Quy trình ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa

109 23 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ MINH QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ MINH QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 603404 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THU VÂN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân - ngƣời tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn cho suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo công tác Học viện Hành Quốc Gia truyền dạy kiến thức quí báu, tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập Học viện truyền đạt kinh nghiệm cho luận văn hoàn thành đƣợc thuận lợi Đồng thời xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đồng nghiệp quan Văn phòng UBND tỉnh tạo điều kiện mặt thời gian để tham gia hoàn thành khóa học cách tốt Cảm ơn gia đình bạn bè ngƣời bên động viên, giúp đỡ lúc khó khăn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Nguyễn Thị Minh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Thị Minh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân VBHC Văn hành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát văn hành 1.1.1 Khái niệm văn hành 1.1.2 Các loại văn hành 10 1.1.3 Những yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn hành .16 1.2 Văn hành hoạt động quản lý UBND cấp tỉnh 23 1.2.1 Vai trò văn hành hoạt động quản lý UBND cấp tỉnh 23 1.2.2 Thẩm quyền ban hành văn hành UBND cấp tỉnh .26 1.2.3 Hệ thống văn hành UBND cấp tỉnh 27 1.3 Quy trình ban hành văn hành 28 1.3.1 Khái niệm quy trình quy trình ban hành văn hành 28 1.3.2 Quy trình chung ban hành văn hành 29 1.3.3 Sự cần thiết phải xây dựng tuân thủ quy trình ban hành văn hành UBND cấp tỉnh 33 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng tới việc đảm bảo thực quy trình ban hành văn hành 35 1.4.1 Các quy chế, quy định 35 1.4.2 Đội ngũ cán bộ, công chức .35 1.4.3 Bộ máy làm việc .36 1.4.4 Thiết bị, sở vật chất .37 1.4.5 Ứng dụng công nghệ thông tin 37 1.4.6 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 .38 Tiểu kết Chƣơng 39 Chƣơng THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI UBND TỈNH THANH HÓA 41 2.1 Khái quát chung tỉnh Thanh Hóa 41 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 41 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 43 2.1.3 Tổ chức máy UBND tỉnh Thanh Hóa 49 2.2 Thực trạng xây dựng tuân thủ quy trình ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 51 2.2.1 Số lượng văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 51 2.2.2 Thực trạng xây dựng quy trình ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 54 2.3 Các lỗi thƣờng gặp trình ban hành văn hành 60 2.4 Đánh giá tác động việc tuân thủ quy trình đến chất lƣợng ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 61 2.4.1 Về chất lượng ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 62 2.4.2 Về thể thức văn hành ban hành UBND tỉnh Thanh Hóa 67 2.5 Nhận xét chung 71 2.5.1 Về ưu điểm .72 2.5.2 Về số tồn .73 2.5.3 Nguyên nhân tồn 74 Tiểu kết chƣơng 76 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI UBND TỈNH THANH HÓA .77 3.1 Cơ sở để đề xuất giải pháp xây dựng Quy trình ban hành văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 77 3.1.1 Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần xây dựng quy trình ban hành văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 77 3.1.2 Xuất phát từ quy định pháp luật liên quan đến quy trình ban hành văn hành 78 3.2 Các giải pháp 79 3.2.1 Xây dựng lại Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa 79 3.2.2 Xây dựng quy trình ban hành văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 80 3.2.3 Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn cho cán bộ, công chức công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 89 3.2.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình ban hành văn hành để rút ngắn thời gian thực quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 90 3.2.5 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành quản lý văn hành 91 3.2.6 Mẫu hóa văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa .92 Tiểu kết chƣơng 94 KẾT LUẬN .95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Hệ thống văn UBND tỉnh Thanh Hóa 27 Sơ đồ 2.2 Quy trình ban hành văn hành thực UBND tỉnh Thanh Hóa 55 Biểu đồ 2.1 Tổng số văn hành theo năm UBND tỉnh Thanh Hóa 52 Bảng 2.1 Thống kê số lượng ban hành văn từ năm 2012 đến 30/6/2016 UBND tỉnh Thanh Hóa .53 Bảng 2.2 Tỉ lệ văn mắc lỗi năm từ 2012-30/6/2016 62 Bảng 3.3 Các bước hình thành Văn hành 86 Bảng 3.4 Các bước hình thành văn hành .88 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi toàn diện đất nƣớc, đồng thời với việc đổi kinh tế cải cách hành đƣợc tiến hành Để đề đƣờng lối đẩy mạnh công đổi đất nƣớc điều hành công việc thiếu đƣợc công tác văn bản, giai đoạn nay, việc xây dựng ban hành văn hành giữ vị trí quan trọng, đặc biệt quan hành nhà nƣớc địa phƣơng Văn phƣơng tiện dùng để ghi lại truyền đạt thông tin, giữ vai trò quan trọng thiếu hoạt động đời sống xã hội Trong hoạt động quản lý nhà nƣớc, văn đƣợc thể tính quyền lực, trình độ quản lý, tính trang trọng, uy nghiêm nhà nƣớc, quốc gia dân tộc Các quan từ Trung ƣơng đến địa phƣơng sử dụng văn nhƣ phƣơng tiện chủ yếu, sở pháp lý để điều hành công việc Văn hành nhà nƣớc phƣơng tiện chủ yếu, sở pháp lý mà thể mối quan hệ quan nhà nƣớc với nhau, quan nhà nƣớc với tổ chức, công dân, thể phƣơng thức, lề lối làm việc quan Thanh Hóa tỉnh nằm Bắc Trung Bộ, cách thủ đô Hà Nội 154km phía Nam cách thành phố Hồ Chí Minh 1.560km phía Bắc Phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Bắc giáp với tỉnh: Sơn La, Hòa Bình Ninh Bình; phía Tây giáp với nƣớc CHDCND Lào, với đƣờng biên giới dài 192km; phía Đông Vịnh Bắc Bộ với chiều dài 102km bờ biển Diện tích tự nhiên 11.130km2; toàn tỉnh có 27 đơn vị hành cấp huyện tƣơng đƣơng (gồm thành phố, 02 thị xã 24 huyện) với 637 xã, phƣờng, thị trấn; dân số gần 3,5 triệu ngƣời, đứng thứ nƣớc, sau thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Với nhiều đặc điểm riêng biệt, Thanh Hóa đƣợc ví nhƣ “Việt Bảng 3.3 Các bước hình thành Văn hành ( không cần lấy ý kiến dự thảo văn bản) Bƣớc Nội dung công việc thực Bƣớc Bƣớc Chuẩn bị dự thảo văn Kiểm tra thể thức nội dung văn dự thảo Kiểm tra Phòng Hành - Tổ chức Bƣớc Bƣớc Bƣớc Trình duyệt dự thảo, ký nháy ký ban hành Phát hành văn nhân Chọn văn đăng lên trang QPPL tỉnh, gửi lƣu văn Ngƣời thực Chuyên viên soạn thảo Chuyên viên pháp chế (bộ phận phát hành văn bản) Trƣởng phòng Hành - Tổ chức Bộ phận văn thƣ trình hồ sơ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lãnh đạo Văn phòng ký Bộ phận phát hành văn phận photocopy Trƣởng phòng HC-TC nhân viên văn thƣ Quan hệ chuyển, trình dự thảo Quan hệ phản hồi ý kiến, đề nghị chỉnh sửa văn 86 Tuy nhiên, số nội dung quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành cần thêm bƣớc xin ý kiến đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, xin ý kiến đồng chí Ban Cán sự, xin ý kiến đồng chí Thƣờng vụ Tỉnh ủy v v Các vấn đề cần xin ý kiến nhƣ: bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ban, ngành, Trƣờng Đại học, cao đẳng; bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc sở, ban, ngành, Trƣờng Đại học, cao đẳng; xin ý kiến tặng thƣởng Huân chƣơng, Huy chƣơng; xin ý kiến dự thảo Quy chế, Quy định cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đơn vị v v Có thể hiểu quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn UBND tỉnh gồm bƣớc sau (xem bảng trình bày phía dƣới): 87 Bảng 3.4 Các bước hình thành văn hành ( cần lấy ý kiến cho dự thảo văn bản) Bƣớc thực Nội dung công việc Chuẩn bị dự thảo văn Bƣớc Lãnh đạo VP, Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban kiểm tra nội dung dự thảo Lấy ý kiến dự thảo văn Bƣớc Kiểm tra thể thức nội dung văn dự thảo Kiểm tra Phòng Hành - Tổ chức Bƣớc Bƣớc Bƣớc Trình duyệt dự thảo, ký nháy ký ban hành Phát hành văn nhân Chọn văn đăng lên trang QPPL tỉnh, gửi lƣu văn Ngƣời thực Chuyên viên soạn thảo Lãnh đạo VP, Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban kiểm tra nội dung dự thảo Các đồng chí thành viên Ban Cán sự, Ủy viên UBND tỉnh, Thƣờng vụ Tỉnh ủy Chuyên viên pháp chế ( phận phát hành văn bản) Trƣởng phòng Hành Tổ chức Bộ phận văn thƣ trình hồ sơ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lãnh đạo Văn phòng ký Bộ phận phát hành văn phận photocopy Trƣởng phòng HC-TC nhân viên văn thƣ Quan hệ chuyển, trình dự thảo Quan hệ phản hồi ý kiến, đề nghị chỉnh sửa văn (trong trƣờng hợp cần xin ý kiến dự thảo đồng chí Thành viên Ban Cán sự, Ủy viên UBND tỉnh Thƣờng vụ Tỉnh ủy ) 88 3.2.3 Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn cho cán bộ, công chức công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Xác định đƣợc vai trò công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn nên Lãnh đạo UBND tỉnh năm gần quan tâm, tạo điều kiện, đạo để công tác đƣợc hoàn thiện Tuy nhiên, số công chức, viên chức coi công tác soạn thảo văn bản, thể thức văn không quan trọng mà nội dung văn quan trọng Chính tƣ tƣởng số công chức làm việc phòng UBND tỉnh nên gây không khó khăn phát hành văn yêu cầu công chức sửa lỗi thể thức văn hành có lỗi sai Chính vậy, việc tăng cƣờng giáo dục nâng cao nhận thức công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn cho cán bộ, công chức UBND tỉnh Thanh Hóa quan trọng cần thiết Cán bộ, công chức UBND tỉnh, đặc biệt cán bộ, công chức phụ trách công tác văn cần liên tục cập nhật thông tin văn để phổ biến, hƣớng dẫn kịp thời đến phòng, ban giúp cho công tác ban hành văn UBND tỉnh Thanh Hóa tránh đƣợc sai sót, đặc biệt sai sót không cập nhật thông tin quy định nhà nƣớc Thể chế hóa thành trách nhiệm kỷ luật thực thi quy định quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định Nếu làm đƣợc điều này, cán bộ, công chức, viên chức tăng dần trách nhiệm thực nhiệm vụ thực quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành Xây dựng kế hoạch, định kì tiến hành rà soát văn hành ban hành có lỗi sai quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành để có biện pháp xử lý kịp thời nhƣ rút học kinh nghiệm thực xem tiêu chí để xét thi đua khen thƣởng cuối năm cán bộ, công chức, viên chức 89 3.2.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình ban hành văn hành để rút ngắn thời gian thực quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa Có thể nói, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại cho ngƣời nhiều tiện ích công việc Trong hoạt động quản lý vậy, công nghệ thông tin giúp cho nhà quản lý thay đổi cách giao tiếp với đối tƣợng quản lý nhƣ tổ chức, cá nhân bên ngoài, chí tổ chức, cá nhân nƣớc toàn giới Tại UBND tỉnh Thanh Hóa, nhƣ tác giả nêu với số lƣợng văn đến văn ngày tăng lên, ƣớc năm 2016 khoảng 37.000 văn đến, văn ƣớc tính năm 2016 khoảng 25.000 văn đƣợc phát hành, số lƣợng văn vô lớn Chính vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn cần thiết Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin đƣợc Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm ứng dụng quản lý từ năm 2004 Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin UBND tỉnh Thanh Hóa năm đầu dừng lại việc nhập văn đi, đến, quản lý văn đi, đến Vài năm trở lại đây, nhu cầu cần thiết công tác quản lý nên ngày 26 tháng năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đạo ứng dụng phần mềm theo dõi thực nhiệm vụ sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố Tại họp thƣờng kỳ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Phòng Hành - Tổ chức theo dõi, thống kê báo cáo việc chấp hành nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố có đƣợc thực nghiêm túc hay không kết thực báo cáo thống kê đƣợc xuất từ phần mềm Việc làm góp phần tạo chuyển biến đáng kể việc thực nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị 90 Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn thảo, ban hành quy trình theo tác giả đánh giá chƣa đƣợc phát huy hiệu Chính vậy, ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng nhƣ sau: - Mẫu hóa văn đƣa vào sở liệu mạng nội bộ, hƣớng dẫn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thống toàn quan UBND tỉnh - Trong phần mềm quản lý văn hồ sơ công việc đƣợc áp dụng UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển dự thảo văn cho Lãnh đạo UBND tỉnh xem, duyệt dự thảo, sau chuyển lại chuyên viên hoàn thiện, sửa lại (hoặc Lãnh đạo sửa trực tiếp dự thảo), sau chuyển lại chuyên viên phòng hoàn thiện lại, tiếp tục bƣớc trình ký theo quy định Nhƣ vậy, nhƣ mẫu hóa đƣợc văn phần mềm hoàn thiện lại quy trình, áp dụng vào phần mềm quản lý văn quy trình đƣợc rút ngắn, văn đƣợc mẫu hóa phần mềm giúp chuyên viên phòng, ban soạn thảo dễ dàng, nhanh chóng, tránh sai sót thể thức, đem lại hiệu cao công việc 3.2.5 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành quản lý văn hành - Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ công tác văn thƣ công tác văn thƣ bao gồm công việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn tài liệu khác hình thành trình hoạt động quan, tổ chức; quản lý sử dụng dấu công tác văn thƣ Nhƣ vậy, ngƣời thực công tác văn thƣ tất ngƣời làm công việc có liên quan đến công văn giấy tờ cán văn thƣ chuyên trách Chính vậy, để nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành quản lý văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa việc tất yếu phải làm tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao 91 trình độ chuyên môn nghiệp vụ hành chính, đặc biệt công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn hành theo nhiều hình thức khác từ quy tập trung đến bồi dƣỡng theo chuyên đề Đối tƣợng trực tiếp liên quan đến công tác soạn thảo văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn, ngƣời trực tiếp tham gia vào quy trình soạn thảo văn hành công chức, viên chức công tác Phòng Hành - Tổ chức UBND tỉnh Thanh Hóa, công chức, viên chức thực tế không tham gia trực tiếp vào công tác soạn thảo văn hành nhƣng tham gia trực tiếp vào quy trình ban hành văn hành bƣớc kiểm tra thể thức, lỗi tả trƣớc phát hành, quản lý văn bản, nhân bản, đóng dấu gửi - Ngoài việc nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành quản lý văn bản, cán bộ, công chức công tác UBND tỉnh Thanh Hóa cần rèn luyện nhiều kỹ khác nhƣ kỹ văn phòng đại, kỹ giao tiếp, ứng xử, kỹ sử dụng phƣơng tiện đại thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa nhƣ sử dụng thành thạo máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy scan; nữa, công chức, viên chức cần rèn luyện phẩm chất đạo đức trị, nhanh nhẹn, cẩn thận, xác, có trách nhiệm cao công việc; thƣờng xuyên cập nhật văn quy phạm pháp luật mới, văn liên quan tới công tác chuyên môn quy định pháp luật khác có liên quan tới công tác văn hành 3.2.6 Mẫu hóa văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa Mẫu hóa văn trình bày văn theo thể thức (tiêu chuẩn) đƣợc quan có thẩm quyền quy định dùng làm mẫu để quan tuân theo soạn thảo ban hành văn Nói cách khác, mẫu hóa văn cụ thể hóa thể thức văn tiêu chuẩn trình bày văn đƣợc quy định Mẫu hóa văn biện pháp thiết thực nhằm thực mục đích việc quy định thể thức văn tiêu chuẩn hóa văn 92 Từ tháng 12 năm 2015, phần mềm quản lý văn hồ sơ công việc UBND tỉnh Thanh Hóa mẫu hóa đƣợc số mẫu văn nhƣ: Báo cáo, Thông báo, Công điện (còn lại mẫu Tờ trình Văn phòng, Quyết định Văn phòng, Công văn Văn phòng), văn không thuộc đối tƣợng Luận văn thẩm quyền Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng ký có hiệu lực Văn phòng UBND tỉnh Xem trang phía dƣới mẫu văn phận quản trị mạng lập, chƣa thức không gửi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phòng, ban biết, chƣa có hƣớng dẫn thực hiện, 03 mẫu văn có văn trình bày chƣa đẹp, phông chữ sai, chƣa đầy đủ Chính vậy, việc mẫu hóa văn hành nhƣ: Công văn; Quyết định cá biệt; Tờ trình; Báo cáo; Thông báo; Biên bản; Chỉ thị; Giấy mời họp; Đề án; Kế hoạch; Chƣơng trình; Phiếu chuyển; Giấy đƣờng; Phiếu gửi; Thƣ công; Giấy nghỉ phép; Giấy chứng nhận; Bản ghi nhớ; Hƣớng dẫn cần thiết Từ thực tế trên, việc mẫu hóa văn hành nhƣ tác giả nói vô quan trọng Đồng thời với việc mẫu hóa văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa việc đƣa lên phần mềm, đƣa vào danh mục phần mềm quản lý văn hồ sơ công việc, giới thiệu, tổ chức buổi tập huấn để toàn cán bộ, công chức, viên chức làm việc UBND tỉnh hiểu rõ, sử dụng cách thuận lợi, thống Trên sở quy trình xây dựng lại trên, hệ thống hóa toàn quy trình ban hành văn hành tất mẫu văn hành đƣa vào sở liệu dùng chung, đƣa lên mạng nội UBND tỉnh Thanh Hóa để tất cán bộ, công chức, viên chức sử dụng Có thể nói, giải pháp vừa giảm thời gian soạn thảo văn chuyên viên vừa đảm bảo tính thống quy chuẩn thể thức văn 93 Tiểu kết chƣơng Trên sở phân tích thực trạng quy trình ban hành văn hành nguyên nhân hạn chế công tác Chƣơng 2, tác giả đƣa định hƣớng sở thực tiễn quan trọng để xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa Chƣơng tác giả mạnh dạn đề xuất nhóm giải pháp nhƣ: xây dựng lại Quy chế làm việc UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; xây dựng quy trình ban hành văn hành chính; tăng cƣờng giáo dục nâng cao nhận thức công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn cho cán bộ, công chức công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình ban hành văn hành để rút ngắn thời gian thực quy trình soạn thảo, ban hành quản lý văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa; tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ soạn thảo, ban hành quản lý văn hành chính; vào quy định mẫu văn Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ để mẫu hóa văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa Theo tác giả giải pháp quan trọng xây dựng quy trình ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa (lý đƣợc trình bày Chƣơng Luận văn này) Những bất hợp lý quy trình nguyên nhân phần lớn hạn chế, tồn công tác soạn thảo, ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa 94 KẾT LUẬN Thực tiễn cho thấy, nhiều phƣơng diện, chất lƣợng hoạt động quản lý nhà nƣớc lệ thuộc nhiều vào cách tổ chức sử dụng cách khoa học hệ thống thông tin, có thông tin văn Phƣơng thức hoạt động quan phù hợp hay không phù hợp đƣợc thể rõ việc tổ chức xây dựng ban hành văn Chính thế, công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn đòi hỏi ngƣời làm công tác phải có trình độ chuyên môn nắm vững quy định pháp luật nhà nƣớc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dƣới lãnh đạo Đảng nhiệm vụ có tính chiến lƣợc trình thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 Chính vậy, việc ban hành pháp luật thực văn pháp luật ngày đƣợc quan tâm Đối với hoạt động UBND cấp tỉnh, việc ban hành văn đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật đồng thời chấp hành nội quy, quy chế hoạt động nhằm tạo ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức quan; đồng thời tạo đƣợc hình ảnh tốt đẹp cho nhân dân doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thanh Hóa tỉnh có diện tích lớn thứ nƣớc, có số dân đông thứ ba nƣớc (sau thành phố Hồ Chí Minh thủ đô Hà Nội), theo niên giám thống kê có 3.496.600 ngƣời Thanh Hóa tỉnh có nhiều đơn vị hành nƣớc với 27 đơn vị hành cấp huyện tƣơng đƣơng, có 579 xã, 30 phƣờng, 28 thị trấn 6.031 thôn, xóm, làng; có 184 xã miền núi 12 thị trấn miền núi; có 06 huyện, thị xã thuộc vùng ven biển, 11 huyện thuộc vùng núi 10 huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng đồng Đặc điểm hành thể tiềm to lớn mặt xã hội tỉnh, song không khó khăn, phức tạp cho việc quản lý kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Chính vậy, để đạt đƣợc mục tiêu chung, tỉnh Thanh Hóa 95 năm gần đƣa nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành với mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đảm bảo mức độ hài lòng cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tƣ đối việc giải thủ tục hành đạt 90% Để đạt đƣợc mục tiêu này, đòi hỏi công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn UBND tỉnh Thanh Hóa phải đƣợc tuân thủ theo quy trình, phải đƣợc thực tốt để phát huy hết hiệu hoạt động quản lý Có thể nói, năm qua với nỗ lực Lãnh đạo quan UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh toàn thể công chức, viên chức quan nên công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn hành có nhiều tiến bộ, đóng góp không nhỏ công tác quản lý nhà nƣớc tỉnh, thu hút đƣợc nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tƣ tạo điều kiện tối đa cho môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh Song bên cạnh kết đó, không tồn cần giải hoàn thiện thời gian tới Với hạn chế mặt thời gian hạn chế chủ quan tác giả, kết khảo sát tác giả chƣa phản ánh cách khách quan thực trạng công tác ban hành văn UBND tỉnh Thanh Hóa Ở mức độ định, coi tƣ liệu có ích để xem xét đƣa giải pháp hoàn thiện quy trình ban hành văn hành nói riêng công tác soạn thảo, ban hành quản lý văn hành nói chung UBND tỉnh Thanh Hóa Trong trình thực luận văn với đề tài: “Quy trình ban hành văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa”, với hạn chế chủ quan khách quan, chắn Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, tác giả kýnh mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học nhƣ bạn học viên để Luận văn đƣợc hoàn thiện có giá trị cao thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn! 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Các văn pháp luật Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ (2005), Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng năm 2005 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn Bộ Nội vụ (2011), Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Chính phủ (2004), Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 công tác văn thư Chính phủ (2009), Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Chính phủ (2010), Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 công tác văn thư Chính phủ (2010), Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Quốc hội Việt Nam Khóa 11(2003), Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Quốc hội Việt Nam Khóa 11(2004), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 10 Quốc hội Việt Nam Khóa 12(2008), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2008 97 11 Quốc hội Việt Nam Khóa 13(2015), Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015 12 Thủ tƣớng Chính phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 13 Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 B Các tài liệu, công trình khoa học 14 Tạ Hữu Ánh (1999), Soạn thảo, ban hành quản lý văn quản lý nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Học viện Hành Quốc gia (2008), Giáo trình kỹ thuật xây dựng ban hành văn bản, Nxb Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội 16 PTS Lƣu Kiếm Thanh (1999), Hướng dẫn soạn thảo văn quản lý nhà nước, Nxb Thống kê, Hà Nội 17 TS Lƣu Kiếm Thanh (2000), Hướng dẫn soạn thảo văn quản lý hành nhà nước (xuất lần hai, có sửa chữa bổ sung), Nxb Thống kê, Hà Nội 18 GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (2006), Soạn thảo xử lý văn quản lý nhà nước (tái lần thứ tư), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (2010) Soạn thảo xử lí văn hoạt động quyền cấp xã, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Việt Nam (1998) Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 21 Viện Nghiên cứu hành (2002), Thuật ngữ hành chính, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 98 22 Nguyễn Thanh Bình (2006), Xây dựng ban hành văn hành Bộ Nội vụ điều kiện cải cách hành chính, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành công, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 23 Vũ Thị Yến (2006), Một số giải pháp tiêu chuẩn hóa hệ thống văn quản lý nhà nước, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành công, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 24 Nguyễn Công Hiền (2013), Hoàn thiện qui trình ban hành văn quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội 25 Nguyễn Quốc Hoàn (2015), Nâng cao chất lượng ban hành văn quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ quản lý công, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 26 Đặng Anh Minh (2013), Qui trình ban hành văn hành Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội 27 Hà Quang Thanh (2008), Hoàn thiện quy trình ban hành thực văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh, Luận án Tiến sĩ Quản lý Hành công, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 99 PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA UBND TỈNH THANH HÓA ĐƢỢC TÁC GIẢ LỰA CHỌN LÀM VÍ DỤ MINH HỌA TẠI CHƢƠNG 100 ... thực tiễn quy trình ban hành văn hành - Phân tích thực trạng quy trình văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đồng thời, đề xuất số giải pháp quy trình ban hành văn hành UBND tỉnh Thanh Hóa thời... xây dựng Quy trình ban hành văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 77 3.1.1 Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần xây dựng quy trình ban hành văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 77 3.1.2... văn hành UBND cấp tỉnh Chƣơng 2: Thực trạng quy trình ban hành văn hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình ban hành văn hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa , Quy trình ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa , Quy trình ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay