Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh phú thọ

120 50 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG TRUNG ĐỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60340403 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG VĂN CHỨC HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ “Quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực, bảo đảm tính khách quan, khoa học, dựa kết nghiên cứu thực tế tài liệu tham khảo công bố Đề tài tư liệu sử dụng Luận văn không trùng lặp với công trình khoa học công bố Hà Nội, ngày tháng TÁC GIẢ Hoàng Trung Đức năm 2016 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới: Các Thầy, Cô giáo, trang bị kiến thức quý báu giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Học viện Hành Quốc gia; PGS.TS Hoàng Văn Chức, người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình bảo, giúp đỡ trình nghiên cứu để hoàn thành Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình, bạn bè cổ vũ, ủng hộ, động viên suốt thời gian qua Với kiến thức hạn chế, đề tài tránh thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng TÁC GIẢ Hoàng Trung Đức năm 2016 DANH MỤC VIẾT TẮT QLNN: Quản lý nhà nước UBND: Uỷ ban nhân dân UNESCO: Tổ chức Gíao dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc VHTT&DL: Văn hóa thể thao & du lịch VHTT: Văn hóa Thông tin MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài Luận văn 1.1.1 Văn hóa 1.1.2 Lễ hội hoạt động lễ hội .10 1.1.3 Lễ hội truyền thống 13 1.1.4 Quản lý nhà nước lễ hội truyền thống 14 1.2 Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc hoạt động lễ hội truyền thống 16 1.2.1 Thực chức nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực 16 1.2.2 Vai trò lễ hội truyền thống phát triển kinh tế-xã hội 18 1.2.3 Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống 18 1.3 Nội dung quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống 20 1.3.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 20 1.3.2 Xây dựng thể chể chế, sách 20 1.3.3 Tổ chức máy đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC quản lý hoạt động lễ hội 22 1.3.4 Sử dụng nguồn lực hợp tác để bảo vệ phát huy giá trị lễ hội truyền thống 25 1.3.5 Tổng kết, đánh giá 26 1.3.6 Thanh tra, kiểm tra hoạt động QLNN lễ hội 27 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống số địa phƣơng nƣớc 29 1.4.1 Tỉnh Hải Dương .29 1.4.2 Tỉnh Quảng Ninh 31 1.4.3 Thành Phố Hà Nội 32 1.4.4 Bài học cho tỉnh Phú Thọ 33 Tiểu kết Chƣơng 35 Chƣơng THỰC TRẠNG LẾ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 37 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Điều kiện kinh tế .38 2.1.3 Điều kiện văn hóa, xã hội 39 2.2 Thực trạng lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ 40 2.2.1 Khái quát lễ hội truyền thống Phú Thọ 40 2.2.2 Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu địa bàn tỉnh Phú Thọ 41 2.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ 46 2.3.1 Tổ chức thực ban hành văn quy phạm pháp luật lễ hội truyền thống 46 2.3.2 Quản lý hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống Phú Thọ 49 2.3.3 Sử dụng, huy động nguồn lực tổ chức thực hoạt động lễ hội truyền thống 51 2.3.4 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống 54 2.3.5 Tổ chức máy đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC quản lý hoạt động lễ hội 56 2.3.6 Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh 58 2.3.7 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ 59 2.3.8 Xây dựng ban hành sách LHTT Phú Thọ 60 2.4 Đánh giá kết quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ 62 2.4.1 Kết đạt 62 2.4.2 Hạn chế .64 2.4.3 Nguyên nhân .69 Tiểu kết Chƣơng 74 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 76 3.1 Phƣơng hƣớng quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống 76 3.1.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam lễ hội truyền thống 76 3.1.2 Xu hướng biến đổi lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ 78 3.1.3 Mục tiêu tỉnh Phú Thọ quản lý nhà nước hoạt động lễ hội truyền thống 81 3.2 Giải pháp quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ 84 3.2.1 Xây dựng triển khai thực quy hoạch lễ hội truyền thống địa bàn Tỉnh 84 3.2.2 Tổ chức thực xây dựng xây dựng hệ thống văn bản, sách quản lý lễ hội truyền thống địa bàn Tỉnh 86 3.2.3 Hoàn thiện cấu tổ chức máy đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CB, CC, VC quản lý lễ hội truyền thống 87 3.2.4 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông công trình dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, điểm du lịch lễ hội .89 3.2.5 Thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật quảng bá lễ hội truyền thống địa bàn Tỉnh 90 3.2.6 Nghiên cứu khoa học, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống địa bàn Tỉnh .91 3.2.7 Đẩy mạnh xã hội hóa tổ chức quản lý lễ hội truyền thống 92 3.2.8 Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng xử lý vi phạm hoạt động lễ hội truyền thống 94 3.2.9 Giải pháp hoàn thiện hệ thống sách pháp luật 95 3.3 Khuyến nghị 97 3.3.1 Với quan Trung ương 97 3.3.2 Đối với tỉnh Phú Thọ 98 Tiểu kết Chƣơng 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thống kê vài lễ hội truyền thống tiêu biểu địa bàn tỉnh Quảng Ninh 31 Bảng 2.1 Thống kê số liệu chuyển dịch cấu kinh tế hàng năm 38 Bảng 2.2 Số liệu thống kê GDP 39 Bảng 2.3 Kết ban hành sách liên quan đến quản lý lễ hội truyền thống tỉnh Phú Thọ 48 Bảng 2.4 Thống kế cán theo trình độ 57 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Nói đến hình thức sinh hoạt cộng đồng, trước hết người ta phải nói đến lễ hội truyền thống Lễ hội truyền thống thành tố quan trọng văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống giới văn hóa từ trước đến tập chung vào nghiên cứu, nhiều vấn đề làm sáng tỏ đến thống cao Chẳng hạn thời điểm tổ chức lễ hội, địa điểm tổ chức lễ hội, cấu trúc, chức năng, nghi thức lễ hội, nhân vật phụng thờ, trò diễn, ý nghĩa lễ hội truyền thống Lễ hội hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần biểu giá trị tiêu biểu cộng đồng, dân tộc Lễ hội truyền thống loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc biệt, mang tính tập thể, có giá trị to lớn, mang ý nghĩa cố kết cộng đồng dân tộc, giáo dục tình cảm đạo đức người hướng cội nguồn Đồng thời lễ hội có giá trị văn hóa tâm linh, cân đời sống tinh thần người hướng cao thiêng liêng Việt Nam điểm đến hấp dẫn du khách nước, mang “Vẻ đẹp tiềm ẩn” Việt Nam nước thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều tài nguyên du lịch với phong cảnh đẹp làm say mê lòng người Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Bình, đặc biệt không kể đến lễ hội truyền thống mang đậm nét phong tục tập quán đậm đà sắc dân tộc lễ hội chùa Hương – Hà Nội, hội đền Hùng – Phú Thọ, Hội Lim – Bắc Ninh, lễ hội Chọi Trâu - Hải Phòng, Mỗi lễ hội lại có dấu ấn riêng biệt ý nghĩa riêng Khi xã hội ngày phát triển, sống người ngày đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu tinh thần như: vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, tìm hiểu lịch sử văn hoá nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội người 97 cán bộ, công chức ngành trở thành chuyên gia lĩnh vực công tác Tăng cường kinh phí, điều kiện làm việc (trụ sở, phương tiện lại v.v ) đặc biệt vùng dân tộc, vùng đồng bào, vùng sâu, vùng xa 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Với quan Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cần chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng lễ hội, từ định, thị dự báo quy hoạch lễ hội để phân cấp tổ chức, quản lý, trả lễ hội dân gian cho người dân, để người dân làm chủ lễ hội Hiện nay, Bộ tiến hành hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tổng thể lễ hội toàn quốc 2012 – 2020 tinh thần phân cấp trách nhiệm quản lý đến tỉnh, huyện Khi phân cấp rồi, tần suất lễ hội giảm Nhà nước đóng vai trò giám sát, lễ hội người dân - Có phân cấp theo lĩnh vực cụ thể : Quản lý phương diện tài lễ hội, Quản lý phương diện an ninh - xã hội xã hội, Quản lý vấn đề bảo vệ môi trường, Quản lý, bảo vệ khu di tích, sở thờ tự - Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần ban hành Quyết đinh việc thực Kết luận 51 – KL/TW ngày 22/7/2009 Bộ Chính trị thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội; biểu dương khen thưởng đơn vị thực tốt Công điện 162/CĐ – TTg Thủ tướng phủ; đạo Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố thực nghiêm túc văn hành lễ hội… Đề nghị Bộ Tài phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng tiền công đức đề nghị Đài Truyền hình Việt nam , Đài Tiếng nói Việt nam, quan báo chí dành thời lượng hợp lý tuyên truyền đối với lễ hội lớn mang tính kiện có ý nghĩa, tránh thương mại hóa công tác tuyên truyền làm giảm ý nghĩa lễ hội, gây phản cảm cho nhân dân 98 3.3.2 Đối với tỉnh Phú Thọ Các cấp cần có biện pháp xử lý, xử phạt sai phạm lễ hội, không để nạn ăn xin, ăn mày diễn lễ hội di tích Các địa phương cần bố trí lực lượng, phương tiện phát đối tượng nơi quy định, cấp phát đồ ăn yêu cầu không hoạt động di tích, lễ hội Ngoài cần có biện pháp xử lý mạnh tay để đảm bảo an ninh trật tự, xếp lại hàng quán chấn chỉnh, dứt khoát không để xảy tình trạng bán hàng rong, không để xảy tình trạng đốt đồ mã dịp tổ chức lễ hội Tại di tích, lễ hội cần xem xét cách tổ chức hòm công đức văn minh, đặc biệt vấn đề quản lý thu chi cho hoạt động lễ hội minh bạch, tiết kiệm Đồng thời, đề nghị Cấp ủy đảng, Chính quyền cấp phải nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, nghiêm khắc với cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm văn Thủ tướng quản lý hoạt động lễ hội Mặt trái lễ hội đầu xuân lâu nhìn nhận “ bệnh nan y ” thuốc chữa, song góc nhìn nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa bệnh nan y chữa cách dễ dàng quyền người dân vào Nhìn chung, lễ hội có quy mô làng, xã, quyền, sở chịu trách nhiệm quản lý, có tham mưu thống tổ chức ngành Văn hóa – thông tin Do vậy, lễ hội tổ chức chủ yếu nhân dân thực điều hành ban đạo, Ban tổ chức Bám sát quy định Quy chế Ban tổ chức lễ hội xây dựng chương trình, quy hoạch cụ thể thực việc xin phép, báo cáo quan cấp có thẩm quyền theo quy định Để đảm bảo giá trị nhân văn sâu sắc yếu tố tâm linh lễ hội, quan tổ chức lễ hội nên tuân thủ nghiêm ngặt vê thời gian, địa điểm, nghi thức, hành lễ, đạo cụ, trang phục, nội dung lễ hội Khi phục dựng lễ hội, thiết phải xác định giá trị gốc, tiêu chí nhận dạng biểu đặc trưng lễ hội, tránh làm sai lệch lễ hội lần khai thác 99 Bất quốc gia vào mùa năm có lễ hội dân tộc hay địa phương Lễ hội loại hình sinh hoạt văn hóa lớn nước ta có xu hướng tổ chức rộng rãi tất địa phương, vùng miền nước Thực chủ trương xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, theo tinh thần nghị Trung Ương V khóa VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thập kỷ gần việc khôi phục phát triển lễ hội trọng Lễ hội với tư cách sinh hoạt văn hóa truyền thống mang tính cộng đồng phản ứng cách sinh động nét văn hóa đặc thù quốc gia, dân tộc - Đề nghị vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền tỉnh Phú Thọ công tác quản lý lễ hội phát huy tối đa Cần có kế hoạch, phương án cụ thể nhằm làm tốt công tác tổ chức, quản lý lễ hội, đẩy lùi mặt hạn chế số lễ hội địa bàn, đảm bảo công tác quản lý lễ hội diễn vui tươi, an toàn theo quy định nhà nước, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân - Đề nghị UBND Tỉnh tăng mức phụ cấp quản lý, bảo vệ lễ hội; tăng kinh phí đầu tư công tác tu bổ, tôn tạo di tích liên quan đến lễ hội truyền thống - Cần ban hành quy định cụ thể chế sách đãi ngộ nghệ nhân dân gian có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy giá trị văn hoá phi vật thể tiêu biểu tỉnh Phú Thọ, hát Xoan Có sách để ghi công, tôn vinh cá nhân, doanh nghiệp tổ chức kinh tế xã hội có công bảo vệ, tu bổ, gìn giữ phát triển lễ hội truyền thống Qua nghiên cứu tổng quan hoạt động lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ, thấy hay, đẹp, độc đáo lễ hội Từ lần khẳng định hoạt động lễ hội truyền thống nét đẹp sinh hoạt người dân Phú Thọ Thông qua hoạt động lễ hội 100 truyền thống ta tìm thấy biểu tượng tâm lý cộng đồng, văn hóa dân tộc thực tế lịch sử Đó nơi thể cộng cảm tâm hồn người dự hội, niềm vui chơi hội đem đến sáng tạo văn hóa quý giá cho dân tộc Chính mà với thời gian, mặc biến thiên, thăng trầm lịch sử, lễ hội tồn phát triển mạnh mẽ Đây tài sản vô phải góp công xây dựng, bảo lưu, phát triển, phát huy giá trị văn hóa mang đậm chất dân tộc lễ hội Từ đặt nhiều vấn đề công tác quản lý hoạt động lễ hội truyền thống cho hoạt động lễ hội truyền thống diễn vừa lành mạnh, ý nghĩa, vừa thiết thực, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc người Việt Nam 101 Tiểu kết Chƣơng 1.Từ đặc điểm lợi tỉnh Phú Thọ, xác định du lịch văn hoá ngành kinh tế mũi nhọn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cụ thể du lịch lễ hội truyền thống, lấy lễ hội Đền Hùng làm trung tâm để phát triển điểm, tuyến du lịch xung quanh Từ lợi văn hoá cội nguồn kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng Phú Thọ tạo nên chương trình du lịch bổ ích phù hợp với đối tượng du khách Để phát huy lợi hoạt động du lịch lễ hội có hiệu quả, hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản lễ hội cần phải đặt mối quan hệ liên ngành, liên vùng khu vực nước để phát triển Trong quản lý nhà nước lễ hội truyền thống, vấn đề quy hoạch phải đặt lên hàng đầu Vấn đề đặt quy hoạch thực quy hoạch phải tiến hành đảm bảo đồng bộ, khoa học hiệu quả, từ việc kiểm kê, rà soát quy hoạch lễ hội cần phải bảo tồn, phục dựng, phát huy để gắn với hoạt động du lịch, đến việc quy hoạch điểm, tuyến, khu du lịch, quy hoạch hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật khu du lịch, yếu tố khác có liên quan Quy hoạch sở để xác định phân bổ cân đối ngân sách nhà nước, ngân sách từ việc xã hội hoá nhằm thực quy hoạch, giai đoạn, chu kỳ cách cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội chung tỉnh đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Trong hoạt động lễ hội phải tăng cường tự quản lý Nhà nước phối hợp chặt chẽ ngành, đoàn thể, địa phương để đảm bảo môi trường văn hoá hoạt động du lịch lễ hội Khi lễ hội truyền thống gắn kết với hoạt động du lịch yếu tố kinh tế yếu tố thị trường dễ dàng làm tổn thương đến lễ hội, làm biến dạng phai nhạt sắc lễ hội truyền thống Do vậy, việc tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động lễ hội truyền thống cần triển khai gấp rút thời gian tới 102 Văn hoá là nghiệp toàn dân, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý Bên cạnh việc phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, cần phát huy vai trò làm chủ nhân dân việc bảo tồn phát huy giá trị lễ hội truyền thống nói riêng di sản văn hoá nói chung Trong trình bảo vệ phát huy di sản văn hoá, cần huy động tự giác tham gia đông đảo quần chúng nhân dân, nhân dân phải người làm chủ thực toàn hệ thống di sản văn hoá, đồng thời nâng cao nếp sống văn minh cộng đồng dân cư tổ chức du lịch lễ hội Việc bảo vệ phát huy di sản văn hoá lễ hội truyền thống phải có hợp tác quốc tế, góp phần bảo vệ tốt di sản, nghiên cứu ứng dụng khoa học vào việc nghiên cứu bảo vệ di sản góp phần quảng bá hình ảnh đất nước người Việt Nam trường quốc tế, đồng thời trao đổi thông tin kinh nghiệm việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá 103 KẾT LUẬN Di sản văn hóa tảng hun đúc nên sắc hệ giá trị văn hóa dân tộc, nguồn lực cho phát triển Trong đó, lễ hội truyền thống tượng đặc biệt, không gương phản chiếu văn hóa dân tộc mà môi trường “ sống ” để bảo tồn, làm giàu sáng tạo giá trị Lễ hội truyền thống ăn tinh thần thiếu cộng đồng dân cư Nó sản phẩm dân gian, phục vụ nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng đông đảo quần chúng, thể khát vọng người sống Các hoạt động lễ hội truyền thống tổ chức dịp để nhân dân nghỉ ngơi sau ngày tháng lao động vất vả, dịp để người thể lòng tôn kính với tổ tiên, ông bà, với bậc tiền bối có công với đất nước Đây dịp để người dân thể lòng yêu quê hương, đất nước với niềm tự hào dân tộc Các hoạt động lễ hội truyền thống nơi nuôi dưỡng khơi dậy tinh thần, sức mạnh cộng đồng, văn hóa dân tộc thực tế lịch sử, lễ hội tồn phát triển mạnh mẽ Đây tài sản vô phải góp công xây dựng, bảo lưu, phát triển, phát huy giá trị văn hóa mang đậm chất dân tộc lễ hội truyền thống Được đánh giá, quan tâm đạo đắn Đảng Nhà nước vai trò lễ hội đời sống, năm qua lễ hội truyền thống phục hồi, tổ chức nhiều hơn, với quy mô năm lớn địa phương, vùng miền nước Lễ hội truyền thống làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, du lịch Tuy nhiên, quản lý tổ chức lễ hội bộc lộ không hạn chế từ nhận thức, đến mục đích, cách thức tổ chức lễ hội, vai trò chủ thể văn hóa cộng đồng Vì vậy, tăng cường quản lý nhà nước lễ hội truyền thống, đổi công tác đạo tổ chức, làm cho lễ hội truyền thống bảo tồn, lưu truyền, phát huy sống đại 104 Bằng phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin vật biện chứng, vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam văn hóa, thông qua phương pháp nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp, trực quan, phân tích so sánh tổng kết thực tiễn, dựa vào quan điểm nhận thức lễ hội, luận văn “ Quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ ” đạt số kết sau: Căn vào sở lý luận thực tiễn, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng lễ hội truyền thống – loại hình đặc biệt di sản văn hóa phi vật thể, thành tố quan trọng làm giàu sắc văn hóa dân tộc Đồng thời khẳng định vai trò thiếu quản lý nhà nước lễ hội truyền thống Quản lý nhà nước yếu tố tất yếu để bảo tồn giá trị truyền thống Luận văn nêu thực trạng quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua, từ nhận xét, đánh giá mặt làm tồn quản lý tổ chức lễ hội truyền thống làm sở đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ Từ quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước, Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ văn hóa, lễ hội truyền thống, từ sở lý luận, thực tiễn luận văn tổng kết, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước địa bàn tỉnh Phú Thọ kinh nghiệm số địa phương quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống, luận văn tổng hợp đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ Trong hoàn thiện văn quy phạm pháp luật, công tác dự báo, công tác quy hoạch, nghiên cứu khoa học, đầu tư nguồn lực tài nhân vấn đề bản, quan trọng 105 Trong thời gian tới, công tác quản lý nhà nước cần tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, giá trị di sản văn hóa phi vật thể nói chung lễ hội truyền thống nói riêng, tạo đồng thuận phát huy nguồn lực xã hội việc bảo tồn phát huy lễ hội truyền thống, hướng việc quản lý hoạt động tổ chức lễ hội gắn với xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, thực tốt vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sở, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (1951), Hán Việt từ điển, Nxb Minh Tân, Pari-Pháp Đào Duy Anh (2000), Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb Văn học nghệ thuật, Hà Nội Ngô Kim Anh (2000), "Quan hệ du lịch - Văn hoá triển vọng Ngành du lịch Việt Nam", Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, (2) Trịnh Lê Anh (2005), "Môi trường - xã hội- nhân văn vấn đề phát triển du lịch bền vững", Tạp chí Du lịch Việt Nam, (3) Toan ánh (2005), Nếp cũ hội hè đình đám, Nxb Trẻ, Hà Nội Bộ văn hóa, thông tin thể thao (1992), Thập kỉ giới phát triển văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch, Cục văn hóa sở 2010, Tài liệu hội nghị đánh giá công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2010 Cơ sở khoa học quản lý, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997 Đoàn Văn Chúc (1994), Những giảng văn hoá, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 10.Đoàn Văn Chúc (2004), Văn hoá học, Viện Văn hoá Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội 11 Thiều Chửu (1999), Hán - Việt từ điển, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 12.Công ty Cổ phần Hợp tác truyền thông Việt Nam (2005), Phú Thọ chào đón bạn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13.Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2008), Niên giám thống kê 2007 tỉnh Phú Thọ, Nxb Thống kê, Hà Nội 14.Lê Đức Cương (2004), "Du lịch văn hoá giảm nghèo", Tạp chí Du lịch Việt Nam, 107 15 Nguyễn Đăng Duy (2002), Văn hóa học Việt Nam, nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 16.Phạm Đức Dương (2000), Văn hoá Việt Nam bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội 17.Giáo trình quản lý hành nhà nước, tập 19 Những vấn đề cốt yếu quản lý, nxb Khoa học - kỹ thuật, 1993 18.Cao Đức Hải, Nguyễn Ngọc Khánh, Giáo trình quản lý lễ hội kiện, Cao Đức Hải ( chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 19.Lương Quỳnh Khuê (chủ biên) (2002), Giáo trình lý luận văn hóa Mac – Lênin, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 20.Lê Thị Minh Lý ( 2003), Lễ hội nhìn nhận từ góc độ văn hóa phi vật thể, in tạp chí Di sản văn hóa số 2, Cơ quan ngôn luận bảo vệ phát huy di sản văn hóa 21.Phùng Quang Luyến, Đổi quản lý nhà nước văn hóa điều kiện (2004) 22.Hồ Chí Minh, Về công tác văn hóa văn nghệ, nxb Sự thật, H.1997 23.Phạm Xuân Nam (2008), Sự đa dạng văn hóa, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 24 Bùi Quang Thắng( 2010), Tổ chức lễ hội truyền thống tổ chức kiện, tham luận Hội thảo khoa học “ Bảo tồn phát huy lễ hội cổ truyền xã hội đương đại – Qua trường hợp hội Gióng”, tháng năm 2010, Hà Nội 25 Ngô Đức Thịnh ( 2010), Một số nhận thức lễ hội truyền thống, Tham luận hội thảo khoa học “ Công tác tổ chức quản lý lễ hội dân gian”, tháng 6/2010, Hải Dương 26 Ngô Đức Thịnh ( 2001), Tín ngưỡng văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 108 Ngô Đức Thịnh (2001), Về tín ngưỡng, lễ hội cổ truyền, Nxb 27 Văn hóa thông tin, Hà Nội Lê Văn Quán( 2007) , Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam, Nxb 28 Lao động, Hà Nội 29.Đặng Nghiêm Vạn ( chủ biên, 1996), Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb KHXH, Hà Nội 30.Tạp chí thông tin UNESCO, số 2, năm 1988 31.Từ điển Triết Học (2002), nxb Văn hóa – thông tin, Hà Nội 32.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ST, H.1987 33 Văn kiện hội nghị lần thứ ban chấp hành trung ương khóa VIII, nxb Chính trị quốc gia 34.Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình Khoa học quản lý, nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội 35.Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình luật hành chính, nxb Công An Nhân Dân 36.L.Cardiere( 1997), Về văn hóa truyền thống tín ngưỡng người Việt, Nxb VHTT, Hà Nội 37.Lê Trung Vũ( 2001), “ Mê tín: Biểu quan niệm”, Tạp chí NCTG, số 38.Thủ tướng Chính phủ 2008, Quyết định số 99/2008/QĐ/TTg ngày 14/7/2008 việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 39.Uỷ Ban nhân dân tỉnh phú thọ (2006), Báo cáo quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ ( giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến 2020 ) 40.http://phutho.gov.vn 41.http://svhttdt.phutho.gov.vn 109 42.http://baochinhphu.vn 43.http://dch.gov.vn 44.http://phutho.gov.vn 45.http://svhttdt.phutho.gov.vn 46.http://baochinhphu.vn 47.http://dch.gov.vn PHỤ LỤC Một số hình ảnh lễ hội truyền thống Phú Thọ ... cứu lý luận thực tiễn quản lý nhà nước lễ hội truyền thống; sở vận dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ; từ đề xuất giải pháp QLNN lễ hội truyền thống địa. .. sở lý luận thực tiễn quản quản lý nhà nước lễ hội truyền thống Chương 2: Thực trạng lễ hội quản lý nhà nước lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Phương hướng qiải pháp QLNN lễ hội. .. Phú Thọ 40 2.2.1 Khái quát lễ hội truyền thống Phú Thọ 40 2.2.2 Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu địa bàn tỉnh Phú Thọ 41 2.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc lễ hội truyền thống địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh phú thọ , Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh phú thọ , Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay