THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại PHÚC HƯNG

21 223 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 17:40

MC LC PHN I .2 TNG QUAN V CễNG TY C PHN XY DNG V THNG MI PHC HNG .7 .7 PHN II THC TRNG HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY C PHN XY DNG V THNG MI PHC HNG Bng 1.2 : Kt cu ti sn ca Cụng ty Bng 2.2 : Kt cu ngun ca Cụng ty 11 PHN III 17 MT S GII PHP TI CHNH NHM NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY PHC HNG .17 KT LUN 20 LI M U tn ti v hot ng c, cỏc doanh nghip cn thit phi y mnh cụng tỏc t chc qun lý, hon thin tt c cỏc khõu quỏ trỡnh hot ng kinh doanh Trong ú vic qun lý ti chớnh phi c quan tõm ỳng mc Bi vỡ ti chớnh l mt b phn rt quan trng nhm giỳp cho cỏc nh qun lý nm bt kp thi mi thụng tin cn thit v lao ng, vt t, tin t ú cú nhng quyt nh phự hp quỏ trỡnh sn xut gúp phn hiu rừ hn ny, em ó xin n thc Cụng ty C phn Xõy dng v Thng mi Phỳc Hng Qua thi gian thc ti Cụng ty em ó tỡm hiu c v tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty v tỡnh hỡnh ti chớnh ti Cụng ty mt cỏch tng quỏt nht Bờn cnh nhng u im m Cụng ty cú c thỡ Cụng ty cú nhng tn ti nht nh cn phi c khc phc Do thi gian v trỡnh cú hn nờn bỏo cỏo khụng trỏnh thiu sút, bn thõn em rt mong nhn c ý kin úng gúp ca quý thy cụ, lónh o Cụng ty , cỏc anh ch Cụng ty v cỏc bn bỏo cỏo c hon thin v sõu sc hn Em xin chõn thnh cm n s giỳp ca cỏc thy cụ v cỏc cụ chỳ, anh ch Cụng ty C phn Xõy dng v Thng mi Phỳc Hng ó giỳp em hon thnh tt bỏo cỏo ny Bi bỏo cỏo thc ca em gm phn: Phn I: Tng quan v Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng Phn II: Thc trng hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty c phn Xõy dng v Thng mi Phỳc Hng Phn III: Mt s gii phỏp ti chớnh nhm nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ti Cụng ty c phn Xõy dng v Thng mi Phỳc Hng Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa PHN I TNG QUAN V CễNG TY C PHN XY DNG V THNG MI PHC HNG 1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn Xõy dng v Thng mi Phỳc Hng - Tờn cụng ty: Cụng ty C phn Xõy dng v Thng mi Phỳc Hng - a ch : S 14/18 ngừ 165, ng Cu Giy, Phng Dch Vng, Qun Cu Giy, H Ni in thoi : 043-3823241, 3747512 Fax : 043-3823242 -Thnh lp theo ng ký kinh doanh s 0103003186 phũng KKD - s K hoch v u t H Ni cp ln u ngy 21/11/2003 Tri qua nhiu khú khn quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin, hin Cụng ty l mt nhng n v c phn lm n cú hiu qu Trong nhng nm gn õy, nhỡn vo cỏc ch tiờu c bn hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty tht ỏng khớch l, nú phn ỏnh mt s tng trng lnh mnh, n nh v tin b Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng l n v kinh doanh theo ch hch toỏn kinh t c lp, cú t cỏch phỏp nhõn, cú ti khon ti ngõn hng v cú du riờng giao dch phm vi trỏch nhim c quy nh SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa 1.2 C cu t chc qun lý ca Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng S T CHC DOANH NGHIP GIM C P GIM C HNHCHNH T CHC K TON, VT T P GIM C K HOCH QUN Lí K THUT, KCS BAN CH HUY CC CễNG TRNG I XE K TON VT T TI C.TRNG CC I THI CễNG XY DNG CC I T.C CHUYấN DNG Vi c cu trờn , chc nng nhim v c th cỏc phũng ban n v nh sau : Giỏm c : l ngi sỏng lp Doanh nghip, Giỏm c l ngi i din v mt phỏp nhõn cho Doanh nghip, chu trc phỏp lut v iu hnh Doanh nghip Giỏm c cú quyn hn, trỏch nhim nh sau : - Xõy dng chin lc phỏt trin, k hoch di hn cng nh hng nm ca Doanh nghip, phng ỏn, d ỏn u t - T chc qun lý Doanh nghip SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa - Quyt nh giỏ mua, giỏ bỏn sn phm v dch v phự hp vi quy ch ca Doanh nghip - B nhim, nhim, khen thng k lut nhõn viờn Doanh nghip - Chu s kim soỏt ca nh nc v cỏc c quan cú thm quyn i vi vic chc nng nhim v theo quy nh ca ca lut Doanh nghip nh nc Cỏc phú giỏm c: Cỏc phú giỏm c cú nhim v giỳp Giỏm c iu hnh Doanh nghip theo phõn cp y quyn ca Giỏm c , chu trỏch nhim trc Giỏm c v nhim v c Giỏm c y nhim Phũng K toỏn: Giỳp Giỏm c Doanh nghip t chc thc hin cụng tỏc k toỏn thng kờ ca Doanh nghip v cú nhiờm v, quyn hn theo quy nh ca phỏp lut Cỏc phũng ban khỏc: cỏc phũng ban chuyờn mụn, nghip v chc nng tham mu, giỳp Giỏm c iu hnh cỏc nhim v ca Doanh nghip Phũng T chc Hnh chớnh: thc hin cỏc k hoch nhim v nhõn s theo th tc v hnh chớnh ca nh nc Phũng K hoch: xõy dng v t cỏc k hoch, ỏn, d ỏn cho Doanh nghip Phũng Qun lý k thut: qun lý trang thit b k thut ca Doanh nghip Ban ch huy cụng trng : cú nhim v trc tip kim tra, ụn c cỏc cụng vic cụng trng Nht l thc hin cỏc d ỏn ln doanh nghip ó xõy dng nờn s t chc hin trng, lp ban iu hnh d ỏn cú th ỏp ng c cỏc yờu cu qun lớ iu hnh ca nh thu cng nh cỏc yờu cu ca ch thu Lónh o Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng l nhng SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa ngi cú nhiu kinh nghim vic t chc thi cụng v qun lớ cỏc cụng trỡnh Hin doanh nghip cng ang thu hỳt thờm ngun nhõn lc cú tri thc cng nh o to nõng cao tay ngh ca ngi lao ng cú th ỏp ng c quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca DN cụng cuc i mi Hiu rt rừ s cn thit ca ngun lc ngi s phỏt trin ln mnh ca Doanh nghip, Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng luụn c gng lm tt cụng tỏc nhõn s, b trớ cỏn b nhõn viờn phự hp vi nng lc ca h, phỏt huy ti a tim nng ca ngi lao ng, t hiu qu cụng vic mt cỏch tt nht, c bit l b trớ nhõn s cho cỏc cụng trỡnh 1.3 Chc nng nhim v v phm vi hot ng 1.3.1 Chc nng nhim v - T chc qun lý v s dng cú hiu qu cỏc c s vt cht k thut, cỏc phng tin phc v cho yờu cu kinh doanh ca cụng ty - T chc o to nghip v cho cỏc cỏn b ngnh ng thi hng dn cỏc n v trc thuc thc hin cỏc k hoch v nhim v cn thit khỏc - Nghiờn cu th trng v ngoi nc, t chc kinh doanh trờn cỏc lnh vc ng ký kinh doanh theo phỏp lut - Chp hnh phỏp lut ca Nh nc, thc hin cỏc ch chớnh sỏch qun lý s dng vn, vt t, ti sn, bo ton phỏt trin vn, thc hin ngha v vi Nh nc - Thc hin nghiờm chnh cỏc hp ng vi cỏc n v, doanh nghip v ngoi nc - Qun lý tt i ng cỏn b nhõn viờn, cụng nhõn theo phõn cp ca B Thng mi Thc hin ch chớnh sỏch ca Nh nc i vi ngi lao ng, phỏt huy quyn lm ch th ca ngi lao ng, khụng ngng nõng cao bi dng o to chuyờn mụn nghip v, phỏt trin ngun nhõn lc Phõn phi li nhun theo kt qu lao ng cụng bng hp lớ SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa 1.3.2 Phm vi hot ng Cụng ty c phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng hot ng trờn nhng lnh vc sau : + Xõy dng cụng trỡnh nh ca dõn dng, cụng nghip, h tng c s + Xõy dng, sa cha cụng trỡnh giao thụng ( ng, cu, cng) + Xõy dng cụng trỡnh kờnh mng thy li + Xõy dng ng dõy ti in n 35 KV v trm bin ỏp + Xõy dng lp t in, ng ng cp thoỏt nc + Gia cụng ch g phc v xõy dng, mc dõn dng + Trang trớ lp t ni tht, phũng + Sa cha hn xỡ c khớ + Khai thỏc sn xut vt liu xõy dng + u t xõy dng v kinh doanh bt ng sn 1.4 Tỡnh hỡnh, c iờm hot ng sn xut kinh doanh Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng cú hot ng sn xut kinh doanh theo hng a ngnh ngh vi mi nhn ch yu l lnh vc xõy dng cụng trỡnh nh ca dõn dng, cụng nghip, h tng c s Ngoi ra, lnh vc mang li li nhun khỏ ln v cng l lnh vc c cụng ty chỳ trng u t ú l lnh vc u t xõy dng, kinh doanh bt ng sn v khai thỏc sn xut vt liu xõy dng Vỡ vy, trang thit b v phng tin thi cụng cú vai trũ rt quan trng hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty, vy Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng ó u t hng lot cỏc phng tin cng nh cỏc trang thit b hin i iu ny m bo cho Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng cú th nhn cỏc gúi thu xõy dng ln, cỏc gúi thu yờu cu v cht lng nghiờm ngt v ũi hi yờu cu v thi gian SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa Sau trỳng thu cụng trỡnh, nh thu phi tin hnh bin phỏp t chc thi cụng Cụng trỡnh cú nhiu hng mc nh: nn, múng, mt, cng rónh thoỏt nc, h thng an ton giao thụng phi lp tin thi cụng chi tit cho tng hng mc, sau ú sp xp thi gian thi cụng hp lý nhng m bo quy trỡnh cụng vic trc sau Cn c vo tin thi cụng ca tng hng mc cụng trỡnh v tin thi cụng chung ton cụng trỡnh, nh thu b trớ nhõn lc, huy ng mỏy thi cụng phc v cho cụng trỡnh; gm cỏc nhúm thit b thi cụng cu cng, thi cụng ng, thi cụng nh ca, nhúm phc v cho cụng tỏc o c kim tra cht lng Khi lng vt t, vt liu dựng cho cụng trỡnh nh: st ỏ, cỏt, xi mng, st thộp a vo cụng trỡnh phi m bo cht lng, kớch c, cỏc ch tiờu c lý húa; phi xỏc nh rừ ni cung cp v cú chng ch cht lng kốm theo Khi thi cụng xong ton b cỏc hng mc cụng trỡnh thỡ tin hnh nghim thu cụng trỡnh Nu cụng trỡnh hon thnh m bo cht lng thỡ cho bn giao a vo s dng Nh thu hon chnh h s hon cụng cụng trỡnh bỏo cỏo cp trờn, bn giao cụng trỡnh cho n v qun lý Nh thu phi chu trỏch nhim bo hnh cụng trỡnh 01 nm hoc lõu hn tựy tng cụng trỡnh Ht thi gian bo hnh, cụng trỡnh khụng cú gỡ phi sa cha, nh thu mi c nhn tip s tin bo hnh cũn gi ngõn hng SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa PHN II THC TRNG HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY C PHN XY DNG V THNG MI PHC HNG 2.1.Phõn tớch ỏnh giỏ d liu v thc trng c cu ti sn v hiu qu s dng ti sn ca cụng ty Bng 1.2 : Kt cu ti sn ca Cụng ty n v: tr,% Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 Chờnh lch 2011/2010 Chờnh lch 2012/2011 S tin(tr) T trng (%) S tin(tr) T trn g (%) S tin (tr) T trng (%) S tin (tr) T l (%) S tin (tr) T l (%) TI SN 56.546,08 100 41.923,99 100 60.299,94 100 -14.622,09 -25,86 18.375,9 0,44 A Ti sn ngn hn 53.100,7 93,91 40.365,54 96,2 58.764,07 97,45 -12.735,16 -23,98 18.398,5 0,46 3.966,95 7,47 2.048 5,07 3.509,06 5,97 -1.918,95 -48,37 1.461,06 0,71 17.017,73 32,05 4.165,58 10,3 16.606,94 28,26 -12.852,15 -75,52 12.441,3 2,99 III Hng tn kho 31.882,55 60,04 33.906,45 84 37.593,24 63,97 2.023,9 6,35 3.686,79 0,11 IV Ti sn ngn hn khỏc 233,47 0,44 245,51 0,61 1.054,83 1,8 12,04 5,16 809,32 3,3 B Ti sn di hn 3.445,38 6,09 1.558,45 3,72 1.535,87 2,55 -1.886,93 -54,77 -22,58 19,41 I Ti sn c nh 3.320,72 96,38 1.489,26 95,5 56,92 3,71 -1.831,46 -55,15 -1.432,34 -0,96 II Ti sn di hn khỏc 124,66 3,62 69,19 4,44 1.478,95 96,29 -55,47 -44,5 1.409,76 20,38 Ch tiờu I Tin v tng ng tin II Cỏc khon phi thu ngn hn (Ngun: Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hngnm 2010 - 2012) Tng ti sn ca Cụng ty nm 2012 ó cú s tng lờn Cui nm so vi u nm tng ti sn ó tng lờn 18.375,95 triu ng tng ng vi t l tng l 0,44 % iu ny cho thy quy mụ v ca cụng ty tng lờn Kh SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa nng v cui nm quy mụ sn xut kinh doanh ca cụng ty c m rng Mt khỏc ta cũn nhn thy t trng ca TSNH v TSDH cú s chờnh lch tng i cao: C nm 2011 v nm 2012 TSNH u chim t trng ln hn tng ti sn, nm 2011 chim 67.87% v nm 2012 chim 70.3% Trong ú TSDH c nm 2011 v 2012 u ch chim mt t trng khụng cao, nm 2011 chim 32.13%, v nm 2012 chim 29.7% S d cú s chờnh lch ny l cụng ty hot ng lnh vc xõy lp chuyờn thi cụng cỏc cụng trỡnh cụng nghip, dõn dng, ng xỏ nờn ũi hi lu ng u t vo sn xut l rt ln cụng ty ch ng v thi cụng Bờn cnh ú, vic gia tng TSNH v ớt chỳ trng n TSDH cui nm so vi u nm cng lm cho t trng ca khon mc ny chờnh lch thờm S thay i v c cu ti sn nm 2012 ca cụng ty l cha c hp lý hiu rừ s thay i ny ta i sõu vo phõn tớch chi tit cỏc khon mc nh sau: V c cu TSNH So vi nm 2011 TSNH ca cụng ty nm 2012 ó tng lờn 18.398,53 triu ng vi t l tng l 0.46% v chim ti trờn 90% tng ti sn Trong ú ch yu l cỏc khon phi thu tng Mt khỏc, cỏc khon phi thu cng chim t trng cao qua cỏc nm - Các khoản phải thu : Năm 2010 l 17.017,73 triu chiếm 32,05% đến năm 2011 giảm xuống 4.165,58 trđ nhng đến năm 2012 khoản lại tăng lên 16.606,94 trđ chiếm 28,26% iu ny cho thy cụng tỏc qun lý ca cụng ty cha tt, th hin cụng tỏc thu hi cỏc khon phi thu gp nhiu khú khn khõu toỏn, b chim dng tng lờn s dng vo mc ớch kinh doanh li gim.Cú th cụng ty ni lng chớnh sỏch toỏn nhm lụi kộo khỏch hng, m rng thờm th trng, to v trỡ nhng mi quan h lõu di ũi hi cụng ty cn phi thụng thoỏng hn chớnh sỏch tớn dng thng mi.Tuy nhiờn õy cng l bt li khụng nh i vi mt cụng ty cn nhiu hot ng cho mỡnh.Vỡ võy, cụng ty cn cú bin phỏp thỳc y thu hi cụng n, t ú thu hi c - Hng tn kho : Hng tn kho qua cỏc nm chim t trng ch yu c cu ti sn ngn hn ca cụng ty C th nm 2010 l 31.882,55 tr chim SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa 60,04% Nm 2011 tng lờn 33.906,45 tr chim 84%, n nm 2012 giỏ tr hng tn kho tip tc tng lờn 37.593,24 tr tng ng 63,97% Nguyờn nhõn dn n hng tn kho tng cao quan cỏc nm l yu t v, bi cnh nn kinh t gp nhiu khú khn, th trng bt ng sn úng bng nhng nm va qua, giỏ nguyờn vt liu u vo bin ng mnh, sc tiờu th cỏc mt hng gim v c bit i vi ngnh xõy dng iu ny ó gõy nh hng khụng tt n hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty Lng cung v cu v hng húa cụng ty sn xut gim dn ti doanh s bỏn hng cng gim ỏng k ng thi cng chng t lng c a vo lu thụng ca cụng ty cú xu hng gim, lng b ng khõu d tr li tng lờn V c cu TSDH: Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng không lớn cấu tài sản có xu hớng giảm dần nhng lại đóng góp phần quan trọng đến biến động tổng tài sản Năm 2010 3.445,38 tr đến năm 2011 giảm xuống 1.558,45 tr năm 2012 giảm xuống 1.535,87 trđ Nguyên nhân giảm năm Công ty không đầu t vào TSCĐ nên dẫn đến làm giảm TSCĐ hữu hình Qua phân tích tình hình biến động tài sản nói trên, thấy tổng tài sản Công ty có biến động thất thờng Điều dễ hiểu giai đoạn giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn nên việc trì đợc hoạt động việc đáng khích lệ Công ty SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 10 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa 2.2 Thc trng qun lý v s dng ngun ca cụng ty Phỳc Hng 2.1.1.Tỡnh hỡnh c cu ngun Bng 2.2 : Kt cu ngun ca Cụng ty n v: tr, % Nm 2010 Ch tiờu NGUN VN A N phi tr I N ngn hn II N di hn B Vn ch s hu I Vn ch s hu II Ngun kinh phớ, qu khỏc Nm 2011 Chờnh lch 2011/2010 Nm 2012 S tin (tr) T trn g (%) S tin (tr) T trn g (%) S tin (tr) T trn g (%) 56.546,08 100 41.923,99 100 60.299,94 100 86,4 83,1 16,8 13,5 35.246,1 35.198,9 84,0 99,8 53.673,5 89,0 98,6 47,18 0,13 702,18 6.677,83 15,9 7.646,28 100 6.677,83 0 48.899,8 40.652,62 8.247,18 7.646,28 T l (%) S tin T l (%) -25,86 18.375,95 14,38 -27,92 18.427,3 14,39 -5.453,64 -13,42 17.772,39 0,5 1,31 -8.200 -99,43 655 13,88 6.626,39 10,9 -968,45 -12,67 -51,44 -0,01 100 6.626,39 100 -968,45 -12,67 -51,44 -0,01 0 0 - - 52.971,37 S tin (tr) Chờnh lch 2012/2011 14.622,09 13.653,64 (Ngun: Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hngnm 2010 - 2012) So vi nm 2011 tng ngun ca cụng ty tng 18.375,95 tr vi t l tng l 14,38% ú n phi tr tng 112,796 tr (t trng tng 8.39%, chim 72.2% tng ngun vn) Ngun ch s hu tng 3,721 tr (t trng gim 7.82%, chim 25.11% tng ngun) C cu ngun ca cụng ty nm va qua l khụng c hp lý Qua cỏc nm n phi tr chim t trng quỏ cao v cú xu hng tng nhiu ú ch s hu cng tng nhng tc tng khụng tng xng vi tc tng ca n phi tr iu ny cho thy s c lp v mt ti chớnh ca cụng ty khụng c tng cng SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 11 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa 2.1.2 Phõn tớch ngun kinh doanh ca cụng ty Bng 3.2:Ngn lu ng thng xuyờn ca cụng ty n v: Tr Ch tiờu Vn lu ng N ngn hn Ngun lu ng Nm (1) (2) thng xuyờn (1) - (2) 2010 53.100,70 40.652,62 12.448,08 2011 40.365,54 35.198,98 5.166,56 2012 58.764,07 52.971,37 5.792,70 Nhỡn vo s liu bng trờn, chỳng ta cú th thy rt rừ ngun lu ng thng xuyờn ca cụng ty gim qua cỏc nm lu ng v n ngn hn u gim i chiu vi bng ti sn v bng c cu ngun ca cụng ty ta thy rng nguyờn nhõn gim ch yu cỏc khon phi thu gim mnh nm 2011 dn n ngun lu ng thng xuyờn nm 2011 gim gn mt na so vi nm 2010.Tuy nhiờn, n nm 2012 cỏc yu t trờn u tng nh nờn dn ti s tng nh v lu ng thng xuyờn, iu ny lm cho lng i vo lu thụng ca cụng ty tng lờn to c s cho m bo kh nng ti chớnh hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 12 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa 2.3 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh gn õy ca cụng ty Bng 4.2: Kt qu kinh doanh ca Cụng ty n v: tr,% S T T Ch tiờu Nm 2010 Nm 2011 Tng doanh thu 159.191,59 Cỏc khon gim tr Doanh thu thun (=(1)(2)) 159.191,59 274.921,19 Giỏ hng bỏn 152.124,54 Li nhun gp (=(3)-(4)) Nm 2012 Chờnh lch 2011/2010 Chờnh lch 2012/2011 S tin T l % S tin T l % 274.921,19 220.933,77 115.729,6 72,7 -53.987,42 -19,64 0 - - 220.933,77 115.729,6 72,7 -53.987,42 -19,64 266.784,87 214.792 114.660,3 75,37 -51.992,87 -19,49 7.067,05 8.136,32 6.141,77 1.069,27 15,13 -1.994,55 -24,51 Doanh thu hot ng ti chớnh 789,85 774,71 991,61 -15,14 -1,92 216,9 28 Chi phớ ti chớnh 2.518,34 2.105,75 538,61 -412,59 -16,38 -1.567,14 -74,42 Chi phớ bỏn hng 3.435,02 4.889,58 4.536,94 1.454,56 42,35 -352,64 -7,21 Chi phớ qun lý DN 636,93 605,26 982,89 -31,67 -4,97 377,63 62,39 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh (=((5)+(6)) - ((7)+(8)+(9)) 1.266,61 1.310,44 1.074,94 43,83 3,46 -235,5 -17,97 11 Thu nhp khỏc 39,5 1.887,98 1.848,48 4679,7 -1.887,98 -100 12 Chi phớ khỏc 0 0 - - 13 Li nhun khỏc (=(11)(12)) 39,5 1.887,98 1.848,48 4.679,7 -1.887,98 -100 14 Tng li nhun trc thu TNDN (=(10)+(13)) 1.306,11 3.198,42 1.074,94 1.892,31 144,88 -2.123,48 -66,39 15 Chi phớ Thu TNDN hin hnh 114,28 799,61 268,73 685,33 599,69 -530,87 -66,39 16 Chi phớ Thu TNDN hoón li 163,26 0 -163,26 -100 - 17 Li nhun sau thu TNDN (=(14)-(15)) 1.028,57 2.398,82 806,2 1.370,25 133,22 -1.592,61 -66,39 (Ngun: Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng nm 2010 - 2012) - Hot ng sn xut kinh doanh: Qua nhng s liu trờn cho ta tỡnh hỡnh ti chớnh v kt qu kinh doanh ca Cụng ty bin chuyn theo chiu hng cha SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 13 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa tớch cc Doanh thu thun ca Cụng ty nm 2011 so vi nm 2010 tng 72,7 % v nm 2012 gim nh 19,64% so vi nm 2011 Li nhun sau thu ca Cụng ty qua nm cú mt s bin ng thy tng li nhun sau thu ca cụng ty nm 2011 so vi nm 2010 tng 1.370,25 tr vi t l tng l 133,22% õy l mt t l tng khụng ỏng k, nú cho thy hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty cha thc s c nõng cao Doanh thu thun nm 2011 tng so vi nm 2010 l 115.729,6 tr vi t l tng l 72,7%, nguyờn nhõn l cụng ty lm tt cụng tỏc tip th u thu lm tng s lng cụng trỡnh trỳng thu v m rng quy mụ kinh doanh, ng thi cụng ty tn dng ti a mi ngun lc trung thi cụng nhng cụng trỡnh cú giỏ tr ln, c gng tin hnh quyt toỏn cỏc cụng trỡnh c bit l nhng cụng trỡnh cũn d dang t nhng nm trc C nm cụng ty u khụng cú cỏc khon gim tr Nguyờn nhõn l cỏc cụng trỡnh m cụng ty thi cụng u m bo cht lng v ỳng tin nh bờn i tỏc yờu cu, vy cụng ty c bờn i tỏc toỏn ỳng s tin h s quyt toỏn cụng trỡnh õy l mt im mnh lm tng kh nng cnh tranh ca cụng ty so vi cỏc cụng ty cựng ngnh, vỡ vy cụng ty cn tip tc phỏt huy thi gian ti Giỏ hng bỏn nm 2011 tng lờn rt nhiu 114.660,33 tr vi t l l 75,37 % Nguyờn nhõn ca vic giỏ hng bỏn tng nhiu l nm 2011 giỏ vt liu xõy dng tng cao, nht l nhng thỏng u nm, giỏ tng khin li nhun gp cng gim ỏng k - Hot ng ti chớnh: Nm 2011 so vi nm 2010 doanh thu hot ng ti chớnh ca cụng ty gim (15,14 tr vi t l gim 1,92%) Nm 2012 li tng nh 216,9 tr Chi phớ ti chớnh nm 2011 cng gim so vi nm 2010 l 412,59 tr vi t l gim l 16,38% Nguyờn nhõn l nm 2011 cụng ty ó gim cỏc khon n vay i chiu vi bng ti sn v c cu ngun ta thy n ngn hn nm 2011 gim 5.453,64 tr tng ng vi t l gim 13,42% N di hn nm 2011 cng gim mnh 99,43% cho vi nm 2010 vỡ vy dn n chi phớ ti chớnh nm 2011 gim n nm 2012, cha phi tr cỏc khon n SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 14 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa n hn v thu hp hot ng sn xut kinh doanh vỡ th trng cu v xõy dng b gim sỳt, nguyờn nhõn ch yu l nh hng v mụ t nn kinh t b khng hong nờn quy mụ chi phớ ti chớnh ca cụng ty gim 2.4.Tỡnh hỡnh thc hin k hoch li nhun ca doanh nghip Bng 5.2: Mt s ch tiờu ti chớnh ca doanh nghip STT Ch tiờu VT Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 Doanh thu thun Tr 159.191,59 274.921,19 220.933,77 Li nhun sau thu Tr 1.028,57 2.398,82 806,2 NVCSH Tr 7.646,28 6.677,83 6.626,39 LNST/DT % 0,65 0,87 0,36 LNST/VCSH % 13.45 35,92 12,17 (Ngun: Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng nm 2010 - 2012) -T sut LN/DT l ch tiờu cho bit c mt ng doanh thu thun thu c bao nhiờu ng LNST, l nhõn t giỳp doanh nghip cú th m rng th trng v tng doanh thu Qua bng s liu trờn ta cú th thy t sut LNST/DT qua cỏc nm u mang giỏ tr dng cho thy cụng ty hot ng cú lói Tuy nhiờn ch tiờu ny qua cỏc nm cú mt s bin ng Nm 2011 t sut l 0,87 % tng nh 0,22% so vi nm 2010 ( 0,65%).n nm 2012 s ny li gim mnh 0,51 % so vi nm 2011 Nguyờn nhõn nm 2012 doanh nghip b nh hng t nn kinh t khng khong , th trng bt ng sn úng bng, nhu cu v xõy dng gim ỏng k, doanh nghip ó phi chi nhiu hn cỏc khon chi phớ cho hot ng bỏn hng , tỡm kim th trng v chi phớ qun lý doanh nghip m bo hot ng kinh doanh hiu qu Vỡ vy, mun nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh cụng ty cn tng cng kim soat v qun lý hot ng kinh doanh hn ch ti a chi phớ ti cỏc b phn -T sut li nhun trờn VCSH l nhõn t giỳp nh qun tr tng CSH phc v cho hot ng sn xut kinh doanh v cng l ch tiờu c cỏc nh u t, cho vay chỳ ý nht.Nm 2011 ch tiờu ny tng mnh lờn 35,92%, tng 22,47 % so vi nm 2010 cho thy nhng chuyn bin tớch cc hot ng kinh doanh ca doanh nghip Nhng n nm 2012 ch tiờu LNST/VCSH li gim SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 15 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa khỏ mnh 23,75% so vi nm 2011, chng t nm ny cụng ty s dng VCSH cha hiu qu, kh nng sinh li ca VCSH thp lm cho kh nng u t ca cỏc doanh nghip khụng cao õy l iu ỏng lo ngi vi cụng ty,trong thi gian ti cn tỡm hng gii quyt nhm nõng cao kh nng s dng VCSH doanh nghip 2.5 ỏnh giỏ chung 2.5.1 u im Cụng ty c phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng ó phi c gng nhiu cụng tỏc qun lý, iu hnh cú hiu qu cỏc hot ng kinh doanh ca mỡnh thớch ng v phự hp vi mụ hỡnh qun lý mi Cụng ty ó ch ng vic tỡm thờm ngun nguyờn vt liu v cỏc khỏch hng tim nng, thc hin tt ch hch toỏn kinh t trờn c s m bo hon thnh y cỏc ch tiờu kinh t ti chớnh theo k hoch nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh, nõng cao trỏch nhim i vi cỏn b cụng nhõn viờn, t ú nõng cao i sng ca h v thc hin tt ngha v i vi Nh nc 2.5.2 Hn ch v nguyờn nhõn Bờn cnh nhng thnh tớch t c Cụng ty cũn bc l mt s tn ti quỏ trỡnh hot ng kinh doanh m c th l cụng tỏc qun lý ti chớnh, s dng lu ng Cú th túm tt li nhng tn ti ú nh sau: Th nht, hng tn kho ca Cụng ty nhiu Vỡ vy Cụng ty cn phi xỏc nh lng hng tn kho cn thit cho hot ng kinh doanh ca mỡnh cho hp lý khụng quỏ nhiu gõy ng vn, khụng thiu gõy giỏn on quỏ trỡnh kinh doanh hoc lm mt c hi kinh doanh Th hai , cỏc khon n phi thu ca Cụng ty cú chiu hng tng v chim t trng ln c cu TSL, nhiờn cụng ty cha cú nhng bin phỏp x lý hu hiu Vỡ vy,cn cú bin phỏp lm gim khon mc ny hn na SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 16 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa PHN III MT S GII PHP TI CHNH NHM NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY PHC HNG 3.1 nh hng phỏt trin cụng ty nm 2013 Nõng cao nng lc qun lý, kin ton t chc theo hng chuyờn mụn hoỏ v o to cỏn b ton b h thng phự hp vi mụ hỡnh cụng ty T chc tt cụng tỏc th trng ú l: tng cng cụng tỏc Maketing, phn u nõng cao cht lng dch v v cú giỏ hp lý, coi õy l hai cụng c cnh tranh ch o tớch cc; m rng th trng nc v nc ngoi, tng cng tỡm kim i lý Tip tc trung vn, u t chiu sõu, ci to nõng cp kho hng, nõng cao nng lc cnh tranh, mua thờm cỏc trang thit b cn thit phc v cho cụng tỏc kinh doanh kho; trin khai ỏn xõy dng kho mi, phỏt huy ti a tớnh ch ng, sỏng to kinh doanh, khai thỏc mi tim nng hin cú Quan tõm ch o thỳc y hot ng cỏc liờn doanh, khụng ngng nõng cao nng lc cnh tranh trờn th trng, phn u t kt qu kinh doanh cao hn na 3.2 Mt s gii phỏp ti chớnh nhm nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh T chc v qun lý quỏ trỡnh sn xut kinh doanh - T chc tt quỏ trỡnh thu mua, d tr nguyờn vt liu Tỡm cỏc bin phỏp h giỏ thu mua ti mc ti thiu, hn ch ng vt t hng hoỏ trỏnh tỡnh trng vt t hng hoỏ b kộm hoc mt phm cht - Qun lý cht ch vic s dng, tiờu dựng vt t theo nh mc, trỏnh lóng phớ nhm gim chi phớ nguyờn vt liu giỏ thnh sn phm SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 17 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa - a cỏc bin phỏp thay i phng thc toỏn, khuyn khớch khỏch hng cỏc khon phi thu khụng b chm hn so vi thi gian quy nh, trỏnh tỡnh trng b chim dng quỏ lõu - T chc hp lý quỏ trỡnh lao ng, tng cng k lut, nõng cao nng sut, cht lng v hiu qu lao ng, tit kim chi phớ sn xut bng cỏc hỡnh thc khuyn khớch tinh thn lao ng tit kim sỏng to nh khen thng T chc tt cụng tỏc tiờu th, toỏn tin hng v thu hi cụng n - Trong cụng tỏc t chc, Cụng ty phi quy nh rừ thi hn toỏn v hỡnh thc toỏn tin hng trờn hoỏ n, chng t v cỏc bờn phi cú trỏch nhim tuõn th mt cỏch y , nghiờm tỳc cỏc iu khon ó quy nh, ng thi Cụng ty cng nờn cỏc hỡnh thc bi thng nu mt cỏc bờn vi phm iu khon trờn - Tng cng cỏc bin phỏp khỏch hng toỏn tin Nu thc hin c iu ny chc chn cụng tỏc thu hi tin ca Cụng ty s nhanh chúng hn, hn ch c tỡnh trng toỏn chm, dõy da khú ũi - i vi cỏc khon phi tr cho ngi bỏn, Cụng ty phi cõn nhc k lng trc giao tin Vỡ nguyờn vt liu ca Cụng ty b hn ch v ngun cung ng, giỏ c khụng n nh, vỡ th Cụng ty phi tr tin trc cho nh cung ng mua nguyờn vt liu Song thc t cho thy, ó nhn c tin ri ngi bỏn cú th giao cho Cụng ty nhng mt hng khụng m bo cỏc yờu cu v s lng, cht lng v chng loi Cụng ty cn phi la chn phớa i tỏc cú uy tớn cao, trỏnh hin tng giao tin nhng khụng nhn c hng, b chim dng nh hng n hiu qu s dng ca Cụng ty 3.3 Mt s kin ngh vi cụng ty T chc tt cụng tỏc hch toỏn k toỏn v phõn tớch kinh t Phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh l quỏ trỡnh xem xột, kim tra, i chiu cỏc s liu k toỏn, bỏo cỏo ti chớnh, tng kt kt qu kinh doanh, bng cõn i k toỏn v so sỏnh s liu v ti chớnh hin hnh vi quỏ kh Thụng qua vic phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh, ngi s dng thụng tin cú th ỏnh giỏ tim nng, SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 18 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa hiu qu kinh doanh cng nh ri ro tng lai, trin vng ca doanh nghip, kh nng toỏn Chỳ trng phỏt huy nhõn t ngi, o to bi dng cỏn b - Thng xuyờn ỏnh giỏ tng kt v c cu t chc, v trỡnh nghip v chuyờn mụn ca cỏn b cụng nhõn viờn, t ú cú cỏc khoỏ hc chuyờn sõu nõng cao trỡnh chuyờn mụn - Qun lý cụng tỏc cỏn b mt cỏch nghiờm khc, cụng minh, nhỡn nhn ỏnh giỏ ỳng n nhng im tớch cc v tiờu cc quỏ trỡnh hot ng ca i ng lao ng Cụng ty t ú phỏt huy nhng im tớch cc v hn ch nhng tiờu cc SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 19 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Ths Nguyn Lờ Hoa KT LUN Qua thi gian thc ti Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng trờn c s ti liu c cung cp v tỡm hiu hot ng ca cụng ty em ó hon thnh bỏo cỏo thc tng hp ny Cựng vi cỏc kin thc c trang b trng v vic i thc t cho phộp em tip thu kinh nghim thc tin cụng tỏc t chc b mỏy qun lý Trong thi gian qua thc Phũng KT- TC Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng, c s giỳp ca thy giỏo hng dn v cỏc cỏn b cụng nhõn viờn Phũng KT- TC cụng ty, bn thõn em ú cú c gng hiu, nghiờn cu tỡnh hỡnh thc t ti chớnh ca cụng ty Thi gian ny cụng ty ú to iu kin giỳp em nm bt v thõm nhp thc t, cng c v hon thin kin thc lý lun ó tip thu nh trng õy l iu vụ cựng quan trng i vi nhng sinh viờn sp trng, giỳp chỳng em lm quen vi thc t, trỏnh c nhng lỳng tỳng cú s khỏc nht nh gia lý lun v thc tin Do thi gian thc giai on ny cú hn nờn bi vit ch cp nhng chung nht M cha trỡnh by nhng sõu hn v ti chớnh ti cụng ty Vi trỡnh v thi gian cú hn nờn bi vit khụng th trỏnh nhng thiu sút, em mong nhn c s gúp ý ca thy giỏo, cụ giỏo, cỏc cụ chỳ anh ch Cụng ty v cỏc bn bn bỏo cỏo hon thin hn na Em xin chõn thnh cm n! SV: Trn Th Hng Hnh MSV: 09D55593N Trang 20 ... Nguyên nhân giảm năm Công ty không đầu t vào TSCĐ nên dẫn đến làm giảm TSCĐ hữu hình Qua phân tích tình hình biến động tài sản nói trên, thấy tổng tài sản Công ty có biến động thất thờng Điều... 2.3 Kt qu hot ng sn xut kinh doanh gn õy ca cụng ty Bng 4.2: Kt qu kinh doanh ca Cụng ty n v: tr,% S T T Ch tiờu Nm 2010 Nm 2011 Tng doanh thu 159.191,59 Cỏc khon gim tr Doanh thu thun (=(1)(2))... vt liu xõy dng + u t xõy dng v kinh doanh bt ng sn 1.4 Tỡnh hỡnh, c iờm hot ng sn xut kinh doanh Cụng ty C phn xõy dng v thng mi Phỳc Hng cú hot ng sn xut kinh doanh theo hng a ngnh ngh vi mi
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại PHÚC HƯNG , THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại PHÚC HƯNG , THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại PHÚC HƯNG , TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG, Bảng 1.2 : Kết cấu tài sản của Công ty, 3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gần đây của công ty, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHÚC HƯNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn