Chuyên đề: Đại số tổ hợp

12 907 6
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhau Bài 1 Giải Bài 2 Giải Bài 3 Giải Bài 4 Giải Bài 5 Giải Bài 6 Giải Bài 7 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 8 Giải Bài 9 Giải Bài 10 Giải Bài 11 Giải Bài 12 Giải Bài 13 Giải Bài 14 Giải Bài 15 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Các chữ số có thể trùng nhau Bài 16 Giải Bài 17 Giải Bài 18 Giải Bài 19 Giải Bài 20 Bài 21 Bài 22 Giải Bài 23 Giải Bài 24 Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 25 Giải Bài 26 Giải Bài 27 II. BÀI TOÁN CHỌN Bài 28 Bài 29 Giải Bài 30 Giải Bài 31 Giải Bài 32 Giải Bài 33 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 34 Giải Bài 35 Giải Bài 36 Kết quả Bài 37 Giải Bài 38 Giải Bài 39 Giải Bài 40 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 41 Giải Bài 42 Giải Bài 43 Giải Bài 44 Giải Bài 45 Giải Bài 46 Giải Bài 47 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 48 Giải III. CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON Bài 49 Giải Bài 50 Giải Bài 51 Giải Bài 51 Giải Bài 52 Giải Bài 53 Giải Bài 54 Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải Bài 55 Giải Bài 56 Giải Bài 57 Giải Bài 58 Giải Bài 59 Giải Bài 60 Giải Bài 60 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 61 Giải Bài 62 Giải Bài 63 Giải Bài 64 Giải Bài 65 Giải Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 66 Giải Bài 67 Giải Bài 68 Giải Bài 69 Giải Bài 70 Giải Bài 71 Giải Bài 72 Giải Bài 73 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhau Bài 1 Giải Bài 2 Giải Bài 3 Giải Bài 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Các chữ số có thể trùng nhau Bài 16 Giải Bài 17 Giải Bài 18 Giải Bài 19 Giải Bài 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Đại số tổ hợp, Chuyên đề: Đại số tổ hợp, Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn