Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh Đăk Lăk

83 164 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 12:59

Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN HOÀI BẢO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN BÒ NUÔI TẠI TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP ĐĂK LĂK, NĂM 2011 Footer Page of 166 Header Page of 166 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN HOÀI BẢO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN BÒ NUÔI TẠI TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.62.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CAO VĂN HỒNG TS NGUYỄN TẤN VUI ĐĂK LĂK, NĂM 2011 Footer Page of 166 Header Page of 166 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu luận văn Thạc sĩ ngành Thú y Các số liệu, kết có luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình nghiên cứu khác Người cam ñoan Nguyễn Hoài Bảo Footer Page of 166 i Header Page of 166 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành ñề tài này, xin chân thành cảm ơn: Lãnh Đạo Trường Đại Học Tây Nguyên, Lãnh Đạo Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại Học Tây Nguyên Lãnh Đạo Khoa Chăn nuôi Thú y, thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Tây Nguyên, Chi cục Thú y,Trạm thú y, phòng thống kê TP.BMT, huyện Krông pák, huyện Eakar tỉnh Đăk Lăk Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm Bộ môn thú y Chuyên ngành Bộ môn Cơ sở thú y ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tạo ñiều kiện thuận lợi cho thực ñề tài Tôi xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn tới giúp ñỡ hướng dẫn tận tình thầy, Tiến sĩ Cao Văn Hồng, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vui ñã giúp ñỡ suốt trình thực ñề tài Cuối xin cảm ơn gia ñình, người thân bạn bè (Th.S Nguyễn Như Trung, BSTY Nguyễn Văn Nho, BSTY Đào Xuân Quỳnh , ) ñã giúp ñỡ ñộng viên suốt trình học thực ñề tài Xin trân trọng cảm ơn! Footer Page of 166 ii Header Page of 166 MỤC LỤC Đầu mục Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỘT SỐ PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ x MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn ñề Mục tiêu ñề tài 3.Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH 1.1.1 Ở giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.1.3 Những thiệt hại bệnh LMLM 1.2 DỊCH TỄ HỌC BỆNH LMLM TRÊN BÒ 1.2.1 Căn bệnh 1.2.2 Loài mắc bệnh 12 1.2.3 Lứa tuổi mắc bệnh 13 1.2.4 Mùa mắc bệnh 13 1.2.5 Chất chứa virus 13 1.2.6 Đường xâm nhập lây lan bệnh 14 Footer Page of 166 iii Header Page of 166 1.2.7 Cơ chế sinh bệnh học 14 1.3 TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH Ở BÒ 16 1.3.1 Thể thông thường, hay thể nhẹ 16 1.3.2 Thể ác tính 17 1.3.3 Biến chứng 18 1.4 BỆNH TÍCH CỦA BỆNH 18 1.5 CHẨN ĐOÁN BỆNH 19 1.5.1 Chẩn ñoán lâm sàng 19 1.5.2 Chẩn ñoán phòng thí nghiệm 19 1.5.2.1 Chẩn ñoán huyết học 19 1.5.2.2 Chẩn ñoán virus học 22 1.5.2.3 Chẩn ñoán kỹ thuật RT – PCR 22 1.6 PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH 22 1.6.1 Phòng bệnh 22 1.6.2 Điều trị 23 CHƯƠNG 27 ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 27 2.1.1 Đối tượng 27 2.1.2 Thời gian 27 2.1.3 Địa ñiểm nghiên cứu 27 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 27 2.2.1 Một số ñặc ñiểm tự nhiên kinh tế xã hội 27 2.2.2 Nghiên cứu dịch tễ học bệnh LMLM ñịa ñiểm ñiều tra 27 2.2.2.1 Nghiên cứu ñàn gia súc mắc bệnh qua tiêu 27 2.2.2.2 Nghiên cứu bệnh LMLM theo thời gian 27 Footer Page of 166 iv Header Page of 166 2.2.2.3 Nghiên cứu bệnh LMLM theo không gian 27 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.3.1 Nghiên cứu dịch tễ học 27 2.3.2 Phương pháp thu thập sử dụng số liệu 28 2.3.3 Phương pháp chọn mẫu 28 2.3.4 Sơ lược ñịa bàn chọn mẫu ñiều tra 28 2.3.5 Đánh giá thiệt hại bệnh LMLM ñịa ñiểm ñiều tra 28 2.3.5.1 Thiệt hại trực tiếp 28 2.3.5.2 Thiệt hại gián tiếp 29 2.3.6 Phương pháp tính toán số liệu 29 2.3.6.1 Tính tỷ lệ 29 2.3.6.2 Tính hệ số 30 2.3.7 Phương pháp xử lý số liệu 30 CHƯƠNG 31 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 31 3.1.1 Đặc ñiểm tự nhiên 31 3.1.2 Đặc ñiểm kinh tế - xã hội 32 3.1.2.1 Tình hình chăn nuôi Bò Tp.BMT - huyện Krông Păk Ea Kar 34 3.1.2.2 Công tác thú y Tp BMT - huyện Krông Păk Ea Kar 35 3.2 MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC BỆNH LMLM 39 3.2.1 Kết nghiên cứu ñàn gia súc mắc bệnh LMLM 39 3.2.1.1 Tỷ lệ mắc bệnh LMLM qua năm từ 2006 - 2011 39 3.2.1.2 Kết xác ñịnh tốc ñộ mắc bệnh LMLM 42 3.2.2 Tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong theo lứa tuổi 44 3.2.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh theo lứa tuổi 44 Footer Page of 166 v Header Page of 166 3.2.2.2 Kết xác ñịnh tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong bò 46 3.2.3 Xác ñịnh triệu chứng bệnh LMLM 48 3.2.4 Nghiên cứu bệnh LMLM theo thời gian 50 3.2.4.1 Xác ñịnh hệ số năm dịch 50 3.2.4.2 Xác ñịnh hệ số mùa dịch 51 3.2.5 Xác ñịnh dịch LMLM theo không gian 53 3.2.5.1 Bản ñồ dịch tễ bệnh LMLM Tp.BMT 54 3.2.5.2 Bản ñồ dịch tễ bệnh LMLM huyện Krông Păk 55 3.2.5.3 Bản ñồ dịch tễ bệnh LMLM huyện Ea Kar 56 3.3 ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO BỆNH LMLM TẠI ĐỊA ĐIỂM 57 3.3.1 Đánh giá thiệt hại trực tiếp 57 3.3.2 Các thiệt hại gián tiếp 58 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 KẾT LUẬN 60 ĐỀ NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 Tài liệu tiếng việt 62 Tài liệu nước 64 Tài liệu website 65 Footer Page of 166 vi Header Page of 166 MỘT SỐ PHỤ LỤC - Mẫu phiếu ñiều tra - Một số hình ảnh thực ñề tài Footer Page of 166 vii Header Page 10 of 166 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ARN : Acid ribonucleic BHK-21 : Baby Hamster Kidney line 21 CFR : Case fatality rate EC : European Community ELISA : Enzyme linked immuno sorbent assay FMD : Foot and mouth disease HSMD : Hệ số mùa dịch HSND : Hệ số năm dịch HSTD : Hệ số tháng dịch KHBT : Kết hợp bổ thể LMLM : Lở mồm long móng NN&PT : Nông Nghiệp Phát Triển OIE : Office Internetional des Epizooties PCR : Polymerase chain reaction PPRS : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome RT – PCR : Real time - Polymerase Chain Reaction SAT : Southern Afican Territories TCID50 : Tissue Culture Infectious Dose50 Tp.BMT : Thành Phố Buôn Ma Thuột VP : Viral Protein WRL : World Referrence Laboratory Footer Page 10 of 166 viii Header Page 69 of 166 Để xác ñịnh ñược phạm vi toàn tỉnh cần có nghiên cứu diện rộng ñể có sở lập ñồ 3.3 ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO BỆNH LMLM TẠI ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Việc ñánh giá thiệt hại bao gồm ñánh giá thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp 3.3.1 Đánh giá thiệt hại trực tiếp Kết ñánh giá thiệt hại trực tiếp bệnh LMLM gây ñược trình bày bảng 3.11 Bảng 3.11 Thiệt hại trực tiếp bệnh LMLM gây ñịa bàn ñiều tra Số TT Những tiêu chí ñánh giá Đơn vị Số thiệt Đơn giá Thành tiền tính hại (ñ) (ñ) Bê ≤ tháng tuổi bệnh chết Con 16 3.000.000 48.000.000 Bò > – 36 tháng tuổi bệnh chết Con 45 6.000.000 270.000.000 Bò > 36 tháng tuổi bệnh chết Con 10.000.000 60.000.000 Chi phí ñiều trị Ca 2.054 300.000 616.200.000 Chi phí tiêu hủy bò bệnh, chết Công 67 400.000 26.800.000 Chi phí kiểm dịch Công 18.000 150.000 2.700.000.000 Chi phí thuốc sát trùng Ngày 8.700 50.000 435.000.000 Công chăm sóc bò ốm Công 6.162 80.000 492.960.000 Khác (tuyên truyền phòng chống dịch ) Tổng thiệt hại trực tiếp 100.000.000 4.748.960.000 Kết bảng 3.11 cho thấy: Tổng thiệt hại trực tiếp 4.748.960.000 ñồng (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu chín trăm sáu mươi ngàn ñồng chẵn) Footer Page 69 of 166 57 Header Page 70 of 166 - Thiệt hại số tiền số chết là: Bê ≤ tháng tuổi 48.000.000 ñồng, bò > – 36 tháng tuổi 270.000.000 ñồng; bò > 36 tháng tuổi 60.000.000 ñồng, - Chi phí ñiều trị (gồm công ñiều trị thuốc thú y/ca) 616.200.000 ñồng - Công trả cho việc tiêu hủy xử lý chết (ñịnh giá theo mức toán nhà nước chi trả 400.000ñ/ca) 26.800.000 ñồng - Công chăm sóc hộ lý cho bò có dịch ñược tính trung bình người dân phải bỏ ngày cho ca bệnh tính theo ngày công người lao ñộng 80.000ñ/ngày số thiệt hại lên ñến 492.960.000 ñồng 3.3.2 Các thiệt hại gián tiếp Bảng 3.12 Thiệt hại gián tiếp bệnh LMLM gây ñịa bàn ñiều tra Số TT Những tiêu chí ñánh giá Ước ñoán giá trị ñàn bò bị giảm /số bò sống sau dịch Đơn vị Số thiệt Đơn giá Thành tiền tính hại (ñ) (ñ) % 1.987 900.000 1.788.300.000 % 1.987 600.000 1.192.200.000 % 4,5 tỷ 1,6% 72.000.000 Ước ñoán suất ñàn bò bị giảm /số bò sống sau dịch (khoảng 10% theo ñiều tra) Lãi xuất ngân hàng phải trả cho vốn vay ñầu tư (1,6%) 3.052.500.000ñ Tổng thiệt hại gián tiếp Ngoài thiệt hại trực tiếp ảnh hưởng ñến kinh tế người chăn nuôi Footer Page 70 of 166 58 Header Page 71 of 166 bò có số thiệt hại gián tiếp gây tổn thất lớn lên ñến 3.052.500.000ñ (Ba tỷ không trăm năm mươi hai triệu năm trăm nghìn ñồng), ñó ñánh giá số tiêu chí sau: - Ước ñoán giá trị ñàn bò bị giảm số bò sống sau dịch khoảng 15% (tính theo giá trung bình bò 6.000.000ñ/con ta có ñược mức 900.000ñ/con), theo ñiều tra mức thiệt hại 1.788.300.000 ñồng - Ước ñoán suất ñàn bò bị giảm số bò sống sau dịch khoảng 10% (tính theo giá trung bình bò 6.000.000ñ/con ta có ñược mức 600.000ñ/con) ta có mức thiệt hại lến ñến1.192.200.000 ñồng - Lãi xuất ngân hàng phải trả hàng năm cho vốn vay ñầu tư (1,6%) 4,5 tỷ 72 triệu ñồng Ngoài thiệt hại kinh tế người chăn nuôi bò chịu nhiều thiệt hại lớn mặt tinh thần ảnh hưởng ñến tâm lý chăn nuôi như: không muốn tăng ñàn, bỏ chuồng trống, không bán sản phẩn ñược giá trị cao không xuất ñược Footer Page 71 of 166 59 Header Page 72 of 166 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Kết nghiên cứu cho thấy: Từ 2006 - 2011, ba ñịa ñiểm nghiên cứu có 2.054 bò mắc bệnh lở mồm long móng, tỷ lệ mắc bệnh 0,67% Tỷ lệ bò mắc bệnh LMLM huyện Ea Kar 0,66%; huyện Krông Păk 0,88%; thành phố Buôn Ma Thuột 0,51% -Tốc ñộ lây lan bệnh LMLM năm 2010 bò nuôi huyện Ea Kar nhanh tốc ñộ lây lan bệnh LMLM nuôi huyện Krông Păk 2,8 lần nhanh bò nuôi thành phố Buôn Ma Thuột 1,48 lần - Bò lứa tuổi khác có tỷ lệ mắc bệnh LMLM khác Ở bò lứa tuổi tháng có tỷ lệ 0,09% Ở lứa tuổi bò từ - 36 tháng có tỷ lệ mắc bệnh LMLM 0,34%, bò lứa tuổi 36 tháng có tỷ lệ mắc bệnh 0,32% -Tỷ lệ chết bệnh LMLM ñịa ñiểm ñiều tra 0,03% Tỷ lệ chết cao bò ≤ tháng tuổi (0.07%) Ở lứa tuổi lại có tỷ lệ chết 0,02% Tỷ lệ tử vong bệnh LMLM bò nuôi TP Buôn Ma Thuột, huyện Krông Păk Ea Kar 9.52% Lứa tuổi bò ≤ tháng có tỷ lệ tử vong cao (81,82%), thấp lứa tuổi 36 tháng tuổi (5,26%) Từ 2006 ñến 2011 bệnh LMLM ñều xảy ñịa ñiểm nghiên cứu Năm 2006 có HSND = 4,91 lớn năm dịch LMLM Các năm lại có HSND < 1, năm dịch LMLM Xác ñịnh HSMD từ 2006 – 2011 cho kết có hai mùa dịch LMLM năm tháng 3,4,5 ñầu năm tháng 8,9,10 Tổng thiệt hại trực tiếp 4.748.960.000 ñồng (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu chín trăm sáu mươi ngàn ñồng chẵn) Tổng thiệt hại gián tiếp Footer Page 72 of 166 60 Header Page 73 of 166 phạm vi ñiều tra 3.052.500.000 ñồng Ngoài người chăn nuôi bò chịu thiệt hại to lớn tính hết ñược mặt tinh thần sản xuất bệnh LMLM chưa ñược toán triệt ñể ĐỀ NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu sâu ñịnh type virus LMLM Cần xây dựng mạng lưới thú y có ñủ số lượng chất lượng, có sách ñãi ngộ thích ñáng với người làm công tác thú y Sử dụng kết nghiên cứu giảng dạy học tập 4.Cơ quan chức cần hổ trợ thêm vacxin LMLM năm tới ñể tiêm phòng diện rộng toán ñược dịch bệnh LMLM Footer Page 73 of 166 61 Header Page 74 of 166 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt [01] Bùi Quang Anh Hoàng Văn Năm (2000) “Tình hình bệnh LMLM Đông Nam Á giới năm 2000” Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập VIII, số – 2001 Hội Thú Y Việt Nam, tr 90 – 93 [02] Bùi Quang Anh (2007), “Nguyên nhân xảy dịch lở mồm long móng biện pháp chống dịch thời gian tới”, khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV, số – 2007, tr 85 – 92 [03] Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2010 Sở NN&PT Nông Thôn Tỉnh Đăk Lăk.năm 2010 [04] Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011 Sở NN&PT Nông thôn tỉnh Đăk Lăk, năm 2011 [05] Cẩm nang ñiều tra ổ dịch lở mồm long móng gia súc, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Cục thú y, FAO/ ADB – OIE [06] Phùng Quốc Chướng (2001), “Bài giảng truyền nhiễm gia súc I”, Đại học Tây Nguyên [07] Phùng Quốc Chướng “Báo cáo số thành tựu nghiên cứu phòng chống bệnh Lở Mồm Long Móng” Trường Đại học Tây nguyên, 2007 [08] A.I Donaldson, “Bệnh lý học dịch tễ học bệnh LMLM”, tập VII, số – 2000, tr 43 – 47 [09] Nguyễn Tiến Dũng (2000), “Bệnh lở mồm long móng (bài tổng hợp)”, khoa học kỹ thuật thú y, tập VII, số – 2000, tr – 16 [10] Đào Trọng Đạt (2000), “Để góp phần vào việc ñấu tranh phòng chống bệnh lở mồm long móng”, khoa học kỹ thuật thú y, tập VII, số – 2000, tr – [11] Cao Văn Hồng “Bài giảng bệnh truyền nhiễm gia súc II”, Trường ĐHTN Footer Page 74 of 166 62 Header Page 75 of 166 năm 2003 [12] Nguyễn Văn Hưng (2007), “Thừa Thiên – Huế với công tác khống chế dịch lở mồm long móng gia súc có hiệu quả”, khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV, số – 2007, tr 85 – 92 Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV, số – 2007, tr 93 – 95 [13] Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Viết Không, Trương Văn Dung, Trần Anh Châu cộng (2009), “Nghiên cứu dịch tễ học bệnh lở mồm long móng Thừa Thiên – Huế”, khoa học kỹ thuật thú y, tập XVI, số – 2009, tr – [14] Đăng Văn Kỳ Nguyễn Văn Thông, 2001 “Một số kết phòng chống bệnh LMLM khu vực biên giới” Tạp chí KHKT Thú y, tập VIII, số năm 2001 Hội Thú y Việt Nam Tr.83-88 [15] Phạm Sĩ Lăng Nguyễn Thiện (2002) “Một số bệnh virus gia súc – gia cầm nội nhập biện pháp phòng trị” NXB Nông nghiêp, 250 trang [16] Tô Long Thành (2004), “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược ñộc, vô hoạt phòng bệnh cho gia sức gia cầm ứng dụng kỹ thuật gene xác ñịnh typ virut lở mồm long móng(LMLM)” Báo cáo tổng kết KH&KT - Viện thú Y [17] Tô Long Thành, Bùi Quang Anh, Hoàng Văn Năm, Đồng Mạnh Hòa, Ngô Thanh Long Nguyễn Thu Hà “Kết chẩn ñoán bệnh, giám sát lưu hành virut lựa chọn vacxin phòng chống lở mồm long móng cục thú y 91985 – 2006)” KHKT Thú y, tập XIII, số năm 2006 Hội Thú y Việt Nam Tr.70-74 [18] Nguyễn Như Thanh (2001), “Giáo trình vi sinh vật Thú y”, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Footer Page 75 of 166 63 Header Page 76 of 166 [19] Nguyễn Văn Thanh (2004), “Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm” NXB Lao Động Xã Hội năm, 2004 [20] Nguyễn Như Thanh (2001), “Dịch tễ học Thú y”, NXB Nông Nghiệp Hà Nội [21] Huỳnh Thị Thanh Thúy (2000), “Vài ñặc ñiểm dịch tễ học bệnh Lở Mồm Long Móng trâu, bò, heo thành phố Hồ Chí Minh” LVTN Thạc sĩ Thú y – ĐHNL - TP HCM [22] TR.Doel (2003) “Miễn dịch lở mồm long móng tự nhiên tiêm phòng: triển vọng cải tiến vacxin”, KHKT thú y, tập X, số – 2003, tr 74 – 85 [23] Hà Khắc Trìu “Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học ñánh giá thiệt hại bệnh LMLM gây huyện Krông Ana Cư Kuin tỉnh Đăk lăk” Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thú y – Trường ĐHTN, 2010 [24] Phạm Quang Trung (2003) “Bài giảng thú y bản”, ĐHNL Huế Tài liệu nước [25] Donaldson, A.I., 2000 “FMD epidemiology - Current situation and pespectives” Veterinary scienses and techniques, VoL VII, N° 1-2000 [26] Pearson, W.R & Lipman, DJ (1988) PNAS, 85,: 2444-2448 [27] Reid SM, Ferris NP, Hutchings OH, Zhang Z, Beisham GJ, Alexandersen S “Detection of all seven serotypes of foot-and-mouth disease virus by real-time, fluorogenic RT-PCR assay” J Virol Methods 2002 Aug;105(l):67-80 [28] Reid SM Grierson SS, Ferris NP Hutchmgs GH, Alexandersen S “Evaluation of automated RT-PCR to accelerate the laboratory diagnosis of foot-and-mouth disease virus” Virol Methods 2003 Feb;107(2):12939 Footer Page 76 of 166 64 Header Page 77 of 166 [29] Sasmuen, Knowles (2000) “Antigenic and genetic characterisation of foot-and-mouth disease type O viruses from the Far East” FAO, Rome (Italy) Animal Production and Health Div [30] Telos Tutorials “foot-and-mouth disease” vl 00 s4, Avis Consortium, England, 1995) Tài liệu website [31] http://www.agdepartment.com/Programs/Livestock/BOAH/Foot-andMouth Disease.htm [32] http://www.cucthuy.gov.vn/ [33] http://www.foot-and-mouth.org/about/about-fmd Footer Page 77 of 166 65 Header Page 78 of 166 Phiếu số PHIẾU ĐIỀU TRA Ngày tháng năm Họ tên chủ gia súc: (có thể ghi không) Địa chỉ: thôn xã .huyện tỉnh Xin cho biết số lượng bò có tổng ñàn gia súc Ông (bà) có: (con) Trong ñó: Bò ñực: (con); Bò cái: (con); Bê (dưới năm tuổi) có: (con.) Giống bò cỏ(bò nội) có: (con); Bò lai có: (con); Bò ngoại có: (con.) Nguồn giống bò nuôi: Tự túc , Mua trang trại nuôi , Mua từ hộ khác , cấp dự án Chuồng trại nuôi bò ông (bà) ñược làm vật liệu gì: (xin vui lòng chọn hình thức phù hợp): Chuồng xây ; chuồng gổ ; Không có chuồng ; Khác Mục ñích Ông (bà) nuôi ñể: Dùng sức kéo ; nuôi lấy thịt ; nuôi lấy Sữa ; Sinh sản Bò nuôi có ñược tiêm phòng LMLM không? Không , Có , (nếu có xin ñược trã lời tiếp) - Tiêm con/tổng ñàn có ? Vaccine ñơn type ña type - Xin vui lòng cho biết số ñược tiêm tổng ñàn nuôi năm trước ñây là? + Năm 2006: số nuôi: ,số tiêm: Vaccine ñơn type ña type + Năm 2007: số nuôi: ,số tiêm: Vaccine ñơn type ña type + Năm 2008: số nuôi: ,số tiêm: Vaccine ñơn type ña type + Năm 2009: số nuôi: ,số tiêm: Vaccine ñơn type ña type + Năm 2010: số nuôi: ,số tiêm: Vaccine ñơn type ña type 10 Người tiêm: Thú y xã, huyện , DV thú y tư nhân , Gia ñình tự tiêm 11 Lần tiêm phòng gần ñây (vaccine LMLM): Ngày tiêm: / / 12 Lần phát bệnh LMLM gần ñây: / / Thuộc mùa: Mưa , Khô , Giao mùa 13 Bò nuôi Ông (bà) ñã mắc bệnh LMLM năm sau ñây? Năm: 2006 , năm: 2007 , năm: 2008 , năm: 2009 , năm: 20010 , năm: 2011 Xin cho biết số mắc, số chết tháng mắc bệnh năm có bệnh LMLM sảy ra? + Năm 2006: Số mắc: , số chết: , tháng mắc: + Năm 2007: Số mắc: , số chết: , tháng mắc: + Năm 2008: Số mắc: , số chết: , tháng mắc: + Năm 2009: Số mắc: , số chết: , tháng mắc: + Năm 2010: Số mắc: , số chết: , tháng mắc: + Năm 2011: Số mắc: , số chết: , tháng mắc: 14 Lứa tuổi mắc bệnh LMLM mà ñàn bò Ông (bà) gặp phải: (ñơn vị tính con) Bê (dưới năm tuổi) , bò từ 1ñến năm tuổi , bò tuổi: 15 Bò mắc bệnh ñược nuôi hình thức nào: Thả rông , Nuôi nhốt , bán chăn thả 16 Vùng chăn nuôi bò bi mắc LMLM: Đồi núi cao , Trũng thấp , Đồng 17 Khi có bò bị LMLM cách xử lý gia ñình ông (Bà) là: + Điều trị ; Giết thịt ; Bán ñi nơi khác ; tiêu hủy + Nhưng mắc bệnh có cách ly với khỏe mạnh không: Có ; Không Footer Page 78 of 166 66 Header Page 79 of 166 18 Những triệu chứng bệnh mà Ông (bà) gặp phải ñàn bò nuôi: + Thân nhiệt sốt cao , (ghi ñộ sốt) C + Có mụn loét miêng, vú, kẻ móng + Chảy nhiều dãi, khó nhai lại + Móng bong tróc, vận ñộng khó khăn + Viêm loét vú, suất sữa giảm Footer Page 79 of 166 + 67 Header Page 80 of 166 Phiếu số PHẦN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIA THỆT HẠI I - Thiệt hại trực tiếp: Trị giá tiền sô chết LMLM năm ñiều tra: Năm 2006: Số chết: (con), ước tính: (Kg), thành tiền: (vnñ) Năm 2007: Số chết: (con), ước tính: (Kg), thành tiền: (vnñ) Năm 2008: Số chết: (con), ước tính: (Kg), thành tiền: (vnñ) Năm 2009: Số chết: (con), ước tính: (Kg), thành tiền: (vnñ) Năm 2010: Số chết: (con), ước tính: (Kg), thành tiền: (vnñ) Năm 2011: Số chết: (con), ước tính: (Kg), thành tiền: (vnñ) Chi phí thuốc ñiều trị: Năm 2006: Số mắc: (con), tiền thuốc & DVTY cho ca bệnh: (vnñ/Ca), tổng tiền toán là: (vnñ) Năm 2007: Số mắc: (con), tiền thuốc & DVTY cho ca bệnh: (vnñ/Ca), tổng tiền toán là: (vnñ) Năm 2008: Số mắc: (con), tiền thuốc & DVTY cho ca bệnh: (vnñ/Ca), tổng tiền toán là: (vnñ) Năm 2009: Số mắc: (con), tiền thuốc & DVTY cho ca bệnh: (vnñ/Ca), tổng tiền toán là: (vnñ) Năm 2010: Số mắc: (con), tiền thuốc & DVTY cho ca bệnh: (vnñ/Ca), tổng tiền toán là: (vnñ) Năm 2011: Số mắc: (con), tiền thuốc & DVTY cho ca bệnh: (vnñ/Ca), tổng tiền toán là: (vnñ) Chi phí khác cho ñàn gia súc có dịch: Tiền mua thuốc sát trùng, dụng cụ, vaccin dùng thêm nhân công chăm sóc: Năm 2006: tổng ñàn: (con), chi phí: (vnñ), thành tiền: (vnñ) Năm 2007: tổng ñàn: (con), chi phí: (vnñ), thành tiền: (vnñ) Năm 2008: tổng ñàn: (con), chi phí: (vnñ), thành tiền: (vnñ) Năm 2009: tổng ñàn: (con), chi phí: (vnñ), thành tiền: (vnñ) Năm 2010: tổng ñàn: (con), chi phí: (vnñ), thành tiền: (vnñ) Công chăm sóc hộ lý cho ñàn bò mắc bệnh tiêu hủy xử lý chết: - Thời gian bỏ chăm sóc cho ca bệnh là: (giờ) thời gian mắc bệnh - Số tiền bỏ tiêu hủy xử lý khác ca chết là: (vnd) II – Thiệt hại gián tiếp: Giảm giá trị ñàn bò có dịch xảy (tính theo % năm) Năm 2006: giảm: % tổng ñàn Năm 2007: giảm: % tổng ñàn Năm 2008: giảm: % tổng ñàn Năm 2009: giảm: % tổng ñàn Năm 2010: giảm: % tổng ñàn Năm 2011: giảm: % tổng ñàn Ảnh hưởng ñến cấu ñàn: (tính theo % năm) - Năng suất chăn nuôi giảm: Năm 2006: giảm: % tổng ñàn Năm 2007: giảm: % tổng ñàn Năm 2008: giảm: % tổng ñàn Năm 2009: giảm: % tổng ñàn Năm 2010: giảm: % tổng ñàn Năm 2011: giảm: % tổng ñàn - Khã sinh sản: Năm 2006: giảm: % tổng ñàn Năm 2007: giảm: % tổng ñàn Năm 2008: giảm: % tổng ñàn Năm 2009: giảm: % tổng ñàn Footer Page 80 of 166 Header Page 81 of 166 Năm 2010: giảm: % tổng ñàn Năm 2011: giảm: % tổng ñàn Thiệt hại chi trả lãi xuất vốn vay ñầu tư chăn nuôi: Xin vui lòng cho biết nguồn vốn ñâu tư chăn nuôi bò ông bà có từ ñâu? Tự có , Vay ngân hàng , Vay nguồn khác Nếu vốn vay lãi xuất trả % (tháng năm) - Tiền vốn ñầu tư, lải suất cho tổng ñàn bò nuôi gia ñinh năm là: + Năm 2006: tổng tiền vay ñầu tư: (vnñ), lải suất chi trả: (vnñ) + Năm 2007: tổng tiền vay ñầu tư: (vnñ), lải suất chi trả: (vnñ) + Năm 2008: tổng tiền vay ñầu tư: (vnñ), lải suất chi trả: (vnñ) + Năm 2009: tổng tiền vay ñầu tư: (vnñ), lải suất chi trả: (vnñ) + Năm 2010: tổng tiền vay ñầu tư: (vnñ), lải suất chi trả: (vnñ) + Năm 2011: tổng tiền vay ñầu tư: (vnñ), lải suất chi trả: (vnñ) Thông tin thêm: - Gia ñình Ông (bà) có ñược tham gia khóa tập huấn nhà nước kỹ thuật chăn nuôi phòng bệnh cho ñàn gia súc không? Có , Không - Ông (bà) có biết bệnh LMLM không: xin mô tả: - Mức ñộ hiểu biết chủ gia súc bệnh LMLM (ñánh giá trình vấn) Hiểu biết ; Hiểu biết nhiều ; Không hiểu biết Người ñiều tra Footer Page 81 of 166 Header Page 82 of 166 Một số hình ảnh thực ñề tài Footer Page 82 of 166 Header Page 83 of 166 Footer Page 83 of 166 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN HOÀI BẢO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN BÒ NUÔI TẠI... long móng ñàn bò nuôi tỉnh Đăk Lăk Mục tiêu ñề tài - Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học bệnh Lở mồm long móng ñàn bò nuôi tỉnh Đăk Lăk - Đánh giá thiệt hại mặt kinh tế, xã hội dịch bệnh gây - Đề. .. nhược thiệt hại mặt kinh tế, xã hội quan trọng Xuất phát từ tình hình ñó tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học, ñánh giá thiệt hại ñề xuất biện pháp phòng bệnh Lở mồm long
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh Đăk Lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn