Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng

126 42 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI XUÂN THÀNH HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Bùi Nam HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các tài liệu, tư liệu sử dụng luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN Mai Xuân Thành LỜI CẢM ƠN Tác giả xin tỏ lòng biết sâu sắc tới Ban Giám đốc, thầy, cô giáo, cán Học viện Hành Quốc gia tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức hỗ trợ chu đáo trình tác giả học tập Học viện Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ biết ơn đến TS.Nguyễn Bùi Nam hướng dẫn khoa học tận tình cho tác giả trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 1, đồng nghiệp, gia đình bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn TÁC GIẢ Mai Xuân Thành BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bảo đảm xăng dầu Bộ Quốc phòng Học viện Hậu cần Quản lí Quản lí nhà nước Trường Sĩ quan Lục quân Ủy ban nhân dân Văn BĐXD BQP HVHC QL QLNN TSQLQ1 UBND VB Văn quản lí nhà nước VBQLNN Văn quy phạm pháp luật VBQPPL DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Trình tự phân bổ hạn mức sử dụng xăng dầu Học viện 40 Hậu cần Sơ đồ 2.2.: Quy trình xây dựng kế hoạch phân bổ hạn mức xăng dầu 46 Học viện Hậu cần Sơ đồ 2.3 Quy trình ban hành văn hành Trường Sĩ 68 quan Lục quân Sơ đồ 3.1 Quy trình soạn thảo ban hành văn hành 90 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 7 Đóng góp luận văn 8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 10 1.1 Những vấn đề chung hệ thống văn quản lí nhà nước 10 1.1.1 Văn quản lí nhà nước 10 1.1.2 Hệ thống văn quản lí nhà nước 17 1.2 Những vấn đề chung hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 20 1.2.1 Vị trí, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu bảo đảm xăng dầu 20 1.2.2 Nội dung bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên 25 1.3 Tiêu chí đánh giá chất lượng hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 34 Tiểu kết Chương 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TẠI HỌC VIỆN HẬU CẦN VÀ TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 39 2.1 Hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên Học viện Hậu cần 39 2.1.1 Khái quát Học viện Hậu cần 39 2.1.2 Tình hình triển khai thực văn quy phạm pháp luậtvề bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên Học viện Hậu cần 43 2.2 Hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên trường Sĩ quan Lục quân 62 2.2.1 Khái quát trường Sĩ quan Lục quân 62 2.2.2 Tình hình triển khai thực văn quy phạm pháp luật bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên Trường Sĩ quan Lục quân 65 2.2.3 Tình hình xây dựng thực văn hành bảo đảm xăng dầu Trường Sĩ quan Lục quân 69 2.3 Đánh giá hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 81 2.3.1 Những mặt đạt 81 2.3.2 Những hạn chế, tồn 83 2.3.3 Nguyên nhân 84 Tiểu kết chương 86 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀBẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 87 3.1 Quan điểm sở hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 87 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 87 3.1.2 Cơ sở hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 89 3.2 Giải pháp hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu quân đội 94 3.2.1 Rà soát hệ thống văn bảo đảm xăng dầu 94 3.2.2 Hoàn thiện hình thức hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu 95 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn hành bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 96 3.3.1 Hoàn thiện tổ chức máy đơn vị, phòng ban; tăng cường vai trò lãnh đạo người huy 96 3.3.2 Hoàn thiện quy trình ban hành văn hành 98 3.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn hành 101 3.3.4 Hoàn thiện nội dung công tác quản lí xăng dầu 102 3.3.5 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ xây dựng văn hành 105 3.3.6 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên học viện, nhà trường vai trò, ý nghĩa văn hành 106 3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra văn 107 3.3.8 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác ban hành văn bảnhành 108 3.3.9 Mẫu hóa số văn hành 109 Tiểu kết chương 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bảo đảm xăng dầu (BĐXD) chức quan trọng ngành xăng dầu quân đội Nâng cao chất lượng BĐXD nhiệm vụ quan trọng công tác xăng dầu quân đội, góp phần xây dựng ngành xăng dầu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Những năm qua, phát triển yêu cầu, nhiệm vụ quân đội tác động lớn đến bảo đảm xăng dầu đơn vị nói chung, học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng nói riêng Sự tác động nhiều mặt kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình hội nhập sâu rộng khu vực quốc tế đòi hỏi từ Bộ Quốc phòng đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc phải đổi phương thức bảo đảm xăng dầu, phải thực tốt chủ trương phân cấp triệt để khai thác tạo nguồn BĐXD cho hoạt động thường xuyên đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Để nâng cao hiệu BĐXD cho hoạt động thường xuyên đòi hỏi đồng nội dung: lập nhu cầu, xây dựng hạn mức, khai thác tạo nguồn, dự trữ, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu, v.v Cơ sở hoạt động hệ thống văn quản lí nhà nước (VBQLNN) BĐXD cho hoạt động thường xuyên Thực tế, BĐXD cho hoạt động thường xuyên đề cập điều lệ, chế độ, quy định ngành quân đội; có văn quy phạm pháp luật quan QLNN khác Tuy nhiên, hệ thống nhiều điểm vướng mắc cần tháo gỡ như: chưa có văn quy phạm riêng điều chỉnh hoạt động quản lí đặc thù ngành xăng dầu quân đội mà chủ yếu sử dụng chung văn quy phạm Chính phủ, Bộ Khoa học – Công nghệ ban hành; quy trình quản lí BĐXD chưa thể chế hóa thành định quy phạm, có chế tài kèm cho phù hợp; văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận làm công tác quản lí BĐXD chưa bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế quản lí, v.v Bên cạnh trình độ, lực cán làm công tác quản lí BĐXD nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn công việc Chính vậy, học viên định lựa chọn đề tài “Hệ thống văn quản lí nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng” làm luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước nói chung vấn đề nhiều nhà nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành quản lí công, sách công quan tâm tìm hiểu Hệ thống luận văn cao học Học viện Hành quốc gia có số đề tài hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước thi đua – khen thưởng bộ/ngành; hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước tư pháp, hộ tịch; hoàn thiện hệ thống văn pháp luật xây dựng, v.v Hệ thống đề tài, công trình nghiên cứu khoa học Học viện Hậu cần số trường quân đội khác có đề tài nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống văn quản lí đào tạo sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; quản lí thiết bị dạy học trường quân đội, v.v Ngoài ra, có số nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn kiện ngành xăng dầu bảo đảm cho tác chiến khu vực phòng thủ hay sư đoàn chiến đấu Các nghiên cứu văn văn quản lí nhà nước: - Sách Soạn thảo, ban hành quản lí văn quản lí nhà nước Tạ Hữu Ánh (NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999); 104 đầy đủ vào hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định Các loại chứng từ, biểu mẫu, sổ sách thống kê phải đầy đủ số lượng, phải phản ánh xác vận động hàng ngày xăng dầu, phương tiện kĩ thuật, vật tư xăng dầu phải giữ gìn bảo quản, lưu giữ theo chế độ Khi giao nhận, kiểm kê phải tiến hành thủ tục hành có xác nhận bên tham gia Khi bàn giao phải chấp hành nghiêm quy định, phải cụ thể, chi tiết số lượng, chủng loại xăng dầu, phương tiện kĩ thuật, vật tư xăng dầu, báo cáo kịp thời tượng hưu hỏng, mát - Quản lí chất lượng xăng dầu Cán bộ, nhân viên xăng dầu phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi có biện pháp nhằm bảo đảm tốt chất lượng xăng dầu Công tác kiểm tra chất lượng phải tiến hành đầy đủ trình tiếp nhận, cấp phát trình bảo quản, thực định kì theo quy định Phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định để phát biến chất, xuống cấp, kịp thời tìm rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời - Công tác an toàn xăng dầu Bảo đảm an toàn phải thực chặt chẽ, nghiêm ngặt khâu công tác theo quy định, tập trung vào nội dung chính: an toàn phòng chống cháy, nổ, cố, bục vỡ bể chứa, đường ống; an toàn bảo hộ lao động; bảo vệ môi trường; công tác tuần tra canh gấc, bảo vệ kho, trạm, tuyến ống, công trình xăng dầu - Công tác kiểm tra ngành xăng dầu Nội dung kiểm tra bao gồm: hệ thống sổ sách, biểu mẫu, phiếu lệnh, chứng từ nhập xuất công tác thống kê, báo cáo xăng dầu; công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu; tình hình sử dụng kinh phí; công tác tiết tiệm xăng dầu; việc chấp hành điều lệ, chế độ hướng dẫn, quy định ngành xăng 105 dầu quản lí xăng dầu; việc ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật công nghệ, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật dự trữ xăng dầu, v.v 3.3.5 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ xây dựng văn hành Việc tổ chức cho cán bộ, nhân viên nhà trường quân đội học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ hành chính, công tác xây dựng ban hành văn hành yêu cầu cấp thiết giai đoạn Hiện nay, có nhiều chương trình bồi dưỡng lĩnh vực này, nặng lý thuyết nên thiếu tính thực tế, hiệu thấp Chương trình bồi dưỡng xây dựng văn cần mở rộng để phổ biến kiến thức cho nhiều người Đó sở để phát sai trái văn bản; người có trách nhiệm soạn thảo văn giám sát công việc cần bồi dưỡng thường xuyên để tránh sai lầm không đáng có Để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường, cần tiến hành số công tác sau: - Tăng cường trang bị kiến thức xây dựng ban hành văn thông qua lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề, v.v Đối tượng cần thiết đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực tiếp vào công tác xây dựng ban hành văn hành nhà trường Đề xuất với học viện, nhà trường cần cử cán phụ trách xăng dầu hàng năm học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước, văn quản lí nhà nước để bảo đảm tiếp cận đầy đủ quy định nhà nước hệ thống văn quản lí nhà nước, xây dựng ban hành văn quản lí Đặc biệt cần tập huấn thường xuyên cho cán quản lí xăng dầu phòng ban có liên quan kĩ xây dựng văn hành - Thường xuyên mở hội thảo, tọa đàm văn bản, thể thức kĩ thuật trình bày văn để cán bộ, nhân viên có điều kiện học hỏi, trao đổi, giúp đỡ lẫn Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, giải thích quy 106 định xây dựng ban hành văn bản, yêu cầu nội dung, quy trình, thể thức kĩ thuật trình bày văn 3.3.6 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên học viện, nhà trường vai trò, ý nghĩa văn hành Cần không ngừng nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường chức năng, vai trò văn nói chung văn hành nói riêng Cần thiết để cán bộ, nhân viên nhà trường hiểu rõ chất lượng văn hành ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động nhà trường quân đội Việc tuân thủ quy định nội dung, thể thức, quy trình ban hành văn hành không việc tuân thủ quy định pháp luật mà thể văn minh làm việc quốc gia Do vậy, cần nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc, tiếp xúc với văn chức năng, vai trò văn bản, đặc biệt ý nghĩa việc tuân thủ quy trình ban hành văn hành chất lượng văn Để thực công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên nhà trường vai trò, ý nghĩa công tác ban hành văn hành chính, nhà trường quân đội cần: - Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tìm hiểu văn phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi với quan, đơn vị khác - Tổ chức hội thảo, tọa đàm văn bản, khó khăn, thuận lợi công tác ban hành văn hành nhà trường - Hoàn thiện quy định soạn thảo ban hành văn hành nhà trường 107 3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra văn Công tác kiểm tra văn nhằm phát nội dung sai trái pháp luật để điều chỉnh kịp thời việc thi hành, sửa đổi bãi bỏ văn nhằm đảm bảo tính hợp pháp thống hệ thống văn Trên sở quy định kiểm tra văn Nghị định 110/NĐ-CP, để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra văn nhà trường quân đội công tác xăng dầu, cần thực hoạt động sau: - Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng công tác kiểm tra, xử lí văn hành Lãnh đạo cần nhận thức đủ cần thiết, tầm quan trọng công tác kiểm tra, xử lí văn bản, thấy rõ tác hại việc để xảy lỗi trình ban hành văn hành để từ nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, nhân viên nhà trường việc phát hiện, kiểm tra, xử lí văn mắc lỗi Đặc biệt cần quán triệt tâm lí e ngại đấu tranh, phát xử lí văn hành có nội dung trái luật, có sai sót thể thức văn hành chính, v.v - Xây dựng, kiện toàn tổ chức máy thực công tác kiểm tra, xử lí văn Như đề xuất việc thành lập phận tra - pháp chế nhằm thực nhiệm vụ thẩm định tính pháp lí văn Với chức năng, nhiệm vụ vậy, phận cần có đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra theo hướng chuyên trách Vì thế, cần lựa chọn bố trí cán có đủ lực, đảm bảo vững kiến thức pháp lí, chuyên sâu nghiệp vụ để thực công tác kiểm tra văn hành Đồng thời, thực tốt việc rà soát, hệ thống hóa văn hành chính, phát kịp thời văn không hợp pháp, hợp lí, có sai sót thể thức kĩ thuật trình bày để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay bãi bỏ văn 108 3.3.8 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác ban hành văn bảnhành Một định hướng cải cách hành Chính phủ chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ - thông tin vào hoạt động QLNN Việc ứng dụng có ý nghĩa to lớn công tác soạn thảo ban hành văn tăng suất lao động, tiết kiệm thời gian hoạt động soạn thảo văn bản; giảm nhẹ sức lao động người soạn thảo văn bản; ban hành văn chuẩn theo quy định nhà nước (cỡ chữ, phông chữ, v.v.).Để chất lượng văn nhà trường công tác xăng dầu ngày nâng cao, đầu tư trang thiết bị tài liệu phục vụ soạn thảo ban hành văn cần thiết Các trang thiết bị, phương tiện bảo đảm cho công tác quản lí soạn thảo văn cần đầu tư như: triển khai mạng nội để trao đổi thông tin đơn vị, phận; để lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt thông tin đơn vị chuyên môn thuộc thẩm quyền mình, từ định quản lí xác, kịp thời; để tổ chức họp, hội nghị, buổi giao ban thuận lợi, v.v Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác ban hành văn hành giúp thay đổi phương thức giao tiếp cán bộ, nhân viên nhà trường Tác giả đề xuất việc triển khai phần mềm quản lí văn công tác soạn thảo văn bản, áp dụng cho phòng ban nhà trường quân đội Phần mềm quản lí văn giúp cho phòng ban, đơn vị, cá nhân trao đổi thông tin liên tục mà không bị ngắt quãng, gián đoạn Việc ứng dụng phần mềm giúp hình thành sở liệu thông tin, văn hoạt động thường xuyên nhà trường; giúp cho việc triển khai văn điện tử thuận lợi; bước quy trình ban hành văn hành nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian chuyển giao văn đơn vị, tiết kiệm chi phí in ấn; giảm bớt số lượng văn ban hành mà bảo đảm tiến độ chất lượng văn 109 3.3.9 Mẫu hóa số văn hành Soạn thảo văn thể thức chuẩn hóa biểu mẫu văn hành vừa vấn đề vừa mang tính pháp lí vừa mang tính khoa học kinh tế Văn trình bày mẫu đảm bảo kết cấu thích hợp thành phần văn bản, thể xác yêu cầu cần có văn bản, tạo thống nhất, nghiêm túc văn bản, giữ mối quan hệ pháp lí quan, cá nhân có quan hệ trao đổi văn phạm vi hoạt động mình, theo chức năng, quyền hạn giao Mẫu hóa văn giúp tiết kiệm thời gian cho người soạn thảo có tác dụng hạn chế tùy tiện, làm sai lệch ý kiến đạo trình nội dung văn bản, nâng cao chất lượng ban hành văn Vì thế, cần xây dựng hệ thống mẫu văn hành chính, đăng tải công khai cổng thông tin điện tử nhà trường để đơn vị, cá nhân sử dụng chung cách thuận lợi, thống Giải pháp giảm thời gian soạn thảo cán soạn thảo, vừa đảm bảo tính thống quy chuẩn thể thức văn - Đối với văn hành cá biệt: mẫu hóa số Quyết định cá biệt cho với quy định thể thức kĩ thuật trình bày văn hành quy định Thông tư 01/TT-BNV Thông tư 92/TT-BQP - Đối với văn hành thông thường: Với văn hành không theo mẫu thường xuyên ban hành như: Công văn, Thông báo, Tờ trình, Báo cáo, Biên bản, Đề án, Phương án, Hợp đồng nên mẫu hóa số Báo cáo (Báo cáo sơ kết, tổng kết, Báo cáo chuyên đề); Biên (Biên hội nghị, Biên bàn giao, nghiệm thu); Công văn nhằm tạo nên thống đơn vị, phòng ban trình xây dựng ban hành văn Với văn hành có mẫu trước in sẵn lưu hành Giấy đường, Giấy giới thiệu, Phiếu gửi, v.v cần rà soát để tìm 110 cách khắc phục bất cập trình sử dụng Trên sở chuẩn hóa lại mẫu văn để áp dụng thống toàn quan Tiểu kết chương Trong chương này, tác giả sở phân tích quan điểm, sở hoàn thiện hệ thống VBQLNN công tác xăng dầu nói chung bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc BQP đưa số đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu, đặc biệt trọng tới giải pháp có tính khả thi cao học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, là: - Hoàn thiện tổ chức máy đơn vị, phòng ban; tăng cường vai trò lãnh đạo người huy; - Hoàn thiện quy trình ban hành văn hành chính; - Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn hành chính; - Hoàn thiện nội dung công tác quản lí xăng dầu; - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ xây dựng văn hành chính; - Tăng cường công tác kiểm tra văn bản; - Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên học viện, nhà trường vai trò, ý nghĩa văn hành chính; - Ứng dụng công nghệ thông tin công tác ban hành văn hành chính; - Mẫu hóa số văn hành 111 KẾT LUẬN Bảo đảm xăng dầu có vị trí quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho nhà trường quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thếhoạt động bảo đảm xăng dầu phải thực thành nề nếp quy, phải thực tốt tất khâu phải cấp, lực lượng có sử dụng xăng dầu tham gia Hiện nay, đơn vị học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, bảo đảm xăng dầu có nhiều phát triển, bước đòi hỏi phản hoàn thiện biện pháp Văn QLNN nhóm văn mang tính quyền lực nhà nước, có vai trò to lớn hoạt động máy nhà nước Bằng việc ban hành thực văn quản lý nhà nước, quan nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, phối hợp, hỗ trợ lẫn hoạt động giúp cho máy nhà nước vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu cao, đồng thời điều chỉnh quan hệ xã hội, điều tiết trình xã hội theo mục đích định trước Hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ, hoạt động nghiệp vụ liên quan tới công tác bảo đảm xăng dầu, giúp nhà trường thực tốt hai nhiệm vụ chiến lược giáo dục đào tạo sẵn sàng chiến đấu Trong trình thực hiện, bên cạnh ưu điểm, hệ thống có bất cập cần khắc phục Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống VBQLNN bảo đảm xăng dầu tác giả đề xuất cần có tiến hành đồng nhằm mang lại hiệu cao bảo đảm xăng dầu thường xuyên nay, góp phần đáp ứng tốt nhiệm vụ trị nhà trường quân đọi xây dựng ngành xăng dầu vững mạnh tình hình TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu văn Bộ Công thương (2009), Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 Bộ Công thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; Bộ Công thương (2014), Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 Bộ Công thương quy định chi tiết số điều Nghị định 83/2014/NĐCP kinh doanh xăng dầu; Bộ Nội vụ (2011), Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức kĩ thuật trình bày văn hành chính; Bộ Khoa học Công nghệ (2007), Quyết định số 13/2007/QĐBKHCN ngày 06/7/2007 Bộ Khoa học Công nghệ việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”; Bộ Khoa học Công nghệ, TCVN 6776:2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC1 “Nhiên liệu lỏng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành; Bộ Khoa học Công nghệ (2009), Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 Bộ Khoa học Công nghệ Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả gây an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Khoa học Công nghệ (2009), Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 Bộ Khoa học Công nghệ việc ban hành thực “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xăng, nhiên liệu điêzen nhiên liệu sinh học”; Bộ Khoa học Công nghệ (2015), Thông tư số15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 Bộ Khoa học Công nghệ quy định đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu; Bộ Quốc phòng (2001), Chỉ thị số 3451/2001/CT-BQP ngày 21/12/2001 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa văn QPPL Quân đội; 10 Bộ Quốc phòng (2005), Chỉ thị số 189/2005/CT-BQP ngày 06/12/2005 Bộ Quốc phòng việc triển khai thực công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL Quân đội; 11 Bộ Quốc phòng (2005), Quyết định số 11/2005/QĐ-BQP ngày 12/01/2005 việc ban hành Quy chế kiểm tra xử lý văn QPPL Bộ Quốc phòng; 12 Bộ Quốc phòng (2008), Quyết định số 46/2008/QĐ-BQP ngày 20/3/2008 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế kiểm tra xử lý văn QPPL Bộ Quốc phòng; 13 Bộ Quốc phòng (2011), Thông tư số 28/2011/TT-BQP ngày 18/3/2011 Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn QPPL; 14 Bộ Quốc phòng (2011), Thông tư số 75/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011 quy định kiểm tra xử lý văn QPPL Bộ Quốc phòng; 15 Bộ Quốc phòng (2012), Thông tư số 92/2012/TT-BQP ngày 26/7/2012 Bộ Quốc phòng hướng dẫn thể thức kĩ thuật trình bày văn hành quan, đơn vị quân đội; 16 Bộ Quốc phòng (2011), Thông tư số 241/2011/TT-BQP ngày 30/12/2011 Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ Công tác xăng dầu Quân đội nhân dân Việt Nam; 17 Bộ Quốc phòng (2014), Thông tư số 42/2014/TT-BQP ngày 06/6/2014 Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế Giao nhận xăng dầu quân đội; 18 Bộ Quốc phòng (2014), Thông tư số 84/2014/TT-BQP ngày 02/7/2014 Bộ Quốc phòng việc ban hành Chế độ thống kê, toán xăng dầu quân đội; 19 Bộ Quốc phòng (2015), Thông tư số 59/2015/TT-BQP ngày 14/7/2015 Bộ Quốc phòng Ban hành định mức hao hụt, tiêu thụ, tiêu hao xăng dầu quân đội; 20 Bộ Tài (2015), Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 Bộ Tài Hướng dẫn số điều Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 21 Bộ Tài (2016), Thông tư 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 Bộ Tài Hướng dẫn thủ tục hải quan hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu Kho ngoại quan xăng dầu; 22 Chính phủ (2009), Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 23 Chính phủ (2004), Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư; 24 Chính phủ (2010), Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư; 25 Chính phủ (2014), Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 Chính phủ kinh doanh xăng dầu thay Nghị định 84/2009/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2009; 26 Học viện Hậu cần (2014), Quyết định số 82/QĐ-HV ngày 10/01/2014 Học viện Hậu cần ban hành Quy định công tác xăng dầu Học viện Hậu cần; 27 Quốc hội (2008), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2008; 28 Quốc hội (2015), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015; 29 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3/2010 ban hành Quy chế quản lí xăng dầu dự trữ nhà nước; 30 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 31 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (2011), Công văn số 50/TĐC – HCHQ ngày 14/01/2011 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc Hướng dẫn ghi thông tin cột đo nhiên liệu; 32 Tổng cục Hậu cần (2014), Hướng dẫn số 1198/HD-XD ngày 23/10/2014 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần việc thực chế độ thống kê, toán xăng dầu quân đội ban hành năm 2014; 33 Trường Sĩ quan Lục quân 1(2012), Quyết định số 1456/QĐ-LQ ngày 15/5/2012 Trường Sĩ quan Lục quân việc ban hành Quy chế quản lí sử dụng xăng dầu Trường Sĩ quan Lục quân II Tài liệu sách, báo, đề tài khoa học, luận văn 34 Nguyễn Thị Phương Anh (2010), Đánh giá chất lượng văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân huyện (Qua thực tiễn huyện Đông Anh), Luận văn thạc sĩ Quản lí hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội; 35 Tạ Hữu Ánh (1999), Soạn thảo, ban hành quản lí văn quản lí nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 36 Tạ Hữu Ánh (2002), Công tác hành văn phòng quan nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 37 Đại học Luật Hà Nội (2001), Giáo trình kĩ thuật xây dựng văn bản, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 38 TS Nguyễn Thị Hà (2012), Nghiên cứu chức ngôn ngữ văn quản lí nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 39 TS Nguyễn Văn Hậu (Chủ biên, 2015), Kĩ nghiệp vụ hành chính, NXB Lao động, Hà Nội; 40 Bùi Minh Hoàng (2010), Đánh giá chất lượng ban hành văn quản lí nhà nước Ủy ban nhân dân huyện miền núi tỉnh Lào Cai, Luận văn thạc sĩ Quản lí hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội; 41 Học viện Hành Quốc gia (2008), Giáo trình kĩ thuật xây dựng ban hành văn bản, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội; 42 Học viện Hậu cần (2002), Kinh nghiệm bảo đảm xăng dầu theo phương thức số đơn vị, Đề tài khoa học cấp Học viện; 43 Học viện Hậu cần (2009), Một số biện pháp bảo đảm xăng dầu hoạt động thường xuyên Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đề tài khoa học cấp học viện; 44 Vũ Đình Lãm (2012), Nâng cao chất lượng ban hành văn quản lí nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lí hành công, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội; 45 Lênin toàn tập, tập 45, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 46 Phan Thanh Liêm (2007), Hoàn thiện công tác quản lí văn hành trường đại học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Luận văn thạc sĩ Quản lí hành công, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội; 47 Đặng Anh Minh (2013), Hoàn thiện quy trình ban hành văn hành trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Luận văn thạc sĩ Quản lí hành công, Học viện Hành chính, Hà Nội; 48 TS Trần Quang Nên (2005), “Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm xăng dầu tình hình nay”, Tạp chí Hậu cần Quân đội; 49 Nguyễn Văn Thâm (2003), Soạn thảo xử lí văn quản lí nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 50 GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm (2011), Một số vấn đề văn quản lí nhà nước, lưu trữ - lịch sử quản lí hành chính, NXB Chính trị Hành chính, Hà Nội; 51 TS Nguyễn Đức Thoại (2004), “Bảo đảm xăng dầu tác chiến phòng thủ quân khu vấn đề đặt ra”, Tạp chí Hậu cần, số 2/2004; 52 PGS.TS Văn Tất Thu (2013), Văn công tác văn quan nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 53 Nguyễn Quốc Việt (2005), Nâng cao chất lượng ban hành văn quy phạm pháp luật cấp Bộ nước ta nay, Luận văn thạc sỹ quản lý hành công, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội; 54 Lê Văn Vinh (2003), Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí xăng dầu hoạt động thường xuyên binh chủng Tăng – Thiết giáp, Luận văn thạc sĩ quân sự, chuyên ngành Hậu cần lực lượng vũ trang, Học viện Hậu cần; 55 Nguyễn Văn Uyên (2002), Nâng cao chất lượng lập kế hoạch bảo đảm xăng dầu chiến dịch, Luận án tiến sĩ quân chuyên ngành Hậu cần lực lượng vũ trang, Học viện Hậu cần; 56 TS Bùi Việt Vương, “Bàn bảo đảm xăng dầu cho hoạt động khu vực biên giới”, Tạp chí Khoa học Quân sự, số 9/2004 ... hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN,... nhà nước bảo đảm xăng dầu cho hoạt động thường xuyên học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng 87 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống văn quản lí nhà nước xăng dầu cho hoạt động thường. .. THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀBẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 87 3.1 Quan điểm sở hoàn thiện hệ thống văn quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng , Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng , Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc bộ quốc phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay