Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh tại trường Trung học phổ thông

16 155 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 21:54

Thực tiễn cho thấy hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu.Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới hiện nay, đã và đang đặt ra những đòi hỏi lớn lao cho tất cả các quốc gia trên con đường phát triển và hội nhập trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục… trong đó có công tác giáo dục học sinh trong lớp chủ nhiệm. CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Cùng với trình đổi đất nước nói chung, đổi giáo dục nước nhà Đảng Nhà nước quan tâm Văn kiện Đại hội XI Đảng khẳng định “Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế” Hội nhập kinh tế mặt tích cực làm phát sinh vấn đề mà cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự tư sản, làm xói mòn giá trị đạo đức, phong mỹ tục dân tộc Nghị số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương khóa XI xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước khẳng định: “Phát triển văn hóa hoàn thiện nhân cách người xây dựng người để phát triển văn hóa Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm chăm lo xây dựng người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với đặc tính bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” Luật giáo dục 2005 xác định: “ Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp cho học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ nhằm hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân” Thực tiễn cho thấy số phận thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, ý thức quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin sống, ý chí phát triển, tính tự chủ dễ bị lôi vào việc xấu.Trong bối cảnh xu toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ toàn giới nay, đặt đòi hỏi lớn lao cho tất quốc gia đường phát triển hội nhập tất lĩnh vực từ kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục… có công tác giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm Trong năm qua, trường THPT Đăk Song quan tâm, trọng triển khai nhiều biện pháp giáo dục đạt nhiều kết quan trọng Tuy nhiên, điều đáng lo ngại tình trạng học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng bạo lực học đường diễn báo động; phận giáo viên chưa thật làm gương cho học sinh, lo trọng đến việc dạy tri thức khoa học, xem nhẹ chí thờ việc giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh Xuất phát từ lý luận thực tiễn trên, để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh chọn đề tài “Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh trường Trung học phổ thông Đăk Song” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đề tài làm rõ sở lý luận, thực tiễn liên quan đến vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh - Phân tích thực trạng vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh thời gian qua - Đề xuất số biện pháp để nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Đăk Song 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn liên quan đến vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận sử học Mác- Lênin, đề tài thực dựa phương pháp nghiên cứu phương pháp điều tra, phương pháp lôgic, phương pháp thực nghiệm khoa học, phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm nhằm theo dõi diễn biến tâm lý học sinh, tổng kết kinh nghiệm đưa phương pháp phù hợp 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: - Không gian: đề tài tập trung vào lĩnh vực giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Đăk Song - Thời gian: đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức học sinh 03 năm học 2012-2013 (lớp 12C3), 2013-2014 ( lớp10C10), 2014-2015 ( lớp11C7) đề xuất giải pháp nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Đăk Song CHƯƠNG NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận đề tài 2.1.1 Giáo dục đạo đức học sinh: Ngày giáo dục đạo đức cho học sinh giáo dục lòng trung thành Đảng, hiếu với Dân, yêu quê hương đất nước, có lòng vị tha, nhân ái, cần cù liêm khiết trực Đó đạo đức xã hội chủ nghĩa, đạo đức cá nhân, tập thể chủ nghĩa nhân đạo mang tính chân thực tích cực, khác với đạo đức vị kỷ, cá nhân Giáo dục đạo đức học sinh gắn chặt với giáo dục tư tưởng - trị, giáo dục truyền thống giáo dục sắc văn hóa dân tộc, giáo dục pháp luật nhà nước XHCN, cung cấp cho học sinh phương thức ứng xử trước vấn đề xã hội giúp cho em có khả tự kiểm soát hành vi thân cách tự giác, có khả chống lại biểu lệch lạc lối sống 2.1.2 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT Sự phát triển tâm lý mang tính quy luật Ở lứa tuổi học sinh THPT ngự trị quy luật tính cân đối tạm thời, tính mâu thuẫn quy luật tính không đồng phát triển,thể tất lĩnh vực nhân cách trẻ phát triển với tốc độ khác nhau, lại tính độc đáo Tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT có biến đổi định – thường tự khẳng định lớn, người giáo viên cần xây dựng cách trình dạy – học, giao lưu, ứng xử cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi người học để tạo môi trường thân thiện, gần gũi với học sinh hiệu đem lại cao nhiêu 2.1.3 Vai trò của Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm cầu nối Ban giám hiệu, tổ chức trường, giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Nói cách khác, giáo viên chủ nhiệm người đại diện hai phía, mặt đại diện cho lực lượng giáo dục nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh Với tư cách nhà sư phạm (đại diện cho tập thể nhà sư phạm), giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tới học sinh lớp chủ nhiệm tất yêu cầu, kế hoạch giáo dục nhà trường tới tập thể học sinh lớp chủ nhiệm mệnh lệnh mà thuyết phục, cảm hóa, gương mẫu người giáo viên chủ nhiệm, để mục tiêu giáo dục học sinh chấp nhận cách tự giác, tự nguyện Với kinh nghiệm sư phạm uy tín mình, giáo viên chủ nhiệm có khả biến chủ trương, kế hoạch đào tạo nhà trường thành chương trình hành động tập thể lớp học sinh Trong trình hình thành phẩm chất, lực học sinh trung học phổ thông, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng không thay Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp người tập hợp ý kiến, nguyện vọng học sinh lớp phản ánh với nhà trường Phải thấy quan hệ, vị trí giáo viên chủ nhiệm người thường xuyên tiếp nhận thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực dư luận, ý kiến tập thể học sinh Khi tiếp nhận thông tin, người giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí kịp thời thông tin với tư cách nhà sư phạm, điều có tác dụng lớn 2.2 Thực trạng vấn đề đạo đức học sinh Trong năm gần đây, với trình đổi hội nhập đất nước, ngành giáo dục tập trung đổi toàn diện giáo dục đào tạo nên công tác chủ nhiệm lớp ngày quan tâm Nhất vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục, phát triển nhân cách, phẩm chất học sinh Tuy nhiên, với trình hội nhập mở cửa, nhiều sóng văn hóa tràn vào nước ta, có sóng văn hóa độc hại, làm tha hóa phẩm chất đạo đức giới trẻ nước ta Những trào lưu ăn dần ăn mòn giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc, làm mai phẩm chất tối thiểu người cần đạt để sống có ý nghĩa Một phận học sinh rơi vào tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; không kính trọng thầy cô, xem thường bạn bè, người xung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu lòng nhân ái, thờ với chuẩn mực đạo đức, vô cảm, bế tắc xử lý tình huống, thiếu kỹ sống ; phận lớn học sinh mê games bỏ học tự tử games Đánh giá thực trạng đạo đức đồng thời nêu lên định hướng cho giải pháp, Nghị Trung ương lần thứ Hai Đảng khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai thân đất nước Trong năm tới cần tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức công dân, lòng yêu nước, chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao phù hợp với lứa tuổi với yêu cầu giáo dục toàn diện” Chính vậy, yêu cầu vô thiết phải hướng dẫn, giáo dục giới trẻ sống tốt, sống có trách nhiệm với thân, với gia đình, xã hội Quá trình giáo dục trường học đóng vai trò quan trọngvai trò người giáo viên chủ nhiệm cần hiểu đắn Giáo viên chủ nhiệm thành viên tập thể sư phạm hội đồng sư phạm, người giao nhiệm vụ quản lý chịu trách nhiệm chất lượng toàn diện học sinh lớp phụ trách, tổ chức thực chủ trương, kế hoạch nhà trường lớp chủ nhiệm Đối với học sinh tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm nhà giáo dục người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp phụ trách dựa đội ngũ tự quản cán lớp, cán Đoàn tính tự giác học sinh lớp Tuy nhiên trình thực hiện, số giáo viên chủ nhiệm tỏ lúng túng chưa có phương pháp phù hợp việc giáo dục đạo đức học sinh, kinh nghiệm hạn chế nên phương pháp thiếu linh hoạt, thiếu nhiệt tình nên chất lượng giáo dục lớp có chênh lệch rõ rệt, tồn số tập thể lớp học sinh có biểu chậm tiến, chất lượng văn hóa đạo đức chưa cao không ý đến phong trào thi đua nhà trường đề Điều phản ánh vai trò người giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh Bản thân với kinh nghiệm mười năm công tác, trải qua nhiều lần chủ nhiệm lớp học sinh có đặc điểm khác nhau: lớp chọn, lớp trung bình lớp có nhiều em học sinh cá biệt, nhận thấy vai trò giáo viên chủ nhiệm quan trọng việc định hướng lý tưởng cho học sinh, tiến hành qua nhiều biện pháp qua nhiều lần thực thu kết khả quan 2.3.Biện pháp nâng cao vai trò Giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh 2.3.1 Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lớp làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu Để quản lý lớp cách có hiệu quả, tìm hiểu kỹ tình hình hoạt động lớp, học sinh lớp, bạn bè thường gặp học sinh lớp phần tự bạch học sinh Sau xây dựng ban cán lớp gương mẫu đạo đức, học giỏi, khá, chăm ngoan, có lực công tác quản lý lớp tình thần trách nhiệm cao với tập thể, tập thể tín nhiệm Rõ ràng, diện giáo viên chủ nhiệm ban cán lớp đại diện để quản lý, quán xuyến hoạt động lớp Vì việc lựa chọn đội ngũ cần có cân nhắc kỹ lưỡng học sinh tin tưởng, có tinh thần tự chủ trách nhiệm cao Tránh trường hợp bao che, dung dưỡng cho hoạt động sai trái bạn bè lớp Sau giao trách nhiệm cụ thể cho thành viên Ban cán lớp Hình thành phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp cho thành viên Ban cán môn Tuy nhiên, cần thường xuyên kiểm tra cách làm việc em Tiếp đến, làm công tác biên chế lớp – chia tập thể lớp thành tổ Mỗi tổ có số lượng học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu tương đối đồng đều, xếp chỗ ngồi cho hợp lý để học sinh giỏi, giúp học sinh trung bình, yếu Cử tổ trưởng, tổ phó cho tổ để theo dõi chặt chẽ tình hình học tập, đạo đức thành viên tổ Đặc biệt, chọn vài học sinhhọc lực tốt, trung thực làm cộng tác viên Các em không nằm ban cán lớp Hằng ngày, liên lạc với em học sinh để hỏi thăm tình hình học tập, nề nếp lớp yêu cầu em thông báo việc bất thường xảy buổi mặt trường để giải kịp thời 2.3.2 Thiện chí để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của học sinh Trong năm học kéo dài tháng, tập thể lớp học với 32 học sinh lúc trì trạng thái cân mà có lúc nảy sinh nhiều tình yêu cầu người làm công tác chủ nhiệm phải tâm lý, tinh ý nắm bắt chuyển biết tâm sinh lý tính cảm em học sinh để kịp thời can thiệp Rõ ràng tập thể học sinh lớp học, giáo viên (kể Hiệu trưởng) lại có hội, có điều kiện thiết lập quan hệ thân thiện, tự nhiên giáo viên chủ nhiệm lớp Với ưu giáo viên chủ nhiệm, xây dựng mối quan hệ vừa thầy trò, vừa anh em, bạn bè chỗ dựa tinh thần, học sinh tin yêu, chia xẻ băn khoăn thắc mắc, bộc lộ nguyện vọng, khát khao nhờ giúp em có định hướng tốt, tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc Với ý kiến không hợp lý học sinh giải thích, thuyết phục tình cảm, đồng cảm nhà sư phạm có kinh nghiệm , em dễ dàng giải tỏa (không học sinh đòi hỏi, thắc mắc, có vướng mắc học tập, công việc với bạn bè, thầy cô, cha mẹ quan hệ xã hội, nhiều không hợp lý) Với học sinh có biểu chưa ngoan, kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân tìm biện pháp khắc phục Phương châm giáo dục thân “lạt mềm buộc chặt”, giáo viên chủ nhiệm phải thực người thân thiện, xem em em để yêu thương nhẹ nhàng gần gũi, động viên, chia sẻ với em vui buồn sống từ giáo dục tốt đạo đức, tư tưởng, lối sống, ý thức rèn luyện mặt cho em Nếu em tiến dù nhỏ khen ngợi để em có tinh thần vươn lên học tập tham gia phong trào khác trường, lớp phát động Còn em thay đổi dù tư vấn, giáo dục mình, phối hợp nhà trường xử lý Có thể nhận thấy rằng, giáo viên làm chủ nhiệm lớp phải có hy sinh thời gian công sức cho lớp đưa trình giáo dục đạt hiệu mong muốn 2.3.3 Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Cha mẹ học sinh Để có mối liên hệ gắn bó, mật thiết với Cha mẹ học sinh người nuôi dưỡng đỡ đầu (gọi tắt phụ huynh học sinh), người giáo viên chủ nhiệm cần phải chủ động liên lạc năm học bắt đầu, có nghĩa tiếp nhận danh sách học sinh lớp tiếp nhận danh sách phụ huynh Có thể hình thành phận hồ sơ gửi cho phụ huynh học sinh để có thông tin như: Thông tin phụ huynh, đặc điểm cần ý giáo dục em mà gia đình thấy cần thiết đề nghị với giáo viên chủ nhiệm Lập danh sách số điện thoại chung gia đình học sinh gửi cho tất giáo viên lớp Gửi thông báo cho phụ huynh biết kế hoạch Hội nghị Cha mẹ học sinh, kể nội dung ngày cụ thể Có thể gợi ý vấn đề cần thảo luận mối quan tâm đặc biệt việc học tập em Theo kinh nghiệm thân tôi, việc tạo mối quan hệ mật thiết với cha mẹ học sinh điều quan trọng, giáo viên chủ nhiệm đừng đợi đến họp phụ huynh hay em vi phạm nội qui trường lớp mời phụ huynh lên để trao đổi Giáo viên chủ nhiệm thăm hỏi chuyện gia đình, trao đổi cách dạy dỗ em có dịp gặp mặt…Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm đừng để họp phụ huynh lúc phê phán, chê bai việc học tập, hạnh kiểm học sinh Hãy làm cho họp trở thành buổi trao đổi thân mật giáo viên chủ nhiệm gia đình Từ giáo viên chủ nhiệm tạo mối quan hệ thân mật giáo viên chủ nhiệm với gia đình, tất nhiên giáo viên chủ nhiệm tin yêu phụ huynh họ sẳn sàng hỗ trợ hoạt động học tập, sinh hoạt mà giáo viên chủ nhiệm đề ra, dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân em gia đình Khi học sinh có vấn đề hạnh kiểm, học tập liên hệ với phụ huynh để trao đổi, bàn bạc, thống với phụ huynh biện pháp giáo dục học sinh, tránh làm em bị tổn thương tâm lý Sau theo dõi, kịp thời phụ huynh khen ngợi động viên em tiến đạt dù nhỏ 2.3.4 Tổ chức hoạt động thiện nguyện Để cho học sinh lớp biết sống yê thương, có trách nhiệm với thân, với bạn bè, tham gia phong trào Đoàn niên tổ chức (như “Heo đất tiếp sức đến trường”, “Giúp vượt khó”…) lớp thường xuyên tổ chức thăm hỏi học sinh lớp có hoàn cảnh khó khăn, với quà nhỏ tình cảm cô giáo, bạn bè lớp Đặc biệt tham gia hoạt động này, thấy có ý nghĩa không nhỏ việc giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tổ chức lớp thăm hỏi động viên số em có hoàn cảnh khó khăn biết vượt lên để chuyên tâm học tập trường hợp em Trần Thị Phương Phương sinh lớn lên xã biên giới huyện Đăk Song gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình em có đông anh chị em sống nghề nông với vài sào đất bạc màu, cha mẹ già yếu, mẹ em ốm đau thường xuyên nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào người cha 60 tuổi, khó khăn lại khó khăn Thế em không khó khăn cản bước đường học vấn, em chăm học tập phấn đấu tâm để trở thành người học trò giỏi Ngoài em thường xuyên giúp đỡ bạn học yếu lớp, thân em bạn bè thầy cô yêu mến Vì cố gắng học tập nên năm liền Phương có thành tích cao, em không phụ lòng thầy cô, cha mẹ yêu thương quan tâm, lo lắng 2.3.5 Tổ chức sinh động hoạt động văn – thể, ngoại khóa + Hoạt động sáng tạo văn hóa – nghệ thuật hoạt động phát huy trí sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông giáo viên chủ nhiệm người khơi nguồn sáng tạo cho em học sinh lớp mình, người giáo viên làm công tác chủ nhiệm biết quan tâm đến tâm tư nguyện vọng học sinh em tin tưởng, yêu mến từ em biết phấn đấu trình học tập rèn luyện đạo đức Để tổ chức tốt hoạt động văn hóa – văn nghệ, thực sau: Chia lớp thành tổ, tháng tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày thứ tuần cuối cùng, lớp dành 20 phút để tổ chức thi đua tổ với hoạt động văn hóa - văn nghệ, yêu cầu tổ phải thực yêu cầu từ đầu tháng, tùy theo tháng có yêu cầu khác nhau: đọc thơ, diễn kịch, hát hát, có tháng làm báo tường… chủ đề mái trường, thầy cô, gia đình, tuổi trẻ…Nếu nhóm thực tốt cộng điểm rèn luyện xét hạnh kiểm, nhóm thực sơ sài không thực bị kiểm điểm, trừ điểm rèn luyện vào cuối tháng gửi thông báo cho gia đình biết để đôn đốc, nhắc nhở Chính hoạt động khiến cho thành viên có ý thức trách nhiệm với thân, với cộng đồng Trong vài tuần đầu, chưa quen với hình thức này, tổ thực chưa chu đáo, sau đó, với dẫn dắt với vai trò giáo viên chủ nhiệm em dần quen thực với thái độ nghiêm túc, mang lại không khí thoải mái cho lớp, phụ huynh ủng hộ hoạt động Giáo viên chủ nhiệm nghệ thuật sư phạm kích thích tư sáng tạo học sinh, phát triển tiềm trí tuệ vốn có em học tập, đề xuất nội dung, giải pháp, cách thức tổ chức hoạt động thực mục tiêu giáo dục nhà trường Một trường học xem thân thiện có nghĩa phải kích thích niềm yêu thích em với tri thức, đánh thức khả tiềm tàng em Muốn làm điều này, nghĩ thầy cô giáo không nên làm cổ thụ toả bóng râm 10 che mát cho em mà nên làm người hướng đạo đầy lĩnh em làm khách hành đường khám phá tri thức + Để tăng thêm tình đoàn kết tính tập thể học sinh lớp, tổ chức hoạt động thể dục thể thao để em tham gia Cụ thể: đầu năm lớp tổ chức thi đấu bóng đá mini nam – nữ, sau thi học kỳ lớp tổ chức thi đấu bóng chuyền mời lớp khác tham gia Đồng thời mời giáo viên tổ thể dục – quốc phòng hỗ trợ tư vấn Qua cách thức tổ chức, nhận thấy học sinh thích thú tham gia nhiệt tình, khó khăn việc bố trí thời gian lịch học em nhờ cố gắng thầy trò mà hoạt động tổ chức thành công Khi nhìn em phấn khởi tiếng reo hò mừng chiến thắng, khoảnh khắc chia sẻ vui buồn, thân cảm thấy công việc làm có hiệu quả.Việc tham gia hoạt động thể dục – thể thao rèn luyện cho em học sinh thể lực tốt mà nâng cao em tính tự chủ, biết sống với tinh thần trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng + Bên canh đó, để làm cho phong trào hoạt động lớp có hiệu quả, góp phần làm thành viên thêm gắn kết, từ nêu cao trách nhiệm, tính tự chủ, biết sống yêu thương lẫn lớp tổ chức buổi dã ngoại, sinh hoạt trời cho em lớp chủ nhiệm Đây hoạt động thường xuyên lớp tiến hành Thời gian vào ngày lễ kỷ niệm, ngày chủ nhật, dịp nghĩ hè Những nơi chọn để tổ chức buổi dã ngoại thường đa dạng, đến rừng thông (cách trường 10 km), có lại đến khu sinh thái Nam Nung (thuộc địa phận xã Trường Xuân – huyện Đăk Song)… Lớp thường chuẩn bị trò chơi sinh hoạt tập thể, trao đổi tâm tư nguyện vọng em học sinh, từ góp phần củng cố tình đoàn kết lớp Bản thân giáo viên chủ nhiệm xây dựng điều hành tập thể tự quản giải mối quan hệ em học sinh với chìa khóa để mở lối đưa em đến tương lai đầy ý nghĩa 11 Trong buổi sinh hoạt tập thể, em trao đổi điều em băn khoăn, lựa chọn cho tương lai em chuẩn bị hành trang bước vào đời, rung động đầu đời mà em có… sau phân tích, giải thích, minh chứng cụ thể việc xảy hàng ngày sống gia đình xã hội mà em thấy được, khơi dậy lòng hiếu thảo người mắt nhìn thấy cha mẹ vất vả đời kiếm tiền lo cho ăn học với mong muốn đỗ đạt – có nghề nghiệp ổn định – người có ích cho xã hội sau này, để từ em hiểu rõ mục đích, lý mà em phải học, em nhận thức đắn việc học tập dễ dàng hướng em đến ước mơ, hoài bão tương lai nghiệp thân Những lần giúp hiểu em học sinh lớp hơn, em thêm tin tưởng vào giáo viên chủ nhiệm mạnh dạn hơn, tự tin việc bày tỏ quan điểm, kiến thân Đặc biệt nhận thấy em có trưởng thành rõ rệt suy nghĩ 2.3.6 Thực điều tra xã hội học Bên cạnh biện pháp nêu trên, thân giáo viên chủ nhiệm, nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng học sinh, lập điều tra xã hội học Bản điều tra thực kỳ lần Bởi thân hiểu rằng, có nhiều điều em ngại ngùng, không dám nói giáo viên chủ nhiệm lại viết giấy (tất nhiên không yêu cầu học sinh ghi rõ họ tên để em mạnh dạn bày tỏ cảm xúc mình) Trong điều tra này, thể tất vấn đề xoay quanh học sinh mà em quan tâm, gặp phải (bản điều tra xã hội học thể phần phụ lục) Qua lần điều tra lấy ý kiến học sinh, biết thêm nhiều điều em, vấn đề khiến em băn khoăn, lo lắng, em thể cá nhân độc lập, có suy nghĩ kiến riêng, từ có cách định hướng phương pháp giáo dục cho hiệu 12 2.4 Kết đạt Qua thời gian theo dõi, bám sát hoạt động lớp 11C7, với biện pháp nêu trên, thu số kết khả quan giáo dục, rèn luyện đạo đức học sinh Cụ thể sau: + Về kết rèn luyện: Kết xếp loại rèn luyện năm học 2013 – 2014: Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ (%) Tốt 15,2 Khá 10 31,3 Trung bình 15 46,9 Yếu 6,25 Kết xếp loại rèn luyện năm học 2014 – 2015: Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ (%) Tốt 12 37.5 Khá 14 43,8 Trung bình 18,75 Yếu 0 + Về kết hoạt động xã hội Thông qua hoạt động tổ chức, học sinh lớp có gắn bó, kỹ sống hình thành, em trưởng thành có suy nghĩ chín chắn trước định thân + Về kỹ năng, thái độ Học sinh có biểu tiến phẩm chất đạo đức, em biết sống yêu thương, tự chủ có trách nhiệm trước hành động 13 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1.Kết luận Như đạo đứcvai trò lớn đời sống xã hội, đời sống người, vấn đề thường xuyên đặt giải nhằm đảm bảo cho cá nhân cộng đồng tồn phát triển Sống xã hội, phải suy nghĩ vấn đề đạo đức để tìm đường, cách thức phương tiện hoạt động nhằm kết hợp lợi ích cộng đồng, từ bảo đảm cho tồn tại, phát triển cộng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “người có tài mà đức người vô dụng, người có đức mà tài thì làm việc gì khó” Nếu cá nhân có trình độ lực chuyên môn cao đạo đức tốt gây nhiều thảm họa tệ nạn xã hội, rơi vào nạn tham ô, lãng phí, lợi ích thân bất chấp thủ đoạn bất lương việc làm phi pháp nhằm công kích hại người khác Ngược lại, người có đủ tài đức làm việc họ nghĩ đến lợi ích chung, đặt lợi ích tập thể xã hội lên cao; tạo dung hòa lợi ích cá nhân lợi ích xã hội Học sinh hệ trẻ chủ nhân tương lai đất nước, nguồn nhân lực thúc đẩy thành bại quốc gia Hơn lúc hết, việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh, lý tưởng sống, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh quan trọng cấp thiết Nó góp phần xây dựng thành công người xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước thời kỳ 3.2 Kiến nghị: + Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề công tác chủ nhiệm, công tác giáo dục đạo đức, kỹ cho học sinh + Tổ chức buổi gặp mặt giáo viên chủ nhiệm giỏi tỉnh để xây dựng phương pháp hiệu trình giáo dục đạo đức học sinh 14 + Kịp thời khen thưởng, động viên giáo viên chủ nhiệm có thành tích công tác chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm giỏi + Tổ chức thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cách thường xuyên nhằm tôn vinh cá nhân có cống hiến cho nghiệp giáo dụcđào tạo 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997),Văn kiện hội nghị lần thứ V – BCH TW Đảng khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở trung học phổ thông (Ban hành theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDDT ngày 05 tháng 10 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đảng Cộng Sản Việt Nam (2010), thị Ban bí thư chống xâm nhập sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội, Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2010, tr.1 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011),Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.169 Hồ Chí Minh (2000), Hồ Chí Minh toàn tập (2000), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 ... để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh chọn đề tài Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh trường Trung học phổ thông Đăk Song” 1.2 Mục đích... nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Đăk Song CHƯƠNG NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận đề tài 2.1.1 Giáo dục đạo đức học sinh: Ngày giáo dục đạo đức cho học. .. đến vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh - Phân tích thực trạng vai trò giáo viên chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức học sinh thời gian qua - Đề xuất số biện pháp để nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh tại trường Trung học phổ thông, Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh tại trường Trung học phổ thông, Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh tại trường Trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay