Chất lượng công chức phường thành phố việt trì, tỉnh phú thọ (tt)

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÙY NHUNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải Phản biện 1:PGS.TS Ngô Thành Can Phản biện 2: PGS.TS Vũ Thị Loan Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402C, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:77- Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội Thời gian: vào hồi 14 00 ngày 16 tháng 01 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã, phường, thị trấn (cấp xã) cấp thấp nhất, có vai trò quan trọng hệ thống quyền bốn cấp nước ta nay, Thực tiễn cho thấy, nơi quyền xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu đó, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước thực thi nghiêm minh, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày nâng cao Chất lượng công chức sở ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh hệ thống trị sở, tác động trực tiếp đến nghiệp đổi Đảng Nhà nước Ngày 01/01/2016, Luật Tổ chức quyền địa phương thức có hiệu lực, sở pháp lý để củng cố, hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền địa phương cấp Theo đó, quản lý đô thị phải có tính thống nhất, đồng bộ, tính đa diện, đa chiều, xử lý nhiều khía cạnh, góc độ khác Để đảm bảo việc quản lý nhà nước đô thị tập trung, thống nhất, thông suốt, nhanh nhạy, có hiệu lực, hiệu cao chất lượng đội ngũ công chức đặc biệt công chức sở đóng vai trò định Tuy nhiên, thực trạng chất lượng công chức phường nhiều mặt yếu kém, bất cập lề lối, tác phong, phương pháp làm việc vận động quần chúng nhân dân Trước yêu cầu công nghiệp hóa – đại hóa đất nước nhu cầu xây dựng thành phố Việt Trì thành đô thị trung tâm động lực phát triển quan trọng vùng trung du miền núi phía Bắc, đòi hỏi phải nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức nói chung công chức phường nói riêng Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cấp thiết có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề quyền sở chất lượng công chức nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhiều công trình khoa học nghiên cứu nhiều góc độ khác Có thể liệt kê số công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực sau: * Các công trình nghiên cứu xuất thành sách: PGS.TS Nguyễn Phú Trọng PGS.TS Trần Xuân Sầm (2001), “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội TS.Nguyễn Văn Sáu GS.Hồ Văn Thông (2003), Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội TS.Thang Văn Phúc TS.Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội TS Nguyễn Hữu Đức, Th.S Phan Văn Hùng (2010), Xác định tiêu chuẩn phương pháp đánh giá quyền xã vững mạnh, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội * Các viết, nghiên cứu đăng tạp chí: ThS.Trần Thị Hạnh (2015) “Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương khóa IX số kiến nghị”, Tạp chí điện tử Cộng sản, (ngày 03/7/2015) ThS.Vũ Thúy Hiền (2014) “Xác định lực công chức cấp xã thực thi công vụ”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (số 3) tr.17-19 Nguyễn Huy Kiệm (2013) “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hệ thống trị sở”, Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước, (ngày 22/8/2013) *Một số đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan: Ths.Nguyễn Thế Vịnh – Vụ quyền địa phương, Bộ Nội vụ (2007), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Xây dựng đội ngũ cán sở theo Nghị Trung ương (khóa IX), Hà Nội Trần Thị Kim Dung (2011), Nâng cao lực cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Ngân (2014), Chất lượng công chức cấp xã huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành công, Học viện Hành Quốc gia Mục đích nhiệm vụ 3.1 Mục đích Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận chất lượng công chức phường - Phân tích thực trạng chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, - Đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng công chức 13 phường địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Về thời gian: Dữ liệu sử dụng luận văn từ năm 2011 đến năm 2015 - Về khách thể nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chất lượng công chức phường địa bàn thành phố Việt Trì, cụ thể gồm chức danh:Văn phòng – Thống kê; Địa – Xây dựng – Đô thị Môi trường; Tài – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp điều tra xã hội học Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận chất lượng công chức phường; đặc biệt xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công chức phường, qua bổ sung làm phong phú thêm khoa học quản lý công nói chung quản lý nguồn nhân lực khu vực công nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu ứng dụng tỉnh Phú Thọ; Các giải pháp luận văn góp phần giúp cho thành phố Việt Trì có nhìn toàn diện việc nâng cao chất lượng công chức phường nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao lực thực thi công vụ công chức phường thành phố Việt Trì Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý chất lượng công chức phường Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG 1.1 Công chức phƣờng 1.1.1 Khái niệm công chức phƣờng Công chức phường công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND phường, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Vị trí, vai trò công chức phƣờng Công chức phường có vai trò quan trọng quản lý tổ chức công việc UBND phường, trực tiếp bảo đảm kỷ cương phép nước sở, bảo vệ quyền tự dân chủ, quyền người, quyền lợi ích hợp pháp công dân Công chức phường cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhân tố định đến thành bại cách mạng, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Công chức phường nguồn quan trọng cung cấp nguồn cho cán cấp Công chức phường có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở, tác động trực tiếp đến nghiệp cách mạng đổi Đảng Nhà nước ta 1.1.3 Đặc điểm công chức phƣờng Công chức phường mang đầy đủ đặc điểm công chức nói chung là: - Là công dân Việt Nam; - Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, giữ chức vụ, chức danh làm việc liên tục quan Nhà nước; - Trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước chế độ có liên quan theo quy định pháp luật Tuy nhiên, vị trí, vai trò cấp sở nên đội ngũ công chức phường có đặc điểm mang tính đặc thù sau: Thứ nhất, đội ngũ công chức phường người thực thi hoạt động công vụ sở Họ người trực tiếp làm việc với người dân địa bàn phường Thứ hai, đội ngũ công chức phường nhà nước đảm bảo điều kiện cần thiết, quyền lợi đáng để có khả yên tâm thực thi công vụ Thứ ba, công chức phường hầu hết người địa phương, sinh sống địa phương, có quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân Do đó, công chức phường chịu tác động mối quan hệ đan xen, phức tạp Thứ tư, hoạt động công vụ công chức phường hoạt động đa dạng phức tạp, đòi hỏi phải thực thường xuyên chuyên nghiệp 1.1.4 Tiêu chuẩn, nhiệm vụ công chức phƣờng Tiêu chuẩn, nhiệm vụ công chức phường quy định Thông tư 06/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 30/10/2012 hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 1.2 Chất lƣợng công chức phƣờng 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng công chức phƣờng Chất lượng công chức phường tổng hợp tiêu chí phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức trình độ văn hóa, trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khả hoàn thành nhiệm vụ giao công chức phường 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng công chức phƣờng 1.2.2.1 Phẩm chất trị Phẩm chất trị công chức phường biểu tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Phẩm chất trị công chức phường biểu thông qua thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần gương mẫu công tác, tinh thần trách nhiệm đời sống nhân dân địa phương 1.2.2.2 Phẩm chất đạo đức Đạo đức công chức phường gồm mặt bản: đạo đức cá nhân đạo đức công vụ Đạo đức cá nhân công chức phường thể tinh thần ý thức biết tôn trọng, giữ gìn, kỷ luật, kỷ cương, sống làm việc theo pháp luật, có lối sống lành mạnh, không tham ô, lãng phí, có trách nhiệm thực thi công vụ, ứng xử đắn quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm, láng giềng xã hội Đạo đức công vụ công chức phường thể trước hết tinh thần trách nhiệm đề cao kỷ luật thực thi công vụ 1.2.2.3 Trình độ - Trình độ văn hoá: Trình độ văn hóa tảng cho nhận thức, tiếp thu đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước triển khai chủ trương sách vào thực tiến - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kiến thức chuyên sâu lĩnh vực định biểu qua cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học sau đại học * Nhóm kỹ tổng hợp, tư kỹ tiếp nhận xử lý thông tin, kỹ viết báo cáo như: Kỹ tiếp nhận xử lý thông tin, Kỹ viết báo cáo 1.2.2.5 Thái độ công chức Thái độ, hành vi công chức thực thi công vụ thể thông qua tác phong, phong cách làm việc cá nhân; trách nhiệm công việc thái độ phục vụ nhân dân 1.2.2.6 Kết thực công việc Kết thực nhiệm vụ công chức phường thể khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu công việc vị trí, thời gian 1.2.2.7 Kinh nghiệm công tác Kinh nghiệm phụ thuộc vào thời gian công tác nói chung thời gian đảm nhiệm vị trí, chức danh cụ thể nói riêng công chức phường 1.2.2.8 Sự hài lòng công dân Các tiêu chí đánh giá hài lòng công dân gồm: Thái độ phục vụ công chức phường tổ chức, công dân; Cách hướng dẫn thực thủ tục hành công chức phường; Kết giải thủ tục hành công chức phường 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công chức phƣờng 1.3.1 Đào tạo, bồi dƣỡng công chức Chất lượng công chức phường hình thành chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, chủ yếu quan trọng thông qua đào tạo, bồi dưỡng 1.3.2 Cơ chế tuyển dụng sử dụng công chức Cơ chế tuyển dụng, sử dụng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công chức phường, 1.3.3 Chế độ đãi ngộ công chức phƣờng 10 Chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ công chức vừa công cụ, vừa động lực làm việc cho công chức, vừa sở để xây dựng phát triển đội ngũ công chức 1.3.4 Công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát công chức phƣờng Môi trường làm việc tốt yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển công chức phường định đến chất lượng, hiệu hoạt động quan, tổ chức, đơn vị 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng 1.4.1 Yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 1.4.2 Yêu cầu cải cách hành 1.4.3 Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quản lý quyền đô thị Tiểu kết chương 11 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì ảnh hƣởng điều kiện đến chất lƣợng công chức phƣờng thành phố Việt Trì 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.2 Điều kiện kinh tế 2.1.1.3 Điều kiện xã hội 2.1.2 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì 2.2 Khái quát đội ngũ công chức phƣờng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Về số lượng: Tính đến ngày 31/12/2015 theo thống kê phòng Nội vụ thành phố Việt Trì, số lượng công chức phường không kể chức danh Chỉ huy trưởng quân có: 108 người Trung bình phường có 08 công chức/5 vị trí chức danh chuyên môn (không kể chức danh Chỉ huy Trưởng quân phường) Về cấu giới: số lượng công chức nữ 66 người (chiếm 61%) số lượng công chức nam có 42 người (chiếm 39%) Con số cho thấy chênh lệch 12 giới tính cấu công chức phường thành phố Việt Trì, tỷ lệ công chức nữ cao so với tỷ lệ công chức nam Về cấu độ tuổi: công chức phường thành phố Việt Trì có độ tuổi 30 12 người (chiếm 11%), độ tuổi từ 30 – 45 78 người (chiếm 72%), 45 tuổi: 18 người (chiếm 17%) Như vậy, tỷ lệ công chức độ tuổi từ 30 -45 chiếm đại đa số, độ tuổi không trẻ, không già, vừa đủ để đảm bảo phát huy tính động, sáng tạo, nhạy bén tuổi trẻ vừa đồng thời kế thừa kinh nghiệm công tác đội ngũ công chức trước 2.3 Phân tích thực trạng chất lƣợng công chức phƣờng thành phố Việt Trì , tỉnh Phú Thọ 2.3.1 Về phẩm chất trị Công chức phường thành phố Việt Trì có 83/108 người (chiếm tỷ lệ 77%) Đảng viên Theo kết khảo sát chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, có 23/26 ý kiến (88%) lãnh đạo phường đánh giá công chức có phẩm chất trị tốt, có 2/26 ý kiến (8%) đánh giá công chức có phẩm chất trị 1/26 ý kiến (4%) đánh giá phẩm chất trị công chức phường mức trung bình Như vậy, thấy đội ngũ công chức phường thành phố Việt Trì phần lớn có lĩnh trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng Tuy nhiên, phận nhỏ 13 công chức phường chưa thực nắm vững đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 2.3.2 Về phẩm chất đạo đức Kết khảo sát cán lãnh đạo, quản lý phường, có 24/26 ý kiến (92%) đánh giá công chức phường có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, biết tôn trọng, giữ gìn, kỷ luật, kỷ cương, sống làm việc theo pháp luật 2.3.3 Về trình độ - Trình độ văn hóa:100% công chức phường thành phố Việt Trì có trình độ văn hóa trung học phổ thông đáp ứng theo tiêu chuẩn trình độ văn hóa công chức cấp xã quy định Thông tư 06/2012/TT-BNV - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:Công chức phường thành phố Việt Trì có trình độ chuyên môn tương đối cao, phần lớn đào tạo đại học, đặc biệt có số công chức có trình độ thạc sĩ Tỷ lệ công chức có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp chiếm 16% có xu hướng giảm dần - Trình độ ngoại ngữ, tin học: Số lượng công chức phường thành phố Việt Trì có trình độ tin học từ chứng A trở lên chiếm tỷ lệ 71%, trình độ ngoại ngữ từ chứng A trở lên chiếm tỷ lệ 66%, tỷ lệ công chức chưa đạt chuẩn trình độ tin học 29%, trình độ ngoại ngữ 34% Như vậy, tỷ lệ công chức phường thành phố Việt Trì chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định Thông tư 06/2012/TT-BNV cao 14 - Trình độ lý luận trị: tính đến ngày 31/12/2015, có 1% công chức phường có trình độ cao cấp lý luận trị, 58% có trình độ trung cấp lý luận trị, 1% có trình độ sơ cấp lý luận trị 40% chưa qua đào tạo lý luận trị Như vậy, tỷ lệ công chức phường chưa qua đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị tương đối cao (40%) - Trình độ quản lý nhà nước: tính đến ngày 31/12/2015, tổng số công chức phường qua bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước chiếm tỷ lệ 30%, số chưa đào tạo bồi dưỡng chiếm tỷ lệ 70% Như số công chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước thấp 2.3.4 Về kỹ nghề nghiệp Trong phạm vi luận văn này, tác giả tiến hành khảo sát, đánh giá kỹ nghề nghiệp công chức phường thành phố Việt Trì hai nhóm đối tượng địa bàn 13 phường Nhóm đối tượng thứ cán phường bao gồm chủ tịch phó chủ tịch UBND phường Nhóm đối tượng thứ hai đánh giá kỹ nghề nghiệp công chức phường thân công chức phường Qua kết khảo sát từ nhóm đối tượng cán phường công chức phường cho thấy, kỹ nghề nghiệp công chức phường thành phố Việt Trì mức trung bình, tỷ lệ công chức chưa thành thạo kỹ nghề nghiệp không nhỏ 2.3.5 Về thái độ 15 Để đánh giá thái độ làm việc công chức phường thành phố Việt Trì, tác giả tiến hành khảo sát nhóm đối tượng cán lãnh đạo phường công dân, tổ chức đến liên hệ giải thủ tục hành địa bàn 13 phường Theo ý kiến nhóm đối tượng cán lãnh đạo phường tổ chức, công dân đa số công chức phường có thái độ làm việc tốt, chấp hành nội quy, giấc làm việc, có trách nhiệm với công việc, tác phong làm việc mức trở lên Tuy nhiên phận công chức có ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chưa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, giấc làm việc Một số công chức có thái độ làm việc chưa tốt 2.3.6 Về kết thực công việc Kết đánh giá hàng năm đánh giá, xếp loại công chức cho thấy công chức phường thành phố Việt Trì hoàn thành tốt chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Để đảm bảo khách quan việc đánh giá kết thực công việc công chức phường, tác giả tiến hành lấy ý kiến cán phường.Tổng hợp số liệu cho thấy chất lượng công việc hoàn thành công chức phường thành phố Việt Trì chưa cao Đặc biệt, có số ý kiến cho phận công chức phường chưa hoàn thành công việc, tiến độ chậm, chất lượng kém, tinh thần phối kết hợp với đồng nghiệp thực công việc chung 2.3.7 Về kinh nghiệm công tác 16 Theo thống kê cho thấy, công chức phường thành phố Việt Trì có thời gian công tác năm chiếm tỷ lệ 35%, từ – 15 năm chiếm tỷ lệ cao 53%, 16 năm chiếm 12% 2.3.8 Sự hài lòng công dân Mức độ hài lòng công dân thái độ phục vụ, giao tiếp, cách hướng dẫn thủ tục hành kết giải thủ tục hành công chức phường thành phố Việt Trì thấp (19%), đa số mức độ bình thường (72%) số ý kiến chưa hài lòng (9%) 2.4 Đánh giá thực trạng công chức phƣờng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 2.4.1 Ưu điểm Trong năm qua nhìn chung chất lượng đội ngũ công chức phường thành phố Việt Trì nâng lên rõ rệt Về bản, đến đội ngũ công chức phường thành phố Việt Trì ngày tiêu chuẩn hóa trình độ chuyên môn, trình độ lý luận trị, trình độ quản lý nhà nước, trình độ tin học, ngoại ngữ dần thay đổi theo xu hướng tích cực hơn, nâng cao Đội ngũ công chức phường không ngừng củng cố, đa số rèn luyện, thử thách qua thực tiễn trình công tác, có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức tinh thần trách nhiệm 17 Nhiều công chức phường có ý thức trách nhiệm tốt, có thái độ cầu thị Thái độ giao tiếp với nhân dân có chuyển biến, có ý thức trách nhiệm, tận tình, chu đáo, ứng xử mực 2.4.2 Hạn chế - Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống tồn phận công chức yếu phẩm chất, đạo đức, chưa gương mẫu thực chủ trương, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước - Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, lý luận trị quản lý nhà nước: công chức phường thành phố Việt Trì thiếu yếu kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, lý luận trị, ngoại ngữ, tin học - Về kỹ nghề nghiệp Kỹ nghề nghiệp công chức phường thành phố Việt Trì nhiều hạn chế kỹ tin học văn phòng, kỹ ứng dụng phần mềm giải công việc, kỹ viết báo cáo, kỹ lập kế hoạch, kỹ phối hợp công tác - Về thái độ công chức phường tồn công chức có ý thức công vụ kém, tác phong làm việc chưa khoa học, thiếu tính tích cực nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, thiếu nhiệt tình, thân thiện, có biểu thờ ơ, khó gần chí cửa quyền, hách dịch - Về kết thực công việc Tinh thần trách nhiệm với công việc phận công chức phường 18 chưa cao, chưa thực tâm huyết, tinh thần phối kết hợp công việc với đồng nghiệp, với ban, ngành, đoàn thể liên quan thấp, đùn đẩy - Về kinh nghiệm công tác:nhiều công chức phường có kinh nghiệm công tác rơi vào tình trạng tư giải công việc theo thói quen, lối mòn, lười đọc văn bản, lười cập nhật kiến thức, kỹ - Về hài lòng công dân: mức độ hài lòng công dân chưa cao Có không công chức tỏ thiếu tinh thần tự giác, giọng điệu quan quyền, hách dịch, nhiều hoạt động vụ lợi cá nhân 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phường quan tâm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thấp Thứ hai, Cơ chế tuyển dụng sử dụng công chức chưa hợp lý Thứ ba, Chế độ đãi ngộ công chức phường dần cải thiện nhiên nhiều bất hợp lý, chưa đảm bảo cho công chức phường yên tâm công tác, cống hiến, thực thi công vụ Thứ tư, Công tác đánh giá, quản lý, kiểm tra, giám sát công chức phường chưa trọng nhiều bất hợp lý Thứ năm, Điều kiện, phương tiện làm việc phường nghèo nàn, lạc hậu Tiểu kết chƣơng 19 Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng, quan điểm nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 3.1.1 Mục tiêu Mục tiêu nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ xác định Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 là:” phát triển đủ số lượng, có cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng yếu tố bản: sức khỏe, kỹ nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức” Trong đó, mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2011-2020, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có công chức phường 42,3 nghìn lượt người Mục tiêu năm 2020, công chức cấp xã, phường toàn tỉnh 2.318 người, có trình độ đại học trở lên 34,8%, cao đẳng 42,2%, trung cấp 23% 3.1.2 Phương hướng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 Kế hoạch triển khai khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20162020 xác định phương hướng phát triển nguồn nhân lực có công chức phường là: Nâng cao trình độ dân trí, trình độ học vấn nguồn nhân lực nói chung, công chức phường nói riêng Đổi công tác đánh giá, xây dựng tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá chức danh, nhóm đối tượng công chức Nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức phường, 20 có lĩnh trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, đủ trình độ, lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sát với yêu cầu thực tiễn vị trí việc làm cấu ngạch công chức tỉnh 3.1.3 Quan điểm nâng cao chất lượng công chức phường 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 3.2.1 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phường - Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cách khoa học, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức phường giai đoạn cụ thể, phù hợp với điều kiện đặc điểm phường, chức danh công chức phường - Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng - Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng - Kết hợp thực nhiều hình thức đào tạo khác - Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao sở khuyến khích, động viên công chức phường tự học tập, tu dưỡng nhiều hình thức - Tăng cường phối hợp cấp ủy Đảng sở giáo dục hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 3.2.2 Đổi chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phƣờng - Đổi chế tuyển dụng công chức phường - Đổi mới, nâng cao hiệu bố trí, sử dụng công chức phường 3.2.3 Đổi chế độ đãi ngộ công chức 21 - Cải cách tiền lương cho công chức phải tương xứng với trình độ, lực thực tế, khả đóng góp công chức xã hội - Đổi sách thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức phường - Thực tốt sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học quy công tác phường 3.2.4 Đổi công tác quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát công chức phƣờng - Đổi công tác phân loại, đánh giá công chức phường - Đổi công tác quản lý, giám sát công chức phường 3.2.5 Cải thiện môi trƣờng, điều kiện làm việc công chức 3.2.6 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, đạo đức công vụ công chức phƣờng 3.3 Kiến nghị - Đối với Đảng Nhà nước Đảng Nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung sách tiền lương cho công chức, hoàn thiện hệ thống thang, bảng lương hành Nhà nước, tiến tới trả lương phụ cấp theo vị trí, chức danh công việc Có sách hợp lý, thỏa đáng để giải cho đối tượng yếu lực, phẩm chất, không đáp ứng yêu cầu công tác Cần hoàn thiện văn trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, khen thưởng kỷ luật công chức để làm sở pháp lý cho quan thực cách có hiệu việc tạo động lực làm việc cho công chức trình thực nhiệm vụ - Đối với tỉnh Phú Thọ 22 Đề nghị xây dựng kế hoạch việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa bàn Tỉnh, có đầu tư kinh phí, tạo điều kiện tăng cường chi phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyển dụng cho công chức phường năm tiếp theo; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho trường Chính trị Tỉnh mở lớp trung cấp, cao cấp lý luận trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật Đề nghị mở rộng hình thức liên kết đào tạo, trọng đào tạo kỹ mềm, kỹ giao tiếp, kỹ hành cho công chức - Đối với thành phố Việt Trì Cần tăng cường công tác quản lý việc làm công chức phường Loại trừ tiêu cực tuyển dụng Rà soát, đánh giá thực trạng công chức phường, từ mạnh dạn đưa khỏi biên chế người lực, không hoàn thành nhiệm vụ giao Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ cho công chức phường đồng thời khơi dậy, khuyến khích, động viên tinh thần tự học cho công chức KẾT LUẬN Công chức phường có vai trò quan trọng việc triển khai chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến nhân dân địa phương, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo trị, an ninh – quốc phòng địa phương Chính vậy, nâng cao chất lượng công chức phường yêu cầu thiết bối cảnh công nghiệp hóa, hiệ đại hóa hội nhập quốc tế Trên sở hệ thống hóa lý luận công chức phường, chất lượng công chức phường, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức phường, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức 23 phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Chỉ tích cực hạn chế như: công chức phường trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, trình độ quản lý nhà nước…mặc dù ngày nâng cao song mức trung bình, kỹ cần thiết thực thi công vụ chạn chế, phẩm chất chinh trị, đạo đức chưa vững vàng, tinh thần làm việc, thái độ tiếp công dân chưa mực, bắt gặp nhiều tượng tiêu cực: hối lộ, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân Từ làm rõ nguyên nhân dẫn tới chất lượng công chức phường chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công việc tại, yêu cầu trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước trình hội nhập kinh tế, quốc tế Luận văn đưa giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì Do thời gian kiến thức cá nhân có hạn nên luận văn không tránh khỏi hạn chế, tác giả xin đóng góp phần nhỏ hy vọng giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu hoạt động quan hành phường thành phố Việt Trì 24 ... lý chất lượng công chức phường Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh. .. chất lượng công chức phường - Phân tích thực trạng chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, - Đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công chức phường. .. hƣớng, quan điểm nâng cao chất lƣợng công chức phƣờng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 3.1.1 Mục tiêu Mục tiêu nâng cao chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ xác định Quy hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng công chức phường thành phố việt trì, tỉnh phú thọ (tt) , Chất lượng công chức phường thành phố việt trì, tỉnh phú thọ (tt) , Chất lượng công chức phường thành phố việt trì, tỉnh phú thọ (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay