Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

110 206 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 16:55

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGÔ MINH PHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT CỦA MÔT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên -2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGÔ MINH PHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT CỦA MÔT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số ngành : 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lƣơng Văn Hinh Thái Nguyên -2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Ngô Minh Phƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài nỗ lực thân, nhận hướng dẫn tận tình, chu đáo nhà khoa học, thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình, ý kiến đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể để hoàn thành luận văn Nhân dịp xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lương Văn Hinh, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban đạo công tác giải phóng mặt tỉnh Phú Thọ, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Việt Trì, Ban bồi thường giải phóng mặt thành phố Việt Trì, Phòng tài nguyên môi trường Thành phố, phòng ban chức thành phố, UBND phường, xã, trưởng khu, nhân dân phường giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Việt Trì, ngày 28 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Ngô Minh Phƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Bản chất công tác Bồi thường giải phóng mặt 1.1.2 Bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất 1.1.3 Hỗ trợ 1.1.4 Tái định cư 1.2 Chính sách bồi thường hỗ trợ TĐC tổ chức quốc tế số nước 1.2.1 Ngân hàng giới (WB) Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 1.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC số nước 1.3 Một số học thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số nước tổ chức quốc tế: 1.4 Chính sách bồi thường nhà nước thu hồi đất Việt Nam 10 1.4.1 Thời kỳ trước có Luật Đất đai 1988 10 1.4.2 Thời kỳ từ năm 1988 đến năm 1993 12 1.4.3 Thời kỳ 1993 đến 2003 13 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4.4 Thời kỳ từ năm 2003 tới 14 1.5 Thực tiễn việc bồi thường GPMB Việt Nam 15 1.5.1 Về sách bồi thường, hỗ trợ: 16 1.5.2 Trình tự thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 284 1.5.3 Một số kết đạt trình giải phóng mặt 28 1.5.4 Những tồn trình bồi thường hỗ trợ tái định cư 31 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 34 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 34 2.3 Nội dung nghiên cứu: 34 2.4 Phương pháp nghiên cứu 34 2.4.1 Phương pháp điều tra 35 2.4.2 Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu 35 2.4.3 Phương pháp chuyên gia 366 2.4.4 Phương pháp so sánh 36 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 37 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên thành phố Việt Trì 37 3.1.2 Khái quát thực trạng kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 43 3.2 Tình hình quản lý đất đại trạng sử dụng đất thành phố Việt Trì 48 3.2.1 Tình hình quản lý sử dụng đất 48 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động đất đai thành phố Việt Trì 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3 Tình hình thực công tác bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì 553 3.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 02 dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55 3.4.1 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 02 dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55 3.4.2 Đánh giá tình hình thực công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nghiên cứu 7170 3.4.3 Nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thực công tác giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất dự án địa bàn nghiên cứu 743 3.4.4 Đề xuất số giải pháp 8281 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ … …865 Kết luận 865 Kiến nghị 876 TÀI LIỆU THAM KHẢO 887 PHỤ LỤC 92 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải NĐ Nghị định CP Chính Phủ TW Trung ương ADB Ngân hàng phát triển Châu Á WB Ngân hàng giới UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân QĐ-UBND Quyết định ủy ban nhân dân TT-BTC Thông tư Bộ Tài Chính TTLB Thông tư liên tịch HĐBT Hội đồng bồi thường BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường GPMB Giải phóng mặt TĐC Tái định cư CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa ĐTH Đô thị hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất BT Bồi thường BTHT Bồi thường hỗ trợ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Diện tích loại đất thành phố Việt Trì 40 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế thành phố Việt Trì năm 2013 – 2014 43 Bảng 3.3 Tình hình sản xuất số trồng 46 Bảng 3.4 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 52 Bảng 3.5 Kết thực BT, GPMB thành phố Việt Trì 55 Bảng 3.6 Tổng hợp kết thu hồi đất đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai 58 Bảng 3.7 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường cao tốc Nội BàiLào Cai, đoạn qua thành phố Việt Trì 60 Bảng 3.8 Tổng hợp kết bồi thường, hỗ trợ dự án đương cao tốc Nội Bài – Lào Cai 622 Bảng 3.9 Tổng hợp kết thu hồi đất dự án đường Phù Đổng 644 Bảng 3.10 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Phù Đổng 687 Bảng 3.11 Tổng hợp kết bồi thường, hỗ trợ dự án đường Phù Đổng 709 Bảng 3.12 Kết thực dự án 7372 Bảng 3.13 Ý kiến người dân đơn giá bồi thường đất tài sản dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào cai 776 Bảng 3.14 Ý kiến cán bộ, chuyên gia đơn giá bồi thường đất tài sản dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào cai 777 Bảng 3.15 Ý kiến người dân đơn giá bồi thường đất tài sản dự án đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì 787 Bảng 3.16 Ý kiến cán bộ, chuyên gia đơn giá bồi thường đất tài sản dự án đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì 7877 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.17 Ý kiến người dân ảnh hưởng dự án đến phát triển kinh tế - xã hội 78 Bảng 3.18 Ý kiến cán bộ, chuyên gia ảnh hưởng dự án đến phát triển kinh tế - xã hội 809 Bảng 3.19 Ý kiến người dân ảnh hưởng dự án đến môi trường 819 Bảng 3.20 Ý kiến cán bộ, chuyên gia ảnh hưởng dự án đến môi trường 8180 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp gắn với quy hoạch dạy nghề, tạo việc làm, đặc biệt gắn kế hoạch phát triển doanh nghiệp với kế hoạch tuyển lao động chỗ, trước hết cho niên để có kế hoạch đào tạo họ phù hợp với ngành nghề cấu lao động doanh nghiệp Cần nắm rõ thực trạng tình hình lao động, việc làm khu vực đất bị thu hồi, từ xây dựng kế hoạch đào tạo lao động địa phương Mỗi địa phương cần xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tầm dài hạn năm 2020 để chủ động việc bố trí việc làm cho người dân bị thu hồi đất; địa phương cần quy hoạch khu công nghiệp làng nghề nằm khu vực không ảnh hưởng đến việc canh tác đất nông nghiệp - Các quan nhà nước địa phương phải trực tiếp thu hồi đất, không để tình trạng chủ Dự án tự thỏa thuận với dân; địa bàn, có Dự án trả giá đền bù cao, có Dự án trả đền bù thấp, điều gây khiếu kiện dân, ổn định xã hội - Lựa chọn cán đủ phẩm chất đạo đức để thi hành công vụ, giáo dục tinh thần trách nhiệm người cán việc đảm bảo việc làm, đời sống cho người dân có đất sản xuất bị thu hồi đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu đề tài "Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ" rút số kết luận sau: - Kết thực bồi thường giải phóng mặt 02 dự án: Dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua thành phố Việt Trì Dự án đường Phù Đổng nghiên cứu địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thực quy định pháp luật, kế hoạch tiến độ đề Tổng diện tích thu hồi đất dự án 729.739,0m2, đó: dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua thành phố Việt Trì 494.525,0m2 chiếm 67,8%, dư án đường Phù Đổng 235.214,0m2, chiếm 32,2% Tổng số hộ có đất bị thu hồi đất 02 dự án 2108 hộ (dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua thành phố Việt Trì có 1251 hộ, dự án đường Phù Đổng 857 hộ) với tổng phí dự án 89,1 tỷ đồng - Việc thực dự án, công tác hỗ trợ, tái định cư thực theo qui định đảm bảo cho người bị thu hồi đất ổn định đời sống sản xuất Trong trình thực dự án, dự án hoàn tất có ảnh hưởng thuận lợi đến phát triển kinh tế - xã hội cải thiện môi trường địa phương Qua diều tra ý kiến hộ gia đình, cán bộ, chuyên gia ảnh hưởng 02 dự án đến phát triển kinh tế-xã hội môi trường đánh giá mức tốt bình thường 70% trở lên - Về tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi đạt 85% (Dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua thành phố Việt Trì đạt 85,5%; Dự án đường Phù Đổng đạt 87,3%) so với yêu cầu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 Kiến nghị Để công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thuận lợi, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trình thực hiện, bảo đảm hài hoà lợi ích Nhà nước người bị thu hồi đất, xin đề nghị: - Một là: Tiếp tục nghiên cứu sớm điều chỉnh mức giá bồi thường thiệt hại GPMB đất nông nghiệp với khu vực địa bàn Tỉnh, nhằm đáp ứng quyền lợi nông dân công xã hội Trên sở cần nghiên cứu, xem xét mức hỗ trợ dự án, cần tính toán đảm bảo nguyên tắc vừa sách, vừa phù hợp với địa bàn Ngoài cần nghiên cứu thêm số chế đặc thù nhà đầu tư hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, nhằm làm giảm bớt khó khăn cho người bị thu hồi đất - Hai là: đề nghị tỉnh có sách việc triển khai cấp đất dịch vụ cho nhân dân, đặc biệt khu vực xã, phường có dự án qua để nhân dân yên tâm tin tưởng chủ trương cấp đất dịch vụ cho nhân dân có thật, từ rút kinh nghiệm cho khu vực khác - Ba là: đề nghị có sách cụ thể về: Giải lao động việc làm; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; Thực đào tạo nghề đưa số dự án đào tạo nghề vào thực để giải việc làm cho người bị thu hồi đất; Công tác quy hoạch xây dựng hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ; xử lý ô nhiễm môi trường./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (1959), Thông tư liên số 1424/TTLB ngày 06/7/1959, Bộ Nội vụ-Ủy ban kế hoạch Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/TTg, ngày 14/4/1959 Thủ tướng Chính phủ quy định thể lệ tạm thời trưng dụng ruộng đất để làm địa điểm xây dựng công trình kiến thiết Bộ Tài (1998), Thông tư số 145/TT-BTC ngày 4/01/1998, hướng dẫn thi hành nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ Bộ Tài (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất ; Bộ Giao thông Vận Tải, Ngân hàng Thế giới (2004), Khung sách giải phóng mặt tái định cư dự án phát triển giao thông vận tải vùng đồng Bắc Bộ Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2007 Hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ; Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLTBTC-BTNMT ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ - Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Công văn số 310/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/01/2010 v/v giải vướng mắc thực Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 Chính phủ (1994), Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994, Ban hành quy định việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; 10 Chính phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP (24/04/1998), việc đền bù Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng đồng; 11 Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Về phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; 12 Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định số 187/2004/NĐ-CP 13 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Chính phủ, Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐCP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất, 14 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; 15 Chính phủ (2013), Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai năm 2013; 16 Hiến pháp(1946), Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 17 Hiến pháp(1980), Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 Hiến pháp(1992), Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 19 Hội khoa học đất (2010), Báo cáo điều tra, khảo sát thực địa đền bù giải toả thu hồi đất nông nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thuộc dự án nghiên cứu đề xuất sách đền bù, giải toả thu hồi đất nông nghiệp 20 Hội đồng Bộ trưởng (1990), Nghị định số 186/HĐBT việc đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng chuyển sang mục đích khác 21 Nguyễn Uyên Minh (2010)(Vụ Pháp luật cải cách tư pháp- Văn phòng Trung ương Đảng), Khiếu nại đất đai - thực trạng, nguyên nhân giải pháp 22 Ngân hàng giới (2010), Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện chế giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam; 23 Nhà xuất trị quốc gia (2003), Luật Đất đai năm 2003 24 Nhà xuất trị quốc gia (2013), Luật Đất đai năm 2013 25 Thủ tướng Chính Phủ (1970), Thông tư số 1792/TTg, ngày 11/01/1970 quy định số điểm tạm thời bồi thường nhà cửa đất đai, cối lâu niên, hoa màu cho nhân dân vùng xây dựng kinh tế mở rộng thành phố 26 Từ điển tiếng việt (1995), NXB Đà Nẵng 27 UBND tỉnh Phú Thọ (2007), Quyết định số 3557/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 quy định giá loại đất năm 2008 địa bàn tỉnh Phú Thọ; 28 UBND tỉnh Phú Thọ (2007), Quyết định số 3618/2007/QĐ-UBND, ngày 31/12/2007 ban hành quy định đơn giá, trình tự thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 29 UBND tỉnh Phú Thọ (2008), Quyết định số 3989/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 quy định giá loại đất năm 2009 địa bàn tỉnh Phú Thọ; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 30 UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 1749/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 quy định ban hành đơn giá, trình tự, thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 31 UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 quy định ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thực Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh 32 UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 16 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự thực Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 UBND tỉnh Phú Thọ 33 UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết định số 4722/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 quy định giá loại đất năm 2010 địa bàn tỉnh Phú Thọ; 34 UBND tỉnh Phú Thọ (2011), Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 Quy định, Đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thực Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh; 35 UBND tỉnh Phú Thọ (2011), Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 đơn giá bồi thường số hạng mục vật kiến trúc Bản quy định kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 UBND tỉnh; 36 UBND tỉnh Phú Thọ (2011), Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 quy định giá loại đất năm 2012 địa bàn tỉnh Phú Thọ; 37 UBND tỉnh Phú Thọ (2012), Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 quy định giá loại đất năm 2013 địa bàn tỉnh Phú Thọ; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 38 UBND tỉnh Phú Thọ (2014), Báo cáo số 215/BC-UBND kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2015 39 UBND thành phố (2014), Báo cáo số 129/BC-UBND kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2015 40 Viện nghiên cứu Địa (2003), Điều tra nghiên cứu xã hội học sách đền bù GPMB TĐC 41 Website Viện chiến lược, sách Bộ Tài nguyên Môi trường (www.isponre.gov.vn), Chính sách đền bù thu hồi đất số nước khu vực Việt Nam ; 42 Website: thuvienphapluat.vn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959, 1980, 1992; Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: Địa chỉ: Khu: , xã (phường): NỘI DUNG ĐIỀU TRA Đề nghị ông bà vui lòng cho biết : - Tổng số người hộ : ………… : + Trong độ tuổi lao động : ………… + Ngoài độ tuổi lao động : …….…… - Trước thu hồi đất nghề nghiệp chủ yếu Ông (bà) : …………….… Số lao động việc làm : …………………… …………… …… - Sau thu hồi đất nghề nghiệp chủ yếu Ông (bà):…… … ……… Số lao động việc làm : …………………………………………… I Về đất đai : Đề nghị ông (bà) cho biết thông tin sau : - Tổng diện tích sử dụng: m2 - Loại đất sử dụng: m2 - Diện tích công nhận GCNQSDĐ: m2 - Diện tích không công nhận: m2 - Diện tích bị thu hồi m2 II Mục đích thu hồi đất : III Về bồi thƣờng, hỗ trợ : 3.1 Về bồi thƣờng : Giá đất : Theo ông bà, giá đất bồi thường tỉnh so với giá đất thị trường địa phương ? Cao: phù hợp: Thấp Đề xuất Ông (bà) giá đất bồi thường : Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 + Đất : ……………………………… đồng/m2 + Đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa) ………………đồng/m2 Giá bồi thường tài sản, hoa màu: Theo ông(bà) đơn giá bồi thường, hoa màu, tài sản tỉnh quy định so với thực tế ? Cao: phù hợp: thấp: Nguyện vọng Ông (bà) muốn nhận bồi thường gì: + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng Ông (bà) đánh giá việc bồi thường Hội đồngBTGPMB ? Đúng quy định ; Chưa quy định 3.2 Về hỗ trợ: Theo ông (bà) mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tỉnh nào? Cao: Phù hợp: ; Thấp Nguyện vọng Ông (bà) hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm : Hỗ trợ đất kinh doanh dịch vụ + Bằng tiền Về hỗ trợ đào tạo nghề : - Ông (bà) có nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề không : Có Không Nếu có tiền ……………….đồng ; số người gia đình học nghề……… Phương thức hỗ trợ: + Học nghề miễn phí sở đào tạo nghề + Bằng tiền + Tiền hỗ trợ đào tạo nghề tỉnh quy định phù hợp chưa : Phù hợp Không phù hợp Ông (bà) sử dụng tiền học nghề : + Để học nghề + Để sử dụng vào mục đích khác Vấn đề việc làm ông bà sau đào tạo nghề: + Được bố trí ; Tự tìm ; Thất nghiệp Công việc : + Phù hợp + Không phù hợp Về tái định cư: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 + Ông (bà) có thuộc trường hợp bố trí tái định cư không ? Có Không + Nếu thuộc trường hợp bố trí tái định cư, ông (bà) giao đất chưa ? Đã giao đất Chưa giao đất + Nếu giao đất tái định cư ông bà đánh giá vị trị khu đất tái định cư so với nơi cũ ? + Tốt Như cũ ; ; Kém 3.3 Về tổ chức thực : Ông (bà) có Nhà nước thông báo thu hồi đất để làm không : + Có Không Hội đồng bồi thường có thông báo sách bồi thường, hỗ trợ đến Ông (bà) không ? + Có + Không Nếu có cách ? + Phát tài liệu trực tiếp + Thông báo phương tiện loa, đài + Tờ rơi Ông (bà) có đọc tài liệu bồi thường giải phóng mặt bằngkhông ? Có Không Nếu có ông bà đánh giá tài liệu BTGPMB mà ông bà cung cấp ? + Dễ hiểu ; Có thể hiểu ;; Khó hiểu Theo ông (bà) quy định bồi thường, hỗ trợ tỉnh thếnào ? + Cao ; Phù hợp ; Thấp Các phương án bồi thường GPMB có Hội đồng BTGPMB quyền niêm yết công khai không ? Có Không Ông (bà) đánh giá nội dung hình thức phương án BTGPMB ? Rõ ràng, dễ hiểu, đủ nội dung ; Có thể hiểu ; Khó hiểu, thiếu nội dung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 Trong trình thu hồi đất, bồi thường GPMB ông (bà) có thắc mắc khiếu nại không? Có Không + Nếu có thắc mắc, khiếu nại nội dung ? Diện tích ; Nội dung bồi thường đất ;Bồi thường tài sản ; Hỗ trợ Ông (bà) đánh giá việc giải thắc mắc, khiếu nại quyền Hội đồng BTGPMB ? Sớm so với quy định ; Đúng thời gian ; Chậm trễ 10 Việc thực bồi thường hỗ trợ GPMB Hội đồng BTGPMB quyền: + Công khai, minh bạch + Chưa công khai, minh bạch 11 Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ: Đầu tư vào SXKD: Gửi tiết kiệm: Mua sắm đồ dùng: Học nghề: Xây dựng nhà cửa: 12 Theo ông bà tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương sau thu hồi đất ? + Tốt trước + Như cũ + Xấu 13 Theo ông bà hạ tâng địa phương ? + Tốt trước + Không thay đổi ; Kém hơn: 14 Đời sống gia đình ông bà (tinh thần, vật chất) : + Tốt + Không thay đổi + Kém 15 Ông bà có ý kiến ảnh hưởng dự án đến phát triển kinh tế xã hội : + Thuận lợi + bình thường + 16 Ông bà có ý kiến ảnh hưởng dự án đến môi trường : + Tốt + bình thường + xấu 17 Ông bà có kiến nghị với quan nhà nước để công tác bồi thường GPMB tốt ? …………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………….… Ngày tháng năm Chữ ký ngƣời trả lời Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Họ tên : Chức vụ : Cơ quan công tác : NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ông (bà) có biết dự án .? + Có + Không Ông (bà) có tham gia họp BTGPMB dự án không ? + Đầy đủ + Không đầy đủ + Không Hình thức bồi thường Nhà nước thu hồi đất nay? + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng + Tiền đất Theo ông bà, giá đất bồi thường tỉnh so với giá đất thị trường địa phương? Cao: phù hợp: Thấp Đề xuất Ông (bà) giá đất bồi thường : + Đất : ……………………………… đồng/m2 + Đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa) bao nhiêu: ………………đồng/m2 Giá bồi thường tài sản, hoa màu : Theo ông(bà) đơn giá bồi thường, hoa màu, tài sản tỉnh quy định so với thực tế ? Cao: phù hợp: Thấp Theo Ông (bà) thu hồi đất nên bồi thường nào? + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng Ông (bà) đánh giá việc bồi thường Hội đồngBTGPMB ? Đúng quy định ; Chưa quy định Ông (bà) có Nhà nước thông báo thu hồi đất để làm không?: + Có Không Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 Hội đồng bồi thường có thông báo sách bồi thường, hỗ trợ đến Ông (bà) không ? + Có + Không Nếu có cách ? + Phát tài liệu trực tiếp + Thông báo phương tiện loa, đài + Tờ rơi Ông (bà) có đọc tài liệu bồi thường giải phóng mặt bằngkhông ? Có Không Nếu có ông bà đánh giá tài liệu BTGPMB mà ông bà cung cấp ? + Dễ hiểu ; Có thể hiểu ; Khó hiểu 10 Theo ông (bà) quy định bồi thường, hỗ trợ tỉnh nào? + Cao ; Phù hợp ; Thấp 11 Các phương án bồi thường GPMB có Hội đồng BTGPMB quyền niêm yết công khai không ? Có Không 12 Ông (bà) đánh giá nội dung hình thức phương án BTGPMB ? Rõ ràng, dễ hiểu, đủ nội dung ; Có thể hiểu ; Khó hiểu, thiếu nội dung 13 Theo ông (bà) tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương sau thu hồi đất ? + Tốt trước + Như cũ + Xấu 14 Theo ông(bà) hạ tầng địa phương ? + Tốt trước + Không thay đổi ; Kém : 15 Ông (bà) có ý kiến ảnh hưởng dự án đến phát triển kinh tế xã hội : + Thuận lợi + bình thường + 16 Ông (bà) có ý kiến ảnh hưởng dự án đến môi trường : + Tốt + bình thường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN + xấu http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 16 Những kiến nghị ông bà công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để công tác bồi thường GPMB tốt ? …………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Chữ ký ngƣời trả lời Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... MINH PHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT CỦA MÔT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số ngành... phần giải vấn đề xã hội xúc nay, em chọn đề tài: ‘ Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ .’ Mục tiêu tổng quát Đánh giá. .. thực công tác bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Trên sở đề xuất giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ), Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ), Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn