MỘT số KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN món ăn CHO TRẺ mẫu GIÁO ở TRƯỜNG mầm NON TAM HƯNG b

28 454 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 21:03

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phũng GD T Thanh Oai Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam Trng mm non Tam Hng B c lp - T - hnh phỳc TI SNG KIN KINH NGHIM H v tờn : Nguyn Th Hng Ngy thỏng nm sinh: 14/06/1981 Nm vo ngnh : 2010 Chc v : Cụ nuụi n v cụng tỏc: Trng mm non Tam Hng B Thanh Oai H Ni Trỡnh chuyờn mụn: S cp nu n Nm hc 2011 2012 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trờng mầm non Tam Hng B Li cm n Tụi xin cm n ban giỏm hiu nh trng, cỏc cụ giỏo cựng cỏc ch em t bp ó quan tõm, giỳp v ng h tụi sut quỏ trỡnh m tụi nghiờn cu ti n tụi ó hon thnh song ti nghiờn cu ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n Cu trỳc sỏng kin kinh nghim MT S KINH NGHIM CH BIN MểN N CHO TR MU GIO TRNG MM NON TAM HNG B T VN *C S THC TIN Tr em l ngun hnh phỳc ca mi gia ỡnh, l tng lai ca t nc, l lp ngi k tc s nghip ca cha anh Núi n qua trỡnh chm súc v giỏo dc tr trng mm non núi chung v tr mu giỏo núi riờng thỡ cỏc cụ phi chm súc nh th no cú c mt c th tt, mt sc khe tt ú mi l iu quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng, cỏc cụ giỏo v nht l cỏc cụ nuụi chỳng tụi ũi hi cỏc cụ nuụi phi cú trỡnh chuyờn mụn v nuụi dng v phi cú tinh thn yờu ngh mn tr, phi luụn luụn tỡm tũi hc hi nhng kinh nghim v ch bin cỏc mún n dng vo cụng vic chm súc tr ca mỡnh ti trng tr phỏt trin tt v th cht nh ó nờu trờn thỡ chỳng ta phi cõn i hi ho hp lý gia cỏc cht dinh dng vi ch bin nhng mún n ngon, giỳp tr n ngon ming v ht sut ca mỡnh, nhm giỳp tr tng cng sc kho lm c s cho s phỏt trin ca nhiu hot ng m tr tham gia gia ỡnh cng nh nh trng mt cỏch tt nht, quan trng hn l s phỏt trin v nhõn cỏch cho tr c s quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng, hiu phú nuụi dng cựng cỏc cụ nuụi ó thng xuyờn thay i thc n theo m bo dinh dng cho tr giỳp tr n ngon ming ht xut, song bờn cnh ú tụi thy cũn mt s tr n cha ngon ming v ht xut ca mỡnh v cũn mt s tr khụng n tht, n rau iu ú ó thỳc y tụi chn ti Mt s kinh nghim ch bin mún n cho tr mu giỏo trng mm non Tam Hng B Bờn cnh ú tụi cú c hi tỡm tũi hc hi nhiu hn na nhng kinh nghim v ch bin mún n giỳp tr cú nhng ba n ngon ming Giỳp tr cú mt c th kho mnh c v th cht ln tinh thn * i tng v phm vi thc hin ti: i tng: L cỏc chỏu mu giỏo trng mm non Tam Hng B Phm vi: Thc hin ti trng mm non Tam Hng B t thỏng nm 2011 n thỏng nm 2012 GII QUYT VN I C S Lí LUN Dinh dng l nhu cu sng hng ngy ca ngi, c bit l tr em cn dinh dng phỏt trin th lc v trớ tu cũn ngi ln cn dinh dng trỡ s sng v lm vic, hay núi cỏch khỏc dinh dng quyt nh s tn ti v phỏt trin ca c th m c trng c bn ca s sng l sinh trng, phỏt trin, sinh sn, cm ng, ng, trao i cht v nng lng Nh chỳng ta cng ó bit ngi l mt thc th sng nhng s sng khụng th tn ti c nu ngi khụng n v ung T ú cho chỳng ta thy c tm quan trng ca vic n v ung, õy l nhu cu hng ngy, mt nhu cu cp bỏch, bc thit khụng th thiu c i vi mi ngi chỳng ta, c bit l tr em vỡ tr em lỳc ny ang thi k phỏt trin mnh Vỡ vy nhu cu dinh dng rt ln Nu thiu n tr s l i tng u tiờn chu hu qu ca cỏc bnh v dinh dng nh: suy dinh dng, cũi xng Bờn cnh ú cn bnh bộo phỡ tr em cú xu hng gia tng mt s ụ th ln nh H Ni, thnh ph H Chớ Minh v ang xy khu vc nụng thụn chỳng ta, õy cng l mi quan tõm ca nhiu gia ỡnh v nh trng nht l tui mu giỏo Vỡ tr mu giỏo lỳc ny nhu cu dinh dng ca tr rt ln, nu chỳng ta khụng cú khu phn dinh dng thớch hp thỡ dn n bnh bộo phỡ tr Hin thi k ca nn kinh t th trng cụng nghip hoỏ v hin i hoỏ ca nc ta thỡ cỏc ny sinh ch dinh dng khụng y v khụng hp lý l m chỳng ta cn phi quan tõm v xem xột Chỳng ta bit rng tỡnh trng dinh dng tt ca mi ngi ph thuc vo khu phn dinh dng thớch hp thỡ mi cho chỳng ta mt c th kho mnh, ngoi cũn ph thuc vo cỏc kin thc n ung khoa hc ca mi ngi Vỡ vy chỳng ta phi cú khu phn dinh dng phự hp vi la tui, phự hp vi quỏ trỡnh lao ng.S giỳp cho ngi phỏt trin kho mnh v phũng trỏnh c cỏc bnh Trong cuc sng ca chỳng ta mun c thnh t cụng vic ca mỡnh thỡ u tiờn l chỳng ta phi cú sc kho tt, tinh thn thoi mỏi iu ú i vi tr mm non l rt quan trng, c bit l i vi tr mu giỏo, vỡ tr th l tng lai ca t nc l nn tng, l lũng ct cho tt c qỳa trỡnh phỏt trin ca tr tr cú th tham gia vo hc tp, vui chi v tham gia vo cỏc hot ng khỏc mt cỏch tớch cc, thoi mỏi v hng thỳ lm c iu ú thỡ nn giỏo dc mm non khụng nhng quan tõm n dy d tr nhng kin thc s ng hỡnh thnh phỏt trin nhõn cỏch u tiờn cho tr m bờn cnh ú chỳng ta nhng ngi lm giỏo dc cn quan tõm hn na v cụng tỏc chm lo cho tr mt cỏch phự hp giỳp tr cú c mt c th kho mnh Vỡ li ớch mi nm trng cõy Vỡ li ớch trm nm trng ngi II THC TRNG Thun li: - V phớa nh trng + c s quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng cựng cỏc bc cha m ph huynh hc sinh, c bit l cỏc l ngun ng viờn ln nht cho cỏc cụ nuụi chỳng tụi õy l ng lc cỏc cụ hon tt cụng vic ca mỡnh nm hc 2011 2012 + Ban giỏm hiu nh trng ó mua sm y trang thit b, dựng phc v cho cụng tỏc ch bin mún n cho tr + Trng tụi nm khu vc nụng thụn li gn ch nờn rt thun li cho cụng tỏc chn mua cỏc thc phm sch, ti ngon v giỏ c li phự hp + C u nm hc ban giỏm hiu nh trng li i kim tra v tỡm hiu cỏc ca hng cung ng thc phm sch s, v sinh trng ký hp ng thc phm + Bờn cnh ú ban giỏm hiu nh trng thng xuyờn t chc cỏc cuc thi cụ nuụi gii nh ngy: 20/11, 26/3 - V phớa cụ nuụi: + Cụ yờu ngh, mn tr v luụn tỡm tũi hc hi nhng kinh nghim v ch bin cỏc mún n + Cụ l ngi a phng nờn rt hiu v mụi trng sng a phng mỡnh iu ú giỳp cho cỏc cụ cú th chm súc cỏc c tt hn + Cỏc cụ c o to chuyờn mụn t s cp n trung cp nu n - i vi tr: + Tr ngoan ngoón bit nghe li cụ + Tr n bỏn trỳ 100% + Ph huynh hc sinh rt quan tõm n chm súc, nuụi dng tr nờn thng xyờn trao i vi cỏc cụ v tỡnh hỡnh n ung ca mỡnh nh cỏc cụ cú th hiu hn v tõm lý v s thớch mún n ca cỏc chỏu t ú lm cho cụng tỏc nuụi dng ca trng tụi tt hn Khú khn: - V phớa nh trng: + Trng tụi cha cú bp theo quy ch bp mt chiu, bp ca chỳng tụi ang hot ng li l bp tm nờn rt khú khn cho cỏc cụ nuụi quỏ trỡnh ch bin mún n cng nh cỏch bo qun thc n + Trng cha sỏt n vic bi dng chuyờn mụn cho cỏc cụ nuụi - V phớa cụ nuụi: + Cỏch tớnh khu phn n cho tr cũn cha c thnh tho + Ti liu tham kho dnh cho cỏc cụ nuụi cũn ớt + Quỏ trỡnh nõng cao hc hi v trỡnh chuyờn mụn cũn gp nhiu khú khn - V phớa tr: Vn cũn mt s tr khụng n ht sut ca mỡnh Kho sỏt thc trng: T u thỏng 10 nm 2011 tụi ó thc nghim kho sỏt theo dừi s tr mu giỏo ca lp tui (B1) khu Lờ Dng vi tng s tr l: 40 v c ỏnh giỏ theo tiờu trớ sau: STT TIấU CH NH GI S tr n ngon ming, ht sut S tr li n tht S tr khụng n rau v hnh S TR T 26 T L % 65 7.5 III S tr khng thớch n nhng mún n cú mựi thm nh: nm hng S tr khụng n ht sut ca mỡnh S tr khụng thớch cht nh: Tụm cỏ S tr khụng thớch n chỏo 1 12.5 2.5 2.5 CC BIN PHP THC HIN Thc phm khụng ch l ngun cung cp nng lng v cht dinh dng cho ngi phỏt trin, trỡ s sng v lao ng, ng thi nú cng cho ngi mt sc khe tt Nhng nu chỳng ta khụng bit b sung dinh dng mt cỏch hp lý thỡ s khụng cú kt qu nh mong i lm tt c cụng tỏc chm súc phự gia ỡnh chỳng ta v c bit l trng mm non thỡ theo tụi chỳng ta phi tuõn th theo cỏc bin phỏp sau: Bin phỏp 1: Tỡm tũi hc hi kinh nghim nõng cao kh nng ch bin mún n cho tr mu giỏo i mt ngy ng hc mt sng khụn Vi cõu núi trờn cho ta thy chỳng ta phi i hc, hc mói n mt lỳc no ú chỳng ta s cú mt kt qu m mỡnh mong i i vi mi ngi chỳng ta dự cú lm vic gỡ i chng na, chỳng ta cng khụng ch lm vic m phi luụn luụn tỡm tũi hc hi nõng cao trỡnh chuyờn mụn ca mỡnh c tt hn, c bit l cỏc cụ nuụi l ngi trc tip ch bin cỏc mún n chm súc sc kho cho tr trng mm non thỡ hc cng quan trng Vỡ cú nhiu kinh nghim thỡ cỏc cụ nuụi mi cú th lm tt c cụng tỏc ca mỡnh Bờn cnh ú cỏc cụ phi thng xuyờn thay i thc n cho tr v ch bin nh th no giỳp tr n ngon ming, ht sut Vỡ th chỳng ta phi luụn luụn cú tõm nim hc, hc na hc mói Cõu núi ú ca LờNin ó in m tụi lm cho tụi luụn khụng ngng tỡm tũi hc hi nhng ngi xung quanh, ng nghip v trờn mi kờnh thụng tin cú liờn quan n ch bin cỏc mún n v giỳp tụi cú nhiu kinh nghim hn vic ch bin mún n gia ỡnh cng nh trng Ngoi tụi thng xyờn thc nghim nu nhng mún n m tụi va hc hi nh mi ngi gia ỡnh thng thc v tham kho gúp ý kin cho tụi iu ú giỳp tụi t tin hn cụng vic cng nh cuc sng hin ti ca mỡnh Bin phỏp 2: La chn thc phm m bo v sinh, phự hp vi la tui mu giỏo Trong nhng nm gn õy nn kinh t ca nc ta chuyn sang c ch th trng v i sng ca chỳng ta ngy cng c nõng cao nhng sen vo ú l cỏc loi thc phm khụng rừ ngun gc hoc cỏc sn phm m nh sn xut, ch bin ó s dng cỏc cht ph gia nh : phm mu, ng hoỏ hc ang b lm dng pha ch nc gii khỏt, sn xut bỏnh ko, ch bin nhng thc n sn nh tht quay, giũ ch Nhiu loi tht bỏn trờn th trng khụng qua kim duyt thỳ y Bờn cnh ú cỏc nh sn xut cũn s dng cỏc loi hoỏ cht bo v thc vt, nh thuc tr sõu, thuc dit c, hoỏ cht kớch thớch tng trng v thuc bo qun khụng theo quy nh ó lm tn d cỏc hoỏ cht ny thc phm lm cho ngi chỳng ta d õm bit bao nhiờu loi bnh nguy him nh: ng c thc n, ung th vỡ vy chỳng ta phi la chn nhng thc phm ca hng tin cy m bo sc kho cho chỳng ta v c bit l tr th Do ú vic la chn thc phm m bo v sinh, phự hp vi la tui mu giỏo l rt quan trng vỡ nú quyt nh n cht lng ca ba n cú m bo v sinh, phự hp vi tr, tr n cú ngon ming khụng iu ú ph thuc vo quỏ trỡnh chỳng ta la chn thc phm nh th no giỳp tr n ngon ming v ht sut ca mỡnh Sau õy l mt s quyt ca tụi vic la chn thc phm: Tht ngun thc n cú giỏ tr dinh dng cao c xp vo thc n nhúm 1, ng thi l loi thc n d ch bin di nhiu hỡnh thc khỏc Vỡ vy c gia ỡnh v mm non s dng thng xyờn hng ngy ch bin cỏc mún n - i vi tht gia sỳc gia cm nh: tht ln, tht g, tht bũ + i vi tht ln: Chỳng ta cn chn nhng ca hng tin cy, chn tht cú m mu trng tinh v tht lc cú mu ti hoc khụng cú mu l khỏc, b mt ca tht phi khụ khụng nht, n hi cao, mựi thm t nhiờn khụng cú mựi hụi Trỏnh mua phi nhng loi tht mc bnh nh: t huyt trựng, tht cú bỡ qua dy + i vi tht g: Ta nờn chn nhng ca hng uy tớn, chn tht mm do, th tht sn chc, u sn cú mu trng hng, da tht mng cú mu trng vng t nhiờn khụng cú nt thõm tớm ngoi + i vi tht bũ: Ta nờn chn tht cú mu ti, m mu vng nht, th tht nh sn chc, mm cú mựi thm c trng Trc mang ch bin thc phm cho tr thỡ chỳng ta phi sch sau ú thỏi nh v cho vo ci say nh ( Tu tng tui) Thc phm c s ch trờn bn hoc b sch m bo v sinh - i vi cỏc loi hi sn nh: tụm, cua, cỏ 10 cỏc cht dinh dng cho tr, ng thi kt hp cỏc thc phm cũn gõy hng thỳ cho tr, tr nhỡn thy hp dn p, tr s rt thớch n Vi trỏch nhim l bp trng tụi luụn nhc nh ch em t luụn phi coi trng cụng tỏc ch bin mún nn cho tr cho phự hp vi tr Khi cht bin cỏc thc phm nh rau, c, qu chỳng tụi phi thỏi nh hỡnh ht lu tr d n.` Khi ch bin chỳng ta phi chỳ ý thc phm gn chớn thỡ chỳng ta mi c cho gia v nu cho sm thỡ mt tỏc dng ca mui it, nu thc phm m chớn quỏ cỳng khụng tt s mt ht cỏc Vitamin cha rau, c, qu, thc n chớn quỏ cng d cú mựi lng lm cho tr khú n dn n tr n khụng ngon ming v ht sut Cỏc thc phm rau, c, qu, trc nu chỳng ta nờn xo s lm cho rau, c, qu mm giỳp tr d n hn Vi thc phm l tht nhng cỏc cụ nuụi chỳng tụi cú th ch bin nhiu mún n khỏc nh: tht so ng sc, tht rang, tht kho trng cỳt, tht ỳc trng Trờn õy l cỏch ch bin mún n m tụi ó thc nghim ti trng ca mỡnh: Ba sỏng: + Cm tht ỳc trng + Canh khoai tõy c rt nu tht Ba chiu: + Bỏnh bao + Ung sa c cú ng - Ba sỏng: + ch bin c mún cm tht ỳc trng thỡ tụi cn phi s dng nguyờn liu sau: tht ln, trng vt, nm hng, mc nh, du bt canh, nc mm, ht nờm 14 Trc bt tay vo ch bin tụi em cỏc thc phm ú sch ri s ch: tht thỏi ming nh v b vo mỏy xay v xay nh, tm p gia v Trng vt p b v v chn tht vi trng Nm hng mc nh em ngõm nc m ri sch , xay nh b vo tht v trng khuy u Ly cho bc lờn bp un núng cho du vo un sụi du ri tht, trng v rỏn, nhỡn thy b mt trng vng thỡ ta lt mt bờn v rỏn vng l c mún n thờm phn hp dn v d n tụi ó ch bin thờm nc xt di lờn mt ca tht trng giỳp tr n ngon ming v d n + Vi mún khoai tõy, c rt nu tht: Tụi la chn cỏc thc phm sau: Tht ln, khoai tõy, c rt, c chua Tụi em nhng thc phm ó la chn sch v s ch: tht thỏi nh em say, khoai, c rt thỏi ht lu vi kớch thc khong 1cm ri em tm p gia v ri cho vo xoong so cho khoai v c rt mm v ngm gia v C chua thỏi nh v du vo un lờn mu ri thụi un nc sụi sau ú khuy tht ó say vo xoong sau ú un cho n sụi , chỳt c chua v khoai tõy, c rt vo ni tht ó un V tip tc un cho n thc phm chớn, nờm gia v cho va ri b hnh mựi tu vo ri bc - Ba chiu: + Bỏnh bao + Ung sa c cú ng Vi mún bỏnh bo thỡ tụi cn nhng nguyờn liu sau: Tht ln, min, nm hng, bt mỡ, trng cỳt,Ging nh cỏc mún n trờn u tiờn tụi em cỏc thc phm sch, nm hng, mc nh, sch em ngõm ri thỏi hoc say nh.Trng cỳt sch ri cho vo ni luc ri búc b v 15 Tụi chn bt m vi bt n, du, ng, u nờn sau cho nc vo v nho u n thy bt mm khụng dớnh tay l c, sau ú cho vo khong gi l c B tht, min, nm hng, mc nh vo so cho chớn v ngm gia v cho hnh mựi tu v bc Ly bt chia nh bt sau ú dn u bt cho tht , min, nm hng, mc nh, trng cỳt vo v xoỏy ming vo l tụi ó c mt cỏi bỏnh bao ri bỏnh bao n ngon v khụng b khụ tụi ó cho tr ung thờm cc sa giỳp tr n ngon, d n v li rt tt cho sc kho Qua quỏ trỡnh nghiờn cu ó cho tụi thy rng ch bin c mt mún n thỡ chỳng ta phi tri qua bit bao nhiờu cụng on v theo tụi chỳng ta nờn ch bin theo quy trỡnh bp mt chiu t thc phm sng lm sch thỏi nh nu chớn chia n õy l mt qua trỡnh rt phự hp cho cụng tỏc ch bin nú giỳp chỳng ta rỳt ngn c thi gian v cụng sc Bờn cnh ú cũn m bo an ton v sinh Khi ch bin cỏc thc phm xong chỳng ta nờn y vung li m bo khụng cho cỏc vi khun xõm nhp vo thc n Lm th no tr thớch thỳ vi gi n, n ngon ming, ht xut, thỡ cỏc cụ nuụi phi thng xuyờn thay i cỏch ch bin mún n cho phự hp vi tr to cho tr cm giỏc ngon ming n.( nh) 16 õy l sn phm v cỏch trng by ca tụi ti hi thi cụ nuụi gii cp c s õy l sn phm v cỏch trng by ca tụi ti hi thi cụ nuụi gii cp huyn Bin phỏp 4: Xõy dng thc n theo mựa: Thc n l khu phn tớnh thnh lng thc phm ch bin di dng cỏc mún n, sau sp xp thnh bng mún n, tu tng ba n hng ngy, hng tun cho tr Ngoi xõy dng thc n nhm ch ng cho vic thc hin k hoch n ung cho phự hp i vi tr, c bit l tr mu giỏo Khi xõy dng thc n cn chn nhng thc phm theo v cú sn a phng tin cho vic tip ng thc phm 17 Thng xuyờn thay i thc n ch bin cỏc mún n c a dng, phong phỳ giỳp tr n ngon ming v ht sut ca mỡnh Ngoi ta cn lu ý n s phi hp cỏc thc phm, cỏc cht to nờn mt ba n ngon, ta phi tn dng s b sung ln gia cỏc cht nõng cao giỏ tr dinh dng ca cỏc mún n Chỳng ta cn quan tõm n mi ba n ca tr thỡ phi bao nhiờu thc phm v bao nhiu cht cho phự hp v cn phi xõy dng thc n phự hp theo tui Mt ngy thỡ tr cn cỏc cht dinh dng sau: m, cht bộo, bt ng, vitamint ú m ta cú th xõy dng c thc n y cỏc cht mt ngy cho tr õy l thc n ụng v hố cho tr mu giỏo trng tụi ó xõy dng v thc hin quỏ trỡnh m tụi nghiờn cu ti õy l thc n y cht dinh dng v t hiu qu cao sut mt tun Mi ngy trng thỡ tr mu giỏo c n mt ba chớnh v mt ba ph: - Thc n ụng: Th Ba Th Th Th -Cm tht ln - Cm tht g rim tụm Sỏng so giỏ, c rt Cm Th tht Com tht bũ - Cm tht ln so thp om - Canh tht ln, - Canh khoai cm Th khoai ln, tõy trng cỳt kho tu tụm nu ngụ tõy , c rt - Canh rau ci - Canh cỏ - Canh su lc vng nu tht nu tht nu chua ho c rt nu tht 18 Chiu Xụi gc Chỏo tht g Bỏnh rỏn Xụi tht Bỏnh bao nu rau ci bm ung sa ch bin cỏc mún n thc n ụng giỏ rột tụi thng xuyờn trao i vi chij em tụt cựng cỏc cụ giỏo trờn lp, rỳt kinh nghim ch bin cú th thờm mt s cỏc gia v hoc thc phm giỳp dỏc tr n ngon ming hn hoc bt mt s gia v hoc thc phm m tr khụng thớch n, giỳp tr n ngon ming hn, qua trỡnh chm súc tr ca chỳng ta t hiu qu, vỡ th xõy dng thc n chỳng ta phi chn nhng thc phm phự hp vi tui v theo m bo cỏc cht dinh dng v lng calo cho tr mt ngy t t 730 830 calo/ tr 19 Thc n hố: Th Ba Sỏng Th Th Th Th Th -Cm tht ln - Cm tht g - Cm tht bũ Cm tht - Cm tht dim tụm u ln, so giỏ, c rt, so ng sc - Canh tht ln lc nu chua ln vng(om - Canh cỏ nu ph, nm) chua trng nm o bụng hng mc - Canh bu - Canh rau nh ngút gớa rim mựng ti nu chua tht -Canh chiờn t nu c tụm nu tht Chiu Chỏo tht rau Ph ngan ci lc vng Chố u xanh Chỏo chai Bỳn thp cm (ch) sn Vi hố oi bc v núng lc trng tụi ó chn cỏc loi thc phm phự hp vi mựa, giỳp cho tr cm giỏc n ngon ming v mỏt m xua i cỏi núng lc m thi tit ó to Trong quỏ trỡnh thc hin ch bin cỏc mún n trờn thc n ó xõy dng tụi thy cỏc chỏu hng thỳ n gi n, n rt ngon v ht sut ca mỡnh Vi thc n ny thỡ lng calo v cỏc cht dinh dng khu phn ca tr t kt qu cao Trong nm hc 2011 2012 trng tụi So vi mc calo u nm ca trng tụi cha t theo tiờu chun m b giỏo dc ra, nhng n thỡ vi s thay i thc n theo kt hp vi l thay i cỏch ch bin mún n ó cho trng tụi kt qu kh quan 20 Khi xõy dng thc n chỳng ta cn chỳ ý n quỏ trỡnh kt hp cỏc thc phm v cỏc cht vi cho phự hp, tr cú cm giỏc thớch thỳ n gi n, n ngon ming v ht sut Bờn cnh ú chỳng ta cn phi lm th no cho tr yờu ngụi trng ca mỡnh hn, lỳc no cng cú cm giỏc mun n trng c n nhng mún n ngon cỏc cụ nuụi ch bin T ú tụi v cỏc ch em t thng xuyờn trao i vi v xõy dng thc n nh th no phự hp vi tr tr lỡ cõu hi trờn thỡ tụi v cỏc ch em luụn tỡm tũi v hc hi nhiu hn qua trỡnh ch bin giỳp tr n ngon ming v ht sut, ng thi giỳp cho quỏ trỡnh chm súc nuụi dng ca chỳng tụi t kt qu cao hn Trờn õy l mt s hỡnh nh v cỏc cht dinh dng cn cho tr mu giỏo núi riờng v tr mm non núi chung Cỏc thc phm ny ó i cựng tụi sut quỏ trỡnh thc hin ti 21 Mt ngy cn nm cht 22 IV HIU QU SNG KIN KINH NGHIM * i vi tr: Qua quỏ trỡnh ỏp dng v thc hin mt s bin phỏp trờn ó cho tụi kt qu sau: STT TIấU CH NH GI S tr n ngon ming, ht sut S tr li n tht S tr khụng n rau v hnh S tr khng thớch n nhng mún n cú mựi thm nh: nm hng S tr khụng n ht sut ca mỡnh S tr khụng thớch cht nh: Tụm cỏ S tr khụng thớch n chỏo i vi cụ: S TR T T L % 39 97.5 2.5 0 0 0 0 Qua kt qu ỏnh giỏ trờn ó cho chỳng ta thy c s thay i thc trng ca tr rừ rt u nm v cui nm, iu ú chng t c kh nng ch bin ca cỏc cụ nuụi ngy cng c nõng cao Bờn cnh ú cỏch xõy dng thc n v vic thay i thc n, cỏch ch bin mún n cho tr tr lờn phong phỳ a dng hn giỳp tr n ngon ming ht xut V KT LUN Bi hc kinh nghim: Qua quỏ trỡnh thc nghim cỏc bin phỏp trng tõm ti trng ó cho tụi cng nh cỏc cụ trng lnh hi c mt s kinh nghim ch bin cỏc mún n gia ỡnh cng nh trng mm non Bờn cnh ú cỏc cụ luụn phi tỡm tũi hc hi trau ri kin thc v dng vo cụng vic ca mỡnh ng thi cỏc cụ phi linh hot v sỏng to ch bin nhiốu mún n mi l thu hỳt s hng thỳ ca tr, lm cho tr lỳc no cng cú cm giỏc mun n trng 23 Cho tụi kinh nghim i mua thc phm phi la chn nhng thc phm ti ngon m bo v sinh an ton thc phm v dng nhng thc phm cú sn a phng ch bin nhng mún n phự hp vi tr, giỳp tr n ngon ming ht xut Bit xõy dng thc n v tớnh khu phn cú y cỏc cht dinh dng ỏp ng nhu cu dinh dng cho tr ngy Bit phi hp v trao i vi cỏc cụ trờn lp hiu hn v tõm lý ca cỏc chỏu t ú cú th ch bin cỏc mún n phự hp vi cỏc chỏu giỳp cỏc chỏu n ngon ming Kin ngh: - Tụi mun ngh vi phũng giỏo dc v o to huyn Thanh Oai quan tõm hn na n trng mm non Tam Hng B chỳng tụi, Giỳp trng tụi cú bp mi theo quy trỡnh bp mt chiu thun li cho cụng tỏc ch bin cỏc mún n cho tr v m bo v sinh an ton thc phm - Tụi mong phũng giỏo dc o to v ban giỏm hiu nh trng bi dng thờm v chuyờn mụn cho cỏc cụ nuụi c thng xuyờn cỏc cụ cú thờm nhiu kinh nghim hn dng vo cụng vic ca mỡnh - Tụi rt mong c s quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng, cỏc cụ giỏo cựng cỏc ch em t bp ng h v giỳp tụi tụi cú th hon thnh cụng vic nh cng nh trng - õy l nhng kinh nghim nh ca tụi, tụi rt mong c s úng gúp ý kin ca cỏc cụ, cỏc ch trng cng nh cỏc cụ, cỏc ch trng bn tụi c hon thin hn nhim v ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n Tam Hng, ngày 20 tháng năm 2012 Ngời thực 24 Nguyễn Thị Hồng í KIN NHN XẫT CA HI NG KHOA HC CC CP Chủ tịch hội đồng (Ký, đóng dấu) 25 26 TI LIU THAM KHO - Sỏch dinh dng tr em (Tỏc gi: Lờ Th Mai Hoa v Lờ Trng Sn) - Thc n trng 27 MC LC Cu trỳc sỏng kin kinh nghim: T VN : 1 * C s thc tin * i tng phm vi thc hin GII QUYT VN : I C s lý lun: II Thc trng Thun li Khú khn Kho sỏt thc trng III Cỏc bin phỏp thc hin Bin phỏp 1: Tỡm tũi hc hi kinh nghim nõng cao kh nng ch 2 3 5 bin mún n cho tr mu giỏo Bin phỏp 2: La chn thc phm m bo v sinh phự hp vi la tui mu giỏo Bin phỏp 3: Cỏch ch bin mún n cho tr mu giỏo Bin phỏp 4: Xõy dng thc n theo IV Hiu qu ca sỏng kin kinh nghim V Kt lun Bi hc kinh nghim Kin ngh í kin nhn xột Ti liu tham kho 10 13 18 18 18 19 20 21 28 ... ngm gia v cho hnh mựi tu v bc Ly bt chia nh bt sau ú dn u bt cho tht , min, nm hng, mc nh, trng cỳt vo v xoỏy ming vo l tụi ó c mt cỏi b nh bao ri b nh bao n ngon v khụng b khụ tụi ó cho tr ung... sch ri cho vo ni luc ri b c b v 15 Tụi chn bt m vi bt n, du, ng, u nờn sau cho nc vo v nho u n thy bt mm khụng dớnh tay l c, sau ú cho vo khong gi l c B tht, min, nm hng, mc nh vo so cho chớn... V tip tc un cho n thc phm chớn, nờm gia v cho va ri b hnh mựi tu vo ri bc - Ba chiu: + B nh bao + Ung sa c cú ng Vi mún b nh bo thỡ tụi cn nhng nguyờn liu sau: Tht ln, min, nm hng, bt mỡ, trng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN món ăn CHO TRẺ mẫu GIÁO ở TRƯỜNG mầm NON TAM HƯNG b , MỘT số KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN món ăn CHO TRẺ mẫu GIÁO ở TRƯỜNG mầm NON TAM HƯNG b , MỘT số KINH NGHIỆM CHẾ BIẾN món ăn CHO TRẺ mẫu GIÁO ở TRƯỜNG mầm NON TAM HƯNG b

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn