Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay

121 24 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ HOUAVANG YONGKOUACHEUXA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG NƢỚC CHDCND LÀO HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ HOUAVANG YONGKOUACHEUXA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG NƢỚC CHDCND LÀO HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60.34.04.03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐỖ THỊ KIM TIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khoa học Tác giả HOUAVANG YONGKOUACHEUXA LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đỗ Thị Kim Tiên, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả trình hoàn thành Luận văn Để hoàn thành Luận văn này, cố gắng thân, hướng dẫn TS Đỗ Thị Kim Tiên, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo cán Học viện Hành quốc gia, cán Khoa sau đại học - Học viện Hành quốc gia, Lãnh đạo Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào, Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Công Thương Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Luang Prabang đồng nghiệp Ngƣời viết luận văn HOUAVANG YONGKOUACHEUXA MỤC LỤC MỞ ĐẦU: Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI 10 1.1 Những vấn đề thƣơng mại 10 1.1.1 Khái niệm thƣơng mại 10 1.1.2 Hoạt động thƣơng mại 13 1.2 Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại cấp tỉnh 16 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại 16 1.2.2 Chức quyền cấp tỉnh quản lý nhà nƣớc thƣơng mại 26 1.2.3 Sự cần thiết khách quan quản lý nhà nƣớc thƣơng mại quyền cấp tỉnh 30 1.2.4 Nội dung quản lý nhà nƣớc quyền cấp tỉnh hoạt động thƣơng mại 32 1.3 Các yếu tố chi phối hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại quyền cấp tỉnh 36 1.3.1 Các yếu tố khách quan 36 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 39 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại số tỉnh, thành nƣớc quốc tế 41 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Viêng Chăn nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 41 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại thành phố Hồ Chí Minh nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 42 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút từ hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh, thành 46 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI TẠI TỈNH LUANG PRABANG 49 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang 49 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên dân số 49 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang 51 2.2 Tình hình thực quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang Prabang 61 2.2.1 Thực trạng hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang Prabang 61 2.2.2 Quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang Prabang giai đoạn 2011-2015 64 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang 72 2.3.1 Những kết đạt đƣợc quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang 72 2.3.2 Những hạn chế quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh tỉnh Luang Prabang 74 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 79 Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 82 3.1 Định hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang 82 3.1.1 Định hƣớng Bộ Công Thƣơng - Lào giai đoạn 2016-2020 82 3.1.2 Kế hoạch phát triển thƣơng mại Lào 83 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển thƣơng mại tỉnh Luang Prabang 86 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang 89 3.2.1 Xây dựng sách phù hợp để phát triển thƣơng mại địa bàn tỉnh 89 3.2.2 Sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền, phổ biến văn quản lý nhà nƣớc thƣơng mại 92 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán - công chức quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh 94 3.2.4 Tăng cƣờng phối hợp với quan chức năng, triển khai quản lý thƣơng mại hiệu 98 3.2.5 Hoàn thiện hoạt động đăng ký kinh doanh 101 3.2.6 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thƣơng mại 104 3.2.7 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra, kịp thời phát xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm 106 3.2.8 Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại 107 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang 108 3.3.1 Đối với Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân Lào 108 3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Luang Prabang 109 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN AFTA : Khu vực thƣơng mại mậu dịch tự APEC : Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dƣơng ASEAN : Tổ chức hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CNXHKH : Chủ nghĩa xã hội khoa học GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GMP : Hƣớng dẫn thực hành sản xuất tốt HACCP : Hệ thống phân tích mối nguy kiểm soát điểm tới hạn HĐND : Hội đồng nhân dân ICT : Công nghệ thông tin truyền thông ISO : Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KH-CN : Khoa học - công nghệ KT-XH : Kinh tế - xã hội NDCM : Nhân dân cách mạng PCCC : Phòng cháy chữa cháy QLNN : Quản lý nhà nƣớc TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTTM : Trung tâm thƣơng mại UBND : Ủy ban nhân dân UNESCO : Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa Liên hiệp quốc WTO : Tổ chức thƣơng mại giới VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm XHCN : Xã hội chủ nghĩa XTTM : Xúc tiến thƣơng mại MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thƣơng mại lĩnh vực kinh tế quan trọng kinh tế thị trƣờng Hoạt động thƣơng mại bao gồm nhiều hình thức nhƣ trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ thƣơng mại hoạt động xúc tiến thƣơng mại nhằm mục đích sinh lời Trong trình tiến hành hoạt động thƣơng mại, chủ thể kinh doanh mặt tạo lợi ích cho mình, mặt khác tạo lợi ích cho toàn kinh tế, nhƣ việc làm cho ngƣời lao động, xuất thu ngoại tệ, đóng thuế cho ngân sách Nhà nƣớc thúc đẩy tăng trƣởng Trong điều kiện giới ngày rút ngắn ranh giới quốc gia, thị trƣờng rộng mở trình hội nhập phát triển, để khai thác lợi thông qua hoạt động thƣơng mại, Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tiến hành công đổi Cũng nhƣ Việt Nam nƣớc khu vực, CHDCND Lào chuyển từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trƣờng Qua 30 năm thực công đổi Đảng nhân dân cách mạng (NDCM) Lào khởi xƣớng lãnh đạo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (1986) mở đƣờng cho thời kỳ phát triển mới, thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trƣờng có quản lý nhà nƣớc Quá trình đổi chế quản lý kinh tế nƣớc, CHDCND Lào định hƣớng phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ trƣơng hội nhập phát triển kinh tế đƣợc đặt từ năm 1986, theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội nhập kinh tế quốc tế yếu tố có tác động lớn đến hoạt động thƣơng mại nƣớc, kể hội thách thức Mặc dù vậy, hầu hết quốc gia đứng quỹ đạo hội nhập muốn có hội phát triển kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nƣớc nhận thức đƣợc đầy đủ ý nghĩa vấn đề, tích cực hội nhập vào tổ chức ASEAN, WTO, APEC, AFTA Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII năm 2001 Đảng NDCM Lào đề chƣơng trình cải cách hành đổi chế, sách quản lý kinh tế nhà nƣớc tất lĩnh vực, ngành, có thƣơng mại nhằm thực mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) CHDCND Lào đến năm 2020 Thực đƣờng lối đổi Đảng năm qua, hoạt động thƣơng mại quản lý thƣơng mại đạt đƣợc thành tựu định Tuy nhiên, trình phát triển, QLNN thƣơng mại Lào nhiều hạn chế Biểu hạn chế chƣa đảm bảo sách định hƣớng, chƣa có chiến lƣợc, quy hoạch tổng thể phát triển thƣơng mại Đồng thời, trình tổ chức thực hiện, chƣa kiểm soát chặt chẽ hoạt động thƣơng mại thành phần kinh tế tham gia Hoạt động thành phần kinh tế phát triển nhanh chóng, nhƣng không đồng vùng, miền mang tính tự phát, thị trƣờng nông thôn, miền núi hầu nhƣ bị bỏ trống Từ trở thành thành viên Tổ chức Thƣơng mại quốc tế (WTO) tháng 10 năm 2012 đến nay, hoạt động thƣơng mại CHDCND Lào bộc lộ hạn chế ngày rõ Tỷ lệ tăng trƣởng thấp, hoạt động thƣơng mại địa phƣơng khai thác dƣới mức tiềm Xét tầm vĩ mô, Nhà nƣớc Lào thiếu phƣơng thức hỗ trợ phát triển thực tế, nhƣ thiếu hành lang pháp lý cần thiết cho việc tiến hành hoạt động thƣơng mại Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế, Lào thiếu thông tin cho việc xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch sách hợp lý, không cập nhật đƣợc thông tin hoạt động thực tế thị trƣờng thƣơng mại đại Trong thực tế, chế quản lý nhà nƣớc nặng bảo hộ thƣơng mại, thị trƣờng tính thông thoáng, bên cạnh hệ thống văn pháp lý cho hoạt động thƣơng mại chƣa rõ nét Để tham gia cách có hiệu vào trình hội nhập, thúc đẩy phát triển kinh Bốn là, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thƣơng, tranh thủ hỗ trợ, giúp đỡ chuyên môn nghiệp vụ, thông tin quản lý, dự báo thị trƣờng… Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Chính phủ giúp cho quan QLNN thƣơng mại địa phƣơng nắm vững đƣợc chủ trƣơng, đƣờng lối phát triển chung nƣớc, qua cụ thể hóa vào tình hình thực tế địa phƣơng cách xác, phù hợp với đƣờng lối phát triển toàn ngành Năm là, đại hóa phƣơng tiện phục vụ cho hoạt động quản lý thƣơng mại tỉnh Một giải pháp hữu hiệu giúp cho việc trao đổi thông tin hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại đẩy nhanh trình tin học hóa công tác quản lý Sáu là, tăng cƣờng công tác phổ biến hƣớng dẫn sách, pháp luật hoạt động thƣơng mại cho thƣơng nhân địa bàn tỉnh Việc phổ biến, tuyên truyền phải đƣợc thực thƣờng xuyên, qua hình thức nhƣ tổ chức lớp tập huấn theo chuyên đề, phổ biến văn bản, tuyên truyền qua hệ thống thông tin điện tử 3.2.5 Hoàn thiện hoạt động đăng ký kinh doanh Theo thống kê đăng ký kinh doanh Sở Công Thƣơng tỉnh, đến tháng năm 2014 tỉnh Luang Prabang có 10.143 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp nƣớc 9.930 đơn vị, doanh nghiệp nƣớc 163 đơn vị, doanh nghiệp cổ phần nƣớc nƣớc 50 đơn vị Trong thời gian qua, việc tổ chức đăng ký kinh doanh thƣơng mại quan QLNN thƣơng mại địa bàn tỉnh đƣợc thực theo quy định pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thƣơng nhân thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh thƣơng mại Tuy nhiên, hoạt động quan nhiều bất cập, công tác quản lý sau đăng ký kinh doanh Tỉnh thống quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại địa bàn giao cho Sở Công Thƣơng quan tham mƣu giúp việc trực tiếp quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại doanh nghiệp nhà nƣớc chuyên 99 kinh doanh thƣơng mại, doanh nghiệp nhà nƣớc hộ kinh doanh cá thể Còn doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh mặt hàng thuộc chuyên ngành khác quản lý Tỉnh phải xây dựng ban hành đƣợc quy chế phối hợp quản lý nhà nƣớc chuyên ngành kỹ thuật phối hợp giải công việc liên quan đến hoạt động thƣơng mại Chẳng hạn nhƣ quản lý hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp huyện tiến hành làm thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh, ngành thuế đăng ký nộp thuế dẫn đến số liệu quản lý số hộ kinh doanh địa bàn thƣờng không khớp Nguyên nhân nhiều hộ kinh doanh nhƣng không đăng ký kinh doanh nhƣng đăng ký nộp thuế Để khắc phục tình trạng cần có quy định cụ thể để phối hợp ngành thƣơng mại ngành thuế, nguyên tắc tất hộ phải đăng ký kinh doanh trƣớc tiến hành hoạt động bắt đầu hoạt động kinh doanh đăng ký nộp thuế Đồng thời trình hoạt động hộ không chấp hành sách, chây ỳ không nộp thuế quan thuế phối hợp với quan thƣơng mại thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đình hoạt động Để hoàn thiện hoạt động đăng ký kinh doanh, tỉnh cần tập trung vào vấn đề sau: - Tổ chức quản lý đăng ký kinh doanh cho thƣơng nhân cách thuận thiện, phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động mô hình tổ chức hoạt động thƣơng mại theo hƣớng + Các doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc Trung ƣơng quản lý đóng địa bàn tỉnh có quy mô hoạt động khu vực rộng lớn gồm số tỉnh đăng ký kinh doanh Bộ Công Thƣơng, sau cấp giấy phép Bộ Công Thƣơng thông báo Sở Công Thƣơng biết để tiếp tục quản lý nhà nƣớc địa bàn + Các doanh nghiệp nhà nƣớc hoạt động quy mô địa bàn tỉnh đăng ký kinh doanh Sở Công Thƣơng + Các doanh nghiệp tƣ nhân hoạt động địa bàn thị xã/huyện làm thủ tục đăng ký kinh doanh Sở Công Thƣơng nhƣng sau cấp giấy phép 100 Sở Công Thƣơng phải thông báo cho địa phƣơng nơi doanh nghiệp có trụ sở để Phòng Công Thƣơng quản lý địa bàn huyện/thị xã + Các hộ kinh doanh thuộc Phòng Công Thƣơng huyện, thị xã đăng ký kinh doanh trực tiếp quản lý đồng thời thực chế độ báo cáo Sở Công Thƣơng để tổng hợp tỉnh, Bộ Công Thƣơng - Tổ chức lại máy quản lý Sở Công Thƣơng tỉnh nhằm giúp cho quyền cấp tỉnh thực đƣợc chức quản lý hoạt động thƣơng mại địa bàn tỉnh, Bộ Công Thƣơng cần nghiên cứu, nâng cao chức nhiệm vụ quản lý hoạt động thƣơng mại sở tổ chức, xếp lại máy quản lý Sở Công Thƣơng nói chung, yếu tố quan trọng việc tổ chức xếp lại máy quản lý vấn đề bố trí nguồn nhân lực Phải bố trí ngƣời, nghề, có trình độ chuyên môn định, làm đƣợc nhƣ đảm bảo giúp cho tỉnh thực có hiệu chức quản lý nhà nƣớc tầm vĩ mô hoạt động thƣơng mại địa bàn, Sở Công Thƣơng quan tham mƣu thực cho tỉnh nhƣ Bộ trực thuộc quản lý hoạt động thƣơng mại - Nâng cao trình độ lực cho cán công chức làm công tác đăng ký kinh doanh đơn vị có liên quan + Muốn hoàn thiện công tác đăng ký kinh doanh tốt phải trọng tổ chức máy đội ngũ cán Bộ máy tinh gọn đội ngũ cán phải tinh nhuệ, đảm bảo phẩm chất tốt, trình độ giỏi có lực quản lý, tổ chức điều hành theo mục tiêu định hƣớng Đối với phòng đăng ký kinh doanh đòi hỏi phải đƣợc quan tâm đào tạo đội ngũ cán có đủ lực, có trình độ chuyên môn định, biết vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác đăng ký kinh doanh + Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhiều hình thức khác để phù hợp với nhu cầu công tác đăng ký kinh doanh + Gắn công tác đào tạo với trƣờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với thực tế nhu cầu lao động địa phƣơng 101 + Có sách khuyến khích khen thƣởng, xử phạt nghiêm minh sử dụng lao động, đặc biệt sách tiền lƣơng, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, mạnh dạn, động tìm kiếm thị trƣờng, bạn hàng, mặt hàng… - Hoàn thiện hệ thống thông tin doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý Hiện nay, hệ thống thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể địa bàn tỉnh dần đƣợc hoàn thiện đƣa vào phục vụ cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, nhiên hệ thống hoạt động chƣa thực hiệu quả, việc cập nhật thông tin chậm Tại cấp tỉnh hầu hết chƣa có chƣơng trình quản lý, theo dõi hoạt động đăng ký kinh doanh, chủ yếu thao tác thủ công, chủ yếu dựa vào cán làm công tác đăng ký kinh doanh việc lƣu trữ thông tin - Tăng cƣờng công tác theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp, đồng thời theo dõi chặt chẽ việc thực chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp để đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp thực quy định pháp luật nội dung đăng ký kinh doanh Công tác kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh chƣa đƣợc thực tốt, phần lực lƣợng cán mỏng, phần ý thức thân doanh nghiệp việc chấp hành chế độ báo cáo chƣa tốt Hoàn thiện hoạt động quan đăng ký kinh doanh nội dung quan trọng nhằm đảm bảo công tác cấp đăng ký kinh doanh hậu kiểm đƣợc thực nghiêm túc, với quy định pháp luật chủ trƣơng khuyến khích kinh doanh Bộ Công Thƣơng Đồng thời, giúp cho công tác QLNN thƣơng mại tỉnh đƣợc thực thuận lợi đảm bảo cho hoạt động quản lý doanh nghiệp đƣợc thống hệ thống quản lý chung 3.2.6 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thƣơng mại phát triển Trong giai đoạn tới, tỉnh Luang Prabang cần tập trung xây dựng quy hoạch hệ thống chợ phục vụ kinh doanh; quy hoạch hệ thống trung tâm thƣơng mại, hệ thống cửa hàng bán lẻ phù hợp nhƣ kế hoạch cụ thể ngân sách thực từ nguồn vủa địa phƣơng doanh nghiệp Phải khắc phục hạ 102 tầng thƣơng mại yếu kém, tạo không gian tổ chức lƣu thông hàng hóa cách hoàn hảo từ sản xuất-lƣu thông-tiêu dùng Thực tế, hạ tầng thƣơng mại manh mún, chƣa tạo đƣợc không gian lƣu thông hàng hóa cho thƣơng nhân hoạt động thuận lợi Đối với hệ thống chợ đƣợc phân cấp quản lý địa bàn tỉnh, huyện tỉnh xếp hạng chợ Ngoài ra, có nhiều chợ nhỏ tự phát, phải có giải pháp quy hoạch xếp chợ nhƣ sau: - Quy hoạch mạng lƣới chợ, cải tạo, nâng cấp xây dựng số chợ cũ, quản lý chặt chẽ hoạt động chợ chợ tạm - Quy hoạch xây dựng chợ phải tuân theo nguyên tắc quy định, theo quy mô hợp lý phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện Việc đánh giá loại chợ tồn từ chợ cố định, chợ tạm, chợ cóc cần đƣợc rà soát đánh giá cụ thể theo tiêu thức định quy mô chợ, cách thức quản lý cụ thể để tránh tình trạng quy hoạch xong chợ đƣa vào hoạt động không hiệu Củng cố tổ chức hoàn thiện máy quản lý chợ cách thống có hiệu Việc xây dựng mới, xây dựng lại chợ địa bàn tỉnh cần hƣớng tới quy mô cao tầng, kết hợp kinh doanh hỗn hợp Cần xây dựng hệ thống phân phối đại, tổ chức kênh phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ địa bàn tỉnh gắn với mặt hàng chủ lực tỉnh quy hoạch kênh phân phối hàng hóa gắn với quy hoạch chung Bộ không gian thị trƣờng với không gian địa lý giao thông, hình thành TTTM, tuyến phố thƣơng mại chuyên doanh, hệ thống chợ kho tàng đầu mối Việc quy hoạch phải kết hợp yêu cầu phát triển thị trƣờng đại phù hợp với cảnh quan chung tỉnh Đẩy mạnh phát triển hệ thống cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn; thời gian tới, dần thay việc kinh doanh nhỏ lẻ hộ tƣ nhân cửa hàng bách hóa với hình thức kinh doanh lạc hậu, đồng thời cần hình thành tuyến phố chuyên 103 doanh, dựa tuyến phố hoạt động cách tự phát, nhƣng mức độ chuyên môn hóa cao hơn, tập trung nhiều thành phần tham gia hơn, với mật độ cao 3.2.7 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra, kịp thời phát xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm Tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng nhiệm vụ quan trọng QLNN hoạt động thƣơng mại Hoạt động quan kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng đƣợc thực tốt đảm bảo tạo đƣợc môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi đáng ngƣời sản xuất ngƣời tiêu dùng Hiện nay, hoạt động buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm quy định chất lƣợng sản phẩm VSATTP vấn đề mức nhối đời sống KT-XH đất nƣớc Vì vậy, nhiệm vụ quan làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng nặng nề Để hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng đạt đƣợc hiệu cao, tỉnh cần tập trung làm tốt số vấn đề sau: - Đầu tƣ trang bị phƣơng tiện cần thiết cho hoạt động quản lý thị trƣờng nhƣ phƣơng tiện lại, phƣơng tiện thông tin liên lạc, phƣơng tiện phục vụ công tác kiểm tra hàng hóa - Tăng cƣờng việc trao đổi thông tin với quan quản lý nhà nƣớc tỉnh với Đội quản lý thị trƣờng để phối hợp hoạt động quản lý thị trƣờng đảm bảo thống hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng địa bàn tỉnh Đồng thời cập nhật thông tin tiêu chuẩn chất lƣợng hàng hóa, sở hữu công nghiệp để đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái cách hiệu Chất lƣợng hàng hóa kinh doanh yếu tố định sống doanh nghiệp Do muốn đảm bảo uy tín thƣơng mại ngƣời tiêu dùng cần tăng cƣờng quản lý chặt chẽ chất lƣợng hàng hóa thị trƣờng, kiên không để hàng giả, hàng chất lƣợng tham gia vào thị trƣờng, 104 đẩy mạnh đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái cách hiệu Để góp phần tổ chức tốt công tác thị trƣờng, thực tốt chức quản lý nhà nƣớc thƣơng mại giai đoạn Lực lƣợng quản lý thị trƣờng tỉnh đến huyện cần tăng cƣờng tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật thƣơng mại, tổ chức việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại, làm bán hàng cấm, hàng giả, đầu lung đoạn thị trƣờng, hành vi kinh doanh trái phép khác vi phạm pháp luật thƣơng mại Các đoàn kiểm tra chuyên ngành quan quản lý nhà nƣớc đƣợc giao nhiệm vụ kiểm tra sở kinh doanh địa bàn tỉnh theo chuyên ngành quản lý cần đƣợc tổ chức thành hệ thống theo ngành dọc, thống từ đầu đến cuối tránh chồng chéo trình kiểm tra để bám sát địa bàn Đồng thời, thống phối hợp tra, kiểm tra xử lý vi phạm huyện Cán tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thƣơng mại phải có kiến thức quản lý thị trƣờng, có nghiệp vụ chuyên sâu, hiểu biết, nắm vững pháp luật Đồng thời, đội ngũ cán phải ngƣời có nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị vững vàng để hạn chế tùy tiện hay tiêu cực cá nhân thi hành công vụ Cần có chế độ đãi ngộ cho cán làm công tác nhƣ chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng, chế độ công tác phí kể chế độ bị thƣơng tật, hy sinh thi hành công vụ Ngoài ra, cần có chế độ thích đáng cho mạng lƣới cán đặc thù Có phối hợp thƣờng xuyên để tạo sức mạnh tổng hợp ngành, cấp công tác chống buôn lậu gian lận thƣơng mại có kết quả, không chồng chéo kiểm tra 3.2.8 Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Tăng cƣờng sử dụng hoạt động KH-CN để phân tích dự báo, xu hƣớng phát triển thƣơng mại nƣớc để xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển thƣơng mại phù hợp, sử dụng KH-CN để tổ chức đăng ký 105 hoạt động kinh doanh nhanh chóng, xác, kịp thời thông suốt Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa nhằm kiểm soát loại trừ gia tăng hành vi sai phạm nhƣ: hoạt động kinh doanh thƣơng mại; giả mạo dẫn thƣơng mại; kiểu dáng công nghiệp; xuất xứ hàng hóa; xâm phạm tên thƣơng mại… Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế nhƣ ISO, HACCP, GMP; hỗ trợ tham gia hội trợ triển lãm, quảng bá thƣơng hiệu đào tạo nhân trình đổi công nghệ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LUANG PRABANG 3.3.1 Đối với Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Một là, Chính phủ cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn hệ thống văn quản lý nhà nƣớc lĩnh vực thƣơng mại, phân loại sách thiếu, chƣa đƣợc quy định cần bổ sung, quy định chồng chéo, mâu thuẫn phải sửa đổi theo lộ trình Trƣớc mắt, Chính phủ cần triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn pháp luật Nhà nƣớc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh, huyện cho đầy đủ, đồng Các quy định thực tế chƣa đảm bảo sức răn đe, công tác sửa đổi quy định phải coi trọng chế tài xử phạt vi phạm lĩnh vực thƣơng mại Hai là, thực phân cấp mạnh hơn, nâng cao chủ động sáng tạo cho quyền địa phƣơng, ban hành sách thƣơng mại phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng, khơi dậy tiềm lợi tỉnh, có Luang Prabang Thực kiểm tra chế độ thông tin báo cáo quan quản lý nhà nƣớc thƣơng mại doanh nghiệp trung ƣơng, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc đóng địa bàn tỉnh theo hƣớng công khai, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo phối hợp quản lý trung ƣơng địa phƣơng, tránh tạo lỗ hổng quản lý Ba là, thực phân bổ nguồn lực cần thiết để triển khai hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại, nâng cao tính khả thi pháp luật Về 106 hình thức, Chính phủ cần phân cấp ngân sách cho đầu tƣ phát triển, phù hợp yêu cầu tỉnh Luang Prabang tăng thay đổi sách tổ chức cán bộ, tăng tiêu biên chế cho ngành thƣơng mại cấp tỉnh cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực tế số lƣợng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thƣơng mại gia tăng nhanh, với tính chất ngày phức tạp Bốn là, sớm ban hành đạo luật nhƣ: Luật thƣơng mại, Luật đấu thầu… Và xây dựng văn hƣớng dẫn cụ thể cho quyền tỉnh luật đƣợc ban hành, để đƣa sách thƣơng mại nhà nƣớc vào sống 3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ nhƣ nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang cần phải tiến hành hoạt động sau đây: Một là, Ủy ban nhân dân tỉnh cần phân công rõ chức năng, nhiệm vụ Sở, ban ngành thuộc tỉnh Gắn thẩm quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ quan Đồng thời, phối hợp quan chức thực quản lý nhà nƣớc thƣơng mại cách thống toàn tỉnh Tăng cƣờng trao quyền trách nhiệm cho Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang chủ trì hoạt động lập kế hoạch xúc tiến phát triển thƣơng mại tỉnh Hai là, cần trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích sách, pháp luật đến cán quản lý ngƣời dân địa phƣơng, nhằm nâng cao hiểu biết, trình độ dân trí, xóa bỏ tình trạng vi phạm pháp luật thiếu hiểu biết nhƣ có hộ kinh doanh đóng thuế mà không đăng ký kinh doanh Ba là, thƣờng xuyên, gắn kết, trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ quan quản lý nhà nƣớc thƣơng mại cấp tỉnh với tỉnh giáp ranh Bộ Công Thƣơng Bốn là, tiếp tục đào tạo cán bộ, công chức lĩnh vực quản lý nhà nƣớc thƣơng mại theo quy hoạch, gắn liền với yêu cầu sử dụng 107 Năm là, trƣớc gia tăng nhanh hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực thƣơng mại nay, tỉnh cần đánh giá mức độ nghiêm trọng vấn đề gian lận thƣơng mại tăng trƣởng phát triển bền vững, để có sách kịp thời, quan tâm giải quyết, ngăn chặn tình trạng bán lậu, làm hàng giả, hàng chất lƣợng Tiểu kết chƣơng Dựa vào trình nghiên cứu phân tích vấn đế sở khoa học quản lý nhà nƣớc thƣơng mại nói chung thông qua đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang năm qua, chƣơng tác giả tập trung nghiên cứu mục tiêu, quan điểm, phƣơng hƣớng phát triển thƣơng mại chung Bộ Công Thƣơng; quan điểm, mục tiêu, tiêu định hƣớng phát triển thƣơng mại tỉnh Luang Prabang thời gian tới nhƣ: tầm nhìn, chiến lƣợc kế hoạch phát triển thƣơng mại đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh, gồm có giải pháp: Xây dựng sách phù hợp để phát triển thƣơng mại địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền, phổ biến văn quản lý nhà nƣớc thƣơng mại; Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh; Tăng cƣờng phối hợp quan chức năng, triển khai quản lý thƣơng mại hiệu quả; Hoàn thiện hoạt động đăng ký kinh doanh; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thƣơng mại phát triển; Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra, kịp thời phát xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm; Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Ngoài ra, có số kiến nghị Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào để tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế - thƣơng mại nƣớc cho sát với chế định (WTO); tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cƣờng vấn đề ủy quyền phân cấp 108 bộ, ngành cho địa phƣơng, công khai minh bạch quy trình thủ tục hành từ trung ƣơng đến địa phƣơng vấn đề giải thủ tục hành thƣơng mại Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang phải có chủ trƣơng biện pháp đạo sở ban ngành tỉnh tham mƣu thực vấn đề có liên quan đến ngành thƣơng mại 109 KẾT LUẬN Thƣơng mại lĩnh vực hoạt động kinh tế chủ thể kinh tế thị trƣờng, chịu tác động mạnh mẽ quy luật kinh tế tác động trở lại kinh tế - xã hội Quản lý nhà nƣớc hoạt động thƣơng mại hoạt động quản lý khó khăn, phức tạp, cần đƣợc nghiên cứu tổng kết thực tiễn để đạt hiệu thúc đẩy kinh tế phát triển Tại CHDCND Lào, trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN Vì vậy, hoạt động thƣơng mại đóng vai trò quan trọng đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Để phát huy mạnh hoạt động thƣơng mại, nhà nƣớc cần phải xây dựng kế hoạch chiến lƣợc thực tốt chức quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Tại địa phƣơng, tỉnh lớn, thủ đô Viêng Chăn có điều kiện phát triển, hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại đƣợc quan tâm mức tạo điều kiện cho thƣơng mại phát triển, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển ngày cao, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng CNH, HĐH đất nƣớc Luang Prabang tỉnh có nhiều tiềm lợi phát triển thƣơng mại Mặc dù vậy, hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang có hạn chế, chƣa có kế hoạch đồng cho chiến lƣợc phát triển Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh năm gần bộc lộ nhiều bất cập Do đó, cần nghiên cứu để tìm phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc thƣơng mại phù hợp với yêu cầu Từ đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thƣơng mại tỉnh Luang Prabang thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu đó, học viên chọn đề tài “Quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” để làm luận văn thạc sỹ Những đóng góp luận văn đạt đƣợc số kết sau đây: 110 - Đã hệ thống hóa làm rõ sở khoa học quản lý nhà nƣớc lĩnh vực thƣơng mại tỉnh Luang Prabang vai trò thƣơng mại Luang Prabang phát triển tỉnh nói riêng đất nƣớc nói chung Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc thƣơng mại số tỉnh, thành nƣớc quốc tế để rút học kinh nghiệm cho tỉnh Luang Prabang - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang giai đoạn 2011-2015 Trong đó, luận văn nêu bật kết đồng thời phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - Kiến nghị số giải pháp Chính phủ nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân Lào Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thƣơng (2015), Báo cáo tổ chức thực kế hoạch phát triển thương mại năm (2011-2015), Viêng Chăn Bộ Công Thƣơng (2015), Kế hoạch phát triển thương mại năm (20162020), Viêng Chăn Bùi Văn Quang (2013): “Quản lý nhà nước thương mại thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh C.Mác (1971), Góp phần phê phán kinh tế trị học, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng - Bộ Công Thƣơng (2015), Văn kiện Đại hội lần thứ IV Đảng - Bộ Công Thương, Viêng Chăn Đảng tỉnh Luang Prabang (2015), Văn kiện Đại hội lần thứ VIII Đảng tỉnh Luang Prabang Đảng nhân dân Cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb quốc gia, Viêng Chăn Đảng nhân dân Cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb quốc gia, Viêng Chăn Hiến pháp nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2003) sửa đổi năm 2015 10 Hoàng Trọng Quyết (2014): “Quản lý nhà nước hoạt động thương mại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 11 Khăm Pheo Sải Pạ Đít (2013): “Quản lý nhà nước thương mại tỉnh Khăm Muôn, CHDCND Lào” Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào 12 Khăm Phu Văn La Xa Chắc (2015):“Quản lý thương mại Thủ đô Viêng Chăn” Tạp chí nghiên cứu lý luận trị - hành 13 Luật doanh nghiệp (2014) 14 Luật thƣơng mại Việt Nam (2005) 15 Nguyễn Nhƣ Ý (1998): Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 16 Pháp lệnh Trọng tài thƣơng mại (2003) 112 17 PGS TS Hà Văn Sự (2015): Kinh tế thương mại đại cương, Nxb Thống kê, Hà Nội 18 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang (2015), Kế hoạch phát triển thương mại năm giai đoạn (2016-2020) 19 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang (2015), Tầm nhìn đến năm 2030 chiến lược phát triển thương mại đến năm 2025 20 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang, Báo cáo tổng kết năm 2011-2012 21 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang, Báo cáo tổng kết năm 2012-2013 22 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang, Báo cáo tổng kết năm 2013-2014 23 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang, Báo cáo tổng kết năm 2014-2015 24 Sở Công Thƣơng tỉnh Luang Prabang, Báo cáo tổng kết năm 2015-2016 25 TS Thân Danh Phúc (2015): Quản lý nhà nước thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang (2015): Báo cáo tổ chức thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm lần thứ (2011-2015) 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ (2016-2020) 28 Vi Lay Sẳn Tị Vông (2014): “Tính cấp thiết quản lý nhà nước hoạt động thương mại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” Tạp chí nghiên cứu lý luận trị - hành 29 Viện ngôn ngữ (1994): Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 http://na.gov.la/ 113 ... thƣơng mại, nhƣng ch a có công trình đề cập đến quản lý nhà nƣớc thƣơng mại tỉnh Luang Prabang Vì lẽ đó, tác giả luận văn ch n đề tài Quản lý nhà nước thương mại địa bàn tỉnh Luang Prabang, nước. .. thƣơng mại hoạt động quản lý đặc biệt tính quyền lực nhà nƣớc ch thể quản lý, đối tƣợng quản lý, nhƣ mục tiêu quản lý nhà nƣớc cần hƣớng tới 1.2.1.1 Ch thể quản lý nhà nước thương mại Quản lý nhà. .. luận văn đƣợc chia thành ch ơng: Ch ơng 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nƣớc thƣơng mại Ch ơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc thƣơng mại địa bàn tỉnh Luang Prabang nƣớc CHDCND Lào Ch ơng 3: Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay , Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay , Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nước CH DCND lào hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay