Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc

102 56 4
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ KHANH NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ QUANG NGỌC HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung nghiên cứu trình bày luận văn thạc sĩ quản lý công, đề tài “Năng lực công chức Văn phòng - thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc” kết nghiên cứu khoa học thân, có sai học viên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả Nguyễn Thị Khanh LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia, Khoa, Phòng ban Học viện, Quý thầy, cô giáo giảng dạy Học viện Hành Quốc gia Đặc biệt trân trọng cảm ơn thầy TS Hà Quang Ngọc tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt trình hoàn thành đề tài Xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp công tác với Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều tư liệu giúp hoàn thành tốt luận văn Do thời gian điều kiện nghiên cứu học viên có hạn, chắn tránh khỏi tồn tại, thiếu sót Kính mong thầy giáo, cô giáo có đóng góp để học viên hoàn thiện nội dung nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn./ Tác giả Nguyễn Thị Khanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.1.1 Công chức, công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.1.2 Tiêu chuẩn công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 10 1.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 12 1.1.4 Đặc trưng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi 14 1.2 Năng lực công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 16 1.2.1 Khái niệm lực 16 1.2.2 Năng lực công chức 18 1.2.3 Năng lực công chức Văn phòng – thống kê 19 1.2.4 Những dấu hiệu biểu lực 22 1.3 Yếu tố chủ quan định lực Công chức Văn phòng – thống kê 23 1.3.1 Kiến thức 24 1.3.2 Kỹ xảo, kỹ 24 1.3.3 Thái độ chủ thể 25 1.4 Các yếu tố khách quan ảnh hƣởng tới lực công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 25 1.4.1 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 26 1.4.2 Chế độ sách công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 27 1.4.3 Yếu tố sử dụng, quản lý công chức 27 1.4.4 Yếu tố điều kiện môi trường hoạt động 28 1.4.5 Sự tác động qua lại quan chuyên môn ngành dọc 29 TIỂU KẾT CHƢƠNG 30 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÚI THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC 31 2.1 Tổng quan số nét đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội xã miền núi ảnh hƣởng đến lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội 31 2.1.2 Ảnh hưởng đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội đến lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 34 2.2 Tình hình công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 35 2.2.1 Trình độ chung 35 2.2.2 Nhận xét chung số, chất lượng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 38 2.3 Thực trạng lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Vĩnh Phúc 39 2.3.1 Nhóm lực thuộc hoạt động văn phòng 40 2.3.2 Nhóm lực thuộc hoạt động thống kê 49 2.4 Nhận xét chung công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Vĩnh Phúc 51 2.4.1 Điểm mạnh 51 2.4.2 Điểm hạn chế 54 2.4.3 Nguyên nhân mặt mạnh hạn chế lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi 56 TIỂU KẾT CHƢƠNG 60 Chƣơng QUAN ĐIỂM, PHƢỚNG HƢỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC 61 3.1 Quan điểm, phƣơng hƣớng nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 61 3.1.1 Quan điểm nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 63 3.1.2 Phương hướng tỉnh nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê 61 3.2 Giải pháp nâng cao lực cho công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 66 3.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo giai đoạn cụ thể 66 3.2.2 Đổi công tác đánh giá, nhận xét công chức 70 3.2.3 Hoàn thiện sách công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc 73 3.2.4 Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng bố trí nguồn nhân lực kế cận thay công chức Văn phòng – thống kê đến tuổi hưu 75 3.2.5 Nâng cao vai trò UBND Chủ tịch UBND xã 77 3.2.6 Đảm bảo điều kiện thuận lợi môi trường làm việc cho công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi 78 TIỂU KẾT CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB Cán CC Công chức HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân VC Viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Sơ đồ yếu tố chủ quan định lực công chức Văn phòng – thống kê 23 Bảng 2.1 Tổng hợp số lượng, chất lượng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc tính đến tháng năm 2015 37 Biểu đồ 2.1 Biểu đánh giá lực xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc 41 Biểu 2.2 Biểu đánh giá lực theo dõi tình hình, nắm kết tham mưu cho lãnh đạo HĐND, UBND 43 Biểu 2.3 Biểu đánh giá lực giúp HĐND, UBND công tác nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; bầu cử tiến hành hội nghị 46 Biểu đồ 2.4 Biểu đánh giá lực giải giấy tờ, đơn, thư khiếu nại tố cáo, công tác quản lý giấy tờ, công văn 49 Biểu 2.5 Biểu đánh giá lực công chức Văn phòng - thống kê công tác thống kê 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mở rộng giao lưu với nước giới vấn đề lực công chức nói chung công chức cấp xã nói riêng, đặc biệt công chức xã miền núi Đảng Nhà nước ta quan tâm Nghị Trung ương khóa IX nhấn mạnh vai trò quan trọng hệ thống trị đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển đất nước Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức lực ngang tầm nghiệp đổi có ý nghĩa quan trọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định: “Cán phải người có phẩm chất trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu lợi ích nhân dân, dân tộc; có lĩnh trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách; có lực hoàn thành nhiệm vụ giao, có nhân cách lối sống mẫu mực, sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân” [10, tr136] Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng nhấn mạnh cần phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới” [11, tr252] Nghị Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, lực công tác, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao”.“Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chăm lo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín cộng đồng dân tộc.” Chính quyền sở trực tiếp thực nhiệm vụ cụ thể hoạt động quản lý nhà nước tất mặt địa phương, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống Tuy nhiên, quyền sở hoàn thành nhiệm vụ cách hiệu lực hiệu thiếu đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở có đủ trình độ, lực để đảm nhận công việc giao Song có thực tế khách quan chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp sở, đặc biệt cán bộ, công chức xã, thị trấn vùng nông thôn miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò họ Vì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định phải “Đổi kiện toàn tổ chức máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ”,[12, tr203] Tỉnh Vĩnh Phúc có 137 xã, phường, thị trấn có 37 xã miền núi Trong năm qua, công tác cải cách hành tỉnh Vĩnh phúc Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh quan tâm đạo thực hiện, bám sát Nghị 30c/NQ-CP Chính phủ Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011–2020 Cùng với vấn đề lực công chức cấp xã nói chung công chức Văn phòng – thống kê nói riêng có chuyển biến tích cực Mặc dù công chức tỉnh nói chung công chức Văn phòng – thống kê xã nói riêng có nhiều tiến lực thực thi công vụ góp phần vào đổi hành Nhà nước phạm vi toàn tỉnh song năm gần qua thực tiễn công việc, lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi bộc lộ nhiều hạn chế Đúng tình trạng chung mà Đại hội XII đánh giá: “Năng lực, phẩm chất, ý thức kỷ luật phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu” [12, tr260] Trước tình hình Đại hội XII Đảng xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội, tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng môi trường văn TIỂU KẾT CHƢƠNG Từ thực trạng lực thực thi công vụ công chức xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc với ưu điểm, nhược điểm, khó khăn, thuận lợi tìm hiểu phân tích chương luận văn sở quan điểm, đường lối Đảng, Nhà nước chủ trương tỉnh Vĩnh Phúc vấn đề công vụ, công chức Tác giả đưa giải pháp cụ thể, thiết thực đào tạo, tuyển dụng, thay đổi sở vật chất, hạ tầng…, mong muốn góp phần nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Để chất lượng công chức cấp xã nói chung, chất lượng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi nói riêng thực đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Nâng cao lực công chức đòi hỏi phải kết hợp nhiều giải pháp đặc biệt với công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi, giải pháp mang tính vùng miền rõ rệt Đặc điểm miền núi với khó khăn mặt địa hình nhiều đồi núi, thành phần dân tộc đa dạng, đời sống kinh tế - xã hội nhiều khó khăn Điều đặt cho người công chức nhiều thách thức để vượt qua hoàn thành tốt công việc giao Trên sở giải pháp đưa mong muốn góp phần củng cố, hoàn thiện cho công chức Văn phòng – thống kê đủ số lượng, vững bền chất lượng 80 KẾT LUẬN Trong giai đoạn cải cách hành chính, nâng cao lực số cạnh tranh cấp tỉnh diễn mạnh mẽ nay, đòi hỏi phẩm chất, lực trình độ đội ngũ công chức nói chung công chức cấp xã nói riêng ngày phải nâng cao Công chức cấp xã đóng vai trò quan trọng việc triển khai chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước đến nhân dân địa phương, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trị địa phương Công chức Văn phòng – thống kê có vai trò quan trọng việc tổ chức điều hành hoạt động UBND cấp xã, người tham mưu tổng hợp cho lãnh đạo UBND cấp xã việc thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, người trực tiếp thực nhiệm vụ việc thực quy chế văn hóa công sở, quy chế hoạt động quan, tham mưu hoạt động soạn thảo văn bản, ban hành văn cho lãnh đạo UBND, thực nhiệm vụ cải cách hành cấp xã Đặc biệt xã miền núi, với nhiều thành phần dân tộc khác nhau, đặc điểm địa hình, phong tục tập quán vùng miền đặc trưng, với hiểu biết, nắm bắt tình hình địa phương mình, công chức Văn phòng – thống kê giữ vai trò ngày quan trọng Vấn đề lực công chức Văn phòng – thống kê ngày quan tâm cấp, ngành Để góp phần nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn với kết cấu chương phân tích làm rõ số vấn đề sau: Luận văn nêu sở lý luận quan trọng lực công chức cấp xã; khái niệm, đặc điểm công chức Văn phòng – thống kê cấp xã; đưa dấu hiệu lực cấu trúc lực, nhân tố ảnh 81 hưởng đến lực công chức tạo tiền đề sở lý luận cho toàn luận văn Trên sở lý luận đó, luận văn đánh giá thực trạng lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Chỉ mặt tích cực: Đội ngũ CB, CC, VC có xã miền núi bước nâng cao số lượng chất lượng Đến CB, CC, VC đạt chuẩn theo quy định, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, kỹ nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử hạn chế trình độ chuyên môn không đồng đều, kỹ cần thiết công vụ hạn chế : kỹ tin học, soạn thảo văn bản, lực tham mưu, tổng hợp phân tích hạn chế; xử lý số liệu tính sáng tạo, khoa học Bên cạnh bất cập lực số công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, chưa có đủ trình độ, chuyên môn, kiến thức, kỹ tinh thần thái độ làm việc chưa cao Đi sâu tìm hiểu thực tiễn, luận văn nguyên nhân chủ quan, khách quan mặt mạnh, mặt yếu lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Từ đưa giải pháp như: Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC theo giai đoạn cụ thể;đổi công tác đánh giá, nhận xét công chức; Hoàn thiện sách công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc; Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng bố trí nguồn nhân lực kế cận thay công chức Văn phòng – thống kê đến tuổi hưu; Nâng cao vai trò tổ chức người chủ trì quan; góp phần nâng cao lực Công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc; Đảm bảo điều kiện thuận lợi môi trường làm việc cho công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Luận văn góp phần lý luận thực tiễn vấn đề lực công chức cấp xã dựa phân tích, đánh giá thực trạng lực công chức 82 Văn phòng – thống kê xã miền núi đề xuất số giải pháp nâng cao lực công chức cấp xã Luận văn tài liệu tham khảo, giúp tham mưu cho lãnh đạo UBND xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc cần có chế độ sách, giải pháp để ngày nâng cao lực đội ngũ công chức cấp xã nói chung, công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi nói riêng Những kết mà Luận văn đạt bước đầu cung cấp sở lý luận thực tiễn để đề xuất quan điểm giải pháp nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc Tuy nhiên, thời gian có hạn kiến thức lý luận hạn chế nên Luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả xin góp phần nhỏ hi vọng giải pháp, kiến nghị tài liệu tham khảo, tham mưu cho lãnh đạo UBND xã miền núi nhằm nâng cao lực công chức Văn phòng – thống kê cấp xã tốt hoàn thiện 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Ân (1994), Một số khía cạnh tâm lý xã hội cần lưu ý công tác lãnh đạo quản lý chế thị trường, Nxb Trẻ, Hà Nội Lê Thị Thanh Bình (2011), Giải pháp nâng cao lực đội ngũ công chức cấp xã địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Bộ Nội vụ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụvà tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn C Mác (1977), Bản thảo kinh tế- triết học1844, Nxb Sự Thật, Hà Nội C.Mác Ph.Ăng ghen (1980), Tuyển tập tập 1, Nxb Sự Thật, Hà Nội Chính Phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Về chức danh, số lượng, số chế độ,chính sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấnvà người hoạt động không chuyên trách cấp xã Chính Phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ việc quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức Chính Phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Công chức xã, phường, thị trấn Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 84 13 Đảng tỉnh Vĩnh Phúc (2015),Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVI, Vĩnh Phúc 14 Giáo trình tâm lý học, Nxb Quân đội Nhân dân Việt Nam Tr 296 15 Giáo trình tâm lý học quản lý, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội (1997) 16 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 thông qua Chương trình cải cách hành tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 -2020 17 ThS.Vũ Thúy Hiền (2016),Xác định lực công chức cấp xã thực thi công vụ, Tạp chí tổ chức Nhà nước 18 Nguyễn Thị Ban Mai (2015), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh,Luận văn Thạc sĩ quản trị nhân lực, Trường Đại học Lao động – xã hội, Hà Nội 19 Hoàng Thị Thùy Ninh (2015), Năng lực công chức phường thành phố Nam Định, Luận văn thạc sỹ quản lý công, Học viện hành quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội Việt Nam (2004), Luật Thống kê văn hướng dẫn thi hành, Nxb Thống kê, Hà nội 22 Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc (2015), Báo cáo số 170/BC-SNV ngày 03/12/2015 Công tác cải cách hành năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tỉnh Vĩnh phúc 23 Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc (2015),Báo cáo số 186/BC-SNV ngày 21/12/2015 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2015, giai đoạn 2010 – 2015 dự kiến kế hoạch năm 2016 24 Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ (2015) 85 25 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014), Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 29/4/2014 tổ chức máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 26 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2015), Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 30/11/2015 Sơ kết công tác cải cách hành giai đoạn I (2011 - 2015) phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành giai đoạn II (2016 – 2020) 27 Viện ngôn ngữ học (1997), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 28 Viện nghiên cứu Khoa học Hành (2009), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 29 Website Viện thống kê, http://vienthongke.vn 30 Website:http://cucthongke.binhdinh.gov.vn 86 PHẦN PHỤ LỤC Phiếu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ TẠI UBND CẤP XÃ (Dành cho đối tượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND UBND xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc) Để góp phần nâng cao lực cho đội ngũ Công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Vĩnh Phúc cần có thông tin xác, khách quan thực trạng đội ngũ Đề nghị quý ông, bà vui lòng tham gia ý kiến cá nhân vào câu hỏi cách đánh dấu X vào ô trống theo phương án cụ thể (Phiếu điều tra gồm 04 trang) I THÔNG TIN CÁ NHÂN - Tuổi: Dưới 30  - Giới tính: Nam Từ 31- 45  Nữ   Trên 46  Dân tộc:…….… …… - Chức vụ, chức danh đảm nhận đơn vị:…………………………… - Trình độ chuyên môn: Sơ cấp chưa qua đào tạo  Trung cấp  Cao đẳng  Sau đại học  Đại học  - Trình độ lý luận trị: Chưa qua đào tạo  Sơ cấp  Trung cấp  87 Cao cấp  Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên (CV) Chưa qua đào tạo  CV  CV Chính  CV cao cấp  II Thông tin khảo sát, đánh giá lực thực thi công vụ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết kết thực nhiệm vụ xây dựng theo dõi việc thực chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ đột xuất HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND xã công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã: Tốt  Chấp nhận  Hạn chế  Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết kết thực thi công vụ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã: Hoàn thành tốt  Yếu  Hoàn thành  Xin Ông (Bà) nhận xét kết thực nhiệm vụ giúp Thường trực HĐND,UBND xã tổ chức kỳ họpvà hoạt động HĐND,UBNDcấp xã công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã: Tốt  Mức trung bình  Mức yếu  Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết kết thực nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng theo dõi việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội địa bàn cấp xã công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã; Tốt  Mức trung bình  Hạn chế  Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết mức độ thành thạo kỹ giải công việc Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã: Tốt  Hạn chế  Trung bình  88 Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết tinh thần trách nhiệm công chức Văn phòng - Thống kê giải công việc: Trách nhiệm cao  Mức  Bình thường  Xin Ông (Bà) cho biết thái độ, cách ứng xử thực thi công vụ Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã: Tốt  Chấp nhận  Kém  Xin Ông (Bà) cho biết hạn chế lực thực thi công vụ công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã công việc UBND xã gì: Số đào tạo chuyên ngành Năng lực chuyên môn không đồng Kỹ xử lý công việc mức độ Khả tổng hợp, khái quát tình hình chậm Theo Ông (Bà), nguyên nhân hạn chế lực thực thi công vụ công chức Văn phòng – thống kê cấp xã gì? (có thể chọn nhiều nguyên nhân) Do tuyển dụng công chức Văn phòng – thống kê cấp xã không Do bố trí công chức Văn phòng – thống kê cấp xã không phù hợp Do chưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn hợp lý Do công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật chưa nghiêm Do thẩm quyền quản lý công chức Chủ tịch UBND cấp xã hạn chế Do thiếu chế giám sát người dân Do chế độ, sách đãi ngộ chưa hợp lý 89 Nguyên nhân khác (Xin ghi rõ): 11 Ông (Bà) cho biết giải pháp để khắc phục hạn chế đó: Xin trân trọng cảm ơn! 90 Phiếu số 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÚI VĨNH PHÚC (Dành cho đối tượng Công chức xã miền núi Vĩnh Phúc) Để góp phần nâng cao lực cho đội ngũ Công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Vĩnh Phúc cần có thông tin xác, khách quan thực trạng đội ngũ Đề nghị quý ông, bà vui lòng tham gia ý kiến cá nhân vào câu hỏi cách đánh dấu X vào ô trống theo phương án cụ thể (Phiếu điều tra gồm 04 trang) I THÔNG TIN CÁ NHÂN: - Tuổi: Dưới 30  Từ 31 – 45  - Giới tính: Nam  Nữ  Trên 46  Dân tộc:…….… …… - Trình độ chuyên môn: Sơ cấp chưa qua đào tạo  Trung cấp  Cao đẳng  Sau đại học  Đại học  - Trình độ lý luận trị: Chưa qua đào tạo  Sơ cấp  Trung cấp  Cao cấp  - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên (CV) Chưa qua đào tạo  CV  CV Chính  91 CV cao cấp  II Thông tin khảo sát thực trạng Năng lực thực thi công vụ Công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi Ông (bà) tự đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức, thu thập thông tin liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ mình: Tốt, nhanh  Chấp nhận  Còn hạn chế  Ông (bà) tự đánh giá khả chọn lọc, xử lý thông tin, tổng hợp thông tin theo nghiệp vụ chuyên môn hàng ngày: Rất thành thạo  Thành thạo  Gặp khó khăn  Ông (bà) tự đánh giá kỹ vận dụng kiến thức, thông tin vào giải tình thực tiễn: Tốt  Hạn chế  Trung bình  Ông (bà) cho biết thích ứng với công việc thay đổi hàng ngày công sở theo mức: Nhanh  Bình thường  Chậm  Ông (bà) tự đánh giá kết hoàn thành công việc số; chất lượng theo định mức thời gian quy định: Tốt  Trung bình  Yếu  6.Ông (Bà) cho biết nguyên nhân hạn chế lực thực thi công vụ Công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi: Do tuyển dụng công chức Văn phòng – thống kê cấp xã không Do bố trí công chức Văn phòng – thống kê cấp xã không phù hợp Do chưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn hợp lý Do công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật chưa nghiêm 92 Do thẩm quyền quản lý công chức Chủ tịch UBND cấp xã hạn chế Do thiếu chế giám sát người dân Do chế độ, sách đãi ngộ chưa hợp lý - Nguyên nhân khác (Xin ghi rõ): * Một số câu hỏi vấn, mạn đàm trực tiếp với dân thành viên Công chức Văn phòng – thống kê Ông (bà) vui lòng cho biết tinh thần, trách nhiệm Công chức Văn phòng – thống kê tiếp xúc với dân: Rất tốt  Tốt  Bình thường  Chưa tốt  Ông (bà) vui lòng cho biết thái độ Công chức Văn phòng – thốn kê tiếp xúc với dân: Niềm nở, vui vẻ  Bình thường  Lạnh nhạt  Ông (bà) vui lòng cho biết phương pháp làm việc giải thủ tục giấy tờ dân: Nhiệt tình, Dễ hiểu, nhanh  Khó hiểu, chậm  Còn lúng túng số khâu, thuyết phục  93 Ông (bà) có nhận xét đội ngũ Công chức Văn phòng – thống kê xã mình? Xin trân trọng cảm ơn! 94 ... VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.1.1 Công chức, công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã. .. xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 1.1 Công chức cấp xã công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 1.1.1 Công chức, công chức cấp xã công. .. chuẩn công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 10 1.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn công chức Văn phòng – thống kê cấp xã 12 1.1.4 Đặc trưng công chức Văn phòng – thống kê xã miền núi 14 1.2 Năng lực công
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc , Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc , Năng lực công chức văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay