Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc (tt)

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ KHANH NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÖI TỈNH VĨNH PHÖC Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ QUANG NGỌC Phản biện 1: TS CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 2: TS TẠ NGỌC HẢI Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp nhà A Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 15 00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước, mở rộng giao lưu với nước giới vấn đề lực công chức nói chung công chức cấp xã nói riêng, đặc biệt công chức xã miền núi Đảng Nhà nước ta quan tâm Cải cách hành diễn mạnh mẽ tất cấp, ngành, công chức Văn phòng - thống kê mắt xích quan trọng cải cách hành cấp xã Song năm gần qua thực tiễn công việc, lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi bộc lộ nhiều hạn chế Từ lý chọn đề tài “Năng lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi địa bàn tỉnh Vĩnh phúc” Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu, luận án, luận văn đề cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ CB, CC nâng cao lực, chất lượng đội ngũ CB, CC nước ta như: Tác giả Vũ Thúy Hiền: “Xác định lực công chức cấp xã thực thi công vụ”, Tạp chí tổ chức Nhà nước (2016) Luận văn Thạc sĩ Lý Thị Kim Bình: “ Nâng cao lực thực thi công vụ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Tuyên Quang”, 2011 Nhìn chung công trình nghiên cứu mở nhiều hướng nghiên cứu phong phú cải cách hành yêu cầu nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đến chưa có đề tài nghiên cứu lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi địa bàn tỉnh Vĩnh phúc Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận lực công chức thực trạng lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc Qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận lực công chức nói chung, lực công chức Văn phòng – thống kê nói riêng - Phân tích thực trạng vấn đề lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực công chức Văn phòng thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc - Khách thể nghiên cứu: công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc 4.2 Phạm vi nghiên cứu luận văn - Về thời gian: nghiên cứu thực trạng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2013 – 2015 Do giai đoạn Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành có hiệu lực, xác định tỉnh Vĩnh Phúc có 37/137 xã xã miền núi - Về không gian: Luận văn nghiên cứu công chức Văn phòng – thống kê 37 xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Dựa vào hệ thống tri thức, kinh nghiệm thực tiễn nâng cao lực kiện toàn chất lượng cán bộ, công chức 5.2 Phương pháp nghiên cứu luận văn Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp quan sát, mạn đàm; thu thập số liệu, thông tin thông qua hệ thống văn bản, báo cáo tổng kết phương pháp chuyên gia; phương pháp điều tra xã hội học Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần làm rõ vấn đề lý luận lực công chức Văn phòng – thống kê cấp xã - Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn góp phần làm rõ thực trạng lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Trên sở đề xuất biện pháp xây dựng công chức Văn phòng – thống kê cấp xã Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 03 chương: Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.1.1 Khái niệm công chức, công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã “Công chức” cụm từ thường nhắc tới máy hành cấp từ trung ương đến sở, mắt khâu thiếu máy hành quốc gia, gắn liền với hình thành phát triển Nhà nước không ngừng hoàn thiện, bổ sung qua thời kỳ khác Tại điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 qui định: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” Tương tự rút khái niệm “công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” [20] Về chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND xã xác định điểm Điều Chương II Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính Phủ qui định gồm: “Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng quân sự; Văn phòng – thống kê; Địa chính; Xây dựng – đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) địa chính-nông nghiệp, xây dựng môi trường (đối với xã); Tài – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội” Như công chức Văn phòng – thống kê người nằm máy quản lý hành chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã trực tiếp quản lý 1.1.2 Tiêu chuẩn công chức Văn phòng – thống kê cấp xã Tiêu chuẩn công chức bao gồm tiêu chuẩn chung tiêu chuẩn riêng * Tiêu chuẩn chung công chức cấp xã Theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính Phủ, thuộc Chương II ( khoản 1, điều quy định tiêu chuẩn chung công chức xã phường, thị trấn ) * Tiêu chuẩn cụ thể công chức cấp xã, công chức Văn phòng – thống kê cấp xã Tại khoản 1, điều 2, mục Chương 1; Thông tư số: 06/2012/TTBNV ngày 30/10/2012 Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn Quy định cụ thể với công chức Văn phòng-thống kê sau: + Độ tuổi không 35 tuyển dụng lần đầu + Học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông với khu vực đồng đô thị, tốt nghiệp Trung học sở trở lên với khu vực miền núi + Lý luận trị: Sau tuyển dụng phải bồi dưỡng lý luận trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên + Chuyên môn nghiệp vụ: Ở khu vực đồng có trình độ trung cấp văn thư, lưu trữ trung cấp hành chính, trung cấp luật trở lên Với công chức công tác khu vực miền núi nay, tối thiểu bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành chuyên môn 1.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn công chức Văn phòng – thống kê cấp xã Theo quy định pháp luật hành thực tiễn công tác Văn phòng – thống kê xã nay, công chức Văn phòng – thống kê cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau: + Giúp UBND cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc + Giúp UBND xã dự thảo trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên cấp + Giúp HĐND tổ chức kỳ họp, giúp UBND tổ chức tiếp dân, tiếp khách, nhận đơn khiếu nại nhân dân chuyển đến HĐND UBND lên cấp có thẩm quyền giải + Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã + Giúp UBND công tác thi đua khen thưởng cấp xã + Giúp HĐND UBND thực nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND UBND theo quy định pháp luật công tác giao 1.1.4 Đặc trưng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Công chức Văn phòng – thông kê lực lượng hoạt động chuyên môn tương đối độc lập Việc thực thi công vụ công chức nói chung, công chức Văn phòng – thống kê nói riêng đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật Đặc thù hoạt động công chức Văn phòng – thống kê địa bàn xã miền núi thường gặp phải khó khăn việc sở nắm tình hình, việc tiếp xúc với dân không thuận lợi xã đồng Hầu hết công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi người địa phương nên có am hiểu, gắn bó mật thiết với người dân Trình độ chuyên môn, lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi chưa đồng đều, mặt chung thấp, chủ yếu trình độ trung cấp, số sơ cấp chưa qua đào tạo 1.2 Năng lực công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.2.1 Khái niệm lực Có nhiều quan điểm tiếp cận lực, bản: Năng lực kết hợp đồng thời kiến thức; kỹ năng, kỹ xảo thái độ, hành vi cần thiết cá nhân tổ chức để đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công việc đạt kết cao 1.2.2 Năng lực công chức Năng lực công chức kết hợp đồng thời kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ nghề nghiệp người công chức sử dụng thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật nhằm thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước, phục vụ nhân dân 1.2.3 Năng lực công chức Văn phòng – thống kê 1.2.3.1 Khái niệm lực công chức Văn phòng – thống kê Năng lực công chức Văn phòng – thống kê kết hợp đồng thời kiến thức; kỹ năng, kỹ xảo; thái độ nghề nghiệp người công chức Văn phòng – thống kê sử dụng thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo cho hoạt động thực thi công vụ diễn nhanh chóng, kịp thời, xác, quy định, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước quyền xã 1.2.3.2 Yêu cầu lực công chức Văn phòng – thống kê Công chức Văn phòng – thống kê tập trung hai nhóm công việc nhóm hoạt động công tác Văn phòng nhóm hoạt động công tác thống kê Đối với hoạt động thuộc nhóm văn phòng: Đòi hỏi lực chung, công chức Văn phòng – thống kê phải có lực chuyên sâu như: Năng lực xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc giúp UBND theo dõi, triển khai thực nhiệm vụ Năng lực theo dõi tổng hợp tình hình, nắm kết quả, tham mưu kịp thời cho công tác đạo, điều hành dự thảo báo cáo văn trình cấp có thẩm quyền Năng lực giúp UBND, HĐND công tác nghiệp vụ thi đua – khen thưởng, bầu cử tổ chức đảm bảo sở vật chất tiến hành hội nghị theo định kỳ Năng lực giải giấy tờ, đơn thư theo chế cửa công tác quản lý lưu trữ, giấy tờ công văn Đối với hoạt động thống kê: Đòi hỏi công chức Văn phòng – thống kê lực thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu, hệ thống bảng biểu xác, tỉ mỉ, khoa học Hệ thống bảng biểu, mẫu biểu trình bày phải khoa học, diễn * Kỹ Là áp dụng đắn sáng tạo kiến thức, kỹ xảo vào hoạt động cá nhân phù hợp với biến đổi hoàn cảnh thực tế 1.3.3 Thái độ chủ thể Khi đề cập đến thái độ người ta muốn quan tâm đến hoàn thiện nhân cách người cán bộ, công chức đến mức nào? Thái độ thiên khả ứng xử, giao tiếp thể thiện lĩnh, tính văn hóa, tính nhân văn người công chức trước hoàn cảnh, công việc, môi trường công tác 1.4 Các yếu tố khách quan ảnh hƣởng tới lực công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.4.1 Công tác đào tạo, bồi dưỡng Khâu đào tạo bồi dưỡng quan trọng kiến thức lực thành tố bất biến mà vận động phát triển theo phát triển xã hội ngành nghề 1.4.2 Chế độ sách công chức Văn phòng – thống kê cấp xã Bất kỳ công dân biên chế tổ chức Nhà nước phải nghĩ đến chế độ đảm bảo lương sách bảo đảm khác, điều kiện vật chất đảm bảo cho họ yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp Đối với công chức cấp xã điều trở nên quan trọng 1.4.3 Yếu tố sử dụng, quản lý công chức Hơn lúc hết công tác sử dụng, quản lý người coi vấn đề thời sự, đặt lên hàng đầu; Bởi lẽ có hiểu người, nắm bắt người sử dụng việc phát huy lực họ, xã hội phát triển khoa học quản lý người cao 1.4.4.Yếu tố điều kiện môi trường hoạt động Điều kiện môi trường tốt có tác dụng hấp dẫn gắn bó người lao 10 động với quan công sở, ngược lại nơi làm việc xuống cấp cảm tình, tạo tâm lý tạm bợ, hời hợt không nghiêm túc công việc 1.4.5 Sự tác động qua lại quan chuyên môn ngành dọc Để có liệu đủ độ tin cậy học rút từ lĩnh vực chuyên môn lại phải thông qua đội ngũ chuyên môn ngành dọc thực bù đắp cho số công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi có hội tích lũy chuyển hóa nhanh chất đáp ứng kịp thời cho công việc sở TIỂU KẾT CHƢƠNG Trọng tâm chương I tập trung làm rõ vấn đề lực, lực công chức nói chung, công chức Văn phòng – thống kê nói riêng Giải tốt nội dung, lý luận chương tiền đề để giải chương tiếp sau Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÖI THUỘC TỈNH VĨNH PHÖC 2.1 Tổng quan số nét đặc điểm tình hình kinh tế xã hội xã miền núi ảnh hƣởng đến lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội 2.1.2 Ảnh hưởng đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội đến lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 11 2.2 Tình hình công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc - Số lượng xã miền núi Vĩnh Phúc Căn vào Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Vĩnh Phúc có 37/137 xã xác định xã miền núi thuộc 06/9 đơn vị hành tỉnh - Theo số liệu báo cáo tổng hợp từ sở Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc số lượng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tính đến tháng 06/2015 có 69 người tỷ lệ Đảng viên chiếm 2/3 2.2.1 Trình độ chung 2.2.2 Nhận xét chung số, chất lượng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc 2.3.1 Nhóm lực thuộc hoạt động Văn phòng 2.3.1.1 Năng lực xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc giúp UBND theo dõi, triển khai thực nhiệm vụ Căn vào phiếu điều tra trao đổi trực tiếp với cán UBND, HĐND có chung nhận định khoảng 57% đạt mức tốt; 31% chấp nhận được; 12% hạn chế Thông qua câu hỏi kiểm tra lực thao tác tư nắm thông tin, chọn lọc thông tin vận dụng vào công việc cụ thể xây dựng kế hoạch, văn thông số thu gần sát với nhận định đánh giá lãnh đạo UBND HĐND Phiếu đánh giá cho thấy khoảng 47% nhận thức, tổng hợp nhanh; 39% mức trung bình 14% mức bình thường Qua số liệu điều tra thấy số công chức nắm vấn đề nhanh hoàn thành tốt công việc công chức chọn lọc, có thời gian làm quen với công việc nhiều năm; số đạt mức trung bình lệ thuộc nhiều vào văn bản, tính sáng tạo vận dụng; số công chức hạn chế công việc chủ yếu nhận thức chậm, lực khái quát cụ thể hóa vấn đề nhiều hạn chế, cá biệt 12 có 1-2 đồng chí thuộc dân tộc thiểu số nên mức độ giao tiếp nắm vấn đề kỹ xây dựng văn gặp khó khăn Biểu đồ 2.1 Đánh giá lực xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc Tỷ lệ % 60 50 40 30 20 10 Đánh giá Lãnh đạo HĐND, UBND Công chức VP-TK tự đánh giá Mức tốt 57 47 Chấp nhận 31 39 Còn hạn chế 12 14 2.3.1.2 Năng lực theo dõi tổng hợp tình hình, nắm kết quả, tham mưu kịp thời cho công tác đạo, điều hành dự thảo báo cáo văn trình cấp có thẩm quyền Qua nắm tình hình thực tế biết việc theo dõi nắm tình hình lập văn báo cáo theo định kỳ đội ngũ công chức xã miền núi thường xuyên phải thâm nhập sở kiểm tra kết công việc, so sánh văn với thực tế để điều chỉnh bổ sung Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND HĐND biết trách nhiệm làm việc khả tổng hợp báo cáo đội ngũ công chức Văn phòng – thống kê tốt Riêng số công chức hoàn thành tốt đạt 69%, số hoàn thành 27%, số yếu 4% Căn vào số phiếu đánh giá lực qua thao tác chuyên môn cho thấy: số có khả thao tác chuyên môn đạt 65%, số trung bình 29%, số yếu 6% Qua số liệu xét thấy số công chức có khả tổng hợp, chọn lọc, lập báo cáo đồng chí có lực xử lý văn tương đối thành thạo trình độ kỹ Số mức trung bình hầu hết 13 mức độ làm quen với thao tác văn theo lối tư thuộc bài, sáng tạo, số hạn chế chủ yếu lực tổng hợp thao tác chuyên môn hạn chế có phần trách nhiệm Biểu 2.2 Đánh giá lực theo dõi tình hình, nắm kết tham mưu cho lãnh đạo HĐND, UBND Tỷ lệ % 80 70 60 50 40 30 20 10 Đánh giá Lãnh đạo HĐND, UBND Công chức VP-TK tự đánh giá Hoàn thành tốt 69 65 Hoàn thành 27 29 Yếu 2.3.1.3 Năng lực giúp UBND, HĐND công tác nghiệp vụ thi đua – khen thưởng, bầu cử tổ chức đảm bảo sở vật chất tiến hành hội nghị theo định kỳ Tổng hợp ý kiến phản ánh lãnh đạo UBND, HĐND trách nhiệm lực tiến hành công việc hoạt động công chức Văn phòng – thống kê nhận đánh giá tương đối sát xã: mức tốt 78%; mức trung bình 19%; mức yếu 3% So sánh với số điều tra định lượng thời gian để đánh giá lực cho thấy: mức tốt 76%, mức trung bình 19%, mức yếu 5% Qua kết khảo sát tìm hiểu nguyên nhân thực tế biết số công chức Văn phòng – thống kê đạt mức tốt hầu hết công chức có kinh nghiệm, kỹ xử lý thao tác nhanh nhẹn, hoạt bát đặc biệt kỹ hiểu kỹ xảo thành thạo, nghiệp vụ cao, thái độ trách nhiệm tốt; số công chức mức trung bình số chưa quen việc chưa hình dung hết đầu việc xử lý chậm, 14 số chủ quan bộc lộ trông chờ, ỷ lại; số công chức mức yếu phần thái độ trách nhiệm, phần không hiểu công việc, dấu dốt tìm cách né tránh Biểu 2.3 Biểu đánh giá lực giúp HĐND, UBND công tác nghiệp vụ thi đua, khen thƣởng; bầu cử tiến hành hội nghị Tỷ lệ % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Đánh giá Lãnh đạo HĐND, UBND Công chức VP-TK tự đánh giá Tốt 78 76 Trung bình 19 19 Yếu 2.3.1.4 Năng lực giải giấy tờ, đơn thư theo chế cửa công tác quản lý lưu trữ, giấy tờ công văn Đánh giá mức độ thành thạo kỹ giải công việc công chức Văn phòng – thống kê cấp xã: mức tốt: 32%; mức trung bình 45%; hạn chế 23% Căn vào số phiếu đánh giá lực qua vận dụng thông tin chọn lọc vào giải tình thực tiễn: mức thành thạo: 31%; mức thành thạo: 42%; gặp khó khăn: 27% Số công chức hạn chế chưa có kiến thức, kỹ văn thư – lưu trữ, với tinh thần thái độ làm việc chưa cao Do cần phải đào tạo, bồi dưỡng thêm kiến thức quán triệt tinh thần, thái độ công tác văn thư – lưu trữ tầm quan trọng công tác 15 Tỷ lệ % Biểu đồ 2.4 Đánh giá lực giải giấy tờ, đơn, thƣ khiếu nại tố cáo, công tác quản lý giấy tờ, công văn 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Đánh giá Lãnh đạo HĐND, UBND Công chức VP-TK tự đánh giá Mức tốt 32 31 Trung bình 45 42 Hạn chế 23 27 2.3.2 Nhóm lực thuộc hoạt động thống kê Tổng hợp phân tích điều tra riêng công tác thống kê phản ánh rõ: mức tốt đạt 27%; mức trung bình 41%; mức hạn chế chiếm 32% Qua số liệu điều tra cho thấy thực tế khách quan số lượng công chức đào tạo công tác thống kê xã ít, thiếu cân đối xếp lực lượng chuyên môn Mặt chủ quan cần rõ lực thực thi mặt công tác thống kê chưa cao, khả thích nghi với thay đổi công việc hàng ngày chậm; số công chức làm quen với công việc nhanh đạt 32%; 35% mức bình thường; 33% mức chậm Biểu 2.5 Đánh giá lực công chức Văn phòng thống kê công tác thống kê Tỷ lệ % 50 40 30 20 10 Đánh giá lãnh đạo HĐND, UBND Công chức VP-TK tự đánh giá Mức tốt 27 32 Mức trung bình 41 35 Hạn chế 32 33 16 2.4 Nhận xét chung công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Vĩnh Phúc 2.4.1 Điểm mạnh Điểm mạnh công chức Văn phòng – thống kê thể qua công tác văn phòng công tác thống kê: Về công tác văn phòng Năng lực nhận thức, nắm bắt thông tin số công chức tương đối nhanh việc xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc Giúp UBND xã xây dựng chương trình làm việc sát với đạo tỉnh Năng lực xử lý văn đáp ứng với công việc Hỗ trợ, tham mưu tích cực cho UBND xã công tác thi đua, khen thưởng Làm tốt công tác bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ cho kỳ họp HĐND, UBND Năng lực xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo công tác quản lý lưu trữ giấy tờ, văn đánh giá tốt công chức có kinh nghiệm lâu năm, cách xử lý giải vụ việc hợp tình hợp lý, tạo niềm tin cho người dân với Đảng Nhà nước Năng lực lưu trữ công văn, giấy tờ tương đối tỉ mỉ, cẩn thận số khâu Về công tác thống kê Năng lực tổng hợp đảm bảo nhiệm vụ rà soát, điều tra đơn mà chưa có kỹ thu thập, xử lý số liệu điều tra Qua tìm hiểu thực tế ta thấy đánh giá lãnh đạo HĐND, UBND công tác văn phòng mức tốt đạt từ 50% trở lên tất mảng hoạt động, riêng mảng công tác thống kê mức tốt chiếm 27%; mức hạn chế 32% 2.4.2 Điểm hạn chế Thông qua hệ thống văn báo cáo năm 2015 gần tháng 6/2016 có chung đánh giá số mặt hạn chế lên hai mảng công việc văn phòng thống kê là: 17 Về công tác văn phòng - Năng lực chuyên môn công chức Văn phòng – thống kê đặc biệt cấp xã có xã miền núi phần đa hạn chế lực tổng hợp, phân tích, khả dự báo, dự đoán, đề phương án, giải pháp giải tình huống.v.v Đúng Nghị Đại hội Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đánh giá : “Công tác thống kê phân tích dự báo tình hình bất cập chưa sát thực tế” - Một số công chức có trình độ lực mặt hạn chế, đặc biệt lực, kỹ hành (thể qua việc tham mưu, ban hành văn bản, xử lý tình hành chính, thực thi công vụ…) Về công tác thống kê - Công tác thống kê chưa quan tâm thường xuyên, mang nặng tính kiêm nhiệm - Năng lực xây dựng văn bản, tổng hợp, báo cáo, xử lý số liệu tính sáng tạo, khoa học Sử dụng công nghệ thông tin hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân mặt mạnh hạn chế lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi 2.4.3.1 Nguyên nhân mặt mạnh 2.4.3.2 Nguyên nhân mặt hạn chế * Nguyên nhân khách quan - Quy định Nhà nước chế độ, sách đãi ngộ cho CB, CC chậm ban hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình - Phương pháp đánh giá, nhận xét công chức chưa đánh giá hết hiệu làm việc công chức 18 - Cơ quan tuyển dụng công chức chưa tự chủ việc đưa yêu cầu, tiêu chí tuyển dụng thực thu hút người có lực công tác xã miền núi khó khăn - Cơ sở vật chất, hạ tầng thiếu thốn, môi trường làm việc hấp dẫn - Công tác đào tạo, bồi dưỡng thiếu cân đối * Nguyên nhân chủ quan - Tỷ lệ công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi qua đào tạo quy thấp, tập trung đội ngũ công chức trẻ song số lượng - Tư nghiệp vụ sáng tạo, khả tự học, tự đào tạo hạn chế, lòng với kiến thức có - Sự nhận thức đánh giá số cán lãnh đạo UBND, HĐND vị trí, vai trò công tác chuyên môn nghiệp vụ việc cấu thành lực công chức Văn phòng – thống kê chưa đầy đủ TIỂU KẾT CHƢƠNG Phân tích, đánh giá thực trạng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Vĩnh Phúc vấn đề quan trọng mang tính thời công tác cải cách hành tỉnh công tác xây dựng, củng cố đội ngũ công chức Văn phòng – thống kê toàn tỉnh Do chương luận văn tập trung làm rõ vấn đề cộm thực trạng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi mặt mạnh, yếu nguyên nhân mạnh, yếu, đánh giá có hệ thống mặt công tác theo tiêu chí khoa học nghiệp vụ chuyên môn tiêu chí hình thành lực làm sở đề giải pháp chương 19 Chƣơng QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THÔNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÖC 3.1 Quan điểm, phƣơng hƣớng nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc 3.1.1 Quan điểm nâng cao lực cho công chức Văn phòng thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc Nâng cao lực công chức phải phù hợp với quan điểm, đường lối sách Đảng, Nhà nước giai đoạn Nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với tình hình kinh tế - xã hội địa phương, vùng, miền Nâng cao lực cần phải tiến hành đồng nhiều giải pháp 3.1.2 Phương hướng tỉnh nâng cao lực công chức Mục tiêu Đại hội Đảng tỉnh khóa XVI mục tiêu Nghị HĐND tỉnh đề giai đoạn 2016-2020 Tiếp tục đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa; khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực để phát triển nhanh bền vững 3.2 Giải pháp nâng cao lực cho công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc 3.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo giai đoạn cụ thể Đối với đội ngũ công chức sở đào tạo bồi dưỡng đường ngắn nhất, trực tiếp nâng cao trình độ Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phải cụ thể, hướng vào số trọng điểm đào tạo, đào tạo lại có mục tiêu, có chất lượng 20 Cần biên soạn lại chương trình, tài liệu bồi dưỡng có cập nhật, bổ sung nội dung phù hợp với giai đoạn điều kiện thực tế địa phương Nội dung chương trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu công việc, vị trí công tác Bên cạnh cần trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với đặc thù xã miền núi 3.2.2 Đổi công tác đánh giá, nhận xét công chức Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá công chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn Xây dựng cách thức đánh giá khoa học hiệu Cần lựa chọn người đứng đầu quan, đơn vị người khách quan, công việc không người, đặc biệt phải có tư duy, tầm nhìn sáng suốt công tác đánh giá, nhìn nhận công chức 3.2.3 Hoàn thiện sách công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc Tiếp tục rà soát chế độ sách không phù hợp để sửa đổi, bổ sung kịp thời, phục vụ cho thực tiễn Thực tốt sách thu hút nhân tài làm việc cấp xã, đặc biệt xã miền núi, để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức 3.2.4 Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng bố trí nguồn nhân lực kế cận thay công chức Văn phòng – thống kê đến tuổi hưu Bên cạnh giải pháp giúp nâng cao lực cho đội ngũ công chức Văn phòng – thống kê có xã miền núi Theo tôi, 21 cấp quyền xã miền núi cần có chuẩn bị cho đội ngũ công chức kế cận Kiểm soát chặt chẽ trình thi tuyển tránh tiêu cực thi cử, đảm bảo chất lượng đầu vào Ngoài vấn đề nêu trên, công tác tuyển dụng xã miền núi cần ý đến người địa phương 3.2.5 Nâng cao vai trò UBND Chủ tịch UBND xã Qua điều tra thực trạng thấy rõ vai trò tổ chức người chủ trì xã miền núi hạn chế chung lực đạo điều hành chuyên môn công chức nói chung, công chức Văn phòng – thống kê nói riêng 3.2.6 Đảm bảo điều kiện thuận lợi môi trường làm việc cho công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Để tạo lập môi trường làm việc tốt cho công chức Văn phòng – thống kê xã cần tập trung vào nội dung sau: - Phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp quan, xây dựng môi trương làm việc lành mạnh, thân thiện, cởi mở; trì dân chủ, công gắn kết công chức với công chức công chức với lãnh đạo - Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người cán bộ, công chức hoàn cảnh gia đình họ - Bên cạnh cần bước cải thiện nâng cao điều kiện làm việc để công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi phát huy hết khả mình, góp phần nâng cao hiệu thực thi công vụ 22 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trên sở giải pháp đưa mong muốn góp phần củng cố, hoàn thiện cho công chức Văn phòng – thống kê đủ số lượng, vững bền chất lượng 23 KẾT LUẬN Trong giai đoạn cải cách hành chính, nâng cao lực số cạnh tranh cấp tỉnh diễn mạnh mẽ nay, đòi hỏi phẩm chất, lực trình độ đôi ngũ công chức nói chung công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi nói riêng ngày phải nâng cao Luận văn nêu sở lý luận quan trọng lực công chức cấp xã; khái niệm, đặc điểm công chức Văn phòng – thống kê cấp xã; đưa dấu hiệu lực cấu trúc lực, nhân tố ảnh hưởng đến lực công chức tạo tiền đề sở lý luận cho toàn luận văn Trên sở lý luận đó, luận văn đánh giá thực trạng lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Chỉ mặt tích cực: Đội ngũ công chức có xã miền núi bước nâng cao số lượng chất lượng Đi sâu tìm hiểu thực tiễn, luận văn nguyên nhân chủ quan, khách quan mặt mạnh, mặt yếu lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Từ đưa giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 24 ... – thống kê nói riêng - Phân tích thực trạng vấn đề lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi. .. cứu: công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc 4.2 Phạm vi nghiên cứu luận văn - Về thời gian: nghiên cứu thực trạng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc. .. nhân dân 1.2.3 Năng lực công chức Văn phòng – thống kê 1.2.3.1 Khái niệm lực công chức Văn phòng – thống kê Năng lực công chức Văn phòng – thống kê kết hợp đồng thời kiến thức; kỹ năng, kỹ xảo;
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc (tt) , Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc (tt) , Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay