Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội

121 23 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ - -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU HIỀN THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ - -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU HIỀN THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Bùi Kim Chi HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu chưa công bố công trình khác, số liệu khảo sát sử dụng luận văn kết tự tiến hành tổng hợp Các quan điểm tác giả khác, số liệu nghiên cứu khác sử dụng luận văn trích dẫn, dẫn nguồn quy định Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Lê Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Bùi Kim Chi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Giám đốc, Thầy, cô giáo Học viện Hành quốc gia tận tình, chu đáo trình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Học viện Hành quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành chương trình cao học Xin chân thành cảm ơn vị lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè công tác Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội động viên, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ mặt tài liệu, số liệu, để hoàn thiện luận văn Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian công sức nghiên cứu hoàn thành luận văn, hạn chế chuyên môn, kiến thức, nên chắn tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót Kính mong nhận góp ý Thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn học viên, để luận văn ngày hữu ích Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Hiền DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CBCCVC : Cán bộ, công chức, viên chức CCHC : Cải cách hành HCNN : Hành nhà nước VHGT : Văn hóa giao tiếp DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ STT TÊN BẢNG, BIỂU TRANG Bảng 2.1 Tổng hợp kết khảo sát thực trạng thực nguyên tắc văn hóa giao tiếp viên chức 50 Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Hình 2.1 Thực trạng thực nguyên tắc chuẩn mực đạo đức văn hóa giao tiếp viên chức 51 Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Tỷ lệ: %) Hình 2.2 Thực trạng thực quy định chức năng, nhiệm vụ viên chức Văn phòng Đăng ký 54 đất đai Hà Nội (Tỷ lệ %) Hình 2.3 Thực trạng thực nội dung thái độ đồng nghiệp văn hóa giao tiếp viên chức 55 Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Tỷ lệ %) Hình 2.4 Thực trạng thực nội dung tôn trọng, gần gũi nhân dân văn hóa giao tiếp viên chức 57 Hình 2.5 Thực trạng tính hữu ích thông tin hướng dẫn viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội công dân 59 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP 10 1.1.1 Khái niệm văn hóa 10 1.1.2 Khái niệm, chất giao tiếp 14 1.1.3 Khái niệm văn hóa giao tiếp 18 1.1.4 Chức giao tiếp 19 1.1.5 Vai trò đặc điểm giao tiếp 20 1.2 THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG CÔNG SỞ 25 1.2.1 Những nguyên tắc thực văn hóa giao tiếp công sở 25 1.2.2 Những yếu tố tác động đến thực văn hóa giao tiếp công sở 29 1.2.3 Nội dung thực văn hóa giao tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 33 TIỂU KẾT CHƢƠNG 43 Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 44 2.1 KHÁI QUÁT VỀ VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 44 2.1.1 Vị trí chức 45 2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn 45 2.1.3 Tổ chức máy nhân 46 2.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 48 2.2.1 Thực trạng thực nguyên tắc văn hóa giao tiếp 48 2.2.2 Thực trạng thực nội dung văn hóa giao tiếp 52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 60 2.3.1 Những ưu điểm thực văn hóa giao tiếp 60 2.3.2 Những hạn chế thực văn hóa giao tiếp 62 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế thực văn hóa giao tiếp 63 TIỂU KẾT CHƢƠNG 66 Chƣơng NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 67 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NGUYÊN TẮC NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP 67 3.1.1 Phương hướng nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp 67 3.1.2 Nguyên tắc nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp 71 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 73 3.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng văn hóa giao tiếp thực văn hóa giao tiếp đội ngũ công chức, viên chức, lao động 73 3.2.2 Xây dựng chuẩn mực văn hóa giao tiếp 75 3.2.3 Tuyên truyền, phổ biến văn hóa giao tiếp 77 3.2.4 Đề cao trách nhiệm người đứng đầu Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 79 3.2.5 Thực văn hóa xin lỗi từ chức 81 TIỂU KẾT CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với phát triển không ngừng kinh tế - xã hội, hành Việt Nam có bước tiến đáng kể theo hướng ngày đại, phục vụ ngày tốt hơn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân dân, góp phần tạo lòng tin dân quyền cấp, đặc biệt quyền sở, thắt chặt mối quan hệ Nhà nước nhân dân Công cải cách hành (CCHC) đạt thành tựu lớn với cải cách mang tính hệ thống toàn diện cấu tổ chức lẫn thể chế hoạt động máy hành nhà nước (HCNN) Trong đó, có vấn đề nhân dân, tổ chức quan tâm chất lượng phục vụ Để đảm bảo hành thực đại, hoạt động hiệu phục vụ nhân dân ngày tốt hơn, không nhắc đến vai trò giao tiếp quản lý HCNN Giao tiếp đặc trưng quan trọng, đồng thời công cụ đóng vai trò định hành vi người Nó không điều kiện quan trọng hình thành phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách mà đảm bảo cho người đạt suất, chất lượng hiệu lĩnh vực hoạt động Giao tiếp diễn môi trường văn hóa, văn hóa định, gắn liền với bối cảnh, điều kiện văn hóa cụ thể Hầu hết công việc thuộc lợi ích công tiến hành thông qua đường giao tiếp Vì vậy, chất lượng hành công tùy thuộc vào chất lượng trình giao tiếp tiến hành Để tiến hành giao tiếp có hiệu quả, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cần hiểu chất, cần biết loại giao tiếp nguyên tắc, công cụ cho giao tiếp hợp lý, dựa lợi ích Đây không xu hướng mà trở thành yêu cầu thiết hành đại - hành ngày mang đậm tính chất phục vụ Cả lý luận thực tiễn cho thấy để có tiến vượt bậc công cải cách hành Việt Nam thời gian qua phủ nhận vai trò to lớn, mang tính chất định nhân tố người Tuy vậy, phải nhìn nhận cách khách quan hạn chế tồn đội ngũ CBCCVC không nhỏ, mà hạn chế văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ giao tiếp công sở đáng quan tâm Những biểu tiêu cực như: hách dịch, cửa quyền, gây khó dễ cho dân, coi thường nhân dân, xa cách, lãnh đạm, vô cảm với dân thường thấy qua lối ứng xử ngày trở ngại lớn công cải cách hành nước nhà, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ dịch vụ công mà tác động tiêu cực đến mối quan hệ Nhà nước – công dân Trong thời kỳ hành nước nhà việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ liên quan đến hoạt động giao tiếp cho CBCCVC trở thành yêu cầu tất yếu Một số quan, tổ chức địa phương quan tâm tới hoạt động chưa thực mang lại hiệu cao Vậy, đào tạo bản, cần kíp nhất, phù hợp để mang lại hiệu cho hoạt động quan, tổ chức? Để trả lời thật xác câu hỏi vừa nêu, không cách khác phải có nhìn nhận, đánh giá thật khách quan hạn chế thực văn hóa giao tiếp CBCCVC ngày thực thi công vụ quan công quyền Tuy nhiên, thực tế lại quan HCNN làm tốt công tác Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đơn vị nghiệp công lập, thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội, trình thực thi nhiệm vụ có đặc thù thường xuyên phải trao đổi tiếp xúc với công dân Câu hỏi số 03 Ông/bà có bị gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu giải công việc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hay không?  Có (Xin mời trả lời tiếp câu hỏi số 03a) Không (Xin mời chuyển sang câu hỏi số 04) Câu hỏi số 03a Ông/bà bị gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu mức độ nào? Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất Câu hỏi số 04 Ông/bà có bị nhiều thời gian so với quy định pháp luật giải công việc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hay không?  Có (Xin mời trả lời tiếp câu hỏi số 04a) Không (Xin mời chuyển sang câu hỏi số 05) Câu hỏi số 04a Việc ông/bà nhiều thời gian so với quy định pháp luật xuất phát từ nguyên nhân nào? Do chưa đủ hồ sơ, giấy tờ Do viên chức tắc trách giải công việc Khác (xin nêu rõ: Câu hỏi số 05 Ông/bà có đƣợc hƣớng dẫn cụ thể giải công việc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hay không?  Có (Xin mời trả lời tiếp câu hỏi số 05a) Không (Xin mời chuyển sang câu hỏi số 06) 99 Câu hỏi số 05a Ông/bà đánh giá mức độ hữu ích nội dung viên chức hướng dẫn giải công việc nào? Rất cao Khá cao Trung bình Rất thấp Câu hỏi số 06 Ông/bà đánh giá việc thực yêu cầu “tôn trọng nhân dân” giao tiếp với công dân viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức độ nào? Rất tốt Khá tốt Trung bình Chưa đạt yêu cầu Câu hỏi số 07 Theo ông/bà không gian giao tiếp với công dân Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có phù hợp không?  Có Không Câu hỏi số 08 Ông/bà có cảm thấy thoải mái mặt tâm lý giao tiếp với viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội không?  Có (Xin mời trả lời tiếp câu hỏi số 09) Không (Xin mời chuyển sang câu hỏi số 08a) 100 Câu hỏi số 08a Theo ông/bà, nguyên nhân khiến cho ông bà không cảm thấy thoải mái giao tiếp với viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội? Do thân tự tạo sức ép tâm lý (như hồi hộp, lo lắng ) Do viên chức tạo không khí căng thẳng Khác (xin nêu rõ: Câu hỏi số 09 Mức độ hài lòng ông/bà giao tiếp với viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nhƣ nào? Rất hài lòng Khá hài lòng  Chưa hài lòng Rất không hài lòng Xin trân trọng cảm ơn ông/bà! Nếu có thể, xin ông/bà vui lòng cho biết số thông tin cá nhân ông/bà ý kiến khác ông/bà: Họ tên: Tuổi: Trình độ học vấn/chuyên môn: Những ý kiến đóng góp khác phiếu khảo sát này: 101 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI Mẫu số 01: Dành cho viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Tổng số phiếu khảo sát: 80 phiếu Câu hỏi số 01 Theo ông/bà, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hiểu đƣợc phạm vi, quyền hạn trách nhiệm mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 25 31,25 45 56,25 8,75 3,75 Câu hỏi số 02 Ông/bà đánh giá khả nắm vững nguyên tắc thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 10 12,5 59 73,75 11 13,75 0 Câu hỏi số 03 Theo ông/bà, nguyên tắc “tuân theo pháp luật” thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc đảm bảo mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 54 67,5 12 15,0 14 17,5 0 102 Câu hỏi số 04 Theo ông/bà, nguyên tắc “chính xác, trung thực, khách quan” thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc đảm bảo mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 13 16,25 42 52,5 23 28,75 2,5 Câu hỏi số 05 Theo ông/bà, nguyên tắc “công khai, dân chủ” thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc đảm bảo mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 14 17,5 39 48,75 21 26,25 7,5 Câu hỏi số 06 Theo ông/bà, nguyên tắc “thận trọng, cân bằng, trách nhiệm, dĩ bất biến ứng vạn biến” thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc đảm bảo mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 24 30,0 31 38,75 25 31,25 0 103 Câu hỏi số 07 Theo ông/bà, nguyên tắc “chuẩn mực đạo đức” thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc đảm bảo mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 11 13,75 32 40,0 19 23,75 10 12,5 Câu hỏi số 08 Theo ông/bà, nguyên tắc “hài hòa lợi ích” thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc đảm bảo mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 11,25 25 31,25 40 50,0 7,5 Câu hỏi số 09 Ông/bà đánh giá trở ngại giao tiếp với công dân viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức độ nào? Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 12 15,00 37 46,25 30 37,50 1,25 Rất 104 Chƣa Câu hỏi số 10 Theo ông/bà, nguyên nhân chủ yếu tạo nên trở ngại giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội với công dân (nếu có)? Do ảnh hƣởng tâm lý Do chất lƣợng môi trƣờng Do áp lực công việc Khác làm việc Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 23 28,75 47 58,75 8,75 3,75 Câu hỏi số 11 Ông/bà đánh giá việc thực yêu cầu “tôn trọng nhân dân” giao tiếp với công dân viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức độ nào? Rất tốt Khá tốt Trung bình Chƣa đạt yêu cầu Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 25 31,25 47 58,75 6,25 3,75 Câu hỏi số 12 Theo ông/bà, thái độ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giao tiếp với công dân biểu nhƣ nào? Đáp ứng đầy đủ yêu cầu Đáp ứng yêu cầu Đáp ứng số yêu cầu Chƣa đạt yêu cầu Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 18 22,5 46 57,5 7,5 10 12,5 105 Câu hỏi số 13 Ông/bà đánh giá kỹ lắng nghe kỹ nói giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức độ nào? Chƣa đạt Rất tốt Khá tốt Trung bình yêu cầu Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 21 26,25 52 65,00 6,25 2,5 Câu hỏi số 14 Ông/bà đánh giá hiểu biết ngƣời dân đến giải công việc mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 12 15,00 41 51,25 20 25,00 8,75 Câu hỏi số 15 Ông/bà đánh giá khả tiếp thu ngƣời dân đến giải công việc mức độ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 11 13,75 35 43,75 30 37,5 5,00 Câu hỏi số 16 Theo ông/bà, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu giải công việc công dân hay không? Có Không Số phiếu % Số phiếu % 27 33,75 53 66,25 106 Câu hỏi số 16a Theo ông/bà, mức độ gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giải công việc công dân biểu nào? Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Số phiếu Số phiếu 8/80 % 10,00 13/80 % 16,25 Rất Số phiếu 6/80 % 7,5 Câu hỏi số 17 Ông/bà đánh giá thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 35 43,75 28 35,0 17 21,25 0 Câu hỏi số 18 Ông/bà đánh giá tính chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 15 18,75 26 32,5 34 42,5 6,25 Câu hỏi số 19 Ông/bà đánh giá mức độ lắng nghe ý kiến đồng nghiệp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội vấn đề liên quan đến công việc nhƣ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 36 45,5 28 35,5 15 18,75 1,25 107 Câu hỏi số 20 Ông/bà đánh giá tính công bằng, vô tƣ, khách quan nhận xét, đánh giá đồng nghiệp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đƣợc yêu cầu nhƣ nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 12 15,0 16 20,0 36 45 16 20,0 Câu hỏi số 21 Ông/bà đánh giá văn hóa giao tiếp với thủ trƣởng đồng nghiệp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức nào? Rất cao Khá cao Trung bình Thấp Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % 26 32,5 44 55,0 3,75 8,75 108 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI Mẫu số 02: Dành cho người dân Tổng số phiếu khảo sát: 80 phiếu Câu hỏi số 01 Ông/bà đánh giá thái độ, cách cƣ xử viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp xúc với công dân nhƣ nào? Rất tốt Số phiếu 24 Khá tốt % 30,0 Số phiếu 26 Trung bình Số % phiếu 32,5 18 % 22,5 Rất Số % phiếu 12 15,0 Câu hỏi số 02 Mức độ hài lòng ông /bà kết phục vụ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giải công việc nhƣ nào? Rất hài lòng Chƣa hài lòng Khá hài lòng Rất không hài long Số phiếu 12 % 15,0 Số phiếu 48 Số % phiếu 60,0 17 109 % 21,25 Số phiếu % 3,75 Câu hỏi số 02 Ông/bà đánh giá mức độ tập trung viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giải công việc nhƣ nào? Rất cao Số phiếu 12 % 15,0 Khá cao Số Trung bình Số % phiếu 31 % phiếu 38,75 29 36,25 Thấp Số phiếu % 10,0 Câu hỏi số 03 Ông/bà có bị gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu giải công việc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hay không? Có Số phiếu 28 Không Số % phiếu 35,0 52 % 65,0 Câu hỏi số 03a Ông/bà bị gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu mức độ nào? Thƣờng xuyên Số phiếu 11/80 % 13,75 Thỉnh thoảng Số % phiếu 15/80 18,75 110 Rất Số phiếu 2/80 % 2,5 Câu hỏi số 04 Ông/bà có bị nhiều thời gian so với quy định pháp luật giải công việc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hay không? Có Số Không Số % phiếu 16 % phiếu 20,0 64 80,0 Câu hỏi số 04a Việc ông/bà nhiều thời gian so với quy định pháp luật xuất phát từ nguyên nhân nào? Do chƣa đủ hồ sơ, giấy tờ Do viên chức tắc trách giải Khác công việc Số phiếu % 5/80 6,25 Số phiếu 2/80 % Số phiếu 2,5 9/80 % 11,25 Câu hỏi số 05 Ông/bà có đƣợc hƣớng dẫn cụ thể giải công việc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hay không? Có Số phiếu 67 Không Số % phiếu 83,75 13 111 % 16,25 Câu hỏi số 05a Ông/bà đánh giá mức độ hữu ích nội dung viên chức hướng dẫn giải công việc nào? Rất cao Số % phiếu 9/80 11,25 Khá cao Số Trung bình Số % phiếu 34/80 % phiếu 42,5 18/80 22,5 Rất thấp Số phiếu 6/80 % 7,5 Câu hỏi số 06 Ông/bà đánh giá việc thực yêu cầu “tôn trọng nhân dân” giao tiếp với công dân viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội mức độ nào? Chƣa đạt Rất tốt Khá tốt Trung bình yêu cầu Số phiếu 16 % 20,0 Số Số % phiếu 52 % phiếu 65,0 11,25 Số phiếu % 3,75 Câu hỏi số 07 Theo ông/bà không gian giao tiếp với công dân Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có phù hợp không? Có Số phiếu 65 Không Số % phiếu 81,25 15 112 % 18,75 Câu hỏi số 08 Ông/bà có cảm thấy thoải mái mặt tâm lý giao tiếp với viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội không? Có Số phiếu 43 Không Số % % phiếu 53,75 37 46,25 Câu hỏi số 08a Theo ông/bà, nguyên nhân khiến cho ông bà không cảm thấy thoải mái giao tiếp với viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội? Do thân tự tạo sức ép tâm lý Số phiếu % 13/80 16,25 Do viên chức tạo không khí Khác căng thẳng Số phiếu 14/80 Số % phiếu 17,5 10/80 % 12,5 Câu hỏi số 09 Mức độ hài lòng ông/bà giao tiếp với viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nhƣ nào? Rất hài lòng Khá hài lòng Số Số phiếu 12 % 15,0 phiếu 48 Chƣa hài lòng Số % phiếu 60,0 17 113 % 21,25 Rất không hài lòng Số phiếu % 3,75 ... văn hóa giao tiếp viên chức Chương 2: Thực trạng thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chương 3: Nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất. .. nguyên tắc văn hóa giao tiếp viên chức 50 Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Hình 2.1 Thực trạng thực nguyên tắc chuẩn mực đạo đức văn hóa giao tiếp viên chức 51 Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Tỷ... thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu  Hệ thống hóa số vấn đề lý luận giao tiếp, văn hóa giao tiếp, văn hóa giao tiếp viên chức thực văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội , Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội , Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay