50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học năm 2017

5 285 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2017, 17:00

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12 Câu Hàm số y = 3x + đồng biến khoảng nào? 1− x B (−∞;1) ∪ (1; +∞) C (1; +∞) A (−∞;1) D R /{−1} Câu Hàm số y = x − x + có cực trị? A B C D Câu Tìm m để hàm số y = x − x + 3mx + − m có cực đại cực tiểu: A m = B m ≠ C m > D m < Câu Tổng giá trị cực đại cực tiểu hàm số y = x + x − 36 x − 10 là: A yCÑ + yCT = −17 B xCÑ + xCT = −17 C yCÑ + yCT = 17 D xCÑ + xCT = 17 Câu Hàm số y = x − x + đạt giá trị lớn đoạn [−3;2] là: A max y = 66 B max y = C max y = −66 D max y = −2 [−3;2] Câu Hàm số y = [ −3;2] x3 + x2 + [ −3;2] [ −3;2] có tiệm cận đứng là: x A x = B y = C y = D x = Câu Cho phương trình x + x − = m Hãy chọn câu câu sau: A Khi m = , phương trình có nghiệm B Khi m > , phương trình có nghiệm C Khi m < , phương trình có nghiệm D Khi m = −2 , phương trình có nghiệm x + 10 Câu Giao điểm hai đường tiệm cận hàm số y = là: x+2 A (2;3) B (3;2) C (−2;3) D (−3;2) Câu Trong hình chữ nhật có diện tích không đổi 36m , xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất: A Hình vông cạnh cm B Hình vuông cạnh 16 cm B Hinh vuông cạnh −6cm C Hinh vuông cạnh 3cm π Câu 10 Tìm m để f ( x) = sin x − m sin x có điểm cực trị x = A m = −1 B m = x −1 Câu 11 Tập xác định hàm số y = log là: 3− x A (−∞;1) ∪ (3; +∞) B (1;3) C R | {3} C m = −3 D 1;3 D m = −2 Câu 12 Biết log5 a = log5 a bằng: A 25 B 625 C cos x Câu 13 Cho hàm số f ( x ) = e Khi : D 3   A f ′  π ÷ = e 6 π  C f ′  ÷ = 3e 6   B f ′  π ÷ = −e 6 π  D f ′  ÷ = − 3e 6 Câu 14 Tập xác định hàm số A R \ { − 1} y= 3x 1   3 x −1 − 27 là: B (−∞; −1] ∪ (1; +∞) C (1;3) D R \ {1} Câu 15 Tập xác định hàm số y = log2 − x  3 A  −∞; ÷ 2   3 B  −∞; − ÷ 2  3  C  ; +∞ ÷ 2  3 D R \   2  Câu 16 Nếu log12 18 = a log2 là: A 1− a a−2 B 2a − a−2 C ( ) a −1 2a − D Câu 17 Nghiệm phương trình log5 x − = − log1 ( x − 1) là: A x = x = B x = C x = Câu 18 Nghiệm bất phương trình: 9lg2 x − 20lg x + ≤ là: A x < 10 B x > 10 C x ≤ 10 x −1 − 2a a−2 D Vô nghiệm D x ≥ 10 2− x 1 1 Câu 19 Bất phương trình  ÷ có nghiệm là: ≤ ÷ 2 2 A x ≤ B x ≥ C x ≤ D x ≥ Câu 20 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos(4 x − 1) 1 A ∫ cos(4 x − 1)dx = sin(4 x − 1) + C B ∫ cos(4 x − 1)dx = − sin(4 x − 1) + C 4 1 C ∫ cos(4 x − 1)dx = cos(4 x − 1) + C D ∫ cos(4 x − 1)dx = sin(4 x − 1) + C 2 Câu 21 Tính I = ∫ x (5 − x )3 dx : A I = − (5 − x )4 + C 16 B I = (5 − x )4 + C 16 1 C I = (5 − x )4 + C D I = − (5 − x )4 + C 4 Câu 22 Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường y = y = x − x quay quanh trục Ox bao nhiêu? A V = 3π B V = x −1 dx x + 8π C V = 15π 16 D V = 16π 15 Câu 23 Tính I = ∫ A I = ln B I = − ln C I = ln − D I = + ln 2x Câu 24 Tính I = ∫ xe dx e −1 e2 + B I = e2 − C I = D I = e2 + 4 Câu 25 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = ln x , trục hoành đường thẳng x = , x = e là: e A I = A.0 B -2e C -2e e D e Câu 26 Cho đa diện lồi có mặt, đỉnh Khi số cạnh đa diện lồi là: A cạnh B 10 cạnh C 12 cạnh D 14 cạnh Câu 27 Cho đa diện lồi có 10 đỉnh, 24 cạnh Khi số mặt đa diện lồi là: A 16 B 18 C 20 D 22 Câu 28 Khối lập phưng có cạnh cm tích bao nhiêu? A cm3 B 25 cm3 C 125cm3 D.625 cm3 Câu 29 Khối lăng trụ tam giác đều, cạnh đáy cm, đường cao cm tích là: A cm3 B cm3 C cm3 D 3 cm3 Câu 30 Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA, đáy ABC tam giác vuông đỉnh C, với SA = 3a , AB = 4a , BC = 3a Khi thể tích hình chóp là: A 16a B 12a C 9a D 6a Câu 31 Một mặt nón có đường sinh? A B C D vô số Câu 32 Một khối trụ có bán kính đáy r = 7cm , khoảng cách hi mặt đáy 10cm Khi cắt mặt trụ mặt phẳng song song với trục, cách trục 5cm diện tích thiết diện là: A S = 20 24 cm2 B S = 21 24 cm2 C S = 36 cm2 D S = 34 cm2 Câu 33 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy AB = 2cm, cạnh bên SA = 2cm Khi bán kính mặt cầu qua điểm S, A, B, C, D là: A 2 B C D 2  Câu 34 Phương trình đường thẳng ∆ qua A(3;−4;5) có véc tơ phương a = (2;−1;1) là: x − y +1 z −1 = = −4  x = + 2t  C  y = − t  z = 5+t  x−3 y +4 z −5 = = −1  x = + 3t  D  y = −1 + 4t  z = + 5t  Câu 35 Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua A(2;1;1) , B(1;0;1) vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y + z − 10 = là: A x − y + z + = B x + y + z − = C x − y + z − = D x − y + z =    Câu 36 Trong không gian Oxyz, cho a = (−1;0;3) , b = (1;2;−1) c = (2;−4;0) Tọa độ     véctơ d = 3a + b − 2c là:     A d = (−2;10;4) B d = (4;2;−1) C d = (−6;10;8) D d = (8;4;10) Câu 37 Phương trình mặt cầu tâm I (1;2;−3) qua A(4;2;1) là: A x + y + z − x − y + z − 11 = B x + y + z − x − y + z − 14 = C x + y + z + x − y + z − 25 = D x + y + z − x − y − z − 14 = Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(6;3;7) , B(2;3;1) , C (4;1;2) D(−5;4;8) A B Độ dài đường cao xuất phát từ D tứ diện là: A 10 B 11 C.12 D 13 ( α ) : x − y − = ( β ) : x − y − z − = Góc nhọn tạo Câu 39 Cho hai mặt phẳng hai mặt phẳng (α ) ( β ) là: A 35 B 45 C 60 D 90  x = 1− t  Câu 40 Cho điểm A(1;2;−1) đường thẳng d:  y = t Khoảng cách từ A đến d  z = −1  bằng: A B C D Câu 41 Cho hai điểm A(−3;1;4) B(m − 2; m; m + 1) Giá trị m để đường thẳng AB song song với mặt phẳng (α ) : x − y + z + = là: A m = 10 B m = -10 C m = 11 D m = - 11 ( + i )( − i ) Câu 42 Căn bậc hai số phức là: A ± 10 B ± 40 C ± D Đáp án khác Câu 43 Trong mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số z thỏa z + z + = là: A y = ± B x = ± C x + y + = D ( x − 1) + ( y + 1) = x−3 y −3 + = i là: Câu 44 Trong mặt phẳng Oxy, số x , y thỏa A x = −2, y = −8 B x = 2, y = 3+i 3−i C x = −2, y = D x = 2, y = −8  z − (2 − i ) = 10 là:  z.z = 25 Câu 45 Trong mặt phẳng Oxy, tìm số phức z thỏa  A z = − 4i , z = B z = + 4i , z = −5 C z = − 4i , z = −5 D z = + 4i , z = Câu 46 Gọi z1 z nghiệm phương trình z + z + 10 = Giá trị biểu thức 2 A = z1 + z là: A 20 B -20 C 6i D -2 Câu 47 Căn bậc hai số phức z = −2 + + 4i + là: A ± ( − + 2i) B ± ( + + 2i ) C ± ( − − 2i ) D ± ( + − 2i ) Câu 48 Bác Hiếu đầu tư 99 triệu đồng vào công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,25% năm Hỏi sau năm rút tiền lãi bác Hiếu thu tiền lãi? (giả sử lãi suất hàng năm không đổi) A 48,155 triệu đồng B 147,155 triệu đồng C 58,004 triệu đồng D 8,7 triệu đồng Câu 49 Bác Bình đầu tư 15 triệu đồng vào công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 10,99% năm Hỏi sau năm rút tiền lãi bác Bình thu tiền lãi? (giả sử lãi suất hàng năm không đổi) A 4,155 triệu đồng B 3,789 triệu đồng C 5,509 triệu đồng D 3,12 triệu đồng Câu 50 Một người gửi 25 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép theo kì hạn tháng với lãi suất 4, 25% kì Hỏi sau năm người thu tiền (cả vốn lẫn lãi)? (giả sử lãi suất hàng quý không đổi) A 17,439 triệu đồng B 34,646 triệu đồng C 69,756 triệu đồng D 9,9 triệu đồng PC: Phần đáp án chữ in hoa gạch ... ( + − 2i ) Câu 48 Bác Hiếu đầu tư 99 triệu đồng vào công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,25% năm Hỏi sau năm rút tiền lãi bác Hiếu thu tiền lãi? (giả sử lãi suất hàng năm không đổi) A... triệu đồng Câu 49 Bác Bình đầu tư 15 triệu đồng vào công ti theo thể thức lãi kép với lãi suất 10,99% năm Hỏi sau năm rút tiền lãi bác Bình thu tiền lãi? (giả sử lãi suất hàng năm không đổi) A... D R   2  Câu 16 Nếu log12 18 = a log2 là: A 1− a a−2 B 2a − a−2 C ( ) a −1 2a − D Câu 17 Nghiệm phương trình log5 x − = − log1 ( x − 1) là: A x = x = B x = C x = Câu 18 Nghiệm bất phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học năm 2017 , 50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học năm 2017 , 50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay