Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai

164 159 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2017, 17:20

Header Page of 161 T VN Khi u tuyn nc bt mang tai (TNBMT) l loi u in hỡnh v tớnh a dng hỡnh thỏi mụ hc gia cỏc u khỏc cng nh cựng mt u [126] Hn na, cỏc u hn hp, s bit húa v xu hng ỏc tớnh húa cỏc u lnh cú th lm cho cỏc chn oỏn mụ hc b mt giỏ tr theo dừi mt thi gian di [126] Phn ln s u l lnh tớnh chim t l t 85% n 90% nhng cú th thoỏi hoỏ ỏc tớnh li khỏ cao [3], [32] Tng s ung th TNBMT núi chung chim 2% n 4% cỏc ung th vựng u C [4] M, ung th TNBMT chim 6% cỏc ung th u - c, 0,3% tng s ung th ton c th [134] Triu chng u TNBMT m nht, c chn oỏn thỡ phn ln cỏc trng hp u ó ln, mc tn thng rng, chc nng, thm m b nh hng gõy khú khn cho vic tiờn lng, iu tr phu thut v iu tr sau phu thut, ng thi lm tng nguy c bin chng v tỏi phỏt nc ta, vic chn oỏn xỏc nh trc m ang dng li k thut chc hỳt t bo v kt qu giỏ tr thu c cha cao lng bnh phm thu c ớt, li thiu s hng dn chc hỳt ca Chn oỏn hỡnh nh (CHA) [32] Vi nhng lớ trờn, vic sinh thit u qua kim trc m l rt cn thit t chn oỏn xỏc nh [116] Sinh thit qua kim s c lng bnh phm m bo xỏc nh c bn cht mụ bnh hc, nhiờn tai bin li kim ct phi dõy thn kinh VII v mch mỏu l khú trỏnh Do vy, ngoi vic kho sỏt hỡnh thỏi, gi ý chn oỏn [57], [158] v chn oỏn giai on u, mt s k thut CHA nh siờu õm (SA), ct lp vi tớnh (CLVT) cng c dng kt hp dn ng cho kim sinh thit nhm gim thiu tai bin v tng giỏ tr chn oỏn xỏc nh [125] Footer Page of 161 Header Page of 161 Phu thut l phng phỏp iu tr chớnh, c la chn u tay, x tr úng vai trũ b tr chớnh, húa tr cú vai trũ bnh di cn xa Cho n nay, nc ta cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu úng gúp cho thc tin thc hnh v chn oỏn xỏc nh trc m v iu tr phu thut u TNBMT Thc tin cụng vic ũi hi cn cú thờm hiu bit y v h thng hn na v chn oỏn, iu tr phu thut Do vy, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu chn oỏn v iu tr phu thut u tuyn nc bt mang tai nhm hai mc tiờu: Xỏc nh giỏ tr chn oỏn mt s u TNBMT bng lõm sng, SA, CLVT v sinh thit qua kim di hng dn ca SA ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut Footer Page of 161 Header Page of 161 CHNG TNG QUAN 1.1 GII PHU, Mễ HC CA TUYN NC BT MANG TAI 1.1.1 Gii phu hc [12], [13], [24] Tuyn mang tai (Hỡnh 1-1) [24] l mt tuyn nc bt to nht, nng 2530 gam Nm di ng tai ngoi, gia quai hm v mm chm, mm chõm 1.1.1.1 Khu mang tai Khu mang tai l mt hai khu ca vựng trc trõm Cú th coi nh hỡnh lng tr tam giỏc cú mt v u 1.1.1.1.1 Mt ngoi Gm cú ba lp: da, t chc t bo di da v lỏ nụng ca cõn c nụng, lỏ ny ti b trc ca c c ũn chm thỡ chia lm hai lỏ: + Lỏ nụng chy ti xng hm v liờn tip vi cõn ca c cn + Lỏ sõu qut vo trong, i ti tn hu E C H G D F A B A B A: Tuyn NBMT B: C c ũn chm D: C cn E: Bao cnh (M & TM) G: C mỳt H: Khoang hm hu C: Thn kinh mt F: ng tuyn Hỡnh 1.1: Gii phu tuyn mang tai Footer Page of 161 Header Page of 161 1.1.1.1.2 Mt sau: Liờn quan vi mm chm (trờn ú cú c c ũn chm v c nh thõn bỏm) v vi mm chõm (trờn dú cú cm hoa Riolan bỏm) Cỏc c ú c lỏ sõu ca ca cõn c nụng bao ph v ni lin vi nhau, to nờn mt phn ca honh i t c c ũn chm n hu (honh trõm hm hu) Honh ny gm ba khe: - Khe (khe trc trõm múng) gia c trõm múng ( ngoi) v cỏc c hay dõy chng khỏc ca cm Riolan ( trong) - Khe gia c trõm múng v c nh thõn (khe sau trõm múng), khe ny, tuyn liờn quan vi tnh mch cnh trong, dõy VII cựng lỏch qua khe ny vo tuyn nc bt mang tai - Khe ngoi gia c nh thõn v c c ũn chm Ti õy cú dõy XI bt chộo tuyn nc bt (õy l ni c chn lm th thut ni dõy VII v XI cho bnh nhõn b lit mt) 1.1.1.1.3 Mt trc: Liờn quan vi quai hm c m mt ngoi bi c cn v mt bi c chõn bm (iu ny gii thớch ti ung th tuyn mang tai giai on mun lai cú khớt hm) Mt trc cú khuyt Juvara (khuyt sau li cu), chui qua ú cú ng mch hm v dõy thn kinh thỏi dng 1.1.1.1.4 u trờn: Liờn quan vi khp thỏi dng hm v ng tai ngoi Ti õy liờn quan vi ng mch thỏi dng nụng trc, tnh mch v dõy thn kinh thỏi dng sau 1.1.1.1.5 u di: Nm trờn di c hm i t c c ũn chm ti gúc hm to vỏch ngn gia Di ny to nờn mt vỏch gia tuyn mang tai v tuyn di hm 1.1.1.2 Tuyn mang tai Tuyn mang tai hỡnh lng tr tam giỏc, nm khu mang tai nhng li ln c ngoi khu mang tai trc, sau v nht l vo to Footer Page of 161 Header Page of 161 nờn mu hu ca tuyn nc bt mang tai cú th s thy t phớa ming (Hỡnh 1-2) [24] Tuyn c bc mt v; gia v v khu cú t chc t bo nờn tuyn d tỏch khu, tr hai ch m v dớnh vo l: b trc c c ũn chm v bao khp thỏi dng hm Nhng u ca tuyn nc bt mang tai phỏt trin trờn hai vựng ny thng dớnh v m ly tuyn, hai vựng ny khụng búc tỏch c m phi ct Tuyn mang tai cú hai thựy, gia hai thựy cú cỏc cu trỳc cu ni sang lm cho hai thựy ny ỏp vo nhng cú mt din búc tỏch, dõy thn kinh VII nm gia hai thựy ny nh si ch ỏnh du nm gia hai trang sỏch, gỏy quay v phớa trc Thựy trờn nm lờn trờn c thựy di v dõy VII nh np ca mt chic hp T cỏc nang tuyn, nc bt c tit s vo cỏc ng tiu thu, ng gian tiu thu, ng bi xut, ng Stenon 1.1.1.3 ng Stenon ng Stenon l ng tit dch ca tuyn nc bt mang tai, di cm, phỏt sinh tuyn v thoỏt ngoi tuyn di mm tip 15mm chy phớa trc Khi ti b trc ca c cn ( di mm tip cm), ụng Stenon chy phớa trc cc m Bichat, ri thc qua c mỳt d vo ming, ngang mc c ca rng hm ln th hai trờn 1.1.1.4 Liờn quan mch mỏu-thn kinh-bch huyt T ngoi vo tuyn nc bt mang tai cú liờn quan ti dõy thn kinh mt, tnh mch v ng mch cnh ngoi, dõy thn kinh tai - thỏi dng 1.1.1.4.1 Thn kinh: Dõy thn kinh mt (VII): Sau l chõm chm (1 ti 2cm) dõy VII i gia c chõm múng v c nh thõn, chui vo gia hai thựy ca tuyn mang tai Dõy thn kinh VII di din búc tỏch ca hai thu tuyn cựng vi mt ng mch nh k bờn vi ng mch chõm chm (tht dng mch ny cm mỏu s giỳp cho vic phu tớch d dng hn nhiu) Ngay din Footer Page of 161 Header Page of 161 ny, dõy thn kinh VII chia lm cỏc nhỏnh l nhỏnh thỏi dng mt v nhỏnh c mt Nhỏnh thỏi dng mt: ni vi dõy thỏi dng v chia nhiu nhỏnh nh cho cỏc c nụng vựng c mt Gia hai thu, nhỏnh thỏi dng mt v nhỏnh c mt li cho nhiu nhỏnh ni vi to nờn thn kinh mang tai Nhng nhỏnh cui ca thỏi dng mt l: - Thỏi dng: cho c tai trc v mt trc vnh tai ngoi - Trỏn v mi mt: cho c trỏn, lụng my, vũng mi - Di mt: cho c gũ mỏ to, nh, nõng cỏnh mi, mụi trờn, nanh, chộo mi, n l mi - Trờn ming: cho c mỳt v na trờn c vũng mụi Nhỏnh c mt: ni lin vi cnh tai ca ỏm ri c ri chia thnh nhiu nhỏnh nh thng sau v trờn gúc hm, nhng nhỏnh tn l: - Ming di cho c ci v na di c vũng mụi - Cm cho tam giỏc mụi, vuụng cm, chm cm - C cho da nụng c, nhỏnh ny ni lin vi cnh ngang ca ỏm ri c nụng Dõy thn kinh thỏi dng: L nhỏnh ca dõy hm di, chui qua khuuyt sau li cu Juvara cựng vi ng mch hm Cỏc si tit dch ca tuyn l si ỏ sõu ca dõy IX Khi b dũ nc bt t ng Stenon, cú th lm l dũ ngng chy dch bng cỏch lm t dõy thỏi dng vỡ cỏc si tit dch ca dõy IX mn ng i ca dõy tai thỏi dng 1.1.1.4.2 Liờn quan mch mỏu: ng mch: ng mch cnh ngoi qua khe trc trõm múng i vo phn sau ca tuyn nú x mt ng thu sõu ca tuyn ti trờn gúc hm cm thỡ chia thnh hai nhỏnh tn l thỏi dng nụng v hm Ngay sau chui vo tuyn, ng mch cũn tỏch mt nhỏnh bờn l ng mch tai sau nm Footer Page of 161 Header Page of 161 ng tai, cho nhỏnh l ng mch trõm chm thng i kốm vi thn kinh mt Hỡnh 1.2: ng & Tnh mch cnh (Trớch nh CLVT 3D - mỏy 64 lp ct) Tnh mch: Hi lu ni tuyn vo tnh mch cnh ngoi, tnh mch cnh ngoi c to thnh hai tnh mch chớnh l tnh mch thỏi dng nụng v tnh mch hm thoỏt t khuyt Juvara trờn ng mch v di thn kinh Tnh mch cnh ngoi thoỏt dn ngoi tuyn phớa di chy di cõn c nụng, nú tip ni vi thõn giỏp li mt bi nhỏnh ni tuyn mang tai 1.1.1.5 Mt s im lu ý v gii phu tuyn ngoi khoa Tuyn nm tng i tri rng v sõu t gũ mỏ ti gúc hm, t trc trờn c c ũn chm ti tn c cn, t cõn c vo ti tn hu Vỡ vy, u ca tuyn thng lan rng v sõu Cú nhng liờn quan gii phu rt quan trng: - ng mch cnh ngoi: cú th b t chc ung th phỏ hu hoc chy mỏu phu thut Footer Page of 161 Header Page of 161 - Thn kinh VII: thng gõy lit mt cỏc u ỏc tớnh, cỏc u hn hp cha cú tn thng thỡ phu thut bo tn dõy VII c t - Liờn quan vi xng hm di v khp thỏi dng hm: khớt hm khi u thõm nhim vo cỏc c cn hoc lan v khp thỏi dng hm - Liờn quan vi ng mch cnh ngoi: u ỏc tớnh cú th xõm ln vo thnh ng mch gõy chy mỏu 1.1.2 Gii phu ng dng ngoi khoa tuyn mang tai [76] Nm 1937, ln u tiờn tuyn nc bt mang tai c mụ t gm thựy, thn kinh mt (dõy VII) khụng nm nhu mụ tuyn m ch i qua tuyn gia thựy tuyn nh kiu "kp Sandwich" Cỏc nhỏnh chy qua tuyn l nhỏnh ng, khụng cú bt c nhỏnh ch tit no Nh chỳng ta bit, khụng cú bt c tuyn ch tit no c th cha hch bch huyt nhu mụ tuyn Tt c cỏc thnh phn nh hch bch huyt v thnh kinh u nm ngoi nhu mụ tuyn S phõn b thn kinh mt qua tuyn mang tai cú mt s hỡnh thỏi khỏc Tuyn mang tai cú thựy nụng kớch thc ln, thựy sõu cú kớch thc nh ni vi bng eo tuyn Cỏc nhỏnh thn kinh mt thoỏt nn s ti l chõm chm i c khong 1,25cm thỡ chui vo bỡnh din sõu ca tuyn di im gia ca b sau tuyn, thc t dõy thn kinh VII i vo mỏng c to bi mc bc thựy nụng tuyn Phn thõn chớnh ca dõy mt i vo phn eo tuyn t phớa sau sau ú nú chia thnh nhỏnh chớnh gm nhỏnh thỏi dng mt phớa trờn bng qua phớa trờn eo tuyn v nhỏnh c mt i qua b di eo tuyn Do kớch thc thựy sõu nh cho nờn thc t cỏc nhỏnh nh nm bờn ngoi thựy ny li nm gia thựy nụng v c cn c bit m chỳng ta cú th thy nhỏnh thỏi dng mt thng to hn nhỏnh cũn li, õy chớnh l nhỏnh u tiờn bo tn phu thut ct tuyn mang tai Trong mt s trng hp sau chia nhỏnh chớnh bc ly b trờn v b di eo tuyn ch cú mt s nhỏnh nh ca thõn chớnh ny kt ni vi thnh ỏm ri trc eo tuyn õy l Footer Page of 161 Header Page of 161 nguyờn nhõn gii thớch cho nhng trng hp lit mt bỏn phn hi phc mun sau m ct u tuyn Phn eo tuyn: Cú kớch thc rt thay i, cỏc nhỏnh chớnh ca thn kinh mt ụm ly eo tuyn sau chia nhỏnh t nhỏnh chớnh trc i vo gia thựy tuyn Thựy nụng: l thựy ln, cú kớch thc thay i nm nụng, thng ng kớnh di 5cm chy t h mang tai n c Thựy sõu: 40% cỏc trng hp thựy sõu rt nh nm vt qua nn ca li cu xng hm di 1.1.3 Mụ hc Tuyn mang tai l mt tuyn ngoi tit kiu chựm nho, tuyn thng c chia thnh nhiu tiu thựy cỏch bi cỏc vỏch liờn kt Mi tiu thựy cha mt s nang tuyn v mt s ng bi xut tiu thu tip vi cỏc nang tuyn Nhng ng bi xut tiu thu thuc cỏc tiu thựy gn hp thnh ng ln hn chy vỏch liờn kt gi l ng bi xut gian tiu thựy Nhiu ng bi xut gian tiu thựy hp li thnh ng bi xut Hỡnh 1.3: Cu trỳc vi th tuyn mang tai Ngoi cựng tuyn cú v x bc v nhng mch mỏu thn kinh i dc theo cỏc ng bi xut ti cỏc tiu thựy Footer Page of 161 Header Page 10 of 161 10 1.2 GII PHU BNH Lí KHI U TUYN NC BT MANG TAI Phần lớn khối u tuyến nước bọt mang tai có nguồn gốc biểu mô 1.2.1 Cỏc ung th tuyn nc bt 1.2.1.1 Ung th biu mụ t bo nang [126], [59] L cỏc u biu bỡ ỏc tớnh ca tuyn nc bt, cú hin din ca cỏc t bo u bit húa nang dch c c trng bi cỏc ht ch tit cha cỏc tin enzym (zymogen) t bo cht Cỏc t bo ng tuyn cng cú c im ny Mó phõn loi ICD-O: 8550/3 Hỡnh 1.4: Mụ hc ung th biu mụ t bo nang tuyn 1.2.1.2 Ung th biu mụ biu bỡ nhy [126] [59] UTBM biu bỡ nhy l u biu mụ ỏc tớnh ca tuyn c c trng bi s cú mt cỏc t bo biu bỡ, cỏc t bo trung gian v cỏc t bo ch nhy vi cỏc t bo hỡnh tr, t bo sỏng v cỏc c im ca t bo dng ht Tớp ny hay gp nht ti tuyn mang tai Hỡnh 1.5: UTBM biu bỡ nhy thp Footer Page 10 of 161 Hỡnh 1.6: UTBM biu bỡ nhy trung gian phong i 100 v 400, cú cỏc t bo dng biu bỡ bt thc sn v cỏc t bo ch nhy nhum mucicarmin Header Page 150 of 161 159 Valentini V, Fabiani F, Perugini M, Vetrano S, Iannetti G (2001), Surgical Techniques in the Treatment of Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland: Our Experience and Review of Literature, The Journal of Craniofacial Surgery, Vol 12 (6), pp 565 568 160 Wan Yung-Liang, Chan Siu-Cheung, Chen Yao-Liang, Cheung Yun-Chung et al (2004), "Ultrasonography-guided core-needle biopsy of parotid gland masses", American journal of neuroradiology ISSN 0195-6108 Coden Aajndl, vol 25, no9, pp.1608-1612 161 Whyte AM, Byrne JV (1987), A comparison of computed tomography and ultrasound in the assessment of parotid masses., Clincal Radiology, 38, pp 339343 162 Wittich GR, Scheible WF, Hajek PC (1985), Ultrasonography of the salivary glands, Radiol Clin North Am, (23), pp 29 37 163 Yoel.J (1985), Pathology and surgery of the salivary glands 441 - 482 164 Yu G Y, Ma D Q, Liu X B, Zhang M Y, Zhang Q (1998), Local excision of the parotid gland in the treatment of Warthins tumour, B Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 36 (3), 186 189 165 Zajkowski P, Jakubowski W, Biaek EJ, Wysocki M, Osmúlski A, Serafin-Krúl M (2000), Pleomorphic adenoma and adenolymphoma in ultrasonography, Eur J Ultrasound, Vol:12(1), pp 23-29 166 Zbar A.P, Hill A.D, Shering S.G (1997), A 25 year review of parotid surgery, Ir Med J, 90 (6), 288-230 167 Zbọren P et al (2003), Carcinoma of the parotid gland, Am J Surg, Vol:186(1), pp.57-62 Footer Page 150 of 161 Header Page 151 of 161 Tài liệu tiếng pháp 168 Auriol.M.M, Le Charpentier.y (1997), Anatomie pathologie des lesions tumorales de la cavitộ buccale, de glandses salivaries et des maxillaires Encylopộdie mộdico chirurgicale Stomatologie 1997, 22011 S10 169 Babin (1999), Parotidectomie concervatrice du nerffacial Lecture 1999 21 170 Duroux S, Ballester M, Michelet V (1997), "Traitement chirugical des adenomes pleomorphes de la parotide", Rev Stomatol Chir Maxillofac, 98(6), pp 336-338 171 Ginestet.G, Palfer-Sollier.M, Pons.j, Frộziốres.h (1962), Atlas de tecnique opộratoire chirugie maxillo-faciable 176-177 172 Guerrier.Y (1988), Cou et cavitộ buccale Traitộ de technique chirurgicale O.R.L et cervio-faciale Tom 4, Pari, mason 199-227 173 Laudenback.P, Ancri.D, Hallard.M (1992), Exploration radioisotopique des glands salivaires Encyc Chir (Paris-France) Stomayologie I, 22090 E20 10-1974, 12p 174 Lehmann W (1996), "Tumuers de la glandes parotide", O.R.L, Ellipse, pp 37- 48 175 Lehmann W (1996), Tumuers de la glandes parotide, O.R.L, Ellipse, pp 37- 48 176 Anil T ahuja et al (2000): practical head and neck ultrasould, salivary glands Greenwich medical media limited, London P219-245 Footer Page 151 of 161 Header Page 152 of 161 CH VIT TT Footer Page 152 of 161 BN Bnh nhõn CHT Cng hng t CLVT Ct lp vi tớnh GPB Gii phu bnh SA Siờu õm TNBMT Tuyn nc bt mang tai UBMAT U biu mụ ỏc tớnh UBMLT U biu mụ lnh tớnh UTCLK U t chc liờn kt Header Page 153 of 161 MC LC T VN CHNG 1: TNG QUAN 1.1 GII PHU, Mễ HC CA TUYN NC BT MANG TAI 1.1.1 Gii phu hc 1.1.2 Gii phu ng dng ngoi khoa tuyn mang tai 1.1.3 Mụ hc 1.2 GII PHU BNH Lí KHI U TUYN NC BT MANG TAI 10 1.2.1 Cỏc ung th tuyn nc bt 10 1.2.2 Cỏc u lnh tớnh tuyn nc bt 16 1.3 GII PHU HèNH NH CC U TUYN NC BT MANG TAI 23 1.3.1 Chp X quang thng quy v chp ng tuyn cú bm thuc cn quang 23 1.3.2 Siờu õm chn oỏn mt s u tuyn mang tai 24 1.3.3 CHT 28 1.3.4 Chp ct lp vi tớnh (CLVT) chn oỏn u tuyn mang tai 31 1.3.5 PET/CT, PET/MRI chn oỏn u tuyn mang tai 34 1.4 CC PHNG PHP CHN ON U TNBMT TRC M 35 1.4.1 Lõm sng 35 1.4.2 Chn oỏn hỡnh nh 36 1.4.3 Chn oỏn giai on 36 1.4.4 Chn oỏn gii phu bnh 38 1.5 IU TR PHU THUT U TUYN MANG TAI 39 1.5.1 Ch nh 39 1.5.2 Chng ch nh 40 1.6 TèNH HèNH NGHIấN CU U TUYN MANG TAI 40 CHNG 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 42 2.1 I TNG NGHIấN CU 42 2.1.1 i tng 42 Footer Page 153 of 161 Header Page 154 of 161 2.1.2 Tiờu chun la chn bnh nhõn vo nhúm nghiờn cu 42 2.1.3 Tiờu chun loi tr 42 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 42 2.2.1 Thit k nghiờn cu 42 2.2.2 C mu 42 2.2.3 Quy trỡnh nghiờn cu 43 2.2.4 Phng phỏp sinh thit tuyn mang tai di hng dn ca siờu õm 45 2.2.5 K Thut Chp CLVT v K thut siờu õm 47 2.2.6 Phng phỏp phu thut 48 2.2.7 ỏnh giỏ kt qu phu thut 55 2.2.8 Thu thp v x lý s liu 56 2.2.9 o c nghiờn cu 56 CHNG 3: KT QU NGHIấN CU 57 3.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU 57 3.1.1 Phõn b theo gii 57 3.1.2 Phõn b theo tui 58 3.1.3 Thi gian din bin lõm sng 58 3.2 C IM LM SNG 59 3.2.1 c im u 59 3.2.2 Mt s c im kốm theo ca u 61 3.2.3 i chiu lõm sng v gii phu bnh 61 3.3 C IM KT QU GII PHU BNH Lí GP TRONG NGHIấN CU 62 3.4 C IM HèNH NH SIấU M TUYN MANG TAI 63 3.4.1 V trớ ca u 63 3.4.2 Kớch thc u trờn siờu õm 64 3.4.3 S lng u trờn siờu õm 64 3.4.4 Hỡnh dng v ranh gii u trờn siờu õm 65 3.4.5 c im mt v cu trỳc õm 66 3.4.6 Hỡnh nh tớn hiu mch 67 Footer Page 154 of 161 Header Page 155 of 161 3.5 C IM SIấU M CC LOI U HAY GP 68 3.5.1 U tuyn a hỡnh v u tuyn lympho 68 3.5.2 Ung th biu mụ nhy dng biu bỡ 70 3.6 C IM KT QU SINH THIT Cể HNG DN CA SIấU M 70 3.7 I CHIU SIấU M V GPBL 73 3.8 C IM HèNH NH CLVT U TUYN NC BT MANG TAI 73 3.8.1 V trớ u 73 3.8.2 Kớch thc u 74 3.8.3 Ranh gii 74 3.8.4 Cu trỳc 75 3.8.5 T trng 77 3.8.6 Tn thng u 77 3.8.7 Tớnh cht ngm thuc cn quang ca u 79 3.8.8 Hch 80 3.9 C IM CLVT LOI U HAY GP 81 3.9.1 c im CLVT u tuyn a hỡnh 81 3.9.2 c im CLVT u tuyn - lympho 83 3.10 I CHIU CLVT V GPBL 85 3.11 C IM PHU THUT U TUYN MANG TAI 86 3.11.1 Phng phỏp phu thut 86 3.11.2 Kt qu phu thut 90 CHNG 4: BN LUN 93 4.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU 93 4.1.1 Gii tớnh 93 4.1.2 Tui 93 4.1.3 Thi gian din bin lõm sng 94 4.2 C IM LM SNG 94 4.2.1 U lnh tớnh 94 4.2.2 U ỏc tớnh 96 Footer Page 155 of 161 Header Page 156 of 161 4.2.3 Giỏ tr ca lõm sng 97 4.3 C IM KT QU GII PHU BNH Lí GP TRONG NGHIấN CU 97 4.4 C IM KT QU SINH THIT QUA KIM DI S HNG DN CA SIấU M 99 4.4.1 Giỏ tr ca phng phỏp 101 4.4.2 Cỏc tai bin 101 4.4.3 c im kt qu sinh thit v kt qu gii phu bnh sau m 101 4.4.4 ỏnh giỏ giỏ tr chn oỏn ca sinh thit 104 4.4.5 Cỏc tai bin ca th thut 105 4.5 C IM HèNH NH SIấU M KHI U TUYN MANG TAI 105 4.6 I CHIU GIA SIấU M V PHU THUT 109 4.6.1 V trớ u 109 4.6.2 Ranh gii, kớch thc v s lng ca u 110 4.7 C IM HèNH NH CLVT 111 4.7.1 U lnh tớnh 111 4.7.2 U ỏc tớnh 115 4.8 I CHIU C IM TRấN CLVT U TUYN NC BT MANG TAI VI Mễ T TRONG M 118 4.9 I CHIU C IM TRấN CLVT VI GII PHU BNH SAU M 119 4.10 IU TR PHU THUT U TUYN MANG TAI 120 4.10.1 Phng phỏp phu thut 120 4.10.2 ỏnh giỏ sm kt qu phu thut 126 4.10.3 Kt qu theo dừi sau iu tr phu thut t thỏng ti 24 thỏng 128 KT LUN 131 KIN NGH 132 CC CễNG TRèNH CễNG B LIấN QUAN N LUN N TI LIU THAM KHO PH LC Footer Page 156 of 161 Header Page 157 of 161 DANH MụC BảNG Bng 3.1: Phõn b theo gii tớnh v nhúm bnh 57 Bng 3.2: Phõn b theo tui v nhúm bnh 58 Bng 3.3: Thi gian din bin lõm sng 58 Bng 3.4: c im v v trớ, kớch thc v mt u 59 Bng 3.5: c im v ranh gii v mc di ng ca u 60 Bng 3.6: Cỏc c im khỏc 61 Bng 3.7: Kt qu gii phu bnh 62 Bng 3.8: V trớ u xỏc nh trờn siờu õm 63 Bng 3.9: Kớch thc u xỏc nh trờn siờu õm 64 Bng 3.10: S lng u / tuyn xỏc nh trờn siờu õm 64 Bng 3.11: Hỡnh dng v ranh gii xỏc nh trờn siờu õm 65 Bng 3.12: c im mt v cu trỳc õm 66 Bng 3.13: c im cu trỳc õm 67 Bng 3.14: Hỡnh nh tớn hiu mch trờn siờu õm 67 Bng 3.15: V trớ u tuyn a hỡnh v u tuyn - lympho trờn siờu õm 68 Bng 3.16: Kớch thc v s lng ca UTH v UTL trờn siờu õm 68 Bng 3.17: Hỡnh dng v ranh gii trờn siờu õm ca UTH v UTL 69 Bng 3.18: c im mt v cu trỳc õm ca UTH v UTL 69 Bng 3.19: c im cu trỳc õm ca UTH v UTL 70 Bng 3.20: Kt qu sinh thit 71 Bng 3.21: i chiu siờu õm v GPBL 73 Bng 3.22: V trớ u 73 Bng 3.23: S phõn b kớch thc u theo tng nhúm bnh 74 Bng 3.24: Ranh gii ca u theo tng nhúm bnh 74 Bng 3.25: S phõn b cu trỳc u theo tng nhúm bnh 75 Bng 3.26: c im cu trỳc ca nhúm khụng ng nht 76 Footer Page 157 of 161 Header Page 158 of 161 Bng 3.27: c im thay i t trng theo tng nhúm bnh 77 Bng 3.28: Tn thng u 78 Bng 3.29: c im tn thng t chc u 79 Bng 3.30: Tớnh cht ngm thuc cn quang ca u 80 Bng 3.31: Xut hin hch 80 Bng 3.32: c im v trớ ca u 81 Bng 3.33: Kớch thc ca u 82 Bng 3.34: c im cu trỳc u 82 Bng 3.35: c im v loi cu trỳc 82 Bng 3.36: T trng u 83 Bng 3.37: c im v trớ ca u 83 Bng 3.38: Kớch thc ca u 84 Bng 3.39: c dim cu trỳc u 84 Bng 3.40: T trng u 85 Bng 3.41: i chiu CLVT v GPBL 85 Bng 3.42: Phõn loi cỏch thc phu thut nhúm UBMLT 86 Bng 3.43: Phõn loi cỏch thc phu thut nhúm UBMAT 87 Bng 3.44: Phõn loi cỏch thc phu thut nhúm UTCLK 88 Bng 3.45: Kt qu theo dừi sau iu tr phu thut nhúm UBMAT 90 Bng 3.46: Kt qu theo dừi sau iu tr phu thut nhúm UBMLT 90 Bng 3.47: Kt qu theo dừi t sau iu tr phu thut nhúm UTCLK 91 Bng 3.48: Kt qu theo dừi sau iu tr phu thut n thỏng 92 Bng 3.49: Sau iu tr phu thut t thỏng n 24 thỏng 92 Bng 4.1: Kt qu gii phu bnh sau m 100 Footer Page 158 of 161 Header Page 159 of 161 DANH MụC BIểU Đồ Biu 3.1: Phõn b theo gii tớnh tng nhúm bnh 57 Biu 3.2: T l lnh tớnh v ỏc tớnh s u biu mụ tuyn mang tai 62 Biu 3.3: Ranh gii ca u theo tng nhúm bnh 75 Biu 3.4: Cu trỳc ca u theo tng nhúm bnh 76 Biu 3.5: Tn thng u 78 Footer Page 159 of 161 Header Page 160 of 161 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1: Gii phu tuyn mang tai Hỡnh 1.2: ng & Tnh mch cnh Hỡnh 1.3: Cu trỳc vi th tuyn mang tai Hỡnh 1.4: Mụ hc ung th biu mụ t bo nang tuyn 10 Hỡnh 1.5: UTBM biu bỡ nhy thp 10 Hỡnh 1.6: UTBM biu bỡ nhy trung gian phong i 100 v 400, cú cỏc t bo dng biu bỡ bt thc sn v cỏc t bo ch nhy nhum mucicarmin 10 Hỡnh 1.7: UTBM biu bỡ nhy cao, hỡnh thỏi phỏt trin dng c chim u th vi mụ hc cha ch yu cỏc t bo dng vy 11 Hỡnh 1.8: Hỡnh thỏi ng, cỏc ng cú t bo c biu mụ bao quanh 11 Hỡnh 1.9: Hỡnh thỏi c, cỏc t bo cú kớch thc nh, bo tng ớt, cỏc t bo sp xp kiu phờn du 11 Hỡnh 1.10: UTBM tuyn thp a hỡnh 12 Hỡnh 1.11: Cu trỳc ging ng lp kộp, lp l cỏc t bo biu bỡ lỏt bờn ngoi l cỏc t bo c biu bỡ cú bo tng sỏng rng 12 Hỡnh 1.12: Nhum húa mụ dch thy rừ hỡnh nh cỏc si c trn actin 12 Hỡnh 1.13: Cỏc t bo u ng thnh bố, ỏm, , nhum PAS dng tớnh t bo cht giu glycogen 13 Hỡnh 1.14: Cỏc t bo sỏng ng thnh bố, ỏm, b phõn cỏch bi cỏc di c si collagen ó b kớnh húa 13 Hỡnh 1.15: U tuyn a hỡnh cú hỡnh nh d sn vy thnh v vựng kớnh húa 17 Hỡnh 1.16: U tuyn a hỡnh tỏi phỏt 17 Hỡnh 1.17: Hỡnh nh u t bo c biu mụ lnh tớnh 17 Hỡnh 1.18: Bin th khụng mng 18 Hỡnh 1.19: Bin th mng 18 Footer Page 160 of 161 Header Page 161 of 161 Hỡnh 1.20: U warthin cú hỡnh nh cỏc khoang trng gp np c lút bi cỏc t bo ht Mụ lim phụ cú mt hu ht cỏc nhỳ 19 Hỡnh 1.21: U warthin cú hỡnh nh d sn, hoi t lan rng 19 Hỡnh 1.22: U t bo ht mu sỏng ti nm cỏc bin th c, bố, ng 20 Hỡnh 1.23: U tuyn ng dn ca tuyn nc bt mụi trờn, hỡnh nh lp biu mụ u l lp kộp gm lp t bo biu mụ lút thnh ng nm mụ m phự v ớt mch mỏu 20 Hỡnh 1.24: U tuyn nang, hỡnh nh cht a eosin lng ng vỏch nang 22 Hỡnh 1.25: U tuyn nang, hỡnh nh cỏc t bo bt v t bo viờm 22 Hỡnh 1.26: U mỏu mch húa mnh 22 Hỡnh 1.27: Hỡnh nh h thng ng tuyn 24 Hỡnh 1.28 Hỡnh nh ton cnh ca siờu õm TMT bỡnh thng 25 Hỡnh 1.29 nh siờu õm ct ngang TMT phi v s tng ng 26 Hỡnh 1.30: Gii phu TNBMT trờn bỡnh din Axial CHT 28 Hỡnh 1.31: Gii phu TNBMT trờn bỡnh din Axial CHT 28 Hỡnh 1.32: Hỡnh nh ng Stenon 30 Hỡnh 1.33: Ung th tuyn mang tai trỏi, mộp u nham nh, xõm nhim mụ m di da UTBM tuyn 30 Hỡnh 1.34: Ung th tuyn mang tai phi, mộp u nham nh, xõm nhim mụ m di da, (a) gim tớn hiu T1, (b) gim tớn hiu T2, (c) tng nh tớn hiu T1 sau tiờm thuc i quang t UTBM t bo c biu bỡ 31 Hỡnh 1.35: a.Ung th tuyn mang tai phi, xõm ln khoang cnh hng v h thỏi dng di b- UTBM dng tuyn nang tuyn mang tai phi, thựy sõu xõm nhim dc theo dõy hm di i lờn l bu 31 Hỡnh 1.36: Gii phu CLVT trờn bỡnh din Coronal 32 Hỡnh 1.37: Gii phu CLVT trờn bỡnh din Axial 33 Footer Page 161 of 161 Header Page 162 of 161 Hỡnh 1.38: Hỡnh nh A- ung th tuyn mang tai phi thựy nụng, ngm thuc mnh sau tiờm B- ung th tuyn mang tai trỏi kt hp u tuyn a hỡnh sau phu thut ct u 34 Hỡnh 1.39: PET phi hp vi CLVT, CHT 35 Hỡnh 2.1: Kim sinh thit (dng sỳng) v u dũ mỏy siờu õm 46 Hỡnh 2.2: Kim sinh thit sỏt lp v u 46 Hỡnh 2.3: Vựng phu thut v ng rch da 49 Hỡnh 2.4: Bc l tuyn mang tai 49 Hỡnh 2.5: Tỡm v bc l dõy TK VII 50 Hỡnh 2.6: Ct thu nụng bo tn dõy TK VII 51 Hỡnh 2.7: Ct thu sõu bo tn dõy VII 52 Hỡnh 3.1 Hỡnh nh u TH cú hỡnh dng trũn, cu trỳc gim õm tng i ng nht, b vin rừ nột BN Phm Th Th., 55 tui 65 Hỡnh 3.2 Hỡnh nh u tuyn lympho hỡnh bu dc, cú cu trỳc trng õm ng nht BN Nguyn Mnh C., 32 tui 66 Hỡnh 3.3 Hỡnh nh u kim sinh thit sỏt v bao u v y lỳn v vo lũng u BN Nụng Thanh Ph., 55 tui 72 Hỡnh 3.4 Hỡnh nh kim sinh thit ó ct gn tt chc lũng u 72 Hỡnh 4.1 Nguyn Th Ph (756-K0) - U tuyn a hỡnh HE x400 98 Hỡnh 4.2: Nguyn Th S (926-K09) - Tn thng lympho - biu mụ x400 100 Hỡnh 4.3: Lng Xuõn L (447-K09) - U tuyn TB a acid HE x400 101 Hỡnh 4.4: Trn Th Thanh Ng (683-K09) - U tuyn a hỡnh x400 102 Hỡnh 4.5: BN Phm Kim Th (953-K09) - U Warthin HE x400 103 Hỡnh 4.6: Nụng Thanh Ph (BVK09-11297) Ung th biu mụ biu bỡ nhy thp 103 Hỡnh 4.7 Ranh gii ca u rừ trờn siờu õm 107 Hỡnh 4.8 Ranh gii u khụng rừ 108 Hỡnh 4.9 Hỡnh nh cỏc u tuyn a hỡnh tỏi phỏt 110 Footer Page 162 of 161 Header Page 163 of 161 DANH MC NH nh 4.1 Khi u cng phng vựng mang tai 95 nh 4.2: BN u tuyn a hỡnh 111 nh 4.3: BN u tuyn a hỡnh 112 nh 4.4: BN u tuyn a hỡnh 113 nh 4.5: BN 81 tui, nam 114 nh 4.6: BN Ung th biu mụ tuyn 115 nh 4.7: BN Ung th biu mụ tuyn 116 nh 4.8: BN K biu mụ tuyn 117 nh 4.9: BN K biu mụ tuyn 117 nh 4.10: Khi u tuyn a hỡnh tỏi phỏt, hỡnh nh cú nhiu nh, in hỡnh ca s b sút hoc/v gieo rc t chc u sau phu thut búc nhõn u n thun hoc ct u kốm mt phn tuyn 121 nh 4.11: PT ct u n thun 121 nh 4.12: PT ct u kốm mt phn thu nụng 122 nh 4.13: PT ct u v ton b tuyn 122 nh 4.14: PT ct u kốm thu nụng 126 nh 4.15: T mỏu vt m 127 nh 4.16: Lit nhỏnh TK VII tm thi sau m 129 nh 4.17: So m c trờn bnh nhõn u tuyn a hỡnh tỏi phỏt 130 Footer Page 163 of 161 Header Page 164 of 161 3,7,9-13,17-20,22,24-26,28,30-35,46,49-52,57,62,65,66,72,75,76,78,95,98,100103,107,108,110-117,121,122,126,127,129,130 3,9-13,17-20,22,46,57,62,75,76,78,95,98,100-103,122,126,127,129,130 7,24,25,26,28,30,31-33,35,49-52,65,66,72,107,108,110-117,121 1-2,4-6,8,14-16,21,23,27,29,36-45,47,48,53-56,58-61,63,64,67-71,73,74,77,7994,96,97,99,104-106,108,109,118-120,123-125,128,131-163 Footer Page 164 of 161 ... v tuyn di hm Mó ICD-O code 8974/1 1.2.2 Cỏc u lnh tớnh tuyn nc bt Các khối u lành tính [140] chiếm 60% số khối u tuyến nước bọt mang tai mà số u đa hình u hỗn hợp tuyến mang tai chiếm 50%, u lympho... Di ny to nờn mt vỏch gia tuyn mang tai v tuyn di hm 1.1.1.2 Tuyn mang tai Tuyn mang tai hỡnh lng tr tam giỏc, nm khu mang tai nhng li ln c ngoi khu mang tai trc, sau v nht l vo to Footer Page... m u thn kinh i dc theo cỏc ng bi xut ti cỏc tiu thựy Footer Page of 161 Header Page 10 of 161 10 1.2 GII PHU BNH Lí KHI U TUYN NC BT MANG TAI Phần lớn khối u tuyến nước bọt mang tai có nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai, Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai, Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn