Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

129 161 1
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2017, 01:10

Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Túy THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung Luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc riêng Các số liệu, báo cáo thông tin đề tài trung thực tổng hợp từ nguồn thông tin có thực với mức độ tin cậy cao Đồng thời, kết nghiên cứu từ công trình chưa công bố công trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn em xin cảm ơn dạy dỗ, động viên thầy giáo, cô giáo Khoa kinh tế quản trị kinh doanh,Trường Đại học Thái nguyên toàn thể gia đình bạn bè Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo Bộ môn quản lý kinh tế, đặc biệt TS.Trần Văn Túy - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh toàn thể bà nhân dân địa bàn xã Đồng thành, Nghĩa Đạo, Song Hồ huyện Thuận Thành tạo điều kiện cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết để làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn tất bạn bè chia xẻ, động viên suốt trình học tập trình làm luận văn Cuối muốn giành lời cảm ơn đặc biệt đến với bố mẹ, anh em động viên an ủi trình thực kế hoạch Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hạnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC GIẢN ĐỒ, HỘP x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu Luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP .5 1.1 Cơ sở lý luận ảnh hưởng sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Lý luận phát triển sản xuất nông nghiệp .5 1.1.1.1 Khái niệm sản xuất nông nghiệp 1.1.2 Khái niệm dồn điền, đổi .8 1.1.3 Nội dung sách dồn điền, đổi .9 1.1.4 Đặc điểm sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp 11 1.1.5 Vai trò sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp 13 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến dồn điền, đổi .15 1.2 Kinh nghiệm thực sách dồn điền, đổi số địa phương tỉnh 19 1.2.1 Kinh nghiệm huyện Gia Bình 19 1.2.2 Kinh nghiệm huyện Quế Võ .19 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Thuận Thành 20 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 25 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .25 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 26 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu .28 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 28 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .29 2.3.1 Hệ thống tiêu phản ánh tình hình dồn điền đổi 29 2.3.2 Hệ thống tiêu phản ánh kết ảnh hưởng việc dồn điền đổi tới phát triển sản xuất nông nghiệp 29 Chương THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN THÀNH 31 3.1 Khái quát huyện Thuận Thành 31 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.2 Thực trạng trình dồn điền, đổi huyện Thuận Thành 37 3.2.1 Thực trạng ruộng đất huyện trước tiến hành dồn điền, đổi 37 3.2.2 Công tác triển khai sách dồn điền, đổi địa bàn huyện 39 3.3 Kết thực sách dồn điền, đổi huyện Thuận Thành .45 3.3.1 Kết dồn điền, đổi toàn huyện .45 3.3.2 Thực trạng thực sách dồn điền, đổi xã điều tra 47 3.3.3 Tình hình dồn điền, đổi hộ điều tra .51 3.4 Phân tích ảnh hưởng sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Thành 59 3.4.1 Tăng diện tích đất gieo trồng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, hoàn thiện hệ thống giao thông cho sản xuất nông nghiệp 60 3.4.2 Ảnh hưởng đến độ mức giới hoá sản xuất hộ 63 3.4.3 Mức đầu tư thâm canh hộ cho sản xuất nông nghiệp .64 v 3.4.4 Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, xuất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới, khai thác hiệu nguồn lực đất đai 66 3.4.5 Ảnh hưởng đến phân công lại lao động hộ .69 3.4.6 Nâng cao kết quả, hiệu sản xuất nông nghiệp hộ 71 3.4.7 Thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nâng cao thu nhập hộ nông dân .74 3.4.8 Một số ảnh hưởng khác sách dồn điền đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp .79 3.4.9 Ý kiến đánh giá hộ nông dân địa bàn huyện Thuận Thành hiệu công tác dồn điền đổi 81 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình dồn điền, đổi địa bàn huyện Thuận Thành 86 3.4.1 Yếu tố tự nhiên 86 3.4.2 Yếu tố người .88 3.4.3 Yếu tố kinh tế 89 3.4.4 Yếu tố sách 90 3.5 Đánh giá chung ảnh hưởng sách dồn điền, đổi đến phát triển nông nghiệp huyện Thuận Thành 95 3.5.1 Các kết đạt .95 3.5.2 Những hạn chế, tồn 95 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 96 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH .97 4.1 Phương hướng, mục tiêu đẩy mạnh việc thực sách dồn điền, đổi phát triển nông nghiệp huyện Thuận Thành .97 4.1.1 Phương hướng đẩy mạnh việc thực sách dồn điền, đổi phát triển nông nghiệp huyện Thuận Thành 97 vi 4.1.2 Mục tiêu thực sách dồn điền, đổi phát triển nông nghiệp huyện Thuận Thành 98 4.2 Giải pháp đẩy mạnh thực sách dồn điền, đổi thúc đẩy phát triển nông nghiệp huyện Thuận Thành 99 4.2.1 Thực cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất .99 4.2.2 Nâng cao chất lượng quy hoạnh xây dựng nông nghiệp nông thôn 99 4.2.3 Thay đổi cấu trồng, mô hình sản xuất phù hợp 100 4.2.4 Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi 101 4.3 Một số kiến nghị .102 4.3.1 Đối với Nhà nước cấp quyền 102 4.3.2 Đối với hộ nông dân 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC .108 vii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung BQ : Bình quân CC : Cơ cấu CN : Chăn nuôi CNH - HĐH : Công nghiệp hóa đại hóa DĐĐT : Dồn điền đổi DT : Doanh thu ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã KQSX : Kết sản xuất KTTT : Kinh tế trang trại LĐ : Lao động NN & NT : Nông nghiệp nông thôn NNDV : Nông nghiệp dịch vụ NN-PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn QM : Quy mô SL : Số lượng SXHH : Sản xuất hàng hóa TN : Thuần nông viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lựa chọn số mẫu điểm điều tra 27 Bảng 3.1 Tăng trưởng giá tri sa ̣ ̉ n xuấ t ngành CN - TTCN huyê ̣n Thuâ ̣n Thành 36 Bảng 3.2 Thực trạng ruộng đất huyện trước tiến hành dồn điền, đổi 37 Bảng 3.3 Kết dồn điền đổi toàn huyện tính đến năm 2014 45 Bảng 3.4 Tình hình dồn điền đổi xã điều tra năm 2014 48 Bảng 3.5 Một số kết đạt công tác dồn điền đổi xã điều tra tính đến 12/2014 50 Bảng 3.6 Những thông tin chung hộ điều tra năm 2014 51 Bảng 3.7 Quỹ đất nhóm hộ điều tra năm 2014 55 Bảng 3.8 Các hoạt động thị trường đất đai nhóm hộ điều tra 56 Bảng 3.9 Tình hình đấu thầu nhóm hộ điều tra 57 Bảng 3.10 Tình hình cho mượn mượn ruộng đất hộ điều tra 58 Bảng 3.11 Hệ thống giao thông, thủy lợi trước sau dồn điền đổi 14 xã huyện Thuận Thành 60 Bảng 3.12 Một số ảnh hưởng bước đầu sau dồn điền, đổi xã điều tra 62 Bảng 3.13 Phần trăm diện tích đất sản xuất nông nghiệp giới hóa khâu trước sau dồn điền đổi 63 Bảng 3.14 Mức đầu tư chi phí cho sào lúa trước sau dồn điền đổi 65 Bảng 3.15 Số Trang trại vùng sản xuất hàng hóa tập trung xã điều tra trước sau dồn điền đổi 67 Bảng 3.16 Các mô hình sử dụng đất nông nghiệp cho thu nhập cao xã điều tra năm 2014 69 Bảng 3.17 Cơ cấu lao động hộ điều tra trước sau dồn điền đổi 70 Bảng 3.18 Hệ số sử dụng đất hàng năm nhóm hộ điều tra 71 Bảng 3.19 Kết hiệu sản xuất ngành trồng trọt nhóm hộ điều tra năm 2014 73 103 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác dồn điền đổi mặt lý luận thực tiễn địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh luận văn đưa số kết luận ban đầu sau: Thứ nhất, mặt lý luận việc DĐĐT thực chất vận động nhân dân tự nguyện chuyển đổi diện tích vị trí đất nông nghiệp có hộ gia đình, cá nhân từ nhiều nhỏ khu vực khác thành lớn phù hợp với vùng sản xuất theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp quy hoạch xây dựng nông thôn Đây trình phức tạp thực qua nhiều bước khác Là chủ trương lớn nhà nước, biện pháp nhằm hạn chế tình trạng ruộng đất manh mún gây cản trở trình sản xuất nông nghiệp nhiều địa phương nước nước triển khai rút kinh nghiệm Thứ hai, mặt thực tế, Công tác dồn điền đổi Thuận Thành tiến hành thí điểm số xã từ năm 2002 năm 2006 14/14 xã huyện tiến hành dồn điền, đổi phạm vi toàn xã Tháng 12 năm 2014 tổng số hộ giao đất ổn định tiến hành DĐĐT 20.322 hộ tăng 1.093 hộ so với trước thực việc dồn điền đổi so với năm 2010 tổng số ruộng giảm 77.122 Sau DĐĐT, hộ nông dân bình quân 4,85 thửa, bình quân giảm 4,18 thửa/hộ Hộ có nhiều trước DĐĐT 16 thửa, 4-5 Diện tích bình quân/thửa sau DĐĐT 456m2, tăng 22m2/thửa so với trước DĐĐT có lên tới 4.200m2/thửa Hệ thống giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng dần quy hoạch, thiết kế lại Song chưa đáp ứng yêu cầu đề hộ có - thửa; số xã triển khai mang tính hình thức chưa ủng hộ cao người dân Thứ ba,dồn đổi từ ô nhỏ sang ô lớn giúp cho hộ nông dân địa bàn có điều kiện áp dụng giới hóa vào sản xuất, thúc đẩy nhân dân đầu tư thâm canh, chuyển dịch cấu trồng vật nuôi, nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất, giá trị sản xuất/ha đất canh tác, bước đầu hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu cao, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Trình độ, nhận thức người nông dân lực lượng cán phụ trách công tác DĐĐT, điều kiện tự nhiên địa phương, yếu tố kinh tế, sách Đảng Nhà nước ảnh hưởng không nhỏ tới công tác DĐĐT địa phương 104 Thứ tư: Kinh nghiệm trình dồn điền đổi Gia Bình cho thấy DĐĐT thành công có tham gia chủ động, trách nhiệm người dân Chính vậy, hệ thống trị sở phải đẩy mạnh, thực tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ nội dung, kế hoạch, trách nhiệm, quyền lợi Đặc biệt, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để người dân đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch, phương án, đảm bảo phù hợp, sát thực Qua đó, thực tốt quy chế dân chủ đồng thời huy động công sức, trí tuệ nhân dân chung sức thực hiệu chủ trương có ý nghĩa cách mạng lớn đồng ruộng 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban thường vụ Huyện uỷ huyện Thuận Thành (2007) Kết luận số 29/KL-HU ngày 17/10/2007 việc tiếp tục lãnh đạo thực vận động “Dồn điền đổi thửa” địa bàn huyện Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003): Báo cáo thực trạng ruộng đất giải pháp tiếp tục thực việc dồn điền đổi khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2003): Báo cáo kết công tác dồn điền đổi Đoàn kiểm tra tin ̀ h hin ̀ h thực tế đạo địa phương Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT “Quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưu nhà tài sản khác gắn liền với đất” Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT “Quy định hồ sơ địa chính” DANIDA (2010) Báo cáo nghiên cứu khuôn khổ Chương trình hỗ trợ khu vực kinh doanh (BSPS) Chương trình hỗ trợ Khu vực nông nghiệp (ASPS): Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam, Kết điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2008-2010 12 tỉnh, Nhà xuất Thống kê Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (1998): Tài liệu tập huấn phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Tập I, II NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Huyện ủy Thuận Thành (2010): Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng huyện khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Nguyễn Trung Kiên (2012) Tập trung ruộng đất Việt Nam: “thực trạng gợi ý sách, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp” 10 Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ P Gourou (1936): Nhà xuất Trẻ, tái năm 2003 11 Nghiêm Đình Nghĩa (2012), Ảnh hưởng dồn điền đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 106 12 Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (2012), Báo cáo “Phân tích ảnh hưởng đến phân mảnh ruộng đất tác động Việt Nam” - Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 13 Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (2012), Báo cáo “Phân tích ảnh hưởng đến phân mảnh ruộng đất tác động Việt Nam” - Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 14 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thuận Thành: Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 huyện Thuận Thành 15 Phòng Thống kê huyện Thuận Thành: Niên giám thống kê năm: 2000, 2005, 2011 huyện Thuận Thành 16 Trầ n Quang Phúc (2009), Đánh giá và đề xuấ t sử dụng đấ t nông nghiê ̣p có hiê ̣u quả ̣a bàn huyê ̣n Gia Bình - tỉnh Bắ c Ninh, Luâ ̣n văn Thạc sy,̃ Đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p Hà Nô ̣i 17 Hoàng Xuân Phương, Hồ Thị Lam Trà (2015), Giải pháp Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 2015 18 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013): Luật Đất đai 2013 Nhà xuấ t bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Đất đai 1993, Luật đất đai 2003, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai 1998, 2001 NXB Chính trị Quốc gia 20 Sally P Marsh, T Gordon MacAulay Phạm Văn Hùng, (2007) Phát triển nông nghiệp sách đất đai Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Ooxx-trây-lia 21 Sở Nông nghiệp và Phá t triển nông thôn (2007): Tổ ng kết chăn nuôi, thủ y sản giai đoa ̣n 2001 - 2006, phương hướ ng phát triể n chăn nuôi, thủ y sả n đế n năm 2010 22 Lê Văn Tiến (2008): Thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau thực sách "Đổ i điề n dồn thửa" địa bàn huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh hóa, Luâ ̣n văn Tha ̣c sy,̃ Đại ho ̣c Nông nghiệp Hà Nô ̣i 23 Tỉnh ủy Bắ c Ninh (2010): Bá o cá o tri ̣ củ a Ban chấ p hà nh Đả ng tỉnh khó a XVII trình Đa ̣i hội đa ̣i biể u Đả ng bô ̣ tỉnh lầ n thứ XVIII, nhiê ̣m kỳ 2010 - 2015 107 24 Tổng cục Địa (1998): Báo cáo chuyên đề chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất sản xuất nông nghiệp Hà Nội, tháng 8/1998 25 UBND huyện Thuận Thành: kế hoạch số 461/KH-UB ngày 06/10/2008, Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 12/11/2010 việc tiếp tục thực kế hoạch dồn điền đổi địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2011 26 Ủy ban nhân dân các xã Nghĩa Đạo, Đại Đồng Thành, Hoài Thượng: Báo cáo và số liê ̣u các năm: 2009, 2010 và 2011 27 Ủy ban nhân huyện Thuận Thành (2004): Dự án đầ u tư khai thác vùng trũng để phát triể n nuôi trồng thủy sản huyê ̣n Thuận Thành - tỉnh Bắ c Ninh 28 Ủy ban nhân huyện Thuận Thành (2010): Báo cáo kết thực "Đề án dồn điền đổi thửa” đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành giai đoạn 2009 2011 29 Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh (2009): Công văn số 1938/UBN-NN.TN ngày 12/9/2011 UBND tỉnh 30 Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh (2009): Quyết định số: 162/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009, việc phê duyệt Đề án “ Dồn điền đổi thửa” địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2011 31 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2011), Báo cáo “Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phân mảnh ruộng đất tác động Việt Nam” 32 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2011), Giải vấn đề ruộng đất nông dân 33 Viện quy hoạch phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003), Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Đồng sông Hồng, Hà Nội 34 Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp (1/2013) Báo cáo “nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Đồng Bằng Sông Hồng (phần thực trạng giải pháp chủ yếu) Tài liệu từ Internet 35 Lê Thị Anh (2014) “Manh mún đất đai sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn nay” Truy cập ngày 26/01/2015 http://www.trithucvaphattrien.vn/n1130_manh-mun-dat-dai-san-xuat-nongnghiep-o-viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay từ: 108 PHỤ LỤC Phụ lục MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Phục vụ đề tài Thạc sỹ: “Ảnh hưởng sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh” I Thông tin chung: Họ tên chủ hộ: Địa chỉ: thôn………….…., xã …………, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Ngoài nông nghiệp, hộ có làm thêm nghề không? Không Có Nếu có làm nghề gì? Số nhân gia đình: Số lao động nông nghiệp…… người; Số lao động phi nông nghiệp:… II Thu nhập hộ (Đã trừ chi phí đầu tư) TT Nguồn thu Đơn vị tính Trồng trọt Triệu đồng Chăn nuôi Triệu đồng Nuôi trồng thủy sản Triệu đồng Dịch vụ Triệu đồng Thu khác Triệu đồng 2009 2014 III Diện tích sử dụng hộ: Năm 2009 TT Loại đất Đất canh tác Ao hồ NTTS Đất NN thuê, đấu thầu Năm 2014 Diện tích Số lượng Diện tích Số lượng (m2) đất (m2) đất 109 IV Tình hình sản xuất nông hộ Các loại hình sử dụng đất nông hộ: Hạng mục/cây trồng Giống (kg, cây/sào) Thời gian gieo trồng Năng suất SP (tạ/sào) Năng suất SP phụ (tạ/sào) Chi phí vật chất Phân chuồng (tạ/sào) Phân đạm (kg, /sào) Phân lân (kg, sào) Loại phân: Phân kali (kg, sào) Phân NPK (kg, sào) Loại phân Phân khác Vôi (kg/sào) Thuốc BVTV Loại thuốc + Số lần phun/vụ + Nồng độ phun + Thời gian từ lần phun cuối tới thu hoạch (ngày) + Thành tiền + Xử lý bao bì Loại thuốc + Số lần phun/vụ + Nồng độ phun Lúa xuân Lúa mùa 110 Hạng mục/cây trồng Lúa xuân Lúa mùa + Thời gian từ lần phun cuối tới thu hoạch + Thành tiền + Xử lý bao bì Loại thuốc + Số lần phun/vụ + Nồng độ phun + Thời gian từ lần phun cuối tới thu hoạch + Thành tiền + Xử lý bao bì Công lao động (công/sào) Làm mạ Cấy, (trồng) Phun thuốc Bón phân Tưới Thu hoạch Các khoản phí khác (1000đ/sào) Làm đất Thủy lợi Phí khác Khả tiêu thụ sản phẩm (khó, TB, dễ) Khó khăn trồng Kỹ Thuật Vốn khác 111 V Ý kiến đánh giá hộ đối hiệu sử dụng đất sau dồn điền đổi Gia đình có đồng ý với chủ trương dồn điền đổi không? Không Có Nếu ông/bà không đồng ý, xin cho biết lý do: Sau dồn điền đổi gia đình có muốn chuyển nhượng hay cho thuê đất giao để chuyển nghề khác không? Không Có Sau dồn điền đổi gia đình đầu tư thêm cho sản xuất không? Không Có Nếu có ưu tiên cho mục tiêu nào? Đầu tư cải tạo đất Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất Phát triển chăn nuôi Phát triển kinh tế trang trại Khác: Gia đình có chuyển đổi cấu trồng sau dồn điền đổi không? Chuyển nào? Theo ông /bà chi phí trực tiếp cho trình sản xuất tăng hay giảm sau dồn điền đổi Tăng Giảm Không thay đổi Nếu giảm giảm khâu (có thể tích vào nhiều ô): Làm đất Thủy lợi Chuyên chở Thu hoạch Công chăm sóc: Đề xuất ông bà với quyền xã để nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp sau DDDT Ngày….tháng… năm…… Chủ hộ Người điều tra Nguyễn Thị Hạnh 112 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA - Số xã điều tra: Đồng thành,nghĩa đạo, song hồ, - Số lượng điều tra:100 người Trong đó: + Cán đoàn thể xã: 20 đồng chí + Cán trực tiếp đạo: 10 đồng chí + Nhân dân: 70 người - Thời gian điều tra (tháng - 5) năm 2014 Phương án trả lời Số Nội dung câu hỏi TT Số lượng % tổng số trả lời Nhận thức vai trò sách dồn điền đổi - Rất quan trọng 90 90% - Quan trọng 10 10% - Bình thường % - Khó trả lời % Công tác lãnh đạo, đạo công tác dồn điền đổi - Đảng uỷ UBND Huyện 95 - Phòng tài nguyên môi trường huyện - Đảng ủy UBND Xã 95% % 5% - Tốt 70 70% - Khá 20 20% - Trung bình 10 10% - Tốt 90 90% - Khá 10 10% - Bà Nông dân Trách nhiệm cấp công tác dồn điền đổi - Khó trả lời Đánh giá hiệu công tác dồn điền đổi địa phương - Trung bình - Khó trả lời % 113 Phương án trả lời Số Nội dung câu hỏi TT Số lượng % tổng số trả lời Đánh giá chất lượng, hiệu sau dồn điền đổi - Tốt 90 90% - Khá 5% - Trung bình 4% - Khó trả lời 1% - Thái độ, trách nhiệm nhiệm vụ đươc giao 18 18% - Kết hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm 80 80,% - ý thức thực đề án dồn điền đổi 80 80% 15 15% - Kết thực sách dồn điền đổi 80 80% - Nội dung khác 5% - Việc lãnh đạo đạo thực công tác dồn điền đổi 90 90% - Chấp hành chủ trương đường lối sách nhà nước 70 70% - Thực quy trình dồn điền đổi 52 52% 70 70% - Quản lý công tác dồn điền đổi 74 74% - Công tác thâm canh sau dồn điền đổi 60 60% 12 12% Nhận thức sách dồn điền đổi nhân dân Đảng ủy,UBND cấp,các quan chuyên trách - Chấp hành luật đất đai chủ trương công tác dồn điền đổi Nội dung công tác đạo hàng năm Đảng ủy,UBND xã cấp Thôn nhân dân thực đề án dồn điền đổi - Xây dựng mối quan hệ thống quyền nhân dân công tác dồn điền đổi - Công tác đầu tư xây dựng công trình sau dồn điền đổi 114 Phương án trả lời Số Nội dung câu hỏi TT Số lượng % tổng số trả lời Nội dung quy trình xây dựng tổ chức thực quy hoạch công tác dồn điền đổi cấp - Nội dung phù hợp, hiệu 90 90% - Nội dung chưa phù hợp, chưa hiệu 63 63% - Hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực 81 81% 65 65% 75 75% 61 61% 95 95% 51 51% 33 33% 57 57% 92 92% 88 88% 55 55% 92 92% - Đối phó, hình thức Nguyên nhân hiệu công tác dồn điền đổi - Tình hình kinh tế phát triển, trị- xã hội địa phương ổn định - Đảng uỷ UBND Huyện quan chuyên trách - Đảng uỷ UBND xã, thôn cụ thể hoá nghị quyết, thị, quy định, hướng dẫn công tác dồn điền đổi - Tất nội dung 10 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khuyết điểm công tác dồn điền đổi - Sự tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường - Sự thiếu đồng bộ, cụ thể chế, sách, thị quy định - Các yếu tố tác động điều kiện khó khăn công tác dồn điền đổi - Nhận thức, trách nhiệm, lực, kinh nghiệm cấp - Ý thức tự giác, vai trò phòng chuyên môn nhận thức nhân dân - Chưa phát huy vai trò bà nhân dân công tác dồn điền đổi 11 Những giải pháp để công tác dồn điền đổi đạt hiệu cao địa phương - Nâng cao nhân thức Đảng ủy UBND, tổ chức đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp đạo công tác dồn điền đổi 115 Phương án trả lời Số Nội dung câu hỏi TT lượng - Phát huy vai trò trách nhiệm đảng uỷ, UBND lãnh đạo đạo công tác dồn điền đổi - Xây dựng thực tốt quy chế công tác dồn điền đổi thửa; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình phê bình - Nắm vững thực tốt tư tưởng đạo, phương pháp quy trình tiến hành công tác dồn điền đổi Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất lực cán chủ trì, cán chuyên trách dồn điền đổi - Các giải pháp khác 12 Số % tổng số trả lời 85 85 % 65 65% 15 15% 80 80% 5% 90 90% 70 70% 82 82% - Tổ chức thực kế hoạch dồn điền đổi đảng ủy UBND xã, thôn sát với đạo hướng dẫn - Tổ chức thực kế hoạch năm triển khai - Chiếu lệ hình thức, đối phó - Có làm đầy đủ quy trình khâu, bước công tác dồn điền đổi - Có phát huy dân chủ, sinh hoạt phê bình tự phê bình 116 Phụ lục HỘP Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ HỘ ĐIỀU TRA Hộp 3.1 Ý kiến hộ nông dân ảnh hưởng DĐĐT đến hệ thống thủy lợi giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp “Trên cánh đồng này, trước chưa có dồn đổi ruộng cho nhau, nhà có mảnh nhỏ đây, đất xấu, ngập úng nên nhiều hộ tiến hành sản xuất, từ đợt có chủ trương chuyển đổi cánh đồng lại vài chục hộ làm, đầu tư vận động nhà nước hệ thống kênh mương bê tông hóa, bờ vùng đắp to cao lên nên chủ động tiêu nước, suất cao” - Bác Thắng Đồng thành - Thuận thành Hộp 3.2 Ý kiến hộ nông dân ảnh hưởng công tác dồn điền đổi môi trường “Trước cánh đồng cao toàn phải cuốc không diện tích nhà ít, đường lại khó vào muốn thuê máy dập chịu” - Bác Hoàng - Nghĩa Đạo - Thuận Thành - bắc Ninh “Cánh đồng năm gần may đắp bờ vùng to vững nên máy dập, máy cày vào trước ruộng nhỏ bờ hẹp vào được” - Nguyễn Thị Xuân - Nghĩa đạo – Thuận Thành - bắc Ninh “So trước toàn cày bửa ding sức trâu, ruộng nhỏ phải cuốc nhà làm nhiều ruộng được, làm ruộng làm đất có máy, phun thuốc có máy, gặt có máy khỏe nhiều” Bùi Văn Năm - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 117 Hộp 3.3 Ý kiến cán làm công tác dồn điền đối khó khăn công tác đồn điền đối địa phương “Do tâm lý không muốn xáo trộn ruộng đất canh tác phận không nhỏ người dân có tâm lý thờ ơ, không muốn tham gia thực DĐĐT Ở nhiều thôn, thời điểm này, quyền triển khai kế hoạch DĐĐT nhiều người dân, nhiều người chủ hộ vắng mặt lý làm kinh tế xa nhà, dài ngày Việc phổ biến, quán triệt chủ trương, kế hoạch, thống phương án, phương án cụ thể, chi tiết dồn đổi hộ dân gặp khó khăn, tiến độ thực bước quy trình nhiều địa phương bị chậm” - Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban đạo công tác dồn điền đổi xã Giang Sơn Hộp 3.4 Ý kiến hộ nông dân lý không cho hộ khác thuê, mượn đất “Mặc dù, không sản xuất nông nghiệp không dám cho người khác thuê mướn, cho họ thuê mướn họ xây dựng kiên cố nên sau lấy lại khó khăn nên đành để ruộng hoang” - Bác Thăng - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh “Nhà chị có ba lao động, nói thật với em làm ruộng không đủ ăn nên anh cháu lớn làm khu công nghiệp tỉnh, chị tham gia buôn bán chợ ruộng làm cho người khác mượn sợ sau buôn bán thua lỗ muốn lấy lại làm phức tạp nên thuê người cấy vụ vụ bỏ hoang lấy lúa ăn vậy” - Nguyễn Thị Huệ - Đồng Thành - Thuận Thành - Bắc Ninh Hộp 3.5 Ý kiến hộ nông dân ảnh hưởng yếu tố kinh tế đến công tác dồn điền đổi xã “Đây cánh đồng quanh năm ngập nước quanh năm, năm sản xuất vụ lúa, quy hoạch cánh đồng sau dồn đổi tiến hành quy hoạch trang trại, sản xuất theo mô hình lúa cá Nhưng chờ kinh phí nên hệ thống giao thông nội đồng chưa kiến cố, mở rộng nên hộ dám nhận, đấu thầu ruộng cánh đồng này” - Chú Trần Văn Hùng - BCĐ DĐĐT xã Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh ... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHI P .5 1.1 Cơ sở lý luận ảnh hưởng sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông. .. huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHI P 1.1 Cơ sở lý luận ảnh hưởng sách dồn điền,. .. điền, đổi .9 1.1.4 Đặc điểm sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghi p 11 1.1.5 Vai trò sách dồn điền, đổi đến phát triển sản xuất nông nghi p 13 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến dồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ), Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ), Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay