DE KT chuong 1- HH 10- NC

4 288 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:26

Bài kiểm tra chơng I- lớp 10 NC Thời gian: 45 phút Năm học: 2008- 2009 Họ và tên:. A. phần trắc nghiệm c âu 1 : Mỗi mệnh đề sau đúng hay sai? Mệnh đề Mệnh đề đúng Mệnh đề sai a) x R, ( ) 02 2 x b) Nn , 1 2 + n chia hết cho 3 c) 5, 2 = rQr d) Nn , 1 2 n chia hết cho 4 Câu 2: cho mệnh đề x R, "053 2 >++ xx . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: a) x R, 053 2 <++ xx b) x R, 053 2 ++ xx c) 053, 2 ++ xxRx d) 053, 2 >++ xxRx Câu 3: trong các MĐ sau, MĐ nào đúng? a) x R, x> -1 1 2 > x b) x R, x> 1 1 2 > x c) x R, 2 x > 1 1 > x d) x R, 2 x > 1 1 > x Câu 4: cách viết nào sau đây là đúng? a) a [ ] ba; b) { } a [ ] ba; c) { } a [ ] ba; d) a ( ) ba; Câu 5: Cho tập X = { } 6;5;4;3;2;1 . Kết luận nào sau đây là đúng? a)Số các tập hợp con của X chứa cả ba phần tử 3; 4; 5 là: I. 1 II. 2 III. 4 IV. 8 b) Số các tập con của X chứa đúng ba phần tử là: I. 1 II. 10 III.20 IV 30 Câu 6: cho tập hợp A = [ ) 2;3 . Kết luận nào sau đây là đúng? Tập hợp AC R là: a) ( ) 3; b) ( ) + ;3 c) [ ) + ;2 d) ( ) [ ) + ;23; B) Phần tự luận Câu7: Cho hàm số: 15843 22 +++= xxxxy a) Tìm điều kiện xác định của hàm số và kí hiệu nó là A. b) Giả sử B = { } 54 < xRx . Hãy xác định A \ B và R\ (A\ B). Câu 8: Cho 2 tập số: A = ( -2; 5 ] và B = (m; + ). Hãy xác định giá trị của m để : a) A B b) A B = c) A B = (0; 5] d) BC R = (- ; 8] Câu 9: Xác định các tập A B ; A B và biểu diễn các tập đó trên trục số trong trờng hợp sau: A = [ 1; 3 ] ; B = ( ) + ;2 Đề 1 Bài kiểm tra chơng I- lớp 10 NC Thời gian: 45 phút Năm học: 2008- 2009 Họ và tên: A.phần trắc nghiệm câu 1: Cho MĐ chứa biến P(x): xx 65 2 <+ . MĐ đúng là MĐ: a) P(0) b) P(1) c) P(2) d) P(6) câu 2: Cho 2 tập hợp A = { -2; -1; 0; 3; 4; 5 } và B = { -5; -1; 4; 5; 6 } . Khi đó : a) A B = b) A B = c) A \ B = d) B \ A = câu 3: Trong các MĐ sau, MĐ nào SAI? a) 2 , nNn 5 n 5 b) 2 , nNn 4 n 4 c) 2 , nNn 30 n 30 d) 2 , nNn 100 n 10 câu 4: cách viết nào sau đây là đúng? a) 5 { } 5;3;2 b) { } { } 5;3;25 c) 5 { } 3;2 d) { } { } 5;3;25 câu 5: cho mệnh đề x R, "053 2 >++ xx . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: a) x R, 053 2 <++ xx b) x R, 053 2 ++ xx c) 053, 2 ++ xxRx d) 053, 2 >++ xxRx câu 6: Hãy điền kí hiệu ; vào chỗ trống ( .) cho đúng: a) .x R, 1 2 > x b) y N, 1 2 + y không chia hết cho 4 c) . x R, x< 2x d) x, y R, 0 22 + yx B) Phần tự luận Câu 7: cho 2 MĐ chứa biến Q(n): n là số lẻ và P(n): 2 n +1 chia cho 4 d 2 với n là số tự nhiên. 1) Xác định tính đúng- sai của các MĐ P(5) và Q(2006). 2) Phát biểu bằng lời MĐ )()(, nQnPNn . MĐ này có đúng không ? Hãy chứng minh bằng phản chứng. 3) Phát biểu MĐ đảo của MĐ trên. MĐ đảo có đúng không ? 4) Hãyviết dới dạng MĐ chứa biến câu phát biểu: Nếu có số tự nhiên n sao cho 2 n +1 chia cho 4 không d 2 thì n là số chẵn Câu 8: cho 2 tập hợp A = { } 063 >+ xRx và B= { } 022 >+ xRx . Xác định A B ; A B ; BCAC RR ; Bài kiểm tra chơng I- lớp 10 NC Thời gian: 45 phút Năm học: 2008- 2009 Họ và tên : . Đề 2 A.phần trắc nghiệm ( 3 đ) câu 1: Cho MĐ chứa biến Q(x): x x . MĐ SAI là MĐ: a) Q(0) b) Q(1) c) Q(-1) d) Q(2006) câu 2: cho mệnh đề x R, "053 2 >++ xx . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: a) x R, 053 2 <++ xx b) x R, 053 2 ++ xx c) 053, 2 ++ xxRx d) 053, 2 >++ xxRx câu 3: trong các MĐ sau, MĐ nào đúng? a) x R, x> -1 1 2 > x b) x R, x> 1 1 2 > x c) x R, 2 x > 1 1 > x d) x R, 2 x > 1 1 > x câu 4: cách viết nào sau đây là đúng? a) a [ ] ba; b) { } a [ ] ba; c) { } a [ ] ba; d) a ( ) ba; câu 5: Cho tập X = { a; b; c; d; e } . Kết luận nào sau đây là đúng? a)Số các tập hợp con của X chứa cả ba phần tử a; b; c là: I. 2 II. 3 III. 4 IV. 5 b) Số các tập con của X chứa đúng ba phần tử là: I. 1 II. 6 III.60 IV. 10 câu 6: cho tập hợp A = [-5; 7). Kết luận nào sau đây là đúng? Tập hợp AC R là: a) ( ) 5; b) [ ) + ;7 c) ( ] ( ) + ;75; d) ( ) [ ) + ;75; B. phần tự luận Câu 7 (3 đ) : cho 2 MĐ chứa biến P(n): n là số chính phơng và Q(n): n +1 không chia hết cho 4 với n là số tự nhiên. 1) Xác định tính đúng- sai của các MĐ P(16) và Q(2003). 2) Phát biểu bằng lời MĐ )()(, nQnPNn . MĐ này có đúng không ? Hãy chứng minh bằng phản chứng. 3) Phát biểu MĐ đảo của MĐ trên. MĐ đảo có đúng không ? Câu 8 (4đ) a) Cho A = { Nn n là ớc của 12 } ; B = { Nn n là ớc của 18 } Xác định A B ; A B. hãy viết các tập đó bằng 2 cách. b) Xác định các tập A B ; A B và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trờng hợp sau: i) A = { } 1 > xRx ; B = { } 1 < xRx ii) A = (-1; 5) ; B = [ ) 6;0 iii) A = [ 1; 3 ] ; B = ( ) + ;2 Bài kiểm tra chơng I- lớp 10 NC Thời gian: 45 phút Năm học: 2008- 2009 Họ và tên: A.phần trắc nghiệm câu 1: mỗi mệnh đề sau đúng hay sai? Đề 3 Đề 4 Mệnh đề Mệnh đề đúng Mệnh đề sai a) x Z, 14 2 = x b) Qx , 3 2 = x c) xxNx > 3 : d) Nếu a và b là hai só lẻ thì a+ b là số chẵn câu 2: cho mệnh đề x R, "053 2 >++ xx . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: a) x R, 053 2 <++ xx b) x R, 053 2 ++ xx c) 053, 2 ++ xxRx d) 053, 2 >++ xxRx câu 3: Hãy điền kí hiệu ; vào chỗ trống ( .) cho đúng: a) .x R, 1 2 > x b) y N, 1 2 + y không chia hết cho 4 c) . x R, x< 2x d) x, y R, 0 22 + yx câu 4: cách viết nào sau đây là đúng? a) 5 { } 5;3;2 b) { } { } 5;3;25 c) 5 { } 3;2 d) { } { } 5;3;25 câu 5: Cho tập X = { } 6;5;4;3;2;1 . Kết luận nào sau đây là đúng? a)Số các tập hợp con của X chứa cả ba phần tử 3; 4; 5 là: I. 1 II. 2 III. 4 IV. 8 b) Số các tập con của X chứa đúng ba phần tử là: I. 1 II. 10 III.20 IV 30 câu 6: cho tập hợp A =(-5; 6 ]. Kết luận nào sau đây là đúng? Tập hợp AC R là: a) ( ) 5; b) ( ) + ;6 c) ( ] ( ) + ;65; d) ( ) [ ) + ;65; C. phần tự luận câu 7: cho 2 tập hợp A = { } 063 >+ xRx và B= { } 022 >+ xRx . Xác định A B ; A B ; BCAC RR ; Câu 8: CMR không có số hữu tỉ nào mà bình phơng bằng 7 Câu 9: Cho A = (0; 4) ; B = { } 32 2 < xRx ; C = ( ) { } 32 2 > xRx ; D = [ ) + ;6 Tìm ( ) DCBA )( . Bài kiểm tra chơng I- lớp 10 NC Thời gian: 45 phút Năm học: 2008- 2009 Họ và tên:. A. phần trắc nghiệm c. trờng hợp sau: A = [ 1; 3 ] ; B = ( ) + ;2 Đề 1 Bài kiểm tra chơng I- lớp 10 NC Thời gian: 45 phút Năm học: 2008- 2009 Họ và tên: A.phần trắc nghiệm câu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT chuong 1- HH 10- NC, DE KT chuong 1- HH 10- NC, DE KT chuong 1- HH 10- NC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay