Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

134 493 1
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 16:58

Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THANH HƢNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THANH HƢNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ BẮC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Đồng thời xin cam đoan trình thực đề tài địa phƣơng chấp hành quy định địa phƣơng nơi thực để tài Hạ Long, ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Thanh Hƣng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ nhiệt tình nhiều mặt tổ chức cá nhân trƣờng Trƣớc tiên, xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, phòng ban, khoa thầy, cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô PGS.TS Đỗ Thị Bắc, ngƣời trực tiếp tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo UBND huyện Cô Tô, phòng Nông nghiệp, phòng tài nguyên môi trƣờng, phòng Lao động thƣơng binh Xã hội, Trạm khuyến nông, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn niên, UBND xã hộ dân tạo điều kiện giúp đỡ vô tƣ cung cấp số liệu, tƣ liệu khách quan nói lên suy nghĩ để giúp hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Hƣng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ, ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục Luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm phát triển khai thác thủy sản 1.1.1 Khái niệm khai thác thủy sản 1.1.2 Đặc điểm khai thác thủy sản 1.1.3 Phát triển khai thác thủy sản 1.2 Vai trò phát triển khai thác thủy sản 1.3 Nội dung phát triển khai thác thủy sản 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển khai thác thủy sản 1.4.1 Các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 1.4.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 1.4.3 Các nhân tố lao động, tổ chức sản xuất, khoa học công nghệ kỹ thuật 1.4.4 Các nhân tố khác 1.5 Kinh nghiệm phát triển khai thác thủy sản số nƣớc giới Việt Nam 10 1.5.1 Kinh nghiệm phát triển khai thác thủy sản số nƣớc giới 10 1.5.2 Kinh nghiệm phát triển khai thác thủy sản Việt Nam 12 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.5.3 B hát triển khai thác thủy sản 19 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 21 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu, khảo sát 21 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu 22 2.2.3 Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu 22 2.2.4 Hệ thống tiêu 23 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 25 3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện đảo Cô Tô 25 3.1.2 Nhân lao động huyện đảo Cô Tô 32 3.1.3 Hệ thống sở hạ tầng huyện đảo Cô Tô 37 3.1.4 Điều kiện kinh tế huyện đảo Cô Tô 40 3.1.5 Điều kiện văn hóa, y tế, giáo dục 48 3.1.6 Nhân tố kỹ thuật 49 3.1.7 Cơ chế sách phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô 50 3.1.8 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn ảnh hƣởng đến phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô 53 3.2 Thực trạng phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô 54 3.2.1 Tăng trƣởng chuyến dịch cấu khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô 54 3.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh hộ hoạt động khai thác thủy sản 68 3.2.3 Dịch vụ kỹ thuật phục vụ khai thác: công cụ kĩ thuật khai thác, công tác khuyến ngƣ 74 3.2.4 Tổ chức tiêu thụ sản phấm 78 3.2.5 Kết phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 84 3.3 Đánh giá chung phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 85 3.3.1 Những mặt đạt đƣợc 85 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3.2 Những mặt tồn 86 3.3.3 Nguyên nhân 87 Chƣơng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 88 4.1 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 88 4.1.1 Quan điểm phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 88 4.1.2 Định hƣớng phát triển khai thác thủy sản 89 4.1.3 Mục tiêu phát triển khai thác thủy sản 90 4.2 Giải pháp phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 91 4.2.1 Đánh bắt thủy sản bền vững huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 91 4.2.2 Thị trƣờng, xúc tiến thƣơng mại, tuyên truyền khuyến ngƣ huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 92 4.2.3 Khoa học công nghệ 98 4.2.4 Phát triển nguồn nhân lực 99 4.2.5 Tăng cƣờng sở vật chất, vốn 100 4.2.6 Tăng cƣờng công tác bảo quản thủy sản sau khai thác 103 4.2.7 Tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc 106 4.2.8 Chính sách khuyến khích phát triển khai thác thủy sản 107 4.3 Kiến nghị 111 4.3.1 Đối với Nhà nƣớc 111 4.3.2 Đối với quyền địa phƣơng 111 4.3.3 Đối với ngƣời dân 111 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 116 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HDH Hiện đại hóa CNH Công nghiệp hóa KTTS Khai thác thủy sản CN Công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân KT-XH Kinh tế - Xã hội TTCN Tiểu thủ công nghiệp ATTP An toàn thực phẩm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình dân số huyện đảo Cô Tô năm 2012- 2014 33 Bảng 3.2: Tình hình lao động ngành địa bàn huyện đảo Cô Tô năm 2012-2014 36 Bảng 3.3: Cơ cấu sử dụng lao động huyện đảo Cô Tô năm 2012- 2014 37 Bảng 3.4: Lao động phân theo trình độ chuyên môn năm 2014 57 Bảng 3.5: Lao động phân theo ngành nghề huyện đảo Cô Tô 57 Bảng 3.6: Tình trạng việc làm lao động huyện đảo Cô Tô 58 Bảng 3.7: Cơ cấu nhân lực theo trình độ học vấn Huyện đảo Cô Tô 58 Bảng 3.8: Tàu thuyền khai thác theo địa phƣơng 59 Bảng 3.9: Công suất tàu thuyền theo địa phƣơng (cv) 60 Bảng 3.10: Bình quân công suất tàu thuyền theo địa phƣơng 60 Bảng 3.11: Sản lƣợng khai thác thuỷ sản huyện đảo Cô Tô 63 Bảng 3.12: Sản lƣợng khai thác theo địa phƣơng 64 Bảng 3.13: Năng suất khai thác thuỷ sản 64 Bảng 3.14: Cơ cấu nghề khai thác thủy sản 66 Bảng 3.15: So sánh số tiêu huyện đảo Cô tô tỉnh Quảng Ninh huyện khác năm 2012 67 Bảng 3.16: Một số thông tin hộ tham gia khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô 69 Bảng 3.17: Lý hộ không tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản 70 Bảng 3.18: Hiện trạng kinh doanh hộ dân Cô Tô 70 Bảng 3.19: Mức độ thu nhập hộ dân 71 Bảng 3.20: Xếp loại yếu tố ảnh hƣởng tới phát triển khai thác thủy sản địa bàn huyện đảo Cô Tô 72 Bảng 3.21: Cơ cấu tàu thuyền khai thác thuỷ sản huyện đảo Cô Tô 75 Bảng 3.22: Giá trị sản phẩm thủy sản huyện đảo Cô Tô 78 Bảng 3.23: Một số tiêu KTTS năm 2014 84 Bảng 4.1: Dự kiến sản lƣợng khai thác huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 92 Bảng 4.2: Dự kiến tàu thuyền khai thác theo địa phƣơng 102 Bảng 4.3: Quan hệ nhiệt độ thời gian bảo quản 104 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ, ĐỒ THỊ Bản đồ 3.1: Vị trí địa lý huyện đảo Cô Tô 26 Bản đồ 3.2: Quần đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 27 Đồ thị 3.1: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế huyện đảo Cô tô 41 Đồ thị 3.2: Chuyển dịch cấu kinh tế huyện đảo Cô Tô (%) 42 Đồ thị 3.3: Sản lƣợng thủy sản đánh bắt nuôi trồng huyện đảo Cô Tô (tấn) 44 Đồ thị 3.4: Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm (giá cố định 2010) 45 Đồ thị 3.5: Tổng mức bán lẻ hàng hóa huyện đảo Cô Tô 45 Đồ thị 3.6: Lƣợng khách du lịch tới đảo Cô Tô hàng năm 47 Đồ thị 3.7: Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Tàu, thuyền neo đậu Khu neo đậu, tránh trú bão huyện Cô Tô 61 Hình 3.2: Đặc sản mực ống Cô Tô 79 Hình 3.3: Đặc sản Bào Ngƣ Cô Tô 80 Hình 3.4: Ốc móng tay đảo Cô Tô 81 Hình 3.5: Tú Hài đảo Cô Tô 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 sách hỗ trợ áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) Khuyến khích doanh nghiệp chế biến thủy sản xây dựng áp dụng công nghệ xử lý chất thải, nƣớc thải kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng; ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trƣờng phục vụ sản xuất lĩnh vực chế biến thủy sản d Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Ƣu tiên đào tạo cán khoa học chuyên ngành công nghệ sinh học, ngành ứng dụng công nghệ cao, ngành nghiên cứu biển kỹ thuật, công nghệ khai thác thủy sản tiên tiến Tiếp tục đầu tƣ, nâng cấp trƣờng, viện sở vật chất kỹ thuật, nâng cao lực đội ngũ giáo viên, cán nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lƣợng giáo trình, chƣơng trình giảng dạy đào tạo; khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập quan nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ kỹ thuật thủy sản công lập nhằm thu hút đội ngũ cán quản lý, khoa học kỹ thuật, tập trung nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản Có sách ƣu đãi cho con, em ngƣ dân, học sinh, sinh viên, cán trẻ ngành thủy sản đào tạo trình độ đại học sau đại học trƣờng đại học nƣớc nƣớc có trình độ tiên tiến khoa học kỹ thuật thủy sản; có sách đào tạo, bồi dƣỡng thuyền trƣởng, máy trƣởng, nghiệp vụ thuyền viên tàu cá cho ngƣ dân e Tổ chức quản lý sản xuất Thực tái cấu lĩnh vực thủy sản, đặc biệt tổ chức lại sản xuất khai thác thủy sản Đa dạng hóa mô hình tổ chức sản xuất, khuyến khích mô hình liên kết, liên doanh ngƣời sản xuất nguyên liệu, với nhà chế biến, thƣơng nhân, nhà đầu tƣ, tín dụng theo chuỗi giá trị sản phẩm, với tham gia quản lý, tổ chức cộng đồng, Hội, Hiệp hội Đối với khai thác thủy sản xa bờ: Tổ chức sản xuất sở loại hình kinh tế hợp tác: Tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình liên kết, liên doanh ngƣ dân với doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác Đối với khai thác thủy sản ven bờ, phát triển mô hình quản lý cộng đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 Đối với nuôi trồng đối tƣợng thủy sản truyền thống, mô hình tổ chức sản xuất chủ yếu hộ gia đình Đối với nuôi trồng thủy sản đối tƣợng chủ lực, quy mô công nghiệp, trọng phát triển mô hình tổ chức sản xuất trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp hình thức liên kết khác Trong lĩnh vực chế biến thủy sản nội địa, mô hình tổ chức sản xuất chủ yếu hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp gắn với làng nghề truyền thống Đối với chế biến xuất khẩu: Tổ chức mô hình sản xuất gắn chế biến với vùng sản xuất nguyên liệu, gắn sản xuất với thị trƣờng tiêu thụ Xây dựng tổ chức thực mô hình hợp tác công - tƣ (PPP) đầu tƣ, trƣớc hết tập trung đầu tƣ hình thành tổ chức hoạt động trung tâm nghề cá lớn, tạo sức hút, tạo động lực cho ngành thủy sản phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa - đại hóa hiệu bền vững Tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật quản lý thủy sản hƣớng dẫn thực thi pháp luật thủy sản Tổ chức quản lý quy hoạch thủy sản, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch ngành nông nghiệp ngành khác, đặc biệt quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch du lịch, quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp bảo đảm phát triển bền vững hài hòa lợi ích lĩnh vực, ngành kinh tế Phân cấp quản lý, thực cải cách hành Tổ chức giám sát, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm lĩnh vực thủy sản f Công tác đảm bảo an toàn cho người tàu cá hoạt động biển Phòng chống lụt bão phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn biển.Xây dựng hệ thống tổ chức phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai chuyên ngành thủy sản thống từ Trung ƣơng xuống địa phƣơng Hoạt động Thƣờng trực PCLB&GNTT chuyên ngành thủy sản thiếu chủ động hạn chế kinh phí, phƣơng tiện trang thiết bị UBND huyện, xã, Biên phòng tăng cƣờng việc quản lý tàu cá nắm thông tin hoạt động tàu cá vùng biển Có Chính sách hỗ trợ thiệt hại thiên tai gây khai thác, nuôi trồng thủy sản chƣa đƣợc thỏa đáng, gây thiệt hại cho ngƣ dân so với ngành nông nghiệp nói chung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 Quản lý chất lƣợng tàu cá trang thiết bị (đăng kiểm):Các tiêu chuẩn kỹ thuật thiếu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế.Số lƣợng cán thiếu số lƣợng, chuyên môn không đồng 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước Tăng cƣờng việc đầu tƣ phát triển sở hạ tầng tạo thuận lợi cho phát triển khai thác thủy sản Tạo hội phối hợp địa phƣơng việc phát triển khai thác thủy sản, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, phải có sách ƣu tiên hỗ trợ phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức địa phƣơng, doanh nghiệp có hội tiếp cận với quan ngoại giao, tổ chức phi phủ Việt Nam, nƣớc để họ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ thủy sản khai thác Nâng cao vai trò trách nhiệm ác quan quản lý nhà nƣớc huyện đảo Cô Tô, tăng cƣờng kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm hoạt động khai thác thủy sản, gắn kết phát triển khai thác thủy sản với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 4.3.2 Đối với quyền địa phương Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tƣ kinh phí để xây dựng sở hạ tầng địa phƣơng trung tâm hậu cần nghề cá huyện Đầu tƣ phát triển khai thủy sản phải có chế sách thích hợp ngƣ dân bám biển Xây dựng quy hoạch khai thác thủy sản Xây dựng chƣơng trình xúc tiến quảng bá thủy sản nƣớc Phối hợp với nhà nghiên cứu, tổ chức phi phủ, tiến hành điều tra nghiên cứu tập quán sinh hoạt, kinh tế hộ, từ đề xuất mô hình khai thác hiệu bền vững bảo vệ môi trƣờng sinh thái Đề xuất phủ phƣơng án phù hợp; tổ chức thục ban đầu thông qua hoạt động hƣớng dẫn, tƣ vấn kỹ thuật, sách hỗ trợ, cho vay vốn, ban hành luật lệ phù hợp; kiểm soát, đánh giá; tổ chức đào tạo nhân lực 4.3.3 Đối với người dân Đào tạo nhân lực chỗ, tuyên truyền vận động cho ngƣời dân địa phƣơng hiểu tham gia phát triển khai thác thủy sản bền vững Tham gia lớp tập Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 huần nghiệp vụ huyện tỉnh tổ chức để nâng cao tay nghê, kĩ khai thác Tăng cƣờng đầu tƣ sở hạ tầng, giao thông nội bộ, sở vật chất kỹ thuật , tàu bè, trang bị thiết bị an toàn cần thiết khơi để phục vụ khai thác thủy sản công tác sau khai thác Giữ gìn vai trò quyền địa phƣơng việc điều phối hoạt động phát triển khai thác thủy sản địa bàn huyên Cô Tô Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng, định hƣớng, kế hoạch phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô từ cấp trung ƣơng đến địa phƣơng Có ý thức việc giữ gìn, bảo vệ môi trƣờng Áp dụng khoa học kĩ thuạt khai thác thân thiện với môi trƣờng Khai thác đôi với phục hồi tài nguyên KẾT LUẬN Cô Tô có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế nói chung, kinh tế biển nói riêng đảm bảo an ninh quốc phòng, ngƣ trƣờng lớn vịnh Bắc Bộ, tiềm vô thiên nhiên ban tặng cho huyện đảo Nơi có nguồn lợi biển phong phú nhƣng thực trạng khai thác chƣa xứng với tiềm năng, cần phát triển cách hợp lý tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất tiêu thụ nội địa Một thực trạng phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh năm 2012 - 2014 nhƣ sau: Về số lƣợng tàu cá: Năm 2014 tổng số tàu cá huyên Cô Tô 371 tàu cá Tổng công suất máy đạt 9.133 cv Công suất BQ đạt 24,6 cv/chiếc Về sản lƣợng khai thác: Tổng số 18.450 trị trấn Cô Tô 8.000 tấn, xã Đồng Tiến 3.350 xã Thanh Lân 7.100 Các đánh giá điều kiện tự nhiên môi trƣờng xác định đƣợc Cô Tô có nhiều vùng thuận lợi cho phát triển thủy sản nhƣ : nuôi cá lồng, tôm hùm, trai ngọc, Ngoài ra, Cô Tô có nhiều nguồn lợi biển đặc trƣng cho địa phƣơng nhƣ: Bào Ngƣ, Tu hài, Cầu Gai, Hải Sẩm, Sá sùng, Ốc Đụn, Ốc nón, đƣa vào khai thác phát triển Đây đồng thời sở cho qui hoạch phát triển thủy sản địa phƣơng khu vực Dịch vụ hậu cần nghề cá thƣơng mại tổng hợp Cô Tô định hình bám sát với quan điểm phát triển hợp lý bền vững đề tài, nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 cứu đề tài mặt khẳng định giá trị qui hoạch tổng thể, mặt khác bổ sung thêm giải pháp cho phát triển trì ổn định hệ sinh thái Các hoạt động khai thác thủy sản chủ yếu mang tính tự phát nhiều nên chƣa hấp dẫn nguồn đầu tƣ, sở vật chất nghèo nàn chƣa đáp ứng nhƣ cầu khai thác ngƣ dân khai thác gần xa bờ Chất lƣợng nguồn lao động trình độ chuyên môn, Hai phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 nhƣ sau: Theo định hƣớng phát triển khai thác, với xu hƣớng giảm số lƣợng tàu thuyền nhỏ nhằm giảm cƣờng lực khai thác vùng biển ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Tăng số lƣợng tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ (> 90 cv) Tuy nhiên, giảm nhanh chóng số lƣợng tàu thuyền ảnh hƣởng lớn đến kinh tế ngƣ dân tàu thuyền tài sản lớn gia đình làm nghề khai thác Do đó, cần có phƣơng án giảm dần số lƣợng tàu thuyền hàng năm, nhiên phải có biện pháp chuyển đổi nghề cho số lao động Theo xu hƣớng giảm số tàu thuyền thủ công, tàu thuyền < 20 cv, bƣớc nâng cao lực hiệu khai thác xa bờ dựa sở nguồn lợi thuỷ sản có Phát triển khai thác sở trọng hiệu kinh tế, không chạy theo sản lƣợng, đánh bắt có chọn lọc, đánh bắt đối tƣợng có giá trị kinh tế, bƣớc nâng cao chất lƣợng sản phẩm khai thác với tốc độ tăng trƣởng giai đoạn 2013 2020 3,1%/năm giai đoạn 2020 - 2030 0,8%/năm Sản lƣợng khai thác chủ yếu giai đoạn từ đến năm 2020 từ khai thác xa bờ với đối tƣợng chủ lực, sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhƣ cá Ngừ, cá Thu, Mực, Tôm biển… có giá trị xuất cao sản phẩm đƣợc ƣa chuộng thị trƣờng Trung Quốc, Châu Âu… Trong trình bố trí xếp lại cấu nghề khai thác thuỷ sản giảm số lƣợng tàu thuyền khai thác từ 371 xuống 350 Mặc dù cắt giảm số tàu nhỏ ven bờ nhƣng bƣớc phát triển đội tàu công suất lớn khai thác xa bờ, đòi hỏi cần tăng thêm lao động đánh cá, dẫn đến ổn định số lao động mức 1.250 ngƣời vào năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 Ba để phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thành thực cần thực giải pháp nhƣ: Thị trƣờng, xúc tiến thƣơng mại, tuyên truyền khuyến ngƣ, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tăng cƣờng sở vật chất, vốn, tăng cƣờng công tác bảo quản thủy sản sau khai thác, tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc … Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Khắc Bằng (2007), Phát triển khai thác thủy sản địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Lâm Văn Mẫn (2006), Phát triển ngành thủy sản đồng sông Cửu Long đến năm 2015 Phòng Nông nghiệp huyện Cô Tô (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2012-2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Ninh (2010), Điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 xây dựng quy hoạch đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Trần Thị Tình (2011), Phát triển khai thác thủy sản huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh Quảng Ninh (2006), Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh (2009), Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Viện khoa học công nghệ Việt Nam, Viện tài nguyên môi trƣờng biển năm (2010), Báo cáo nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, Bái Tử Long Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ Phiếu vấn số: Ngày vấn: ……………………… A NHỮNG THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ: Địa chỉ:………………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………………………………………………………… Trình độ học vấn chủ hộ: Tuổi: Giới tính: Số nhân hộ gia đình: …………………………………………………… Số lao động hộ:………………………………………………………… Nghề nghiệp hộ Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp Công nghiệp TTCN Thƣơng mại - Dịch vụ Khác:………………………………………………………………………… B TÌNH HÌNH KHAI THÁC THỦY SẢN 10 Ông (bà) tham gia hoạt động khai thác thủy sản từ nào? Năm 11 Khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản ông (bà) có phải đóng góp phí không? Có Không 11 a Nếu có mức đóng góp? 12 Khi tham gia hoạt động khai thủy sản ông (bà) có nhận đƣợc hỗ trợ từ quyền địa phƣơng tổ chức không? Có Không 12a Nếu có hỗ trợ gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117 13 Ông (bà) tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản phƣơng tiện gì? Tàu gỗ Tàu sắt Thuyền nhỏ Các phƣơng tiện khác 13.1 Công suất thuyền tham gia khai thác? Từ 90CV 14 Trên thuyền đƣợc trang bị trang thiết bị an toàn biển tham gia đánh bắt xa bờ? Phao cứu sinh Thiết bị báo tín hiệu qua vệ tinh Phao ,xuồng, bè Đèn tín hiệu 15 Khi khai thác thủy sản biển Ông (bà) sử dụng trang thiết bị khai thác? ……………………………………………………………………………………… 16 Ông (bà) sử dụng biện pháp để bảo quản thủy sản sau đánh bắt? Bảo quản đá Bảo quản muối Có khoang đông lạnh 16.1 Với biện pháp bảo quản thủy sản sau đánh bắt sử dụng ông (bà) có hài lòng với chất lƣợng sản phẩm không? Có Không 17 Ông (bà) thƣờng tiêu thụ sản phẩm đâu? Bán lẻ trực tiếp cảng tàu cập bến Bán buôn cho đầu mối Bán cho Công ty chế biến thủy sản 18 Mùa năm đánh bắt đƣợc sản lƣợng cao nhất? Mùa thu Mùa Đông Mùa hè Mùa xuân 19 Vùng biển ông (bà) tham gia khai thác? Khai thác xung quanh đảo Khai thác khơi biển Đông Khai thác xa bờ khu vực biển khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 20 Thời gian chuyến khơi? Trong ngày Dƣới ngày Từ đến 10 ngày Từ 10 đến 20 ngày 21 Lƣợng lao động tham gia khai thác thủy sản? Lao động có hộ Lao động anh em hộ Lao động thuê thêm 22 Vốn chuyến đánh bắt đƣợc lấy từ đâu? Vốn sẵn có gia đình Vốn vay ngƣời thân Vốn vay ngân hàng 23 Ông (bà) có đƣợc tham gia tham quan học tập kinh nghiệm khai thủy sản địa phƣơng khác không? Có Không 23a Nếu có quan, đơn vị tổ chức? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24 Ông (bà) có đƣợc tham gia vào tập huấn, đào tạo kỹ an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, tập huấn tìm kiếm cứu nạn … không? Có Không 24a Nếu có quan, đơn vị tổ chức ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24b Thời gian tham gia tập huấn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24c Mỗi năm tập huấn lần? 25 Đánh giá chất lƣợng đào tạo, tập huấn kỹ khai thác thủy sản? Tốt Trung bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Kém http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 26 Ông (bà) có gặp khó khăn tham gia vào hoạt khai thác thủy sản? Có Không 26a Nếu có do: Cho điểm (thang điểm 10) Nguyên nhân Thiếu vốn Thiếu nhân lực Điều kiện sở vật chất chƣa đáp ứng Thiếu thông tin Trình độ học vấn Thiếu giúp đỡ từ cá nhân, tổ chức, đoàn thể Khác 27 Theo quan sát hộ lƣợng thủy sản đƣợc khai thác chủ yếu loại nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28 Cảm nhận ông (bà) ảnh hƣởng hoạt động khai thác tới mặt đời sống ngƣời dân nơi đây: 28a Kinh tế có đƣợc cải thiện không? Cải thiện nhiều Cải thiện Không thay đổi 28b Văn hóa, lối sống có thay đổi? thay đổi theo hƣớng nào? Không thay đổi Có thay đổi theo hƣớng: Tích cực : Tiêu cực: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28c Môi trƣờng cảnh quan thiên nhiên có thay đổi? Không thay đổi Có thay đổi theo hƣớng: Tích cực: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 120 Tiêu cực: 29 Theo ông (bà) có vấn đề bất cập phát triển khai thác thủy sản huyện? Công tác quản lý hiệu Cảnh quan thiên nhiên thôn quê bị phá vỡ Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng Khác: 30 Thuận lợi khó khăn ông/bà tham gia hoạt động khai thác thủy sản? Thuận lợi: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khó khăn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 31 Kiến nghị đề xuất ông/bà nhằm phát triển khai thác thủy sản địa phƣơng cách bền vững? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ông/bà!) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 121 PHIẾU PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƢƠNG, NHÀ QUẢN LÝ, NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN GIA Phiếu số… ngày vấn:……… I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN: Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Tuổi: Giới tính: Tên quan/đơn vị công tác: Chức vụ: II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ Xin ông/bà cho biết tình hình phát triển khai thác thủy sản địa bàn huyện ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển khai thác sản tự nhiên địa bàn huyện ? 7.1 Yếu tố khách quan: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 122 7.2 Yếu tố chủ quan: Sự gắn kết công ty chế biến thủy sản, quan chức năng, cộng đồng ngƣ dân công tác phát triển khai thác thủy địa bàn huyện đảo Cô Tô? III CÁC CHÍNH SÁCH VỀ PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔ TÔ Địa phƣơng có sách/qui định phát triển khai thác thủy sản địa bàn huyện? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 123 10 Xin ông /bà cho biết nhận định đánh giá mức độ đáp ứng trang thiết bị, công nghệ đánh bắt phƣơng tiện đánh bắt ngƣ dân để phát triển khai thác thủy sản địa phƣơng? (đƣa nhận định mức độ đáp ứng mặt: số lƣợng, chất lƣợng, dịch vụ ) 11 Xin ông/bà cho biết thuận lợi khó khăn việc phát triển khai thác thủy sản huyện? 11.1 Thuận lơi 11.2 Khó Khăn 12 Ông/bà có đề xuất kiến nghị việc phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô? Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quí báu ông/bà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 88 4.1 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ... cứu Chƣơng 3: Thực trạng phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Chƣơng 4: Giải pháp phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học... Quan điểm phát triển khai thác thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 88 4.1.2 Định hƣớng phát triển khai thác thủy sản 89 4.1.3 Mục tiêu phát triển khai thác thủy sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ), Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ), Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn