Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)

108 132 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2017, 16:13

Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN BÁ LƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN BÁ LƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Văn Minh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn Nguyễn Bá Lương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn này, trước hết xin trân trọng cảm ơn quan tâm, giúp đỡ bảo ân cần Thầy giáo PGS.TS Đặng Văn Minh trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi trân trọng cảm ơn góp ý chân thành tập thể thầy, cô giáo khoa Tài nguyên Môi trường, Phòng quản lý sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Tôi trân thành cảm ơn quan, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ UBND thành phố Việt Trì: Chi cục quản lý Đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất UBND xã, phường quan liên quan nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin cảm ơn góp ý chân thành cán bộ, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn Nguyễn Bá Lương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ TẮT VÀ KÍ HIỆU vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU vii Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đất đai, bất động sản thị trường đất đai 1.1.1 Đất đai, bất động sản 1.1.2 Thị trường đất đai 1.1.3 Giá đất 10 1.2 Giá đất, định giá đất, hình thức đấu giá thị trường bất động sản giới 16 1.2.1 Khái quát giá đất giới 16 1.2.2 Khái quát định giá đất bất động sản 17 1.2.3 Các hình thức đấu giá đất giới 17 1.3 Công tác đấu giá quyền sử dụng đất Việt Nam 21 1.3.1 Quy định đấu giá đất Việt Nam 21 1.3.2 Các yếu tố xác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất 28 1.3.3 Các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Việt Nam 29 1.4 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì 29 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4.1 Cơ sở lý luận quy trình công tác đấu giá quyền sử dụng đất 31 1.4.2 Đánh giá chung kết đấu giá QSDĐ thành phố Việt Trì giai đoạn 2011 - 2013 37 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tượng 40 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 40 2.1.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 40 2.2 Nội dung nghiên cứu 40 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì 40 2.2.2 Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất 41 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đề xuất số giải pháp công tác đấu giá quyền sử dụng đất Phú Thọ 41 2.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu 41 2.3.2 Phương pháp kế thừa tài liệu liên quan 42 2.3.3 Phương pháp thống kê, phân tích xử lý số liệu tổng hợp số liệu 42 2.3.4 Phương pháp chuyên gia 43 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 44 3.1.2 Thực trạng phát triển - kinh tế xã hội 46 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất 49 3.1.4 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai thị trường bất động sản thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2 Đánh giá hiêu công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn từ năm 2011 - 2013 52 3.2.1 Kết công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì 52 3.2.2 Đánh giá nhận thức người dân kết đấu giá 71 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đề xuất số giải pháp công tác đấu giá quyền sử dụng đất Phú Thọ 74 3.3.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết đấu giá quyền sử dụng đất 74 3.3.2 Nhận xét chung công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì 76 3.3.3 Đề xuất số giải pháp công tác đấu giá đất 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 90 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ TẮT VÀ KÍ HIỆU Ký hiệu Giải thích BĐS Bất động sản SDĐ Sử dụng đất QSD Quyền sử dụng QSDĐ Quyền sử dụng đất ĐVT Đơn vị tính CSHT Cơ sở hạ tầng UBND Ủy ban nhân dân GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện Đại hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp kết đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2011 đến ngày 31/12/2013 địa bàn thành phố Việt Trì 38 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Việt Trì 50 Bảng 3.2: Một số thông tin chung 04 dự án đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì 53 Bảng 3.3: Kết đấu giá quyền sử dụng đất dự án hai ven đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang 54 Bảng 3.4: Kết đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn II khu Tái định cư, xóm ngoại, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì 55 Bảng 3.5: Kết đấu giá quyền sử dụng đất đai Dự án đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Cẩm 57 Bảng 3.6: Kết đấu giá quyền sử dụng đất đai khu Đè Then – Cửa Đình, phường Tân Dân 58 Bảng 3.7: Tổng hợp kết đấu giá QSDĐ 04 dự án nghiên cứu 61 Bảng 3.8: Hiệu kinh tế từ việc đấu giá QSD đất 04 dự án 66 Bảng 3.9 Tổng hợp ý kiến người dân công tác đấu giá 71 Bảng 3.10 Tổng hợp ý kiến người dân nhận chuyển nhượng QSDĐ sau trúng đấu giá 72 Bảng 3.11 Tổng hợp ý kiến người dân tham gia đấu giá 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam trình Đổi chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh thực CNHHĐH đất nước với mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020 Trong trình đổi kinh tế - xã hội nước ta, chế kinh tế thị trường bước hình thành; Các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ xu hướng tất yếu yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất sản phẩm đầu trở thành hàng hoá, đất đai ngoại lệ Chính sách pháp luật đất đai bước đổi mới, phù hợp với thể chế kinh tế Đất đai ngày trở thành nguồn nội lực để thực CNH-HĐH đất nước Theo quy định Luật Đất đai 1993, Chính phủ cho phép thực chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng Hình thức thực tế đạt số thành làm thay đổi mặt số địa phương, trình thực bộc lộ số khó khăn tồn việc định giá khu đất dùng để toán chưa có sở, việc giao đất toán tiến hành không chặt chẽ Mặt khác chênh lệch giá đất quy định giá thị trường nên nhiều người lợi dụng quy định chưa hoàn chỉnh pháp luật, thông qua hình thức giao đất có thu tiền để kiếm lời sở chênh lệch giá Việc dùng giá đất quy định để thu tiền giao đất hầu hết địa phương nước thời gian trước chưa phát huy nguồn nội lực to lớn gây nhiều hậu to lớn cho Nhà nước Để khắc phục tồn năm gần Nhà nước thay đổi chế việc dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng theo hướng đấu thầu dự án đấu giá quyền sử dụng đất Công tác đấu giá quyền sử dụng đất thực hướng cho thị trường bất động sản Giá đất quy định giá đất theo thị trường xích lại gần thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất Phú Thọ địa phương đầu công tác đấu giá đất, thời gian qua công tác đấu giá đất thực theo nhiều phương thức, hình thức khác nhau, hình thức có thành công hạn chế khác Vì cần tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu công tác đấu giá qua dự án Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, đưa kết luận sau: Thành phố Việt Trì nằm phía Đông Nam tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Hà Nội 80 km phía Tây Bắc, nơi gặp sông Hồng - sông Lô, trung tâm vùng Đông Bắc Thành phố Việt Trì nằm tuyến hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh; có mạng lưới giao thông đối ngoại tương đối thuận tiện; bao gồm đường bộ, đường thủy đường sắt Thành phố Việt Trì nằm gần với thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên sân bay quốc tế Nội Bài… Đây lợi cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm tới Chính mà năm qua công tác đấu giá quyền sử dụng đất thu hút nhà thầu đạt kết đáng khích lệ Có thể khẳng định đấu giá quyền sử dụng đất có vai trò quan trọng tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, tạo vốn đầu tư sở hạ tầng Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trở thành nhân tố quan trọng, thiết yếu góp phần to lớn việc định phát triển kinh tế - xã hội giúp hoàn thiện công tác quản lý đất đai địa bàn thành phố Việt Trì nói riêng địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung Muốn có hiệu cao công tác đấu giá quyền sử dụng đất cần phải quan tâm nữa, trọng văn quy định liên quan đến công tác đấu giá QSDĐ hướng dẫn cụ thể vấn đề này, tiếp tục đẩy nhanh phát triển công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đưa công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa phương lên tầm cao Hiệu công tác đấu giá QSDĐ địa bàn thể cụ thể mặt: Về hiệu kinh tế: Tại 04 dự án đấu giá QSDĐ điển hình địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2011 - 2013, với tổng số 107 ô đất trúng đấu giá giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thu vào ngân sách Nhà nước 61.249.623.000 đồng vượt so với giá khởi điểm 7.107.573.000 đồng cao so với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo bình xét 33.183.373.000 đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Về hiệu xã hội: Đấu giá quyền sử dụng đất hình thức khai thác có hiệu quỹ đất, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tạo khu dân cư đồng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu đất người dân, tạo điều kiện môi trường sống ổn định, phù hợp với quy hoạch chung thành phố, đồng thời nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai kinh tế môi trường Kết đấu giá QSDĐ từ 04 dự án góp phần tạo giải pháp quan trọng việc tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực việc định phát triển kinh tế - xã hội góp phần làm giảm sức ép nhà ở, đất xã hội, tạo dựng khu đô thị, khu đất nông thôn theo hướng văn minh, đại góp phần thực quy hoạch chung thành phố Việt Trì Về hiệu công tác quản lý sử dụng đất đai: Việc tổ chức đấu giá QSDĐ góp phần bước đưa công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn thành phố Việt Trì đảm bảo chặt chẽ, quy định, sử dụng mục đích, kế hoạch duyệt, kịp thời ngăn chặn việc lấn chiếm đất công, giao đất trái thẩm quyền Đấu giá quyền sử dụng đất biện pháp khai thác quỹ đất hiệu Đấu giá QSDĐ góp phần lành mạnh hoá thủ tục hành Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thực công tác giao đất GCNQSDĐ nhanh chóng dễ dàng Việc hoàn thành công tác cấp GCN QSDĐ tạo niềm tin người sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho quan quản lý đất đai Kiến nghị Trong phạm vi nghiên cứu luận văn công tác đấu giá QSDĐ địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2011 - 2013, văn láp luật quy định nhà nước công tác đấu giá QSDĐ thống đồng bộ, quy trình bước tiến hành đấu giá quy định chặt chẽ rõ ràng, việc tổ chức đấu giá minh bạch trình tự thủ tục quy định Tuy nhiên để góp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 phần cải thiện nâng cao hiệu công tác đấu giá QSDĐ thời gian tới, đồng thời nhằm giải số tồn vướng mắc trình đấu giá QSDĐ nay, xin có số kiến nghị sau: - Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tư pháp cần khẩn trương có hướng dẫn thống đồng để tạo thuận lợi cho cấp quyền địa phương ban hành quy định cụ thể công tác đấu giá phù hợp với quy định hành để công tác đấu giá QSD đất phát huy hiệu tốt - Sở Tài nguyên Môi trường Sở Tài cần đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định đơn vị giao tổ chức đấu giá trình phương án đấu giá, giá khởi điểm hồ sơ liên quan Lựa chọn đơn vị tư vấn định giá có chất lượng, chuyên nghiệp để bảo đảm xây dựng giá khởi điểm phải khả thi, đấu giá thành công - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức tập huấn văn pháp luật có liên quan bán đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra nhằm có phát chấn chỉnh kịp thời hạn chế, tồn đọng công tác đấu giá QSDĐ, góp phần nâng cao hiệu công tác đấu giá QSDĐ thời gian tới - Đối với quỹ đất nằm quy hoạch, kế hoạch thực đấu giá QSDĐ cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng trước đưa đấu giá, - Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để công tác đấu giá hoàn thiện như: phương pháp định giá để định giá sàn cho phù hợp - Quy trình lập dự án đấu giá, thực dự án đấu giá cần có giám sát chặt chẽ quan quản lý, có chế kiểm tra chéo, tăng cường giám sát người dân quan báo chí, từ ngăn chặn hành vi tiêu cực xảy trình đấu giá đất./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính: Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 Cơ chế tài việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng; Bộ tài chính: Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/12/2004 Hướng dẫn thực Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ Phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; Bộ tài chính: Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 Hướng dẫn việc xác định giá thời điểm chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá; Bộ Tài chính: Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3); Bộ tài chính: Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 Hướng dẫn việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên có quan hệ liên kết; Bộ tài chính: Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá lệ phí cấp Chứng hành nghề đấu giá tài sản; Bộ Tư pháp: Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 Hướng dẫn số quy định Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 Chính phủ bán đấu giá tài sản; Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Thanh Trà (2005), Giáo trình Thị trường Bất 10 11 12 13 14 động sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Nguyễn Đình Bồng, Phan Thị Thanh Huyền (2005), “Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường BĐS Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Hà Nội; Các nguồn số liệu, thống kê thành phố Việt Trì Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ liên quan đến luận văn; Chính phủ: Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; Chính phủ: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Thi hành Luật đất đai; Chính phủ: Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Thu tiền sử dụng đất; Chính phủ: Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 Bán đấu giá tài sản; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 15 Chính phủ: Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; 16 Chính phủ: Nghị định số 52/2009NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 17 Chính phủ: Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ Bán đấu giá tài sản; Cục Quản lý nhà- Bộ Xây dựng (2004), Một số vấn đề lý luận khái niệm 18 thị trường BĐS, Hà Nội 19 Nghị số 10/1012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 Hội đồng nhân dân 20 21 tỉnh Phú Thọ quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ Quốc hội: Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003; Quốc hội: Luật kinh doanh BĐS ngày 29/6/2006; 22 23 Quy hoạch tổng thể mặt phân lô khu đất đấu giá; Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 24 25 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006), Giáo trình định giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất; Website: 26 27 28 http://www.monre.gov.vn, Website Bộ Tài nguyên Môi trường http://www.moc.gov.vn, Website Bộ Xây dựng http://www.vnrea.vn, Website Hiệp Hội BĐS Việt Nam 29 30 31 http://batdongsan.com.vn/ http://bdsthegioi.batdongsan.com.vn/ Website tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, trang liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC MẪU SỐ 01 Phụ lục Mẫu phiếu điều tra Phiếu số: Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì Xã (phường, thị trấn): PHIẾU ĐIỀU TRA NGƢỜI DÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ THỬA ĐẤT TRÚNG ĐẤU GIÁ NHƢNG CHƢA CÓ GIAO DỊCH (Áp dụng đất chưa có chuyển nhượng sau trúng đấu giá) Tên ngƣời sử dụng đất: ………… … … - Địa : - Thời điểm đấu giá: ………………………………………………………………… - Thuộc dự án: ………………………………………………………………… - Giá đất theo bảng giá quy định: ……………….đồng/m²; giá sàn …………đồng/m²; giá đấu trúng …………… đồng/m² Các thông tin đất - Thửa đất số: … ; thuộc tờ đồ số: ; diện tích: m2; - Thuộc dự án: …………………………………………………………… - Địa đất: - Kích thước mặt tiền: … m; hình thể đất: hình chữ nhật , hình vuông chữ L , hình thang xuôi , hình thang ngược , hình bình hành , hình đa giác , hình ; kích thước chiều sâu đất: m - Mục đích sử dụng theo quy hoạch: - Những hạn chế quyền sử dụng đất: Đang cho thuê góp vốn , tranh chấp , chờ giao dịch , chấp , Chưa giao đất Các thông tin tài sản gắn liền với đất - Nhà ở: Loại nhà: .; cấp nhà: … ; năm xây dựng: ……… - Diện tích xây dựng: ……m²; số tầng:… ; diện tích sàn sử dụng: … m²; giấy phép xây dựng: có , Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Tài sản khác: Ý kiến chủ sử dụng đất: - Ông (bà) có biết thông tin đấu giá đất trước phiên đấu giá diễn hay không: có , không - Theo ông (bà) phiên đấu giá có công khai, minh bạch không: có - Theo ông (bà) phiên đấu giá có quy trình không: có - Ông (bà) có hài lòng kết trúng giá: hài lòng , không , không , không hài lòng - Ông (bà) có quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ kịp thời sau trúng giá hay không: có , không - Ông (bà) có ý định chuyển nhượng đất hay không: có , không Ngày tháng năm 2014 Cán điều tra Ngƣời sử dụng đất (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Tỉnh Phú Thọ MẪU SỐ 02 Thành phố Việt Trì Phiếu số: Xã (phường, thị trấn): PHIẾU ĐIỀU TRA NGƢỜI DÂN NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG QSDĐ SAU KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Áp dụng đất có chuyển nhượng sau trúng đấu giá) Tên ngƣời sử dụng đất: ………… … … - Địa : - Thời điểm đấu giá: …………………………………………………………… - Giá đất theo bảng giá quy định: ……………….đồng/m²; giá sàn ………đồng/m²; giá đấu trúng ………… đồng/m² - Thời điểm chuyển nhượng: - Giá đất chuyển nhượng: triệu đồng/thửa đồng/m² Các thông tin đất - Thửa đất số: … ; thuộc tờ đồ số: ; diện tích: m2; - Thuộc dự án: …………………………………………………………………… - Địa đất: - Kích thước mặt tiền: … m; hình thể đất: hình chữ nhật , hình vuông chữ L , hình thang xuôi , hình thang ngược , hình bình hành , hình đa giác , hình ; kích thước chiều sâu đất: m - Mục đích sử dụng theo quy hoạch: - Những hạn chế quyền sử dụng đất: Đang cho thuê vốn , tranh chấp , chờ giao dịch , chấp , góp Chưa giao đất Ý kiến chủ sử dụng đất: - Mức độ hài lòng ông (bà) giao dịch vừa qua ông (bà): hài lòng không hài lòng , - Ông (bà) có ý định tiếp tục chuyển nhượng đất hay không: có , không - Theo ông (bà) giá đất đất là: …………… đồng/m² Ngày tháng năm 2014 Cán điều tra Ngƣời sử dụng đất (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Tỉnh Phú Thọ MẪU SỐ 03 Thành phố Việt Trì Phiếu số: Xã (phường, thị trấn): PHIẾU ĐIỀU TRA NGƢỜI DÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ NHƢNG KHÔNG TRÚNG GIÁ (Áp dụng người tham gia đấu giá không trúng giá) Tên ngƣời tham gia đấu giá .… … - Địa : - Thời điểm đấu giá: …………………………………………………… …… - Dự án đấu giá: Ý kiến ngƣời tham gia đấu giá: - Ông (bà) có biết thông tin đấu giá đất trước phiên đấu giá diễn hay không: có , không - Theo ông (bà) phiên đấu giá có công khai, minh bạch không: có , không - Theo ông (bà) phiên đấu giá có quy trình không: có , không - Ông (bà) có hài lòng với kết đấu giá không: có , không - Theo Ông (bà) thời gian tới nhà nước cần thiết điều chỉnh giá không: có , không - Thời gian tới, ông (bà) có tiếp tục tham gia đấu giá không: , không có Ngày tháng năm 2014 Cán điều tra Ngƣời đƣợc điều tra (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Bản đồ hành thành phố Việt Trì Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Bản vẽ chia lô đấu giá quyền sử dụng đất - Dự án 01 Phụ lục Bản vẽ chia lô đấu giá quyền sử dụng đất – Dự án 02 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Bản vẽ chia lô đấu giá quyền sử dụng đất - Dự án 03 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Bản vẽ chia lô đấu giá quyền sử dụng đất - Dự án 04 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Mặt trạng khu đất tổ chức đấu giá - Dự án 03 Phụ lục Mặt trạng khu đất tổ chức đấu giá - Dự án 04 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... Đánh giá hiêu công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn từ năm 2011 - 2013 52 3.2.1 Kết công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự án địa bàn thành phố Việt. .. BÁ LƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60.85.01.03... quyền sử dụng đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013" Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu, đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất số dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 2013 (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn