Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn

118 23 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ HẢI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN MIỀN NÚI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀNH BỒ TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ HƯƠNG HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị khoa học công bố công trình khác Các thông tin trích dẫn luận văn trân trọng ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Hải LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Hương, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, thực nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, Ban đào tạo, thầy giáo, cô giáo Học viện Hành quốc gia giúp đỡ hoàn thành trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp công tác huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cung cấp thông tin cần thiết cho trình nghiên cứu thực luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ hoàn thành chương trình học tập thực luận văn Mặc dù cố gắng trình thực đề tài, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, dẫn thầy cô giáo độc giả Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Hải DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GDĐT Giáo dục Đào tạo HĐND Hội đồng nhân dân LĐTBXH Lao động Thương binh Xã hội NNPTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TNMT Tài nguyên Môi trường TAND Tòa án nhân dân UBHC Ủy ban Hành UBND Ủy ban nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN MIỀN NÚI 1.1 Chính quyền huyện miền núi cấu tổ chức quyền địa phương 1.1.1 Quan niệm quyền địa phương 1.1.2 Quan niệm quyền huyện miền núi 10 1.2 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi 17 1.2.1 Tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi theo Hiến pháp năm 1946 17 1.2.2 Tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi theo Hiến pháp năm 1959 Luật Tổ chức HĐND UBHC cấp năm 1962 19 1.2.3 Tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi theo Hiến pháp năm 1980 Luật Tổ chức HĐND UBND năm 1983 1989 22 1.2.4 Tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi theo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Luật Tổ chức HĐND UBND năm 1994 2003 24 1.2.5 Tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi theo Hiến pháp năm 2013 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 27 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi 31 1.3.1 Yếu tố người 32 1.3.2 Yếu tố môi trường 32 1.3.3 Yếu tố điều kiện làm việc, phương tiện làm việc 36 Tiểu kết chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 38 2.1 Thực trạng tổ chức quyền huyện Hoành Bồ 38 2.1.1 Về tổ chức HĐND huyện Hoành Bồ 38 2.1.2 Về tổ chức UBND huyện Hoành Bồ 41 2.2 Thực trạng hoạt động quyền huyện Hoành Bồ 45 2.2.1 Về hoạt động HĐND huyện Hoành Bồ 45 2.2.2 Về hoạt động UBND huyện Hoành Bồ 53 2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động quyền huyện Hoành Bồ 67 2.3.1 Ưu điểm 67 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 73 Tiểu kết chương 76 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN MIỀN NÚI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 77 3.1 Quan điểm đổi tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi 77 3.1.1 Đổi tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi phải gắn với đổi mới, tăng cường lãnh đạo Đảng; gắn với xây dựng hoàn thiện mô hình tổng thể nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân lãnh đạo Đảng 77 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội đặc thù địa phương 79 3.1.3 Đổi tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi phải nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quyền huyện đồng thời phải đảm bảo pháp chế 80 3.1.4 Đảm bảo phát huy dân chủ, nâng cao tính tự chủ trách nhiệm quyền huyện miền núi 81 3.1.5 Phân định rành mạch kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành theo lãnh thổ; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu 82 3.2 Các giải pháp đổi tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi 84 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 84 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 87 Tiểu kết chương 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình xây dựng nhà nước pháp quyền, hướng tới xã hội dân chủ, công văn minh việc xây dựng hệ thống quyền địa phương vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu yêu cầu tất yếu Chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng việc tổ chức thực đường lối chủ trương, sách Đảng, Nhà nước pháp luật vào đời sống Nói cách khác, hệ thống quyền địa phương bảo đảm cho quyền nghĩa vụ công dân thực thực tế Hệ thống quyền địa phương Việt Nam gồm cấp đơn vị hành cấp tỉnh, đơn vị hành cấp huyện đơn vị hành cấp xã Trong quyền cấp huyện cầu nối trung gian nối liền quyền cấp tỉnh với quyền cấp xă; đưa chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước vào thực trực tiếp đời sống xã hội Do vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp huyện có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân Chính quyền huyện đơn vị hành tổ chức quyền địa phương nông thôn, nơi tập trung cộng đồng dân cư có mối quan hệ mật thiết với như: làng, xóm, thôn, ấp, với đặc trưng riêng cách thức tổ chức dân cư, thành phần dân tộc lối sống Đặc biệt huyện khu vực miền núi, đặc trưng rõ nét Chính tổ chức hoạt động huyện miền núi có điểm khác biệt định so với đơn vị hành khác Hoàn thiện kiện toàn tổ chức, hoạt động cấp quyền địa phương chủ trương lớn nhà nước ta nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 sửa đổi tên chương IX Hiến pháp năm 1992 thành “Chính quyền địa phương” đồng thời có nhiều điểm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quyền địa phương đơn vị hành Điều đặt yêu cầu phải có đổi thực mô hình tổ chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương, đặc biệt quyền địa phương huyện miền núi nơi có nhiều đặc trưng riêng biệt Triển khai, thể chế hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013 theo hướng đổi mới, Quốc hội nước ta tiếp tục ban hành thông qua Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, quy định chi tiết, cụ thể tổ chức hoạt động cấp quyền địa phương Việt Nam Trong đó, có nhiều nội dung đổi cách thức hoạt động quyền địa phương, đặc biệt việc tăng cường chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho quyền cấp Hai văn nêu sở pháp lý vô quan trọng để bước đổi mô hình tổ chức hoạt động cấp quyền địa phương nói chung, quyền huyện miền núi nói riêng Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi - từ thực tiễn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn cuối khóa cao học Quản lý công Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nghiên cứu tổ chức hoạt động cấp quyền nội dung Đã có nhiều tác giả có công trình nghiên cứu vấn đề Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ học viện Hành quốc gia có 10 luận văn nghiên cứu hoàn thiện, đổi tổ chức máy, tổ chức hoạt động quyền cấp huyện địa bàn khác Các công trình nghiên cứu kể đến như: - “Tổ chức quyền địa phương Việt Nam theo Hiến pháp 1992” PGS.TS Nguyễn Đăng Dung; - “Cải cách hệ thống quyền địa phương Việt Nam - cấp huyện hay cấp xã?” TS Phan Thị Lan Hương - “Chính quyền địa phương Việt Nam vấn đề đổi nay” Lê Tư Duyến; - “Cải cách tổ chức hoạt động quyền địa phương đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân” PGS TS Lê Minh Thông; - “Chính quyền địa phương việc bảo đảm thực quyền công dân Việt Nam nay” Đinh Ngọc Hiện; “Tổ chức hoạt động quyền huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội” Luận văn cao học Phạm Thị Hoàng Yến; “Đổi tổ chức hoạt động quyền huyện thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn nay” Luận văn cao học Nguyễn Văn Quang Các công trình nghiên cứu nêu đề cập đến khía cạnh, phạm vi khác liên quan đến tổ chức hoạt động quyền địa phương, có quyền huyện cấp huyện Tuy nhiên công trình luận văn trước nghiên cứu vấn đề dựa sở pháp lý từ Hiến pháp năm 1992 trở trước nghiên cứu theo hướng khái quát, luận văn cao học chủ yếu nghiên cứu tổ chức hoạt động quyền huyện đô thị Kế thừa quan điểm, nhận định, đánh giá liên quan đến tổ chức hoạt động quyền địa phương tác giả trước với việc cập nhật văn pháp lý Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, học viên thực luận văn để nghiên cứu cụ thể tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi nói riêng Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn đưa phương hướng, giải pháp để hoàn thiện tổ chức hoạt ngành, lĩnh vực quan trọng, chuyển giao công việc mà quan chuyên môn không thiết làm cho tổ chức khu vực nhà nước đảm nhiệm Về phương thức làm việc quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần phân công công việc theo nguyên tắc không chồng chéo, thống nhất, thông suốt toàn ngành, toàn lĩnh vực Gắn liền với phân công phải tăng cường trách nhiệm phối hợp quan có liên quan theo quy trình chặt chẽ Có quy định cụ thể chế phối hợp, đâu quan chịu trách nhiệm phạm vi trách nhiệm quan trình phối hợp, tránh trường hợp việc giao quan chịu trách nhiệm chế phối hợp không rõ ràng - Nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức huyện miền núi Để đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ công cải cách hành nay, đội ngũ cán công chức cần có lực thực thi công vụ phẩm chất đạo đức tương xứng, việc nâng cao trình độ mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện huyện miền núi hoạt động then chốt quản lý nhà nước Một số giải pháp cần áp dụng là: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Xây dựng kế hoạch đào tạo tầm ngắn hạn dài hạn đảm bảo đào tạo, bồi dưỡng đối tượng, gắn với nhu cầu khả sử dụng cán bộ, công chức trước mắt lâu dài Cần đổi nội dung chương trình đào tạo, tập trung mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ứng dụng trực tiếp hoạt động công vụ như: kỹ giao tiếp ứng xử, kỹ xử lý tình Đầu tư, nghiên cứu chương trình đào tạo chuyên sâu để đào tạo theo ngành, lĩnh vực chức danh chuyên môn Để đảm bảo việc thực nhiệm vụ đạt hiệu quả, huyện 97 miền núi cần mở lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức huyện để thuận tiện giao tiếp với nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số Bên cạnh đó, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức huyện miền núi đối tượng quản lý khu vực có đặc trưng riêng, để người dân miền núi hiểu chấp hành quy định pháp luật quyền, người thi hành công vụ cần kiên nhẫn có thái độ ứng xử phù hợp Có chế đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức hợp lý Đánh giá phải dựa lực kết thực nhiệm vụ đánh giá chung chung, nể, hình thức Lấy kết đánh giá làm sở để bình xét thi đua chi trả khoản thu nhập tăng thêm lương có Gắn việc đánh giá với công tác đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cán để người có động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt Quan tâm tới yếu tố đầu vào tuyển dụng công chức vào làm việc máy quyền huyện Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu vị trí công việc có trình độ chuyên môn phù hợp Khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải dành tiêu cho việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc quan huyện Đối với việc tuyển dụng công chức công tác xã vùng đặc biệt khó khăn cần áp dụng linh hoạt nhiều hình thức tổ chức vấn xét tuyển, tiếp nhận không qua thi tuyển với người có thành tích xuất sắc kèm theo ưu đãi chế độ lương, thưởng Bên cạnh phải đưa chế để người tuyển dụng cam kết làm việc khoảng thời gian định khu vực Mỗi quan, đơn vị phải xây dựng nội quy, quy chế làm việc quy chế văn hóa công sở tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời có chế theo dõi, xử lý kịp thời cán bộ, công chức có hành vi vi phạm Ngoài ra, 98 cần quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cán bộ, công chức quan, có chế khen thưởng, phê bình, kỷ luật rõ ràng, công tâm tạo động lực cho cán bộ, công chức tự giác yên tâm công tác, thực nhiệm vụ giao - Tăng cường dân chủ, đẩy mạnh tham gia người dân hoạt động quản lý nhà nước Để đẩy mạnh tham gia người dân, đồng bào dân tộc thiểu số vào trình xây dựng luật pháp, sách, quản lý nhà nước nói chung quyền huyện miền núi nói riêng, thời gian tới, cần phải làm tốt công việc chủ yếu sau: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, có chế huy động người dân tham gia vào trình quản lý quyền huyện Đổi chế bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND cấp phải người dân thực bầu đại biểu người bầu phải gắn bó với người dân, phản ánh ý chí nguyện vọng người dân, không đại diện chung chung, hình thức Họ phải chịu giám sát nhân dân, gắn trách nhiệm, lợi ích với tín nhiệm nhân dân, không hoàn thành vai trò đại diện quyền lợi nguyện vọng cử tri bầu cho họ phải bị bãi miễn Về lâu dài, để tham gia quản lý nhà nước qua quan đại diện dân có hiệu quả, cần chuyển đại biểu bầu dân sang chế độ hoạt động trị chuyên nghiệp Tách bạch, không để vai trò lập pháp, đại biểu nhân dân vai trò hành cá nhân thực Mở rộng hình thức định trực tiếp - trưng cầu dân ý, để toàn dân có quyền tham gia vào công việc trọng đại đất nước, địa phương Tiếp tục thực cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ phiền hà thủ tục hành giải công việc dân; mở rộng công khai, minh bạch, tạo hội để người dân nắm 99 công việc nhà nước để tham gia cách chủ động, thiết thực, có hiệu Nâng cao trách nhiệm quan, đơn vị thuộc huyện cán bộ, công chức huyện việc tiếp thu ý kiến nguyện vọng nhân dân Thực tốt quy chế dân chủ sở quan, đơn vị Giải dứt điểm khiếu nại, tố cáo người dân, hạn chế vụ khiếu kiện tồn động gây xúc dư luận không tốt nhân dân Tiếp tục mở rộng phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa Mở rộng hình thành tham gia hội, tổ chức trị - xã hội địa bàn huyện việc giải nhu cầu nhân dân tích cực tham gia vào công tác quản lý nhà nước Có chế phương thức để phát huy tiếp nhận ý kiến phản biện nhân dân tổ chức quần chúng Tiếp tục có biện pháp giáo dục nâng cao kiến thức, trình độ, ý thức trị, tinh thần pháp luật cho người dân, làm cho người dân tự giác có ý thức việc tham gia vào công việc xã hội hoạt động quản lý nhà nước quyền huyện Nâng cao vai trò tổ chức quần chúng, quan chuyên môn việc tuyên truyền, giáo dục tổ chức cho người dân tham gia vào việc xây dựng sách, pháp luật Sử dụng tốt phương tiện thông tin đại chúng Mở rộng việc sử dụng báo điện tử việc tuyên truyền sách, pháp luật nhà nước, quyền huyện thu thập, phản ánh ý kiến đóng góp, tham gia nhân dân - Xây dựng hành đại, áp dụng quyền điện tử áp dụng công nghệ thông tin hoạt động UBND huyện Trong công cải cách hành xu toàn cầu hóa nay, hành quan nhà nước thiết phải tự hoàn thiện theo hướng đại hóa khai thác tiện ích công nghệ thông 100 tin lợi ích mà mang lại Ứng dụng công nghệ thông tin đạo điều hành cải cách hành giúp quyền cấp nâng cao lực quản lý, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày minh bạch hơn, người dân dễ tiếp cận với thông tin chủ động việc thực công việc liên quan đến thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian chi phí cho quyền công dân Ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng công tác quản lý, điều hành công việc nội quan nhà nước giải công việc quyền với người dân xã hội Hiện nay, quyền huyện nói chung, huyện miền núi nói riêng phấn đấu thời gian tới tối thiểu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nghĩa phải bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục hành văn có liên quan quy định thủ tục hành môi trường mạng; người dân tải mẫu văn khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ gửi trực tiếp gửi qua đường bưu điện cho UBND huyện Các giao dịch trình xử lý hồ sơ cung cấp dịch vụ thực môi trường mạng Việc toán phí, lệ phí (nếu có) thực trực tiếp nơi tiếp nhận hồ sơ, giao dịch qua mạng Muốn thực điều trên, ứng dụng công nghệ thông tin để giải Vì cần thực tốt giải pháp sau: Có kế hoạch đầu tư thích đáng để bước đại hóa sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống thông tin, tư liệu, điều kiện làm việc quan Việc đại hóa sở vật chất kỹ thuật yếu tố quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động chuyên môn quyền địa phương Cần đảm bảo lắp đặt hệ thống mạng ổn định có tính bảo mật cao hệ thống quan nhà nước Trang bị máy vi tính, máy fax, 101 máy in có nguồn gốc chất lượng tốt, có chế độ theo dõi, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ để trì độ bền tốc độ máy Bên cạnh hệ thống máy móc phải có hệ thống phần mềm tương ứng với lĩnh vực Đưa vào sử dụng phần mềm tiện ích phần mềm quản lý văn thay cho việc quản lý công văn đến sổ công văn thông thường; phần mềm lưu trữ văn bản; phần mềm giải thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông, phần mềm thu phí, lệ phí Mặt khác, cần nhân rộng việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số phát hành văn Để việc ứng dụng công nghệ thông tin phát huy hết hiệu quả, phải có chuẩn hóa thành quy trình, địa phương cần xây dựng hệ thống mạng sở liệu để phục vụ quản lý hành chính; triển khai đồng tin học hóa xuống tận quyền xã, thị trấn, quan tâm cập nhật liệu trang thông tin điện tử huyện, đảm bảo thông tin đăng tải đầy đủ, dễ tìm kiếm dễ tiếp cận Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người trực tiếp sử dụng phần mềm có ứng dụng công nghệ thông tin Bố trí công chức có chuyên ngành đào tạo chuyên công thông tin, quản trị mạng thường xuyên hướng dẫn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức huyện Các địa phương triển khai mô hình thành lập trung tâm hành công huyện với chức đầu mối tập trung thực việc hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức để giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, đại hóa hành Trung tâm hành công thay cho phận tiếp nhận trả kết UBND huyện đặt Văn phòng HĐND&UBND huyện trước 102 Tại Trung tâm hành công huyện bố trí công chức phòng chuyên môn ngồi làm việc trực tiếp tiếp nhận, giải hồ sơ liên quan đến thủ tục hành thuộc lĩnh vực mà phụ trách Như vậy, cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải thủ tục hành cần đến nơi để giải thủ tục hành thay phải đến tận phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Tính minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ đội ngũ công chức nâng lên, với hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin cách tập trung dễ thực 103 Tiểu kết chương Đổi tổ chức hoạt động cấp quyền hoạt động cần phải thực thường xuyên, liên tục có ý nghĩa thực tiễn quan trọng việc nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Đây nội dung đề cập đến chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Hiện nay, quyền huyện xác định giữ vai trò quan trọng cấp quyền thiếu hệ thống quyền địa phương cấp, cần phải trọng tới việc hoàn thiện, đổi tổ chức máy chế hoạt động quan quyền huyện HĐND huyện UBND huyện Để đổi có chiều sâu vào chất cần áp dụng đồng nhiều giải pháp, bao gồm nhóm giải pháp chung giải pháp cụ thể quan khu vực lãnh thổ định Các giải pháp đổi tổ chức hoạt động quyền huyện nói chung, huyện miền núi nói riêng vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Việc áp dụng giải pháp điều kiện tiên để thực thành công đổi nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước quyền huyện 104 KẾT LUẬN Đảng Nhà nước ta tiến hành công đổi suốt 20 năm qua mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Những thành tựu đạt khẳng định đường lối đổi đắn Đảng Nhà nước Tuy nhiên, kết ban đầu, để hoàn thiện nhiệm vụ đặt ra, yêu cầu phải tiếp tục thực đồng giải pháp cải cách máy nhà nước nói chung, máy quyền địa phương nói riêng, để chủ động hội nhập quốc tế bối cảnh toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể với tâm trị cao Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng, Nhà nước đề chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện máy nhà nước cải cách hành giữ vai trò đặc biệt quan trọng Với vị trí cấp quyền hệ thống quyền địa phương có vai trò quan trọng việc truyền tải chủ trương, sách Đảng, Nhà nước cấp đến quyền sở, tổ chức hoạt động quyền huyện (trong có quyền huyện miền núi) cần tiếp tục kiện toàn, đổi cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm quyền địa phương đô thị nông thôn Mặc dù trải qua nhiều lần sửa đổi luật, thực đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương, nhiên đến cấp quyền nước ta tồn bất cập, yếu định, hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác yếu tố nội tổ chức quyền địa phương Đối với quyền huyện, dù xác định cấp quyền trung gian cấp quyền giữ vai trò quan trọng việc thể chế hóa, áp dụng đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, quyền huyện miền núi lại phải quan tâm, đầu tư phát triển hạn chế vốn có 105 khu vực Từ lý đặt yêu cầu, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để tìm nguyên nhân ưu, khuyết điểm đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp kiện toàn, hoàn thiện tổ chức hoạt động quyền huyện huyện miền núi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước địa phương điều kiện kinh tế xã hội hợp tác quốc tế đất nước Đây vấn đề khó khăn, phức tạp, có phạm vi rộng thời gian thực lâu dài đòi hỏi phải có kiên trì, bền bỉ với khảo sát, đánh giá khách quan, khoa học phů hợp với lý luận vŕ thực tiễn nghiệp xây dựng vŕ bảo vệ tổ quốc nước ta 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo cải cách hành Chính phủ (2001), Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010, Hà Nội Ban đạo cải cách hành Chính phủ (2011), Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Hà Nội Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1945), Sắc lệnh số 63-SL ngày 23/11 tổ chức quyền địa phương vùng nông thôn, Hà Nội Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1945), Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12 tổ chức quyền địa phương đô thị, Hà Nội Hội đồng Chính phủ (1978), Quyết định số 139-CP ngày 14/6/1978 Hội đồng Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, quan hệ công tác lề lối làm việc UBND huyện quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Hà Nội Hội đồng Chính phủ (1981), Quyết định số 152-CP ngày 09/4/1981 Hội đồng Chính phủ tổ chức máy nhiệm vụ, quyền hạn Ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Hà Nội Hội đồng Bộ trưởng (1983), Nghị định số 86-HĐBT ngày 04/8/1983 Hội đồng Bộ trưởng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch cấu thành viên UBND cấp, Hà Nội 107 10 Chính phủ (2004), Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số, Hà Nội 11 Chính phủ (2008), Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội 12 Chính phủ (2008), Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30/7/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 107/2004/NĐCP ngày 01/4/2004 Chính phủ, Hà Nội 13 Chính phủ (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước, Hà Nội 15 Chính phủ (2016), Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Cương (2015), Về phân định thẩm quyền quyền Trung ương quyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Vũ Đức Đán - Lưu Kiếm Thanh (2000), Tổ chức hoạt động máy quyền, Nxb Thống kê, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 108 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Bùi Xuân Đức (2004), Đổi mới, hoàn thiện máy nhà nước giai đoạn nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 25 Nguyễn Ngọc Hiến (2003), Hành công, Nxb Thống kê, Hà Nội 26 Học viện Hành (2008), Quản lý phát triển tổ chức hành nhà nước, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 27 Tạ Quang Ngọc (2013), Đổi tổ chức hoạt động quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ Luật học, Đại học Luật, Hà Nội 28 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013, Nxb Lao động, Hà Nội 29 Quốc hội (1962), Luật Tổ chức HĐND UBHC, Hà Nội 30 Quốc hội (1989), Luật tổ chức HĐND UBND, Nxb Thống kê, Hà Nội 31 Quốc hội (1994), Luật tổ chức HĐND UBND, Nxb Thống kê, Hà Nội 32 Quốc hội (2003), Luật tổ chức HĐND UBND, Nxb Thống kê, Hà Nội 109 33 Quốc hội (2004), Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND, Nxb Lao động, Hà Nội 34 Quốc hội (2005), Luật Giao dịch điện tử, Nxb Lao động, Hà Nội 35 Quốc hội (2015), Luật tổ chức quyền địa phương, Nxb Lao động, Hà Nội 36 Quốc hội (2015), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Quốc hội (2015), Luật hoạt động giám sát Quốc hội HĐND, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Trần Thị Diệu Oanh (2015), Về tác động phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý quyền địa phương đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Trần Thị Diệu Oanh (2015), Về minh bạch hóa hoạt động quyền địa phương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Thang Văn Phúc (2001), Cải cách hành nhà nước - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 41 Nguyễn Thị Phượng (2015), Tổ chức đơn vị hành lãnh thổ Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Lê Minh Thông - Nguyễn Như Phát (2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức quan hành chính, đơn vị nghiệp cán quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh 110 44 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh việc thành lập Trung tâm Hành công huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 45 UBND huyện Hoành Bồ (2013), Đề án thành lập Trung tâm Hành công huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 46 UBND huyện Hoành Bồ (2015), Báo cáo kết thực cải cách hành năm 2015, Quảng Ninh 47 UBND huyện Hoành Bồ (2015), Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 15/12/2015 tình hình kinh tế - xã hội công tác đạo, điều hành UBND huyện năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Quảng Ninh 48 UBND huyện Hoành Bồ (2016), Báo cáo 46/BC-UBND ngày 25/3/2016 báo cáo kết thực nhiệm vụ HĐND, UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 49 UBND huyện Hoành Bồ (2016), Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 việc ban hành Quy chế làm việc UBND huyện Hoành Bồ, nhiệm kỳ 2016-2021, Quảng Ninh 50 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2005), Nghị số 753/2005/NQUBTVQH11 ngày 02/4/2005 UBTVQH khóa 11 ban hành Quy chế hoạt động HĐND, Hà Nội 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2016), Nghị số 1211/2016/NQUBTVQH13 UBTVQH khóa 13 tiêu chuẩn đơn vị hành phân loại đơn vị hành chính, Hà Nội 52 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/18400/Phan_cap_ph an_quyen_nang_cao_tinh_tu_chu_cua_chinh_quyen_dia_phuong 53 http://dbndhanoi.gov.vn/default.aspx 54 Webside: www.tapchicongsan.org.vn 111 ... QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN MIỀN NÚI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 77 3.1 Quan điểm đổi tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi ... lý tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động quyền huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Quan điểm giải pháp đổi tổ chức hoạt động quyền huyện miền núi từ. .. núi từ thực tiễn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN MIỀN NÚI 1.1 Chính quyền huyện miền núi cấu tổ chức quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn , Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn , Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay