Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú với hoạt động làm quen với toán

18 350 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 21:27

Nhận thức được tầm quan trọng nói trên. Bản thân tôi đã thường xuyên cập nhật mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động làm quen với toán để triển khai kịp thời và có kế hoạch sát sao cho bản thân, làm thế nào để hoạt động “ Làm quen với toán” ngày càng mở rộng và nâng cao hơn nữa, phù hợp với xu thế đổi mới của ngành giáo dục. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng tôi mạnh dạn nghiên cứu thực nghiệm và viết đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú với hoạt động làm quen với toán”. Nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới của trường nói riêng và ngành học nói chung. A T VN Lm quen vi toỏn l mụn hc úng vai trũ rt quan trng vic hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch cho tr c bit nú cú tm quan trng rt ln i vi vic phỏt trin trớ tu Bi nú giỳp tr nhn thc c th gii xung quanh v trc tip giỳp tr gii quyt cỏc bi toỏn cuc sng hng ngy ca tr, nu khụng cú cỏc biu tng toỏn tr rt khú khn hiu ht cõu hi ca ngi khỏc, biu t nhng suy ngh ca mỡnh vỡ hng ngy tr gp rt nhiu tỡnh mun gii quyt Vỡ vy vic hỡnh thnh cỏc biu tng toỏn l rt cn thit ng thi gúp phn vo vic phỏt trin t cho tr v cỏc quỏ trỡnh tõm lớ khỏc.Ngoi raLm quen vi toỏncũn gúp phn hỡnh thnh cỏc biu tng s ng ban u v toỏn nh: S lng, hỡnh dng, kớch thc, phộp m, nh hng khụng gian, thi gian Hỡnh thnh v phỏt trin kh nng nhn thc cỏc biu tng ban u v toỏn, cỏc thao tỏc t nh: Quan sỏt, so sỏnh, phõn tớch, tng hp, khỏi quỏt hoỏ, kh nng tranh lun, phỏn oỏn, c lng v tỡm cỏch gii quyt cung cp v phỏt trin ngụn ng cho tr Tr hiu v dng s t ng v toỏn nh: To nh, cao - thp, phi trỏi, nhiu hn ớt hn, cung cp nhng kinh nghim, nhng cú ý ngha v thỳ v gn gi liờn quan n cuc sng thc ca tr, giỳp tr cú nhng phn ng nhanh nhy sy cuc sng hng ngy i vi tr tui hỡnh thnh biu tng toỏn l trang b cho tr nhng kin thc toỏn hc s ng di dng nhng biu tng toỏn ch khụng phi l nhng khỏi nim toỏn hc, ú l nhng biu tng v hp, s lng, hỡnh dng kớch thc, nh hng khụng gian v thi gian T nhng kin thc ú nú s l hnh trang, l nn tng vng chc tr cú th t tin bc chõn vo lp Nhn thc c tm quan trng núi trờn Bn thõn tụi ó thng xuyờn cp nht mi cú liờn quan n hot ng lm quen vi toỏn trin khai kp thi v cú k hoch sỏt cho bn thõn, lm th no hot ng Lm quen vi toỏn ngy cng m rng v nõng cao hn na, phự hp vi xu th i mi ca ngnh giỏo dc Chớnh vỡ vy nõng cao cht lng cho tr lm quen vi biu tng toỏn s ng tụi mnh dn nghiờn cu thc nghim v vit ti Mt s bin phỏp giỳp tr tui hng thỳ vi hot ng lm quen vi toỏn Nhm gúp phn thc hin tt chng trỡnh giỏo dc mm non mi ca trng núi riờng v ngnh hc núi chung B GII QUYT VN I C s lý lun ca : Hot ng lm quen vi biu tng toỏn s ng , khụng nhng giỳp tr hc b mụn toỏn sau ny d dng hn m cũn giỳp tr tip thu kin thc ca cỏc mụn hc khỏc mt cỏch nhanh nhy v chớnh xỏc hn Hot ng lm quen vi toỏn l mt mụn khoa hc cn cú chớnh xỏc cao v nú l mt b mụn rt quan trng i vi tr, nhm giỳp tr lm quen vi mi vt xung quanh, nhm gii quyt nhng khú khn thit thc i sng ca tr Trong cỏc hot ng giỏo dc tr Mm non c bit l tr tui hot ng vui chi l hoat ng ch o Vỡ Tr nh la tui ny rt hiu ng, rt thớch tỡm tũi khỏm phỏ cỏc s vt hin tng xung quanh tt c nhng cỏi tr nhỡn thy u nh hng n nhn thc ca tr , n dn tr cú c nhng khỏi nin gin n nht v th gii xung quanh cú nhu cu mun tỡn tũi ,phỏm phỏ v tớnh cht, c im ca s vt hin tng ,tp hp cỏc s lng , hỡnh dng, mu sc, kớch thc, v trớ, sp xp ca chỳng khụng gian VD: Khi chi vi vt tr mun bit ti vt ny li ln c nhng vt li khụng ln c hỡnh dng, kớch thc v cht liu ca chỳng khỏc nh th no? Hoc tr mun bit tng nhúm vt cú bao nhiờu vt v cỏch so sỏnh cỏc nhúm vi Tr mun bit nhúm ny cú s lng nhiu hay ớt hn nhúm Bt u tr mun bit lm th no cho hai nhúm c bng T ú t ca tr ó ny sinh khỏi nim thờm bt mt cỏch gin n nht v phộp cng tr ca bc tiu hc Xut phỏt t nhu cu ú m vic cho tr lm quen vi biu tng toỏn s ng l nhu cu rt cn thit v vụ cựng quan trng II Thc trng ca : * Thun li: - Hin Nga Liờn l mt nhng xó cú nn kinh t, hoỏ phỏt trin khỏ n nh v bn vng ni bt nht l ngh sn xut kinh doanh v ngh tiu th cụng nghip Chớnh vỡ vy m an sinh xó hi c nõng cao, cỏc bc ph huynh rt quan tõm n vic hc hnh ca em mỡnh - V phớa nh Trng: Trng Mm non Nga liờn l mt ngụi trng t chun quc gia, trng cú mt c s khang trang y , phũng hc rng rói, thoỏng mỏt Mt mụi trng, sch, an ton cho tr hot ng v vui chi Nh trng cú ban giỏm hiu nhit tỡnh, trỡnh chuyờn mụn vng vng Thờm vo ú li c s quan tõm, nhit tỡnh, sõu sỏt ca Phũng giỏo dc v UBND xó - V phớa giỏo viờn trng cú tng s Giỏo viờn l 25 cụ giỏo ú cú 12 cụ ó cú bng trờn chun ú l bng i hc v bn thõn tụi cng rt l vinh d c nm 12 cụ ú V cụ hin ang theo hc lp i Hc cũn li cụ cú bng t chun Chớnh vỡ võy m kin thc ca giỏo viờn c nm rt chc, chuyờn mụn nghip v rt dy dn v to c s tin tng tuyt i t cỏc bc ph huynh - V phớa hc sinh : Cỏc em cng c quan tõm nhiu hn, mc sng ca cỏc cng khỏ y , cỏc ó c tip xỳc vi cỏc phng tin truyn thụng hin i t cũn rt nh v cú khong 95% cỏc ó c i hc t lp nh tr bộ(12 18 thỏng tui) Cho nờn cỏc rt l mnh dn t tin, nng ng v thụng minh * Khú khn: Trc nhng mt tớch cc nh vy cũn mt s nhng hn ch nho nh v trang thit b, dựng phc ph cho mụn hc cũn ớt, cha phong phỳ, nhn thc k nng ca tr ó trung nhng cha t hiu qu cao Vỡ Mt s chỏu cha qua lp mu giỏo bộ, mu giỏo nh m hc luụn chng trỡnh mu giỏo ln Tr gp nhiu khú khn gp phi mt phc m khụng cú s chun b dn t nhng n gin Cho nờn phn ln tr khụng bit xp tng ng t s lng tng ng b nhm, m hay b nhy cúc thc hin mt s phộp bin i, cũn lỳng tỳng núi sai kt qu Hay nhm ln cỏc ch s vi nh s vi s vi s s v s cũn t ngc gi tờn cỏc hỡnh, cỏc cũn nhm ln cha phõn bit c nh hng khụng gian hoc hay b nhm ln Mt khỏc s nhn thc ca cỏc bc ph huynh cha ng u, Mt s ph huynh cũn xem nh mụn hc ny i vi tr mm non Chỳng tụi cũn hay c nghe nhng cõu ca ming ca ph huynh rng ễi di cỏi trũ Mm non thỡ hc hnh cỏi ni gỡ vi li tr nú bit cỏi gỡ m cỏc cụ c lm quan trng hoỏ , Trc nhng thc trng ú Bn thõn tụi ó nhn thc c nhim v ca ngi giỏo viờn l khụng c nn lũng trc mi th thỏch khú khn m cn phi bit tỡm cỏc phng phỏp, bin phỏp sỏng sut nht cỏc gi hc thờm sinh ng mang tớnh cht ca tui: Hc m chi, chi m hc Lm cỏch no a tr n cỏc hot ng c bit l hot ng lm quen vi toỏn mt cỏch nh nhng khộo lộo m t c hiu qu cao nht Vo u nm hc tụi bt u kho sỏt kt qu u vo tr ca lp mỡnh v thy kt qu nh sau: Kt qu kho sỏt u nm hc: Ni dung kho sỏt Tng Kt qu kho sỏt s tr Tr t T l % Tr C T l % Dy tr v biu tng Tp 34 15 44 19 56 hp - S lng - Phộp m Dy tr bit xỏc nh hỡnh 34 17 50 17 50 dng, kớch thc Dy tr bit nh hng 34 13 38 21 62 khụng gian T nhng trờn vic tỡm gii phỏp tt nht hỡnh thnh nhng biu tng toỏn s ng cho tr -6 tui mt cỏch chớnh xỏc, bn vng, khc phc c nhng khú khn ca a phng, phỏt huy c tớnh tớch cc ca tr l thit thc l cp bỏch v cng l iu quan trng thc t hin nay.Chớnh vỡ vy m tụi ó i vo nghiờn cu c thự ca hot ng Lm quen vi toỏn tỡm gii phỏp hu hiu nht giỳp tr hng thỳ vi mụn hc ny III Cỏc gii phỏp v t chc thc hin thc hin: 1.Bin phỏp Dy tr lm quen vi hot ng cú ch nh * Hot ng Lm quen vi toỏn khụng phi l mt mụn hc khụ khan,bun t v cng khụng ũi hi giỏo viờn phi cú nhiu nng khiu, xong lm th no giỏo viờn truyn th mt cỏch chớnh xỏc m gi hc khụng b cng nhc Hin chỳng ta ang thc hin chng trỡnh giỏo dc Mm non mi nờn phng phỏp dy hc cng c linh hot sỏng to, nh nhng thoi mỏi, khụng gũ ộp Trc thc hin cho tr Lm quen vi toỏn tụi thng nghiờn cu ti liu tham kho tỡm nhiu hỡnh thc dy tr, sau ú chn mt hỡnh thc dy tr hp dn nht v phự hp vi c im ca lp, tụi cho tr lm quen mi lỳc, mi ni nm bt tỡnh hỡnh chung ca lp.C th dy tr lm quen vi hỡnh dang, kớch thc VD: ch Gia ỡnh Khi cho tr ụn cỏc Khi vuụng, ch nht, tr, cu tụi cho tr lm quen vi cỏc bng cỏch liờn h vi thc t i sng hng ngy ca tr v hi tr cỏc th ngh xem vuụng ging vi vt gỡ Gia ỡnh nh mỡnh no? Lỳc ú tr liờn tng v núi l tha cụ ging cỏi ti vi Tụi li hi tip vy ch nht thỡ ging vt gỡ? Tr tr li luụn m khụng cn suy ngh Ging t lnh Tụi li hi tip vy tr thỡ ging dựng gỡ, tụi tng tr khụng h bit gỡ v tr nhng ng õu tr li thụng minh hn tụi tng tt c u chanh tr li Bộ Ngc nh thỡ núi l ging bỏnh xe lu, Vit Anh thỡ bo ging cỏi mỏy ộp nc mớa hi sn thỡ li bo ging cỏi b lc nc nh - Kt qu tụi gi bt k gỡ hi tr, tr u núi ỳng tờn cỏc v phõn bit rt rừ rng c im ca tng Vỡ liờn h vi thc t l mt bin phỏp rt hiu qu i vi tr mm non nờn tụi ó chn bin phỏp ny v thu c kt qu rt cao Mi gi hc Lm quen vi toỏn tụi u cú k hoch cho tr c lm quen trc vi ni dung s dy trờn hot ng hc sp ti thụng qua cỏc hot ng khỏc nh: Hot ng gúc, hot ng ngoi tri Bi õy l c hi tt nht tr lm quen vi biu tng toỏn cỏc gúc chi ny tụi cho tr lmf quen vi Tp hp s lng phộp m VD: ch Gia ỡnh quỏ trỡnh cho tr chi hot ng gúc: Gúc phõn vai: Tụi i li t cõu hi vi nhúm chi gia ỡnh nh: Gia ỡnh bỏc cú my ngi? Mi ngi gia ỡnh bỏc cn cú bao nhiờu bỏt? Bao nhiờu ụi a? Sau ú tr m s ngi ri tr li tha cụ cú ngi , cn cỏi bỏt v cỏi a Tụi núi ngi, cỏi bỏt thỡ ỳng ri nhng cũn cỏi a tụi cm lờn v chia cho ngi ri hi mi ngi cỏi a thỡ cú n c cm khụng? Lỳc ú tr nhỡn v ci ri bo khụng Vy thỡ mi ngi cn my cỏi a tr núi cn cỏi a Tụi cht li ỳng ri mi mt ngi cn cú chic a hay cũn gi l mt ụi Nh vy ngi cn ụi a hay l 12 chic a cỏc bỏc hiu c cha? Cũn gúc chi to hỡnh: Tụi khuyn khớch tr v gia ỡnh ca mỡnh v hi tr v s lng cỏc thnh viờn m tr th hin qua tranh Sau tr v xong cho tr trng by sn phm v m s ngi trờn sn phm Quỏ trỡnh c lm quen nh vy chc chn vo tit hc sp ti , tụi hi tr v cỏc nhúm dựng, chi cú s lng l 6, 7, cú xung quanh lp tr s d dng thy Hay v nh hng khụng gian cng th Tụi s trang trớ khu c tớch ca lp tụi nhng chỳ chim ang u trờn cnh cõy rt sinh ng di gc cõy tụi sp xp nhng chỳ th v súc Sau ú n gi k chuyn tụi s dn cỏc n ú v k cho cỏc nghe nhng cõu chuyn sỏng to ri hi tr chim u õu cỏc con? Súc v th thỡ phớa no cỏc con? T ú tr s rt hng thỳ v rt khc sõu nhng gỡ cụ cn truyn t n vi tr Son giỏo ỏn l khõu rt quan trng, quan trng nht l gúp phn lm nờn thnh cụng ca tit dy, tụi thng chỳ ý nhng iu sau: Nm c yờu cu m tr cn t Cn c vo c im tui v thc trng nhn thc ca tr lp, tụi xỏc nh rừ bi ny thuc dng bi chộp, hay dng bi sỏng to, t ú xỏ nh mc t chc hng dn tr hot ng xỏc lp phng thc hot ng cho tr v la chn hỡnh thc t chc tit dy cho cú hiu qu Ngi ch U hay hng dc tu vo bi hc cho nhỡn chung cỏch ngi nh th no tit hc din nh mt hot ng vui chi, d kin tỡnh hỡnh cú nh th no kớch thớch lụi cun tr tham gia gii quyt nhim v hc tp, chun b cõu hi nhm gi phỏt trin t tr nht l v kin thc v k nng Bin phỏp dy tr mi lỳc, mi ni - Vi thi im ngy, tụi luụn tn dng mi thi im thớch hp mi hot ng ca trertrong thi gian trng lng ghộp nhn bit hoat ng toỏn cho tr * ún tr: Tụi luụn trũ chuyn vi ph huynh v tỡnh hỡnh ca tr v trũ chuyn vi tr VD: Hụm Gia Gia cú ụi dộp mi p quỏ ụi dộp cú my chic vy con, dộp ca cú mu gỡ * Th dc sỏng: tụi cho tr m theo cụ v theo nhp: 1, 2, 3, tr m VD: Khi dy tr nhn bit, phõn biờt phỏi phi, phớa trỏi ca bn thõn, hot ng th dc sỏng tụi lng ghộp vo vic trung i hỡnh, xp hng nh: Hng th nht bc sang bờn trỏi bc, hay bn bn i trng bc lờn phớa trc bc, c lp chỳ ý bờn phi quay * Hot ng hc cú ch nh khỏc VD: Khi tụi dy bi th: Mốo i cõu cỏ tụi cng lng toỏn vo bi dy Tụi hi: Anh em nh mốo cú my ngi? Trong bi th cú my nhõn vt ( Tr m s nhõn vt) - Hoc ch Bn thõn dy khỏm phỏ khoa hc tụi cng lng ghộp toỏn phn n nh t chc tụi cho tr hỏt bi m tr m cỏc ngún tay ca mỡnh qua ú tớch hp toỏn cho tr Ngoi tụi cũn cho tr chi trũ chi xp hỡnh nh: Hỡnh Tam giỏc ngún tay, Hỡnh ch nht ngún tay * Hot ng gúc: VD: gúc phõn vai tụi treo rt nhiu qu chớn trờn cnh cõy to tr m v nhn bit nh hng khụng gian * Hot ng ngoi tri: Tụi cho tr chi vi lỏ, ht, ht, phn v hoc cnh cõy khụ ,v yờu cu tr to nhúm, xp s lng m tr ó c hc Tr t xp lỏ cõy khụ theo ý thớch ca mỡnh to thnh nhúm Sau ú tụi hi tr cỏc ó to c nhúm cú s lng l my? Tr tr li l - Sau ú tụi li hi tip võy nhúm gp li cú s lng l my? Tr gi ngún tay lờn v tr li l chic lỏ - Nhúm chi khỏc li chi xp ngụi nh bng cnh cõy khụ tụi n bờn v hi tr ngụi nh c/c xp cú nhng hỡnh gỡ? Mỏi nh hỡnh gỡ? Thõn nh hỡnh gỡ? tụi hi tr nhm mc ớch tr khc sõu hỡnh nh, c im, ca s lng v cỏc hỡnh Ngoi tụi cũn cho tr m s lng chi trờn sõn trng * Gi n: tụi cho tr m s a trờn bn, s ni trờn bn cụ, tụi m rng hi tr v kớch thc nh: ni no to nht/ ni no nh nht? Cỏi a hỡnh gỡ * Gi ng tra: Tụi hi tr cỏi qut trn nm phớa no? Cỏi gi ging hỡnh gỡ? Bin phỏp xõy dng mụi trng lm quen vi toỏn õy l nguyờn tc dy hc quan trng hỡnh thnh biu tng toỏn ban u cho tr mm non Hc phi i ụi vi hnh, hc phi i ụi vi cuc sng thc tin, ú cho tr mu giỏo tui lm quen vi toỏn khụng ch dng li tit hc m cũn cho tr dng nhng kin thc, k nng ó cú giỳp tr nh lõu hn v cỏc ch s, s lng, kớch thc, hỡnh dng Chớnh vỡ th to mụi trng cho tr lm quen vi toỏn, qua cỏc c im nh mu sc, hỡnh dng gúp phn hỡnh thnh tr kh nng yờu thớch cỏi p, thớch to cỏi p xung quanh l vic lm ht sc quan trng v tụi to mụi trng lm quen vi toỏn nh sau: -Trang trớ, sp xp lp hc phũng hc hi ho hp lý s to c s chỳ ý, s hp dn lụi cun tr vo gi hc theo tng ch , tng ni dung ca tng bi -Tu vo ni dung ca tng bi b trớ trc quan xung quanh lp giỏ chi, tranh treo tng cho hp lý tr luyn cng nh liờn h thc t Vớ d: Ch gia ỡnh + Treo tranh v gia ỡnh ụng con, ớt tr m s lng ngi v giỏo dc tr + dựng gia ỡnh xp giỏ chi tr cú th luyn m - Trang trớ gúc lm quen vi toỏn: Tụi dnh mt khong tng cú din tớch va phi, va tm vi tr, a im tụi chn d gõy s chỳ ý ca tr v nht l i vi cỏc bc ph huynh Phớa trờn ca mng tng ú tụi Toỏn vi tui th Tụi dỏn nhng nhúm i tng cú s lng t 10 vi nhiu s vt ng nghnh nhng gn gi vi tr nh: G, chim, mốo, ln mi nhúm cú mt ch s tng ng gia cỏc ch s vi s lng Nhng vt liu ca gúc Toỏn vi tui th phi l cụ v tr cựng lm c tn dng nhng vt liu sn cú a phng v ng ph huynh úng gúp VD: S c lm bng v lc, nhúm cõy xanh lm bng v cõy 4.Bin phỏp Gõy hng thỳ thụng qua s dng dựng, chi trc quan hp dn hot ng lm quen vi biu tng toỏn cho tr -6 tui Xut phỏt t c im nhn thc ca tr v biu tng toỏn mang nng cm tớnh nờn tụi ó s dng th thut gõy hng thỳ cho tr t tit hc u tiờn, nhm to cho tr mt tõm trng vui v, phn khi gi tớnh tũ mũ ham hiu bit ca tr a S dng mụ hỡnh, sa bn, bi th, cõu chuyn - Tụi s dng mụ hỡnh , sa bn hoc mt cõu chuyn, bi th mt trũ chi dn dt tr tham gia vo hot ng lm quen vi biu tng toỏn * i vi bi lm quen vi biu tng v s lng tụi cng gi ý dn dt tr a trc quan bng cỏch VD: Tụi k cho tr nghe mt cõu chuyn sỏng to v chỳ Th Nõu sau ú tụi a tỡnh l sinh nht Th Tụi ó chun b sn dựng trc quan ca mỡnh v tr ging l nhúm : Th v C rt cú s lng Tụi núi: hụm l sinh nht Th Nõu , Th Nõu rt thớch n c rt chỳng mỡnh cựng tng c rt cho nhng chỳ Th Nõu no! Tr ly v xp tng ng Th v 1c c rt to nhúm mi 10 Vic gõy hng thỳ t u tit hc bng dựng trc quan khụng nhng to c s chỳ ý cho tr t u m cũn to cho tr mt tõm lý thoi mỏi tr d dng tip thu ni dung trng tõm ca tit hc VD: Nhn bit phõn bit tr, vuụng, ch nht Tụi chn ch Quờ Hng t nc - Bỏc H Tụi ó dựng mụ hỡnh Lng Bỏc c xp theo hỡnh thc sau - Lng Bỏc xp bng ch nht - Hng ro xung quanh lng Bỏc xp bng vuụng - Ct tr cng vo Lng Bỏc xp bng tr - Búng ốn trờn ct tr c xp bng cu * Khi gi m cho tr vo ch tụi núi: Hụm cụ cựng cỏc s i thm mt ni rt p thu ụ H Ni. Khi i n trc Mụ hỡnh cụ hi tr: Chỳng mỡnh ang c n thm ni no vy nh? Mụ hỡnh lng Bỏc cú gỡ c bit khụng? tr nờu c l Lng Bỏc c xp bng ch nht, hng ro xp bng vuụng, Cụ nhc li v nhn mnh yờu cu, hiu k hn v c im riờng ca tng ú hụm cụ v cỏc s cựng khỏm phỏ tỡm hiu nhộ! ( Cụ v tr vo bi) b La chn v s dng trc quan ỳng lỳc, ỳng ch c im nhn thc ca tr -6 tui l t trc quan hỡnh tng nhng tr cha hc qua chng trỡnh mu giỏo v mu giỏo nh Nờn quỏ trỡnh dy tr tụi thng kt hp gia vt tht, tranh nh vi mụ hỡnh vi dựng trc quan phi , p, hp dn, phự hp vi tng tit hc, ỳng ch , tr phi cú dựng trc quan nh cụ thao tỏc v s dng cựng mt lỳc vi cụ nhp nhng Thao tỏc cụ a trc quan phi rừ rng, dt khoỏt tr khụng lỳng tỳng lm theo cụ Cụ hng dn tr s dng dựng trc quan quỏ trỡnh hc phi ỳng lỳc Cỏc dựng trc quan tụi chun b cho tr theo mc phc dn 11 Khi tr s dng thnh tho tụi ng viờn khuyn khớch tr Nu tr cũn lỳng tỳng cha thnh tho tr s c hng dn t m v s c sa luụn nu sai sút i vi trc quan cú nhc im riờng bit, c bit tụi s dng cõu a trc quan VD: Khi vuụng v cu tụi dựng cõu tr oỏn Khi gỡ xinh xn Sỏu mt hỡnh vuụng Bộ hóy oỏn xem Khi gỡ th nh? liờn kt cỏc ni dung mt tit hc c liờn hon v chuyn sang ni dung mi mt cỏch linh hot, a trc quan mt cỏch hp lý khụng cú ng tỏc tha hay cỏc cõu hi lp i lp li nhm chn, tụi thng s dng cỏc cõu truyn sỏng to VD: Cú mt bn th rt ngoan, hụm trờn ng i hc bn th gp cụ, v bn th ó núi thm vo tai cụ y! Chỳng mỡnh cú mun bit bn th núi gỡ khụng no? ( Tr ho hng nghe v rt mun c bit iu m Th núi vi cụ giỏo) Tụi li núi tip: Bn th nh cụ hi cỏc bn lp mỡnh xem cú bit ngy 19/5 l ngy gỡ khụng no? Tr tr li ỳng Tụi núi tip : Bn th cm n cỏc bn lp mỡnh ó giỳp cho bn y bit mt ca ngy 19/ nờn ó tng lp mỡnh mt mún qu ( mún qu ú l mt trũ chi ụn luyn c chun b trc) Khi a trc quan l ni dung tớch hp ca cỏc mụn hc khỏc, vo hot ng lm quen vi biu tng toỏn bng cõu hi nh nhng, hp lý iu ú ó phỏt huy c tớnh tớch cc mt cỏch cao nht tr, tham gia cỏc hot ng VD: khc sõu kin thc v cu, tr, vuụng, ch nht tụi t cõu hi? Bn no thớch chi cu v tr? Bn no thớch chi vuụng v ch nht? Tr t tr li, tụi s phõn thnh cỏc nhúm + Nhúm thớch chi cu, tr v nhúm nn cu, tr + Nhúm thớch chi vuụng, ch nht v nhúm tỡm hỡnh bng giy mu tng ng dỏn cỏc mt khi, iu ny tr rt ho hng thi ua, cựng tham gia vo cỏc hot ng 12 Vi vic la chn v s dng dựng trc quan hp lý, hp dn tr tụi ó to cỏc tỡnh liờn tc sut quỏ trỡnh tr tham gia cỏc hot ng Lm quen vi biu tng toỏn giỳp tr tip thu kin thc mt cỏch chớnh xỏc, sõu sc v bn vng c Su tm mt s trũ chi mi Trũ chi l mt nhng trc quan vụ cựng quan trng hot ng lm quen vi biu tng toỏn, tr c Hc v hnh L mt c im ni bt ca tr mu giỏo thụng quỏ cỏc hỡnh thc chi, tr s nhn nhim v hc mt cỏch t nhiờn, nh nhng khụng cng thng, khụng gũ ộp Tr ho hng chi trũ chi xut hin nhng trc quan hp dn, bt ng VD: Trũ chi Ali ba ba cựng xp ụi, ba, bn Khi chi trũ chi ny tụi cho tr cm tay ng thnh vũng trũn sau ú cụ hỏt Hụm nhõn ngy hi vui chỳng ta cựng kt ụi Ali ba ba Thỡ lp tc tr chn bn v ng thnh ụi 13 Tụi li hỏt tip Hụm nhõn ngy hi vui chỳng ta cựng kt ba Ali ba ba tr li khum ba bn li vúi nhau, c nh th tụi tng dn s lng lờn hoc gim bt i tr rt hng thỳ chi trũ chi ny Tuy nhiờn cỏc trũ chi khụng nờn lp i lp li cựng mt tit hc, s dn n tr b nhm chỏn, khụng hng thỳ tham gia hot ng.Yờu cu ca trũ chi phi c nõng dn nờn qua mi ln chi thỡ mi phỏt huy tớnh sỏng to tớnh tớch cc ca tr, chớnh vỡ vy tụi ó nghiờn cu, xỏc nh ni dung bi dy chn trũ chi cho phự hp, tu tng trũ chi m tụi t chc cho tr chi theo nhúm, t, cỏ nhõn v th - Trong hot ng lm quen vi biu tng toỏn tụi thng s dng trũ chi hc tp,v la chn nhiu trũ chi hc ỏp dng vi tng bi cho phự hp Vớ d: Trũ chi V ỳng nh Tụi thng s dng phn ụn luyn cho hp s lng, phộp m Vớ d: Hỡnh dỏng ch s tụi thng s dng cho tit hc ụn luyn v nhn bit ch s Qua vic s dng trũ chụi cỏc gi lm quen vi biu tng toỏn , tit hc tr lờn sụi ni, tr c tham gia hot mt cỏch ton din, tinh thn thoi mỏi 14 nờn cú th khụng b mt mi v cng thng iu ny ó to cho tr hng thỳ hng say quỏ trỡnh tham gia hot ng hc ng dng cụng ngh thụng tin vo bi ging - Trong cỏc tit hc lm quen vi toỏn tụi cng cú th s dng mt s thao tỏc ng dng cụng ngh thụng tin cho vic ging bi ca mỡnh VD1: Trong tit to nhúm s lng ch ng vt tụi ó k cho tr nghe cõu chuyn Anh em mốo khoang v tụi a nhúm mốo thỡ ln lt cỏc mốo c xut hin trờn mn hỡnh vi ting kờu meo meo meo .cỏc hiu ng, õm thanh, ting ng cỏc hỡnh nh sinh ng lm hng thỳ vi tr t ú gõy c s chỳ ý vi tr hn dựng trc quan l yu t khụng th thiu c vic dy tr, vỡ tr ch lnh hi kin thc c trc tip tri giỏc cỏc i tng dựng trc quan cng p, cng hp dn thỡ cng thu hỳt c tr Ngy vic ging dy v ng dng cụng ngh thụng tin ging dy khụng cũn l iu mi m vi chỳng ta, nhng cp bc mm non thỡ ny cha c ph bin rng rói Vic s dng dựng trc quan trờn mỏy vi tớnh cũn mang li cho tr hng thỳ v kớch thớch tr tham gia vo hot ng hn na bi trờn mỏy vi tớnh cỏc hỡnh nh xut hin v mt i hay kốm theo cỏc hiu ng mi l hp 15 dn theo ý mun ca giỏo vin, tr s trung s chỳ ý trc nhng iu mi l, tit hc s cng t hiu qu hn IV Kim nghim: * Kt qu trờn tr: Trong quỏ trỡnh nghiờn cu tỡm tũi, trin khai ỏp dng cỏc th thut s dng trc quan, cỏc yu t nờu trờn vo hot ng cho tr lm quen vi biu tng toỏn s ng Tụi ó thu c kt qu rt kh quan nh sau Kt qu kho sỏt cui nm: Ni dung kho sỏt Tng Kt qu kho sỏt s tr Tr t T l % Tr C T l % Dy tr v biu tng Tp 34 34 100 0 hp - S lng - Phộp m Dy tr bit xỏc nh hỡnh 34 33 97 dng, kớch thc Dy tr bit nh hng 34 31 91 khụng gian * Kt qu ca cụ giỏo: - Cụ giỏo ó to c mụi trng hc v vui chi cho tr v ngoi lp rt sinh ng, hp dn, thoỏng óng v khoa hc - B xung c nhiu chi cho tit dy - Gi dy Cho tr lm quen vi biu tng toỏn Tụi ó c Ban giỏm hiu nh trng cựng ng nghip ỏnh giỏ xp loi gii - ó c phũng Giỏo dc c dy mu cho hn 100 sinh viờn ca Trng H Hng c v d thc rỳt kinh nghim v c cỏc ging viờn ỏnh giỏ rt cao v c xp loi sut sc qua tit dy va qua - Trong nm liờn tc c nh trng phõn cụng ch nhim lp mu giỏo tui bn thõn tụi ó gt hỏi c rt nhiu thnh cụng cho c cụ v trũ, c cỏc bc ph huynh tin tng v tớn nhim ú l mt thnh cụng v l mt nim vui rt ln i vi tụi C KT LUN V XUT I Kt lun: T nhng kt qu nghiờn cu trờn tụi rỳt kt lun sau Vic hỡnh thnh biu tng v toỏn s ng cho tr -6 tui l mt nhng ni dung ln ca chng trỡnh giỏo dc cho tr Mm non Nhm phỏt trin trớ tu v 16 cỏc mt khỏc ca nhõn cỏch ton din, gúp phn quan trng vo vic chun b cho tr hc toỏn ph thụng Vic lm ny khụng ch cú ý ngha ln nao i vi cỏc nh nghiờn cu m i vi cỏc trng Mm non phi c bờt l cỏc giỏo viờn Mn non cn nm vng nhng ni dung chng trỡnh v thng xuyờn m rng ni dung chng trỡnh Ngoi vic cung cp cho tr nhng kin thc, k nng mi m cũn phi thng xuyờn t chc cho tr luyn bng cỏc bin phỏp phự hp nhm ụn luyn, cng c v nõng cao cht lng cỏc biu tng v hỡnh cho tr Tụi xõy dng h thng t chc trũ chi hc nhm ụn luyn cng c lm quen nhng kin thc, k nng v hỡnh nh phõn bit nhn bit cỏc dng t n gin n phc tp, kt qu thu c phự hp vi gi thuyt khoa hc m tụi ó a Trong quỏ trinh nghiờn cu thc trng, tụi nhn thy biu tng hỡnh ca tr cũn nghốo ln, hn ch, vic tớnh nhm, thờm bt ca tr cũn chm Nguyờn nhõn hon ton khụng ph thuc vo phớa tr Khụng phi l tr khụng cú kh nng lnh hi nhng kin thc, k nng c bn v m rng v ni dung toỏn hc s ng núi chung m chỳng ta cha giỳp tr ghi nh sõu sc v m rng nhng biu tng toỏn hc s ng ú Chớnh vỡ vy cụng vic nghiờn cu tỡm tũi nhng bin phỏp dy hc cú hiu qu giỳp tr hng thỳ vi mụnLm quen vi toỏn h tr phng phỏp hỡnh thnh biu tng v hỡnh núi riờng v biu tng v toỏn hc núi chung l rt quan trng v cn thit to cho tr mt nn múng vng chc l hnh trang tr chun b bc vo lp II xut: i vi ngnh giỏo dc - T chc bi dng thng xuyờn cho cỏc giỏo viờn Mm non v chuyờn toỏn giỳp giỏo viờn nm bt, tip cn nhng ca chng trỡnh mm non mi - T chc cỏc hỡnh thc thi dy cỏc giỏo viờn cú iu kin phỏt huy trao i, rỳt kinh nghim v kh nng t chc cng nh s dng cỏc bin phỏp dy hc phự hp - Thng xuyờn liờn kt vi cỏc trng i hc, cao ng c dy mu cho cỏc em sinh viờn v c rỳt kinh nghim t cỏc ging viờn cú chuyờn mụn - B sung h tr ti liu mi giỏo viờn c hc hi, tip cn nhng cỏi mi 17 .2 i vi nh trng - To iu kin cho giỏo viờn tham quan, hc hi d gi nhng tit dy mu, dy gii nõng cao trỡnh - Khuyn khớch giỏo viờn ng ký thi ua dy tt mụn toỏn, vit sỏng kin kinh nghim giỏo viờn trng hc hi ln - Cn trang b y vt cht, dựng dy hc cho cụ v tr .3 i vi giỏo viờn - Bn thõn tụi luụn luụn tớch cc hc tp, hc hi nõng cao trỡnh tay ngh - Chu khú su tm, nghiờn cu tỡm nhng hỡnh thc t chc cng nh cỏc bin phỏp dy hc phự hp nht vi mi tit dy - Kt hp vi ph huynh cú bin phỏp giỏo dc tr mt cỏch tt nht gia ỡnh v nh trng Trờn õy l mt s kinh nghim ca tụi a cũn nhiu hn ch mong c cỏc cp lónh o b sung v cụng nhn ti: Mt s bin phỏp giỳp tr tui hng thỳ vi hot ng lm quen vi toỏn Tụi xin chõn thnh cm n xác nhận thủ trởng Nga Liờn, ngy 09 thỏng 04 nm 2013 đơn vị Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi thc hin Lờ Th Võn 18 ... T l % Tr C T l % Dy tr v biu tng Tp 34 15 44 19 56 hp - S lng - Phộp m Dy tr bit xỏc nh hỡnh 34 17 50 17 50 dng, kớch thc Dy tr bit nh hng 34 13 38 21 62 khụng gian T nhng trờn vic tỡm gii phỏp... ca hot ng Lm quen vi toỏn tỡm gii phỏp hu hiu nht giỳp tr hng thỳ vi mụn hc ny III Cỏc gii phỏp v t chc thc hin thc hin: 1.Bin phỏp Dy tr lm quen vi hot ng cú ch nh * Hot ng Lm quen vi toỏn... gi hc Lm quen vi toỏn tụi u cú k hoch cho tr c lm quen trc vi ni dung s dy trờn hot ng hc sp ti thụng qua cỏc hot ng khỏc nh: Hot ng gúc, hot ng ngoi tri Bi õy l c hi tt nht tr lm quen vi biu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú với hoạt động làm quen với toán, Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú với hoạt động làm quen với toán, Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú với hoạt động làm quen với toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn