đề xuất giải pháp sử dụng triển khai chức năng chất lượng (qfd) trong công tác quy hoạch đô thị quận bình tân, tp hồ chí minh (giai đoạn 2015 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)

102 225 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2017, 13:37

B GIÁO D C VÀ ÀO T O - B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I VÕ NG C TUY T NGA XU T GI I PHÁP S D NG TRI N KHAI CH C N NG CH T L NG (QFD) TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH QU N BÌNH TÂN, TP H CHÍ MINH (Giai đo n 2015-2020 t m nhìn đ n n m 2030) LU N V N TH C S TP H CHÍ MINH - 2015 B GIÁO D C VÀ ÀO T O - B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I VÕ NG C TUY T NGA XU T GI I PHÁP S D NG TRI N KHAI CH C N NG CH T L NG (QFD) TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH QU N BÌNH TÂN, TP H CHÍ MINH (Giai đo n 2015-2020 t m nhìn đ n n m 2030) Chuyên ngành Mã s : Qu n lý xây d ng : 60580302 LU N V N TH C S Ng i h ng d n khoa h c: TS M DUY THÀNH TP H CHÍ MINH – 2015 -1- L I CÁM N Qua th i gian th c hi n nghiên c u, m c dù g p nhi u khó kh n vi c thu th p tài li u, c ng nh tìm hi u ki n th c th c t Nh ng v i s giúp đ t n tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n bè v i s n l c c a b n thân, lu n v n hoàn thành th i h n Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n th y TS M Duy Thành h ng d n ch b o t n tình su t trình th c hi n lu n v n Chính th y ngu n kh i sáng ni m đam mê nghiên c u khoa h c nghiêm túc, làm đ ng l c đ tác gi v t qua nhi u rào c n đ hoàn thành nghiên c u Và tác gi xin g i l i c m n đ n Ban giám hi u, th y cô phòng sau đ i h c, khoa Công trình tr ng t o i h c Th y L i, gia đình, b n bè đ ng viên, khích l t o u ki n đ tác gi hoàn thành khóa h c lu n v n Lu n v n công trình nghiên c u mà tác gi dành r t nhi u tâm huy t công s c Xin dành t ng thành qu cho đ a gái bé b ng mà tác gi vô yêu quý TP HCM, ngày 25 tháng n m 2015 Võ Ng c Tuy t Nga -2- B N CAM K T Tên Võ Ng c Tuy t Nga, h c viên cao h c l p CH20-QLXD-CS2, chuyên ngành “Qu n Lý Xây D ng” niên h n 2012-2014, tr ng đ i h c Th y L i, C s – Tp H Chí Minh Tôi xin cam đoan lu n v n th c s “ xu t gi i pháp s d ng QFD công tác QH T Qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh (giai đo n 2015-2020 t m nhìn đ n n m 2030)” công trình nghiên c u c a riêng tôi, s li u nghiên c u thu đ c t th c nghi m không chép TP HCM, ngày 25 tháng n m 2015 H c viên Võ Ng c Tuy t Nga -3- M CL C L I CÁM N B N CAM K T M C L C DANH M C CÁC HÌNH V DANH M C CÁC B NG BI U CÁC KÝ HI U, THU T NG M 10 U 11 1.Tính c p thi t c a đ tài 11 2.M c tiêu c a đ tài 12 3.Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài 12 3.1 Ý ngh a khoa h c 12 3.2.Ý ngh a th c ti n 12 4.1 it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài 12 it ng nghiên c u 12 4.2.Ph m vi nghiên c u .12 5.Ph ng pháp nghiên c u 12 6.K t qu d ki n đ t đ c 12 7.N i dung c b n c a lu n v n 13 CH NG 1: T NG QUAN 14 1.1.T ng quan v Quy ho ch đô th 15 1.1.1.L ch s phát tri n Quy ho ch đô th 15 1.1.2.Khái ni m v Quy ho ch đô th .15 1.1.3.Khái ni m v Quy mô đô th 16 1.1.4.Vai trò nhi m v Quy ho ch đô th .18 1.1.4.1.Vai trò 18 1.1.4.2.Nhi m v 18 -41.1.5.Th c tr ng quy ho ch, qu n lý QH T t i Vi t Nam .19 1.1.5.1.V không gian 19 1.1.5.2.V công tác Quy ho ch qu n lý đô th .20 1.1.5.3.V n đ th tr ng b t đ ng s n đô th 20 1.1.5.4.V n đ liên quan Kinh t đô th .21 1.1.6.Các v n đ t n t i “Quy ho ch treo” 21 1.2.T ng quan v QFD 23 1.2.1.L ch s phát tri n c a QFD 23 1.2.2.Khái ni m v QFD 24 1.2.3.Các giai đo n c a QFD (d a theo s đ c a Yi Qing Yang) 24 1.2.4.Ngôi nhà ch t l ng Ma tr n t 1.2.4.1.Ngôi nhà ch t l ng quan 25 ng 25 ng quan (Correlation Matrix) 26 1.2.4.2.Ma tr n t 1.2.5.M t vài k t qu nghiên c u ng d ng QFD th gi i 33 1.3.K t lu n Ch CH C ng 33 NG 35 S LÝ LU N KHOA H C 2.1.C s lý lu n công tác QH T 36 2.1.1.N i dung c a công tác Quy ho ch đô th 36 2.1.1.1.Phân tích, đánh giá u ki n t nhiên hi n tr ng 36 2.1.1.2.Xác đ nh ti m n ng đ ng l c 37 2.1.1.3 nh h ng phát tri n không gian, h th ng h t ng k thu t .38 2.1.1.4 ánh giá tác đ ng môi tr ng đô th 39 2.1.2.Phân tích yêu c u công tác QH T 40 2.1.2.1.Yêu c u v phát tri n đô th mang tính b n v ng 40 2.1.2.2.Yêu c u v đô th g n k t hài hòa v i kinh t vùng .41 2.1.2.3.Yêu c u v đô th h i nh p v i n n kinh t toàn c u 42 2.1.3.C s v pháp lý k thu t công tác đô th Vi t Nam 42 2.1.3.1.Các quy đ nh pháp lý v QH T 42 -52.1.3.2.Quy ho ch s d ng đ t 43 2.1.3.3.Quy ho ch h t ng k thu t 44 2.1.3.4.Quy ho ch h t ng xã h i .48 2.1.4.Các gi i pháp k thu t công tác QH T 49 2.1.4.1.Gi i pháp khoa h c công ngh .49 2.1.4.2.Gi i pháp v đào t o phát tri n ngu n nhân l c 50 2.1.4.3.Gi i pháp v tài 50 2.1.4.4.Gi i pháp qu n lý ch t l ng QH T 51 2.1.4.5.Gi i pháp qu n lý ti n đ QH T 51 2.2.C s th ng kê s d ng nghiên c u 52 2.2.1.M u nghiên c u “Th ng kê” 53 2.2.2.Thang đo “Th ng kê” .54 2.3.C s mô hình QFD công tác QH T 54 2.3.1.Quy trình th c hi n ph ng pháp QFD áp d ng cho nghiên c u 56 2.3.2.L i ích c a QFD công tác QH T 56 2.3.3.H n ch c a QFD trong công tác QH T .57 2.4.Quy trình nghiên c u 58 2.5.Qui trình thu th p d li u 59 2.6.K t lu n ch CH ng 59 NG 3: XU T S TÁC QUY HO CH 2020, T M NHÌN D NG MÔ HÌNH QFD TRONG CÔNG Ô TH QU N BÌNH TÂN GIAI O N 2015 – N N M 2030 61 3.1.Gi i thi u v QH T qu n Bình Tân 62 3.2.Gi i thi u chung v QH T qu n Bình Tân 63 3.2.1.Quy ho ch chung xây d ng t l 1/5000 66 3.2.2.Quy ho ch chi ti t t l 1/2000 67 3.3.Hi n tr ng v quy ho ch s d ng đ t qu n Bình Tân 67 -6- 3.4.Hi n tr ng v quy ho ch qu n lý ch t l ng quy ho ch h t ng k thu t 70 3.4.1.Hi n tr ng h t ng giao thông 70 3.4.2.Hi n tr ng c p, thoát n c .71 3.4.3 ánh giá chung v tình hình qu n lý ch t l ng quy ho ch h t ng k thu t .72 3.5.Hi n tr ng v quy ho ch qu n lý quy ho ch h t ng xã h i 73 3.5.1.Hi n tr ng v nhà 73 3.5.2.Hi n tr ng v công trình giáo d c, y t công trình công c ng 75 3.5.3 ánh giá chung v tình hình qu n lý ch t l ng quy ho ch h t ng xã h i 76 3.6.Phân tích th ng kê yêu c u đ i v i công tác QH T qu n Bình Tân 76 3.7.V n d ng mô hình QFD đ xu t đ đ a m c tiêu qu n lý QH T Qu n Bình Tân giai đo n 2015 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030 79 3.7.1.Ph m vi nghiên c u 79 3.7.2.N i dung th c hi n 80 3.7.2.1.Nh n di n khách hàng 80 3.7.2.2.Xác đ nh n i dung t m quan tr ng c a yêu c u .80 3.7.2.3.Xác đ nh gi i pháp đáp th c hi n công tác quy ho ch 83 3.7.2.4.Xác đ nh m i quan h gi a gi i pháp n i dung yêu c u 84 3.7.2.5.Giá tr ho ch đ nh n i dung yêu c u quy ho ch 85 3.7.2.6.Giá tr m c tiêu l a ch n gi i pháp 86 3.8.K t lu n ch ng 86 K T LU N VÀ KI N NGH 88 1.Nh ng k t qu nghiên c u đ t đ c c a lu n v n 88 2.Nh ng t n t i ch a xem xét đ n trình nghiên c u 89 3.Các đ xu t cho nghiên c u ti p theo 89 -7- TÀI LI U THAM KH O 92 PH L C 1: PHI U KH O SÁT M C QUAN TR NG C A N I DUNG YÊU C U TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH 95 PH L C 2: PHI U CÂU H I KH O SÁT M I QUAN H GI A GI I PHÁP VÀ N I DUNG YÊU C U TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH 98 -8- DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1.1: B n giai đo n c a QFD (d a theo s đ c a Yi Qing Yang) 24 Hình 1.2: Ngôi nhà ch t l ng (ngu n: QFD Institute) 26 Hình 1.3: Ví d Ma tr n t ng quan QFD .27 Hình 1.4: Ví d Ngôi nhà ch t l Hình 2.1: Mô hình nhà ch t l ng cho m t giai đo n thi t k .32 ng quy ho ch đô th 55 Hình 2.2: Quy trình th c hi n QFD cho nghiên c u 57 Hình 2.3: Quy trình nghiên c u 58 Hình 2.4: Qui trình xây d ng b ng câu h i kh o sát 59 Hình 3.1: Quy ho ch chung qu n Bình Tân – nh h ng phát tri n không gian 64 -86tin liên l c công trình h t ng k thu t thông tin khác” không đ c đ án quy ho ch đáp ng, v y trình th c hi n công tác quy ho ch qu n Bình Tân c n ph i l u ý đ b sung gi i pháp th c hi n 02 yêu c u 3.7.2.6 Giá tr m c tiêu l a ch n gi i pháp Giá tr c a ma tr n m c tiêu l a ch n gi i pháp đ Oj n i Ci c xác đ nh theo công th c: Rij Trong i, m s th t t ng s yêu c u quy ho ch đô th t ng ng Giá tr m c tiêu Oj giá tr đ c tr ng cho gi i pháp quy ho ch th j N u giá tr Oj l n gi i pháp quy ho ch h p lý, c n thi t đáp ng mong m i c a ng i dân Gi i pháp c n đ c t p trung ngu n l c đ u tiên làm tr c Giá tr Oj nh th hi n gi i pháp không h p lý, không đáp ng theo yêu c u quy ho ch đô th nguy n v ng c a nhân dân, không nên d n ngu n l c vào đ th c hi n gi i pháp K t qu tính toán cho th y giá tr m c tiêu l n nh t O14 = 57 giá tr bé nh t O4 = i u cho th y: gi i pháp “Quy ho ch c p n: sinh ho t dân d ng đ t 2500kw/ng i/n m; s n xu t, kinh doanh (khu công nghi p, ti u th công nghi p, kho, nông nghi p) đ t 550kw/ha” c p thi t, c n ph i t p trung ngu n l c đ th c hi n ngay; gi i pháp “Phân b khu dân c thành khu” không ph i c p thi t, không đáp ng nguy n v ng c a dân nên gi i pháp có th th c hi n sau 3.8 K t lu n ch ng V n d ng ch c n ng tri n khai ch t l t i qu n Bình Tân đ nh l ng đ ng QFD cho công tác quy ho ch đô th c r t rõ ràng th m chí có th s p x p đ c th t th c hi n n i dung c a đ án quy ho ch mà qu n Bình Tân th i gian qua l p tri n khai th c hi n theo t ng giai đo n th i gian; đ t b trí, t p trung ngu n l c m t cách h p lý đ t ch c th c hi n đ t hi u qu đáp ng nguy n v ng c a ng i dân t ch c có liên quan -87Ngoài ra, c n c vào giá tr c a ma tr n ho ch đ nh, ta c ng có th xác đ nh đ c m c đ đáp ng c a đ án quy ho ch đô th đ i v i yêu c u quy ho ch, v i nhu c u c a ng i dân, đ t có th u ch nh n i dung đ án cho h p lý Nh ng k t qu c a vi c v n d ng mô hình QFD đ xu t đ đ a m c tiêu QH T Qu n Bình Tân giai đo n 2015 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030 t o nh ng giá tr c b n đ đ a qu n Bình Tân phát tri n thành m t qu n đô th , ph c v cho s phát tri n kinh t - xã h i qu n c ng nh m m c đích xác đ nh nh ng yêu c u c a t ch c, ng đ i dân ho t đ ng sinh s ng đ a bàn qu n; qua d báo c nh ng đ nh h ng, m c tiêu mà Qu n Bình Tân c n đ t đ n nh m phát tri n qu n Bình Tân ngày lên, đ m b o hài hòa l i ích c a c ng đ ng dân c , c a cá nhân - t ch c c a nhà n c Khi áp d ng mô hình xây d ng “ngôi nhà ch t l ng” công tác qu n lý quy ho ch t i qu n Bình Tân, c ng s minh b ch hóa công c qu n lý nhà n c v công tác quy ho ch; khách hàng (ng đ nh h i dân t ch c) có s l a ch n ng cho s phát tri n c a cá nhân t ch c mình; qua giúp cho ng làm công tác quy ho ch hi u n m đ c nh ng yêu c u c a khách hàng, đ u ch nh, b sung cho vi c qu n lý c a nhà n qu n lý ch t l ng quy ho ch t i qu n i c, nâng d n ch t l ng c a công tác -88- K T LU N VÀ KI N NGH Nh ng k t qu nghiên c u đ t đ Mô hình QFD đ c c a lu n v n c đ xu t v n d ng nh m đ t m c tiêu hoàn thi n QH T Qu n Bình Tân giai đo n 2015 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030 góp ph n đ a qu n Bình Tân phát tri n thành m t qu n đô th lên theo h ng v n minh hi n đ i, ph c v cho s phát tri n kinh t - xã h i qu n c ng nh m m c đích xác đ nh nh ng yêu c u c a t ch c, ng qu n ngày đ i dân ho t đ ng sinh s ng đ a bàn c đáp ng cao h n h ng đ n m c tiêu phát tri n qu n Bình Tân ngày v ng m nh toàn di n, đ ng th i k t h p đ c ng đ ng dân c , c a cá nhân - t ch c c a nhà n b n lu n v n đ t đ - V n d ng đ c hài hòa l i ích c a c Theo m t s m c c nh sau: c mô hình QFD vào công tác qu n lý QH T: b ng s liên h , thi t l p nh ng m i quan h c s nghiên c u lý thuy t mô hình QFD nh ng u ki n th c ti n công tác QH T t i qu n Bình Tân làm sáng t kh c ph c nh ng v n đ t n t i th i gian qua v QH T c a qu n Vi c v n d ng ch c n ng tri n khai ch t l rõ ràng s p x p đ ng QFD công tác quy ho ch đ th đ nh l c th t th c hi n n i dung c a đ án quy ho ch theo th i gian t có th b trí đ nguy n v ng c a ng ng c ngu n l c, nhân l c đ th c hi n đáp ng nhu c u i dân Thông qua ma tr n ho ch đ nh, ta có th xác đ nh m c đ đáp ng c a đ án quy ho ch đ i v i yêu c u quy ho ch, nhu c u c a ng i dân đ t có th u ch nh cho h p lý - T o s b minh b ch hóa công c qu n lý nhà n c v công tác QH T: c đ u xây d ng nh ng tiêu chu n c b n v QH T phù h p v i u ki n th c t c a qu n, t o s minh b ch hóa công tác qu n lý đô th qu n; giúp ng i dân nhân dân t ch c có s hi u bi t chung; làm c s ho ch đ nh sách tri n khai công c qu n lý QH T th i gian t i -89- - Nâng cao ch t l ch t l ng ngu n nhân l c đáp ng yêu c u công tác qu n lý ng quy ho ch: giúp xác đ nh đ yêu c u c n thi t đ nâng cao ch t l c yêu c u công tác QH T v i nh ng ng ngu n nhân l c c a qu n nói chung đ i ng cán b qu n lý làm công tác quy ho ch nói riêng - t m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o đô th qu n Bình Tân phát tri n theo h ng v n minh hi n đ i: công tác QH T ngày t t h n, qua góp ph n làm cho b m t đô th qu n ngày phát tri n theo h ng v n minh hi n đ i; t o đ ng l c m c tiêu m nh m phát tri n ngành kinh t - xã h i Nh ng t n t i ch a xem xét đ n trình nghiên c u: Do t m quan tr ng c a n i dung yêu c u c a công tác quy ho ch mang đ c tr ng c a u ki n s ng, quan m nhu c u c a ng cao; quy mô đô th qu n Bình Tân nh h i dân qu n Bình Tân ngày ng di n tích r ng (5.188,68 ha) Nên đ tài ch nghiên c u ph m vi c qu n Bình Tân; ch a sâu nghiên c u theo đ c m t ng khu v c (có s khác bi t v dân s , s phát tri n c a t ng khu v c, m c đ chênh l ch v quy mô h ng t ng k thu t, h t ng xã h i, phong t c t p quán…) Do v y, áp d ng k t qu cho công tác quy ho ch đô th khu v c khác c n ph i tính toán, xác đ nh l i giá tr t m quan tr ng nêu đ tài, nh m t o s phù h p h n cho t ng khu v c Các đ xu t cho nghiên c u ti p theo: vi c nghiên c u đ tài mang tính toàn di n, kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, đ m b o cho s phát tri n toàn di n b n v ng c a qu n; vai trò c a c quan nhà n c h t s c quan tr ng, c n th c hi n m t s đ xu t ch y u nh sau: V phía qu n Bình Tân Qu n Bình Tân qu n nh ng th c t v n nhi u khu v c ho t đ ng s n xu t nông nghi p, m t b ph n ng i dân sinh s ng theo l i s ng nông thôn thu n túy Hi n nay, vi c xây d ng công trình ki n trúc phát tri n nhanh, m t s khu v c ch a tuân th theo quy ho ch, c s h t ng k thu t h t ng xã h i -90trong th i gian qua có đ u t nh ng thi u th n, ch a đáp ng yêu c u phát tri n đô th Do đó: - Trong giai đo n tr c m t, c n nghiên c u u tiên đ u t c s h t ng k thu t h t ng xã h i nh m nâng cao u ki n s ng phát tri n kinh t - Khi nhu c u đ t phát tri n đô th ch a c n s d ng h t qu đ t c a qu n, nh ng khu v c đ t s d ng nông nghi p s đ c t o u ki n chuy n đ i c c u tr ng đ phát huy hi u qu s d ng đ t đ n quy ho ch đ c th c thi - C n s m tri n khai công tác c m m c xác đ nh ranh gi i đ t đai dành cho vi c m đ ng, xây d ng giao l , hành lang k thu t, công trình phúc l i công c ng, công viên xanh v.v… đ qu n lý lâu dài theo m c đích s d ng đ t - C n qu n lý ch t ch lo i hình công nghi p đ u t nghi p v x lý n b o môi tr vào khu, c m công c th i, ch t khí v n đ thu gom rác… đ a bàn qu n; đ m ng s ng t t, phát tri n b n v ng - T p trung ngu n l c xã h i (con ng đ đ y nhanh vi c th c hi n đ án đ i, tài chính, c ch , sách …) c phê t; u ch nh quy ho ch l i th i, không sát v i th c t - Trong trình th c hi n, có nh ng thay đ i chi n l kinh t - xã h i theo đ nh h hi c b c phát tri n ng n m 2015 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030, th c c u ch nh quy ho ch k p th i giai đo n phát tri n kinh t - xã h i - u tiên tri n khai đ án quy ho ch thu c l nh v c công trình công c ng, xanh, công trình h t ng xã h i …, nh m tránh tr lâu nh h ng đ n quy n l i c a ng ng h p quy ho ch i dân khu v c quy ho ch (h n ch quy ho ch treo); - Kêu g i xã h i hóa đ u t nhà n nh m khai thác ngu n l c ngân sách c, đ c bi c công trình công c ng, công trình có ý ngh a đ t bi t v m t xã h i nh : y t , giáo d c,… -91- Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c đ c bi t l c l ho ch, công ty t v n nh m nâng cao ch t l ng làm công tác quy c đ án quy ho ch đ m b o mang tính kh thi tri n khai vào th c t V phía Thành ph H Chí Minh, B Xây d ng: - y nhanh vi c phê t theo th m quy n đ án đ c l p; - Tri n khai quy ho ch kinh t - xã h i chung c a thành ph phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i qu n Bình Tân; - Ban hành sách kêu g i xã h i hóa đ u t đ c bi c công trình công c ng, công trình y t , giáo d c - Ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v Quy ho ch qu n lý quy ho ch cho phù h p v i u ki n th c t hi n v n b n lu t m i đ hành./ c ban -92- TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Hoàng Ng c, Chu Nguy n M ng Ng c (2008), “Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS & 2” , NXB Lao đ ng – Xã h i, Hà N i TS M Duy Thành, Giáo trình gi ng môn h c: “ ánh giá ch t l ng công trình”, Lu t Xây d ng 2003 Lu t s : 16/2003/QH11 c a Qu c h i n c C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam v ho t đ ng Xây d ng Lu t t đai 2003, Lu t s 13/2003/QH11 c a Qu c h i n c C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam v đ t đai Lu t Quy ho ch đô th c a Qu c h i khóa XII, k h p th ban hành theo s 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 Ngh đ nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 n m 2005 c a Chính Ph v quy ho ch xây d ng Ngh đ nh s 42/2009/N -CP ngày 07 tháng n m 2009 c a Chính Ph v vi c phân lo i đô th Thông t s 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng n m 2013 c a B Xây d ng v vi c h ng d n n i dung thi t k đô th Ngh đ nh s 130/N -CP ngày 05 tháng 11 n m 2003 c a Chính Ph v vi c tách huy n Bình Chánh thành qu n Bình Tân huy n Bình Chánh 10 Ngh đ nh s 37/2010/N -CP ngày 07 tháng n m 2010 c a Chính Ph v l p, th m đ nh, phê t qu n lý quy ho ch đô th 11 Ngh đ nh s 38/2010/N -CP ngày 07 tháng n m 2010 c a Chính Ph v vi c qu n lý không gian, ki n trúc, c nh quan đô th 12 Ngh đ nh s 39/2010/N -CP ngày 07 tháng n m 2010 c a Chính Ph v vi c qu n lý không gian xây d ng ng m đô th -9313 Quy t đ nh s 199/2005/Q -UBND ngày 25 tháng 10 n m 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v phê t quy ho ch h t ng đô th phát tri n kinh t - xã h i qu n Bình Tân 14 Quy t đ nh s 6012/Q -UBND ngày 26/11/2012 c a Thành ph H Chí Minh v t y ban nhân dân án quy ho ch chung xây d ng qu n Bình Tân đ n n m 2020, t l 1/5.000 15 http://ashui.com/mag/tuongtac/phanbien/5663-sua-luat-dat-dai-de-xoa- quy-hoach-treo.html 16 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cu-tri-xin-thanh-pho-xu-ly-quy- hoach-treo-2244964.html 17 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-ra-soat-quy-hoach-treo-tai-tp- hcm-2245409.html 18 h n? tr w.w.w.paddi.vn/làm th đ quy ho ch đô th Vi t Nam hi u qu ng h p TP.HCM tháng 3/2012 -94- Ti ng Anh 19 Irem Dikmen, M Talat Birgonul, Semiha Kiziltas Strategic use of quality function deployment (QFD) in the construction industry Building and Environment 40 (2005) 245–255 20 Low Sui Pheng, Larry Yeap Quality function deployment in Design/Build Projects Journal of architectural engineering 6/2001 21 Luiz Antônio Garginone Using quality function deployment (QFD) in the design phase of an apartment construction project University of California, Berkeley, CA, USA July 1999 22 David J D., Katherine E B., Elaine A Quality dunction deployment in construction Construction Management and Economics (June 2007)25, 597–609 -95- PH L C PHI U KH O SÁT M C QUAN TR NG C A N I DUNG YÊU C U TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH -oOo Xin chào quý Anh/Ch Tôi tên Võ Ng c Tuy t Nga, h c viên cao h c l p Qu n lý xây d ng khóa 20, khoa Công trình, tr th c hi n đ tài “ ng i h c Th y L i, C s 2, Tp.HCM Hi n xu t gi i pháp s d ng tri n khai ch c n ng ch t l ng (QFD) công tác quy ho ch đô th Qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh (giai đo n 2015-2020 t m nhìn đ n n m 2030)” S thành công c a công tác quy ho ch đô th nghiên c u đ s đ m b o m c tiêu công tác qu n lý ch t l hi n quy ho ch C n thi t ph i xem xét m c đ c hi u ng quy ho ch ti n đ th c nh h ng t ng y u t k thu t vi c l p quy ho ch “S d ng đ t”, “Phát tri n nhà ”, “H t ng k thu t”, “ u t ngân sách” đ i v i s phát tri n c a kinh t xã h i, d ch v công trình công c ng, d ch v h t ng xã h i, đ u t xã h i… M c tiêu c a b ng câu h i kh o sát nghiên c u đánh giá m c đ quan tr ng c a n i dung yêu c u đ i v i quy ho ch đô th t i qu n bình Tân đ n n m 2020, làm c s đ t ng h p, phân tích đ gi i pháp k thu t nh m t ng s thành công công tác l p quy ho ch t i qu n Bình Tân – Tp HCM thông qua mô hình nhà ch t l ng (House of Quality) công c Tri n khai ch c n ng - QFD (Quality Function Deployment) S đóng góp ý ki n quý báu c a quý Anh/Ch v v n đ d li u quan tr ng cho thành công c a nghiên c u c ng nh vi c ng d ng k t qu th c t M i thông tin v quý Anh/Ch s đ c gi bí m t ch s d ng cho m c đích nghiên c u R t mong đ c s quan tâm giúp đ c a quý Anh/Ch Xin chân thành cám n! -96- A M C NH H NG TRONG T NG Y U T L P QUI HO CH Anh/ch vui lòng suy ngh đánh s t ng ng t 1-5 vào m t nh ng ô tr ng tu thu c vào m c đ quan tr ng c a n i dung yêu c u đ i v i quy ho ch đô th , c th nh sau: Không quan tr ng Ít quan tr ng Khá quan tr ng R t quan tr ng STT 10 11 12 13 14 15 Quan tr ng N i dung yêu c u đ i v i quy ho ch đô th N i dung quy ho ch đ m b o công khai minh b ch k t h p hài hòa gi a l i ích qu c gia, c ng đ ng cá nhân áp ng yêu c u th c t phù h p v i xu th phát tri n c a đô th B o t n di tích v n hóa, l ch s nét đ c tr ng đ a ph ng Khai thác s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên, h n ch s d ng đ t nông nghi p S d ng ti t ki m hi u qu đ t đô th nh m t o ngu n l c phát tri n đô th B o đ m tính đ ng b v không gian ki n trúc, h th ng h t ng xã h i, h t ng k thu t đô th , phát tri n hài hòa gi a khu v c đô th áp ng nhu c u s d ng nhà áp ng nhu c u s d ng công trình y t , giáo d c áp ng nhu c u s d ng công trình v n hóa, th thao, th ng m i, công viên, xanh, m t n c công trình h t ng xã h i khác áp ng nhu c u s d ng h th ng giao thông áp ng nhu c u s d ng n ng l ng, chi u sáng công c ng áp ng nhu c u s d ng n c sinh ho t áp ng nhu c u thoát n c áp ng nhu c u x lý ch t th i áp ng nhu c u thông tin liên l c công trình h t ng k thu t thông tin khác T m quan tr ng (C) -97- B 1- 2- THÔNG TIN CHUNG Anh/Ch là: Cán b quy n đ a ph Chuyên gia, nhà khoa h c ng Cán b qu n lý quy ho ch Ng i dân t i đ a ph ng Chuyên môn c a Anh/Ch thu c l nh v c: Quy ho ch đô th H t ng k thu t XD DD-CN Th y l i Giao thông Khác H tên:…………………… ; S n tho i…………………… a ch email:……………………………………………………………… Tôi s g i k t qu cho Quý Anh/Ch th i gian s m nh t M i đóng góp ý ki n c a Anh/Ch v cu c kh o sát này, vui lòng liên h v i theo đ a ch : Võ Ng c Tuy t Nga - S T: 0903.375.945 - Email: satinavy@yahoo.com M t l n n a, xin chân thành c m n s giúp đ nhi t tình c a Anh/Ch Trân tr ng kính chào -98- PH L C PHI U CÂU H I KH O SÁT M I QUAN H GI A GI I PHÁP VÀ N I DUNG YÊU C U TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH -oOo Xin chào quý Anh/Ch Tôi tên Võ Ng c Tuy t Nga, h c viên cao h c l p Qu n lý xây d ng khóa 20, khoa Công trình, tr th c hi n đ tài “ ng i h c Th y L i, C s 2, Tp.HCM Hi n xu t gi i pháp s d ng tri n khai ch c n ng ch t l ng (QFD) công tác quy ho ch đô th Qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh (giai đo n 2015-2020 t m nhìn đ n n m 2030)” S thành công c a công tác quy ho ch đô th nghiên c u đ s đ m b o m c tiêu công tác qu n lý ch t l hi n quy ho ch C n thi t ph i xem xét m c đ c hi u ng quy ho ch ti n đ th c nh h ng t ng y u t k thu t vi c l p quy ho ch “S d ng đ t”, “Phát tri n nhà ”, “H t ng k thu t”, “ u t ngân sách” đ i v i s phát tri n c a kinh t xã h i, d ch v công trình công c ng, d ch v h t ng xã h i, đ u t xã h i… M c tiêu c a b ng câu h i kh o sát nghiên c u đánh giá m i quan h gi a gi i pháp n i dung yêu c u công tác quy ho ch đô th t i qu n bình Tân đ n n m 2020, làm c s đ t ng h p, phân tích đ gi i pháp k thu t nh m t ng s thành công công tác l p quy ho ch t i qu n Bình Tân – Tp HCM thông qua mô hình nhà ch t l ng (House of Quality) công c Tri n khai ch c n ng - QFD (Quality Function Deployment) S đóng góp ý ki n quý báu c a quý Anh/Ch v v n đ d li u quan tr ng cho thành công c a nghiên c u c ng nh vi c ng d ng k t qu th c t M i thông tin v quý Anh/Ch s đ c gi bí m t ch s d ng cho m c đích nghiên c u R t mong đ c s quan tâm giúp đ c a quý Anh/Ch Xin chân thành cám n! -99- DANH SÁCH N I DUNG YÊU C U TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH T I QU N BÌNH TÂN N N M 2020 STT N i dung yêu c u đ i v i quy ho ch đô th N i dung quy ho ch đ m b o công khai minh b ch k t h p hài hòa gi a l i ích qu c gia, c ng đ ng cá nhân áp ng yêu c u th c t phù h p v i xu th phát tri n c a đô th B o t n di tích v n hóa, l ch s nét đ c tr ng đ a ph ng Khai thác s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên, h n ch s d ng đ t nông nghi p S d ng ti t ki m hi u qu đ t đô th nh m t o ngu n l c phát tri n đô th B o đ m tính đ ng b v không gian ki n trúc, h th ng h t ng xã h i, h t ng k thu t đô th , phát tri n hài hòa gi a khu v c đô th áp ng nhu c u s d ng nhà áp ng nhu c u s d ng công trình y t , giáo d c áp ng nhu c u s d ng công trình v n hóa, th thao, th ng m i, công viên, xanh, m t n c công trình h t ng xã h i khác áp ng nhu c u s d ng h th ng giao thông áp ng nhu c u s d ng n ng l ng, chi u sáng công c ng áp ng nhu c u s d ng n c sinh ho t áp ng nhu c u thoát n c áp ng nhu c u x lý ch t th i áp ng nhu c u thông tin liên l c công trình h t ng k thu t thông tin khác 10 11 12 13 14 15 DANH SÁCH GI I PHÁP TH C HI N TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH T I QU N BÌNH TÂN N N M 2020 STT Gi i pháp th c hi n công tác quy ho ch qu n Bình Tân Công b công khai quy ho ch qu n Bình Tân t i ph ng Ch tiêu đ t đô th đ t 94,3m2/ng i Ch tiêu sàn nhà l n h n ho c b ng 15m2/ng i Phân b khu dân c thành khu: khu dân s 180.000ng i; khu dân s 150.000ng i; khu dân s 130.000 ng i; khu dân s 90.000 ng i Quy ho ch đ t cho công trình công c ng đ n v (10.000 đ n 20.000 dân) v i quy mô kho ng 133ha Quy ho ch đ t công trình công c ng khu qu n v i quy mô kho ng 232ha Quy ho ch đ t công c ng c p thành ph (trung tâm y t k thu t cao; tr ng trung h c Th y s n; Siêu th Big C m r ng) Quy ho ch công viên xanh – th d c, th thao v i ch tiêu bình quân 7,8m2/ng i Quy ho ch khu công nghi p, ti u công nghi p v i quy mô 716ha Quy ho ch h th ng giao thông (đ ng b , đ ng s t, đ ng th y) v i m t đ đ ng giao thông đ t 7,3km/km2 Quy ho ch h th ng b n bãi Quy ho ch cao đ n n Quy ho ch thoát n c m a Quy ho ch c p n: sinh ho t dân d ng đ t 2500kw/ng i/n m; s n xu t, kinh doanh (khu công nghi p, ti u th công nghi p, kho, nông nghi p) đ t 550kw/ha Quy ho ch c p n c: sinh ho t, khách vãng lai, d ch v công công, ti u th công nghi p, t i đ t 275 lít/ng i/ngày; công nghi p đ t 40m3/ha/ngày Quy ho ch thoát n c th i: n c b n sinh ho t đ t 255 lít/ng i/ngày; n c th i b n công nghi p đ t 40m3/ha/ngày Quy ho ch x lý ch t th i r n: rác th i sinh ho t đ t 1,2kg/ng i/ngày; rác công nghi p đ t 0,5 t n/ha/ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 -100- Anh/ch vui lòng suy ngh cho m t 1-9 vào m t nh ng ô tr ng tu thu c vào m c đ quan h gi a gi i pháp n i dung yêu c u công tác quy ho ch đô th t i qu n bình Tân đ n n m 2020, c th nh sau: 7-9 Cao 4-6 Trung bình 1-3 Th p Gi i pháp th c hi n công tác quy ho ch qu n Bình Tân 10 11 12 13 14 15 16 17 N i dung yêu c u đ i v i quy ho ch đô th 10 11 12 13 14 15 M i đóng góp ý ki n c a Anh/Ch v cu c kh o sát này, vui lòng liên h v i theo đ a ch : Võ Ng c Tuy t Nga - S T: 0903.375.945 - Email: satinavy@yahoo.com M t l n n a, xin chân thành c m n s giúp đ nhi t tình c a Anh/Ch Trân tr ng kính chào ... ng quy ho ch “treo” -12V i lý nêu trên, nên tác gi ch n đ tài “ tri n khai ch c n ng ch t l xu t gi i pháp s d ng ng (QFD) công tác quy ho ch đô th qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh (giai đo n 2015- 2020. .. Tôi xin cam đoan lu n v n th c s “ xu t gi i pháp s d ng QFD công tác QH T Qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh (giai đo n 2015- 2020 t m nhìn đ n n m 2030) công trình nghiên c u c a riêng tôi, s li u... C VÀ ÀO T O - B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I VÕ NG C TUY T NGA XU T GI I PHÁP S D NG TRI N KHAI CH C N NG CH T L NG (QFD) TRONG CÔNG TÁC QUY HO CH Ô TH QU N BÌNH TÂN, TP H CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: đề xuất giải pháp sử dụng triển khai chức năng chất lượng (qfd) trong công tác quy hoạch đô thị quận bình tân, tp hồ chí minh (giai đoạn 2015 2020 và tầm nhìn đến năm 2030) , đề xuất giải pháp sử dụng triển khai chức năng chất lượng (qfd) trong công tác quy hoạch đô thị quận bình tân, tp hồ chí minh (giai đoạn 2015 2020 và tầm nhìn đến năm 2030) , đề xuất giải pháp sử dụng triển khai chức năng chất lượng (qfd) trong công tác quy hoạch đô thị quận bình tân, tp hồ chí minh (giai đoạn 2015 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn