Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng tóm tắt

24 44 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:27

MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bảo đảm xăng dầu (BĐXD) chức quan trọng ngành xăng dầu quân đội Nâng cao chất lượng BĐXD nhiệm vụ quan trọng công tác xăng dầu quân đội, góp phần xây dựng ngành xăng dầu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Để nâng cao hiệu BĐXD cho hoạt động thường xuyên đòi hỏi đồng nội dung: lập nhu cầu, xây dựng hạn mức, khai thác tạo nguồn, dự trữ, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu, v.v Cơ sở hoạt động hệ thống văn quản lí nhà nước (VBQLNN) BĐXD cho hoạt động thường xuyên Thực tế, BĐXD cho hoạt động thường xuyên đề cập điều lệ, chế độ, quy định ngành quân đội; có văn quy phạm pháp luật quan QLNN khác Tuy nhiên, hệ thống nhiều điểm vướng mắc cần tháo gỡ như: chưa có văn quy phạm riêng điều chỉnh hoạt động quản lí đặc thù ngành xăng dầu quân đội mà chủ yếu sử dụng chung văn quy phạm Chính phủ, Bộ Khoa học – Công nghệ ban hành; quy trình quản lí BĐXD chưa thể chế hóa thành định quy phạm, có chế tài kèm cho phù hợp; văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận làm công tác quản lí BĐXD chưa bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế quản lí, v.v Bên cạnh trình độ, lực cán làm công tác quản lí BĐXD nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn công việc Chính vậy, nghiên cứu đề tài “Hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng” có tính cần thiết lí luận thực tiễn Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Mục tiêu đề tài: nghiên cứu nguyên tắc, yêu cầu cần thiết việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng địa bàn miền Bắc Đánh giá ưu điểm, hạn chế hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng địa bàn miền Bắc, qua khảo sát thực tiễn Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân Trên sở nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng tình hình Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: nghiên cứu thực trạng văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, qua khảo sát thực tế Học viện Hậu cần Trường Sĩ quan Lục quân + Phạm vi thời gian: hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD ban hành từ năm 2010 đến Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn là: - Nghiên cứu hệ thống văn quy phạm pháp luật, văn hướng dẫn nghiệp vụ BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2010 đến nay; - Nghiên cứu tình hình vận dụng văn quy phạm pháp luật, văn hướng dẫn nghiệp vụ BĐXD cho hoạt động thường xuyên Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 1; - Nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp hoàn thiện hệ thống VBQLNN BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng yêu cầu cải cách hành nhà nước Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung vào nhiệm vụ: - Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận hệ thống văn quản lý nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; - Nghiên cứu thực trạng hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng địa bàn miền Bắc từ năm 2010 đến nay, qua khảo sát thực tiễn Học viện Hậu cần, trường Sĩ quan Lục quân 1; - Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống văn quản lí BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, sử dụng nguyên tắc trị, nguyên tắc lịch sử, nguyên tắc toàn diện tổng hợp Những nguyên tắc sử dụng xuyên suốt trình nghiên cứu Đồng thời, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp: lô gíc, hệ thống, so sánh, phân tích, khảo sát Phần nghiên cứu khảo sát tập trung khảo sát thực tiễn VBQLNN BĐXD cho hoạt động thường xuyên Học viện Hậu cần trường Sĩ quan Lục quân Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước nói chung vấn đề nhiều nhà nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành quản lí công, sách công quan tâm tìm hiểu Hệ thống luận văn cao học Học viện Hành quốc gia có số đề tài hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước thi đua – khen thưởng bộ/ngành; hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước tư pháp, hộ tịch; hoàn thiện hệ thống văn pháp luật xây dựng, v.v Hệ thống đề tài, công trình nghiên cứu khoa học Học viện Hậu cần số trường quân đội khác có đề tài nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống văn quản lí đào tạo sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; quản lí thiết bị dạy học trường quân đội, v.v Ngoài ra, có số nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn kiện ngành xăng dầu bảo đảm cho tác chiến khu vực phòng thủ hay sư đoàn chiến đấu Nhưng nay, chưa có công trình nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Vì thế, đề tài độc lập, không trùng lắp có tính ứng dụng cao Đóng góp luận văn Qua nghiên cứu, luận văn thấy thực trạng hệ thống văn quản lý nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, qua thấy tính tất yếu khách quan phải hoàn thiện hệ thống văn quản lý nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Đề tài giúp nhà quản lý có thêm tư liệu tham khảo để xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật đạo, hướng dẫn nghiệp vụ BĐXD cho hoạt động thường xuyên quân đội hoàn chỉnh hơn; góp phần cải cách hệ thống văn quản lý nhà nước nói chung hệ thống văn quản lý nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng nói riêng Việc triển khai đề tài tạo sở pháp lý cho việc quản lý thống công tác BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục bảng, danh mục từ viết tắt danh mục tài liệu tham khảo; nội dung luận văn gồm ba chương: Chương Cơ sở lí luận hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Chương Thực trạng hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Chương Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƢỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƢỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 1.1 Những vấn đề chung hệ thống văn quản lí nhà nƣớc 1.1.1 Văn quản lí nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm Có nhiều định nghĩa khác văn quản lý nhà nước Tuy nhiên, khái niệm có ý chung: VBQLNN quan nhà nước ban hành với mục đích phục vụ cho hoạt động quản lý Những văn ban hành phải bảo đảm thẩm quyền, nội dung thể thức theo qui định Căn vào khái niệm, qua phân tích, đưa nhận thức khái niệm VBQLNN sau: Văn quản lý nhà nước định quản lý thành văn dùng để truyền đạt định quản lý, thông tin quản lý, quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, thể thức, thủ tục quy chế luật định, mang tính quyền lực nhà nước đơn phương, làm phát sinh hệ pháp lý cụ thể Và định nghĩa nêu đầy đủ thành phần: quan ban hành văn bản, mục đích ban hành văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản, có tính quyền lực, pháp lý theo luật định 1.1.1.2 Chức văn quản lý nhà nước Văn quản lý nhà nước có chức chủ yếu sau: - Chức thông tin - Chức pháp lý - Chức quản lý - Chức văn hóa - xã hội: - Các chức khác 1.1.1.3 Vai trò văn quản lý nhà nước Vai trò pháp lý: VBQLNN có vai trò quan trọng việc xây dựng sở pháp lý cho hoạt động quản lý quan VBQLNN hệ thống pháp luật quản lý, hệ thống VBQLNN chứa đựng qui phạm pháp luật, thẩm quyền hiệu lực quản lý định, việc ban hành VBQLNN nhằm chứa đựng qui phạm pháp luật, thẩm quyền hiệu lực pháp lý vào thực tiễn yêu cầu hoạt động quan đơn vị nhà nước công dân đặt ra, vi phạm pháp luật văn gây tác hại lớn nhiều so với vi phạm pháp luật hành vi cụ thể Vai trò thực tiễn: VBQLNN đóng vai trò lớn hoạt động thực tiễn Nhà nước nhân dân lẽ sau: VBQLNN nguồn thông tin quy phạm, công cụ quản lý; làm tốt công tác VB góp phần thực tốt mục tiêu quản lý: suất, chất lượng hiệu V.I Lênin nói: “các quan Nhà nước phải hiểu làm công tác văn cách xác thục Sự buông lỏng công tác làm cho công việc quan bị chậm trễ, làm cho toàn hoạt động quản lý hiệu quả” [45, tr.206] 1.1.1.4 Phân loại văn quản lí nhà nước - Theo tác giả: VB Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố; Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Sở Công Thương, Phòng Tài nguyên – Môi trường, v.v.; - Theo tên loại: Quyết định; Nghị quyết; Nghị định; Thông tư, v.v.; - Theo nội dung văn bản: Theo cách phân loại cấp quyền có nhóm VBQL lĩnh vực: văn hoá, trị - xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, v.v., thuộc phạm vi quản lý - Theo mục đích biên soạn sử dụng; - Theo thời gian, địa điểm hình thành văn bản; - Theo hướng chu chuyển văn bản: văn đi; văn đến, v.v - Theo kỹ thuật chế tác: VB viết gỗ; VB viết đá; có văn viết tre; lụa; giấy; VB viết đĩa CD; VB điện tử, v.v - Theo ngôn ngữ thể hiện: VB tiếng Anh; VB tiếng Việt, v.v - Theo tính chất mật phạm vi phổ biến VB: VB mật; VB thường; - Theo mối quan hệ có tính cấp độ: văn luật; văn luật; - Theo hiệu lực pháp lý: có văn quy phạm pháp luật; văn hành chính; văn chuyên môn kỹ thuật - Theo phân loại Nghị định số 110 2004 NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ công tác văn thư Nghị định số 09 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 110 2004 NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ công tác văn thư, hệ thống văn hình thành hoạt động quan bao gồm: + Văn quy phạm pháp luật + Văn hành + Văn chuyên ngành + Văn tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội 1.1.2 Hệ thống văn quản lí nhà nước Hệ thống VBQLNN dùng để tập hợp văn hình thành trình hoạt động quan nhà nước có quan hệ với lĩnh vực, địa bàn quản lý hay theo đối tượng quản lý định Ví dụ: hệ thống văn ngành (tài chính, hải quan, quản lý nông nghiệp, quản lý du lịch v.v.) hay hệ thống văn nhân sự, sách giáo viên hàng loạt hệ thống khác Các VBQLNN sau hình thành hoạt động hay số quan, thực tế tác động vào trình QLNN thông qua hệ thống văn cụ thể Khi nghiên cứu hệ thống VBQLNN cần ý số vấn đề sau: - Các hệ thống VBQLNN thể chức chung hệ thống máy lãnh đạo QL, phản ánh cụ thể quan hệ xã hội vốn có thực tế QL Vì vậy, hệ thống VBQLNN có giới hạn, có tính độc lập tương đối, có môi trường tồn tại, có biến đổi, có đặc điểm mang tính lịch sử - Sự hình thành hệ thống VBQLNN lệ thuộc vào cách tổ chức máy quản lí phương pháp truyền đạt thông tin Giữa văn hệ thống có nhiều mối quan hệ ràng buộc với nhau, hệ thống VB tồn có tính khách quan định - Bất kì hệ thống VB có đặc trưng Để nắm vững cần phải dựa vào số đặc điểm mà qua khía cạnh khác hệ thống bộc lộ dễ dàng Các đặc điểm hệ thống VBQLNN là: + Sự phân chia hệ thống thành hệ thống con; + Sự liên quan bên hay liên quan hệ thống con; + Sự độc lập thành phần hệ thống; + Mối quan hệ hệ thống với hệ thống khác; + Môi trường tồn khả phát triển hệ thống VB trình hoạt động máy QL Có nhiều tiêu chí phân chia hệ thống VBQLNN, theo tiêu chí quy định Nghị định 110 2004 NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư Nghị định số 09 2010 NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 110 2004 NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư hệ thống VBQLNN phân chia thành: hệ thống VB quy phạm pháp luật (QPPL), hệ thống văn hành chính, hệ thống văn chuyên ngành hệ thống văn tổ chức trị, tổ chức trị -xã hội 1.2 Những vấn đề chung hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên học viện, nhà trƣờng trực thuộc Bộ Quốc phòng 1.2.1 Vị trí, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu bảo đảm xăng dầu Bảo đảm xăng dầu bao gồm lập nhu cầu, tạo nguồn, tiếp nhận, dự trữ, cấp phát, vận chuyển toán, toán xăng dầu Bảo đảm gắn liền với quản lí thực hành tiết kiệm, xây dựng ngành xăng dầu, bảo đảm an toàn nghiêm ngặt khâu công tác xăng dầu Bảo đảm xăng dầu có vị trí quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, thế, bảo đảm xăng dầu phải thực thành nề nếp quy, phải thực tốt tất khâu theo quy định pháp luật, điều lệnh điều lệ quân đội; phải cấp, lực lượng có sử dụng xăng dầu tham gia Hiện nay, đơn vị học viện, nhà trường trực thuộc BQP, bảo đảm xăng dầu có nhiều phát triển, gặp không khó khăn, bước đòi hỏi phải hoàn thiện biện pháp 1.2.1.1 Đặc điểm bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng - Bảo đảm xăng dầu với khối lượng tương đối lớn, chủng loại nhiều, yêu cầu chất lượng có nhiều khó khăn, phức tạp - Bảo đảm xăng dầu đơn vị gắn chặt với phương thức bảo đảm mới, nề nếp, chế độ, quy định ngành củng cố phát triển tình hình - Điều kiện kho tàng, trang thiết bị kĩ thuật vật tư xăng dầu nhiều hạn chế, bất cập - Bảo đảm xăng dầu điều kiện chịu tác động mạnh mẽ chế thị trường 1.2.1.2 Nhiệm vụ, yêu cầu bảo đảm xăng dầu Nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu: Để tiến hành tốt công tác bảo đảm xăng dầu, hàng năm, ngành xăng dầu đơn vị phải thực tốt nhiệm vụ sau: + Lập nhu cầu xăng dầu sử dụng thường xuyên tổ chức dự trữ sẵn sàng chiến đấu cho nhiệm vụ theo quy định cấp + Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, phân bổ hạn mức sử dụng xăng dầu cho quan, đơn vị thuộc quyền; triển khai thực hạn mức quản lí xăng dầu theo hướng dẫn, đạo cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị + Tổ chức khai thác tạo nguồn, tiếp nhận, vận chuyển, dự trữ, bảo quản, toán xăng dầu theo chế độ quy định + Duy trì thực hiện, kiểm tra bảo đảm chất lượng xăng dầu khâu công tác + Xây dựng củng cố kho tàng, mua sắm trang thiết bị kĩ thuật xăng dầu Yêu cầu bảo đảm xăng dầu: + Bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu chiến đấu nhiệm vụ trung tâm + Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, xác, đồng chất lượng tốt, tính năng, tác dụng yêu cầu kĩ thuật phương tiện + Bảo đảm gắn liền với quản lí tiết kiệm, nâng cao hiệu sử dụng, chấp hành nghiêm quy định an toàn + Dự trữ phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quy định số lượng, chủng loại chất lượng; bổ sung kịp thời lượng xăng dầu hao hụt, tổn thất 1.2.2 Nội dung bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên 1.2.2.1 Lập nhu cầu xăng dầu Lập nhu cầu xăng dầu nội dung quan trọng bảo đảm xăng dầu Làm tốt công tác điều kiện quan trọng giúp người huy đơn vị quản lí xăng dầu có sở xét duyệt phân bổ hạn mức sử dụng xăng dầu xác, kịp thời; đồng thời giúp cho việc quản lí xăng dầu chặt chẽ, thống nhất, nâng cao hiệu bảo đảm xăng dầu 1.2.2.2 Hạn mức sử dụng xăng dầu Hạn mức sử dụng xăng dầu lượng xăng dầu phép sử dụng cho nhiệm vụ, đơn vị thời gian định Thực hạn mức phải phục vụ nhiệm vụ trị, quân đơn vị như: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện thường xuyên tham gia xây dựng kinh tế, lấy huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mục tiêu cao công tác xăng dầu 1.2.2.3 Tạo nguồn bảo đảm xăng dầu Thực đổi phương thức bảo đảm xăng dầu, công tác thực theo chủ trương phân cấp triệt để ngân sách, kinh phí xăng dầu cấp bảo đảm cho đơn vị Đây chủ trương có ý nghĩa thực tế quốc phòng kinh tế Việc triệt để khai thác thị trường giảm nhẹ lượng dự trữ kho chứa, triển khai thực thuận tiện 1.2.2.4 Dự trữ xăng dầu Hiện nay, dự trữ xăng dầu thực theo Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 18/9/2012 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thực dự trữ xăng dầu nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời, liên tục cho hoạt động đơn vị tình huống, làm sở thực dự trữ phải luân lưu đổi hạt theo quy định để đảm bảo chất lượng xăng dầu 1.2.3 Hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng • Hệ thống VB Quốc hội, Chính phủ, Bộ ban hành: - TCVN 6776:2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN TC28 SC1 “Nhiên liệu lỏng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành; - Quyết định số 13 2007 QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 Bộ Khoa học Công nghệ việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”; - Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2008; - Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015; - Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 Bộ Khoa học Công nghệ Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả gây an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Khoa học Công nghệ; - Nghị định số 54 2009 NĐ-CP ngày 05/6/2009 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa - Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 Bộ Khoa học Công nghệ việc ban hành thực “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xăng, nhiên liệu điêzen nhiên liệu sinh học”; - Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 Bộ Công thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; - Quyết định số 31 2010 QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3/2010 ban hành Quy chế quản lí xăng dầu dự trữ nhà nước; - Công văn số 50 TĐC – HCHQ ngày 14/01/2011 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc Hướng dẫn ghi thông tin cột đo nhiên liệu; - Nghị định số 83 2014 NĐ-CP ngày 03/9/2014 Chính phủ kinh doanh xăng dầu thay Nghị định 84 2009 NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2009; - Thông tư 38 2014 TT-BCT ngày 24/10/2014 Bộ Công thương quy định chi tiết số điều Nghị định 83 2014 NĐ-CP kinh doanh xăng dầu; - Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015; - Quyết định số 32 2015 QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; - Thông tư số15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 Bộ Khoa học Công nghệ quy định đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu; - Thông tư 159 2015 TT-BTC ngày 15/10/2015 Bộ Tài Hướng dẫn số điều Quyết định số 32 2015 QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; - Thông tư 106 2016 TT-BTC ngày 29/6/2016 Bộ Tài Hướng dẫn thủ tục hải quan hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu Kho ngoại quan xăng dầu • Hệ thống VB Bộ Quốc phòng học viện, nhà trường trực thuộc Bộ ban hành: - Quyết định số 11 2005 QĐ-BQP ngày 12/01/2005 việc ban hành Quy chế kiểm tra xử lý văn QPPL Bộ Quốc phòng; - Chỉ thị số 189/2005/CT-BQP ngày 06/12/2005 việc triển khai thực công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL Quân đội; - Quyết định số 46 2008 QĐ-BQP ngày 20/3/2008 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế kiểm tra xử lý văn QPPL Bộ Quốc phòng; - Thông tư số 28/2011/TT-BQP ngày 18/3/2011 Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn QPPL; - Thông tư số 75/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011 quy định kiểm tra xử lý văn QPPL Bộ Quốc phòng; - Thông tư số 92/2012/TT-BQP ngày 26/7/2012 Bộ Quốc phòng hướng dẫn thể thức kĩ thuật trình bày văn hành quan, đơn vị quân đội - Chỉ thị số 3451/2001/CT-BQP ngày 21/12/2001 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa văn QPPL Quân đội; - Thông tư số 241/2011/TT-BQP ngày 30/12/2011 Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ Công tác xăng dầu Quân đội nhân dân Việt Nam; - Thông tư số 42/2014/TT-BQP ngày 06/6/2014 Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế Giao nhận xăng dầu quân đội; - Thông tư số 84/2014/TT-BQP ngày 02/7/2014 Bộ Quốc phòng việc ban hành Chế độ thống kê, toán xăng dầu quân đội; - Thông tư số 59/2015/TT-BQP ngày 14/7/2015 Bộ Quốc phòng Ban hành định mức hao hụt, tiêu thụ, tiêu hao xăng dầu quân đội; - Hướng dẫn số 1198/HD-XD ngày 23/10/2014 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần việc thực chế độ thống kê, toán xăng dầu quân đội ban hành năm 2014; - Quyết định số 1456 QĐ-LQ ngày 15/5/2012 Trường Sĩ quan Lục quân việc ban hành Quy chế quản lí sử dụng xăng dầu Trường Sĩ quan Lục quân 1; 10 - Quyết định số 82 QĐ-HV ngày 10/01/2014 Học viện Hậu cần ban hành Quy định công tác xăng dầu Học viện Hậu cần; Các văn hành thông thường khác như: Kết luận Bộ Quốc phòng công tác bảo đảm xăng dầu; Báo cáo công tác xăng dầu hàng năm đơn vị; Lệnh xuất/nhập xăng dầu; Phiếu xuất/nhập xăng dầu; Lệnh điều phương tiện, v.v 1.3 Tiêu chí đánh giá chất lƣợng hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên học viện, nhà trƣờng trực thuộc Bộ Quốc phòng Thứ nhất, hệ thống VBQLNN phải thể trọn vẹn ghi nhận đầy đủ ý chí, quyền lợi nhân dân; gần với giá trị cao quý, chuẩn mực xã hội mà đa số thành viên thừa nhận Thứ hai, nội dung VBQLNN phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện phát triển địa phương Thứ ba, hệ thống VBQLNN phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống Thứ tư, hệ thống văn pháp luật phải toàn diện, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, bảo đảm phát huy vai trò hiệu lực Thứ năm, VBQLNN phải soạn thảo thông qua kỹ thuật lập quy đạt yêu cầu hình thức Thứ sáu, quy trình xây dựng, ban hành VBQLNN phải hoàn thiện 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƢỜNG XUYÊN TẠI HỌC VIỆN HẬU CẦN VÀ TRƢỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2.1 Hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên Học viện Hậu cần 2.1.1 Khái quát Học viện Hậu cần Nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu Học viện Hậu cần giao cho Ban Xăng dầu thuộc Phòng Hậu cần Cơ cấu Ban Xăng dầu gồm 01 Trưởng ban 01 trợ lí xăng dầu sĩ quan, 01 nhân viên thống kê công nhân viên quốc phòng, 01 nhân viên thủ kho quân nhân chuyên nghiệp, có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài phòng ban khác có liên quan để thực nhiệm vụ: Khai thác tạo nguồn yếu tố giá cả, chất lượng, dịch vụ cung ứng, v.v thị trường xăng dầu nước để thực bảo đảm, quản lí hạn mức xăng dầu có hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài việc lập dự toán ngân sách xăng dầu năm, quý sở hạn mức giá xăng dầu Đồng thời, sở kế hoạch phân bổ hạn mức huy phê duyệt, Ban Xăng dầu phải chủ động lập kế hoạch tạo nguồn xăng dầu năm quý để phối hợp với phòng Tài kịp thời lập dự toán ngân sách, xác triển khai thực hiện; hiệp đồng chặt chẽ với phòng Tài để toán xăng dầu – tài thực dứt điểm theo quý, khai thác tạo nguồn xăng dầu tập trung vào thời điểm cần sử dụng lớn, thời điểm kho tàng có khả chứa lớn (kho rỗng) thời điểm có nhu cầu sử dụng luân lưu lượng xăng dầu dự trữ, hay thời điểm thị trường xăng dầu có nhiều nguồn hàng theo dự báo thời điểm giá rẻ, v.v 2.1.2 Tình hình triển khai thực văn quy phạm pháp luật bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên Học viện Hậu cần Bảo đảm quản lí xăng dầu có vai trò quan trọng hoạt động Học viện; đó, nhu cầu xăng dầu cho thực nhiệm vụ quân đội giao cho Học viện ngày tăng số lượng, chủng loại, yêu cầu cao chất lượng, Đảng ủy Ban lãnh đạo Học viện có đạo tích cực đổi phương thức bảo đảm xăng dầu theo chế mới, thực phân cấp hợp lý, kết hợp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tạo bước đột phá quan trọng tạo nguồn bảo đảm xăng dầu Thực quy định Chính phủ Bộ ngành quản lí xăng dầu, Nghị định 83 2014 NĐ-CP kinh doanh xăng dầu Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết số điều Nghị định số 83 2014 NĐ-CP, ngành xăng dầu quân đội triển khai thực tốt việc đổi phương thức bảo đảm xăng dầu theo hướng tiền tệ hoá phân cấp triệt đơn vị 12 Thực Điều lệ Công tác xăng dầu Quân đội Nhân dân Việt Nam 2011, Học viện Hậu cần triển khai công việc sau: Nguồn bảo đảm xăng dầu cho Học viện gồm nguồn chủ yếu nguồn từ ngân sách nhà nước nguồn tiết kiệm sử dụng đơn vị, tổ chức thu hồi, khôi phục để sử dụng lại Phương thức bảo đảm xăng dầu: Học viện kết hợp bảo đảm xăng dầu chỗ với bảo đảm từ nơi khác đưa đến, bảo đảm xăng dầu chỗ chủ yếu Học viện có lợi nằm địa bàn thành phố Hà Nội, gần với điểm cung cấp xăng dầu nhà nước quân đội Lập nhu cầu xăng dầu: thực hàng năm theo quy định BQP Nhu cầu xăng dầu lập dựa sở nhiệm vụ trị năm Học viện; dự kiến tiêu sử dụng xe, máy năm; kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kĩ thuật quân sự; định mức tiêu thụ, tiêu hao xăng dầu Trong kế hoạch nhu cầu xăng dầu hàng năm Học viện lập gửi Cục Xăng dầu bảo đảm đủ nội dung như: số, khối lượng nhiệm vụ, kế hoạch, việc; số lượng, chủng loại xăng dầu; địa điểm đơn vị tự khai thác theo phân cấp bảo đảm Nhu cầu xăng dầu Học viện lập tới nhiệm vụ làm xác cho cấp phê duyệt Hạn mức sử dụng xăng dầu: Học viện thành lập Hội đồng hạn mức xăng dầu Học viện, thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng gồm Chủ nhiệm Hậu cần, Chủ nhiệm Tài huy đơn vị có liên quan khác Hội đồng hạn mức xăng dầu thực nhiệm vụ tư vấn, đề xuất, đóng góp ý kiến cho huy phân bổ hạn mức sử dụng xăng dầu Học viện Thanh, toán xăng dầu: Học viện thực theo chế độ Bộ Tài BQP quy định, theo thông qua thanh, toán kiểm tra hoạt động ngành xăng dầu Học viện việc chấp hành mệnh lệnh, thị, chế độ, hướng dẫn việc tiêu thụ, sử dụng quản lí xăng dầu 2.1.3 Tình hình xây dựng thực văn hành bảo đảm xăng dầu Học viện Hậu cần Hệ thống văn hành công tác xăng dầu Học viện Hậu cần bao gồm hai nhóm: văn hành văn chuyên môn – kĩ thuật, cụ thể: Văn hành gồm: + Văn cá biệt: Quyết định, Nội quy, Quy chế Ví dụ: Quyết định số 82 QĐ-HV ngày 10/01/2014 Giám đốc Học viện ban hành Quy định công tác xăng dầu Học viện Hậu cần Quy chế thống kê, toán xăng dầu Học viện Hậu cần ban hành kèm theo Quyết định số 152 QĐ-HV ngày 21/11/2014 Giám đốc Học viện Hậu cần + Văn hành thông thường: Công văn, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình, Biên (tiêu thụ, giao nhận, kiểm kê, kiểm tra, bàn giao, hao hụt, tổn thất xăng dầu phương tiện kĩ thuật, vật tư xăng dầu), Kế hoạch, Lệnh điều động phương tiện, Giấy đường, Giấy xác nhận, v.v 13 Văn chuyên môn - kĩ thuật: Chứng từ toán, Biểu mẫu thống kê, Biểu, bảng tổng hợp báo cáo toán, v.v 2.1.3.1 Nội dung văn Để triển khai thực Điều lệ xăng dầu quân đội, ngày 10/01/2014 Giám đốc Học viện Hậu cần kí Quyết định số 82 QĐ-HV Ban hành Quy định công tác xăng dầu Học viện Hậu cần 2.1.3.2 Quy trình xây dựng, thể thức kĩ thuật trình bày văn Nhìn chung, hệ thống văn hành liên quan tới công tác đảm bảo xăng dầu ban hành HVHC đảm bảo quy định quy trình xây dựng, thể thức kĩ thuật trình bày Về quy trình xây dựng ban hành văn Học viện Nhìn chung tuân thủ bước quy trình xây dựng ban hành văn hành quy định Nghị định 110 2004 NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định Công tác văn thư Về thể thức kĩ thuật trình bày văn Trong văn đảm bảo đầy đủ yếu tố bắt buộc thể thức gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên quan, đơn vị ban hành văn bản; số, kí hiệu; địa danh, ngày tháng năm ban hành; tên loại văn bản, trích yếu; nội dung; chữ kí; nơi nhận Các văn có bố cục tương đối rõ ràng, giúp người tiếp nhận văn dễ dàng nắm bắt thông tin Văn đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6909:2001 Các văn soạn thảo ban hành trình bày khổ giấy A4, có số văn Giấy giới thiệu, Giấy biên nhận hồ sơ, Phiếu gửi, Phiếu chuyển trình bày khổ A5 in mẫu giấy in sẵn khổ A5 Phông chữ sử dụng trình bày văn máy vi tính thống phông Time New Roman, cỡ chữ 14 Tuy nhiên, số văn hành liên quan tới công tác xăng dầu tác giả luận văn khảo sát, tồn lỗi thể thức kĩ thuật trình bày văn 2.2 Hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên trƣờng Sĩ quan Lục quân 2.2.1 Khái quát trường Sĩ quan Lục quân Công tác xăng dầu TSQLQ1 giao cho Ban xăng dầu thuộc Phòng Hậu cần, biên chế Ban gồm 04 đồng chí: 01 Trưởng ban 01 trợ lí xăng dầu sĩ quan, 01 nhân viên thống kê công nhân viên quốc phòng, 01 nhân viên thủ kho quân nhân chuyên nghiệp Đồng chí Trưởng ban đào tạo Học viện Hậu cần; nhân viên thống kê nhà trường tuyển chọn huấn luyện nghiệp vụ xăng dầu Với tình hình biên chế vậy, công tác xăng dầu TSQLQ1 tương đối bảo đảm 2.2.2 Tình hình triển khai thực văn quy phạm pháp luật bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên Trường Sĩ quan Lục quân 14 Từ năm 2010 đến nay, qua thực tế triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực VBQPPL quan nhà nước cấp trên, TSQLQ1 đạt kết sau: Một là, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng nhân viên, học viên Hai là, phát huy tính sáng tạo đổi mới, tổ chức hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đảm bảo thực VBQPPL có hiệu cao Ba là, Đảng ủy ban lãnh đạo nhà trường cố gắng trì nghiêm nếp, chế độ quy định tạo cho nhân viên, học viên ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước Đối với công tác bảo đảm xăng dầu TSQLQ1, thực Điều lệ Công tác xăng dầu Quân đội nhân dân Việt Nam, trường triển khai thực sau: Nguồn bảo đảm xăng dầu: TSQLQ1 có hai nguồn chủ yếu nguồn từ ngân sách nhà nước nguồn tiết kiệm sử dụng nhà trường Phương thức bảo đảm xăng dầu: trường kết hợp bảo đảm xăng dầu chỗ với bảo đảm từ nơi khác đưa đến Lập nhu cầu xăng dầu: việc lập nhu cầu xăng dầu hàng năm nhà trường thực theo Điều lệ Phân bổ hạn mức xăng dầu: bản, trình tự phân bổ hạn mức xăng dầu TSQLQ1 thực tương tự với Học viện Hậu cần Quản lí dự trữ xăng dầu: lượng dự trữ xăng dầu nhà trường lớn nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ giao 2.2.3 Tình hình xây dựng thực văn hành bảo đảm xăng dầu Trường Sĩ quan Lục quân Hệ thống văn hành công tác xăng dầu TSQLQ1 bao gồm hai nhóm: văn hành văn chuyên môn – kĩ thuật, cụ thể: Văn hành gồm: + Văn cá biệt: Quyết định, Nội quy, Quy chế + Văn hành thông thường: Công văn, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình, Biên (tiêu thụ, giao nhận, kiểm kê, kiểm tra, bàn giao, hao hụt, tổn thất xăng dầu phương tiện kĩ thuật, vật tư xăng dầu), Kế hoạch, Lệnh điều động phương tiện, Giấy đường, Giấy xác nhận, v.v Văn chuyên môn - kĩ thuật: Chứng từ toán, Biểu mẫu thống kê, Biểu, bảng tổng hợp báo cáo toán, v.v 2.2.3.1 Nội dung văn Nhìn chung, văn hành bảo đảm xăng dầu TSQLQ1 ban hành đảm bảo yêu cầu nội dung Văn ban hành thẩm quyền, đảm bảo mục tiêu, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước công tác xăng dầu quân đội Văn đáp ứng yêu cầu quản lí xăng dầu TSQLQ1 phù hợp với đặc thù môi trường học tập, rèn luyện nhà trường 15 Ngày 15/5/2012 Hiệu trưởng TSQLQ1 kí Quyết định số 1456 QĐ-LQ việc ban hành Quy chế quản lí sử dụng xăng dầu TSQLQ1 Quy chế gồm chương, 11 điều chủ yếu đưa quy định quản lí sử dụng xăng dầu như: hạn mức sử dụng xăng dầu, bảo đảm xăng dầu, lập kế hoạch sử dụng xăng, xe quản lí kế hoạch sử dụng xăng, xe 2.2.3.2 Quy trình, thể thức, kĩ thuật trình bày văn hành Quy trình xây dựng ban hành văn hành Trên thực tế, chưa có quy định thành văn quy trình ban hành văn hành nói chung văn hành công tác bảo đảm xăng dầu nói riêng TSQLQ1 Thể thức kĩ thuật trình bày văn hành Qua tiến hành khảo sát, đối chiếu thể thức văn hành công tác bảo đảm xăng dầu TSQLQ1 với quy định Thông tư 01 TT-BNV, tác giả nhận thấy văn thể đầy đủ yếu tố thể thức quốc hiệu, tên quan ban hành văn bản, tên loại văn bản, ngày tháng năm ban hành, trích yếu, thẩm quyền, chức vụ, họ tên người kí, nơi nhận, v.v Một số lỗi sai thể thức tồn văn hành liên quan tới công tác xăng dầu TSQLQ1 cần liệt kê sau: + Một số văn chưa trình bày yếu tố Quốc hiệu theo quy định: sử dụng lệnh underline phía Quốc hiệu, thay lệnh draw + Sai đánh số, kí hiệu: văn hành lại đánh số văn quy phạm pháp luật (ví dụ: Số: 73 2015 QĐ-LQ); in đậm số kí hiệu; in nghiêng số kí hiệu + Nhiều văn bên trích yếu văn có tên loại đường kẻ ngang nét liền, có độ dài đến độ dài dòng chữ đặt cân dòng chữ; trích yếu viết nét thường không in đậm; trích yếu để chữ in nghiêng; số công văn không ghi trích yếu, viết tắt từ “Về việc” thành “V v”, v.v + Phần ban hành định cá biệt: không ghi đầy đủ số, kí hiệu, ngày tháng năm, chủ thể ban hành văn bản; viện dẫn văn cứ; viện dẫn dài dòng; gạch đầu dòng cứ; cuối kết thúc dấu chấm (.), v.v + Nơi nhận: vài văn hành TSQLQ1 chưa trình bày quy định, lỗi sai thường gặp như: nơi nhận trình bày kiểu chữ in nghiêng; cỡ chữ 14 cỡ chữ với phần liệt kê tên quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận văn bản; từ “Nơi nhận” trình bày kiểu chữ đứng; sau tên quan, đơn vị dùng dấu phẩy (,) thay dấu chấm phẩy (;), v.v + Các lỗi sai ngôn ngữ, văn phong trình bày sau: Sử dụng từ khó hiểu, viết lược, ghép từ “phối, kết hợp”, “nguyên, nhiên, vật liệu”, “căn vào ý định Hiệu trưởng”; Sử dụng tiếng địa phương văn bản; 16 Người soạn thảo văn nói ngọng, dẫn đến tình trạng viết sai văn bản; Sai lỗi tả như: “bổ xung, sử xự, trân thành”, v.v.; Viết tắt từ, cụm từ lần giải thích; Lỗi viết hoa tùy tiện, viết hoa thiếu thống văn bản; Sử dụng văn nói văn hành chính; sử dụng dấu câu không hợp lí 2.3 Đánh giá thực trạng hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên học viện, nhà trƣờng trực thuộc Bộ Quốc phòng 2.3.1 Những mặt đạt Hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng đạt điểm sau: Một là, bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp Hai là, hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP gắn với quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước thời kì; thể nguyên tắc pháp luật thể chế hóa đường lối, chủ trương sách Đảng Ba là, hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP thể rõ ưu tiên sách Nhà nước BQP hoạt động bảo đảm xăng dầu Bốn là, hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế QLNN hoạt động bảo đảm xăng dầu quân đội Năm là, VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm hiệu lực pháp lí hiệu lực thực tiễn, trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành thực theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn khác có liên quan Sáu là, văn hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP đảm bảo yêu cầu thể thức; thể bố cục văn rõ ràng, giúp người tiếp nhận văn dễ dàng nắm bắt thông tin 2.3.2 Những hạn chế, tồn Bên cạnh mặt đạt được, thực tiễn ban hành áp dụng VBQLNN bảo đảm xăng dầu học viện, nhà trường trực thuộc BQP bộc lộ số hạn chế, bất cập sau: Số lượng VBQLNN công tác xăng dầu BQP ban hành hạn chế Hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên quân đội không nằm hệ thống pháp luật Việt Nam nên có hạn chế chung luật phần lớn quy định nguyên tắc, quy định “khung”, muốn thực phải có nhiều văn hướng dẫn thi hành làm cho hiệu lực tức luật bị hạn chế 17 Hầu hết học viện, nhà trường trực thuộc BQP chưa xây dựng quy trình ban hành văn hành chính, dẫn đến tùy tiện ban hành văn việc kiểm tra văn bị buông lỏng Khảo sát cho thấy số lượng lớn văn hành trường không đáp ứng yêu cầu thể thức kĩ thuật trình bày Việc xây dựng chương trình, kế hoạch học viện, nhà trường khó thực bị động vào kế hoạch hệ thống văn quan cấp 2.3.3 Nguyên nhân Công tác xăng dầu nói chung bảo đảm xăng dầu nói riêng lĩnh vực phức tạp, nội dung công tác xăng dầu có liên quan, kết nối chặt chẽ với Các quy định công tác tồn văn nhiều bộ, ngành ban hành, mảng công việc lại điều chỉnh văn bản, song kết nối văn lại chưa sâu sắc Cơ chế giám sát ban hành văn chưa rõ ràng Rõ lỏng lẻo thiếu toàn diện chế kiểm tra, giám sát dự án ban hành văn QPPL để bảo đảm không trái luật Công tác hệ thống hóa, pháp điển hóa văn QLNN chưa làm tốt Các quy định hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng sử dụng văn ta ít, thiếu cụ thể đặc biệt không phổ biến đến nơi đến chốn cho cán có nhiệm vụ xây dựng văn Do nhận thức chưa đầy đủ không cán quản lý, lãnh đạo vai trò văn bản, nhiều người chưa ý thức cách sâu sắc không chức QLNN thực có hiệu mà lại không liên quan đến chất lượng văn Lề lối làm việc thiếu khoa học tồn nhiều quan Khi làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, dựa vào thông tin Vai trò văn công cụ thông tin thương bị xem nhẹ Công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ không thực hành thống thường xuyên nguyên nhân dẫn đến tình trạng soạn thảo văn chất lượng, sử dụng văn tuỳ tiện công việc Nguyên nhân cuối cần nhấn mạnh chế độ kiểm tra lỏng 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƢỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƢỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 3.1 Quan điểm sở hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên học viện, nhà trƣờng trực thuộc Bộ Quốc phòng 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Việc hoàn thiện hệ thống cần quán triệt quan điểm sau: - Đảm bảo VBQLNN bảo đảm xăng dầu phù hợp với thực tiễn ngành quân đội Việt Nam - Bảo đảm điều kiện để đưa VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên áp dụng vào thực tiễn 3.1.2 Cơ sở hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng - Xuất phát từ tầm quan trọng công tác xăng dầu quân đội - Xuất phát từ vị trí, vai trò học viện, nhà trường quân đội 3.2 Giải pháp hệ thống văn quản lí nhà nƣớc bảo đảm xăng dầu quân đội 3.2.1 Rà soát hệ thống văn bảo đảm xăng dầu Để thực mục tiêu pháp điển hóa hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn có vai trò ý nghĩa quan trọng, vì: - Phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng hoàn thiện pháp luật - Giúp cho quan thi hành pháp luật có điều kiện nắm bắt dễ dàng, nhanh chóng quy định pháp luật hành Đồng thời giúp cho đối tượng chịu tác động có điều kiện tiếp cận, hiểu biết pháp luật vấn đề, lĩnh vực mà họ quan tâm (sản phẩm hoạt động rà soát, hệ thống hóa tập hệ thống văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực, hiệu lực thi hành, xếp theo chuyên đề, lĩnh vực để quan, công chức nhân dân thuận tiện việc tra cứu áp dụng) 19 - Đáp ứng yêu cầu, cam kết Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế xây dựng, hoàn thiện minh bạch hệ thống pháp luật, tạo hài hòa, tương thích pháp luật quốc gia với hệ thống thể chế quốc tế mà Việt Nam thừa nhận 3.2.2 Hoàn thiện hình thức hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu Cần thiết phải xây dựng ban hành Nghị định quy định công tác xăng dầu quân đội để làm rõ tính chất khác biệt công tác nhiệm vụ quốc phòng, quân đội so với hoạt động dân khác Những nội dung Nghị định kế thừa quy định Thông tư 241 2011 TT-BQP, Thông tư số 84/2014/TT-BQP, Thông tư số 42/2014/TT-BQP, Thông tư số 59/2015/TT-BQP; đồng thời bổ sung thêm quy định tiêu chuẩn kĩ thuật chủng loại xăng dầu đặc biệt sử dụng ngành quân đội; chế quản lí, sử dụng xăng dầu đặc thù với nhiệm vụ ngành, v.v 3.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng ban hành văn hành bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thƣờng xuyên học viện, nhà trƣờng trực thuộc Bộ Quốc phòng 3.3.1 Hoàn thiện tổ chức máy đơn vị, phòng ban; tăng cường vai trò lãnh đạo người huy - Nghiên cứu tổ chức xếp hợp lý hệ thống quản lý, huy; qua điều chỉnh phân cấp quản lý, phân định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giải công việc, tạo chế điều hành thông suốt, có hiệu trình hoạt động - Trên sở tổ chức máy trường đại học theo quy định Bộ Giáo dục đào tạo, xét đặc thù nhà trường quân đội, cần xác định cấu tổ chức, số lượng phận, đơn vị chuyên môn để đảm bảo tiến hành công việc nhà trường - Xây dựng phận tra – pháp chế độc lập làm nhiệm vụ thẩm định mặt nội dung, thể thức kĩ thuật trình bày văn trước kí ban hành Đây khâu quan trọng quy trình ban hành văn hành Nhiệm vụ thẩm định văn phận tra – pháp chế giúp xác định rõ trách nhiệm người tham gia ban hành văn giải pháp quan trọng việc nâng cao chất lượng ban hành văn hành Một số nhà trường quân đội chưa trọng bước này, làm ảnh hưởng đến chất lượng văn hành nhà trường ban hành 3.3.2 Hoàn thiện quy trình ban hành văn hành Xây dựng quy trình ban hành văn hành điều cần thiết hoạt động quan, tổ chức Thực tế nhà trường quân đội chưa có quy định 20 hay quy chế cụ thể hệ thống hóa quy trình ban hành văn hành chính, việc ban hành văn chủ yếu dựa thói quen, nếp cũ từ người trước Việc xây dựng quy trình ban hành văn hành cần dựa quy định chung Nghị định 110 2004 NĐ-CP Nghị định số 09 2010 NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 110 2004 NĐ-CP 3.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn hành Đối với văn hành nhà trường ban hành, việc rà soát góp phần loại bỏ văn hết hiệu lực thi hành, phát văn mâu thuẫn, chồng chéo không phù hợp với yêu cầu thể thức, kĩ thuật trình bày theo quy định nhà nước Nhà trường quân đội cần: - Thành lập phận tra – pháp chế, có nhiệm vụ kiểm tra lại thể thức, nội dung văn trước ban hành - Xây dựng kế hoạch định kì tổ chức rà soát toàn trường việc ban hành văn hành 3.3.4 Hoàn thiện nội dung công tác quản lí xăng dầu Thực tốt công tác quản lí xăng dầu nói chung bảo đảm xăng dầu nói riêng có ý nghĩa lớn, định đến việc hoàn thành nhiệm vụ ngành xăng dầu hoạt động chung nhà trường Vì vậy, cần hoàn thiện nội dung tất khâu từ tiếp nhận, vận chuyển, chứa trữ, cấp phát, sử dụng trình bảo quản Cụ thể sau: - Quản lí sử dụng xăng dầu - Quản lí ngân sách xăng dầu - Thống kê xăng dầu, phương tiện kĩ thuật, vật tư xăng dầu - Quản lí chất lượng xăng dầu - Công tác an toàn xăng dầu - Công tác kiểm tra ngành xăng dầu 3.3.5 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ xây dựng văn hành Để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường, cần tiến hành số công tác sau: - Tăng cường trang bị kiến thức xây dựng ban hành văn thông qua lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề, v.v Đối tượng cần thiết đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực tiếp vào công tác xây dựng ban hành văn hành nhà trường Đề xuất với học viện, nhà trường cần cử cán phụ trách xăng dầu hàng năm học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước, văn quản lí nhà nước để bảo đảm tiếp cận đầy đủ quy định nhà nước hệ thống văn quản lí nhà nước, xây dựng ban hành văn quản lí 21 Đặc biệt cần tập huấn thường xuyên cho cán quản lí xăng dầu phòng ban có liên quan kĩ xây dựng văn hành - Thường xuyên mở hội thảo, tọa đàm văn bản, thể thức kĩ thuật trình bày văn để cán bộ, nhân viên có điều kiện học hỏi, trao đổi, giúp đỡ lẫn Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, giải thích quy định xây dựng ban hành văn bản, yêu cầu nội dung, quy trình, thể thức kĩ thuật trình bày văn 3.3.6 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên học viện, nhà trường vai trò, ý nghĩa văn hành Để thực công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên nhà trường vai trò, ý nghĩa công tác ban hành văn hành chính, nhà trường quân đội cần: - Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tìm hiểu văn phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi với quan, đơn vị khác - Tổ chức hội thảo, tọa đàm văn bản, khó khăn, thuận lợi công tác ban hành văn hành nhà trường - Hoàn thiện quy định soạn thảo ban hành văn hành nhà trường 3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra văn Trên sở quy định kiểm tra văn Nghị định 110 NĐ-CP, để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra văn nhà trường quân đội công tác xăng dầu, cần thực hoạt động sau: - Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng công tác kiểm tra, xử lí văn hành - Xây dựng, kiện toàn tổ chức máy thực công tác kiểm tra, xử lí văn 3.3.8 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác ban hành văn hành Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác ban hành văn hành giúp thay đổi phương thức giao tiếp cán bộ, nhân viên nhà trường Tác giả đề xuất việc triển khai phần mềm quản lí văn công tác soạn thảo văn bản, áp dụng cho phòng ban nhà trường quân đội Phần mềm quản lí văn giúp cho phòng ban, đơn vị, cá nhân trao đổi thông tin liên tục mà không bị ngắt quãng, gián đoạn Việc ứng dụng phần mềm giúp hình thành sở liệu thông tin, văn hoạt động thường xuyên nhà trường; giúp cho việc triển khai văn điện tử thuận lợi; bước quy trình ban hành văn hành nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian chuyển giao văn đơn vị, tiết kiệm chi phí in ấn; giảm bớt số lượng văn ban hành mà bảo đảm tiến độ chất lượng văn 3.3.9 Mẫu hóa số văn hành 22 Cần xây dựng hệ thống mẫu văn hành chính, đăng tải công khai cổng thông tin điện tử nhà trường để đơn vị, cá nhân sử dụng chung cách thuận lợi, thống Giải pháp giảm thời gian soạn thảo cán soạn thảo, vừa đảm bảo tính thống quy chuẩn thể thức văn - Đối với văn hành cá biệt: mẫu hóa số Quyết định cá biệt cho với quy định thể thức kĩ thuật trình bày văn hành quy định Thông tư 01 TT-BNV Thông tư 92 TT-BQP - Đối với văn hành thông thường: Với văn hành không theo mẫu thường xuyên ban hành như: Công văn, Thông báo, Tờ trình, Báo cáo, Biên bản, Đề án, Phương án, Hợp đồng nên mẫu hóa số Báo cáo (Báo cáo sơ kết, tổng kết, Báo cáo chuyên đề); Biên (Biên hội nghị, Biên bàn giao, nghiệm thu); Công văn nhằm tạo nên thống đơn vị, phòng ban trình xây dựng ban hành văn Với văn hành có mẫu trước in sẵn lưu hành Giấy đường, Giấy giới thiệu, Phiếu gửi, v.v cần rà soát để tìm cách khắc phục bất cập trình sử dụng Trên sở chuẩn hóa lại mẫu văn để áp dụng thống toàn quan 23 KẾT LUẬN Bảo đảm xăng dầu có vị trí quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho nhà trường quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động bảo đảm xăng dầu phải thực thành nề nếp quy, phải thực tốt tất khâu phải cấp, lực lượng có sử dụng xăng dầu tham gia Hiện nay, đơn vị học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, bảo đảm xăng dầu có nhiều phát triển, bước đòi hỏi phản hoàn thiện biện pháp Văn QLNN nhóm văn mang tính quyền lực nhà nước, có vai trò to lớn hoạt động máy nhà nước Bằng việc ban hành thực văn quản lý nhà nước, quan nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, phối hợp, hỗ trợ lẫn hoạt động giúp cho máy nhà nước vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu cao, đồng thời điều chỉnh quan hệ xã hội, điều tiết trình xã hội theo mục đích định trước Hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ, hoạt động nghiệp vụ liên quan tới công tác bảo đảm xăng dầu, giúp nhà trường thực tốt hai nhiệm vụ chiến lược giáo dục đào tạo sẵn sàng chiến đấu Trong trình thực hiện, bên cạnh ưu điểm, hệ thống có bất cập cần khắc phục Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu tác giả đề xuất cần có tiến hành đồng nhằm mang lại hiệu cao bảo đảm xăng dầu thường xuyên nay, góp phần đáp ứng tốt nhiệm vụ trị nhà trường quân đọi xây dựng ngành xăng dầu vững mạnh tình hình 24 ... dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Chương Thực trạng hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực. .. luận hệ thống văn quản lý nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; - Nghiên cứu thực trạng hệ thống văn quản lí nhà nước BĐXD cho hoạt động thường xuyên. .. là, hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP thể rõ ưu tiên sách Nhà nước BQP hoạt động bảo đảm xăng dầu Bốn là, hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng tóm tắt , Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng tóm tắt , Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng tóm tắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay