Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt)

26 52 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN MINH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số : 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình đƣợc hoàn thành HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI HUY KHIÊN Phản biện : PGS TS NGUYỄN HỮU HẢI Phản biện : PGS TS ĐỖ PHÚ HẢI Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 403, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện hành Quốc gia Số: 77 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 09 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia hoăc trang Website khoa sau đại học, Học viện hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Tại hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), tháng 5-2013 xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất trị, đạo đức, trình độ, lực, kỹ công tác; kết hợp việc đào tạo, bồi dưỡng cán với thực luân chuyển để rèn luyện thực tiễn” Nghị số 30c/NQ-CP, ngày 08-11-2011 Chính phủ ban hành "Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020" đề mục tiêu đến năm 2020: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước” Thực nghị Đảng Chính phủ, cấp, ban ngành việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đạt kết bước đầu quan trọng Nhìn chung, đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm có lĩnh trị vững vàng, trung thành với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức, trình độ lực hoạt động thực tiễn, góp phần quan trọng vào thành tựu bước đầu công đổi đất nước; đặc biệt tiến trình cải cách hành (CCHC) theo mục tiêu xây dựng hành chuyên nghiệp, sạch, đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu Tuy nhiên, phận CBCC chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lực nhiều mặt hạn chế, làm việc thiếu tích cực, hiệu quả; cách làm việc bảo thủ, quan liêu, thiếu động, sáng tạo; thiếu chuyên nghiệp, không thạo việc, tác phong chậm chạp, rườm rà, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm dẫn đến trì trệ phương thức hoạt động giảm hiệu lực, hiệu UBND quận Hoàn Kiếm Trong bối cảnh trên, cần có nghiên cứu toàn diện để đưa giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới Từ phân tích nêu tác giả lựa chọn nội dung: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội" để làm đề tài luận văn Thạc sĩ Đây vấn đề cấp bách, phù hợp với yêu cầu cải cách hành nhà nước nay, phù hợp với thực tiễn địa phương Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: - Trong sách chuyên khảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ” tác giả Bùi Đình Phong (2002) thể cách toàn diện tư tưởng chủ đạo Chủ tịch Hồ Chí minh công tác cán tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán - Trong sách “Phương pháp kỹ quản lý nhân sự” Viện Nghiên cứu Đào tạo quản lý, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội - 2004 nghiên cứu biện pháp quản lý nhân đại, nhấn mạnh bí để thu hút lưu giữ nhân tài, thừa nhận thể giá trị người tài tạo môi trường làm việc cho họ Vấn đề thu hút nghiên cứu nhiều học viên cao học hành chính, cụ thể: - Luận văn thạc sỹ khóa 16, năm 2013, chuyên ngành quản lý hành công, mã số 603482 tác giả Hồ Thị Lệ Thủy với đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Hải quan, từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế ” - Luận văn thạc sỹ khóa 17, năm 2014, chuyên ngành Quản lý công tác giả Đặng Văn Khánh với đề tài “Chất lượng công chức quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” Một số viết đăng báo, tạp chí chuyên ngành như: - Cần thêm vào tiêu chuẩn cán lãnh đạo, quản lý thời đại kinh tế trí thức? GS.TS Chu Hảo, Tạp chí Xây dựng Đảng số 02-2002; - Một số phương pháp đánh giá, tuyển chọn, đề bạt cán Nguyễn Quốc Hiệp, Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2003; - Vai trò tập thể lãnh đạo người đứng đầu công tác cán Lê Đức Bình, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 11/2004; Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận chất lượng CBCC từ kết phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ: - Hệ thống hoá phân tích số vấn đề lý luận thực tiễn chất lượng đội ngũ CBCC nói chung CBCC UBND quận nói riêng - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, qua rút nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng chất lượng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội từ năm 2011 – 2015 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quan giai đoạn 2016 – 2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa luận giải khoa học chứng minh diễn giải theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng xây dựng phát triển đội ngũ CBCC để làm rõ vấn đề xung quanh chất lượng đội ngũ Cán công chức UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu: + Thu thập thông tin sơ cấp: Phỏng vấn, khảo sát nhu cầu CBCC trình nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC + Dữ liệu thứ cấp: Nguồn số liệu, tài liệu thứ cấp - Phương pháp phân tích, so sánh: Được sử dụng để so sánh phát triển đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời kì so sánh phát triển đội ngũ CBCC quan địa bàn quận thời kỳ - Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích thông tin: Từ liệu thu từ thực tiễn UBND quận Hoàn Kiếm, trình nghiên cứu lí luận khoa học, tiến hành tổng hợp, đối chiếu, phân tích thông tin để đưa nhận định, quy luật thông tin có được; hiểu ý nghĩa số, liệu rút học kinh nghiệm phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tương lai - Phương pháp khảo sát vấn Trong phạm vi vấn đề, tác giả tiến hành vấn, khảo sát đối tượng phạm vi không gian, thời gian cụ thể sau: - Địa điểm: UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Đối tượng điều tra: CBCC UBND quận nhóm người dân sống địa bàn quận - Hình thức điều tra: Sử dụng mẫu bảng hỏi để lấy kết - Số lượng phiếu điều tra: 50 phiếu (mẫu số 1); 30 phiếu (mẫu số 2) - Nội dung điều tra: Ý kiến đánh giá chất lượng đội ngũ CBCC công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận chất lượng CBCC nói chung CBCC UBND quận nói riêng, từ góp phần làm rõ bổ sung số vấn đề lý luận cho khoa học quản lý hành khoa học quản lý nguồn nhân lực Luận văn xây dựng khung lý thuyết để phân tích đánh giá chất lượng CBCC UBND quận 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Luận văn khảo sát đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân khó khăn, hạn chế chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trình thực thi công vụ Kết nghiên cứu luận văn quan có thẩm quyền sử dụng xây dựng sách, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm phù hợp với yêu cầu - Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho UBND Thành phố Hà Nội; UBND quận, huyện; cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Học viện Hành Quốc gia Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn bao gồm chương: Chƣơng 1: Cơ sở khoa học chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Chƣơng 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Mục tiêu, quan điểm số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.1 Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức 1.1.1.1 Khái niệm cán Ở Việt Nam, theo cách hiểu thông thường trước đây, cán người tham gia cách mạng, làm việc quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, quân đội, công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước Tại điều 4, khoản khoản 3, Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Cán theo nghĩa nhất, người lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng, tổ chức điều hành công việc, hạt nhân tổ chức, nòng cốt phong trào Cán không khâu then chốt công tác xây dựng Đảng mà mắt xích trọng yếu toàn hoạt động Đảng ta, nhân tố định thành công cách mạng Vì: “Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt sách cho Đảng Cán gốc công việc nên huấn luyện cán công việc gốc Đảng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.269) Căn xác định cán gắn với chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ Hoạt động cán gắn với quyền lực trị nhân dân, thành viên tổ chức trao cho chịu trách nhiệm trị trước Đảng, Nhà nước nhân dân Cán quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội quan có thẩm quyền Đảng quy định Cán quan nhà nước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ quy định thông qua văn luật luật 1.1.1.2 Khái niệm công chức Khái niệm công chức giới xuất với đời chế độ công chức nước tư phương Tây từ nửa cuối kỷ XIX, đánh dấu bước phát triển quan trọng lịch sử tổ chức nhà nước Tuy vậy, quốc gia có quan niệm khác công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật, làm việc quan, tổ chức, đơn vị Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Những đặc điểm cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Thứ nhất, CBCC UBND quận người làm việc quan HCNN phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước: Luật Cán bộ, công chức; Bộ luật Lao động; Bộ luật Dân sự, Thứ hai, địa bàn hoạt động CBCC UBND quận không rộng thường phức tạp, đòi hỏi sâu sát CBCC UBND quận Thứ ba, CBCC UBND quận có mối quan hệ công tác phức tạp với quan nhà nước cấp trên, với lãnh đạo UBND quận, phòng ban thuộc UBND quận Thứ tư, trình độ, lực kỹ làm việc CBCC UBND quận CBCC UBND quận người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước vào sống Thứ năm, tính chất công việc CBCC UBND quận, đòi hỏi phải đề cao đạo đức công vụ 1.1.3 Vai trò, nghĩa vụ quyền hạn cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận - CBCC UBND quận có vai trò định việc nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy HCNN địa bàn quận; đưa đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống - CBCC UBND quận nhân tố định nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu hiệu lãnh đạo, quản lý Đảng ủy UBND quận, lực lượng định thực thắng lợi nhiệm vụ trị, KT-XH, văn hóa, QP-AN; người định xây dựng hệ thống trị phong trào cách mạng quần chúng nhân dân - CBCC UBND quận có vai trò quan trọng phát huy vai trò tổ chức, đoàn thể, đảm bảo thực quyền làm chủ nhân dân, thắt chặt mối quan hệ quyền với nhân dân Nghĩa vụ CBCC nói chung, CBCC UBND quận nói riêng quy định Luật Cán bộ, công chức, bao gồm: Nghĩa vụ công chức Đảng, Nhà nước nhân dân: - Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia - Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước - Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân Nghĩa vụ công chức thi hành công vụ: - Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao - Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước - Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị - Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước - Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định - Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Quyền CBCC quy định Luật Cán bộ, công chức, bao gồm: - Quyền công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ; - Quyền CC tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương - Quyền công chức nghỉ ngơi; - Các quyền khác CBCC, quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 1.2 Chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận 1.2.1 Khái niệm chất lượng cán bộ, công chức Một là, phẩm chất, giá trị đội ngũ CBCC UBND quận bao gồm: kiến thức, lực, kỹ năng, phẩm chất đạo đức, sức khỏe Đó tổng hợp yếu tố chuyên môn đào tạo, kinh nghiệm làm việc, khiếu cá nhân, yếu tố tiềm thiên bẩm để nâng cao khả làm việc Hai là, khả hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao Ở khía cạnh này, đánh giá quan quản lý đối tượng phục vụ nơi CBCC UBND quận công tác Từ phân tích đây, hiểu chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận tổng hợp tiêu chí phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong làm việc, lối sống, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, khả thích ứng 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Tiêu chí hiểu theo nghĩa chung để nhận biết, xếp loại, đánh giá vật, tượng, khái niệm, trình Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận bao gồm: Tiêu chí 1: Tiêu chí phẩm chất trị đạo đức công vụ Tiêu chí 2: Tiêu chí trình độ, chuyên môn nghiệp vụ kỹ Tiêu chí 3: Tiêu chí kết hoàn thành công việc Tiêu chí 4: Tiêu chí đánh giá thông qua hài lòng đối tượng phục vụ 1.2.3 Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Ủy ban nhân dân quận Thứ nhất, quy hoạch phát triển đội ngũ cán công chức Thứ hai, tuyển dụng đội ngũ cán công chức * Tuyển dụng đội ngũ cán công chức * Bố trí sử dụng, phân công đội ngũ cán công chức Thứ ba, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức Thứ tư, sách đãi ngộ Thứ năm, tra, kiểm tra công tác phát triển đội ngũ CBCC 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Thứ nhất, thể chế quản lý cán bộ, công chức Thứ hai, Cơ cấu tổ chức máy Thứ ba, tuyển dụng sử dụng công chức Thứ tư, phân tích công việc Thứ năm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thứ sáu, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức Thứ bảy, đánh giá cán bộ, công chức thực chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức ngũ CBCC cần phải tiếp tục ĐTBD, cập nhật kiến thức quản lý khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tình hình 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng công chức số địa phƣơng học kinh nghiệm cho UBND quận Hoàn Kiếm 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán công chức huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Các biện pháp UBND huyện Phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội đặt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tổng kết lại sau: - Thực nguyên tắc cấp ủy Đảng thống lãnh đạo quản lý đội ngũ cán bộ, hoàn thiện khâu nhận xét đánh giá mở rộng theo hướng dân chủ, thông tin đa chiều, khách quan, công khai minh bạch - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chủ chốt theo chuẩn hóa cán - Tăng cường kiểm tra cấp ủy, quyền cấp hệ thống trị sở trọng đội ngũ cán chủ chốt - Đội ngũ CBCC tương đương phải xây dựng kiện toàn, đảm bảo chất lượng, bước chuẩn hóa nguyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao - Thực sách đầy đủ với đội ngũ CBCC đảm bảo đời sống sinh hoạt nhu cầu cá nhân cán bộ, giúp đội ngũ CBCC chuyên tâm công tác, vùng núi, vùng sâu vùng xa 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán công chức UBND tỉnh Điện Biên Tại UBND tỉnh Điện Biên áp dung tiêu chuẩn sau để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC: - Chuẩn hóa chức danh xác định cấu đội ngũ CBCC - Đổi sách sử dụng CBCC, đặc biệt CBCC sau đào tạo - Đổi sách đào tạo, bồi dưỡng; nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công - Đổi công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng - Đổi việc đánh giá đội ngũ CBCC 1.4.3 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán công chức quận thành phố Hồ Chí Minh Tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tiêu chuẩn hóa công tác đánh giá CBCC trọng đưa đề xuất nhằm hoàn thiện tốt hoạt 11 động Với yêu cầu cấp thiết thực tế Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định nêu phương hướng tổng quát đánh giá cán bộ: “ Đánh giá sử dụng cán sở tiêu chuẩn, quy trình quy định, lấy hiệu công tác tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu ” Các cấp xác định quan điểm, nguyên tắc đánh giá công tác cán nói chung việc đánh giá cán nói riêng Và nêu lên tầm quan trọng công tác đánh giá cán “đánh giá đúng, lựa chọn, bố trí sử dụng cán 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Qua nghiên cứu kinh nghiệm số nước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC rút số kinh nghiệm sau: Một là, Nhà nước phải ban hành đồng văn pháp quy để thống việc xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ CBCC nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức HCNN nói riêng Hai là, đội ngũ CBCC phải người qua đào tạo trường đại học ĐTBD liên tục sau tuyển dụng Ba là, Nhà nước xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể cho loại công việc CBCC Bốn là, thực tốt việc tuyển chọn công chức thông qua thi tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng, tạo điều kiện cho người có hội thi tuyển Năm là, cần bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ CBCC nhà nước Sáu là, thực chế độ kiểm tra, giám sát, thưởng phạt nghiêm minh CBCC; kiểm tra, đánh giá CBCC cách công bằng, theo tiêu chuẩn cụ thể để đề bạt, khen thưởng, kỷ luật Bảy là, xây dựng máy nhà nước gọn nhẹ, tinh giảm số lượng đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, ý trẻ hoá, chuyên môn hoá đội ngũ cán quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đổi chế quản lý Đảng Nhà nước TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chương tác giải nghiên cứu hệ thống hóa sở khoa học chất lượng CBCC UBND quận Kết nghiên cứu Chương làm khoa học để tác giả nghiên cứu, khảo sát phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm chương 12 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm * Giới thiệu sơ quận Hoàn Kiếm Quận Hoàn Kiếm nằm vị trí trung tâm Thủ đô Hà Nội, có bề dày lịch sử trình hình thành phát triển Quận Hoàn Kiếm có thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại, du lịch - dịch vụ Mặt khác đặt cho UBND quận Hoàn Kiếm trọng trách lớn công tác lãnh đạo, đạo bảo đảm ổn định trị phát triển KT-XH quận * Vị trí, vai trò của UBND quận UBND quận Hoàn Kiếm thực chức hành pháp lĩnh vực sau: - QLNN kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao, an ninh quốc phòng - QLNN tài chính, ngân sách, kế toán, quản lý tài sản, công sản - QLNN khoa học, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên môi trường - Quản lý phát triển NNL, thực chế độ công vụ , công chức - Quản lý tổ chức máy nhân 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm UBND quận gồm thành viên phân công nhiệm vụ cụ thể cho uỷ viên UBND quận, đảm bảo nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, thành viên UBND chịu trách nhiệm cá nhân công việc phân công phụ trách 2.2.1 Về phẩm chất trị, đạo đức Nhìn chung, đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm công việc hầu hết tiên phong hoạt động quản lý nhà nước 2.2.2 Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ * Chất lượng CBCC UBND quận theo trình độ đào tạo Trong năm qua, UBND quận Hoàn Kiếm thường xuyên quan tâm thực công tác ĐTBD nâng cao trình độ lực kiến thức chuyên môn cho đội ngũ CBCC UBND quận UBND quận ban hành nhiều chế, sách khuyến khích, tạo điều kiện 13 cho CBCC UBND quận tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đến nay, có 21 người có trình độ sau đại học (chiếm 14,1%); 122 người có trình độ đạo đại học (chiếm 82,4%); 05 người có trình độ cao đẳng (chiếm 3,4%) Trong giai đoạn 2011 - 2015, trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC UBND quận tăng đáng kể So với yêu cầu thực tế công tác UBND quận khoảng cách định Trong giai đoạn 2011 - 2015, trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC UBND quận tăng đáng kể Đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm đạt chuẩn theo quy định Nhà nước CBCC cấp huyện * Về trình độ lý luận trị CBCC UBND quận có trình độ lý luận trị Trung cấp chiếm tỷ lệ lớn Vẫn 16% CBCC UBND quận chưa qua trình độ đào tạo lý luận trị Vì vậy, năm tới UBND quận cần có kế hoạch bồi dưỡng lý luận trị cho số CBCC UBND quận để không ngừng nâng cao trình độ lĩnh trị cho đội ngũ CBCC UBND quận * Về trình độ quản lý hành nhà nước Qua kết nghiên cứu cho thấy, số lượng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm chưa đào tạo kiến thức quản lý nhà nước tương đối cao, nhiều CBCC chuyên môn UBND quận chưa đào tạo kiến thức kỹ quản lý hành nhà nước Do năm qua việc cử CBCC tham gia khóa ĐTBD kiến thức quản lý nhà nước UBND quận gặp số khó khăn, việc cử CBCC tham gia khóa học thường ảnh hưởng đến kế hoạch công tác CBCC * Trình độ ngoại ngữ tin học Số lượng CBCC UBND quận có trình độ ngoại ngữ không ngừng nâng cao qua, so với yêu cầu công tác nhiều bất cập Việc lựa chọn, bố trí cán có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu số phòng, ban gặp nhiều khó khăn Qua khảo sát, đánh giá thực tế đơn vị năm qua, số công chức có chứng ngoại ngữ khả sử dụng công việc đạt thấp Nguyên nhân đa số CBCC có có điều kiện giao tiếp với người nước nên kiến thức học bị mai Với trình độ ngoại ngữ đội ngũ CBCC UBND quận CBCC quận khó để tham gia vào hoạt động nghiên cứu giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý với quốc gia khác Yêu cầu đặt cho lãnh đạo UBND quận cần phải có kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho CBCC UBND quận, giúp họ đáp ứng tốt bối cảnh * Trình độ tin học 14 Trình độ tin học CNTT đội ngũ đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm nâng cao năm gần Số CBCC có trình độ tin học năm 2012 100 người, chiếm tỷ lệ cao (81.8%) tổng số CBCC UBND quận Hoàn Kiếm Cho đến nay, toàn quận có 138 CBCC ĐTBD trình độ tin học, chiếm tỷ lệ 93.2% Nhìn chung, số CBCC có đủ khả sử dụng phần mềm nghiệp vụ, chương trình máy tính văn phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ UBND quận Tuy nhiên, số CBCC chưa qua đào tạo tin học (10 người, chiếm tỷ lệ 6.8%), chủ yếu CBCC 45 tuổi tuyển dụng vào làm việc UBND quận trước năm 1995 (thời kỳ tuyển dụng công chức chưa yêu cầu trình độ tin học) Để đáp ứng yêu cầu công việc, việc cập nhật kiến thức tin học thường xuyên cho CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới cần thiết, đặc biệt tin học văn phòng phục vụ công tác quản lý HCNN, đáp ứng với yêu cầu công tác CCHC đại hóa HCNN 2.2.3 Về kỹ làm việc Trong năm gần trình độ, lực, kiến thức chuyên môn đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm tăng lên đáng kể theo đánh giá lãnh đạo UBND quận lực quản lý, điều hành hiệu thực thi công vụ CBCC hạn chế định, chưa đáp ứng yêu cầu công việc tình hình 2.2.4 Về kết thực công việc Một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm tiêu chí đánh giá kết thực công việc Kết thực công việc giao thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ CBCC Kết hoàn thành công việc CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thể qua 02 nội dung chính: kết hoạt động chuyên môn kết đánh giá, phân loại CBCC * Về kết hoạt động chuyên môn: Theo báo cáo tổng kết công tác UBND quận Hoàn Kiếm từ năm 2011 đến năm 2015, mặt đời sống kinh tế xã hội quận phát triển với tốc độ nhanh so với bình quân chung quận, huyện khác Thành phố UBND quận Hoàn Kiếm chủ trương phấn đấu tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững đôi với chất lượng phát triển, phải giải tốt vấn đề xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội 15 Bên cạnh kết đạt được, địa bàn quận số hạn chế cần phải giải quyết, tình trạng buôn lậu đại bàn diễn biến phức tạp; vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề làm người dân lo lắng; việc giải sách TTHC cho công dân, tổ chức tồn tại, chưa thực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, có khiếu kiện, tố cáo diễn địa bàn Bình quân từ năm 2011 - 2015 số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân nhiều, từ 100 - 130 đơn/năm * Về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức: Hiện việc đánh giá CBCC UBND quận vào Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính phủ việc phân loại đánh giá CBCC Theo kết đánh giá, phân loại CBCC UBND quận Hoàn Kiếm từ năm 2011 đến năm 2015 cho thấy, hầu hết CBCC UBND quận hoàn thành tốt nhiệm vụ giao (có 95% CBCC xếp loại hoàn thành niệm vụ trở lên) 2.2.5 Thực trạng chất lượng công chức thông qua hài lòng đối tượng phục vụ Để thấy thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm cách toàn diện, bên cạnh việc phân tích thực trạng đội ngũ CBCC, tác giả tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá người dân - đối tượng phục vụ để từ rút nhận xét, đánh giá khách quan xác * Đánh giá người dân tinh thần trách nhiệm công việc CBCC Ủy ban nhân dân quận * Đánh giá người dân phẩm chất đạo đức thái độ phục vụ CBCC Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm * Đánh giá người dân tính chuyên nghiệp kinh nghiệm công tác CBCC Ủy ban nhân dân quận * Đánh giá người dân thực nội quy, quy chế làm việc CBCC Ủy ban nhân dân quận: 2.3 Đánh giá chung chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 2.3.1 Những kết đạt Trong thời gian vừa qua, đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm bước trưởng thành có nhiều đóng góp cho ổn định hoạt động quan góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung địa phương Thứ nhất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Thứ hai, công tác quản lý hành hầu hết CBCC UBND quận Hoàn Kiếm tiếp cận với hình thức quản lý nhà nước đại, trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ đầy đủ đáp ứng yêu cầu thời vận hành cách trơn tru máy nhà nước 16 Thứ ba, công tác quy hoạch cán công chức UBND quận Hoàn Kiếm quy hoạch theo đạo chung UBND – HĐND thành phố, Sở Nội vụ Thực tốt văn đạo chế độ biên chế, công tác cán bộ, UBND quận Hoàn Kiếm có kế hoạch quy hoạch cán khoa học, hợp lý kịp thời Thứ tư, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán UBND quận Hoàn Kiếm Các cán quản lý trung ương địa phương, lạnh đạo quan tạo điều kiện tốt cho CBCC Thứ năm, đạo đức công vụ Đội ngũ CBCC UBND quận có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu, rèn luyện, chấp hành tốt chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước; … Thứ sáu, việc thực chế độ sách cho cán UBND quận Hoàn Kiếm thực theo quy định quan quản lý cấp trên, quy định rõ ràng … Những kết phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm năm qua có phần đóng góp quan trọng đội ngũ CBCC UBND quận 2.3.2 Những hạn chế Thứ nhất, chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm đáp ứng yêu cầu bản, chưa có nhiều điểm trội chuyên môn, nghiệp vụ Thứ hai, công tác quy hoạch cán chưa hợp lý số phận Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: UBND quận Hoàn Kiếm đưa kế hoạch đào tạo cho đội ngũ CBCC năm từ 2013 -2015 chưa hợp lý so với tình hình nhu cầu đội ngũ CBCC Thứ tư, công tác đánh giá cán chất lượng chưa cao, chưa coi trọng quy trình, tình trạng né tránh, mang tính hình thức, chưa kết hợp nhiều nguồn thông tin đánh giá cán Thứ năm, chế độ sách cho cán giai đoạn thấp, chưa tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác Thứ sáu, công tác đánh giá cán thông qua việc tra, kiểm tra hoạt động liên quan, hiệu xử lý công việc cán chưa thực tốt mang lại kết thiếu xác Thứ bảy, môi trường làm việc thiếu số sở vật chất hỗ trợ CBCC tham gia xử lý nghiệp vụ, không gian làm việc chưa thực rộng rãi, thiếu xanh Bên cạnh yếu tố người gây ảnh hưởng như: số cán chưa thực thân thiện, nóng tính dễ bất đồng quan điểm 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 17 * Nguyên nhân khách quan: - Do hệ thống sách, pháp luật quản lý CBCC thiếu đồng bộ, có nhiều điểm bất hợp lý - Môi trường làm việc thiếu thốn vật chất chưa đầy đủ thiết bị đại, chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi thiếu kinh phí, hỗ trợ từ ngân sách so với nhu cầu thực tế để tạo điều kiện để CBCC phát triển toàn diện chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo công tác xử lý hoạt động, ảnh hưởng đến định đưa * Nguyên nhân chủ quan - Việc quy hoạch cán thực chưa tốt nguyên nhân công tác đạo lên kế hoạch quy hoạch cán số địa phương chưa thực tốt, từ phận quản lý đến tổ công tác thực chưa đạo sát sao, hướng dẫn chi tiết - Công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng cán công chức UBND quận chưa thực chặt chẽ, quy trình, thiếu hợp lý việc bố trí sử dụng cán - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán thực chưa tốt, chưa coi trọng nhận thức lãnh đạo, CBCC UBND quận Hoàn Kiếm tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chưa cao - Công tác đánh giá cán bộ, giám sát trình hoạt động làm việc chưa sát cán phụ trách tra, kiểm tra chủ yếu mang tính chất kiêm nghiệm, công việc nhiều nên tần suất kiểm tra năm - Nguồn ngân sách nhà nước chi cho lương, thưởng, phụ cấp, hoạt động hỗ trợ cho CBCC có hạn - Công tác tuyển dụng, bố trí CBCC chưa có quy trình tiêu chuẩn cụ thể, hoàn chỉnh thực công khai, minh bạch nên chất lượng tuyển dụng, sử dụng, đánh giá CBCC nhiều bất cập Tiểu kết chƣơng Trong chương 2, tác giả phân tích, làm rõ thực trạng chất lượng CBCC UBND quận Hoàn Kiếm từ 2011 đến 2015 Thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận đánh giá theo nội dung: phẩm chất trị, đạo đức, trình độ đào tạo, kỹ năng, kết hoàn thành công việc, hài lòng đối tượng phục vụ Từ hạn chế, nguyên nhân hạn chế chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CBCC UBND quận chương 18 Chƣơng MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2015 - 2020 3.1.1 Mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Thứ nhất, xây dựng đội ngũ CBCC quận có tài đức vẹn toàn Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý CBCC qua việc đào tạo, bồi dưỡng cán Thứ hai, thực tốt công tác quy hoạch đào tạo để có nguồn cán bộ, nhiệm kỳ thay đổi, bổ sung từ 20 - 25% số cán lãnh đạo Đảng, lãnh đạo quan HCNN, lãnh đạo tổ chức xã hội Thứ ba, bổ sung, sửa đổi, xây dựng cụ thể hoá tiêu chuẩn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động thuyên chuyển CBCC Thứ tư, đổi phương pháp, quy trình đánh giá CBCC; đảm bảo đánh giá CBCC công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện công tâm, lấy hiệu hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo lực CBCC 3.1.2 Quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm - Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm phải xuất phát từ quan điểm, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước - Xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội, phát triển đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm đáp ứng tốt sách mở hội nhập đổi chế quản lý nhà nước kinh tế - Xác định sở yêu cầu nhiệm vụ quyền quận Đội ngũ CBCC UBND quận người trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào đời sống, có nhiệm vụ xây dựng triển khai thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận cung cấp dịch vụ công đáp ứng yêu cầu nhân dân quận - Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCC UBND quận Tổ 19 chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc quy định Đảng, Nhà nước công tác quản lý cán - Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm phải thực đồng từ khâu công tác cán 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 3.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch cán công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Cần tạo nguồn CBCC để đưa vào quy hoạch, khâu quan trọng định hiệu công tác quy hoạch CBCC UBND quận Hoàn Kiếm cần có chế, sách phát hiện, tuyển chọn, ĐTBD cán bộ, công chức, trọng dụng người có đức có tài, tập trung vào hai nguồn sau: nguồn cán đủ tiêu chuẩn, đào tạo bản, qua rèn luyện thử thách nguồn đảm bảo yêu cẩu chuyển tiếp 3.2.2 Nâng cao chất lượng tuyển dụng cán công chức UBND quận Hoàn Kiếm Tuyển dụng công chức khâu quan trọng, định chất lượng đội ngũ CBCC tương lai Để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức phải xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, coi trọng đức tài, lấy đức làm gốc Kết tuyển dụng công chức phụ thuộc nhiều vào quy trình việc tổ chức thực việc tuyển dụng Thứ nhất, thực cách công khai, minh bạch khách quan Thứ hai, nghiên cứu thực chế, sách khuyến khích tuyển dụng, thu hút người tài vào làm việc quan nhà nước Thứ ba, xác định rõ đối tượng, tiêu tiêu chuẩn tuyển chọn * Nâng cao hiệu công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức lãnh đạo công chức thừa hành: * Điều kiện để thực giải pháp: - Xây dựng quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, yêu cầu quận, huyện thực quy hoạch CBCC tuyển dụng công - Cần có phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng với quyền, UBND quận, huyện với UBND Thành phố công tác quy hoạch CBCC tuyển dụng công chức - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy Đảng quyền cấp quy hoạch cán tuyển 20 dụng công chức; nhắc nhở đơn vị làm chưa tốt, xử lý nghiêm đơn vị sai phạm 3.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Đào tạo bồi dưỡng theo quy hoạch tạo nguồn cán lãnh đạo công chức chuyên môn theo ngạch công chức theo chức danh nhằm hình thành đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, đồng bộ, trang bị đầy đủ kiến thức lý luận thực tiễn, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ cương vị công tác giao ĐTBD cán bộ, công chức theo hướng “giỏi việc, biết nhiều việc” để đáp ứng yêu cầu công việc tình hình đồng thời phục vụ công tác luân chuyển cán Để nâng cao hiệu công ĐTBD cán bộ, công chức UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới, cần tập trung thực giải pháp sau: - Căn vào chức năng, nhiệm vụ UBND quận cần hoàn thiện quy hoạch ĐTBD cán bộ, công chức UBND quận; - Xác định nhu cầu ĐTBD CBCC công việc phải làm để xây dựng kế hoạch ĐTBD sát với yêu cầu - Nghiên cứu, xây dựng quy trình ĐTBD cán bộ, công chức UBND quận suốt trình công tác, đồng thời xây dựng kế hoạch ĐTBD đối tượng công chức như: công chức lãnh đạo, công chức hoạch định sách, công chức thừa hành, thực thi sách - Xây dựng quy chế ĐTBD gắn với quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức để nâng cao hiệu tiết kiệm kinh phí đào tạo - Đổi hệ thống chương trình, tài liệu ĐTBD nghiệp vụ với nội dung phù hợp với loại CBCC loại hình ĐTBD - Mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế ĐTBD cán bộ, công chức nhằm mục tiêu tiếp thu kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức khoa học đại giới, nâng cao lực quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước địa phương - Đổi chế quản lý tài chính, đa dạng hóa nguồn lực tài cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức - UBND cần xin ý kiến hỗ trợ để đầu tư thêm kinh phí để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng người ưu tú diện quy hoạch cho chức danh UBND quận Hoàn Kiếm học lớp tập trung trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (gồm chuyên ngành quản lý kinh tế, nông, lâm nghiệp) lớp trung học trị trường Chính 21 * Điều kiện để thực giải pháp: - Phòng Nội vụ quận cần chủ động xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND quận, nghiên cứu đối tượng, nhu cầu ĐTBD cán bộ, công chức, xây dựng chương trình, nội dung khóa học - Cần có phối hợp chặt chẽ Phòng Nội vụ quận với Sở Nội vụ Thành phố sở ĐTBD để đảm bảo khóa học triển khai theo kế hoạch đảm bảo chất lượng - Dự trù kinh phí cấp đủ kinh phí để triển khai khóa ĐTBD 3.2.4 Tăng cường nâng cao chất lượng công tác đánh giá, tra, kiểm tra cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Đánh giá, tra, kiểm tra CBCC biện pháp để quản lý xây dựng đội ngũ CBCC quy, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu hoạt động quan nhà nước Để khắc khắc phục tồn tại, hạn chế UBND quận Hoàn Kiếm cần: - Cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá CBCC cụ thể, phù hợp với đối tượng CBCC, phù hợp với công chức chuyên môn công chức lãnh đạo - Đổi phương pháp đánh giá CBCC - Phổ biến, quán triệt triển khai thực nghiêm Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 11/6/2014 Đảng Thành phố Hà Nội việc tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 4632/CTUBND ngày 26/4/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử CBCC - Phối hợp với Sở, ngành, đoàn thể địa bàn quận tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tra, giám sát CBCC đơn vị việc thực quy định chung - Xác định hoạt động trọng tâm, trọng điểm công tác đánh giá, tra, kiểm tra, giám sát, vừa bám sát, đáp ứng yêu cầu việc phát triển kinh tế, xã hội cấp, ngành - Tăng cường tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng quan quản lý nhà nước địa bàn quận việc thực quy định pháp luật tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; thực tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực 22 - Triển khai hoạt động tra kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ để chủ động phát hiện, chấn chỉnh xử lý, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực CBCC Ủy ban nhân dân quận - Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng phòng ban thuộc UBND quận việc phân công, theo dõi, kiểm tra nhiệm vụ hàng ngày, tuần, tháng công chức thừa hành, gắn với việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại đơn vị, cá nhân hàng tháng * Điều kiện thực giải pháp: - Xây dựng Phòng Thanh tra quận vững mạnh, tích cực đóng góp ý kiến - Sắp xếp, kiện toàn cấu tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao - Thực nghiêm túc quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư - Rà soát có kế hoạch ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ, trình độ trị, bước chuẩn hoá, chuyên môn hoá cán làm công tác tra 3.2.5 Tiếp tục hoàn thiện giải tốt chế độ sách đội ngũ cán công chức Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Đổi hoàn thiện hệ thống sách đãi ngộ CBCC phải quán triệt yêu cầu cụ thể - Thực xếp, hoàn thiện máy biên chế công chức HCNN, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu - Tập trung xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý chuyên gia giỏi lĩnh vực quản lý địa bàn quận - Thực chế độ “dưỡng liêm” CBCC UBND quận nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, chống bệnh hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí * Điều kiện để thực giải pháp: - Chế độ đãi ngộ CBCC thỏa đáng công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC - Các quan chức phải xây dựng chế độ đãi ngộ CBCC - Thực chế độ đãi ngộ vật chất phải xây dựng định mức cụ thể phải vào nguồn lực địa phương, tổ chức 23 3.2.6 Một số biện pháp khác * Hoàn thiện môi trường làm việc * Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật cán bộ, công chức gắn liền với trình cải cách hành đại hóa hành nhà nước * Điều kiện thực giải pháp: - Giao Phòng Tư pháp quận rà soát văn QPPL để có ý kiến kiến nghị với quan nhà nước cấp loại bỏ, sửa đổi, bổ sung văn không phù hợp, tạo khó khăn cho công tác quản lý CBCC - Hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật CBCC phải gắn liền với nhiệm vụ CCHC; Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn QPPL phải đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể có tính khả thi cao * Phân tích công việc xác định tiêu chuẩn chức danh công chức Một là, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động UBND quận Hai là, xây dựng công việc làm sở cho việc xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh hệ thống đánh giá công chức Ba là, xây dựng mô tả công việc Bốn là, xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức * Điều kiện thực hiện: - UBND quận Hoàn Kiếm đạo, giao cho Phòng Nội vụ quận chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội phòng ban có liên quan UBND quận hoàn chỉnh Chương trình xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh hệ thống tiêu chuẩn đánh giá CBCC UBND quận Tiểu kết chƣơng Trên sở đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm, tác giả luận văn xác định mục đích, quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận thời gian tới Quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ trị, gắn với sách mở cửa hội nhập, chuyển đổi chế quan lý đẩy mạnh CNH, HĐH; phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quận Thành phố; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận phải bao gồm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức công vụ; phải gắn liền với việc xây dựng cấu tổ chức xác định công việc hợp lý phải thực đồng khâu công tác cán 24 KẾT LUẬN Trong xu mở cửa hội nhập chuyển đổi chế quản lý, chất lượng đội ngũ CBCC định hiệu hoạt động quan nhà nước Cải cách HCNN đặt mục tiêu phải không ngừng nâng cao chất lượng độ ngũ CBCC cấp, có CBCC cấp huyện Có thể nói chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Song, để nâng cao hiệu quản lý HCNN lĩnh vực thời gian tới đòi hỏi chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận phải ngày nâng cao Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận đáp ứng yêu cầu CNC, HĐH CCHC nhà nước giai đoạn với tính đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm Để giải pháp vào đời sống triển khai có hiệu quả, tác giả nêu điều kiện để thực giải pháp Các giải pháp thực hiệu có tác dụng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC UBND quận Hoàn Kiếm thời gian tới Thực tốt hệ thống giải pháp này, chắn năm tới UBND quận hoàn Kiếm có đội ngũ CBCC có trình độ, lực, thích ứng với môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần thúc đẩy KT-XH quận Hoàn Kiếm phát triển nhanh bền vững 25 ... LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn ủy ban nhân dân quận Hoàn. .. SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hoàn Kiếm giai... động nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Ủy ban nhân dân quận Thứ nhất, quy hoạch phát triển đội ngũ cán công chức Thứ hai, tuyển dụng đội ngũ cán công chức * Tuyển dụng đội ngũ cán công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt) , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt) , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay