trường đại học đó, yếu tố đưa vào tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nhà trường Bộ tiêu chuẩn kiểm định trường đại học Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 3.3 Về thể chế để phát triển nguồn nh n ực tru ền th ng 3.3.1 Dự áo nhu cầu nguồn nh n ực ngành Phát Tru ền hình thời gian tới Theo kế hoạch đơn vị lĩnh vực phát thanh-truyền hình, ước tính nhu cầu đào tạo cho năm tới có cấu bảng sau đây: Dự kiến nhu cầu đào tạo ngành phát thanh-tru ền hình Đơn vị: Người/năm Dự kiến nhu cầu đào tạo Giai Sau đại học Đại học Cao đẳng đoạn Kỹ Biên t p Kỹ Biên t p Kỹ Biên t p Tổng số thu t thu t thu t 2011200 100 2.000 3.000 1.700 1.000 8.000 2015 2016250 250 3.000 3.000 2.000 500 9.000 2020 Sau 600 400 3.500 3.000 1.500 500 9.500 2020 Kỹ thuật: bao gồm ngành công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông theo hướng chuyên ngành công nghệ âm thanh, công nghệ kỹ thuật hình, công nghệ kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh-truyền hình , công nghệ thông tin theo hướng chuyên ngành tin học ứng dụng sản xuất chương trình phát thanh-truyền hình làm báo điện tử Biên tập: ao gồm ngành báo chí theo hướng chuyên ngành báo phát thanh, báo hình, báo điện tử , truyền thông đa phương tiện, ngoại ngữ chuyên ngành biên dịch thứ tiếng ứng dụng phát thanh-truyền hình 3.3.2 Dự áo nguồn nh n ực Đài Tiếng nói Việt Nam (Lấy từ nguồn quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam đăng Quy hoạch phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hà Nội, tháng 7/2011) Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Đài TNVN thời kỳ 2011-2020 bước đầu thực chiến lược phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm, năm Đài Đồng thời, sở mục tiêu giải pháp thực quy hoạch, triển khai xây dựng chế sách phát triển nhân lực ngành phát Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chế sách Đài Tiếng nói Việt Nam phải đáp ứng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với sách phát triển nguồn nhân lực nước thời kỳ Đánh giá trạng phát triển nhân lực số lượng, chất lượng, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu nhân lực so với yêu cầu phát triển; giải pháp thực thi rút học kinh nghiệm, đề xuất hướng khắc phục thời gian tới - Nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 19 Bảng ự áo Nguồn nh n ực Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Đơn vị: Người/năm 2010- 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng c ng TT Ngạch viên chức 2015 2015-2020 1.300 200 250 300 350 2.800 PV, BTV 400 270 40 30 30 20 20 410 1.100 100 150 100 150 150 1.750 Cao đẳng kỹ thuật 360 30 20 20 20 Còn lại 626 30 30 40 50 60 836 3.656 400 480 490 590 650 6.266 Chuyên viên Kỹ sư Tổng số 20 470 3.4 Các biện pháp cụ thể 3.4.1 Phát triển nguồn nh n ực Việt Nam Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 Tạo nguồn nhân lực dồi cho đất nước góp phần quan trọng có tính định để thực mục tiêu Một là: Phải xác định cho rõ nguồn nhân lực tài nguyên quý giá Việt Nam công đổi phát triển đất nước Hai là: Nhà nước xây dựng chiến lược nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; xác định thật rõ xây dựng nguồn nhân lực trách nhiệm nhà hoạch định tổ chức thực sách, trách nhiệm hệ thống trị Ba là: Chính phủ quan chức Chính phủ có biện pháp giải hiệu vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài nguồn nhân lực, có vấn đề khai thác, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến thật mạnh mẽ việc khai thác, đào tạo, sử dụng từ nguồn nhân lực Bốn là: Không ngừng nâng cao trình độ học vấn, b ng không, ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thực toàn xã hội học tập làm việc Năm là: Đảng Nhà nước cần có sách rõ ràng, minh bạch, đắn việc việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, trọng dụng nhà khoa học chuyên gia thật có tài cống hiến Phải có phân biệt rành mạch tài thật tài giả, người hội người chân quan công quyền Sáu là: Chính phủ cần có định đắn việc ph p đầu tư vào nguồn nhân lực; cải thiện sách tiền tệ tài chính, phát triển sở hạ tầng, đại hóa giáo dục vấn đề quan trọng vào thời điểm Bảy là: Cải thiện thông tin nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi dân chủ, làm cho người thấy tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực nước ta giới Tám là: Hàng năm, Nhà nước cần tổng kết lý luận thực tiễn nguồn nhân lực Việt Nam, đánh giá mặt được, mặt chưa được, kịp thời rút kinh nghiệm, sở mà xây dựng sách điều chỉnh sách có nguồn nhân lực Việt Nam 3.4.2 Đào tạo, bồi ưỡng công chức viên chức làm truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam 20 Trong hệ thống báo chí nước, phát truyền hình phương tiện truyền thông có sức mạnh, tác động hiệu Một hệ thống gồm 66 Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, Đài Phát - Truyền hình cấp trung ương, cấp tỉnh 600 Đài Truyền - Truyền hình cấp huyện mạng lưới phát sở nguồn thông tin nhanh nhạy, toàn diện có chiều sâu, thiết thực với đời sống nhân dân Mặc dù có vai trò quan trọng vậy, công tác đào tạo, bồi dư ng nguồn nhân lực cho báo chí nói chung cho ngành phát - truyền hình nói riêng chưa đầu tư mức, chưa ngang tầm với nhiệm vụ ngành Đổi công nghệ Đổi công nghệ yêu cầu bắt buộc công đại hóa Đài Tiếng nói Việt Nam Trong năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mạnh mẽ công nghệ khâu sản xuất chương trình với phần mềm âm chuyên dụng đại khu vực Châu : LET cho toàn Đài TNVN NETI cho Hệ phát đối ngoại) tạo cách mạng thực Đài Tiếng nói Việt Nam; làm thay đổi cách làm theo kiểu truyền thống, rút ngắn thời gian khâu sản xuất chương trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng khả chia sẻ tài nguyên thành viên đơn vị toàn Đài TNVN, không ranh giới rõ ràng thu âm truyền âm… Đổi nâng cao chất lượng chương trình Đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát yêu cầu sống Đài Tiếng nói Việt Nam thời đại bùng nổ thông tin cạnh tranh thông tin liệt nay, đặc biệt với phát triển vũ bão Truyền hình, Internet Đài Tiếng nói Việt Nam có bước cụ thể để thực yêu cầu tổ chức xếp lại Hệ Phát thanh, tăng cường chương trình phát trực tiếp, giao lưu, tọa đàm… kết hợp loại hình báo nói, báo hình, báo điện tử báo viết Kết hợp đào tạo toàn diện đào tạo chuyên sâu cho phận Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững vàng lập trường quan điểm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ phát đồng thời có thêm đặc thù giỏi ngoại ngữ Vì vậy, đào tạo phải toàn diện ba mặt: “Chí h trị, Nghi p vụ Ngoại ngữ Chủ động hợp tác quốc tế đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Trong nhiều năm qua Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với nhiều Đài Tổ chức quốc tế tổ chức nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ hiệu Tới Đài Tiếng nói Việt Nam mở quan hệ với gần 40 Đài Phát thanh, Truyền hình nước; Tổ chức phát quốc tế tổ chức quốc tế giới tập trung lĩnh vực: cung cấp máy móc, thiết bị phát thanh, chuyên gia, đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ phát thanh, tư vấn kỹ thuật nghiệp vụ biên tập phát thanh, chuyển giao công nghệ…trong đáng ý đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ báo chí phát đại cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng hệ thống phát Việt Nam nói chung Ổn định nguồn kinh phí cho đào tạo Nguồn nhân lực từ ngân sách nguồn khác Nguồn kinh phí đào tạo thường xuyên từ ngân sách phân bổ tiêu thông qua Bộ Nội vụ hàng năm cho Đài từ năm 2002 đến nay: Dự án Bộ (Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin Truyền thông); Dự án Đài Tiếng nói Việt Nam; Từ nguồn kinh phí quảng cáo phục vụ đào tạo, bồi dư ng Trên thực tế nguồn kinh phí đào tạo thường xuyên từ ngân sách cho Đài Tiếng nói Việt Nam theo kế hoạch hàng năm phân bổ qua Bộ Nội vụ nguồn ổn định Các nguồn kinh phí đào tạo từ dự án nguồn kinh phí Đài Tiếng nói Việt Nam có tác dụng hỗ trợ lớn bổ sung cho nhu cầu đào tạo ngày tăng Đài Tiếng nói Việt Nam giúp cho việc tăng cường quan hệ nghiệp vụ với hệ thống phát địa phương 21 3.5 Kiến nghị - giải pháp 3.5.1 Đối với Đảng, Nhà nước -Nên thành lập Bộ Phát thanh- Truyền hình để sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên nhân lực, tránh chồng chéo, phân tán tuyên truyền, trang thiết bị kỹ thuật, Phát Truyền nay, đảm bảo quản lý tốt việc tuyên truyền theo định hướng Nhà nước; -Trong bối cảnh nay, tình hình phức tạp, Chính phủ cần xây dựng dự án bảo tốt an toàn an ninh mạng, đảm bảo an toàn phát sóng thông suốt tình huống; -Thống nội dung, tiêu chí đánh giá cán số vấn đề khác Ban Tổ chức Trung ương ộ Nội vụ Cải cách sách tiền lương, để tiền lương thực đòn bảy thúc đẩy cán bộ, viên chức gắn bó, yên tâm công tác; có sách đủ mạnh để thu hút, sử dụng người tài Có sách thu hút, ưu đãi người làm việc tác giảng dạy, (giảng dạy kiêm nhiệm đào tạo, bồi dư ng cán bộ, viên chức nhà nước 3.5.2 Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam - Cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa chương trình Phát thanh- Truyền hình lên mạng thiết bị thông minh Smartphone; - Cần có chế tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để sử dụng tốt, có hiệu trang thiết bị đầu tư, để hội nhập với quốc tế, nâng cao chất lượng chương trình phát sóng; -Quy hoạch chiến lược phát triển Đài TNVN Đài địa phương coi định hướng phát triển cho công tác phát triển nguồn nhân lực Xây dựng đội ngũ NNL phải thực tốt khâu công tác cán bộ, từ tuyển chọn, bố trí, phân công công tác, quy hoạch, đào tạo, bồi dư ng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, quản lý, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu thực chế độ sách Xây dựng đội ngũ NNL làm phát có lĩnh trị vững vàng trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, có phẩm chất đạo đức, trình độ, lực đủ số lượng, đồng cấu để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn Tạo điều kiện phát huy tinh thần học tập tự học tập đội ngũ NNL làm phát thanh, đảm bảo tiêu chuẩn cho cán bộ, viên chức tham gia học tập thuận lợi… 22 KẾT LUẬN Đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển với nhiệm vụ đưa nghiệp đổi vào chiều sâu Nhiệm vụ yêu cầu phải biết phát huy tiềm năng, nguồn lực xã hội, nước nước để củng cố thành tựu đạt được, đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công b ng, dân chủ văn minh Trong bối cảnh tình hình giới diễn biến phức tạp, bối cảnh phải đương đầu với âm mưu chống phá lực lượng phản động nước kinh tế Việt Nam bị đặt môi trường cạnh tranh gay gắt kinh tế giới, việc thực mục tiêu cần có góp sức tất cấp, ngành Đổi mới, kiện toàn tổ chức máy hệ thống trị nói chung, Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng theo tinh thần nghị TW4 khóa XI yêu cầu cấp thiết giai đoạn nay, định hướng đổi tổ chức máy quan nhà nước, khẳng định quan điểm đạo phải nh m giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng điều kiện kinh tế thị trường định hư ng XHCN, hội nhập quốc tế xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 Bộ Nội vụ Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Chính phủ sách tinh giản biên chế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Các quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm, rà soát chức nhiệm vụ, xếp tổ chức máy, tinh giản biên chế, báo cáo cấp ủy, quyền có thẩm quyền xem x t, định Về quan điểm Về tổ chức máy, kiện toàn hệ thống trị từ Trung ương đến sở, bảo đảm máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Tập trung rà soát, xếp, kiện toàn tổ chức quan, đơn vị Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội Trước mắt, giữ ổn định tổ chức Không thành lập tổ chức trung gian; thành lập tổ chức trường hợp cá biệt thật cần thiết yêu cầu thực tiễn Rà soát để sửa đổi quy định tổ chức máy biên chế văn pháp luật hành không thuộc chuyên ngành Luật Tổ chức nhà nước Kiện toàn tổ chức máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ Tiếp tục củng cố nâng cao hoạt động mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực Xem x t để hợp tổng cục, cục, vụ; không để cấp phòng đơn vị tham mưu thuộc quan Trung ương Đài Tiếng nói Việt Nam cần có khả đóng góp phần quan trọng vào nghiệp chung Tuy nhiên, để trở thành công cụ tuyên truyền sắc bén Đảng Nhà nước, phương tiện quảng bá hiệu hình ảnh Việt Nam với giới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lĩnh trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ngoại ngữ giỏi yêu cầu cấp bách coi khâu then chốt đưa nghiệp phát tiến lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thực tế trình độ công chức, viên chức ngành báo chí nói chung ngành phát thanh, truyền hình nói riêng Việt Nam nhiều bất cập, Sự bất cập thể không trình độ ngoại ngữ báo chí mà non nớt trị phận phóng viên, biên tập viên trẻ công việc đòi hỏi anh chị em phải có trình độ tương đối toàn 23 diện Công tác đào tạo quan tâm song chưa bản, chưa đặt thành chiến lược lộ trình giúp ngăn ngừa hụt hẫng nhân lực chất lượng cao đảm bảo chuyển giao hệ an toàn, uyển chuyển Thực tế cho thấy việc đổi công tác đào tạo cần thiết Yêu cầu khách quan phải đổi để cạnh tranh hội nhập Đài Tiếng nói Việt Nam thời đại đa phương tiện thông tin phát triển vũ bão toàn giới yêu cầu chủ quan phải trang bị kiến thức toàn diện, hệ thống cho độ ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Đài Tiếng nói Việt Nam theo định hướng phát triển ngành đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam để chương trình phát hàng ngày nhanh hơn, xa hơn, hay tin cậy 24 ... hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn vừa qua Thứ ba, đề xuất mô hình tổ chức xếp nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phương. .. luận thực tiễn tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam - Phân tích thực trạng mô hình tổ chức phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh giá... hình tổ chức nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Làm rõ thực trạng mô hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (tt) , Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (tt) , Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay