Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an

116 18 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯU QUANG NINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯU QUANG NINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Nguyễn Hoàng Hiển HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: “Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An” công trình nghiên cứu khoa học riêng Nội dung Luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí khoa học, kết nghiên cứu đề tài khoa học (theo Danh mục tài liệu tham khảo) Các số liệu Luận văn trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lưu Quang Ninh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Hoàng Hiển hướng dẫn thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo đem lại cho kiến thức hữu ích suốt trình học tập nghiên cứu Học viện Hành Quốc gia Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện, Khoa Sau đại học tạo điều kiện cho trình học tập Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích trình thực đề tài nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lưu Quang Ninh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước 1.1.2 Các loại hình Doanh nghiệp nhà nước 10 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế 13 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Sự cần thiết khách quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước 17 1.2.3 Các công cụ nhà nước dùng để quản lý doanh nghiệp nhà nước 19 1.2.4 Xu hướng can thiệp nhà nước vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước 19 1.2.5 Nội dung quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 27 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN 28 2.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Nghệ An 28 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 30 2.1.3 Tình hình phát triển dân số 31 2.1.4 Tiềm tự nhiên khai thác 32 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 36 2.2.1 Quy mô tăng trưởng 36 2.2.2 Quy mô lao động 39 2.2.3 Quy mô vốn 41 2.2.4 Doanh thu hiệu sản xuất kinh doanh 42 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 44 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước 44 2.3.2 Công tác ban hành thực thi quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước 46 2.3.3 Công tác khuyến khích, hỗ trợ tạo môi trường hoạt động cho doanh nghiệp nhà nước 52 2.3.4 Công tác kiểm tra, tra doanh nghiệp nhà nước 60 2.3.5 Bộ máy quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An 65 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 68 2.4.1 Những thành công 68 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG 72 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2025 73 3.1 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 73 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Nghệ An 73 3.1.2 Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước theo Luật doanh nghiệp, tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo nguyên tắc thị trường 77 3.1.3 Cải cách thể chế quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước phải thích ứng với xu hướng hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế 79 3.1.4 Đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành đồng với cải cách kinh tế nói chung, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 80 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 84 3.2.1 Giải pháp hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhà nước 84 3.2.2 Giải pháp làm lành mạnh hóa tài doanh nghiệp nhà nước 86 3.2.3 Đào tạo, xếp, bố trí cán lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước chủ chốt 89 3.2.4 Tiếp tục tiến hành xếp lại, phát triển nâng cao hiệu quản hoạt động doanh nghiệp nhà nước 92 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp nhà nước 94 TIỂU KẾT CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DN – Doanh nghiệp DNNN – Doanh nghiệp nhà nước ĐKKD – Đăng ký kinh doanh HĐQT – Hội đồng quản trị KTTT – Kinh tế thị trường SXKD – Sản xuất kinh doanh UBND – Ủy ban nhân dân XHCN – Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 2.1 – Số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.2 – Phân bổ lao động theo loại hình doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 2.3 – Quy mô vốn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 2.4 – Doanh thu doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2014 Trang 38 40 41 43 92 triển để phát triển khả chuyên môn khẳng định địa vị người quản lý doanh nghiệp Cấp lãnh đạo doanh nghiệp cần xác định đào tạo phát triển nhân lực đội ngũ quản lý điều kiện định đến tồn phát triển doanh nghiệp nhà nước thị trường Sự hội nhập kinh tế quốc tế đặt yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý Đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước ngày cần phải biết ngoại ngữ, thành thạo vi tính, hiểu pháp luật kinh doanh quốc tế để không bị chèn ép kinh doanh, hiểu văn hóa thị trường mà doanh nghiệp muốn tiếp cận tới, chuyên môn, nghiệp vụ cần nâng cấp theo chuẩn mực quốc tế Bởi vậy, doanh nghiệp nhà nước muốn đổi cần tâm tạo điều kiện thời gian kinh phí cho người lao động người quản lý học tập nâng cao trình độ, kỹ cần thiết nhiều hình thức học chức, quy ngắn hạn, dài hạn Khi người quản lý có đủ lực họ sẵn sàng chấp nhận thay đổi, tạo tính đột phá công việc, không cản trở trình phát triển doanh nghiệp mà thấy rõ thành công cá nhân đạt tổ chức đạt địa vị cạnh tranh 3.2.4 Tiếp tục tiến hành xếp lại, phát triển nâng cao hiệu quản hoạt động doanh nghiệp nhà nước So với loại hình doanh nghiệp khác doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An nhiều hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh Chủ trương Đảng Nhà nước rõ tiếp tục cần đổi nâng cao hiệu loại hình doanh nghiệp nhà nước Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII nêu rõ “Khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp, hình thức tổ chức kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp cổ phân”, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước xem giải pháp tốt cho tình hình Các số liệu thống kê cho thấy chuyển sang hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoạt động có 93 hiệu phụ thuộc giảm xuống tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên Động lực làm việc người lao động lao động quản lý cải biến rõ rệt thu nhập địa vị họ gắn chặt với hiệu công việc thân Hơn nữa, cổ phần hóa hình thành Hội đồng quản trị bao gồm cổ đông có tỷ lệ vốn góp cao cổ đông nên họ kiểm soát hoạt động quản lý doanh nghiệp Nếu máy quản lý hoạt động hiệu quả, thành viên hội đồng quản trị có quyền yêu cầu cắt chức thay đổi máy quản lý thông qua thuê bên thăng tiến doanh nghiệp Điều gắn trách nhiệm, quyền hạn lợi ích người quản lý doanh nghiệp với hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc cổ phần hóa xóa bỏ tính độc quyền đặc quyền sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Sự cạnh tranh loại bỏ suy nghĩ dựa dẫm phận lao động quản lý, mà họ tự thấy thực cần thiết phải nỗ lực công việc không bị đào thải, bị hội làm việc khẳng định địa vị thân doanh nghiệp Các doanh nghiệp nhà nước không nằm diện phải cổ phần hóa cần cấu lại cho tinh giản gọn nhẹ, ý tới việc củng cố đội ngũ quản lý giỏi, động để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Đặc biệt Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng bổ nhiệm hay thuê doanh nghiệp phải có cam kết chặt chẽ với tỉnh trách nhiệm vật chất nhằm hạn chế hành vi sai trái tăng trách nhiệm công việc Các doanh nghiệp nhà nước diện cổ phần hóa cần phải thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Hiện tiến trình cổ phần hóa diễn chậm Nguyên nhận trước hết nhận thức bảo thủ cấp lãnh đạo cấp quản lý doanh nghiệp, họ sợ bị quyền lực quyền lợi việc cổ phần hóa diễn ra, thân người lao động 94 doanh nghiệp nhà nước sợ việc làm Hơn thủ tục cổ phần hóa rườm ra, chồng chéo, quy trình cổ phần hóa từ xây dựng đến thực đề án bình quân doanh nghiệp khoảng 400 ngày, việc xác định giá trị tài sản trước cổ phần nhiều khó khăn Trong nhiều trường hợp xác định giá trị thực thấp thực tế để mua cổ phần với giá rẻ nhằm tung thị trường thu lời giá cổ phiếu tăng gây thất thoát tài sản Nhà nước Bởi việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước cổ phần hóa cần định giá trị tài sản quyền sử dụng đất theo giá thị trường Để làm cần có tư vấn công ty kiểm toán quốc tế việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp trước cổ phần hóa Tỷ lệ cổ phần chi phối không nên cao khó có đột phá quản lý công nghệ tham gia rộng tính minh bạch, công khai hệ thống giám sát chặt chẽ Điều đòi hỏi người quản lý muốn thành công không bị đào thải phải làm than để phù hợp với tiến trình phát triển tức phải có động lực làm việc 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp nhà nước Luật hóa cụ thể thủ tục tra, kiểm tra quan tra, kiểm tra đối vơi doanh nghiệp nhà nước Thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc tiến hành có dấu hiệu sai phạm, tránh tra, kiểm tra tùy tiện gây phiền nhiễu cho hoạt động doanh nghiệp nhà nước Quy định rõ việc sử dụng kết tra chuyên ngành, tránh chồng chéo chức năng, phủ định lẫn Nâng cao trình độ phẩm chất cán tra, tuyển chọn người làm công tác tra có chuyên môn giỏi, nắm vững quy định pháp luật, phẩm chất trị vững vàng, có lương tâm nghề nghiệp để đào tạo chuyên môn tra Ngoài ra, cần có chế độ đãi ngộ cán 95 tra để họ yên tâm công tác hạn chế tiêu cực Gắn chế độ ngộ với biện pháp kỹ luật nghiêm khắc cán tra vi phạm pháp luật Cán tra làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thương thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước nói riêng doanh nghiệp nói chung Tăng cường công cụ tra, kiểm tra, kiểm soát theo luồng, đặc biệt luồng tiền tệ Việc kiểm soát theo luồng có ý nghĩa quan trọng kiểm soát toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời điểm cần Để thực phức thức kiểm soát này, yêu cầu đặt tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng, hệ thống kiểm toán Phát triển quan kiểm toán hoàn thiện hệ thống kế toán trở thành phương tiện kiểm soát hữu hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước, từ quan tra, kiểm tra có sở phục vụ công tác hiệu Có biện pháp bắt buộc doanh nghiệp nhà nước phải thực chế độ báo các số liệu tài chính, lao động, công bố thông tin theo quy định pháp luật cho quan quản lý vĩ mô Các báo cáo hàng năm phải thông qua quan kiểm toán độc lập Tăng cường công tác kiểm toán nhiều biện pháp yêu cầu ngân hàng cho vay doanh nghiệp nhà nước có xác nhận kiểm toán độc lập có trình độ cao Kiên xử lý chủ doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật Bên cạnh biện pháp có tính cưỡng chế, cần phát huy tính tự giác, tự kiểm tra từ phía doanh nghiệp kết hợp với giám sát nhân dân công luận Việc tra, kiểm tra quan nhà nước nên định kỳ, năm không đoàn kiểm tra doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh 96 TIỂU KẾT CHƯƠNG Từ thực trang quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An, chương III đưa quan điểm giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước doah nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An theo quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An, cần phải có quan điểm quản lý doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước kết hợp đồng giải pháp, tập trung vào giải pháp lành mạnh hóa tài doanh nghiệp nhà nước; Đào tạo, xếp, bố trí lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước chủ chốt cách hợp lý giải pháp hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhà nước 97 KẾT LUẬN Như vậy, thấy rằng, Luật Doanh nghiệp 2014 văn pháp luật quy định doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng việc thiết lập khung pháp lý quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước Cho đến nay, hệ thống pháp luật quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước tương đối đầy đủ, phù hợp với thực tiễn tạo sở cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động bình đẳng với loại hình doanh nghiệp khác kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tỉnh Nghệ An thực tốt chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu Đặc biệt, việc tạo lập môi trường pháp lý để doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân hoạt động bình đẳng Tuy nhiên, việc tập trung vào thực chủ trưởng xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước làm tỉnh Nghệ An thiếu tập trung vào việc hoạch định phát triển cho doanh nghiệp nhà nước tỉnh Số lượng doanh nghiệp nhà nước đại bàn tỉnh giảm liên tục thời gian qua vừa cho thấy tỉnh thực tốt việc xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước cho thấy tỉnh tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động Công tác, tra kiểm tra hoạt động doanh nghiệp nhà nước chưa triển khai thường xuyên Công tác phối hợp, trao đổi thông tin quan quản lý nhà nước việc quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước có lúc chưa đồng bộ, thiếu thông tin đầy đủ, xác, toàn diện doanh nghiệp nhà nước địa tỉnh Để nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An, cần kết hợp đồng giải pháp, tập trung vào giải pháp nâng cao trách nhiệm, 98 hiệu quả, hiệu lực máy quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng triển khai thực nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhà nước; nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư – UNDP-UNCDF (2007), Tài liệu đào tạo lập kế hoạch có tính chiến lược phát triển kinh tế địa phương Bộ Tài (2014), Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng năm 2014 Ban hành quy chế hoạt động người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Bộ Tài (2015), Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn số nội dung giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu hoạt động công khai thông tin tài doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước Chính phủ (2009), Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 Ban hành Quy chế quản lý tài Công ty nhà nước quản lý vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp khác Chính phủ (2010), Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2010 Chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước chủ sở hữu Chính phủ (2011), Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Chính phủ (2011), Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2011 Quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu người cử làm đại diện chủ 100 sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp có vốn góp nhà nước Chính phủ (2011), Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quản lý người giữ chức danh, chức vụ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ 10 Chính phủ (2012), Nghị 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường 11 Chính phủ (2012), Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 phân công, phân cấp thực quyền,, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2013 việc Ban hành Quy chế giám sát tài đánh giá hiệu hoạt động công khai thông tin tài doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu doanh nghiệp có vốn nhà nước 13 Chính phủ (2013), Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2013 Đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2014 Giám sát, kiểm tra, tra doanh nghiệp nhà nước việc chấp hành pháp luật tuân thủ định chủ sở hữu 15 Chính phủ (2014), Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 Quy định tập đoàn kinh tế nhà nước tổng công ty nhà nước 101 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 81/2015/NĐ-CP việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước thay cho Quyết định 36/2014QĐ-TTg 17 Chính phủ (2015), Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 18 Chính phủ (2015), Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp 19 Chỉnh phủ (2015), Nghị định số 106/2015/NĐ-CP Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn Điều lệ 20 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban đạo tổng kết lý luận (2005), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận – thực tiễn quan 20 năm đổi 21 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội IX Đảng; Nghị Trung ương khóa IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu hoạt động DNNN 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Hội thảo Doanh nghiệp Nhà nướcThành công học đắt giá 23 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội X Đảng 24 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XII Đảng 25 Đoàn Thị Lan Anh (2012), “Một số khía cạnh pháp lý quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường Việt nam”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Luật Hà Nội 26 Đỗ Đình Chuyên (2015), “Quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà nội”, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 102 27 Lê Văn Trung (2006), Đổi quản lý nhà nước pháp luật doanh nghiệp Việt Nam nay, LATS Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 28 Lê Hoàng Yến (2013), "Kết giải pháp thực tái cấu tập đoàn,tổng công ty nhà nước", Tạp chí Kế toán kiểm toán 29 Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An năm 2013 30 Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An năm 2014 31 Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An năm 2015 32 Ngân hàng giới WB (1998), Nhà nước giới chuyển đổi 33 Nguyễn Xuân Phúc (2012), “Quản lý nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc phòng”, LATS kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 34 Nguyễn Duy Ký (2012), Quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa Bộ Giao thông - Vận tải, Luận án tiến sĩ Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh 35 Nguyễn Văn Cường (2010), “Quản lý kinh tế quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước – thực trạng kiến nghị”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Luật Hà Nội 36 Ngô Quang Minh (2013), "Đổi doanh nghiệp nhà nước nước ta nay", Tạp chí Cộng sản 37 Nguyễn Minh Phong (2012), "Thực tiễn tái cấu trúc DNNN Việt Nam giai đoạn phát triển mới", Báo Nhân dân, ngày 9/8 38 Phạm Viết Muôn (2012), Tiến hành đồng giải pháp xếp, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước, Báo nhân dân ngày 15/11 103 39 Phạm Kim Văn (2008), “Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước điều kiện hội nhập Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học kinh tế quốc dân 40 Phan Đức Hiếu (2003), Cải cách doanh nghiệp nhà nước, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Nxb Tài 41 Phí Thị Thu Trang (2008), Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán quản lý DNNN cổ phần hóa Việt Nam thời kỳ mở cửa,hội nhập, Luận án tiến sĩ ĐH Thương mại 42 Quốc hội, Nghị số 42/2009/QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước 43 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp nhà nước 1995 44 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 45 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp 2005 46 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp 2014 47 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế giám sát đánh giá hiệu hoạt động DNNN 48 Thủ tướng Chính phủ (2006), Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 49 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 Phê duyệt đề án Đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30) 104 50 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Ban hành Quy chế thực chế cửa, liên thông quan hành nhà nước địa phương 51 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 việc ban hành Quy chế giám sát DNNN kinh doanh thua lỗ, hoạt động hiệu 52 Thủ tướng Chính phủ (2011),Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước 53 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2014 Ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 54 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước 55 Trần Du Lịch (2013), "Nhìn nhận lại vai trò doanh nghiệp nhà nước giai đoạn phát triển mới", Tạp chí Doanh nhân 56 Trần Thị Bích Hằng (2012), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DNNN kinh doanh du lịch sau cổ phần hóa địa bàn Thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Thương mại 57 Trần Tiến Cương (2005), “Doanh nghiệp sau cổ phần hóa kết hoạt động, vấn đề phát sinh kiến nghị sách”, Tạp chí quản lý kinh tế, Số 58 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (2004), Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước điều kiện hội nhập Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 105 59 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2009), Quyết định số 6888/QĐUBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 việc ban hành Kế hoạch cải hành nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2010 60 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2010), Chỉ thị 16/2010/CT-UBND ngày 09 tháng năm 2010 việc nâng cao chất lượng thực chế cửa, cửa liên thông địa bàn tỉnh Nghệ An 61 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2012), Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09 tháng năm 2012 Ban hành Chương trình Cải cách hành nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020 62 Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2012), Quyết định số 1740/QĐUBND ngày 22/5/2012 ban hành Đề án đổi nâng cao chất lượng, hiệu công tác trợ giúp pháp lý địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015 63 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2012), Báo cáo số 662/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 Báo cáo Công tác cải cách hành tỉnh Nghệ An năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 64 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2012), Quyết định số 4892/QĐUBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đế án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020 65 Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2013), Quyết định số 1135/QĐUBND tỉnh Nghệ An ngày 03 tháng năm 2013 việc Ban hành kế hoạch bồi dưỡng doanh nhân Nghệ An năm 2013 66 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2013), Báo cáo số 624/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 Báo cáo Công tác cải cách hành tỉnh Nghệ An năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 106 67 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2014), Quyết định số 4115/QĐUBND ngày 26 tháng năm 2014 Ban hành Đề án nâng cao chất lượng thực chế cửa, chế cửa liên thông theo hướng đại quan hành nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 68 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2014), Báo cáo số 612/BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 Báo cáo Công tác cải cách hành tỉnh Nghệ An năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 69 Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2015), Quyết định số 46/2015/QĐUBND ngày 27 tháng năm 2015 việc ban hành Quy định sách hỗ trợ doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020 70 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2015), Quyết định số 1280/QĐUBND ngày 03/4/2015 việc ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành trọng tâm năm 2015 địa bàn tỉnh Nghệ An 71 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2015), Báo cáo số 809/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 Báo cáo Công tác cải cách hành tỉnh Nghệ An năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 72 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2015), Báo cáo tổng kết Chương trình cải cách hành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015 số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020 ... tra, tra doanh nghiệp nhà nước 60 2.3.5 Bộ máy quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An 65 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ... QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2025 73 3.1 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC... thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an , Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an , Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay