Nghiên cứu chế tạo bê tông đầm lăn sử dụng vật liệu địa phương làm đường phục vụ công tác thi công

101 561 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2017, 20:49

L IC M N Lu n v n “Nghiên c u ch t o bê tông đ m l n s ph ng làm đ ng ph c v công tác thi công” đ h c Th y L i Tr ng d ng v t li u đ a c hoàn thành t i Tr ng i i h c Xây d ng Hà N i Tác gi xin bày t làm c m n sâu s c đ n PGS.TS Ph m H u Hanh – Khoa V t li u xây d ng Tr ng – B môn V t li u xây d ng Tr i h c Xây d ng Hà N i TS.V Qu c V ng i h c Th y l i Hà N i h ng ng d n tác gi t m nhi t tình Xin trân tr ng c m n K thu t, Thí nghi m viên thu c Phòng thí nghi m - i h c Th y l i Hà N i, i h c Xây d ng Hà N i phòng thí nghi m Vi n Th y Công giúp đ tác gi trình làm công tác thí nghi m Xin chân thành c m n gi ng viên Khoa Công trình – Tr ng ih c Th y L i, góp ý cho tác gi hoàn thi n lu n v n Tác gi xin bày t lòng bi t n đ n Nhà xu t b n, t ch c, cá nhân cho phép s d ng tài li u công b Tác gi xin bày t lòng bi t n đ n đ ng nghi p, b n bè, gia đình t o m i u ki n thu n l i cho tác gi trình th c hi n hoàn thành lu n v n Trong n i dung c a lu n v n không th tránh kh i nh ng thi t sót Tác gi r t mong nh n đ c nh ng nh n xét đóng góp c a nhà chuyên môn Hà N i, ngày tháng n m 2014 Tác gi Nguy n Th Kim Oanh L I CAM OAN Tên Nguy n Th Kim Oanh Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u c a riêng Nh ng n i dung k t qu trình bày lu n v n trung th c ch a đ c công b b t k công trình khoa h c Tác gi Nguy n Th Kim Oanh M CL C CH NG 1: KHÁI QUÁT V BÊ TÔNG M L N c m c a bê tông đ m l n 1.1 L ch s đ i c a bê tông đ m l n ng d ng công ngh bê tông đ m 1.2 l n m ts n c th gi i 1.3 Các h ng phát tri n BT L th gi i 11 1.4 Nhu c u phát tri n tình hình nghiên c u công ngh BT L n 1.5 Các quan m ph c 12 ng pháp thi t k thành ph n BT L 14 1.5.1 Theo quan m đ a k thu t: 15 1.5.2 Theo quan m bê tông: 16 CH NG 2: V T LI U S D NG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 19 2.1 Nguyên v t l u s d ng 19 2.1.1 Xi m ng: 19 2.1.2 C t li u: 22 2.1.3 Ph gia khoáng 28 2.1.4 Ph gia hoá h c: 31 2.2 Ph ng pháp nghiên c u 32 2.2.1 Ph ng pháp lèn ch t đúc m u BT L phòng thí nghi m 32 2.2.2 Ph ng pháp xác đ nh tính công tác c a h n h p BT L 33 2.2.3 H s lèn ch t t ng đ i 34 2.2.4 Ph ng pháp xác đ nh h s ch ng tr n tr 2.2.5 Ph ng pháp xác đ nh th i gian đông k t h n h p BT L 35 2.3 t cho m t đ ng 34 Nghiên c u l a ch n thành ph n bê tông đ m l n 36 2.3.1 Thi t k thành ph n h t: 36 2.4 Thi t k c p ph i bê tông đ m l n d a nguyên v t li u thí nghi m 51 2.4.1 Thi t k s b c p ph i bê tông đ m l n theo ph ng pháp ACI 211-3R-02 51 2.4.2 Thi t k t i u c p ph i bê tông đ m l n 53 CH NG 3: NGHIÊN C U TÍNH CH T C A BÊ TÔNG D NG CHO H TH NG ML N NG NG THI CÔNG C A TH Y I N B C NÀ – B C HÀ – LÀO CAI 69 3.1 Gi i thi u v Công trình Th y i n B c Nà – B c Hà – Lào Cai 69 3.2 Tính công tác c a h n h p BT L 71 3.3 T n th t tính công tác c a h n h p BT L 72 3.4 Th i gian đông k t 73 3.5 Tính ch t c h c c a BT L 74 3.5.1 C ng đ nén BT L 74 3.5.2 Mô đun đàn h i c a BT L 74 3.5.3 Kh n ng ch ng mài mòn 75 3.6 Tính ch t v t lý c a BT L 82 3.6.1 H s lèn ch t t 3.6.2 Kh i l CH ng th tích c a BT L 83 NG 4: NGHIÊN C U M T S CÔNG B NG TH 4.1 ng đ i c a BT L c p ph i t i u 82 THÔNG S NGHI M MÔ HÌNH HI N TR CÔNG NGH THI NG .84 Công ngh ch t o thi công bê tông đ m l n làm đ ng ph c v công tác thi công 84 4.2 M t s k t qu đ t đ c ng d ng nghiên c u công ngh bê tông đ m l n làm đ ng ph c v công tác thi công c a Công trình Th y i n B c Nà – B c Hà – Lào Cai 84 4.3 ánh giá hi u qu kinh t - k thu t 87 K T LU N VÀ KI N NGH 89 DANH M C B NG BI U B ng 1.1: So sánh hai quan m thi t k khác 15 B ng 2.1: Các tính ch t c lý c a xi m ng PC40 Kim nh 21 B ng 2.2: C p ph i h t t i u c a c t li u thô [6] 24 B ng 2.3: Thành ph n h t c t li u đ i v i BT L làm đ ng- ACI 325.10R 24 B ng 2.4: Các ch tiêu c a cát đen Sông H ng 25 B ng 2.5: Thành ph n h t c a cát đen Sông H ng 26 B ng 2.6: Các ch tiêu c a đá d m 27 B ng 2.7: Thành ph n h t c a h n h p c t li u theo ASTM C136 27 B ng 2.8: Thành ph n hoá h c c a tro n Ph L i 29 B ng 2.9: Các tính ch t c lý c a tro n Ph L i 29 B ng 2.10: Tính ch t tro n Ph L i ( B ng thành ph n h t chu n) 29 B ng 2.11: K t qu phân tích ph i h p thành ph n h t c t li u 38 B ng 2.12: K t qu thí nghi m lo i c h t >4.75mm 39 B ng 2.13: K t qu thí nghi m lo i c h t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo bê tông đầm lăn sử dụng vật liệu địa phương làm đường phục vụ công tác thi công , Nghiên cứu chế tạo bê tông đầm lăn sử dụng vật liệu địa phương làm đường phục vụ công tác thi công , Nghiên cứu chế tạo bê tông đầm lăn sử dụng vật liệu địa phương làm đường phục vụ công tác thi công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn