Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội

120 34 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Học viện Hành chính, em nhận quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô Ban Giám đốc Học viện, thầy cô khoa Sau Đại học khoa thuộc Học viện Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn trân trọng đến thầy, cô giáo, đặc biệt cô hướng dẫn Nguyễn Thị Thúy, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em nghiên cứu, hoàn thành luận văn Xin trân trọng cám ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng, lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đan Phượng, cán quản lý giáo viên trường Tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng nhiệt tình, tạo điều kiện tốt cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp hành 19B8 Học viện Hành ủng hộ, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Vì điều kiện thời gian khả thân có hạn, có nhiều cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận thông cảm, giúp đỡ góp ý quý thầy cô bạn bè, đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : cán quản lý CNH - HĐH : công nghiệp hoá, đại hoá CSVC : sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : giáo viên GVTH : giáo viên tiểu học QLGD : quản lý giáo dục QLNN : quản lý nhà nước UBND : uỷ ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Quản lý 1.1.2.Quản lý nhà nước 10 1.1.3.Phát triển 11 1.1.4 Giáo dục giáo dục tiểu học .11 1.1.5 Giáo viên đội ngũ giáo viên tiểu học .12 1.1.6.Phát triển đội ngũ giáo viên phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 13 1.1.7.Quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học .14 1.2.Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học 14 1.3.Nội dung chủ yếu hoạt động quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 16 1.3.1.Ban hành văn quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học 16 1.3.2.Quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên .18 1.3.3.Tuyển dụng giáo viên .19 1.3.4.Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên có 19 1.3.5.Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 21 1.3.6.Tạo điều kiện, môi trường đảm bảo chế, sách cho đội ngũ phát triển 22 1.3.7.Thanh tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên 23 1.4.Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phƣợng 24 1.4.1.Tình hình kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng 24 1.4.2.Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng 26 1.4.3.Các yêu cầu đổi giáo dục tiểu học nước nói chung, huyện Đan Phượng nói riêng 27 1.4.4.Vấn đề sách, quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng 29 Tiểu kết chƣơng 30 Chƣơng 31 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN .31 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1.Khái quát giáo dục giáo dục tiểu học huyện Đan Phƣợng thành phố Hà Nội .31 2.1.1 Tình hình phát triển giáo dục huyện Đan Phượng giai đoạn 2012 – 2015 31 2.1.2 Thực tiễn phát triển giáo dục Tiểu học huyện Đan Phượng 34 2.2 Thực tiễn phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Đan Phượng .39 2.2.1 Số lượng 39 2.2.2 Cơ cấu .41 2.2.3 Chất lượng 43 2.3 Quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học địa bàn huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội 47 2.3.1.Công tác triển khai văn 47 2.3.2 Công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 49 2.3.3 Công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên 51 2.3.4.Công tác sử dụng đội ngũ giáo viên 53 2.3.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 54 2.3.6 Việc xây dựng môi trường, đảm bảo chế độ, sách cho đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 58 2.3.7 Công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng .60 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học địa bàn huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội 61 2.4.1 Mặt mạnh 61 2.4.2 Mặt yếu .63 2.4.3 Thuận lợi 66 2.4.4 Khó khăn 67 2.4.5 Nguyên nhân hạn chế 68 Tiểu kết chƣơng 71 Chƣơng 72 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN 72 ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 72 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 72 3.1.2 Về định hướng phát triển giáo dục huyện Đan Phượng 73 3.1.3 Định hƣớng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 75 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng .76 3.2.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 76 3.2.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 78 3.2.2.1 Đổi công tác xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 78 Tiểu kết chƣơng 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Quy mô trƣờng, lớp, học sinh huyện Đan Phƣợng từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 31 Bảng 2.2 Chất lƣợng giáo dục đại trà giai đoạn 2012 - 2015 32 Bảng 2.3 Chất lƣợng học sinh giỏi giai đoạn 2012 – 2015 32 Bảng 2.4 Số lƣợng giáo viên trực tiếp đứng lớp .33 Bảng 2.5 Số lƣợng học sinh tiểu học khối lớp từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 35 Bảng 2.6 Kết xếp loại học lực học sinh tiểu học .36 Bảng 2.7 Số lƣợng giải học sinh giỏi cấp 36 Bảng 2.8 Tỷ lệ học sinh hoàn thành chƣơng trình tiểu học, lên lớp, lƣu ban, bỏ học 37 Bảng 2.9 Số lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học từ 2012-2015 39 Bảng 2.10 Số lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học trƣờng tiểu học huyện Đan Phƣợng .40 Bảng 2.11 Cơ cấu giáo viên theo độ tuổi, giới tính, tuổi nghề .42 Bảng 2.12 Đánh giá, xếp loại phẩm chất trị, đạo đức lối sống đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 44 Bảng 2.13 Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 45 Bảng 2.14.Đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng theo chuẩn kiến thức 46 Bảng 2.15.Đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng theo chuẩn kỹ sƣ phạm 46 Bảng 2.16 Kết tự đánh giá công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 50 Bảng 2.17 Mức độ hiệu nội dung bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng .55 Bảng 2.18 Mức độ hiệu công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng .57 Bảng 2.19 Thực trạng chế độ đãi ngộ, sách đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 59 Biểu đồ 2.1: Thực trạng công tác tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 52 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học xem bậc học tảng, sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách người, đặt móng vững cho giáo dục phổ thông cho toàn hệ thống giáo dục quốc dân Như vậy, giáo dục tiểu học điều kiện để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt đất nước Đội ngũ giáo viên tiểu học phải hội tụ cách đầy đủ yêu cầu phẩm chất đạo đức, kỹ sư phạm, trình độ chuyên môn…để thực tốt mục tiêu giáo dục tiểu học Theo tác giả Nguyễn Lân Dũng, phần thưởng khơi gợi tinh thần ham học thực sự, chế tài bắt ép người ta ham học, yêu học, mà người thầy, gương sáng lòng ham học, tinh thần tự học, đam mê nghiên cứu khoa học nguồn cảm hứng tuyệt vời sâu sắc nhất, bền bỉ học trò Một người thầy giỏi biết cách chọn lọc kiến thức thực cần thiết, phù hợp với trình độ, lực tiếp thu học trò, truyền cho em lòng đam mê nghiên cứu khoa học tinh thần học tập suốt đời Nhà nước ta thực sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp đến hết lớp tất trẻ em Việt Nam độ tuổi từ đến 14 tuổi Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học nhiệm vụ trọng tâm Đảng nhà nước ta Huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội huyện ngoại thành với 15 xã 01 thị trấn, có 19 trường Tiểu học Thực tiễn quản lý giáo dục tiểu học huyện Đan Phượng cho thấy: đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng năm qua, dần đáp ứng yêu cầu số lượng bước đầu có tiến chất lượng, trước yêu cầu đổi giáo dục, tồn nhiều hạn chế Đó là: - Chất lượng đội ngũ giáo viên nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng thực tiễn giáo dục đầy biến động Đặc biệt, số lượng chất lượng Tăng cường mạng lưới tra, cộng tác viên tra phòng giáo dục, cần ý số lượng chất lượng Dựa vào hướng dẫn nghiệp vụ tra Sở GD&ĐT để cụ thể hóa nội dung, phương thức, chế độ kiểm tra phù hợp với đặc điểm trường tiểu học huyện Công tác tra giáo viên tiểu học cần làm có nếp hiệu Chức phòng giáo dục huyện phải tiến hành công tác kiểm tra Đối với giáo dục tiểu học huyện Đan Phượng năm tới, tác giả xin nêu số vấn đề cần quan tâm: Tăng cường mạng lưới tra, cộng tác viên tra phòng giáo dục, cần ý số lượng chất lượng Dựa vào hướng dẫn nghiệp vụ tra Sở GD&ĐT để cụ thể hóa nội dung, phương thức, chế độ kiểm tra phù hợp với đặc điểm trường tiểu học huyện Nội dung tra đội ngũ giáo viên trường tiểu học là: + Việc chấp hành đường lối chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, trước hết việc thực quy định ngành + Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội + Đạo đức, tác phong, lối sống + Thực nhiệm vụ năm học phân công + Công tác dự giờ, hồ sơ giáo án, hoạt động chủ nhiệm lớp + Công tác tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu, nâng cao tay nghề giáo viên + Dự giảng dạy Kịp thời tra, kiểm tra vụ việc có liên quan đến đội ngũ giáo viên trường, ngăn chặn biểu lệch lạc, tiêu cực, sai phạm công tác chuyên môn Thay đổi hình thức kiểm tra, kết hợp tra kiểm tra phòng giáo dục, Sở GD&ĐT với công tác tự kiểm tra chéo đơn vị, phối hợp kiểm tra toàn diện với kiểm tra chuyên đề Những kiến nghị, đề xuất đoàn tra, kiểm tra cần giải thoả đáng, kịp thời phát hiện, động viên cá nhân, tập thể điển hình nêu gương tốt, xử lý nghiêm túc trường hợp sai phạm 97 Sau đợt tra, kiểm tra cần phải có kết luận thông báo đến đơn vị, cá nhân kiểm tra, đồng thời rút nhận xét, đánh giá bản, học kinh nghiệm để thông báo đến đội ngũ giáo viên cần thiết Cần có kế hoạch tham mưu với Sở GD&ĐT bồi dưỡng nghiệp vụ tra cho tra viên kiêm nhiệm phòng giáo dục, giúp cho đội ngũ có nghiệp vụ vững vàng, đánh giá giáo viên tiểu học chuẩn xác, khách quan công Điều kiện thực Cập nhật, lưu giữ, bám sát văn quy phạm pháp luật hành tra, kiểm tra lĩnh vực giáo dục để triển khai thực hiện, Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cần xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung tra, kiểm tra, quy trình đánh giá, xếp loại GV, đạo nhà trường thực tốt công tác tự kiểm tra đánh giá xếp loại GV hàng năm Các trường cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cụ thể hóa nội dung kiểm tra, đánh giá, xếp loại GV học kỳ năm học để GV biết chủ động thực Thực tốt việc phân cấp quản lý, tạo tính chủ động chịu trách nhiệm cho thành viên tham gia quản lý nhà trường Có phối hợp Ban Giám hiệu, công đoàn, đoàn niên, tra nhân dân việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá Mặt khác, trường cần gắn liền việc kiểm tra, đánh giá GV với công tác thi đua, khen thưởng Phòng GD-ĐT cần có đạo cụ thể giám sát kế hoạch triển khai kế hoạch tra, kiểm tra chuyên môn sở giáo dục tiểu học Hiệu trưởng ban lãnh đạo trường tiểu học phải coi vấn đề tra, kiểm tra chuyên môn biện pháp thiết thực việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường Đồng thời có phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn, tạo đồng thuận đội ngũ giáo viên lực lượng xã hội tham gia hưởng ứng 98 Tiểu kết chƣơng Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất 06 biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Đó là: Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Biện pháp 2: Tuyển dụng giáo viên tiểu học chất lượng cao Biện pháp 3: Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên tiểu học có Biện pháp 4: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn hóa Biện pháp 5: Tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện chế, sách, chế độ đãi ngộ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Biện pháp 6: Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Những biện pháp nghiên cứu bước khởi đầu, cần có quan tâm giúp đỡ cấp ngành phối hợp, hưởng ứng cách tích cực, tự giác đội ngũ giáo viên, cán quản lý trường tiểu học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Đồng thời thân tác giả phải tiếp tục nghiên cứu để đạt kết mong đợi 99 KẾT LUẬN Đội ngũ GVTH đóng vai trò định việc đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần vào thành công đổi giáo dục Vì vậy, công tác xây dựng phát triển đội ngũ GVTH nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực thành công chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 Nhìn cách toàn diện hệ thống trường tiểu học huyện Đan Phượng phát triển mạnh mẽ, bước có đóng góp định cho phát triển chung giáo dục Đan Phượng đà phát triển bền vững Trên sở nghiên cứu lý luận chương 1, tìm hiểu đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên công tác quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, mặt mạnh, mặt yếu nguyên nhân chương 2, tác giả đề xuất 06 biện pháp QLNN phát triển đội ngũ GVTH theo quan điểm chuẩn hóa, minh chứng mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Biện pháp 2: Tuyển dụng giáo viên tiểu học chất lượng cao Biện pháp 3: Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên tiểu học có Biện pháp 4: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn hóa Biện pháp 5: Tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện chế, sách, chế độ đãi ngộ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Biện pháp 6: Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Các biện pháp tiến hành khảo nghiệm thực tế công tác địa bàn huyện Đan Phượng ý kiến đồng thuận cao nhà quản lý nói chung, nhà quản lý giáo dục nói riêng đồng chí giáo viên trường tiểu học huyện Đan Phượng 100 Mỗi biện pháp có vị trí chức khác song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn Những biện pháp mà luận văn đề xuất phải thực cách đồng (có thể có ưu tiên) thống để tạo hỗ trợ biện pháp đạt hiệu cao Có thể nói, nhiệm vụ đặt luận văn vấn đề nghiên cứu thực Những biện pháp đề xuất luận văn áp dụng tham khảo để quản lý đội ngũ GVTH không cho huyện Đan Phượng mà sử dụng cho địa phương khác có điều kiện tương tự Các biện pháp kết nghiên cứu giai đoạn định thực tế công tác phát triển đội ngũ GVTH địa bàn huyện Đan Phượng Do vậy, theo thời gian cần bổ sung để phù hợp với giai đoạn phát triển giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí Thư (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL GD Ban Tuyên giáo Trung ương (2013), Tài liệu hỏi-đáp Nghị Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên Giáo Trung ương (2013), Tài liệu học tập Nghị Hội nghị lần thứ Tám ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương (2013), Tài liệu nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2005), Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, Giáo trình cao học quản lý giáo dục đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2006), Phát triển người số phát triển người, Giáo trình cao học quản lý giáo dục đại học Quốc gia Hà Nội Trần Quốc Bình (2006), Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hà Nội đến năm 2015, Viện chiến lược chương trình giáo dục Bộ GD&ĐT (2007), Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Quyết định số 07/2007/ QĐ-BGD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT (2007), Thông tư số 35/2007/TT-BGD&ĐT hướng dẫn máy biên chế trường phổ thông 10.Bộ GD&ĐT (2008), Thông tư số 43/2008/TT-BGD&ĐT GD&ĐT hướng dẫn công tác tra sở giáo dục đánh giá hoạt động sư phạm giáo viên 11.Bộ Chính trị (2009), Thông báo Kết luận số 242 – TB/TW ngày 15/4/2009 Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII), phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2020 12.Bộ GD&ĐT (2011), Chương trình phát triển ngành sư phạm trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 13.Bộ GD&ĐT (2011), Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội 14.Bộ GD&ĐT (2012), Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội 15 Bộ GD&ĐT (2013), Hỏi-đáp số nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội 16 Bộ GD&ĐT (2013), Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội 17.Bộ GD&ĐT (2014), Thông tư số 43/2008/TT-BGD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 18.Chính phủ, Nghị định số 43/2000/NĐ-CP, ngày 30/8/2000 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục 19.Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20.Đảng huyện Đan Phượng (2010), Văn kiện Đại hội Đảng huyện Đan Phượng lần XXI (nhiệm kỳ 2010-2015) 21.Đảng thành phố Hà Nội (2010), Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hà Nội khóa XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) 22.Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 23.Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 24.Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng Hà Nội 25 Vũ Thị Vân Hà (2010), Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2010 – 2015, Luận văn Thạc sĩ Học viện Quản lí giáo dục 26.Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề Giáo dục khoa học Giáo dục, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 27.Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 28.Phạm Minh Hạc (2001), nghiên cứu người nguồn nhân lực vào CNH-HĐH, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 29.Bùi Hiền (2001), Từ điển Giáo dục học, Nhà xuất Từ điển Bách Khoa 30.Trần Diên Hiển (2008), Đổi phương thức đào tạo giáo viên tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Tạp chí Giáo dục số 155 31.Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên – Những nghiên cứu lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội 32.Học viện Hành Quốc gia (1992), Giáo trình quản lý hành Nhà nước Hà Nội 33.Học viện Hành Quốc gia (2008), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 34.Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nhà xuất Chính trị quốc gia năm 2000 35.Vũ Xuân Hùng (2012), Dạy học đại nâng cao lực dạy học cho giáo viên, Nhà xuất Quốc gia, Hà Nội 36.Huyện Đan Phượng (2010), Chương trình hành động Ban thường vụ Thành ủy xây dựng phát triển huyện Đan Phượng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 37.Huyện ủy- UBND huyện Đan Phượng (2009), Đan Phượng xưa nay, Nhà xuất Lao động 38.Dương Giáng Thiên Hương (2008), Các cách tiếp cận giải vấn đề dạy học tiểu học, Tạp chí Giáo dục số 199 39.Nguyễn Thị Thu Hương (2011),Quản lý nhà nước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính, Hà Nội 40.Đặng Huỳnh Mai (2004), Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục đào tạo, Tạp chí Giáo dục số 214 41.Vũ Văn Ninh (2014), Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Nam Định tỉnh Nam Định theo chuẩn nghề nghiệp, Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 42.Nguyễn Tấn Phát (2008), Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015, Luận văn Thạc sĩ Học viện Quản lí giáo dục; 43.Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm lý luận Quản lý giáo dục, Luận văn Thạc sĩ Trường Cán quản lý Giáo dục Đào tạo TW 44.Quốc hội (2005, sửa đổi bổ sung 2009), Luật giáo dục, Nhà xuất đại học Quốc gia, Hà Nội 45.Thành ủy Hà Nội (2009), Nghị số 29 Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng phát triển huyện Đan Phượng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 46.Nguyễn Thị Thấn (2007), Chương trình giáo dục tiểu học Nhật Bản đôi điều suy nghĩ chương trình giáo dục tiểu học nước ta, Tạp chí Giáo dục số 171 47 Bùi Anh Tuấn (2008), Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Từ Liêm – Hà Nội đến năm 2015, Luận văn Thạc sĩ Học viện Quản lí giáo dục 48.Ngô Hiền Tuyên (2016), Đổi giáo dục tiểu học – Những yếu tố làm nên thành công, Website Bộ Giáo dục đào tạo 49.UBND huyện Đan Phượng (2008), Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 50.Viện Ngôn ngữ học (2001), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học, Hà Nội 51.Phạm Viết Vượng (2003), Quản lý hành nhà nước quản lý ngành GD&ĐT, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội 52.Phạm Viết Vượng (2000), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Giáo trình dành cho học sinh cao học nghiên cứu sinh, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 53.David C.Korten (1993), Bước vào kỉ 21 Hành động tự nguyện chương trình nghị toàn cầu, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 54 Website Bộ Giáo dục Đào tạo: http://pbc.moet.gov.vn/?page=9.6 55 Website Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/ 56 Website Huyện Đan Phượng: http://danphuong.hanoi.gov.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi nét thân: Giới tính Nam Giáo viên Cán quản lý Giáo viên biên chế Nữ Giáo viên hợp đồng Năm sinh: ……… Giáo viên tập Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Cao đẳng sư phạm Trung học sư phạm Đại học khác Sau đại học Thâm niên công tác ngành: Thâm niên giảng dạy trường: Thâm niên làm công tác quản lý trường: Nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) trả lời số vấn đề nêu đây: Công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng cấp quản lý giáo dục? Rất tốt Tốt Chưa tốt Công tác tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Rất hợp lý Hợp lý Chưa hợp lý Theo đồng chí thời gian tới, công tác tuyển dụng giáo viên phải đạt yêu cấu nào? (ghi yêu cầu theo thứ tự ưu tiên): - ……………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………… Kết nội dung công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Rất hiệu Hiệu Chưa hiệu Theo đồng chí, nội dung người giáo viên cần bồi dưỡng (đánh số thứ tự) Tin học Ngoại ngữ Nghiệp vụ sư phạm Chuyên đề Chính trị Đào tạo nâng chuẩn Ý kiến khác: Nhận xét khóa bồi dưỡng mà đồng chí tham dự năm gần cách khoanh tròn vào điểm số: Kết Nội dung bồi dƣỡng Chƣa hiệu Hiệu Rất hiệu Chuyên đề Nghiệp vụ sư phạm Ngoại ngữ Tin học Chính trị Đào tạo nâng chuẩn Công tác bồi dưỡng giáo viên địa bàn huyện Đan Phượng Hiệu Công tác bồi dƣỡng GV Phù hợp với chương trình giảng dạy giáo viên Đáp ứng mục tiêu ngành giáo dục Nội dung bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng Phương pháp bồi dưỡng Hiệu lớp bồi dưỡng Chính sách đãi ngộ cho GV học Chƣa tốt Bình thƣờng Tốt Khá Chế độ đãi ngộ sách đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng Rất thỏa đáng Thỏa đáng Chưa thỏa đáng Nhận xét kết đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cách đánh dấu x vào ô thích hợp Mức độ cần thiết Các lĩnh vực Rất cần thiết Lĩnh vực 1: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Nhận thức tư tưởng trị Chấp hành pháp luật, sách nhà nước Chấp hành quy chế ngành, nhà trường, kỷ luật lao động Đạo đức lối sống, trung thực, đoàn kết Trung thực, đoàn kết Lĩnh vực 2: Kiến thức Kiến thức Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, giáo dục tiểu học Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết Kiến thức phổ thông Kiến thức địa phương Lĩnh vực 3: Kỹ sư Cần thiết Mức độ đạt đƣợc Ít Không cần cần thiết thiết Đạt Tốt Khá yêu cầu Chƣa đạt yêu cầu phạm Lập kế hoạch dạy hoc, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp Công tác chủ nhiệm lớp Thực thông tin hai chiều Xây dựng, bảo quản sử dụng hồ sơ 10 Quan điểm đồng chí số giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng Tính cần thiết TT Các biện pháp quản lý Rất cần thiết Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ GV tiểu học Tuyển chọn, sử dụng đội ngũ GV phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ GV Tăng cường công tác tra, kiểm tra, đánh giá Tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện chế, Cần thiết Tính khả thi Không Rất cần khả thiết thi Khả thi Không khả thi sách đội ngũ GV Tạo lập hệ thống thông tin để quản lý, phát triển đội ngũ Tăng cường mối liên hệ với cộng đồng Điểm TB chung X 11.Những biện pháp khả thi khác …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! ... viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố. .. TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN .31 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1.Khái quát giáo dục giáo dục tiểu học huyện Đan Phƣợng thành. .. cầu đổi giáo dục tiểu học 1.1.7 .Quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Từ khái niệm nêu trên, ta kết luận: Quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học dạng quản lý xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội , Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội , Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay