Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

128 416 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2017, 18:09

Header Page of 166 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM & - NGUYN VN HNG NH GI KH NNG THCH NG CA MT S GING LA CHT LNG TI THNH PH VIT TRè TNH PH TH Chuyờn ngnh: Trng trt Mó s: 60.62.01 LUN VN THC S KHOA HC NễNG NGHIP Ngi hng dn: PGS.TS Nguyn Hu Hng Thỏi Nguyờn 2008 Footer Page of 166 Header Page of 166 LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l hon ton trung thc, cha h s dng cho bo v mt hc v no Mi s giỳp cho hon thnh lun u ó c cm n Cỏc thụng tin, ti liu trỡnh by lun ny ó c ghi rừ ngun gc Tỏc gi Nguyn Vn Hng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 Li cm n Trong quỏ trỡnh thc hin lun ny, tụi ó nhn c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc th, cỏ nhõn, cỏc c quan, chớnh quyn a phng v nhõn dõn a bn ni thc hin ti Trc tiờn cho phộp tụi xin c by t lũng bit n sõu sc i vi thy giỏo: PGS TS Nguyn Hu Hng- ngi hng dn khoa hc, cựng ton th cỏc thy, cụ giỏo khoa Sau i hc, cỏc thy giỏo, cụ giỏo ging dy chuyờn ngnh Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn ó cú nhng úng gúp ý kin tụi hon thnh tt bn lun ny Tụi xin chõn thnh cm n: Thnh u Vit Trỡ, UBND thnh ph Vit Trỡ, trung tõm khớ tng thu khu vc Vit Bc, Trung tõm chuyn giao cụng ngh v khuyn nụng - Vin cõy lng thc v thc phm, phũng Nụng nghip v PTNT thnh ph Vit Trỡ, phũng Thng kờ thnh ph Vit Trỡ, ng u, UBND, hp tỏc xó nụng nghip, cỏn b khuyn nụng c s cỏc xó Thy Võn, Võn Phỳ, phng Thanh Miu, cỏc h nụng dõn tham gia thc hin ti ó quan tõm h tr kinh phớ v to mi iu kin thun li giỳp tụi thc hin hon thnh tt ti ny Nhõn dp ny tụi xin by t lũng bit n ti tt c cỏc thy giỏo, cụ giỏo, bn bố, ng nghip, cỏc c quan, chớnh quyn a phng, gia ỡnh v ngi thõn ó quan tõm ng viờn tụi sut quỏ trỡnh hc v thc hin ti Tụi xin trõn trng cm n! Tỏc gi Nguyn Vn Hng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 Mc lc Ni dung STT Trang M u 1 t Mc tiờu ca ti 2.1 Mc tiờu tng th 2.2 Mc tiờu c th 2.3 í ngha ca ti Chng 1: Tng quan ti liu 1.1 C s khoa hc ca ti 1.2 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa trờn th gii v Vit Nam 1.2.1 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa trờn th gii 10 1.2.2 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa ti Vit Nam 14 Tỡnh hỡnh nghiờn cu lỳa v ngoi nc 17 1.3.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu lỳa trờn th gii 17 1.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 22 1.3 1.3.2.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu lỳa Vit Nam 1.3.2.2 2.1 22 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ging lỳa cht lng cao, ging c sn Vit nam 25 Chng 2: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu 28 i tng, a im nghiờn cu 28 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 a im, phm vi v thi gian tin hnh nghiờn cu 32 2.2.1 a im tin hnh nghiờn cu 32 2.2.2 Thi gian tin hnh nghiờn cu 33 2.2.3 B trớ thớ nghim 33 Ni dung nghiờn cu 33 2.3.1 iu tra thu thp thụng tin 33 2.3.2 Cỏc ni dung nghiờn cu 34 2.4 Phng phỏp nghiờn cu 34 2.4.1 ỏnh giỏ hin trng sn xut lỳa cht lng ti TP Vit Trỡ 34 2.4.2 So sỏnh mt s ging lỳa cht lng 35 2.2 2.3 2.4.2.1 Thớ nghim v xuõn 2007 35 2.4.2.2 Thớ nghim v 2007 37 2.4.3 Th nghim trờn ng rung ca nụng dõn 38 2.4.3.1 La chn cỏc h nụng dõn tham gia th nghim 38 2.4.3.2 B trớ thớ nghim 38 2.4.4 Phng phỏp theo dừi, giỏm sỏt thớ nghim 49 2.4.4.1 Nụng dõn tham gia qun lý theo dừi giỏm sỏt thớ nghim 49 2.4.4.2 Nụng dõn tham gia thu hoch ỏnh giỏ kt qu 50 2.4.5 Phng phỏp s lý s liu S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 51 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 Chng 3: Kt qu v tho lun 52 c im c bn ca vựng nghiờn cu 52 3.1.1 c im t nhiờn 52 3.1.2 a hỡnh 52 c im thi tit khớ hu 53 3.2.1 Nhit 53 3.2.2 Lng ma 54 3.2.3 S gi nng 54 3.2.4 m khụng khớ 55 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa ti a phng 55 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 iu tra, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh sn xut lỳa v s dng t ca TP Vit trỡ Kt qu iu tra thc trng sn xut v c cu din tớch nng xut lỳa 55 58 Cỏc ch tiờu theo dừi 64 3.4.1 Thi gian sinh trng phỏt trin ca m 64 3.4.2 Thi gian sinh trng phỏt trin ca tng ging lỳa 66 3.4.3 Kh nng nhỏnh ca tng ging lỳa 67 3.4.4 Chiu cao cõy ca cỏc ging lỳa 69 3.4.5 Kh nng chng chu sõu bnh chớnh hi lỳa 70 3.4.6 c im sinh hc ca cỏc ging thớ nghim 72 3.4 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 3.4.7 Mt s c im hỡnh thỏi 74 3.4.8 Ch s din tớch lỏ 75 3.4.9 Cỏc yu t cu thnh nng sut lỳa 78 3.4.10 Ch tiờu cht lng go 83 3.4.11 Hiu qu kinh t ca ti 86 3.5 3.5.1 3.5.2 Kt qu sn xut th nghim v Mựa 2007 88 ỏnh giỏ nng sut thng kờ cỏc ging thớ nghim 89 ỏnh giỏ kh nng chng chu sõu, bnh cỏc ging th nghim 90 Hiu qu kinh t ca cỏc ging th nghim 91 Kt lun v ngh 92 Kt lun 92 ngh 93 Ti liu tham kho 94 Ting vit 94 Ting anh 97 3.5.3 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 DANH MC CH VIT TT CN v KN Cụng ngh v khuyn nụng TBKHKT Tin b khoa hc k thut KHCN Khoa hc cụng ngh PTNT Phỏt trin nụng thụn /C i chng BVTV Bo v thc vt VT n v tớnh IRRI Vin nghiờn cu lỳa quc t UBND U ban nhõn dõn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 166 Danh mc cỏc bng biu Ni dung Bng Trang Bng 1.1 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa trờn th gii vi thp k gn õy 11 Bng 1.2 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa go ca 10 nc ng u th gii 13 nm 2004 Bng 1.3 Tỡnh hỡnh sn xut lỳa go Vit Nam 14 Bng 3.1 Thi tit khớ hu nm 2007 Vit Trỡ 53 Bng 3.2 Tỡnh hỡnh s dng t ca thnh ph Vit Trỡ 56 Bng 3.3 Din tớch, nng sut, sn lng lỳa giai on 2001-2007 57 Bng 3.4 C cu ging lỳa v xuõn ca thnh ph Vit Trỡ 59 Bng 3.5 C cu ging lỳa v ca Thnh ph Vit Trỡ 61 Bng 3.6 Kt qu iu tra tỡnh hỡnh sn xut cỏc ging ch yu ti a phng 63 Bng 3.7 Sinh trng phỏt trin ca m 65 Bng 3.8 Thi gian sinh trng ca cỏc ging thớ nghim 66 Bng 3.9 Kh nng nhỏnh ca cỏc ging lỳa 68 Bng 3.10 ng thỏi tng trng chiu cao ca cỏc ging thớ nghim 70 Bng 3.11 Tỡnh hỡnh sõu bnh chớnh hi lỳa 72 Bng 3.12 Mt s c im nụng hc ca cỏc ging lỳa thớ nghim 73 Bng 3.13 Cỏc c im hỡnh thỏi 74 Bng 3.14 Ch s din tớch lỏ cỏc thi k sinh trng phỏt trin 76 Bng 3.15 Cỏc yu t cu thnh nng sut 80 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 10 of 166 10 Bng 3.16 Nng sut lý thuyt v nng sut thc thu 82 Bng 3.17 Ch tiờu quan sỏt cht lng go 84 Bng 3.18 ỏnh giỏ cht lng bng nu n th v cho im 85 Bng 3.19 Cỏc ch tiờu phõn tớch cht lng go 86 Bng 3.20 Hoch toỏn kinh t cho 87 Bng 3.21 Lng phõn bún v nng sut lỳa 89 Bng 3.22 Tỡnh hỡnh sõu, bnh chớnh hi lỳa v 2007 91 Bng 3.23 Hoch toỏn kinh t cho v 91 Biu 3.1 Tỡnh hỡnh s dng t ca thnh ph Vit Trỡ 56 Biu 3.2 Din tớch, nng sut, sn lng lỳa giai on 2001 2007 57 Biu 3.3 C cu ging lỳa v xuõn nm 2007 ca thnh ph Vit Trỡ 60 Biu 3.4 C cu ging lỳa v nm 2007 ca thnh ph Vit Trỡ 62 Biu 3.5 Nng sut lý thuyt v nng sut thc thu 83 Biu 3.6 Hiu qu kinh t ca ti 88 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 10 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 114 of 166 H iu tra 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 114 ging N46 (V Mựa 2007) m (kg/ha) Lõn (kg/ha) Kali (kg/ha) Nng sut (kg/ha) 150 500 125 58.30 167 417 139 58.30 167 417 139 58.30 194 417 111 57.20 190 595 143 56.90 214 583 155 56.90 167 556 139 56.90 175 625 150 56.10 155 437 136 55.50 164 411 110 55.50 164 492 131 55.50 164 411 82 55.50 167 500 133 55.50 171 610 122 55.50 200 500 120 54.20 190 714 52.80 171 429 57 52.80 139 417 83 52.70 160 600 80 52.70 156 444 111 51.40 150 500 50 51.40 143 428 57 51.40 147 294 50.50 133 333 33 50.00 143 357 48 50.00 160 600 50.00 200 333 67 50.00 167 417 50.00 157 588 48.60 167 476 47.20 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO FILE CCAOCHIN PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 114 of 166 3/ 3/** 19:59 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 115 of 166 115 "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 CAO chièu cao LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 239.726 39.9543 ****** 0.000 * RESIDUAL 14 346687 247633E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 240.072 12.0036 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCAOCHIN 3/ 3/** 19:59 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS CAO 90.4000 85.6000 89.8000 91.4000 93.0000 96.8000 87.5333 SE(N= 3) 0.908540E-01 5%LSD 14DF 0.275580 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCAOCHIN 3/ 3/** 19:59 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | CAO 21 90.648 3.4646 0.15736 0.2 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DTLA/M2 FILE DTLADN S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 115 of 166 3/ 3/** 20: http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 116 of 166 116 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 DTLA/M2 LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 255747 426244E-01 2.59 0.066 * RESIDUAL 14 230235 164454E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 485982 242991E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DTLADN 3/ 3/** 20: PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS DTLA/M2 2.15777 2.07450 1.94290 1.95527 2.01260 2.09813 1.80000 SE(N= 3) 0.740391E-01 5%LSD 14DF 0.224577 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DTLAéN PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" 3/ 3/** 20: F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | DTLA/M2 21 2.0059 0.15588 0.12824 6.4 0.0665 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO FILE C CAO DENHANH 3/ 3/** 20: PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 116 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn 117 Header Page 117 of 166 "thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 CAO chièu cao lúa LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 323.272 53.8787 43.92 0.000 * RESIDUAL 14 17.1734 1.22667 * TOTAL (CORRECTED) 20 340.446 17.0223 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE C CAODENHANH 3/ 3/** 20: PAGE "thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS CAO 62.6000 52.6000 65.0000 59.8000 62.6000 63.8667 58.3333 SE(N= 3) 0.639445 5%LSD 14DF 1.93958 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE C CAO DENHANH 3/ 3/** 20: PAGE "thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | CAO 21 60.686 4.1258 1.1076 1.8 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO FILE C CAO DENHANH 3/ 3/** 20: PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 117 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn 118 Header Page 118 of 166 "thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 CAO chiều cao lúa LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 75.8362 12.6394 349.25 0.000 * RESIDUAL 14 506667 361905E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 76.3428 3.81714 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE C CAODENHANH 3/ 3/** 20: PAGE "thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS CAO 30.2000 28.4000 33.1333 31.0000 32.4667 34.6667 31.1333 SE(N= 3) 0.109834 5%LSD 14DF 0.333151 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE C CAO DENHANH 3/ 3/** 20: PAGE "thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | CAO 21 31.571 1.9538 0.19024 0.6 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DT LA FILE DTLACHIN 3/ 3/** 21:16 PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 118 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 119 of 166 119 "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 DT LA LA LA LA LA LA LA LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 2.31180 385300 30.74 0.000 * RESIDUAL 14 175455 125325E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 2.48725 124363 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DTLACHIN 3/ 3/** 21:16 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS DT LA 3.00153 2.58523 3.11400 2.81927 3.27827 3.10840 2.24777 SE(N= 3) 0.646335E-01 5%LSD 14DF 0.196048 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DTLACHIN PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" 3/ 3/** 21:16 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | DT LA 21 2.8792 0.35265 0.11195 3.9 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DTLADONG FILE DTLA PHD 3/ 3/** 21:26 PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 119 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 120 of 166 120 "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 DTLADONG diện tích PHĐ LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 5.54876 924794 18.94 0.000 * RESIDUAL 14 683544 488246E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 6.23231 311615 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DTLA PHD 3/ 3/** 21:26 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS DTLADONG 4.84877 3.42000 3.82613 3.74513 4.23777 4.48540 3.36263 SE(N= 3) 0.127573 5%LSD 14DF 0.386957 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DTLA PHD 3/ 3/** 21:26 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | DTLADONG 21 3.9894 0.55823 0.22096 5.5 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BONG FILE SBONG 3/ 3/** 21:37 PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 120 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 121 of 166 121 "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 BONG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 4505.14 750.857 9.73 0.000 * RESIDUAL 14 1080.00 77.1429 * TOTAL (CORRECTED) 20 5585.14 279.257 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SBONG 3/ 3/** 21:37 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS BONG 303.000 306.000 297.000 288.000 288.000 276.000 261.000 SE(N= 3) 5.07093 5%LSD 14DF 15.3812 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SBONG 3/ 3/** 21:37 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | BONG 21 288.43 16.711 8.7831 3.0 0.0003 BALANCED ANOVA FOR VARIATE H/BONG FILE HBONG PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 121 of 166 3/ 3/** 21:31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 122 of 166 122 "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 H/BONG LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 1309.55 218.258 2.68 0.060 * RESIDUAL 14 1141.07 81.5052 * TOTAL (CORRECTED) 20 2450.62 122.531 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HBONG 3/ 3/** 21:31 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS H/BONG 116.733 105.467 106.967 109.100 107.900 95.9667 122.767 SE(N= 3) 5.21233 5%LSD 14DF 15.8102 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HBONG 3/ 3/** 21:31 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | H/BONG 21 109.27 11.069 9.0280 8.3 0.0603 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHAC/B FILE HCHAC 3/ 3/** 21:33 PAGE S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 122 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 123 of 166 123 "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 HCHAC/B LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 1364.60 227.433 2.15 0.111 * RESIDUAL 14 1478.58 105.613 * TOTAL (CORRECTED) 20 2843.18 142.159 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HCHAC 3/ 3/** 21:33 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS HCHAC/B 91.8000 90.4000 76.7000 82.5000 87.1667 77.2667 101.133 SE(N= 3) 5.93332 5%LSD 14DF 17.9971 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HCHAC 3/ 3/** 21:33 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HCHAC/B 21 86.710 11.923 10.277 11.9 0.1109 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000HAT FILE P1000H 3/ 3/** 21:35 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 123 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn 124 Header Page 124 of 166 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 P1000HAT LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 42.1888 7.03146 ****** 0.000 * RESIDUAL 14 402367E-03 287405E-04 * TOTAL (CORRECTED) 20 42.1892 2.10946 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE P1000H 3/ 3/** 21:35 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS P1000HAT 20.5567 20.0067 19.0700 22.9133 22.1567 22.0467 19.2067 SE(N= 3) 0.309518E-02 5%LSD 14DF 0.938838E-02 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE P1000H 3/ 3/** 21:35 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | P1000HAT 21 20.851 1.4524 0.53610E-02 0.0 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTTHU S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 124 of 166 4/ 3/** 20:21 http://www.lrc-tnu.edu.vn 125 Header Page 125 of 166 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 NSTT Năng suất thực thu LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 296497E+07 494161 15.09 0.000 * RESIDUAL 14 458525 32751.8 * TOTAL (CORRECTED) 20 342349E+07 171175 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTTHU 4/ 3/** 20:21 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS NSTT 5066.67 4155.56 4000.00 4644.44 4722.22 4166.67 4844.44 SE(N= 3) 104.486 5%LSD 14DF 316.928 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTTHU PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" 4/ 3/** 20:21 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | NSTT 21 4514.3 413.73 180.97 4.0 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSLT S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 125 of 166 5/ 3/** 14:37 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 126 of 166 126 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ===== CT$ 461.571 76.9286 9.54 0.000 * RESIDUAL 14 112.839 8.05991 * TOTAL (CORRECTED) 20 574.410 28.7205 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSLT 5/ 3/** 14:37 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS NSLT 57.1533 47.7633 43.4467 54.3533 55.6433 47.0400 50.6900 SE(N= 3) 1.63910 5%LSD 14DF 4.97174 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSLT 5/ 3/** 14:37 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | NSLT 21 50.870 5.3592 2.8390 5.6 0.0003 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE NHANH HH 31/ 3/** 20:51 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 126 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 127 of 166 127 PAGE "THiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 NHANH số nhánh tối đa LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ====================================================================== CTHUC$ 2.22476 370794 9.73 0.000 * RESIDUAL 14 533334 380953E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 2.75810 137905 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NHANH HH 31/ 3/** 20:51 PAGE "THiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS NHANH N46 6.73333 LT2 6.80000 T10 6.60000 HT1 6.40000 HT6 6.40000 HT9 6.13333 KD18 5.80000 SE(N= 3) 0.112687 5%LSD 14DF 0.341805 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NHANH HH 31/ 3/** 20:51 PAGE "THiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | NHANH 21 6.4095 0.37136 0.19518 3.0 0.0003 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 127 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn 128 Header Page 128 of 166 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHTOIDA FILE NH TDA 1/ 4/** 7:56 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" VARIATE V003 NHTOIDA Đẻ nhánh tối đa LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN LN F RATIO PROB ER ====================================================================== ======= CT$ 7.44000 1.24000 65.10 0.000 * RESIDUAL 14 266668 190477E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 7.70667 385333 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NH TDA 1/ 4/** 7:56 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ N46 LT2 T10 HT1 HT6 HT9 KD18 NOS NHTOIDA 8.60000 8.46667 7.80000 7.40000 8.46667 8.66667 7.06667 SE(N= 3) 0.796821E-01 5%LSD 14DF 0.241693 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NH TDA 1/ 4/** 7:56 PAGE "Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên" F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | NHTOIDA 21 8.0667 0.62075 0.13801 1.7 0.0000 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Footer Page 128 of 166 http://www.lrc-tnu.edu.vn ... khả thích ứng số giống lúa chất lượng Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả thích ứng số giống lúa chất lượng sản xuất - So sánh lựa chọn giống. .. giống lúa đưa vào sản xuất quy mô lớn vụ Mùa 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá kh ả sinh trưởng phát triển số giống lúa chất lượng - Đánh giá khả chống chịu sâu, bệnh giống lúa chất lượng - Đánh giá. .. cấu trồng địa bàn Thành phố Việt Trì Ở đề tài với mục tiêu đánh giá khả thích ứng số giống lúa chất lượng với mục đích chuyển dịch cấu trồng có giá trị, thay trồng có chưa đáp ứng nhu cầu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn