Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre

89 305 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 21:01

... tác giám sát công trình xây d ng - Ch ng : Nghiên c u c s lý lu n xây d ng quy trình qu n lý ch t l ng c a t v n giám sát - Ch ng 3: Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l t v n giám sát. .. c u hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát t i d án Saigon Centre M c đích c a tài: Nghiên c u hoàn thi n quy trình qu n lý ch t l ng xây d ng c a t v n giám sát. .. l p d án đ u t xây d ng công trình, kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công trình, qu n lý d án đ u t xây d ng công trình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre , Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre , Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng xây dựng của tư vấn giám sát tại dự án saigon centre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn