Hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố vinh tỉnh nghệ an

133 16 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN CẢNH THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN CẢNH THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THU VÂN HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu chưa công bố công trình khác, số liệu khảo sát sử dụng luận văn kết tự tiến hành tổng hợp Các quan điểm tác giả khác, số liệu nghiên cứu khác sử dụng luận văn trích dẫn, dẫn nguồn quy định Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Cảnh Thái LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản lý công, xin chân thành cảm ơn tất thầy giáo, cô giáo khoa, ban thuộc Học viện Hành Quốc gia trang bị kiến thức bản, kiến thức chuyên ngành có giá trị lý luận thực tiễn to lớn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Vân trực tiếp hướng dẫn thực Luận văn với tinh thần trách nhiệm cao độ, phong cách làm việc dân chủ, khoa học Đồng thời, xin cảm ơn gia đình, bạn bè ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt trình thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Cảnh Thái MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ, bảng, biểu MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Khái quát chung Văn phòng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 11 1.1.3 Vị trí, vai trò 14 1.2 Văn phòng HĐND UBND cấp huyện hệ thống quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 16 1.2.1 Tổ chức máy Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện…………………………………………………………………….16 1.2.2 Các quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 20 1.2.3 Tổ chức máy Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện 22 1.2.4 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng HĐND UBND cấp huyện 26 1.3 Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện 29 1.3.1 Khái niệm hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện 29 1.3.2 Nguyên tắc hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện 30 1.3.3 Các nội dung hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện 32 1.4 Yêu cầu đặt hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp huyện 39 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện 40 TIỂU KẾT CHƯƠNG 44 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 45 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 45 2.1.1 Đặc điểm địa lý, dân cư tình hình kinh tế, xã hội thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An…………………………………………………… 45 2.1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An………………………………………… 49 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 52 2.2 Khái quát Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh 54 2.2.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 54 2.2.2 Cơ cấu tổ chức nhân 58 2.3 Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh .…………………………………………60 2.3.1 Lập chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động 61 2.3.2 Bảo đảm thu thập, xử lý, cung cấp thông tin 63 2.3.3 Tổ chức, phục vụ họp, hội nghị 65 2.3.4 Công tác văn thư, lưu trữ 67 2.3.5 Công tác tiếp công dân 72 2.3.6 Hiện đại hóa công tác văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin……………………………………………………………………… 75 2.4 Đánh giá chung thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh 77 2.4.1 Những kết đạt 77 2.4.2 Những hạn chế tồn 80 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 81 TIỂU KẾT CHƯƠNG 83 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 84 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 84 3.2 Các định hướng xây dựng giải pháp 86 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh 87 3.3.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức Văn phòng HĐND UBND cấp huyện…………………………………………………………………….87 3.3.2 Hoàn thiện quy chế hoạt động Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh 89 3.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác văn phòng…………………………………………………………………….93 3.3.4 Xây dựng tổ chức thực quy chế văn hóa công sở Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh 98 3.3.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đại hóa công tác văn phòng 100 TIỂU KẾT CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 111  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU TT Tên Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức máy Văn phòng HĐND UBND cấp Trang 27 huyện Bảng 2.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá việc thu thập, xử lý cung 66 cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh Bảng 2.2 Số lượng họp, hội nghị HĐND UBND 67 Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh tổ chức hàng năm Bảng 2.3 Số lượng văn đến UBND thành phố Vinh 69 Bảng 2.4 Kết thực công tác tiếp công dân giải 75 đơn thư Văn phòng HĐND – UBND thành phố Vinh Biểu 2.1 Đánh giá tính khoa học, hợp lý việc lập kế hoạch 64 Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh Biểu 2.2 Đánh giá chất lượng công tác tổ chức họp, hội 68 nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh Biểu 2.3 Đánh giá việc thực quy định pháp luật 73 công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh Biểu 2.4 Đánh giá mức độ đảm bảo tuân thủ quy định 76 pháp luật công tác tiếp công dân Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh Biểu 2.5 Đánh giá mức độ quan tâm lãnh đạo HĐND UBND việc thực hiện đại hóa công tác văn phòng ứng dụng CNTT Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh 78 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế nay, Việt Nam với nhiều quốc gia khác giới tích cực tiến hành cải cách hành nhà nước song hành với cải cách máy nhà nước; đồng thời coi việc nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy dân chủ, trì ổn định đảm bảo phát triển lĩnh vực đời sống xã hội Hoàn thiện hoạt động văn phòng quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương nói chung văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp nói riêng nhiệm vụ quan trọng chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn Văn phòng phận thiếu trình hoạt động quan, tổ chức nói chung quan hành nhà nước nói riêng, nói văn phòng phận trung gian, cầu nối cấp lãnh đạo, quản lý với phòng, ban chuyên môn nhân viên cấp Vì văn phòng hoạt động có hiệu cao giúp quan, tổ chức dễ dàng đạt mục tiêu đặt với nguồn lực hợp lý Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vinh; có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý hoạt động; đảm bảo sở vật chất, kỹ thuật; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức chuyển đến quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giải nhận kết trả cho cá nhân, tổ chức Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thời gian qua đạt nhiều thành tựu đáng đáp nghiệp vụ hành văn phòng, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội; 57 Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Chính trị – Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành (2009), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội; 58 Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội; 59 Bùi Thế Vĩnh (2002), Thiết kế tổ chức quan hành nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 110 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Dành cho cán bộ, công chức làm việc HĐND UBND thành phố Vinh Kính thưa ông/bà, để đánh giá cách khách quan, xác nhằm nâng cao hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tiến hành khảo sát vấn đề Chúng mong lắng nghe ý kiến ông/bà để hoàn thành khảo sát Do vậy, xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến ông/bà việc trả lời số câu hỏi cụ thể mà đưa sau đây: Câu hỏi số 01: Theo ông/bà, Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh tổ chức đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 02: Theo ông/bà, thời gian qua, Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm nhận chức theo quy định pháp luật mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 03: Ông/bà đánh giá việc thực nhiệm vụ, quyền hạn 111 Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? ˆ Rất tốt ˆ Khá tốt ˆ Trung bình ˆ Chưa đạt yêu cầu Câu hỏi số 04: Ông/bà đánh giá tính khoa học, hợp lý việc lập kế hoạch, chương trình công tác Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 05: Theo ông/bà hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có đảm bảo tính đầy đủ không? ˆ Có đảm bảo (Trả lời tiếp câu hỏi số 05a) ˆ Không đảm bảo (Chuyển sang câu hỏi số 06) Câu hỏi số 05a: Theo ông/bà hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có đảm bảo tính xác không? ˆ Có đảm bảo (Trả lời tiếp câu hỏi số 05b) ˆ Không đảm bảo (Chuyển sang câu hỏi số 06) Câu hỏi số 05b: Theo ông/bà hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có đảm bảo tính kịp thời không? ˆ Có đảm bảo (Trả lời tiếp câu hỏi số 05c) ˆ Không đảm bảo (Chuyển sang câu hỏi số 06) 112 Câu hỏi số 05c: Ông/bà đánh giá hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đáp ứng yêu cầu mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 06: Theo ông/bà, quy trình thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có phù hợp hay không? ˆ Phù hợp ˆ Không phù hợp Câu hỏi số 07: Ông/bà đánh giá việc tuân thủ quy trình tổ chức họp, hội nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nào? ˆ Tuân thủ tuyệt đối đầy đủ ˆ Tuân thủ đầy đủ ˆ Tuân thủ vài khâu ˆ Chưa tuân thủ Câu hỏi số 08: Theo ông/bà, công tác chuẩn bị tài liệu, chương trình họp, hội nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đáp ứng yêu cầu mức nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 09: Ông/bà đánh giá chung chất lượng công tác tổ chức 113 họp, hội nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 10: Theo ông/bà, việc thực quy định pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nào? ˆ Tuân thủ tuyệt đối ˆ Cơ đảm bảo quy định ˆ Còn nhiều vi phạm ˆ Chưa tuân thủ Câu hỏi số 11: Theo ông/bà, việc thực quản lý văn đến văn Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy trình theo quy định mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 12: Theo ông/bà, việc quản lý sử dụng dấu Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp 114 Câu hỏi số 13: Theo ông/bà, việc thực công tác lễ tân, giao tiếp Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nguyên tắc, yêu cầu giao tiếp mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 14: Ông/bà đánh giá công tác tiếp công dân Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 15: Theo ông/bà, công chức Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh thực tiếp công dân có gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu không? ˆ Có (Xin mời trả lời tiếp câu hỏi số 15a) ˆ Không (Xin mời chuyển sang câu hỏi số 16) Câu hỏi số 15a: Theo ông/bà, mức độ gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu công chức Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh thực tiếp công dân biểu nào? ˆ Thường xuyên ˆ Thỉnh thoảng ˆ Rất Câu hỏi số 16: Ông/bà đánh giá trở ngại tiếp công dân 115 công chức Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? ˆ Thường xuyên ˆ Thỉnh thoảng ˆ Rất ˆ Chưa Câu hỏi số 17: Ông/bà đánh giá chung chất lượng/hiệu công tác tiếp công dân Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 18: Theo ông/bà, việc thực hiện đại hóa công tác văn phòng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh lãnh đạo HĐND UBND quan tâm mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình ˆ Thấp Câu hỏi số 19: Ông/bà đánh giá kết thực hiện đại hóa công tác văn phòng ứng dụng CNTT Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 – 2016 mức độ nào? ˆ Rất cao ˆ Khá cao ˆ Trung bình 116 ˆ Thấp Xin trân trọng cảm ơn ông/bà! Nếu có thể, xin ông/bà vui lòng cho biết số thông tin cá nhân ông/bà ý kiến khác ông/bà: Họ tên: Tuổi: Chức vụ/bộ phận chuyên môn: Những ý kiến đóng góp khác phiếu khảo sát này: 117 PHỤ LỤC 02 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Tổng số phiếu khảo sát phát ra: 157 phiếu Tổng số phiếu khảo sát thu về: 157 phiếu Câu hỏi số 01: Theo ông/bà, Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh tổ chức đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mức độ nào? Rất cao Số % phiếu 83 52,87 Khá cao Số phiếu 58 Trung bình Số % phiếu 36,94 16 % 10,19 Thấp Số phiếu % 0 Câu hỏi số 02: Theo ông/bà, thời gian qua, Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm nhận chức theo quy định pháp luật mức độ nào? Rất cao Số % phiếu 50 31,85 Khá cao Số phiếu 91 Trung bình Số % phiếu 57,96 16 % 10,19 Thấp Số phiếu % 0 Câu hỏi số 03: Ông/bà đánh giá việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? Rất tốt Số phiếu Khá tốt % Số phiếu Trung bình Số % phiếu 118 % Chưa đạt yêu cầu Số phiếu % 74 47,13 66 42,04 17 10,83 0 Câu hỏi số 04: Ông/bà đánh giá tính khoa học, hợp lý việc lập kế hoạch, chương trình công tác Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nào? Rất cao Số phiếu 66 % 42,04 Khá cao Số phiếu 83 Trung bình Số % phiếu 52,87 % 5,1 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 05: Theo ông/bà hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có đảm bảo tính đầy đủ không? Đảm bảo Số phiếu 140 Không đảm bảo Số % phiếu 89,17 17 % 10,83 Câu hỏi số 05a: Theo ông/bà hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có đảm bảo tính xác không? Đảm bảo Số phiếu 129 Không đảm bảo Số % phiếu 82,17 11 % 7,01 Câu hỏi số 05b: Theo ông/bà hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có đảm bảo tính kịp thời không? 119 Đảm bảo Số Số % phiếu 120 Không đảm bảo phiếu 76,43 % 5,73 Câu hỏi số 05c: Ông/bà đánh giá hoạt động thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đáp ứng yêu cầu mức độ nào? Rất cao Số % phiếu 77 49,04 Khá cao Số Số % phiếu 35 Trung bình phiếu 22,29 % 5,1 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 06: Theo ông/bà, quy trình thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh có phù hợp hay không? Phù hợp Số Số % phiếu 142 Không phù hợp phiếu 90,45 15 % 9,55 Câu hỏi số 07: Ông/bà đánh giá việc tuân thủ quy trình tổ chức họp, hội nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nào? Tuân thủ tuyệt Tuân thủ Tuân thủ đối đầy đủ đầy đủ vài khâu Số phiếu % Số phiếu Số % phiếu 120 % Chưa tuân thủ Số phiếu % 91 57,96 66 42,04 0 0 Câu hỏi số 08: Theo ông/bà, công tác chuẩn bị tài liệu, chương trình họp, hội nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đáp ứng yêu cầu mức nào? Rất cao Số phiếu 83 % 52,87 Khá cao Số phiếu 66 Trung bình Số % phiếu 42,04 % 5,1 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 09: Ông/bà đánh giá chung chất lượng công tác tổ chức họp, hội nghị Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? Rất cao Số phiếu 91 % 57,96 Khá cao Số phiếu 58 Trung bình Số % phiếu 36,94 % 5,1 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 10: Theo ông/bà, việc thực quy định pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nào? Tuân thủ Cơ đảm bảo Còn nhiều tuyệt đối quy định vi phạm Số phiếu 124 % 78,98 Số phiếu 33 Số % phiếu 21,02 % Chưa tuân thủ Số phiếu % Câu hỏi số 11: Theo ông/bà, việc thực quản lý văn đến văn Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo 121 tuân thủ quy trình theo quy định mức độ nào? Rất cao Số phiếu 66 % 42,04 Khá cao Số phiếu 91 Trung bình Số % phiếu 57,96 % Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 12: Theo ông/bà, việc quản lý sử dụng dấu Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mức độ nào? Rất cao Số phiếu 91 % 57,96 Khá cao Số phiếu 58 Trung bình Số % phiếu 36,94 % 5,1 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 13: Theo ông/bà, việc thực công tác lễ tân, giao tiếp Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nguyên tắc, yêu cầu giao tiếp mức độ nào? Rất cao Số phiếu 66 % 42,04 Khá cao Số phiếu 74 Trung bình Số % phiếu 47,13 17 % 10,83 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 14: Ông/bà đánh giá công tác tiếp công dân Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật mức độ nào? Rất cao Số % Khá cao Số Trung bình % Số 122 % Thấp Số % phiếu 74 phiếu 47,13 phiếu 74 47,13 phiếu 5,73 0 Câu hỏi số 15: Theo ông/bà, công chức Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh thực tiếp công dân có gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu không? Có Số phiếu 116 Không Số % phiếu 73,89 41 % 26,11 Câu hỏi số 15a: Theo ông/bà, mức độ gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu công chức Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh thực tiếp công dân biểu nào? Thường xuyên Số phiếu 33 % 21,02 Thỉnh thoảng Số % phiếu 17 10,83 Rất Số phiếu 66 % 42,04 Câu hỏi số 16: Ông/bà đánh giá trở ngại tiếp công dân công chức Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức độ nào? Thường xuyên Số phiếu 33 % 21,02 Thỉnh thoảng Số Số phiếu phiếu 74 47,13 Rất % 25 Chưa Số Số phiếu phiếu 15,92 25 % 15,92 Câu hỏi số 17: Ông/bà đánh giá chung chất lượng/hiệu công tác tiếp công dân Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh mức 123 độ nào? Rất cao Số phiếu 58 % 36,94 Khá cao Số phiếu 83 Trung bình Số % phiếu 52,87 16 % 10,19 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 18: Theo ông/bà, việc thực hiện đại hóa công tác văn phòng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh lãnh đạo HĐND UBND quan tâm mức độ nào? Rất cao Số phiếu 99 % 63,06 Khá cao Số phiếu 50 Trung bình Số % phiếu 31,85 % 5,1 Thấp Số phiếu % Câu hỏi số 19: Ông/bà đánh giá kết thực hiện đại hóa công tác văn phòng ứng dụng CNTT Văn phòng HĐND UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 – 2016 mức độ nào? Rất cao Số phiếu 83 % 52,87 Khá cao Số phiếu 66 Trung bình Số % phiếu 42,04 124 % 5,1 Thấp Số phiếu % ... lý Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vinh; có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân. .. Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 45 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 45 2.1.1 Đặc... Vinh, tỉnh Nghệ An Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố vinh tỉnh nghệ an , Hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố vinh tỉnh nghệ an , Hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố vinh tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay