Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế – từ thực tiễn tỉnh hà nam

111 24 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Pháp luật tra chuyên ngành y tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam” công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu luận văn có nguồn gốc, học viện tự thu thập chịu trách nhiệm, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học trước Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Tuấn Linh LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập Trường Học viện hành Quốc gia, Quý Thầy giáo, Cô giáo Trường Học viện hành Quốc gia nói chung Khoa Sau đại học nói riêng truyền đạt kiến thức xã hội chuyên môn vô quý giá lý thuyết thực tiễn Những kiến thức hữu ích hành trang giúp trưởng thành tự tin thực công việc chuyên môn ngày tốt hiệu Trước hết xin chân thành cảm ơn tới Quý Thầy, Cô giáo Trường Học viện hành Quốc gia Phòng sau đại học, hệ sau đại học, môn khoa học Trường cho phép tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Văn Minh người trực tiếp hướng dẫn suốt trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn tới Ban Giám đốc cán bộ, công chức quan Sở Y tế tỉnh Hà Nam giúp đỡ tạo điều kiện thuận lời cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ 1.1 Khái niệm, đặc điểm tra chuyên ngành y tế 1.1.1 Khái niệm tra chuyên ngành y tế 1.1.2 Đặc điểm tra chuyên ngành y tế 17 1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò pháp luật tra chuyên ngành y tế 20 1.2.1 Khái niệm pháp luật tra chuyên ngành y tế 20 1.2.2 Đặc điểm pháp luật tra chuyên ngành y tế 21 1.2.3 Nội dung pháp luật tra chuyên ngành y tế 24 1.2.4 Vai trò pháp luật tra chuyên ngành y tế 25 Chương PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TẠI TỈNH HÀ NAM 29 2.1 Pháp luật tra chuyên ngành y tế 29 2.1.1 Quy định pháp luật tra chuyên ngành y tế, tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam 29 2.1.2 Đánh giá quy định pháp luật tra chuyên ngành y tế41 2.2 Thực pháp luật tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam 49 2.2.1 Thực tiễn công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 49 2.2.2 Thực tiễn tổ chức tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam 53 2.2.3 Thực tiễn hoạt động tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam.60 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH HÀ NAM 73 3.1 Yêu cầu việc hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế 75 3.1.1 Định hướng Đảng, Nhà nước công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân 75 3.1.2 Định hướng Đảng nhà nước công tác tra 77 3.1.3 Nâng cao hiệu hoạt động tra chuyên ngành y tế 79 3.2 Giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam 81 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật 81 3.2.2 Nhóm giải pháp bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa phương nước 86 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm CCHND: Chứng hành nghề Dược DS-KHHGĐ: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình GCNKD: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc GPHĐ: Giấy phép hoạt động MP: Mỹ phẩm TTB: Trang thiết bị y tế DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy ngành y tế tỉnh Hà Nam 34 Bảng 2.1: Công chức tham gia Đoàn tra chuyên ngành thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 54 Bảng 2.2: Tổng hợp hoạt động tra chuyên ngành y tế qua năm từ 2011-2015 66 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy ngành y tế tỉnh Hà Nam 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh tra chức thiết yếu, xuất phát từ đòi hỏi tất yếu hoạt động quản lý nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Nếu Trung ương Đảng, Chính phủ có Nghị quyết, Chỉ thị đưa ngành, địa phương, kết tra khó mà biết địa phương làm tốt, làm vừa, làm xấu; có làm hay không làm; không biết, địa phương nhiều không biết; không thấu dưới, không thấu trên” [26] Ở nước ta, công tác tra đời đóng góp tích cực cho phát triển đất nước Pháp luật tra ngày hoàn thiện để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đời sống nhằm giữ gìn trật tự, kỷ cương, tăng cường, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hầu khắp lĩnh vực đời sống xã hội như: y tế, giáo dục, đầu tư, xây dựng, giao thông vận tải, tài chính,… góp phần to lớn nghiệp xây dựng phát triển đất nước; bảo đảm ấm no, hạnh phúc, phát huy vai trò làm chủ nhân dân Ngày nay, điều kiện đất nước mở cửa hội nhập sâu rộng, kinh tế xã hội không ngừng chuyển biến đặt nhiều vấn đề tác động trực tiếp gián tiếp đến đời sống nhân dân, đòi hỏi quan tâm thấu đáo Đảng Nhà nước Trong đó, sức khỏe vấn đề có tác động mạnh mẽ trực tiếp Nghị 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị Công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình khẳng định:“Sức khỏe vốn quý người toàn xã hội”[4] Xã hội phồn thịnh, người quan tâm, trọng đến vấn đề sức khỏe thân cộng đồng Chính vậy, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân vấn đề cấp thiết, đòi hỏi trách nhiệm quan tâm cấp có thẩm quyền Ở nước ta, công tác y tế với sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân đặt lãnh đạo Đảng, quản lý thống Chính phủ, đó, Bộ Y tế quan thuộc Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước y tế năm qua đạt nhiều kết đáng ghi nhận Hệ thống văn pháp luật công tác y tế ngày hoàn thiện, mạng lưới y tế, đặc biệt y tế sở ngày củng cố phát triển góp phần nâng cao hiệu công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu; nhiều dịch bệnh nguy hiểm khống chế đẩy lùi; nhiều loại bệnh xã hội kiểm soát; an toàn thực phẩm đảm bảo; công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức dần đáp ứng nhu cầu nhân dân dựa kết hợp y học đại y học cổ truyền; chất lượng dân số cải thiện; công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, tăng cường thể lực, tầm vóc người Việt Nam; sở hạ tầng phục vụ công tác y tế đầu tư xây dựng, trình độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác y tế không ngừng nâng cao… Có thành tựu to lớn nhờ quan tâm, lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền, tham gia tích cực có hiệu ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội đông đảo nhân dân phấn đấu, nỗ lực đại đa số cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành y tế Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đáng ghi nhận ấy, công tác y tế tồn bất cập yếu kém, đặc biệt việc bảo đảm thực pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn kỹ thuât, quy tắc quản lý ngành Khiếm khuyết hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân nhiều địa phương nước trở thành vấn đề cộm thu hút quan tâm ý cộng đồng Ở tỉnh Hà Nam, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, thực tiễn công tác quản lý nhà nước y tế địa bàn tỉnh, đặc biệt qua việc giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tra chuyên ngành cho thấy tình trạng vi phạm quy định pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý lĩnh vực thuộc ngành chậm ngăn chặn, phát xử lý, điển hình tiên tiến chưa kịp thời nhân rộng khiến cho hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế địa phương bị suy giảm, trật tự, kỷ cương pháp luật chuyên ngành đôi lúc chưa đảm bảo, lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân bị hạn chế, đặc biệt lĩnh vực cộm an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, giám định y khoa, pháp y, hành nghề y, dược,.… Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, nguyên nhân quan trọng hoạt động quản lý nhà nước y tế nhiều bất cập, đặc biệt công tác thực pháp luật tra chuyên ngành y tế hạn chế định với tồn hệ thống pháp luật nói chung, có pháp luật tra chuyên ngành y tế Trước tình hình đó, để góp phần khắc phục bất cập nêu trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế, phục vụ tốt cho sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân nước nói chung địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng đòi hỏi phải triển khai đồng nhiều giải pháp Đặc biệt nghiên cứu, đề xuất, triển khai giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế dựa sở lý luận pháp luật tra chuyên ngành y tế thực tiễn thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa bàn tỉnh Hà Nam Chính vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Pháp luật tra chuyên ngành y tế - từ thực tiễn tỉnh Hà Nam” để làm rõ sở lý luận, đánh giá tình hình thực tiễn, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa phương nước ngày đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ điều kiện tình hình Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ vị trí, vai trò công tác tra hoạt động quản lý nhà nước, nước ta nhiều năm qua, vấn đề pháp luật tra nói chung, tra chuyên ngành nói riêng đề cập nhiều đặc san, sách chuyên ngành, công trình, viết nghiên cứu Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu pháp luật tra chuyên ngành y tế nhìn chung mẻ Có thể kể đến số công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, viết nghiên cứu pháp luật tra, tra chuyên ngành như: - Đề tài cấp bộ: “Các nguyên tắc hoạt động tra – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nguyễn Thái Hồng, Thanh tra Chính phủ - Hà Nội, 2011 - Đề tài cấp bộ: “Tổ chức hoạt động tra chuyên ngành Những vấn đề lý luận thực tiễn”, TS Nguyễn Tuấn Khanh, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội - 2014 - Luận văn thạc sĩ luật: “Tổ chức hoạt động quan tra chuyên ngành nước ta giai đoạn nay”, Nguyễn Thị Thục, Hà Nội - 2012 - Luận văn thạc sĩ luật:“Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực quản lý nhà nước môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội”, Lê Thị Thu Hiền, Hà Nội - 2015 - Luận văn thạc sĩ luật: “Một số vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tra Việt Nam”, Lê Thị Thu Oanh, Hà Nội - 2004 - Bài viết: “Một số khó khăn, vướng mắc thực pháp luật tra chuyên ngành”, Ths Hồ Thị Thu An, Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ, đăng www.giri.ac.vn ngày 08/9/2015 - Bài viết: “Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu trưng tập, quản lý sử dụng cộng tác viên tra hoạt động tra”, Ths Tạ Thu Thủy, Viện khoa học Thanh tra, đăng www.giri.ac.vn ngày 23/6/2015 hội, đặc biệt quan thực chức tra chuyên ngành y tế tổ chức, cá nhân đối tượng hoạt động tra chuyên ngành y tế, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Đối với quan, cá nhân thực chức tra chuyên ngành y tế, họ không cần nắm vững, mà cần phải hiểu quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động để vận dụng thực tiễn, để tôn trọng thực pháp luật, không để xảy tình trạng lạm dụng xem nhẹ quy định pháp luật; vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Đối với tổ chức, cá nhân đối tượng hoạt động tra chuyên ngành, họ cần nắm vững, hiểu quy định pháp luật chuyên ngành, quyền nghĩa vụ để tổ chức hoạt động hợp pháp, hiệu Đối với quan, tổ chức có liên quan cần nắm vững quyền, nghĩa vụ liên quan đến thực pháp luật tra chuyên ngành y tế để thực Để làm điều đó, cần triển khai đồng nhiều giải pháp Đối với đối tượng quan, cá nhân thực chức tra chuyên ngành y tế, cấp có thẩm quyền cần tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thường kì hàng năm để trao đổi kinh nghiệm, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Xuất gửi file điện tử đặc san, sách chuyên ngành để quan tra chuyên ngành y tế nghiên cứu trau dồi học hỏi Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động phạm vi quản lý đối tượng khác có liên quan, Sở Y tế cần phối hợp với quan, tổ chức, cá nhân liên quan tích cực, chủ động, sáng tạo thực Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp ban hành (Tại Hà Nam Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật thành lập theo Quyết định số 1101/QĐ-HĐPH ngày 04 tháng năm 2013 Chủ tịch Ủy ban nhân dân 91 tỉnh Hà Nam việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam) nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác để đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác; trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tra chuyên ngành; đồng thời đạo phòng, ban, đơn vị ngành có liên quan Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ,… đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị mời đại diện số quan, tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc phạm vi quản lý ngành quan truyền thông báo chí để tuyên truyền, phổ biến quy định ban hành có hiệu lực pháp lý Bên cạnh đó, hội nghị nơi để quan, tổ chức, cá nhân phản ánh quy định hành pháp luật chuyên ngành, khó khăn họ thực pháp luật chuyên ngành để cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ Tiếp đó, kênh thông tin ngành phương tiện thông tin đại chúng cần thường xuyên cập nhật, đưa tin dự thảo văn pháp luật chuyên ngành, văn pháp luật chuyên ngành vừa ban hành để quan, tổ chức, cá nhân biết thực 3.2.2.5 Xây dựng lực lượng tra chuyên ngành y tế Nhân tố người yếu tố giữ vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu không việc bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành, mà rộng nghiệp phát triển đất nước Nhận định đánh giá đắn vị trí, vai trò người, Nghị Đại hội XI Đảng rõ: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lực, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định phát triển nhanh bền vững đất nước”; “nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam” [9]; “Con người trung tâm chiến lược phát triển, đồng thời chủ thể phát triển” [9] Đến Đại hội XII, tiếp tục kế thừa nhận định đắn 92 vị trí, vai trò nhân tố người, dựa thực tiễn dân tộc xu hội nhập quốc tế, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò nhân tố người, xác định phát triển nhân tố người nhiệm vụ trọng tâm Đảng: “…Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh…” [10] Đối với công tác xây dựng lực lượng tra chuyên ngành y tế, Sở Y tế cần phối hợp với cấp, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tổ chức thực tốt Kế hoạch thực Đề án nâng cao lực tra y tế theo Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 Phê duyệt Đề án nâng cao lực Thanh tra Y tế đến năm 2020 để bước kiện toàn hệ thống tra y tế Trước mắt cần bố trí đủ biên chế cho Thanh tra Sở Y tế theo đề án vị trí việc làm Thanh tra Sở xây dựng để đáp ứng vị trí việc làm lĩnh vực công tác: Thanh tra hành chính, tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng Tiếp đó, cần tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực tra chuyên ngành y tế nói chung, Thanh tra Sở nói riêng, tăng cường, đổi phương thức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ tra, tra chuyên ngành y tế theo lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành, tổ chức lớp ngắn ngày tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật khác có liên quan, Đặc biệt, cần trọng công tác đào tạo nội quan thực chức tra chuyên ngành y tế Đối với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh địa phương chưa thực giao công chức thực nhiệm vụ tra chuyên ngành, thời gian tới 02 Chi cục cần rà 93 soát, đề nghị Bộ Y tế sớm thực chương trình đào tạo cán bộ, công chức để đáp ứng tiêu chuẩn người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành theo quy định Thông tư số 39/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, trang phục thẻ người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành y tế thực giao nhiệm vụ tra chuyên ngành theo quy định pháp luật Đối với địa phương không tổ chức phòng tham mưu công tác tra chuyên ngành Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thời gian tới, chưa có quy định phận tham mưu công tác tra chuyên ngành lồng ghép chức tham mưu công tác tra chuyên ngành, giao cho phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tham mưu thực Bên cạnh đó, điều kiện biên chế hạn hẹp Thanh tra Sở Y tế, việc trưng tập cộng tác viên tra nhu cầu thiết thực Tuy nhiên, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý, sử dụng cộng tác viên tra y tế Vì vậy, cấp có thẩm quyền cần sớm ban hành quy định cộng tác viên tra y tế, tạo điều kiện để rèn luyện phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có biện pháp quản lý, sử dụng, đặc biệt có chế độ đãi ngộ, khen thưởng, thực đánh giá nhiệm vụ đối cộng tác viên tra y tế Đồng thời, địa phương chưa ban hành quy chế phối hợp Thanh tra Sở Y tế quan, tổ chức có liên quan theo quy định Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 Chính phủ tổ chức hoạt động tra y tế, Sở Y tế cần phối hợp với quan có liên quan khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quy chế phối hợp hoạt động Thanh tra Sở Y tế quan công an, quản lý thị trường, tra chuyên ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp 94 quan, tổ chức có liên quan để huy động thêm nhân lực phục vụ, tăng cường trách nhiệm hiệu phối hợp công tác tra chuyên ngành y tế 3.2.2.6 Nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế Nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế cần tập trung vào trọng điểm sau: Đổi vể nội dung, phương thức hoạt động tra chuyên ngành y tế Trong thời gian tới, quan thực chức tra chuyên ngành y tế cần đổi nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế Công tác tra cần tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ ngành để xây dựng kế hoạch tra tiến hành tra theo kế hoạch, đặc biệt cần tăng cường tra đột xuất vàthực hoạt động tra có định hướng, trọng tâm, trọng điểm để tập trung chấn chỉnh hiệu lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành Bên cạnh cần tăng cường hoạt động tra chuyên ngành số tra, số lượng sở tra; mở rộng tra lĩnh vực quan tâm dư luận thời gian trước đây, tỉnh Hà Nam Bảo hiểm y tế, Môi trường y tế, Đồng thời hoạt động tra cần quán triệt rõ mục đích, yêu cầu tra, trọng việc phát sơ hở chế quản lý, sách pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý,kịp thời phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, hướng dẫn đối tượng tra thực quy định pháp luật, tạo chế khuyến khích, nhân rộng điển hình tiên tiến phát qua công tác tra Đối với địa phương tổ chức Đoàn kiểm tra chuyên ngành Sở Y tế, cần bước lồng ghép với hoạt động tra chuyên ngành để tránh chồng chéo, tăng cường tính hiệu quả, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành Sở Y tế Ngoài ra, củng cố chất lượng chiều sâu hoạt động tra chuyên ngành y tế thời gian tới cần đổi nội dung, phương thức tra 95 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tập trung tra việc thực quy định chuyên môn, kỹ thuật sở tra chất lượng sản phẩm thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế, kiên xử lý trường hợp vi phạm quy định pháp luật chuyên ngành Đặc biệt lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, y, dược, Bên cạnh đó, cần thực hoạt động tra cách có hệ thống để đánh giá cách toàn diện thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động tra phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước Sở Y tế Hoạt động tra thời gian tới cần quan tâm việc thực trình tự, thủ tục hoạt động đoàn tra xem xét khả để tra viên, người giao nhiệm vụ tra chuyên ngành tiến hành tra độc lập theo lĩnh vực chuyên sâu sở đối tượng tra Tiếp theo, điều kiện quan trọng để Thanh tra Sở tập trung thực nhiệm vụ tra chuyên ngành việc giải có hiệu đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân nơi phát sinh lắng nghe thông tin phản ánh qua việc tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tăng cường hiệu giải đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Giải đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thẩm quyền, trình tự thủ tục nơi phát sinh nhân tố quan trọng bảo đảm hoạt động Thanh tra Sở Y tế Trong giai đoạn 2011-2015, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hà Nam phải tiếp nhận, giải nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân, đa phần thuộc thẩm quyền thụ lý giải cúa Sở Do số lượng biên chế có hạn, vậy, việc phải giải đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đặc biệt đơn có nội dung phức tạp chiếm nhiều thời gian, khiến cho Thanh tra Sở tập trung tiến hành tra chuyên ngành y tế, nguyên nhân dẫn đến lơ việc thực pháp luật chuyên ngành, quy định 96 chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành số tổ chức, cá nhân Từ đó, phần làm gia tăng tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Thực tiễn cho thấy thời gian tới, Sở Y tế cần tập trung lãnh đạo, đạo công tác giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh toàn ngành, đặc biệt lĩnh vực dễ phát sinh khiếu tố như: Khám bệnh, chữa bệnh; Pháp y; Giám định Y khoa; Hành nghề Y Dược; An toàn thực phẩm… Kiên xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân nơi phát sinh, tránh gây tải công việc cho Thanh tra Sở, tạo điều kiện thuận lợi để Thanh tra Sở tập trung thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Đồng thời, qua giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thủ trưởng đơn vị cần trú trọng phát sơ hở công tác quản lý để có giải pháp xử lý kiến nghị Sở Y tế để có giải pháp khắc phục, xử lý sai phạm Đối với Thanh tra Sở, cần trọng theo dõi, tổng hợp, rà soát sai phạm thực pháp luật chuyên ngành, quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành phát thông qua giải đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhạy bén sức lan tỏa công tác tra để phục vụ công tác tra Bên cạnh đó, ngành Y tế cần tổ chức thực nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Y tế việc tăng cường tiếp nhận xử lý ý kiến phản ánh người dân chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 19/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế việc Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận xử lý ý kiến phản ánh người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (19009095), xử lý xác, nhanh nhạy, quy định pháp luật phản ánh người dân chuyển đến qua tổng đài đường dây nóng 1900-9095 hệ thống phần mềm theo dõi, tiếp nhận, xử lý thông tin 97 phản ánh người dân qua đường dây nóng Bộ Y tế Qua đó, góp phần làm giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân chất lượng dịch vụ y tế địa phương Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm địa phương nước, quan trung ương địa phương Tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm địa phương nước, quan trung ương địa phương giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Đối với hoạt động tra chuyên ngành y tế, điều kiện phạm vi quản lý rộng khắp ngành biến chuyển không ngừng đời sống kinh tế xã hội, nhiên nhiều quy định pháp luật thiếu chặt chẽ, đồng dẫn đến đối tượng tìm cách lách luật để vụ lợi Khi ấy, đòi hỏi quan, cá nhân có thẩm quyền tra chuyên ngành y tế phải vận dụng linh hoạt quy định pháp luật để xử lý tình huống, đảm bảo lợi ích cho nhà nước, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Qua đó, vừa phát sơ hở pháp luật để kiến nghị, vừa tạo tiền lệ để xử lý trường hợp tương tự Chính vậy, cấp có thẩm quyền cần tăng cường tổ chức hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm địa phương nước đặc biệt địa bàn lớn, phức tạp Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; quan trung ương địa phương công tác tra chuyên ngành y tế để chia sẻ kinh nghiệm, qua góp phần đảm bảo thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa phương địa bàn nước Kết luận Chương Tại Chương 3, sở vấn đề lý luận pháp luật tra chuyên ngành y tế đánh giá pháp luật tra chuyên ngành y tế, thực tiễn thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa bàn tỉnh Hà Nam, Luận văn đưa giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật 98 tra chuyên ngành y tế địa phương nước xuất phát từ yêu cầu việc hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Cụ thể, xuất phát từ định hướng Đảng, Nhà nước công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, định hướng Đảng, Nhà nước công tác tra yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động tra chuyên ngành Y tế, Luận văn đưa giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế với nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật nhóm giải pháp bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Trong đó, nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật đòi hỏi cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật chuyên ngành y tế, pháp luật tra chuyên ngành y tế nói riêng đưa số kiến nghị cụ thể khắc phục bất cập quy định tổ chức, hoạt động tra chuyên ngành y tế Nhóm giải pháp bảo đảm thực pháp luật đòi hỏi phải tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền, phát huy vai trò phương tiện thông tin đại chúng; bảo đảm trách nhiệm người đứng đầu thực pháp luật tra chuyên ngành y tế; phát huy vai trò làm chủ nhân dân; tăng cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế 99 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu “Pháp luật tra chuyên ngành y tế - từ thực tiễn tỉnh Hà Nam”cho thấy việc thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian qua đạt nhiều kết đáng ghi nhận Song việc giải vấn đề cấp bách làm bước đầu Việc trì tính ổn định liên tục để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân đòi hỏi phải phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy, quyền ban, ngành, đoàn thể toàn xã hội, thu hút đồng thuận, tham gia quần chúng nhân dân với trọng thúc đẩy nội lực ngành y tế để tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế, vấn đề tra chuyên ngành y tế có vai trò quan trọng Từ thực tiễn thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Hà Nam cho thấy: Thứ nhất, tra chuyên ngành y tế chức thiết yếu quản lý nhà nước y tế Qua tra, kịp thời ngăn chặn, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn đối tượng tra, quan tổ chức cá nhân có liên quan thực quy định pháp luật, từ phòng ngừa nguy xảy hành vi vi phạm pháp luật Đồng thời, công tác tra chuyên ngành y tế giúp phát sơ hở chế quản lý, sách pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý, thấy điển hình tiên tiến thực pháp luật chuyên ngành để từ kịp thời nhân rộng Từ góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ công dân, phục vụ tích cực cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân địa bàn tỉnh 100 Thứ hai, để hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa phương nước thời gian tới cần thực đồng nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật nhóm giải pháp bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Trong cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, chuyên ngành y tế nói riêng pháp luật tra chuyên ngành y tế sở nhận thức đắn chất, vị trí, vai trò công tác tra, tra chuyên ngành, tra chuyên ngành y tế hoạt động quản lý nhà nước; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân công tác tra chuyên ngành y tế, từ cấp ủy Đảng, quyền, phương tiện thông tin đại chúng đến Thủ trưởng quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; phát huy vai trò làm chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến đối tượng chịu điều chỉnh pháp luật tra chuyên ngành y tế để nâng cao ý thức, nhận thức thực pháp luật đối tượng điều chỉnh Ngoài ra, cần tiếp tục đổi tổ chức hoạt động tra chuyên ngành y tế, xây dựng lực lượng tra chuyên ngành y tế vững vàng lập trường tư tưởng, lĩnh trị, sáng ngời phẩm chất đạo đức tinh nhuệ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kết hợp nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế qua việc đổi nội dung, phương thức hoạt động tra chuyên ngành y tế; giải hiệu đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm địa phương nước, quan trung ương địa phương Trong nhóm giải pháp nêu trên, tác giả trọng nhóm giải pháp bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế, trọng tâm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế 101 Thực tiễn thực pháp luật tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam cho thấy nguyên nhân tồn tại, hạn chế pháp luật tra chuyên ngành y tế, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế phần lớn đến từ khâu thực pháp luật Trong điều kiện tổ chức tra chuyên ngành y tế tiếp tục kiện toàn theo tinh thần đạo Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao lực tra y tế đòi hỏi thực tiễn công tác tra chuyên ngành y tế, nhiên vấn đề bổ sung nhân lực cho quan tra chuyên ngành y tế nhiều khó khăn tương quan thực sách tinh giản biên chế Từ đặt nhiều thách thức, hội, nhiệm vụ phải tối ưu hóa, nâng cao chất lượng hoạt động tra chuyên ngành y tế để đảm bảo thực pháp luật tra chuyên ngành y tế Qua nghiên cứu pháp luật tra chuyên ngành y tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam thấy hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế vấn đề phức tạp, khó khăn, đòi hỏi tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo thực tiễn thực địa phương Tác giả hy vọng giải pháp áp dụng, kiểm chứng thực tế qua thực tế giải pháp bổ sung, hoàn thiện để góp phần chung vào việc hoàn thiện pháp luật tra chuyên ngành y tế bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế địa phương nước, từ nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế, phục vụ cho sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nước 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Thị Thu An (2015), “Một số khó khăn, vướng mắc thực pháp luật tra chuyên ngành”, www.giri.ac.vn Bộ Y tế (2015), Thông tư số 39/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định tiêu chuẩn, trang phục thẻ người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành y tế Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Báo Cáo Chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Bộ Chính trị (2005), Nghị 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng năm 2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Chính phủ (2011), Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 Quy định Thanh tra viên cộng tác viên tra Chính phủ (2012), Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành Chính phủ (2014), Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 tổ chức hoạt động tra y tế Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 11 Đại học Luật (2008), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 103 12 Nguyễn Thái Hồng (2011), “Các nguyên tắc hoạt động tra - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Đề tài cấp Bộ, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 13 Nguyễn Huy Hoàng (2014), “Vai trò quan tra nhà nước điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, www.giri.ac.vn 14 Nguyễn Huy Hoàng (2014), “Định hướng xây dựng chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, www.giri.ac.vn 15 Lê Thị Thu Hiền (2015), “Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực quản lý nhà nước môi trường Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội”, Luật văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 16 Nguyễn Tuấn Khanh (2014), “Tổ chức hoạt động tra chuyên ngành - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Đề tài cấp Bộ, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 17 Lê Thị Thu Oanh (2004), “Một số vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tra Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 18 Quốc hội (2010), Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Luật Thanh tra 19 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 Sở Y tế tỉnh Hà Nam (2014), Kế hoạch phát triển nghiệp y tế năm giai đoạn 2016-2020 21 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 Phê duyệt Đề án nâng cao lực Thanh tra Y tế đến năm 2020 104 22 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 việc Ban hành Chiến lược phát triển Ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23 Nguyễn Thị Thục (2012), “Tổ chức hoạt động quan tra chuyên ngành nước ta giai đoạn nay”, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 24 Phạm Thị Thắm (2014), “Xây dựng y tế đội ngũ cán y tế nhân dân, nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”,www.tapchicongsan.org 25 Tạ Thu Thủy (2015), “Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu trưng tập, quản lý sử dụng cộng tác viên tra hoạt động tra”, www.giri.ac.vn 26 Trần Quốc Trượng (2015), “Hồ Chí Minh với công tác tra”, www.thanhtra.com.vn 105 ... Quy định pháp luật tra chuyên ngành y tế, tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam 29 2.1.2 Đánh giá quy định pháp luật tra chuyên ngành y tế4 1 2.2 Thực pháp luật tra chuyên ngành y tế tỉnh. .. luận pháp luật tra chuyên ngành y tế Chương 2: Pháp luật tra chuyên ngành y tế tỉnh Hà Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện bảo đảm thực pháp luật tra chuyên ngành y tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam. .. Đặc điểm pháp luật tra chuyên ngành y tế Pháp luật tra chuyên ngành y tế có đặc điểm sau: Một là, pháp luật tra chuyên ngành y tế mang đặc trưng ngành y tế Pháp luật tra chuyên ngành y tế bên cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế – từ thực tiễn tỉnh hà nam , Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế – từ thực tiễn tỉnh hà nam , Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế – từ thực tiễn tỉnh hà nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay