Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án Chống người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng

79 304 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2017, 10:00

VIN HN LM KHOA HC X HI VIT NAM HC VIN KHOA HC X HI NGUYN HUY HONG THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA CC V N CHNG NGI THI HNH CễNG V THEO THM QUYN CA VIN KIM ST QUN S B I BIấN PHềNG LUN VN THC S LUT Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60.38.01.04 Ngi hng dn: PGS TS NGUYN TT VIN H NI, nm 2015 MC LC M U Chng C S Lí LUN CA THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA I VI TI CHNG NGI THI HNH CễNG V 1.1 Ni dung lý lun quyn cụng t v kim sỏt iu tra 1.2 Khỏi nim thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v 1.3 c im ca hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v Kt lun chng Chng THC TRNG HOT NG THC HNH QUYN CễNG T, KIM ST IU TRA CA VIN KIM ST QUN S B I BIấN PHềNG TRONG IU TRA CC V N CHNG NGI THI HNH CễNG V 2.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh c im cụng tỏc phũng chng ti phm ca lc lng B i biờn phũng 2.2 Tỡnh hỡnh c im ti chng ngi thi hnh cụng v liờn quan ti quõn nhõn lc lng B i biờn phũng 2.3 c im ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng 2.4 Thc trng hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng Kt lun chng Chng GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA CC V N CHNG NGI THI HNH CễNG V CA VIN KIM ST QUN S B I BIấN PHềNG 10 10 15 16 23 24 24 27 38 41 58 60 3.1 Gii phỏp hon thin phỏp lut 60 3.2 Gii phỏp hon thin nõng cao hiu qu, cht lng thc 64 hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra 3.3 Gii phỏp v cụng tỏc t chc cỏn b 74 Kt lun DANH MC TI LIU THAM KHO 76 78 M U Tớnh cp thit ca ti: u tranh chng v phũng chng ti phm l cuc u tranh lõu di phc v cú khụng ớt khú khn, ũi hi phi cú s n lc v phi hp cht ch ca cỏc ngnh cỏc cp ú cỏc c quan t tng l lc lng nũng ct Vin kim sỏt nhõn dõn l c quan tin hnh t tng cú v trớ rt quan trng hot ng thc hin chc nng cng nh quan h phi kt hp u tranh chng ti phm Theo quy nh ca Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2014 thỡ Vin kim sỏt nhõn dõn cú chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp, bo m cho mi ti phm phi c phỏt hin, iu tra, x lý theo quy nh ca phỏp lut; khc phc trit tỡnh trng oan, sai v b lt ti phm Kim sỏt hot ng t phỏp c thc hin nhiu giai on khỏc ca t tng hỡnh s, ú cụng tỏc kim sỏt iu tra, kim sỏt xột x cú v trớ c bit quan trng, gi v trớ trung tõm hot ng cụng tỏc kim sỏt u tranh phũng chng ti phm Chc nng v quyn hn ca Vin kim sỏt nhõn dõn ó c quy nh c th Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2014, nhiờn khụng phi cỏn b, kim sỏt viờn no cng hiu mt cỏch y , ton din cỏc quy nh ca phỏp lut Khi hiu khụng y , nhn thc n gin mt chiu s dn n hnh ng thiu chun xỏc v khụng t hiu qu iu 40, iu 50 Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn quy nh: Cỏc Vin kim sỏt quõn s thuc h thng Vin kim sỏt nhõn dõn c t chc quõn i nhõn dõn Vit Nam thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp quõn i Trong nhng nm qua vi v trớ, vai trũ, nhim v v chc nng ca mỡnh h thng cỏc Vin kim sỏt quõn s, Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng ó gúp phn khụng nh vic phũng nga, ngn chn v x lý cú hiu qu nhiu loi ti phm phm vi thm quyn ca mỡnh Trong cỏc loi ti phm ó c x lý phi k n ti chng ngi thi hnh cụng v Lc lng B i biờn phũng qun lý mt a bn biờn gii rng, phc Tỡnh hỡnh chớnh tr nhng khu vc biờn gii ngy cng cú chiu hng phc Cú nhng lỳc, nhng ni tr thnh im núng v tỡnh hỡnh an ninh chớnh tr Cỏc loi ti phm nguy him cho xó hi ang cú chiu hng gia tng, gõy hu qu nghiờm trng, lm nh hng n tỡnh hỡnh an ninh trt t ca a phng khu vc biờn gii cng nh ó to nờn nhng bc xỳc nhõn dõn v d lun xó hi Thc tin hot ng bo v ch quyn an ninh biờn gii quc gia ca lc lng B i biờn phũng, cỏn b chin s B i biờn phũng thng xuyờn phi tip xỳc vi nhiu loi ti phm trờn khu vc a bn biờn gii Hnh vi chng ngi thi hnh cụng v v ti phm chng ngi thi hnh cụng v l mt nhng loi hnh vi v ti phm m lc lng B i biờn phũng luụn luụn phi x lý Trong quỏ trỡnh thc hin nhim v bo v ch quyn an ninh biờn gii quc gia nhiu trng hp, nhiu lý cỏn b chin s B i biờn phũng ó gp phi s cn tr, chng i t phớa ngi dõn, ngi phm ti c bit cú nhng v chng ngi thi hnh cụng v din bin phc c v quy mụ v tớnh cht Cỏc v vic chng ngi thi hnh cụng v din ngy cng nghiờm trng, nhiu v ngang nhiờn, cụng khai, trng trn Cú nhng v, i tng tn cụng li c lc lng chc nng n sỳng cnh cỏo Cú nhiu v ti phm hnh lc lng chc nng, gii cu ng bn, cp li tang vt, gõy thng vong cho cỏn b chin s B i biờn phũng lm nhim v Mt vi v xy nhn thc phỏp lut ca nhõn dõn a bn biờn gii cũn hn ch Tỡnh trng ny khụng ch tr thnh ni lo thng trc i vi lc lng trc tip lm nhim v nh lc lng B i biờn phũng m cũn i vi cỏc lc lng khỏc ang lm nhim v trờn a bn biờn gii nh: cụng an, hi quan, cnh sỏt bin, kim lõm, qun lý th trngNhng hnh vi ca cỏc i tng phm ti l th hin s coi thng k cng, phỏp lut v trt t xó hi ca mt nhúm ngi thiu ý thc Nhn thc v quỏn trit tinh thn ca Ngh quyt s 49 NQ/TW ngy 02/5/2005 v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 nhng nm qua Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng tin hnh cụng tỏc hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s cú nhiu chuyn bin tớch cc Vi s lng cỏc v ỏn hỡnh s c t, iu tra truy t, xột x nhanh chúng, kp thi, m bo s nghiờm minh, ỳng ngi, ỳng ti ỳng phỏp lut ng thi khụng b lt ti phm, khụng lm oan ngi vụ ti ó gúp phn gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi trờn cỏc a bn biờn gii Tuy nhiờn, quỏ trỡnh tin hnh hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, c bit l cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v cũn cú nhng hn ch, khú khn nht nh nh: cha phỏt huy ht vai trũ, quyn hn trỏch nhim ca Vin kim sỏt hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra, ng thi cú mt s quy nh ca phỏp lut cha cú hng dn c th nờn nh hng khụng nh n hot ng ny ca Vin kim sỏt Nhng tn ti xy quỏ trỡnh thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s núi chung v cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v núi riờng xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn Nguyờn nhõn ch yu l phỏp lut t tng hỡnh s cũn nhiu bt cp, nng lc chuyờn mụn, bn lnh ngh nghip, dng phỏp lut, ỏp dng phỏp lut hot ng iu tra ca iu tra viờn, Kim sỏt viờn cũn yu, dn n sai sút v ỏn hỡnh s; mt khỏc a bn m nhim ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng cha phự hp nờn xy x lý tỡnh hỡnh vi phm v ti phm gp nhiu khú khn v khụng kp thi T thc t ca loi ti phm Chng ngi thi hnh cụng v liờn quan ti quõn nhõn B i biờn phũng v thc tin hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca loi ti phm ny nờn hc viờn ó chn nghiờn cu ti Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng iu tra i vi cỏc v ỏn Chng ngi thi hnh cụng v thuc thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng thuc chuyờn nghnh hỡnh s v t tng hỡnh s, lm ti Lun Thc s Lut Tỡnh hỡnh nghiờn cu: Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng t phỏp l hai chc nng c bn ca Vin kim sỏt nhõn dõn ó cú nhiu bi nghiờn cu khoa hc, lun thc s vit v hai chc nng ny ca Vin kim sỏt nhõn dõn T trc n ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan nghiờn cu gn vi ti v ch nghiờn cu v ti chng ngi thi hnh cụng v nhng cha cú ti no nghiờn cu v Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v m ngi thi hnh cụng v thuc lc lng B i biờn phũng; cú nhiu bi bỏo ó cụng b trờn cỏc nghiờn cu chuyờn nghnh (Tp Tũa ỏn, Tp Vin kim sỏt, Tp Nh nc v phỏp lut, Tp Lut hc, Tp Cụng an nhõn dõn) ó cp n tỡnh hỡnh v phõn tớch nguyờn nhõn, nờu gii phỏp phũng v chng ti phm chng ngi thi hnh cụng v Song cha cú ti, cụng trỡnh nghiờn cu no trc tip nghiờn cu mt cỏch h thng v trc tip vo cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt hot ng iu tra ca C quan iu tra thuc B i biờn phũng Do vy, lun l cụng trỡnh u tiờn nghiờn cu ny cp thc s Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó c thc hin l ngun t liu cho hc viờn thc hin lun thc s ca mỡnh Mc ớch, nhim v, i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca ti lun l trờn c s nghiờn cu phỏp lut v thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra núi chung ỏnh giỏ thc trng vic thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi cỏc v ỏn thuc thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng, xut mt s gii phỏp nhm nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v 3.2 Nhim v nghiờn cu T mc ớch nghiờn cu nh trờn lun xỏc nh nhim v nghiờn cu gm cỏc ni dung ch yu: - Lm rừ c s lý lun v thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp t tng hỡnh s - Nghiờn cu cỏc quy nh v v trớ, vai trũ, nhim v, quyn hn hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra, c bit l hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ti chng ngi thi hnh cụng v - ỏnh giỏ thc trng hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ti chng ngi thi hnh cụng v theo thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng ng thi phõn tớch lm rừ nhng mt lm c v nhng tn ti, hn ch, nguyờn nhõn - cỏc gii phỏp thc hin tt hn nhim v thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cac v ỏn chng ngi thi hnh cụng v thuc thm quyn ca lc lng B i biờn phũng 3.3 i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun l nhng lý lun hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ng thi nghiờn cu thc tin thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v thuc thm quyn ca Vin kim sỏt b i biờn phũng i tng ca hot ng thc hnh quyn cụng t ti l ti phm chng ngi thi hnh cụng v, i tng ca hot ng kim sỏt iu tra l cỏc hot ng xy quỏ trỡnh iu tra v ỏn chng ngi thi hnh cụng v Phm vi nghiờn cu ca ti c xỏc nh l hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v thuc thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng khong thi gian t nm 2009 n nm 2014 Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp lun: ti c nghiờn cu da trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờ Nin, t tng H Chớ Minh v cỏc quan im c bn ca ng v Nh nc ta v xõy dng Nh nc phỏp quyn, v chớnh sỏch hỡnh s, v ci cỏch t phỏp th hin cỏc kin ca i hi ng VIII, IX, X, XI v cỏc Ngh quyt s 08/NQTW ngy 02/01/2002, Ngh quyt s 49/NQTW ngy 26/5/2005 v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ca B Chớnh tr Cỏc phng phỏp nghiờn cu c th: Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ti tỏc gi lun ó s dng cỏc phng phỏp c th nh: phng phỏp phõn tớch, tng hp; phng phỏp so sỏnh, i chiu; phng phỏp din dch; phng phỏp quy np; phng phỏp thng kờ tng hp cỏc tri thc khoa hc v lun chng v cỏc c nghiờn cu lun Nhng úng gúp mi ca lun - Lun ó nghiờn cu chuyờn sõu mt s lý lun v thc tin v hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v thuc thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng - Lun ó ỏnh giỏ phõn tớch nhng hn ch, tn ti hot ng ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v thụng qua ú xut cỏc gii phỏp gúp phn nõng cao hiu qu hot ng ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi ti chng ngi thi hnh cụng v í ngha lý lun v thc tin - Phõn tớch cú h thng, ton din cỏc lý lun v thc tin v thc hnh quyn cụng t giai on iu tra v ỏn Chng ngi thi hnh cụng v thuc thm quyn ca Vin kim sỏt B i biờn phũng - Lm rừ trỏch nhim ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng quỏ trỡnh thc hin nhim v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v - Lun l ti liu tham kho cho cỏn b iu tra viờn, kim sỏt viờn lc lng B i biờn phũng quỏ trỡnh gii quyt v ỏn hỡnh s chng ngi thi hnh cụng v c khỏch quan, cú cn c v ỳng phỏp lut Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun gm ba chng: Chng 1: C s lý lun ca hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v Chng Thc trng hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v Chng Gii phỏp v kin ngh nõng cao hiu qu hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng Chng C S Lí LUN CA THC HNH QUYN CễNG T V KIM ST IU TRA I VI TI CHNG NGI THI HNH CễNG V 1.1 Ni dung lý lun v quyn cụng t v kim sỏt iu tra Trong lch s lp hin ca Nh nc ta (Hin phỏp 1946, Hin phỏp 1959) ln u tiờn Hin phỏp nm 1980 quy nh v chc nng nhim v ca Vin kim sỏt nhõn dõn ti iu 138 ó a cm thut ng mi thc hnh quyn cụng t Trờn c s Hin phỏp nm 1980, Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 1981 cng nhc li cm t thc hnh quyn cụng t Nh vy, t thi im ny ó xut hin hai khỏi nim quyn cụng t v thc hnh quyn cụng t hot ng ca Vin kim sỏt nhõn dõn t ú n Gn õy nht, Hin phỏp nm 2013 v Lut t chc Vin sỏt nhõn dõn nm 2014 cng gi nguyờn cỏc khỏi nim ny Trong khoa hc t tng hỡnh s, hot ng thc tin ca nghnh kim sỏt cng nh khoa hc phỏp lý ny sinh nhu cu tt yu v nhn thc cỏc khỏi nim quyn cụng t v thc hnh quyn cụng t Nhn thc ỳng n v khỏi nim quyn cụng t v thc hnh quyn cụng t khụng ch cú giỏ tr v mt lý lun giỳp ta hiu rừ hn y hn v chc nng, v trớ ca Vin kim sỏt nhõn dõn b mỏy Nh nc, t tng hỡnh s m cũn cú mt ý ngha thc tin rt to ln - Quyn cụng t l mt khỏi nim phỏp lý gn vi bn cht Nh nc, nú tn ti bt kỡ cỏc kiu Nh nc no.T Quyn cụng t c ghi nhn Hin phỏp 1980 ó tr thnh mt phỏp lý gõy s tranh lun gia cỏc nh khoa hc phỏp lý, cng nh gia cỏc cỏn b thc thi phỏp lut nc ta.Theo t in Lut hc gii thớch Quyn cụng t l quyn ca Nh nc truy cu trỏch nhim hỡnh s i vi ngi phm ti Vic lm sỏng t ni dung Quyn cụng t khụng ch cú ý ngha quan trng v mt lý lun m cú ý ngha c v mt thc tin xõy dng v hon thin h thng phỏp lut cng nh ci cỏch h thng c quan bo v phỏp lut nc ta Trong thi gian trc õy cng nh hin nay, Hin phỏp 2013 v 10 06/12/2013 ca Vin trng VKSNDTC v Tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra , gn cụng t vi hot ng iu tra ỏp ng yờu cu u tranh phũng, chng ti phm ch rừ: Vin kim sỏt cỏc cp phi kim sỏt cht ch vic tip nhn, gii quyt i vi ton b t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t ca C quan iu tra v cỏc c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra, nhm chng b lt ti phm, chng lm oan ngi khụng phm ti t u nh k, Vin kim sỏt cỏc cp phi hp vi C quan iu tra cựng cp ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti phm, kt qu tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm ch ng phỏt hin, u tranh, phũng chng ti phm; thng xuyờn hoc t xut kim sỏt trc tip vic tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t ca C quan iu tra Vin kim sỏt cỏc cp phõn cụng Kim sỏt viờn chuyờn trỏch theo dừi, qun lý t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t, trc 24/24 gi ngy kim sỏt vic khỏm nghim, xột phờ chun vic bt khn cp Ch th s 01/CTVKSTC ngy 02/01/2014 ca Vin trng VKSNDTC nờu rừ nhim v : cỏc Vin kim sỏt a phng, n v kim sỏt cht ch vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t xỏc nh õy l khõu cụng tỏc quan trng cn c trung thc hin, thng xuyờn kim tra, ch o, ỏnh giỏ thc tin cụng tỏc tng hp kinh nghim, nõng cao cht lng cụng tỏc thc hin tt cụng tỏc kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t, trờn c s ỏnh giỏ kt qu t c v tn ti tng hp mt s kinh nghim sau: Th nht, Kim sỏt viờn phi kim sỏt cht ch kt qu gii quyt ca C quan iu tra, tng cng hiu qu phi hp vi C quan iu tra kt thỳc vic xỏc minh Yờu cu C quan iu tra phi gi h s xỏc minh cựng bn kt thỳc xỏc minh n Vin kim sỏt cựng cp thng nht quan im x lý trc quyt nh cui cựng; Th hai, kim sỏt cht ch vic tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t ca C quan iu tra v cỏc c quan khỏc c giao mt s nhim v iu tra, Vin kim sỏt cn theo dừi nm chc, kim sỏt 65 cht ch t u vic tip nhn, th lý, vo s t giỏc, tin bỏo v ti phm Bo m cú Kim sỏt viờn trc 24/24 gi ngy tip nhn t giỏc, tin bỏo, 100% t giỏc, tin bỏo v ti phm ó th lý u cú Quyt nh phõn cụng Kim sỏt viờn i vi loi t giỏc, tin bỏo cha th phõn loi thỡ vo s theo dừi tỡnh hỡnh chung v tip tc xỏc minh Khi thy tin bỏo phc tp, hoc cú vng mc, Kim sỏt viờn cn kp thi bỏo cỏo lónh o Vin kim sỏt x lý Th ba, hng tun, Kim sỏt viờn c phõn cụng lm nhim v kim sỏt vic tip nhn, gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm phi cp nht, theo dừi vic phõn loi ca C quan iu tra bỏo cỏo vi lónh o Vin kim sỏt Hng thỏng tin hnh r soỏt s liu t giỏc, tin bỏo v ti phm, kin ngh t ó tip nhn, ó phõn loi x lý xỏc nh nhng vic C quan iu tra ó lm v nhng vic cha lm, t ú cú bn yờu cu C quan iu tra thc hin, hn ch xy tỡnh trng vi phm thi hn gii quyt m khụng cú lý chớnh ỏng Vin kim sỏt cú trỏch nhim thụng bỏo kt qu kim sỏt vic gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm ca n v mỡnh n C quan iu tra cựng thng nht s liu; nu phỏt hin cú trng hp cha c gii quyt thi hn lut nh thỡ yờu cu C quan iu tra nờu rừ lý do, hng gii quyt Th t, thc hin tt quan h phi hp, trỡ vic t chc giao ban nh k vi liờn ngnh, thụng qua ú thỏo g khú khn vng mc, hng gii quyt i vi t giỏc, tin bỏo phc Ch ng phi hp vi C quan iu tra hp bn phõn loi x lý t giỏc, tin bỏo v ti phm Th nm, tng hp, tớch ly vi phm ca c quan iu tra, ch trỡ v xut k hoch kim tra, phi hp liờn ngnh kim tra, kim sỏt trc tip vic gii quyt ca C quan iu tra cựng cp; tham mu cho lónh o Vin yờu cu, kin ngh v quyt nh cỏc bin phỏp nhm thc hin tt cụng tỏc qun lý, kim sỏt gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t; Th sỏu, s dng ng b, linh hot cỏc phng thc kim sỏt, ch ng yờu cu C quan iu tra v cỏc c quan hu quan cung cp tỡnh hỡnh tip nhn v gii quyt t giỏc, tin bỏo v ti phm a dng húa v hỡnh thc v ngun tip nhn t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t ch ng tip nhn 66 v i chiu ngun tin, khụng c coi vic nm bt thụng qua C quan iu tra l phng thc nht Ch ng phi hp cht ch vi c quan Thanh tra, n, Trm, B ch huy B i biờn phũng tnh hoc thụng qua phng tin thụng tin i chỳng nm bt t giỏc, tin bỏo v ti phm v kin ngh t Th by, kim tra i vi cỏc c quan (cỏc n, trm Biờn phũng) tip nhn t giỏc, tin bỏo, phỏt hin nhng trng hp vi phm, quy nh v tip nhn, chuyn giao cỏc t giỏc, tin bỏo v ti phm v yờu cu khn trng chuyn cho C quan iu tra cú thm quyn gii quyt; 3.2.2 Nõng cao hiu qu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi cỏc ti phm núi chung v ti chng ngi thi hnh cụng v núi riờng Trờn c s quy nh ca phỏp lut v thc tin cụng tỏc, tỏc gi xin a mt s gii phỏp nhm nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra i vi cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v i vi Kim sỏt viờn, kp thi khc phc nhng tn ti, thiu sút nờu trờn: Mt l: Lónh o cỏc n v cn chỳ ý vic la chn v phõn cụng Kim sỏt viờn tham gia kim sỏt vic gii quyt v ỏn t u, nht l i vi cỏc v ỏn phc tp, khú khn vic ỏnh giỏ chng c hoc khỏc quan im v ti danh Ch o v trc tip kim tra Kim sỏt viờn vic thc hin cỏc khõu cụng tỏc kim sỏt Hai l: Kim sỏt viờn c phõn cụng thc hnh quyn cụng t, kim sỏt iu tra, kim sỏt xột x hỡnh s cn xỏc nh rừ chc nng, nhim v ca mỡnh, nõng cao tinh thn trỏch nhim cụng vic t giai on iu tra, nm bt c cỏc tỡnh tit ca v ỏn t giai on iu tra, nm chc cỏc chng c, k c chng c buc ti v g ti, cỏc tỡnh tit tng nng, gim nh trỏch nhim hỡnh s, cõn nhc xem xột cỏc iu lut cn ỏp dng v cỏc bn hng dn nghip v cú ý kin ngh x lý cho chớnh xỏc, phự hp; nm vng v thc hin y nhim v, quyn hn ca Vin kim sỏt cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x cỏc v ỏn hỡnh s c quy nh ti Hin phỏp, Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, B lut T tng hỡnh s, Quy 67 ch thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s v phi linh hot ng phú, x lý tỡnh phỏt sinh nhng tỡnh tit mi Ba l: i vi nhng v ỏn phc tp, d lun quan tõm nờn cú s tranh th ý kin ca Vin kim sỏt cp trờn v ng li x lý, cn cú s phi hp cht ch gia cỏc c quan t tng v chớnh quyn a phng cú ch o v nghip v t giai on tin t hn ch nhng tn ti, thiu sút quỏ trỡnh iu tra 3.2 Tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra gn cụng t vi iu tra Ch trng Tng cng trỏch nhim ca cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra l mt nhng c bn, quan trng ci cỏch t phỏp hỡnh s hin nc ta Cỏc Ngh quyt, Ch th ca ng v ci cỏch t phỏp xỏc nh: Vin kim sỏt phi chu trỏch nhim chớnh v nhng oan, sai vic t, bt, tm gi, tm giam, iu tra, truy t; phi bo m vic truy t cú cn c, ỳng phỏp lut, cựng vi c quan iu tra khc phc nhng vi phm, tn ti quỏ trỡnh iu tra, bo m khụng lt ti phm, ngi phm ti, khụng lm oan ngi vụ ti lm tt ch trng ny cỏc Vin kim sỏt v c bit l kim sỏt viờn phi thc hin tt cỏc ni dung: Th nht, Kim sỏt viờn phi bỏm sỏt quỏ trỡnh iu tra, nm chc tin iu tra, tng cng hn na trỏch nhim cỏ nhõn, phỏt huy tớnh ch ng ca Kim sỏt viờn vic gii quyt v ỏn, c bit l vic ban hnh cỏc quyt nh t tng giai on t, iu tra; cỏc yờu cu v trc tip tin hnh mt s hot ng iu tra cn thit, hn ch n mc thp nht phi tr h s iu tra b sung Vic yờu cu iu tra v yờu cu c quan iu tra tin hnh iu tra l mt quyn nng quan trng v c bn ca Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t giai on iu tra v ỏn hỡnh s Thụng qua vic yờu cu iu tra, Kim sỏt viờn th hin rừ quan im ca mỡnh vic thu thp chng c; õy va l quyn nng, ng thi cng th hin trỡnh , 68 nng lc ca Kim sỏt viờn Vỡ vy, cn c bit quan tõm n cụng tỏc ny nhm nõng cao hn na cht lng yờu cu iu tra Th hai, Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng phi qun lý cht ch thụng tin ti phm, thc s ch ng qun lý v phõn loi x lý thụng tin ti phm; quỏn trit v thc hin ỳng nguyờn tc: mi hnh vi phm ti u phi c phỏt hin, iu tra v x lý theo quy nh ca phỏp lut, khụng lm oan, khụng b lt ti phm - ú cng chớnh l nhim v quan trng gn vi chc nng cụng t ca Vin kim sỏt Th ba, Vin kim sỏt phi lm tt hn cỏc hot ng kim sỏt iu tra, thc hin ỳng quy nh kim sỏt iu tra t giai on t õy l mt gii phỏp thit thc, to iu kin Kim sỏt viờn nm c bn cht v vic, kim sỏt viờn cn phi hp vi iu tra viờn xỏc lp nh hng iu tra, xõy dng k hoch iu tra c th nhm bo m vic iu tra, x lý v ỏn c trit , ỳng phỏp lut; nh k cựng vi iu tra viờn ỏnh giỏ kt qu iu tra, thng nht nhng ni dung cn tip tc iu tra, thc hin ỳng tin iu tra v thi hn x lý v ỏn Thc hin kim sỏt iu tra t u cng to iu kin C quan iu tra v Vin kim sỏt thng nht quan im vic ỏnh giỏ chng c, xỏc nh ti danh v hng x lý i vi ngi phm ti, khc phc c bn vic ựn y trỏch nhim hoc quyn anh, quyn tụi hot ng t tng hỡnh s Bờn cnh cỏc nờu trờn, Vin kim sỏt cỏc cp cn ch ng xõy dng mi quan h phi hp cụng tỏc vi c quan iu tra, nht l xõy dng cỏc quy ch phi hp liờn ngnh Mt khỏc, cn quan tõm, tng cng hn na ý thc trỏch nhim ca cỏc Kim sỏt viờn vic thc hin cỏc quyn hn t tng; tng cng hn na trỏch nhim qun lý cng nh trỏch nhim t tng ca Vin trng Vin kim sỏt cỏc cp v Th trng cỏc n v, nht l vai trũ lónh o, ch o v kim tra ca Lónh o vin i vi cỏn b, kim sỏt viờn Kinh nghim cho thy, ni no, lónh o Vin kim sỏt sõu sỏt qun lý, ch o, iu hnh thỡ ú cht lng cụng tỏc c nõng lờn rừ rt Vỡ vy, thc hin tng cng trỏch nhim ca cụng t hot ng iu tra, gn cụng t 69 vi hot ng iu tra thỡ trc ht, cỏc cp lónh o phi th hin y nht, trung nht trỏch nhim trc cụng vic, nht l cụng tỏc lónh o, ch o v cụng tỏc kim tra i vi cỏn b, kim sỏt viờn v Vin kim sỏt cp di 3.2.4 Ch ng yờu cu iu tra thc hin tt ch trngTng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra nhm nõng cao cht lng hiu qu cụng tỏc u tranh, phũng chng ti phm; bo m vic truy cu trỏch nhim hỡnh s ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut, hn ch n mc thp nht vic b lt ti phm, kiờn quyt khụng xy oan sai thỡ bin phỏp quan trng nht thc hin ú l phi nõng cao cht lng yờu cu iu tra ca Kim sỏt viờn theo hng sau: Th nht, Kim sỏt viờn phi hiu sõu sc, nm bt y cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s, Quy ch cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut vic iu tra cỏc v ỏn hỡnh s Ban hnh kốm theo Quyt nh s 07/2008/Q-VKSTC ngy 02/01/2008 ca Vin trng Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao v cỏc ni dung liờn quan ti quyn nng, trỏch nhim phỏp lý ca Kim sỏt viờn yờu cu iu tra Th hai, Khi c phõn cụng tin hnh khỏm nghim hin trng, t thi, khỏm xột, hi cung Kim sỏt viờn phi ch ng trao i vi iu tra viờn c phõn cụng iu tra v ỏn nm bt y ni dung v ỏn, nhng din bin liờn quan ti v ỏn; quan sỏt t m, bng kinh nghim ca mỡnh t ỏnh giỏ s b v nhng chng c ó quan sỏt, thu thp c t ú trao i li bng li núi nờu nhng yờu cu iu tra viờn lm rừ tin hnh khỏm nghim hin trng, t thi, khỏm xột, hi cung nhng yờu cu iu tra bng li núi ny ca Kim sỏt viờn cú giỏ tr quan trng vic thu thp, cng c chng c, (c v buc ti v g ti) l tin Kim sỏt viờn tip tc cỏc yờu cu iu tra giai on sau Th ba, sau c phõn cụng thc hnh quyn cụng t, kim sỏt iu tra v ỏn hỡnh s, Kim sỏt viờn phi nm bt y ni dung v ỏn, cỏc tỡnh tit chng c buc ti, cỏc chng c g ti trờn c s quy nh ti iu 63 B 70 lut t tng hỡnh s yờu cu iu tra trung vo lm rừ cú hnh vi phm ti xy hay khụng, thi gian, a im v nhng tỡnh tit khỏc ca hnh vi phm ti; ngi thc hin hnh vi phm ti; cú li hay khụng cú li, c ý hay vụ ý; cú nng lc trỏch nhim hỡnh s hay khụng; mc ớch, ng c phm ti; nhng tỡnh tit tng nng, tỡnh tit gim nh trỏch nhim hỡnh s ca b can, b cỏo v nhng c im v nhõn thõn ca b can, b cỏo; tớnh cht v mc thit hi hnh vi phm ti gõy Th t, sau ó yờu cu iu tra, Kim sỏt viờn phi kim sỏt cht ch hot ng iu tra ca iu tra viờn, cỏc bin phỏp iu tra ca iu tra viờn, bo m cho cỏc yờu cu iu tra ca Kim sỏt viờn c thc hin y Nu phỏt sinh tỡnh tit mi, Kim sỏt viờn cn kp thi yờu cu iu tra b sung iu tra viờn thc hin Th nm, i vi nhng v ỏn phc tp, cú nhiu b can tham gia, cú b can khụng nhn ti, Kim sỏt viờn phi ỏnh giỏ, phõn húa tng cn chng minh lm rừ Trờn c s ú yờu cu iu tra tng liờn quan ti tng b can, chỳ trng yờu cu cng c ti liu chng c vt cht, chng c cú tớnh khỏch quan v cỏc bin phỏp iu tra Quỏ trỡnh kim sỏt iu tra, Kim sỏt viờn cn kp thi trao i vi iu tra viờn chuyn cho nhng ti liu ó thu thp c nghiờn cu, tng hp, ỏnh giỏ xỏc nh ti danh i vi cỏc b can Kim sỏt viờn phi ch ng phụi hp vi iu tra viờn r soỏt ỏnh giỏ chng c kp thi yờu cu b sung nhng thiu sút v th tc t tng, cng nh chng c trỏch tỡnh trng phi tr h s iu tra b sung Th sỏu, ngh VKSND ti cao son tho xõy dng B lut t tng hỡnh s cn xỏc nh yờu cu iu tra ca Kim sỏt viờn l quyn v trỏch nhim bt buc ca Kim sỏt viờn tin hnh thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ng thi quy nh rừ hỡnh thc, ni dung, trỡnh t ban hnh yờu cu iu tra ca Kim sỏt viờn v trỏch nhim thc hin ca iu tra viờn 3.2.5 Xõy dng mi quan h phi hp gia c quan iu tra B i biờn phũng v Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng hot ng iu tra 71 Nhng gii phỏp nhm tng cng mi quan h gia Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng vi C quan iu tra u tranh phũng chng ti phm chng ngi thi hnh cụng v + Th nht, tng cng s phi hp gia hai ngnh Kim sỏt B i biờn phũng - C quan iu tra B i biờn phũng vi cỏc C quan chc nng cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm chng ngi thi hnh cụng v núi riờng v ti phm núi chung S phi hp gia cp trờn v cp di gi cỏc a phng vi nhau, gia cỏc ngnh vi l ht sc quan trng khụng ch iu tra, thu thp chng c m cũn c m rng v ỏn tin hnh iu tra cỏc hnh vi khỏc + Th hai, Xõy dng quy ch phi hp gia Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng vi cỏc n v B i biờn phũng, vi C quan iu tra hỡnh s B i biờn phũng ú cú quy nh c th cỏc iu khon phi hp v vic ch o kim tra, hng dn cỏc liờn ngnh nhm kp thi thỏo g nhng khú khn vng mc quỏ trỡnh gii quyt cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v trờn a bn biờn gii + Th ba, tng cng ch kim tra nm tỡnh hỡnh xy trờn a bn biờn gii cỏc n v ph trỏch, tỡnh hỡnh th lý ỏn hỡnh s, trao i thụng tin, phi hp ch o gii quyt + Th t, nõng cao ý thc trỏch nhim v cht lng cụng tỏc kim sỏt iu tra i vi cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v ca kim sỏt viờn; Kim sỏt viờn vi iu tra viờn phi nghiờn cu k h s, ti liu kim sỏt cht ch vic t v ch ng cỏc yờu cu iu tra Trc kt thỳc v ỏn, kim sỏt viờn, iu tra viờn phi phi hp cht ch, r soỏt li ton b chng c buc ti, chng c g ti v cỏc th tc t tng i vi v ỏn, b can Kim sỏt viờn trc tip cựng vi iu tra viờn hi cung tng hp ỏnh giỏ y tớnh cht, mc phm ti ca tng b can v ỏn ng thi khc phc nhng thiu sút s h vic thu thp chng c, ti liu kt lun hnh vi phm ti ca cỏc b can v ỏn Kim sỏt viờn c phõn cụng nhim v phi nghiờn cu k h s, phỏt hin kp thi nhng mõu thun 72 v ỏn v thc hin phỳc cung tng hp i vi tng b can, nht l nhng can phm cú hnh vi nghiờm trng, phc tp, chi ti, phn cung hoc cú nhng mõu thun gia cỏc chng c, ti liu h s v ỏn cú cn c xut x lý v ỏn + Th nm, cỏc n v B i biờn phũng lm nhim v u tranh phũng chng ti phm khu vc biờn gii cn phi hp vi C quan cnh sỏt iu tra cựng cp, Vin kim sỏt nhõn dõn cựng cp ni a bn úng quõn t xy s vic phm ti + Th sỏu, Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng nm phõn loi v kim sỏt cht ch vic gii quyt tin bỏo t giỏc v ti phm Thụng qua cụng tỏc ny Kim sỏt viờn nm chc thụng tin ni dung v v ỏn ch ng thc hin chc nng v nhim v thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v ú cn thc hin nghiờm tỳc cỏc quy nh ca phỏp lut v iu tra gii quyt cỏc v ỏn ỳng thm quyn + Th by, xỏc nh rừ thm quyn, trỏch nhim ca Kim sỏt viờn, iu tra viờn v ỏn, Lónh o hai ngnh cn cú s phi hp cht ch vi phõn loi thụng tin ti phm xỏc nh rừ thm quyn iu tra, nhõn thõn ca i tng, cỏc hnh vi ti phm khỏc cú liờn quan t ú ỏnh giỏ ỳng tớnh cht ca v ỏn phõn cụng iu tra viờn, Kim sỏt viờn cú kinh nghim, cú nng lc ỏp ng yờu cu thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ti phm chng ngi thi hnh cụng v 3.3 Gii phỏp v cụng tỏc t chc cỏn b Theo Ngh quyt 49 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp giai on 2006 - 2020 ca Ban ch o ci cỏch t phỏp, thi gian ti, Vin kim sỏt ch yu trung vo vic thc hin chc nng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra Núi nh vy khụng cú ngha l coi nh cỏc khõu cụng tỏc kim sỏt khỏc, m l nhn mnh mt rt c bn: Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra l hot ng cc k quan trng, l khõu trng yu, cú ý ngha quyt nh nht quỏ trỡnh thc hin chc nng, nhim v ca Vin kim sỏt Phi nhn thc mt cỏch y v ỳng n v ny mi 73 cú th cú nhng quyt sỏch ỳng n nht, kp thi nht cụng tỏc t chc v cỏn b, ỏp ng c cỏc yờu cu ci cỏch t phỏp Tip tc y mnh hn na vic i mi cụng tỏc t chc v cỏn b, ỏp ng yờu cu ca cụng cuc ci cỏch t phỏp, tng cng cỏn b cú nng lc cho cỏc n v lm cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra Chỳ trng bt s cỏn b cú quan im chớnh tr vng vng, phm cht o c tt, ó c o to c bn v cú kinh nghim thc tin cụng tỏc m nhim cỏc chc v lónh o Thc hin luõn chuyn cỏn b gia cỏc cp v cỏc a phng, ng thi xõy dng ch , chớnh sỏch phự hp thc hin vic luõn chuyn ú ng b tin hnh thi tuyn Kim sỏt viờn thay cho xột tuyn, kộo di thi hn b nhim hoc b nhim khụng thi hn i vi Kim sỏt viờn R soỏt li i ng cỏn b xõy dng i ng Kim sỏt viờn sch, vng mnh Xỏc nh li biờn ch cho phự hp vi yờu cu, nhim v ỏp ng vi tỡnh hỡnh thc t ca n v sc hon thnh nhim v c giao.Thng xuyờn chỳ trng vic nõng cao nhn thc v chuyờn mụn nghip v, o c ngh nghip B nhim nhng Kim sỏt viờn cú y nng lc vo chc v qun lý Trong trng hp cn thit cn ỏp dng mụ hỡnh thi tuyn chc danh qun lý Cn r soỏt ỏnh giỏ cỏn b mt cỏch ỳng mc Vỡ trờn thc t, cú nhiu Kim sỏt viờn ch chỳ trng ti vic hc chuyờn mụn v lý lun chớnh tr vi mong mun cú cỏc tiờu chun theo qui nh ca phỏp lut c b nhim Kim sỏt viờn nhng khụng chỳ ý ti vic nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v thc t cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn hỡnh s 74 KT LUN Trong năm qua phm vi qun lý ca lc lng B i biờn phũng , lực lợng B i biờn phũng phối hợp với quan chức năng, với ban ngành, đoàn thể tổ chức xã hội tiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình nguy hiểm, có tội phạm chống ngời thi hành công vụ Tình trạng tội phạm chống ngời thi hành công vụ diễn hậu loại tội phạm để lại ngày nghiêm trọng, gây ảnh hởng xấu đến trật tự an toàn xã hội Trong đó, cán chiến s B i biờn phũng lực lợng thng xuyờn bị chống lại Sở dĩ có tình trạng lực lợng B i biờn phũng lực lợng trực tiếp giải công việc có liên quan đến quyền lợi nhân dân, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội trờn a bn biờn gii Cho nên thực nhiệm vụ họ thờng bị chống trả cách liệt Đặc biệt năm gần đây, tội phạm chống ngời thi hành công vụ xảy hầu khắp tuyn biờn gii, số ngời tham gia vụ ngày đông, nhiều vụ xảy nghiêm trọng nh: chặn đờng lật xe, công lực lợng B i 75 biờn phũng gây thơng tích, tổn hại sức khỏe, danh dự ngời thi hành công vụ Nhiệm vụ họ đợc giao không hoàn thành hoàn thành không với yêu cầu đặt Mặt khác tội phạm gây thiệt hại tài sản cho ngời thi hành công vụ quan nhà nớc, tổ chức xã hội, tạo d luận xấu, thái độ coi thờng pháp luật nhân dân, làm cho tình hình ANTT ngày thêm phức tạp Việc nghiên cứu ti Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v theo thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng da trờn thc tin hoạt động kim sỏt ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng v thc tin bo v ch quyn an ninh biờn gii quc gia So vi yờu cu ci cỏch t phỏp, cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng cũn nhiu tn ti, thiu sút iu ny xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn, c ch quan v nguyờn nhõn khỏch quan Trong ú l cỏc quy nh ca phỏp lut cũn nhiu bt cp, bn lnh ngh nghip, dng v ỏp dng hot ng iu tra ca iu tra viờn, hot ng ca kim sỏt viờn cũn nhiu yu kộm dn n sai sút vic gii quyt cỏc v ỏn chng ngi thi hnh cụng v Nghiên cứu thực trạng hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra tội chống ngời thi hành công vụ theo thm quyn ca Vin kim sỏt quõn s B i biờn phũng t nm 2009 đến 2014 để từ đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thời gian tới, tỏc gi thực nghiêm túc bám sát nhiệm vụ, đối tợng, phạm vi phơng pháp nghiên cứu đề tài Với đề tài này, sở nghiên cứu thực trạng hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ti chng ngi thi hnh công vụ, tỏc gi xác định vấn đề nguyên nhân, điều kiện ch quan v khỏch quan ca nhng yu kộm tn ti xy quỏ trỡnh hot ng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra tội phạm chống ngời thi hành công vụ, từ mạnh dạn đa giải pháp thc hin tt hn chc nng cụng t v kim sỏt iu tra núi đấu tranh phòng chống ti phm núi chung v ti chng ngi thi hnh cụng v núi riờng Đây giải pháp có chiều sâu, đợc vận dụng đạt đợc kết định công tác thc hnh quyn cụng t 76 v kim sỏt iu tra i vi ti phạm chống ngời thi hành công vụ nói riêng nh tình hình tội phạm nói chung, góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội địa bàn biờn gii thời gian tới DANH MC TI LIU THAM KHO B Chớnh tr (2002), Ngh quyt s 08/NQ TW ngy 02/1/2002 ca Ban chp hnh Trung ng v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B Chớnh tr (2002), ngh quyt sụ 49/NQ TW ngy 02/6/2005 ca Ban chp hnh trung ng v chin lc ci cỏch n nm 2020, H Ni B lut hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1999 (c sa i b sung nm 2009), NXB Chớnh tr quc gia, H Ni B lut t tng hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2004), Nh xut bn Cụng an nhõn dõn, H Ni B t lnh B i biờn phũng (2014), tỡnh hỡnh c bn tuyn biờn gii trờn t lin Vit Nam- Trung Quc; tuyn biờn gii Vit Nam Campu chia; tuyn biờn gii Vit Nam Lo; tuyn bin , o, H Ni Bỏo cỏo rỳt kinh nghim thc hnh quyn cụng t, kim sỏt iu tra, kim sỏt xột x Chin thut iu tra hỡnh s (2010), Nh xut bn cụng an nhõn dõn PGS.TS nguyn Huy Thut (ch biờn) Ch th s 01/CT TTg ngy 09/1/2015 ca Th tng Chớnh ph v vic t chc phong tro ton dõn tham gia bo v ch quyn an ninh lónh th, an ninh biờn gii quc gia tỡnh hỡnh mi Ch th 06/CT-VKSNDTC ngy 06/12/2013 ca Vin trng VKSNDTC v Tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra , gn cụng t vi hot ng iu tra ỏp ng yờu cu u tranh phũng, chng ti phm 77 10.ng y quõn s Trung ng (2007), Ngh quyt s 67/NQ QUQSTUW v lónh o thc hin Chin lc ci cỏch t phỏp quõn i n nm 2020 11.H Duy By - i tỏ, T chc v hot ng ca Vin kim sỏt quõn s lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn (sa i) ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, Thụng tin khoa hc kim sỏt (2013) 12.Hong Xuõn Tỳ (2009), lun thc s u tranh phũng, chng ti chng ngi thi hnh cụng v thuc lc lng cụng an nhõn dõn, H Ni 13.Hong Xuõn Chin - PGS TS Thiu tng, B i B i biờn phũng vi nhim v bo v ch quyn, quyn ch quyn quc gia tỡnh hỡnh mi, Khoa hc biờn phũng (2015) 14.Mt s v tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra theo yờu cu ci cỏch t phỏp, Nh xut bn Chớnh tr quc gia (2014) TS Nguyn Hi Phong (ch biờn) 15 Nguyn Thỏi Phỳc (2012), ni dung cỏc nguyờn tc t chc v hot ng ca Vin kim sỏt nhõn dõn Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn (sa i) nhm ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp 16.Nguyn Huy Thut (2009), S tay iu tra cỏc ti phm v trt t xó hi, Nh xut bn cụng an nhõn dõn 2009, H Ni 17 Nguyn Hu Tnh (2010), u tranh vi tỡnh hỡnh ti phm chng ngi thi hnh cụng v nc ta hin (Mt mụ hỡnh ti phm hc chuyờn ngnh), NXB CAND 18.Nguyn Quang Thuyờn, Lc lng B i biờn phũng qun lý bo v ch quyn, an ninh biờn gii quc gia thi k hi nhp quc t, Khoa hc giỏo dc biờn phũng (2015) 19.Nguyn Thnh Sn (1996), lun thc s u tranh phũng chng ti chng ngi thi hnh cụng v , thnh ph H Chớ Minh 20.Nguyn c í - i tỏ, TS, Tng cng cụng tỏc u tranh phũng chng ti cp phm vi vựng cng bin tnh B Ra Vng Tu, Khoa hc Biờn phũng (2014) 21.Nguyn Vn H, Cỏc iu kin m bo hot ng ca Vin kim sỏt nhõn dõn (sa i) ỏp ng yờu cu i mi t chc v hot ng ca Vin kim sỏt theo nh hng ci cỏch t phỏp Khoa hc kim sỏt (2012) 22.Ngh nh s 89/2009/N Cp ngy 19/01/2009 ca Th tng Chớnh ph v hot ng i ngoi biờn phũng 23.Lờ Bỏ Lung, chuyờn nghiờn cu v ti Chng ngi thi hnh cụng v quy nh ti iu 257 B lut hỡnh s v nhng cn thit cho cụng tỏc kim sỏt, Vin kim sỏt quõn s B i Biờn phũng (2009) 24.Lờ Hu Th (2008), Thc hnh quyn cụng t v kim sỏt cỏc hot ng t phỏp giai on iu tra, NXB T phỏp, H Ni 25.T in lut hc, Nh xut bn bỏch khoa ph thụng (1999) 26.Thụng t liờn tch s 05/2005/TTLT- VKSNDTC BCA BQP ngy 7/9/2005 v quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt 78 vic thc hin mt s quy nh ca B lut t tng hỡnh s 2003, H Ni 27 Thụng t liờn tch s 05/2005/TTLT-VKS-BCA-BQP ngy 7/5/2005 ca Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, B Cụng an, B Quc phũng v quan h phi hp gia C quan iu tra v Vin kim sỏt vic thc hin mt s qui nh ca B lut T tng hỡnh s nm 2003 28.Trn ỡnh Nhó, Phú ch nhim y ban quc phũng v an ninh Quc hi, Ni dung, phm vi chc nng thc hnh quyn cụng t, kim sỏt hot ng t phỏp ca Vin kim sỏt nhõn dõn lut t chc Vin kim sỏt (sa i) ỏp ng yờu cu ci cỏch t phỏp, Thụng tin khoa hc kim sỏt 29.Trng Cao ng kim sỏt, Giỏo trỡnh cụng tỏc kim sỏt 1,2, H Ni 30.Quy ch cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut iu tra cỏc v ỏn hỡnh s, ban hnh kốm theo quyt nh s 07/Q VKSNDTC ngy 02/1/2008 ca Vin trng Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, H Ni 31.Quc hi (2014), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 32.Quc hi (2003), Lut Biờn gii quc gia nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, H Ni 33 Quc hi (2004), Lut an ninh quc gia nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam 34.Vin kim sỏt quõn s trung ng, Chuyờn gii phỏp tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra v nõng cao cht lng thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra ca ngnh kim sỏt quõn s, thỏng nm 2012 35.Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, B cụng an, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Thụng tin liờn tch s 01/2010/TTLT _VKSNDTC BCA TANDTC ngy 27/8/2010 hng dn thi hnh cỏc quy nh ca B lut t tng hỡnh s v tr h s iu tra b sung, H Ni 36 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2014), Nguyn Hi Phong, Mt s v tng cng trỏch nhim cụng t hot ng iu tra, gn cụng t vi hot ng iu tra theo yờu cu ci cỏch t phỏp 37.Vin kim sỏt quõn s B i Biờn phũng (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Bỏo cỏo tng kt nm 38 Vin kim sỏt quõn s B i Biờn phũng, (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Bỏo cỏo rỳt kinh nghim cụng tỏc thc hnh quyn cụng t v kim sỏt iu tra, kim sỏt xột x cỏc v ỏn hỡnh s 39.y ban Thng v Quc Hi, Phỏp lnh s 16/2011/UBTVQH12 ngy 30/6/2011 v Qun lý, s dng v khớ, vt liu n v cụng c h tr 40 S tay kim sỏt viờn hỡnh s, Vin khoa hc xột x Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2006) 79 ... biờn phũng cú s tng gim khỏc nhau, không theo quy luật cụ thể nào, mức độ hậu loại tội phạm gây ngày nguy hiểm Hành vi phạm tội không dừng lại lời nói xúc phạm, chửi bới, ném gạch đá, gây thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án Chống người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng, Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án Chống người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng, Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án Chống người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn