Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện

134 19 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tự nghiên cứu thực dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Ngọc Hiến Các số liệu Luận văn trung thực, khách quan, đƣợc Đài Tiếng nói Việt Nam phê duyệt ban hành công khai TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hà Thị Bích Thuận LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận văn “Phát triể u h h i i ti i i t hi tr th ht h tru th , nhận đƣợc giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình thầy cô Học viện Hành Quốc gia; giúp đỡ tạo điều kiện lãnh đạo quan, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - TS Nguyễn Ngọc Hiến tận tình bảo, hƣớng dẫn hoàn thành Luận văn này; - Các nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo Học viện Hành quốc gia nhiệt tình giảng dậy, truyền đạt cho kiến thức quản lý công suốt thời gian học tập Học viện; - Lãnh đạo quan, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tạo điều kiện thời gian, giúp đỡ công việc, động viên tinh thần để đƣợc tham gia hoàn thành khóa học; Mặc dù thân học viên nỗ lực, nghiêm túc nghiên cứu hoàn thiện Luận văn, nhiên, kinh nghiệm nghiên cứu chƣa nhiều, nhƣ thời gian thực đề tài có hạn nên tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong nhận đƣợc tham gia, góp ý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Trân trọng./ Hà nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Luận văn Hà Thị Bích Thuận DAN MỤC C C C VI BTV: Biên tập viên CBVC: Cán viên chức CNH-HĐH: Công nghiệp hóa, đại hóa ĐTBD: Đào tạo bồi dƣỡng NNL: Nguồn nhân lực Ắ PT & TH VN: Phát truyền hình Việt Nam PTTH: Phát truyền hình PV: Phóng viên TCCB: Tổ chức Cán TNVN: Tiếng nói Việt Nam UBND: Ủy ban nhân dân VOV1: Hệ Thời - Chính trị - Tổng hợp VOV2: Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo VOV3: Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí VOV4: Hệ phát Dân tộc VOV5 : Kênh Phát đối ngoại quốc gia VOVAS: Trung tâm Dịch vụ quảng cáo truyền thông đa phƣơng tiện VOVTV: Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam NCKH: Nghiên cứu Khoa học MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 1.1 Những khái niệm .6 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm truyền thông 1.1.4 Khái niệm truyền thông đa phƣơng tiện 10 1.2 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực truyền thông 10 1.3 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc phát triển nguồn nhân lực làm Truyền thông Việt Nam .12 1.4 Mục tiêu công tác phát triển nguồn nhân lực .14 1.5 Nội dung phát triển nguồn nhân lực làm truyền thông .16 1.5.1.Xây dựng kế hoạch, phƣơng án tổ chức thi tuyển nguồn nhân lực .16 1.5.2 Xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực 18 1.5.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 19 1.5.4 Xây dựng chƣơng trình, quy trình phƣơng pháp đào tạo nguồn nhân lực 20 1.5.5 Đầu tƣ cho phát triển nguồn nhân lực 24 1.5.6 Đánh giá chƣơng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 24 1.6 Một số kinh nghiệm quốc tế phát triển nguồn nhân lực Phát Truyền hình 27 1.6.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nƣớc 27 1.6.2 Kinh nghiệm đào tạo nƣớc 33 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM HIỆN NAY 35 2.1 Thực trạng mô hình tổ chức máy Đài Tiếng nói Việt Nam .35 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy 35 2.1.2 Thực trạng cấu tổ chức 41 2.1.3 Đánh giá tình hình thực cấu tổ chức máy Đài Tiếng nói Việt Nam theo Nghị định số 55/2014/NĐ-CP 44 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 45 2.2.1 Tổng quan nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 45 2.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 54 2.3 Thực trạng nguồn nhân lực khối biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam 65 2.3.1 Ƣu điểm .66 2.3.2 Nhƣợc điểm 68 2.4 Đánh giá chung 70 2.4.1 Kết đạt đƣợc 70 2.4.2 Thuận lợi .71 2.4.3 Khó khăn .73 Chƣơng XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VỚI TƢ CÁCH LÀ TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN 75 3.1 Mô hình tổ chức máy tƣơng lai Đài Tiếng nói Việt Nam 75 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển ngành Phát thanh-Truyền hình Việt Nam 75 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam .76 3.1.3 Hiệu công tác tổ chức, máy Đài Tiếng nói Việt Nam 77 3.1.4 Nghiên cứu tổ chức máy Đài Tiếng nói Việt Nam 78 3.2 Giải pháp mô hình nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam .95 3.2.1 Những định hƣớng phát triển nguồn nhân lực 95 3.2.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 97 3.2.3 Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán Đài Tiếng nói Việt Nam .100 3.2.4 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng phát triển Nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 103 3.3 Về thể chế để phát triển nguồn nhân lực truyền thông 107 3.3.1 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành Phát truyền hình thời gian tới 107 3.3.2 Dự báo nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 109 3.4 Các biện pháp cụ thể 111 3.4.1 Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 111 3.4.2 Đào tạo, bồi dƣỡng công chức viên chức làm truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam 113 3.5 Kiến nghị - giải pháp 118 3.5.1 Đối với Đảng, Nhà nƣớc .118 3.5.2 Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam 121 KẾT LUẬN .122 TÀI LIỆU THAM KHẢO .124 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Theo trình độ đào tạo 50 Bảng 2.2 Trình độ lý luận trị 51 Bảng 2.3 Theo ngạch chức danh: .51 Bảng 2.4 Theo trình độ đào tạo 52 Bảng 2.5 Trình độ lý luận trị: 53 Bảng 2.6 Theo ngạch chức danh 53 Bảng 2.7 Tổng hợp số liệu cán quản lý tính đến 01/12/2015 .56 Bảng 2.8 Số liệu nâng ngạch công chức, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam 60 Bảng 3.1 Dự kiến nhu cầu đào tạo ngành phát thanh-truyền hình 108 Bảng 3.2 Nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2011-2015 110 Bảng 3.3 Dự báo Nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 111 giai đoạn 2016-2020 111 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ trình độ đào tạo 50 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ trình độ lý luận trị 51 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ ngạch chức danh 52 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ trình độ đào tạo 53 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ trình độ lý luận trị .53 Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ ngạch chức danh 54 Sơ đồ 1.1: Quy trình đào tạo, bồi dƣỡng Công chức viên chức 21 ` PHẦN MỞ ĐẦU ính cấp thiết đề tài Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin Đảng ta từ lâu khẳng định vai trò tổ chức phát triển xã hội ngƣời Qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng Nga, V.I.Lê Nin rút kết luận: “Trong đấu tranh giành quyền, giai cấp vô sản vũ khí khác tổ chức” giành đƣợc quyền, toàn nhiệm vụ đảng cầm quyền “…tổ chức, tổ chức tổ chức” Chủ tịch Hồ Chí Minh gƣơng sáng vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin việc xây dựng tổ chức đề giải pháp tổ chức thực phù hợp với truyền thống dân tộc thực tiễn Việt Nam Sau nửa kỷ lãnh đạo thành công cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng khẳng định: “Tổ chức khâu định việc thực thắng lợi đƣờng lối, sách Đảng” Từ sở lý luận thực tiễn nhà nghiên cứu tổ chức máy chứng minh tổ chức hoạt động có hiệu quả, đạt đƣợc mục tiêu dự kiến phải có cấu tổ chức Nói cách khác “Cơ cấu tổ chức có vai trò định tới hiệu hoạt động tổ chức” Lý luận thực tiễn chứng minh vai trò định nguồn lực ngƣời cách mạng Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: “Con người chủ thể cải tạo hoàn cảnh yếu tố quan trọng lực lượng sản xuất Sinh thời Hồ Chí Minh rõ: Cán gốc công việc, muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Ngƣời khẳng định: Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa cần phải có người chủ nghĩa xã hội” [33, tr 215] Các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi nhấn mạnh yêu cầu quan trọng phải phát huy nguồn lực ngƣời, coi "con ngƣời vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội"; Trong giai đoạn khoa học - công nghệ phát triển nhƣ vũ bão, loài ngƣời bƣớc vào thời kỳ kinh tế tri thức, Văn kiện Đại hội IX, X, XI Đảng tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng nguồn lực ngƣời: “Nguồn lực người nguồn lực quan trọng nhất; cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực trang bị tri thức, kỹ lao động có khả ứng dụng nhanh chóng tri thức khoa học - công nghệ vào trình sản xuất để nâng cao suất hiệu lao động”[24, tr178] Ở lĩnh vực nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nắm vai trò then chốt định đến phát triển lĩnh vực Trong lĩnh vực báo chí truyền thông vai trò nguồn nhân lực phủ nhận đƣợc Đối với quan báo chí truyền thông, bên cạnh yếu tố sở vật chất phƣơng tiện kỹ thuật phục vụ trình tác nghiệp, nguồn nhân lực nhân tố định đến chất lƣợng hoạt động quan đó, cụ thể chất lƣợng thông tin quan báo chí truyền thông Sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thông tin, truyền thông đặt đòi hỏi mới, phức tạp tầm cao cho công tác tổ chức, quản lý báo chí, đòi hỏi nguồn nhân lực đủ trình độ kiến thức, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý tình hình Đài Tiếng nói Việt Nam xác định rõ việc xây dựng nguồn nhân lực chất lƣợng cao yếu tố tiên đảm bảo cho chất lƣợng hoạt động quan báo chí, đặc biệt thời đại sức mạnh internet mạng xã hội (facebook, twitter ) có phần lấn ƣớt loại hình truyền thông quen thuộc Nguồn nhân lực báo chí chất lƣợng cao không giỏi kỹ tác nghiệp báo chí phải sử dụng thành thạo phƣơng tiện, công cụ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất tác phẩm báo chí đa phƣơng tiện vừa có chất lƣợng vừa thu hút, hấp dẫn công chúng Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm đầu tƣ hai phƣơng diện chủ trƣơng tiềm lực cho lĩnh vực liên quan nhiều đến phát triển xây dựng mô hình tổ chức ngƣời nhƣ: Thành lập đơn vị, tổ chức sản xuất chƣơng trình nhƣ nâng cao trình độ, tạo môi trƣờng làm việc để ngƣời giải có vấn đề khai thác, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến thật mạnh mẽ việc khai thác, đào tạo, sử dụng từ nguồn nhân lực Bốn là: Không ngừng nâng cao trình độ học vấn, không, ảnh hƣởng nhiều đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thực toàn xã hội học tập làm việc Năm là: Đảng Nhà nƣớc cần có sách rõ ràng, minh bạch, đắn việc việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, trọng dụng nhà khoa học chuyên gia thật có tài cống hiến Phải có phân biệt rành mạch tài thật tài giả, ngƣời hội ngƣời chân quan công quyền Không giải đƣợc vấn đề cách rõ ràng, nhân tài đất nƣớc lại "rơi lả tả nhƣ mùa thu", "vàng thau lẫn lộn", làm cho ngƣời thật có tài không phát triển đƣợc, đó, ngƣời hội, “ăn theo nói leo”, xu nịnh, bợ đỡ lại tồn quan công quyền Sáu là: Chính phủ cần có định đắn việc đƣợc ph p đầu tƣ vào nguồn nhân lực; cải thiện sách tiền tệ tài chính, phát triển sở hạ tầng, đại hóa giáo dục vấn đề quan trọng vào thời điểm Bảy là: Cải thiện thông tin nguồn nhân lực theo hƣớng rộng rãi dân chủ, làm cho ngƣời thấy đƣợc tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực nƣớc ta giới Mở đợt tuyên truyền rộng rãi, thấm sâu vào lòng ngƣời nguồn nhân lực, chất lƣợng sinh, sống, thông tin học tập, giáo dục ngành nghề tầng lớp nhân dân, niên, học sinh Tám là: Hàng năm, Nhà nƣớc cần tổng kết lý luận thực tiễn nguồn nhân lực Việt Nam, đánh giá mặt đƣợc, mặt chƣa đƣợc, kịp thời rút kinh nghiệm, sở mà xây dựng sách điều chỉnh sách có nguồn nhân lực Việt Nam, nhƣ sách hƣớng nghiệp, sách dạy nghề, học nghề, sách quản lý nhà nƣớc dạy nghề, học nghề; sách dự báo nhu cầu lao động cân đối lao động theo ngành nghề, cấp trình độ; sách thu hút thành phần kinh tế tích cực tham gia vào lĩnh vực tạo nguồn nhân lực cho 112 đất nƣớc; sách chi ngân sách để đào tạo nguồn nhân lực; sách tổ chức NGO có liên quan đến vấn đề nhân tài, nhân lực; sách lao động làm việc nƣớc thu hút thành phần kinh tế tham gia đƣa lao động làm việc nƣớc ngoài; sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng nông dân, công nhân, trí thức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động Chính phủ quan chức phải có sách, biện pháp kết hợp thật tốt đào tạo sử dụng tổng thể phát triển kinh tế đất nƣớc, đáp ứng có hiệu nguồn lao động có chất lƣợng cao cho yêu cầu phát triển kinh tế Nói tóm lại, không làm tốt vấn đề tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc, khó lòng đạt đƣợc mục tiêu đến năm 2020, nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại Trên thực tế, có nhiều quốc gia phát triển, trở thành nƣớc có thu nhập trung bình, nhƣng nƣớc tiếp tục lên đƣợc để trở thành nƣớc công nghiệp, nƣớc này, sách hiệu để phát triển nguồn nhân lực 3.4.2 i o tạo, b i d ỡ viê tru th i i i t Sau 20 năm đổi mới, báo chí Việt Nam có phát triển vƣợt bậc có đóng góp quan trọng thực Nghị Đảng Nhà nƣớc mặt trận tƣ tƣởng - văn hóa, đẩy mạnh công đổi mới, hội nhập đất nƣớc Trong hệ thống báo chí nƣớc, phát truyền hình phƣơng tiện truyền thông có sức mạnh, tác động hiệu Một hệ thống gồm 66 Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, Đài Phát - Truyền hình cấp trung ƣơng, cấp tỉnh 600 Đài Truyền - Truyền hình cấp huyện mạng lƣới phát sở nguồn thông tin nhanh nhạy, toàn diện có chiều sâu, thiết thực với đời sống nhân dân Báo cáo tổng kết năm Đại hội Đảng lần thứ X đƣa nhiệm vụ: “Phát triển mạnh nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình tất vùng, ý nhiều đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội nƣớc ta giai đoạn 113 2001-2010 Chính phủ khẳng định “Phủ sóng phát thanh, truyền hình đến xã, thôn nước mở rộng đến nhiều nơi giới với chất lượng ngày cao Phát triển đại hoá mạng thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng sản phẩm phát - truyền hình, báo chí xuất bản, đến năm 2010 hoàn thành việc phổ cập phương tiện phát thanh, truyền hình đến gia đình” nhiệm vụ quan trọng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm Mặc dù có vai trò quan trọng nhƣ vậy, nhƣng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho báo chí nói chung cho ngành phát - truyền hình nói riêng chƣa đƣợc đầu tƣ mức, chƣa ngang tầm với nhiệm vụ ngành Trong sở đào tạo báo chí trình độ đại học, có Học viện Báo chí Tuyên truyền có khoa Phát - Truyền hình, đào tạo chuyên ngành báo phát thanh, báo truyền hình báo điện tử Tuy nhiên, quy mô đào tạo 20 học viên/chuyên ngành/một khóa Quy mô nhỏ bé so với nhu cầu nhân lực ngày lớn ngành phát - truyền hình nƣớc, chƣa kể nội dung chƣơng trình nhiều xa rời thực tiễn Đổi công nghệ Đổi công nghệ yêu cầu bắt buộc công đại hóa Đài Tiếng nói Việt Nam Trong năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mạnh mẽ công nghệ khâu sản xuất chƣơng trình với phần mềm âm chuyên dụng đại khu vực Châu Á: DALET cho toàn Đài TNVN (NETIA cho Hệ phát đối ngoại) tạo cách mạng thực Đài Tiếng nói Việt Nam; làm thay đổi cách làm theo kiểu truyền thống, rút ngắn thời gian khâu sản xuất chƣơng trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng khả chia sẻ tài nguyên thành viên đơn vị toàn Đài TNVN, không ranh giới rõ ràng thu âm truyền âm… Đổi nâng cao chất lượng chương trình Đổi mới, nâng cao chất lƣợng chƣơng trình phát yêu cầu sống Đài Tiếng nói Việt Nam thời đại bùng nổ thông tin cạnh tranh thông 114 tin liệt nhƣ nay, đặc biệt với phát triển nhƣ vũ bão Truyền hình, Internet Đài Tiếng nói Việt Nam có bƣớc cụ thể để thực yêu cầu nhƣ tổ chức xếp lại Hệ Phát thanh, tăng cƣờng chƣơng trình phát trực tiếp, giao lƣu, tọa đàm… kết hợp loại hình báo nói, báo hình, báo điện tử báo viết Để đáp ứng yêu cầu đổi đòi hỏi phải có đổi tƣơng ứng công tác đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực Đây yếu tố định việc đƣa ngành phát Việt Nam thực trở thành ngành truyền thông đại chúng đại đất nƣớc Trong thời gian tới cần có kế hoạch “đi tắt đón đầu” việc đào tạo xây dựng đƣợc đội ngũ cán có trình độ chuyên môn lành nghề, gƣơng mặt sóng phát “chim đầu đàn” lĩnh vực phát Đào tạo, bồi dƣỡng cán viên chức đáp ứng cho phát đại việc quy hoạch, xây dựng đào tạo, tổ chức bố trí lực lƣợng lao động cách khoa học, đầu tƣ nhân tố ngƣời, nâng cao tinh thần làm việc đội ngũ cán bộ, viên chức cụ thể hóa kế hoạch trung hạn dài hạn (từ 01 đến 05 năm để tạo khả đón đầu công nghệ kỹ phát đại Đồng thời tránh đƣợc hụt hẫng hệ quan Kết hợp đào tạo toàn diện đào tạo chuyên sâu cho phận Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững vàng lập trƣờng quan điểm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ phát đồng thời có thêm đặc thù giỏi ngoại ngữ Vì vậy, đào tạo phải toàn diện ba mặt: “Chính trị, Nghiệp vụ Ngoại ngữ” Đào tạo theo nhu cầu lĩnh vực, phận cụ thể, xếp hợp lý ngƣời học ngƣời làm việc, tránh hụt hẫng nhân lực hụt hẫng nhân lực có chất lƣợng, không để phóng viên rơi vào tình trạng bị động Kết hợp hình thức đào tạo: Ngắn hạn, Trung hạn, dài hạn, đào tạo nƣớc đào tạo nƣớc ngoài, đào tạo chỗ hay có hỗ trợ tổ chức quốc tế… Sử dụng linh hoạt hình thức nguồn nhân lực cho công tác đào tạo nghiệp vụ báo chí ƣu tiên khóa ngắn hạn tăng cƣờng tối đa khóa trung dài hạn Do đặc điểm công việc nên hình thức đào tạo ngắn hạn chỗ 115 hình thức chủ lực, có tác dụng thiết thực, hiệu lớn Hình thức đào tạo ngắn ngày (05-10 ngày) cho phép nhiều ngƣời tham gia lúc mà đảm bảo đƣợc công việc, nhiều ngƣời tham gia tiếp cận hình thức công nghệ nghiệp vụ làm báo mới, phƣơng pháp, kỹ Đài Tiếng nói Việt Nam quan có đầy đủ bốn (04) loại hình báo chí nhƣ: Báo nói, Báo hình, Báo viết, Báo điện tử; Vì thế, công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán viên chức cần thiết thời đại hội nhập quốc tế nên đào tạo ngoại ngữ cho khối biên tập yêu cầu hàng đầu, phóng viên, biên tập viên phải sử dụng thành thạo đƣợc ngoại ngữ để phục vụ công việc khai thác tin tức, vấn…Tổ chức lớp ngoại ngữ cán bộ, viên chức đào tạo cho cán viên chức nhà mình; tổ chức mở gửi cán viên chức tham gia khóa học ngoại ngữ nhƣ mời chuyên gia nƣớc sang giúp đỡ trực tiếp giảng dạy Ngoài thứ ngữ phổ thông hay dùng có thứ ngữ (không có trƣờng đào tạo Việt Nam nhƣ Inđônêsia, Thái Lan, Cămpuchia…Đài Tiếng nói Việt Nam cử cán bộ, viên chức sang nƣớc để học tiếng làm việc Củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ làm công tác đào tạo, bồi dƣỡng; Đào tạo có chọn lọc, theo quy hoạch, đối tƣợng, nhu cầu phát triển đơn vị Đài, không đào tạo tràn lan; Tổ chức tốt công tác đánh giá cán sau đào tạo, bồi dƣỡng Quản lý cán trƣớc, sau đào tạo, bồi dƣỡng; Cải tiến xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng biên soạn tài liệu nghiệp vụ phục vụ cho đào tạo; Phối hợp với đơn vị, sở đào tạo có uy tín nƣớc nƣớc để tổ chức lớp đào tạo, bồi dƣỡng theo yêu cầu Đài Chủ động hợp tác quốc tế đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Trong nhiều năm qua Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với nhiều Đài Tổ chức quốc tế tổ chức đƣợc nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ hiệu Tới Đài Tiếng nói Việt Nam mở quan hệ với gần 40 Đài Phát thanh, Truyền hình nƣớc; Tổ chức phát quốc tế tổ chức quốc tế giới Trong gần 20 năm qua Đài Tổ chức quốc tế giúp đỡ Đài Tiếng nói Việt Nam tập trung lĩnh vực: cung cấp máy móc, thiết bị phát thanh, chuyên gia, đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ phát thanh, tƣ vấn kỹ thuật nghiệp vụ biên tập 116 phát thanh, chuyển giao công nghệ…trong đáng ý đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ báo chí phát đại cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng hệ thống phát Việt Nam nói chung Các tổ chức quốc tế Đài Phát thanh, truyền hình giúp Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian qua: - Viện đào tạo Phát Truyền hình-Đài Quốc tế Đức (DW-AKADEMIE) - Đài Phát thanh-Truyền hình sóng Đức (DW) - Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển FOJO - Học viện báo chí quốc tế IIJ Inwent - Viện phát triển phát thanh, truyền hình Châu Á-Thái Bình Dƣơng AIBD - Hiệp hội phát thanh, truyền hình Châu Á-Thái Bình Dƣơng ABU - Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) - Hiệp hội Đài Phát thanh, truyền hình nƣớc sử dụng tiếng Pháp (CIRTEF) Ngoài Đài phát thanh-truyền hình tổ chức quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam đƣợc hỗ trợ nhiều công tác đào tạo từ Chính phủ Đài Phát thanh, tổ chức viện trợ…của nƣớc Australia, Anh, Canada, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ Các khóa tập huấn nâng tầm nghiệp vụ cho nhiều lƣợt phóng viên, biên tập viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam Trƣớc khóa tập huấn phía nhà tài trợ/đầu tƣ chịu toàn kinh phí Tuy nhiên, phƣơng thức thay đổi năm gần Phía đối tác chủ yếu cung cấp giảng viên chịu chi phí giảng viên Phía Đài Tiếng nói Việt Nam chịu chi phí lễ tân, học viên, phiên dịch tổ chức, chí trợ giảng Ổn định nguồn kinh phí cho đào tạo Nguồn nhân lực từ ngân sách nguồn khác Nguồn kinh phí đào tạo thƣờng xuyên từ ngân sách phân bổ tiêu thông qua Bộ Nội vụ hàng năm cho Đài từ năm 2002 đến Dự án Bộ (Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin Truyền thông) 117 Dự án Đài Tiếng nói Việt Nam Từ nguồn kinh phí quảng cáo phục vụ đào tạo, bồi dƣỡng Trên thực tế nguồn kinh phí đào tạo thƣờng xuyên từ ngân sách cho Đài Tiếng nói Việt Nam theo kế hoạch hàng năm phân bổ qua Bộ Nội vụ nguồn ổn định Các nguồn kinh phí đào tạo từ dự án nguồn kinh phí Đài Tiếng nói Việt Nam có tác dụng hỗ trợ lớn bổ sung cho nhu cầu đào tạo ngày tăng Đài Tiếng nói Việt Nam giúp cho việc tăng cƣờng quan hệ nghiệp vụ với hệ thống phát địa phƣơng Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đài phát thanh, truyền hình địa phƣơng Để hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng mang tính dài hơi, cần ổn định nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dƣỡng thông qua củng cố nguồn kinh phí cố định, tạo nguồn kinh phí thông qua hoạt động đào tạo liên kết với bên đóng góp trực tiếp ngƣời tham gia đào tạo đơn vị cử ngƣời tham gia đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ 3.5 Kiến nghị - giải pháp 3.5.1 ối với ả , h -Nên thành lập Bộ Phát thanh- Truyền hình để sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên nhân lực, tránh chồng chéo, phân tán tuyên truyền, trang thiết bị kỹ thuật, Phát Truyền hình nhƣ nay, đảm bảo quản lý tốt việc tuyên truyền theo định hƣớng Nhà nƣớc; -Trong bối cảnh nay, tình hình phức tạp, Chính phủ cần xây dựng dự án bảo tốt an toàn an ninh mạng, đảm bảo an toàn phát sóng đƣợc thông suốt tình huống; -Thống nội dung, tiêu chí đánh giá cán số vấn đề khác Ban Tổ chức Trung ƣơng Bộ Nội vụ Cải cách sách tiền lƣơng, để tiền lƣơng thực đòn bảy thúc đẩy cán bộ, viên chức gắn bó, yên tâm công tác; có sách đủ mạnh để thu hút, sử dụng ngƣời tài 118 Có sách thu hút, ƣu đãi ngƣời làm việc tác giảng dạy, (giảng dạy kiêm nhiệm đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, viên chức nhà nƣớc  Chất lƣợng giáo dục thấp, mặt không bắt kịp tiến khu vực giới, mặt không đáp ứng đƣợc yêu cầu sống, xã hội  Hiệu giáo dục không cao  Đội ngũ giáo viên yếu k m chất lƣợng thấp  Cơ sở hạ tầng cho trƣờng học gặp nhiều khó khăn  Chƣơng trình học, thiết bị dạy học chậm đổi lạc hậu  Quản lý giáo dục k m hiệu  Mất cân bằng, không tƣơng xứng cấp độ vùng miền giáo dục Chất lƣợng hiệu qủa mặt dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài thấp Hệ thống giáo dục không đáp ứng yêu cầu đất nƣớc trình đổi phát triển Nhà nƣớc dành ngân sách đƣa ngƣời giỏi đào tạo nƣớc phát triển; khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc học tập nghiên cứu nƣớc Coi trọng đào tạo đội ngũ công nhân tay nghề cao, kỹ sƣ thực hành nhà kinh doanh giỏi Ƣu tiên đào tạo nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, miền núi, xuất lao động, số ngành mũi nhọn Phát triển nâng cao chất lƣợng trƣờng dân tộc nội trú; tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán ngƣời dân tộc Khẩn trƣơng biên soạn đƣa vào sử dụng ổn định nƣớc chƣơng trình sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển Ngoài tiếng phổ thông, dân tộc có chữ viết riêng đƣợc khuyến khích học chữ dân tộc Đổi chƣơng trình đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp dạy nghề theo hƣớng thiết thực, đại Chú trọng trang bị nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên Đổi phƣơng pháp dạy học, phát huy tƣ sáng tạo lực tự đào tạo ngƣời học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khóa, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nh t, học vẹt, học chay Đổi tổ chức thực nghiêm minh chế độ thi cử Đề cao tính tự chủ trƣờng đại học 119 Xây dựng bổ sung sách phù hợp bao gồm: sách tuyển sinh đào tạo sử dụng sau đào tạo; đãi ngộ, phát triển, luân chuyển đội ngũ giáo viên cấp; tài huy động nguồn lực đầu tƣ; ƣu đãi cho cán công tác sở, phòng giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn Tăng cƣờng công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức quản lý Vận động sâu rộng toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số Đây giải pháp cần thiết, song đối chiếu với thực trạng bất cập lạc hậu sách phƣơng hƣớng chƣa đề cập đến giáo dục cho vùng đặc biệt khó khăn nhƣ vùng dân cƣ có nhu cầu giáo dục đặc thù Chẳng hạn giải pháp nâng cao tỷ lệ đến trƣờng học sinh dân tộc thiểu số độ tuổi; giải pháp nhằm ngăn chặn nạn tiêu cực phát sinh sách cử tuyển, sách ƣu tiên điểm cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, chƣa đƣợc đề cập đến chƣơng trình giáo dục phổ cập tiếng dân tộc, bình đẳng giới, chất lƣợng nguồn nhân lực đầu vào Nhƣ vậy, câu trả lời chất lƣợng nguồn nhân lực cho chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững từ động lực quan trọng giáo dục dƣờng nhƣ điều bỏ ngỏ Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lƣợng đạo đức sƣ phạm, cải thiện chế độ đãi ngộ Bảo đảm đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia tỷ lệ giáo viên so với học sinh theo yêu cầu cấp học Có chế, sách bảo đảm đủ giáo viên cho vùng miền núi cao, hải đảo Tăng cƣờng sở vật chất bƣớc đại hóa nhà trƣờng (lớp học, sân chơi, bãi tập, phòng thí nghiệm, máy tính nối mạng Internet, thiết bị giảng dạy học tập đại, thƣ viện, ký túc xá ) Phấn đấu đến năm 2020 phần lớn trƣờng phổ thông có đủ điều kiện cho học sinh học tập hoạt động ngày trƣờng Tăng đầu tƣ cho giáo dục từ ngân sách nhà nƣớc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo Khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển giáo dục tất bậc học, đáp ứng nhu 120 cầu đa dạng xã hội Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc, đặc biệt hệ thống tra giáo dục, thiết lập kỷ cƣơng, đẩy lùi tƣợng tiêu cực Tăng cƣờng quản lý giúp đỡ ngƣời học tập, nghiên cứu nƣớc 3.5.2 ối với i i i i t - Cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đƣa chƣơng trình Phát thanhTruyền hình lên mạng thiết bị thông minh Smartphone; - Cần có chế tuyển dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao để sử dụng tốt, có hiệu trang thiết bị đƣợc đầu tƣ, để hội nhập với quốc tế, nâng cao chất lƣợng chƣơng trình phát sóng; -Quy hoạch chiến lƣợc phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam Đài địa phƣơng đƣợc coi định hƣớng phát triển cho công tác phát triển nguồn nhân lực Đài TNVN Đài địa phƣơng có quy hoạch chiến lƣợc phát triển, song song với chiến lƣợc phát triển nội dung, kỹ thuật… chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực Nắm đƣợc nội dung, mục tiêu công tác phát triển NNL giúp Đài TNVN Đài địa phƣơng chủ động việc cụ thể hóa định hƣớng thành lộ trình, kế hoạch hành động cụ thể để phát triển Nguồn nhân lực Xây dựng đội ngũ NNL phải thực tốt khâu công tác cán bộ, từ tuyển chọn, bố trí, phân công công tác, quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, quản lý, khen thƣởng, kỷ luật, nghỉ hƣu thực chế độ sách Xây dựng đội ngũ NNL làm phát có lĩnh trị vững vàng trung thành với lý tƣởng độc lập dân tộc, có phẩm chất đạo đức, trình độ, lực đủ số lƣợng, đồng cấu để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn Tạo điều kiện phát huy tinh thần học tập tự học tập đội ngũ NNL làm phát thanh, đảm bảo tiêu chuẩn cho cán bộ, viên chức tham gia học tập đƣợc thuận lợi… 121 K T LUẬN Đất nƣớc ta bƣớc vào giai đoạn phát triển với nhiệm vụ đƣa nghiệp đổi vào chiều sâu Nhiệm vụ yêu cầu phải biết phát huy tiềm năng, nguồn lực xã hội, nƣớc nƣớc để củng cố thành tựu đạt đƣợc, đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực quốc tế, hƣớng tới mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Trong bối cảnh tình hình giới diễn biến phức tạp, bối cảnh phải đƣơng đầu với âm mƣu chống phá lực lƣợng phản động nƣớc kinh tế Việt Nam bị đặt môi trƣờng cạnh tranh gay gắt kinh tế giới, việc thực mục tiêu cần có góp sức tất cấp, ngành Đổi mới, kiện toàn tổ chức máy hệ thống trị nói chung, Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng theo tinh thần nghị TW4 khóa XI yêu cầu cấp thiết giai đoạn nay, định hƣớng đổi tổ chức máy quan nhà nƣớc, khẳng định quan điểm đạo phải nhằm giữ vững tăng cƣờng vai trò lãnh đạo Đảng điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣỡng XHCN, hội nhập quốc tế xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế; Thông tƣ liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 Bộ Nội vụ Bộ Tài hƣớng dẫn số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Chính phủ sách tinh giản biên chế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Các quan Đảng, Nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng xây dựng đề án vị trí việc làm, rà soát chức nhiệm vụ, xếp tổ chức máy, tinh giản biên chế, báo cáo cấp ủy, quyền có thẩm quyền xem x t, định Về quan điểm Về tổ chức máy, kiện toàn hệ thống trị từ Trung ƣơng đến sở, bảo đảm máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Tập trung rà soát, xếp, kiện toàn tổ chức quan, đơn vị Đảng, Nhà nƣớc tổ chức trị - xã hội Trƣớc mắt, giữ ổn định tổ chức nhƣ 122 Không thành lập tổ chức trung gian; thành lập tổ chức trƣờng hợp cá biệt thật cần thiết yêu cầu thực tiễn Rà soát để sửa đổi quy định tổ chức máy biên chế văn pháp luật hành không thuộc chuyên ngành Luật Tổ chức nhà nƣớc Kiện toàn tổ chức máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ Tiếp tục củng cố nâng cao hoạt động mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực Xem x t để hợp tổng cục, cục, vụ; không để cấp phòng đơn vị tham mƣu thuộc quan Trung ƣơng Đài Tiếng nói Việt Nam cần có khả đóng góp phần quan trọng vào nghiệp chung Tuy nhiên, để trở thành công cụ tuyên truyền sắc bén Đảng Nhà nƣớc, phƣơng tiện quảng bá hiệu hình ảnh Việt Nam với giới, việc xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lĩnh trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ngoại ngữ giỏi yêu cầu cấp bách đƣợc coi khâu then chốt đƣa nghiệp phát tiến lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thực tế trình độ công chức, viên chức ngành báo chí nói chung ngành phát thanh, truyền hình nói riêng Việt Nam nhiều bất cập, Sự bất cập thể không trình độ ngoại ngữ báo chí mà non nớt trị phận phóng viên, biên tập viên trẻ công việc đòi hỏi anh chị em phải có trình độ tƣơng đối toàn diện Công tác đào tạo đƣợc quan tâm song chƣa bản, chƣa đƣợc đặt thành chiến lƣợc lộ trình giúp ngăn ngừa hụt hẫng nhân lực chất lƣợng cao đảm bảo chuyển giao hệ an toàn, uyển chuyển Thực tế cho thấy việc đổi công tác đào tạo cần thiết Yêu cầu khách quan phải đổi để cạnh tranh hội nhập Đài Tiếng nói Việt Nam thời đại đa phƣơng tiện thông tin phát triển nhƣ vũ bão toàn giới yêu cầu chủ quan phải trang bị kiến thức toàn diện, hệ thống cho độ ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Đài Tiếng nói Việt Nam theo định hƣớng phát triển ngành đòi hỏi phải nâng cao chất lƣợng đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam để chƣơng trình phát hàng ngày nhanh hơn, xa hơn, hay tin cậy 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kim Ngọc Anh: Bài viết “Phát huy nguồn lực ngƣời Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn nay”; Báo Tiếng nói Việt Nam-Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Điện tử VOVNews-Đài Tiếng nói Việt Nam; Ban Bí thƣ 2005 , Chỉ thị số 52/CT-TW ngày 22/7/2005 Ban Bí thƣ phát triển quản lý báo điện tử nƣớc ta nay; Cƣơng lĩnh đại hội Đảng lần thứ XI; Chính phủ ( 2008), Nghị định 16/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam; Chính phủ ( 2014), Nghị định 55/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam; Chính phủ ( 2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp; Vũ Cao Đàm: sách “Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học”, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội năm 2005; 10 Đề án thành lập Đại học Phát thanh-Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam- năm 2015 ; 11 Đào Duy Hứa, Cải cách thủ tục hành nhà nƣớc (Đề tài NCKH cấp Nhà nƣớc 2010); 12 Trần Thị Khánh Hòa: Bài viết “Nghiên cứu nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo việt nam xu báo chí đa phƣơng tiện”; 13 Vũ Quang Hào: sách “Ngôn ngữ báo chí”, năm 2014; 14 Hồ Chí Minh toàn tập (1995), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội; 124 15 Học viện Báo chí Tuyên truyền: 80 Năm Báo chí cách mạng Việt Nam Những học lịch sử định hƣớng phát triển; 16 Thủ tƣớng Chính phủ ( 2010), Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 việc đào tạo, bồi dƣỡng công chức; 17 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 phê duyệt quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; 18 Thủ tƣớng Chính phủ ( 2005),Quyết định 219/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 phê duyệt chiến lƣợc phát triển thông tin đến 2010; 19 Thủ tƣớng Chính phủ ( 2012), Quyết định 711/QĐ-TTg 13 /6/2012 “Chiến lƣợc phát triển giáo dục Nƣớc CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; 20 Thủ tƣớng Chính phủ ( 2006), Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg Thủ tƣớng Chính phủ tăng cƣờng công tác quản lý báo chí tình hình mới; 21 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII; 22 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; 23 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; 24 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; 25 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; 26 Lại Đức Vƣợng: “Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020” Mã số: KX.04.16/06-100 Chủ nhiệm Đề tài cấp nhà nƣớc; 27 Nội san nghiệp vụ phát Đài Tiếng nói Việt Nam; 28 Kỷ yếu 65 năm Tiếng nói Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam; 29 Kỷ yếu 70 năm Tiếng nói Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam; 30 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Báo chí truyền thông đại chúng Đào tạo, bồi dƣỡng thời kỳ hội nhập”, 31 Quốc Hội ( 2008), Luật Cán bộ, công chức, Luật số 22/2008/QH12; 32 Quốc Hội ( 2010), Luật Viên chức, Luật số 58/2010/QH12; 33 Nghị đại hội Đảng lần thứ XI; 125 34 Nghị TW lần thứ (khoá X) “Công tác tƣ tƣởng, lý luận báo chí trƣớc yêu cầu mới” Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội năm 2007; 35 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm: Luận khoa học cho việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, Nhà xuất Chính trị Quốc gia năm 2003; 36 Nguyễn Hữu Thân: Sách “ Quản trị nhân sự”, Nhà xuất Lao động – xã hội năm 2012; 37 Trần Thị Tri: Đề tài “Nghiên cứu số giải pháp nâng cao trình độ kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân lực làm phát đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam” 38 www.cpv.org.vn 39 www.chinhphu.vn 40 www.tapchicongsan.org.vn 126 ... trạng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 45 2.2.1 Tổng quan nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 45 2.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam 54 2.3 Thực trạng nguồn nhân lực. .. hình tổ chức nguồn nhân lực truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn vừa qua Thứ ba, đề xuất mô hình tổ chức xếp nguồn nhân lực Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phƣơng... thực tiễn tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam - Phân tích thực trạng mô hình tổ chức phát triển nguồn nhân lực truyền thông Việt Nam nhƣ Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện , Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện , Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói việt nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay