Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng – thống kê cấp xã tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh (tt)

26 49 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 1: PGS TS Bùi Huy Khiên - Học viện Hành Quốc gia Phản biện 2: TS Tạ Ngọc Hải – Bộ Nội vụ Luận văn đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402 Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số: 77- Đƣờng Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Tp Hà Nội Thời gian: vào hồi 17 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thƣ viện Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố định phát triển kinh tế, xã hội địa phương, tỉnh quốc gia Đất nước ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới, giai đoạn đẩy mạnh CNH – HĐH, giai đoạn "ra khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã người giúp Ủy ban nhân dân làm công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có chức năng, nhiệm vụ “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc niên địa bàn theo quy định pháp luật” (Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 Bộ Nội vụ quy định chức trách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ công chức cấp xã) Với vai trò người vừa làm nhiệm vụ cán Văn phòng, vừa phải làm nhiệm vụ theo dõi thống kê, tổng hợp nội dung hoạt động quyền cấp xã với nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi công chức Văn phòng – Thống kê phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ Thực tế đội ngũ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã đủ số lượng, chất lượng không đồng đều, trình độ nghiệp vụ chuyên môn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp, gây trở ngại cho chương trình cải cách hành chính, mục tiêu, kết thực kế hoạch đặt không cao Công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) công chức Văn phòng Thống kê cấp xã chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi hành Vì tình trạng công chức phải học qua nhiều khóa, lớp đào tạo, tốn nhiều thời gian thiếu kiến thức chuyên môn kỹ cần thiết cho công việc Hệ thống đào tạo nhiều bất cập quy mô, hình thức, chương trình, nội dung, phương pháp Huyện Thuận Thành vốn vùng đất nông nghiệp, trình đẩy mạnh CNH, HĐH đòi hỏi cấp ủy Đảng, quyền địa phương đội ngũ cán bộ, công chức phải mang tính chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao trình CNH, HĐH nước nói chung tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành nói riêng Tuy nhiên từ thực trạng thực tế "Làm để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ?" Ý thức tầm quan trọng vấn đề lý luận thực tiễn, với hướng dẫn khoa học TS Chu Xuân Khánh, chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành” làm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, nhằm đưa số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành giai đoạn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán công chức xã, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Trong thời gian vừa qua có nhiều công trình nghiên cứu, viết, đề tài nghiên cứu nội dung Các công trình nghiên cứu, viết, đề tài nghiên cứu tập trung làm rõ sở khoa học, thực trạng đưa nhiều giải giải pháp để nâng cao hiệu chất lượng cán công chức Những công trình đề tài luận khoa học tác giả nghiên cứu, gợi mở cách tiếp cận riêng tài liệu tham khảo hữu ích cho việc hoàn thành đề tài luận văn Từ đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa phương Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung vào vấn đề sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận công chức đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành - Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Luận văn tập trung nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh + Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn từ năm 2012 – 2015 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin (Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử), tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương Đảng sách Nhà nước ta, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp tư liệu - Phương pháp so sánh, đánh giá… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần làm sáng tỏ lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức xã nói chung đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng, sở cho nghiên cứu vấn đề 6.2 Ý nghĩa thực tiễn + Kết phân tích thực trạng làm tư liệu tham khảo cho nhà quản lý đánh giá thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành + Những giải pháp đề tài làm tư liệu tham khảo cho quan quản lý địa bàn quan quản lý nhà nước địa phương khác Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lý luận công chức đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Chương Thực trạng đội ngũ công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chương Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CHỨC VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã 1.1.1 Khái niệm công chức cấp xã, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Điều Luật Cán Công chức năm 2008 quy định: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội ( Sau gọi chung đơn vị nghiệp công lâp), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, công chức máy lãnh đạo quản lý đơn vị nghiệp công lập lương đảm bảo từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” “Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước”.[32, tr2] Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã người giúp Ủy ban nhân dân làm công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng theo dõi việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp thống kê, báo cáo tình hình phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ hoạt động kinh tế - xã hội địa bàn cấp xã; dự thảo văn theo yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp xã” (Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 Bộ Nội vụ quy định chức trách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ công chức cấp xã) 1.1.2 Đặc điểm công chức văn phòng – Thống kê cấp xã Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã hoạt động theo thẩm quyền pháp luật quy định, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân địa phương quan quản lý cấp Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã có đặc điểm riêng sau: - Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tuyển dụng từ nhiều nguồn khác như: Luân chuyển công tác theo yêu cầu tổ chức xếp nhân sự, tuyển dụng theo sách thu hút, cử tuyển - Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã chịu quản lý chuyên môn nghiệp vụ nhiều quan chuyên môn cấp huyện: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Chi cục Thống kê… - Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã đầu mối nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước lĩnh vực: Thống kê, cải cách thủ tục hành chính, thi đua –khen thưởng; văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng, công tác nội vụ 1.1.3.Nhiệm vụ, quyền hạn công chức Văn phòng – Thống kê Điều Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/12/2012 Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã cụ thể sau: “ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc niên địa bàn theo quy định pháp luật” Trực tiếp thực nhiệm vụ sau: - Xây dựng tổ chức thực chương trình công tác thường kỳ - Tổng hợp tình hình, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND xã việc đạo thực - Tổ chức họp, làm việc Uỷ ban nhân dân xã - Giúp UBND công tác thi đua khen thưởng - Tham gia phận tiếp nhận trả kết giao dịch Uỷ ban với quan, tổ chức, công dân theo chế “một cửa” - Giữ mối quan hệ công tác UBND xã với quan, đoàn thể nhân dân - Đảm bảo sở vật chất phương tiện làm việc - Quản lý trực tiếp thực công tác văn thư, lưu trữ, hành Uỷ ban nhân dân xã - Thực công tác tổ chức - cán Văn phòng giúp Chủ tịch UBND xã thực nghiệp vụ công tác tổ chức cán 1.1.4 Vị trí, vai trò công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Vị trí vai trò công chức xã thể mối quan hệ sau: Thứ nhất, Công chức xã mối quan hệ với chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước địa phương Thứ hai, Công chức xã mối quan hệ với máy nhà nước địa phương Thứ ba Công chức xã mối quan hệ với hoạt động thực thi công vụ Thứ tư, Công chức xã cải cách hành nhà nước địa phương 1.2 Những quy định tiêu chuẩn công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 1.2.1 Tiêu chuẩn công chức cấp xã 1.2.2 Tiêu chuẩn cụ thể công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Được quy định Điều 3, Nghị định 112/2011/NĐ - CP ngày 05/12/2011 Chính phủ công chức cấp xã, thị trấn Thông tư số 06/2012/TT9 BNV, ngày 30/10/2012 Bộ Nội vụ quy định chức trách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ công chức cấp xã là: - Hiểu biết lý luận trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Có lực tổ chức vận động nhân dân địa phương thực có hiệu chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Có trình độ văn hóa chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ lực, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ giao - Am hiểu tôn trọng phong tục, tập quán cộng đồng dân cư địa bàn công tác 1.3 Khái quát chung đào tạo, bồi dƣỡng công chức - Hệ thống hóa lý luận để làm rõ khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Theo quy định Điều 5, Nghị định 18/2010/NĐ – CP Chính phủ ban hành ngày 05/03/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức bồi dưỡng gồm có loại sau: - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức là: Trang bị kiến thức, kỹ hoạt động theo chương trình quy định cho ngạch công chức - Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là: Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc theo chương trình quy định theo chức vụ lãnh đạo, quản lý - Bồi dưỡng theo vị trí việc làm là: Trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc giao Với quan niệm vậy, ĐTBD nhằm tới mục tiêu sau: - Trang bị, kiến thức, kỹ năng, cách thức làm việc đáp ứng yêu cầu tương lai vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch CBCC, viên chức theo yêu cầu tổ chức 10 nâng cao kiến thức công nghệ thông tin, biết ngoại ngữ cần thiết, để đáp ứng yêu cầu ngày cao thực thi công vụ 1.4.2 Về đào tạo Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cho Văn phòng – Thống kê cấp xã phù hợp với điều kiện yêu cầu phát triển vùng, miền Khuyến khích tự học đào tạo trình độ sau đại học cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 1.5 Vai trò đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Một là, ĐTBD nâng cao chất lượng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, tăng cường hiệu thực thi công vụ Hai là, Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê hoàn thiện đạo đức công chức Ba là, ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê để đáp ứng nhu cầu cải cách hành Bốn là, ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 1.6.1 Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ` Thứ nhất, quan tâm cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Thứ hai, tính khoa học quy hoạch, kế hoạch ĐTBD 1.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 12 Thứ nhất, đánh giá đào tạo bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê thông qua tiêu chí: - Đánh giá chất lượng chương trình ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê: Tính phù hợp, tính khoa học, tính thực tế, ứng dụng chương trình - Đánh giá chất lượng học viên - Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên - Đánh giá chất lượng sở vật chất Thứ hai, tính khoa học, hợp lý việc lựa chọn chương trình, sở ĐTBD, đội ngũ giảng viên để công chức Văn phòng – Thống kê tham gia ĐTBD Chương trình đào tạo: Chương trình có vai trò quan trọng cho việc ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê đạt chất lượng hiệu Thứ ba, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học - Đội ngũ giảng viên quản lý Vai trò người thầy thể người hướng dẫn, tổ chức hoạt động giảng dạy, hướng dẫn học sinh phát huy tính tích cực học tập, lĩnh hội kiến thức - Thực chế độ sách ĐTBD + Hỗ trợ thời gian: + Hỗ trợ tài chính: 1.7 Kinh nghiệm đào tạo bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê số địa phƣơng 1.7.1 Tỉnh Gia Lai 1.7.2 Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 1.7.3 Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1.7.4 Bài học kinh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã 13 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 2.1 Khái quát tình hình, đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội - Về kinh tế - Về xã hội: 2.1.3 Những ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến công tác đào tạo bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê xã huyện Thuận Thành - Mặt tích cực Huyện Thuận Thành trình CNH, HĐH, huyện có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã Huyện Thuận Thành có truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học, cần cù chịu khó, sáng tạo lao động, kiên cường bất khuất đấu tranh động lực to lớn nuôi dưỡng ý thức tự hào, bồi dưỡng thân để cán công chức Văn phòng – Thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ - Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao, có trình độ qua đào tạo ngày tăng, tạo cho huyện nguồn nhân lực dồi nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức xã - Tình hình an ninh trị ổn định, kinh tế ngày phát triển, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CBCC xã phát huy lực trình độ chuyên môn thực chuyên môn, nghiệp vụ - Mặt khó khăn 14 - Trong đa số công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã trình độ đào tạo, kiến thức chuyên môn hạn chế, sau bổ nhiệm tham gia bồi dưỡng, đào tạo khó khăn việc bố trí, sử dụng công chức Văn phòng – Thống kê theo chuyên môn - Chế độ tiền lương cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã thấp so với thu nhập bình quân người dân địa bàn địa phương 2.2 Thực trạng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành 2.2.1 Về số lượng, cấu công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Căn theo báo cáo Tổng hợp chất lượng kết rà soát số lượng, chất lượng công chức xã, thị trấn huyện Thuận Thành năm 2015, tính đến 30/10/2015, tổng số công chức Văn phòng – Thống kê xã biên chế giao 18, biên chế có công chức Văn phòng – Thống kê 18 người Trong đó: Cơ cấu công chức theo độ tuổi: - Dưới 30 tuổi: 12 người, chiếm tỷ lệ: 7,1 % - Từ 31 đến 40 tuổi: 51 người, chiếm tỷ lệ: 30,1 - Từ 41 đến 50 tuổi: 71 người, chiếm tỷ lệ: 43,1 - Từ 51 đến 60 tuổi: 35 người, chiếm tỷ lệ: 20,7 Số lượng công chức Đảng viên: 156 người, chiếm tỷ lệ: 92,3 % 2.2.2 Trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận trị 2.2.3 Khảo sát thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 2.2.3.1 Quá trình khảo sát đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 15 2.2.3.2 Kết khảo sát, ý kiến đánh giá trình độ, chuyên môn công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 2.3 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành 2.3.1 Công tác lãnh đạo, đạo Hàng năm, vào văn hướng dẫn Trung ương, bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh, UBND huyện có văn hướng dẫn quan, đơn vị, xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, đề xuất nhu cầu ĐTBD đội ngũ CBCC để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công chức, có công chức Văn phòng – Thống kê xã 2.3.2 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch cử công chức đào tạo, bồi dưỡng Yêu cầu xã rà soát đối tượng, xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch, dự toán ngân sách, xây dựng chương trình đào tạo cho công chức cấp xã mặt để đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ giao 2.3.3 Về sở đào tạo đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Thuận Thành đơn vị nghiệp trực thuộc huyện ủy Thuận Thành UBND huyện Thuận Thành quản lý, có chức tổ chức đào tạo lý luận trị - hành chính; Nghị quyết, thị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; mở lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp công tác xây dựng Đảng, quyền Đào tạo sơ cấp trị cho đối tượng đảng viên mới, liên kết với trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 2.3.4 Về chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã - Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức chung theo quy định nhà nước 16 Thứ nhất: Huyện Thuận Thành xác định đội ngũ công chức xã nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng phải có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học 2.3 Công tác ĐTBD công chức văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành 2.3.1 Công tác lãnh, đạo 2.3.2 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch cử công chức đào tạo, bồi dưỡng 2.3.3 sở đào tạo đội ngũ giảng viên 2.3.4 chương trình ĐTBD công chức văn phòng – Thống kê 2.3.5 Kết đào tạo, bồi dưỡng 2.4 Đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng công chức công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, huyện Thuận Thành 2.4.1 Ưu điểm Huyện ủy, UBND huyện, xã có nhìn nhận quan tam đến công tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán công chức xã nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng Số công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã đưa đào tạo, bồi dưỡng huyện ngày tăng lên Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ có liên kết phối hợp chặt chẽ Trung tâm bồi dưỡng trị huyện với trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc 2.4.2 Hạn chế - Việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã chưa ý đến nhiệm vụ trước mắt, chưa có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng lâu dài 17 - Hệ thống văn quản lý nhà nước đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã chưa cụ thể, bồi dưỡng chung cho công chức xã - Công tác quy hoạch, kế hoạch tạo, bồi dưỡng phụ thuộc vào tiêu tỉnh giao hàng năm, chưa có khảo sát cụ thể nội dung công việc cụ thể mà công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã phải thực - Bộ phận đội ngũ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC lực hạn chế, số kiêm nghiệm Nội dung, chương trình đào tạo có phần chồng chéo, nặng lý thuyết, kỹ thực hành - Phương pháp giảng dạy giảng viên mang nặng lý thuyết, chậm đổi - Chính sách tiền lương cho đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã chưa tương xứng với nhiệm vụ công việc giao 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan: - Thứ nhất, hệ thống văn pháp luật CB, CC cấp xã chồng chéo, mâu thuẫn có nhiều bất cập - Thứ hai, việc quy định tiêu chuẩn cụ thể cho việc tuyển dụng công chức xẫ nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phù hợp - Thứ ba, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát chưa thống Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê thực tế chưa đáp ứng truyền thụ kiến thức, nâng cao lực, trình độ cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã để hoàn thành thời kỳ 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan: - Ảnh hưởng đặc điểm dân cư, tình hình kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành 18 .- Trình độ chuyên môn công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành nhiều hạn chế - Cơ sở vật chất nhìn chung chưa đảm bảo cho hoạt động công vụ - Tiêu chí đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng chưa cụ thể rõ ràng, đánh giá thiếu khách quan 19 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 3.1 Yêu cầu Đảng Nhà nƣớc công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức cấp xã Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng xác định tiếp tục đổi công tác cán bộ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết cán lãnh đạo quản lý cấp, vững vàng trị, gương mẫu đạo đức, lối sống, có trí tuệ, kiến thức lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân Có chế sách phát hiện, tuyển chọn, ĐTBD cán bộ, trọng dụng người có đức có tài”.[9] Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán công chức giai đoạn 2016 – 2020 rõ: Mục tiêu chung “Tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nghiệp phát triển đất nước hội nhập quốc tế” Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng hệ thống thể chế thống nhất, đồng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với điều kiện Việt Nam yêu cầu hội nhập quốc tế; hệ thống sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập tự học để không ngừng nâng cao trình độ lực thực nhiệm vụ, công vụ giao - Tổ chức hệ thống quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gọn nhẹ, khoa học, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 20 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực hoạt động thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp - Đối với cán bộ, công chức Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện + Tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trình độ lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý + Bảo đảm hàng năm 80% cán bộ, công chức cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng đạo đức công vụ; 70% bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ - Đối với cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã + Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm + Hàng năm, 60% cán bộ, công chức cấp xã bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ + Đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức người dân tộc Kinh công tác vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng thứ tiếng dân tộc địa bàn công tác + Người hoạt động không chuyên trách cấp xã bồi dưỡng cập nhật nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động 01 lần thời gian 02 năm - Đối với viên chức + Bảo đảm đến năm 2020, 60% đến năm 2025, 100% viên chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 21 + Đến năm 2020, 70% đến năm 2025, 100% viên chức giữ chức vụ quản lý bồi dưỡng lực, kỹ quản lý trước bổ nhiệm + Hàng năm, 60% viên chức bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành… Văn kiện Đại hội XII yêu cầu phải: “Xây dựng thực tốt quy định để phát huy vai trò gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo cấp, người đứng đầu quan, đơn vị”[12] 3.2 Định hƣớng, mục tiêu công tác đào tạo, bồi dƣỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã tỉnh Bắc Ninh 3.2.1 Định hướng Trên sở quy hoạch cán bộ, trước năm 2010, Tỉnh uỷ Bắc Ninh xây dựng ban hành đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán đội ngũ trí thức huyện đến năm 2015”, với mục tiêu “thiếu học nấy”, nhằm tạo đội ngũ cán lãnh đạo quản lý “thạo việc, biết nhiều việc” Đến nay, đề án thực có hiệu từ cấp sở đến cấp huyện, tạo chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng cán mặt chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị Hàng năm, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đồng thời, bước đổi hình thức, nội dung chất lượng để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 3.2.2 Mục tiêu - Từ năm 2013 trở đến năm 2020 CBCC xã nói chung, CBCC Văn phòng – Thống kê phấn đấu: + 70% CBCC có trình độ lý luận trị trung cấp trở lên + 100% CBCC có trình độ chuyên từ Trung cấp trở lên, 60% có trình độ Cao đẳng, Đại học 22 + 60 đến 70% bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên + 100% CBCC Văn phòng – Thống kê có chứng Tin học A, Tiếng Anh khung B1 châu Âu 3.3 Chủ trương, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành - Xây dựng đội ngũ cán công chức cấp xã có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị vững vàng, có lực, chuyên môn cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật tiền phong gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với công việc giao - Quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán công chức - Công tác ĐTBD Văn phòng – Thống kê cấp xã phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, đặc thù huyện, việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chương trình, đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp cách thức tiến hành 3.4 Các nhóm giải pháp 3.4.1 Nhóm giải pháp quan quản lý - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã phù hợp với điều kiện địa phương - Tăng cường quản lý ĐTBD CBCC Văn phòng – Thống kê cấp xã - Đổi tư ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã - Đổi chế độ, sách hỗ trợ ĐTBD công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 3.4.2 Nhóm giải pháp sở đào tạo, bồi dưỡng Thứ nhất, chuẩn hóa hệ thống chương trình đào tạo bồi dưỡng dành riêng cho đối tượng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã 23 Thứ hai, đổi phương giảng dạy, đánh giá Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Thứ tư, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập Thứ năm, tổ chức lớp ĐTBD theo nhu cầu nhằm cập nhật thường xuyên kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ bồi dưỡng kỹ thực thi công vụ cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã - Về công tác đào tạo: - Về công tác bồi dưỡng: 3.4.3 Nhóm giải pháp thân công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã Thứ nhất, nâng cao nhận thức đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã vị trí, trách nhiệm thân họ hệ thống hành Thứ hai, chủ động xác định nhu cầu học tập cho thân Thứ ba, tham gia lớp ĐTBD với thái độ tinh thần tích cực nghiêm túc Thứ tư, tự đào tạo, bồi dưỡng 3.5 Một số kiến nghị - Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng Làm tốt công tác tuyển dụng giúp cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát thực với thực tế sử dụng, bố trí xếp người việc - Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã cần thực đồng bộ, gắn ĐTBD với chuẩn hóa cán công chức sở - Đổi phương pháp giảng dạy, coi trọng với phương pháp thực hành Đổi kiểm tra đánh giá lấy hiệu công việc sau đào tạo làm sở đánh giá phân loại công chức Văn phòng – Thống kê hàng năm 24 KẾT LUẬN Trong công xây dựng, phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế quốc tế nguồn lực người giữ vai trò định, đó, có đội ngũ công chức, viên chức Với vai trò người thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công, đội ngũ công chức, viên chức lực lượng quan trọng việc tham mưu hoạch định sách đối tượng trực tiếp triển khai thực chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước Do đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu thực nhiệm vụ công chức, viên chức công tác đào tạo, bồi dưỡng vấn đề quan trọng ưu tiên hầu hết quốc gia Để thực nhiệm vụ to lớn đòi hỏi cố gắng, nỗ lực cao Đảng bộ, quyền nhân dân huyện, vai trò quan trọng thuộc đội ngũ CBCC nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê nói riêng việc xây dựng hoạch định sách, chế thu hút đầu tư, quan tâm coi trọng công tác cán công chức cấp sở, cán gần dân, triển khai thực Nghị quyết, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân, đứng trước phát triển mạnh mẽ kinh tế, khoa học kỹ thuật xu hướng toàn cầu hóa giới, đòi hỏi cán công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã không ngừng học tập, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc, đặc biệt có sách quan tâm hỗ trợ, đổi sách thu hút nhân tài, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ cho đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt trẻ hóa công tác cán Để góp phần nâng cao chất lượng BDDT cán công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành Luận văn “Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã huyện Thuận Thành” dựa sở nghiên cứu lý luận Đảng, sách đào tạo bồi dưỡng cán công chức sở Nhà nước, luận văn sâu phân tích, đánh giá thực trạng vào quan điểm định hướng Đảng, đưa số giải pháp nâng cao 25 chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn Các giải pháp cần thực đồng bộ, từ nhận thức vị trí, vai trò chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã, gắn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với thực chuẩn hóa đội ngũ cán công chức sở, nội dung quan trọng cải cách hành nhà nước Nâng cao chất lượng đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã đòi hỏi cấp bách trình phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn xây dựng kinh tế công nghiệp hóa, đại hóa huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 26 ... lý luận công chức đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành -... phòng – Thống kê cấp xã địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CHỨC VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã công chức Văn phòng. .. đến công tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán công chức xã nói chung, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã nói riêng Số công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã đưa đào tạo, bồi dưỡng huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng – thống kê cấp xã tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh (tt) , Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng – thống kê cấp xã tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh (tt) , Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng – thống kê cấp xã tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay